Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
200201202203204 10101 - 10150 of 10155
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 10101.
  Åslund, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rhenman, Mari
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hybridkapital: En redovisningsteknisk introduktion2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats syftar till att ge en bild av de situationer då hybridkapital kan vara attraktivt som kapitalanskaffningsinstrument och beskriva hur låntagaren hanterar detta instrument i sin externa redovisning. Uppsatsen har på så sätt ett klart redovisningstekniskt perspektiv. Den använda metoden är kvalitativ och bygger på intervjuer samt studier av på marknaden förekommande villkor rörande hybridinstrument.

  Uppsatsens slutsats visar att hybridkapital ur en låntagares synvinkel är av intresse i främst tre situationer. För det första har instrumentet kommit att tillämpas av låntagare i syfte att undvika att hamna i en situation där aktiebolagslagen kräver att en kontrollbalansräkning upprättas och i förlängningen för att undvika likvidationsplikt. För det andra kan instrumentet vara intressant då låntagaren har ett behov av att minska sin nettoskuld för att undvika att bryta mot av banken uppställda villkor i kreditavtalet. Härutöver kan också identifieras en tredje typ av situation vilken karaktäriseras av att andra överväganden än rent redovisningstekniska skäl ligger bakom användandet av hybridkapital, till exempel bolagets kapitalstruktur eller skattemässiga aspekter.

  Redovisningen av hybridinstrument kompliceras av att instrumentet genom av parterna uppställda villkor kan ges egenskaper vilka pekar mot att det ska redovisas både som ett skuldinstrument och som ett egetkapitalinstrument. Något generellt svar på hur ett hybridinstrument ska redovisas går inte att ge varför en bedömning måste göras i det enskilda fallet. I denna bedömning ska instrumentets samtliga villkor övervägas. Av avgörande betydelse i denna prövning blir att undersöka hur villkoren påverkar makten över instrumentet, det vill säga vem som kan bestämma över om och när emittenten ska prestera. Sammanfattningsvis kan det konstateras att parterna genom utformningen av villkoren i förlängningen styr över redovisningen av instrumentet.

  Att förutsäga framtiden för instrumentet är svårt. Det kan argumenteras för att instrumentet även fortsättningsvis främst kommer tilldra sig intresse i ekonomiskt svåra tider. Å andra sidan skulle ny vägledning från IASB kring gränsdragningen mellan skuldinstrument och egetkapitalinstrument kunna minska osäkerheten i redovisningen och därmed göra instrumentet till en naturlig del av ett bolags kapitalbas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10102.
  Åstrand, Ella
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Westh, Mathilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Produktivitet vid distansarbete: En kvantitativ studie om förändring i produktivitet vid distansarbete2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Covid-19 pandemins fotspår har distansarbete blivit en allt mer utbredd arbetsform. Arbetsgivare är dock tudelade i deras syn på distansarbete och produktiviteten anges ofta vara ett argument både för och emot distansarbete. Studien syftar därmed till att undersöka hur den egenupplevda produktiviteten hos arbetstagare påverkas vid distansarbete. Med hjälp av tidigare forskning har ett teoretiskt ramverk tagits fram med utgångspunkt i sex olika produktivitetsfaktorer. För att undersöka hur produktivitetsfaktorerna påverkas vid distansarbete har sex hypoteser formulerats. Hypoteserna har sedan prövats med hjälp av deskriptiv statistik, korrelationsanalys och regressionsanalys. Den data som ligger till grund för beräkningarna erhölls genom en enkätundersökning som delats ut på arbetsplatser där distansarbete tillåts. Resultatet visar att samtliga hypoteser accepteras och det har vid varje enskild produktivitetsfaktor påvisats att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan den självupplevda produktiviteten och distansarbete. Uppsatsen fastställer därmed att det finns en korrelation mellan varje undersökt produktivitetsfaktor och den självupplevda produktiviteten vid distansarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10103.
  Åström, Olle
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Strandberg, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Optionsprogram som ersättningsform.: En studie om relevansen av optionsprogram på den svenska marknaden.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Länge har optionsprogram använts som en ersättningsform inom amerikanska bolag för att få den verkställande direktören att arbeta i enlighet med bolagets intresse. Genom optionsprogrammen knyts bolagets lönsamhet till den verkställande direktörens prestation. Den verkställande direktören får därmed ett incitament att ta risker och maximera värdet på bolagets aktier. Flera vetenskapliga studier som har genomförts på amerikanska bolag visar även att risken ökar när den verkställande direktören ges optioner i bolagets aktier. Det finns däremot inte några motsvarande studier när det gäller svenska förhållanden. Till skillnad från de amerikanska bolagen karaktäriseras svenska bolag av en stark ägarkoncentration med en hög grad av övervakning och insyn vilket skulle kunna påverka den verkställande direktörens risktagande. Studiens syfte är därför att undersöka om det finns ett samband mellan optionsprogram och förändring i total risk för svenska bolag noterade på Nasdaq OMXS. Resultatet antyder att den totala risken minskar när den verkställande direktören ges optioner vilket därmed skulle kunna tyda på att de svenska bolagens speciella karaktäristika har en betydelse eller att användningen av optionsprogrammen ännu inte är optimalt utformade i Sverige. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10104.
  Öberg, Fernando
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ordningsföreskrifter i lokalhyresavtal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I hyresavtal existerar det en speciell form av avtalsvillkor som berör motpartens handlande inom hyresförhållandet. Det rör sig om hyresvärdens förväntningar på hyresgästen om hur denne skall bete sig, vilken vårdnadsplikt som det är fråga om och att hyresgästen förväntas beakta ordning, sundhet och gott skick inom fastigheten. Denna speciella typ av avtalsvillkor inom hyresrätten kan benämnas ordningsföreskrifter eller ordningsregler och hanteras på ett speciellt sätt i jämförelse med andra avtalsvillkor. Den lagmässiga regleringen av denna typ av villkor är tämligen generellt utformad och tar framförallt form i 24 och 25 §§ i Jordabalkens 12 kapitel. Paragraferna ålägger hyresgästen en vårdnadsplikt och en skyldighet att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

  Med hänsyn till att lagstadgandet i dessa två paragrafer är relativt generellt utformat uppstår en del komplikationer och problem. En del av problemen utgörs av att det är svårt för hyresvärdar, och även hyresgäster, att veta vilka ordningsföreskrifter som egentligen är att anse som lagenliga. Hyresvärden utformar oftast ordningsföreskrifterna i förväg då det är hen som tillhandahåller hyresavtalet. Det finns då en risk att hyresvärdar utformar ordningsföreskrifterna alltför strängt och riskerar skadestånd vid en ev. framtida tvist. Å andra sidan måste även hyresgästen kunna bedöma om ordningsföreskrifterna som hyresvärden stipulerat är lagmässiga samt vilken påföljd ett avtalsbrott mot dem skulle få som konsekvens.

  Författaren till uppsatsen kommer fram till att det finns problem i framförallt två avseenden. Det första området berör ordningsföreskrifternas otydlighet med avseende på deras definition. Det definieras ej klart och tydligt i lagtext vad som avses och det skapar därmed problem. Det andra området rör den osäkra bedömningen av påföljder vid kontraktsbrott. Dessa problem föranleder ett behov av ett tydligare lagrum för ordningsföreskrifter i hyresavtal.

  Download full text (pdf)
  Ordningsföreskrifter i lokalhyresavtal
 • 10105.
  Öberg, Jessica
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gahnström, Karin
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Why has a ‘little Sweden’ emerged in Brazil?: A study of Swedish direct investments in Brazil2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Not long ago, Brazil was a country with an unstable economic system; inflation and interest rates were high and the political system was corrupt and complex. Still Brazil has for a long time been a successful market for Swedish companies. In São Paulo, the financial center of Brazil, a “little Sweden” has emerged which is considered to be the largest center for Swedish industry outside of Sweden.

  The purpose of this thesis is to examine why a ‘little Sweden’ has emerged in Brazil as well as examining what importance different economical factors have had for Swedish foreign direct investments in Brazil. Theories regarding foreign direct investments as well as other business theories have been used in the research. To get a deep understanding of the subject, four interviews have been made with organizations involved in helping Swedish companies in Brazil.

  The research has shown that the most important factors in the creation of the ‘little Sweden’ has been; access to production factors such as natural resources, the competitiveness of the home market together with the size of Brazil’s market, the financial capacity of the Swedish companies, the fact that Swedish companies could offer products and services that suited the demands of Brazil, as well as the fact that the Swedish entrepreneurs had a long term thinking and a great optimistic visions for the future.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10106.
  Öberg, Joanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gröndal, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Autonomi i självstyrande team: En kvalitativ studie av autonomi i självstyrande team vid en övergång från samlokaliserat arbete till distansarbete2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att utveckla förståelsen för autonomi i självstyrande team vid en övergång från samlokaliserat arbete till distansarbete. Covid-19-pandemin medförde en övergång till distansarbete, vilket innebar ett skifte från fysisk till digital kommunikation. För självstyrande team, vars arbetssätt vilar på kommunikation samt autonomi, får detta omfattande betydelse. Autonomi undersöks i form av två komponenter, team-autonomi (teamets kollektiva självständighet i förhållande till sin ledare) och individuell autonomi (medlemmarnas självständighet i förhållande till varandra). Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med ett team samt deras teamledare. Resultatet visar att det undersökta teamet vid en övergång till distansarbete upprätthöll en hög nivå av autonomi. Team-autonomin var konstant medan den individuella autonomin ökade något under distansarbete. Avseende samspelet mellan individuell autonomi och team-autonomi visar resultatet att det är möjligt att upprätthålla en hög nivå av dessa simultant, oavsett lokalisering. Resultatet utvidgar tidigare kunskap om autonomi från traditionella till självstyrande team.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10107.
  Öberg, Josefin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Franzén, Marcia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur överförs tyst kunskap?: En studie av kunskapsintensiva företags tillämpade metoder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Hög personalomsättning är en realitet i många branscher, vilket gör att företag står för utmaningen att framgångsrikt bevara kunskapen inom företaget när de anställda väljer att lämna. Eftersom att kunskapen i ett företag är starkt relaterad till företagets konkurrenskraft är det av stor vikt att ta till vara på och sprida kunskapen som har utvecklats och som existerar hos de anställda. Tyst personlig kunskap är svår att kodifiera, och på så sätt svår att bevara.

  Syfte: Denna uppsats syftar till att inom ämnet Knowledge Management undersöka hur kunskap överförs via face-to-face processer. Studien ämnar examinera frågan hur tyst kunskap överförs och bevaras i ett kunskapsintensivt företag, och då vilken roll interaktionen mellan individer spelar i kunskapsöverföringsprocessen.

  Metod: Denna studie antar en kvalitativ ansats, med karaktären av både deskriptiv och explorativ studie. Data har primärt samlats in genom intervjuer på två olika företag inom revisionsbranschen.

  Slutsatser: Face-to-face processer såsom teamarbete, nätverk och sociala aktiviteter används på de kunskapsintensiva företagen som metoder för överföring av tyst kunskap, flera av dessa processer är dock inte vedertagna kunskapsöverföringsprocesser för medarbetare. Anställda ser sina kollegor som den främsta källan till kunskap på arbetsplatsen, vilket kan förklaras med att det personliga mötet inkorporerar just den tysta dimensionen av kunskap. Företag kan i större utsträckning tydliggöra för sina anställda vilken betydelse social interaktion har för överföring och bevaring av tyst kunskap inom företaget.

  Download full text (pdf)
  Hur överförs tyst kunskap?
 • 10108.
  Ödling, Lisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sandsjö, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kvinnor i bolagsstyrelser: Hur reagerar marknaden vid nominering av kvinnliga styrelseledamöter?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The number of female directors of companies has increased in recent years and studies show that companies with diverse boards report higher profitability than other companies. Several of these studies are based on data from small, medium and large listed companies. The government recently proposed a quota law where women will constitute 40 per cent of the directors of companies to push for more equal boards. Hence, studying the benefits of diverse boards and its investor reactions and how the market is moving is of interest. The study shows that when the nomination of female board members is published, it has a negative impact on the company's market, but this effect is not statistically significant. Furthermore, the nomination affect does not have an impact on the stock price change regarding the company's industry affiliation.

  Download full text (pdf)
  Kvinnor i bolagsstyrelser
 • 10109.
  Ögren Brunsberg, Alice
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Duong, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Effekten av företagsskandaler – En eventstudie på Stockholmsbörsen2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medier har i dagens samhälle möjlighet att snabbt nå ut till allmänheten med sina nyheter, och som konsekvens får företagsskandaler stor uppmärksamhet. Hur offentliggörandet av företagsskandaler påverkar aktiekurser har studerats sedan många år tillbaka, men en inriktning på den svenska marknaden har inte gjorts i någon bredare omfattning. Vidare begränsar majoriteten av tidigare forskning, som berör ämnet företagsskandaler och dess effekt, sitt fokus till rent illegala handlingar. Denna studie utgår från en bredare definition av företagsskandaler genom att även inkludera handlingar av mindre allvarlighetsgrad. Studiens syfte är att undersöka huruvida publikationen av företagsskandaler påverkar aktiekursen hos företag noterade på den svenska marknaden. För att besvara detta genomförs en kvantitativ eventstudie som inkluderar 76 event i enlighet med MacKinlays (1997) marknadsmodell. Vidare utförs ett ensidigt t-test för att avgöra om en signifikant reaktion kan avläsas. Studiens resultat indikerar att aktiekursen sjunker i samband med offentliggörandet av företagsskandaler.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10110.
  Öhlin, Madelene
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Zhou, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Redovisning av alternativa resultatbegrepp:  I vilken omfattning presenteras alternativa resultatbegrepp i den koncerninformation som ges ut i noterade bolags bokslutskommunikéer och hur jämförbara är dessa alternativa resultatbegrepp? 2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 2005 redovisar alla koncerner inom EU enligt normer och standarder framtagna av IASB. Övergången till dessa internationella, gemensamma redovisningsstandarder ämnar skapa större möjlighet för jämförbarhet mellan bolag och skydda investerare. Noterade bolag vid Nasdaq OMX Stockholm kommer årligen ut med en bokslutskommuniké som är den fjärde och sista delårsrapporten. De resultatbegrepp som ska användas i denna är reglerade enligt IAS 1 och IAS 34.

  Denna studie ämnar undersöka om det förekommer andra resultatbegrepp, så kallade non-GAAP measures, än de reglerade, i 204 bokslutskommunikéer från noterade bolag vid Nasdaq OMX Stockholm 2009. Huvudsyftet har en deskriptiv ansats och ämnar besvara i vilken omfattning alternativa resultatbegrepp förekommer, hur dessa benämns och om förklaringar ges till begreppen. Delsyftet har en förklarande ansats som används vid analysen för att kunna förklara om de resultatbegrepp som presenteras av bolag inom samma bransch är jämförbara.

  Studien visar att ungefär hälften av bolagen redovisar alternativa resultatbegrepp. Bolag inom samma bransch ger sällan samma benämningar och förklaringar till de alternativa resultatbegreppen vilket försvårar jämförbarhet. Endast två av åtta branscher, telekom och energi, redovisar samma sorts alternativa resultatbegrepp och uppvisar god jämförbarhet.

  Nyckelord:

  resultatbegrepp, non-GAAP measures, bokslutskommunikéer, IAS 1, IAS 34, deskriptiv ansats, förklarande ansats, jämförbarhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10111.
  Öhlund, Wiola
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Örnryd, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Earnings Management: En studie om earnings management förekommer vid stock-for-stock-förvärv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker ifall det förekommer earnings management (EM) vid stock-for-stock-förvärv på den svenska marknaden. Tidigare forskning har gett tydliga tecken på att EM sker inför företagsförvärv och det finns starka incitament att använda sig utav det. Detta undersöks genom att studera om det sker en ökning av diskretionära periodiseringar, som mäts genom Modified Jones Model, åren innan förvärvet till skillnad från tidigare år. Studien undersöker även om målföretagets relativa storlek har en påverkan på EM. Undersökningens resultat från första hypotesprövningen indikerar att EM förekommer i svenska bolag redan tre år innan stock-for-stock-förvärv. Resultatet från den andra hypotesprövningen visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna Små förvärv och Stora förvärv medan resultatet från den tredje visade att storleksförhållandet mellan företagen har en inverkan på användningen av EM. Detta visades genom att företagen med de tio största förvärven har en signifikant högre summa diskretionära periodiseringar än de med de tio minsta förvärven.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10112.
  Öhman, Jon
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Olsson, Andreas
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gerillamarknadsföring – konsten att nå konventionella mål med okonventionella metoder2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När mängden reklambudskap ökar och kostnaderna för att synas stiger blir det allt viktigare för företagen att just deras budskap bryter igenom allt brus och når fram till konsumenten. Detta har medfört att vissa företag sökt nya mer okonventionella sätt att göra sin röst hörd, fenomenet kallas gerillamarknadsföring. Tidigare forskning på området har främst undersökt företagens användning av gerillamarknadsföring, vilka typer av företag som kan dra störst nytta av tillvägagångssättet och vilka förutsättningar som krävs inom företagen. Vi har istället valt att studera gerillamarknadsföringen ur ett konsumentperspektiv.

  Resultatet av undersökningen visar att det existerar ett motstånd mot traditionell marknadsföring medan samtliga exempel på gerillamarknadsföring uppvisar bättre verkan. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att gerillamarknadsföringen lyckas skapa ett större intresse hos konsumenten än vad den traditionella reklamen gör. Gerillamarknadsföringen skapar en högre nyfikenhet och skapar en större mängd Word-of-mouth.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10113.
  Öhman, Jon
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Olsson, Andreas
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Historien om hovleverantören – en studie i användandet av Corporate Storytelling2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Storytelling är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföringsområdet. Mycket kortfattat kan det förklaras som en teknik där företag använder sig av berättelser för att förpacka varumärkets värderingar på ett fängslande sätt. På så sätt hoppas företaget väcka engagemang och intresse hos konsumenten samt få åhöraren att föra budskapet vidare. Corporate Storytelling är svårt att kvantifiera, då alla företag och deras berättelser är unika. Därför har vi valt att selektera en specifik grupp företag – Sveriges kungliga hovleverantörer. Dessa 140 företag har alla en sak gemensam, de levererar varor till hovet och har därmed både individuella och gemensamma berättelser kring detta. Uppsatsens syfte är dels att definiera Corporate Storytelling inom extern kommunikation, dels att undersöka om, och i så fall hur, de kungliga hovleverantörerna arbetar med detta verktyg. Slutligen är uppsatsens målsättning att kunna leverera ett antal råd till de kungliga hovleverantörerna, som skulle kunna vara intresserade av att arbeta med Corporate Storytelling. För att uppnå vår målsättning genomfördes en kvalitativ enkätundersökning där 38 företag svarade på ett frågebatteri via e-post. Resultatet av undersökningen ställdes därefter mot en teoretisk grund skapad utifrån ett större antal teorier samt en längre intervju med den professionelle Corporate Storytellern Matts Heijbel. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att hovleverantörskapet fungerar som en garanti för kvalité, gångbar både i Sverige och i utlandet. Dock har det även framgått att det inte är helt lätt för företagen som förtjänat utnämningen att fullt ut dra nytta av den, mycket tack vare reglerna kring det hela samt oviljan att överexponera eller urvattna hovleverantörskapet. Corporate Storytelling har i detta sammanhang visat sig vara ett användbart verktyg för att förmedla styrkorna kring hovleverantörskapet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10114.
  Öhman, Peter
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Evren, Aylin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The largest spender wins? An empirical study of how R&D expenditure drives firm growth in listed Swedish companies.2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to enhance the analysis of the impact of R&D expenditure on firms’ growth. This study adopts an OLS regression for a data sample of 46 firms listed on Nasdaq Stockholm for the 2006-2019 period. We present models with R&D expenditure and R&D intensity as the main mechanisms of firm growth, defined as sales growth in this study. Furthermore, firm size, firm age and sector belonging determining the R&D and sales growth relationship are also investigated. We find that R&D intensity has a statistically significant negative impact on firm growth, while R&D expenditure does not show a statistically significant relationship to firm growth. Thus, the results of this paper suggest that devoting a higher proportion of your sales to R&D activities does not translate into firm growth.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10115.
  Öhman, Torun
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Varnelid, Stefan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Belöningssystem i Kina: Hur kinesiska belöningssystem är utformade samt analys av deras utforming2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10116.
  Öhrn, Johan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kruse, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Samskapande av värde vid användning av digitala tjänster2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur samskapande av värde sker i företag som använder sig av digitala tjänster, samt identifierar eventuella utmaningar som kan uppstå vid den värdeskapande processen. Detta undersöks genom en kvalitativ studie av företag som använder sig av digitala tjänster samt dess kunder. Studiens insamlade empiri består utav intervjuer med företaget, samt intervjuer med fyra av dess kunder. Studien finner att interaktion med kunder, integrering av resurser samt bearbetning av informationsflöden från kunder är grunden för hur samskapande av värde sker i företag som använder sig av digitala tjänster. Informationsflödet kan bearbetas av företaget till operativa resurser och kan öka värdet som sker vid samskapande av värde vid framtida transaktioner. En utmaning som kommer sig av detta är bearbetningen av informationsflödet till operativa resurser som används för att anpassa företagets tjänster till dess kunder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10117.
  Öhrn, Nicole
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johnston, Nikolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Från idé till handling: En fallstudie om de största barriärerna till en lyckad implementering av centrala mångfaldsinitiativ i en stor organisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler organisationer strävar idag efter att skapa mångfald på arbetsplatsen. Tidigare forskning indikerar positiva effekter för de organisationer som har lyckats med implementeringen av mångfaldsinitiativ, såsom förbättrat finansiellt resultat och ökade marknadsandelar till följd av en bredare kundbas. Implementeringen av mångfaldsinitiativ är dock förknippad med en hel del svårigheter. Tidigare studier har bland annat visat att organisationens storlek, begränsad tillgång till resurser och en oförmåga att acceptera mångfaldsinitiativ kan utgöra barriärer till en lyckad implementering. Syftet med studien är således att utforska de största barriärerna till att implementera centrala mångfaldsinitiativ i en stor organisation. Resultatet av studien ger stöd för tidigare forskning samt belyser nya barriärer som kan utgöra hinder vid implementeringen av mångfaldsinitiativ. De barriärer som upplevdes som störst var en oförmåga att förstå mångfald, olika typer av rädsla hos organisationens medlemmar och brist på engagemang hos högsta ledningen. Studien ämnar även ge förslag på hur organisationer kan komma över de största barriärerna. Resultatet av studien visar att både inspirerande och styrande lösningar kan fungera som potentiella lösningar men att det troligen krävs en balans mellan dessa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10118.
  Öhrn, Nicole
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Zamore, Judith
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Communicating Goodness - loud as a lion or silent as a mouse?: A study exploring how companies find the balance in their CSR-communication2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: Corporate social responsibility is said to result in strategic and reputational benefits, however, broadcasting it publicly has been proven to be a delicate matter. While stakeholders expect companies to engage in CSR, they do not appreciate if companies communicate their CSR-activities too loudly. Prior research instead suggests that communicating too extensively could cause skepticism from stakeholders.

  Purpose: This thesis is set to investigate how companies view and handle the challenge of communicating their good deeds, in the specific context of cross-sector collaborations, and how companies balance the need to increase awareness of their social engagements with the risk of inducing skepticism.

  Method: Primary data has been collected from semi-structured interviews within six case companies from different industries.

  Conclusion: Our results show that skepticism per se was not perceived as a problem – one reason could be that most companies chose to avoid communicating extensively. While all companies argued for the importance of doing rather than talking, controversial companies in particular expressed an aversion towards bragging about their collaborations. A difference between controversial and neutral industries could be seen in the way they valued communication. Having the right level of communication, demonstrating authenticity by linking cross-sector collaborations to company characteristics, together with the choice of partners and communicating “through” NPOs were seen as important aspects that could help companies to find the balance. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10119.
  Öhrnell, Gunnar
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sun, Yunchen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Attitude, Activity and Destination Brand Identity among Swedish Entrepreneurs in Heritage Tourism: a case study of the UNESCO site of Decorated Farmhouses in Hälsingland2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Being one of the fastest growing industries, tourism has a trend to offer more innovative products and services. New opportunities and challenges have come for entrepreneurs and SMEs. Heritage tourism is one type of experience-based tourism where people can get historical or cultural experience. The potential of heritage tourism has attracted many entrepreneurs. It has been recognised activities are motivated by attitude within an entrepreneurial setting, however how the destination brand identity impacts the relationship from a supplier’s perspective is not clear. This thesis investigates the influence of destination brand on the entrepreneurs in a heritage tourism. A qualitative research design was constructed and the research strategy of a case study of the Swedish World Heritage site of Decorated Farmhouses of Hälsingland (Hälsingegårdar) was chosen. There are only seven farmhouses to represent the UNESCO site and also 34 non-listed farmhouses open to the public. After examining both groups, it could be concluded that the destination brand of a World Heritage Site will motivate the entrepreneurs to look for opportunities, which will strengthen their attitudes. However, the relationship between attitude and activity is weak due to the effect of other external factors. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10120.
  Öhrwall Rönnbäck, Anna
  et al.
  Linköpings universitet.
  Zander, Ivo (Biträdande redaktör)Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ur startblocken : svensk innovationskraft II: baserad på Forum for Innovation Managements seminarier och salongsdebatter under 2004-2007 : bidrag från inbjudna medskribenter och intervjupersoner2008Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10121.
  Ökvist, Alice
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pavlovic, Anica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Management Control Systems and their Connection to Exceptional Growth: an internal perspective2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is concerned with the use of management control systems (MCSs) within high growth firms (HGFs) to support rapid growth. Considering that a lack of MCSs has been identified as a major cause of failure among start-ups, as well as that MCSs have been claimed to enable firms to grow more during their early years, this is a highly interesting topic for scholars as well as entrepreneurs. However, despite the exceptional opportunity that HGFs provide in examining this topic, there is a lack of contemporary research on how HGFs use MCSs to support their growth. To fill this gap a multiple case study was conducted, investigating how Simons’ (1995) levers of control were used to support growth within 12 different HGFs. Through drawing upon data from interviews with 19 different key people it was then found that MCSs support growth in various ways. Different boundary systems were found to increase chances of firm survival and provide a platform for growth. Additionally, the use of interactive systems was identified as a potential characteristic of HGFs. Moreover, the research questions former assumptions on the importance of forecasting.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10122.
  Ökvist, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Clausén, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Värdering av förvaltningsfastigheter: Hur tillförlitlig är verkligt värdemetoden?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Införandet av IAS 40 medförde förändringar vad gäller värderingen av förvaltningsfastigheter. Fastighetsbolagen fick då möjlighet att värdera sina fastigheter till verkligt värde, vilket skapade en problematik vad gäller tillförlitligheten i värderingen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka tillförlitligheten i värderingen av förvaltningsfastigheter. Detta påverkas av ett flertal faktorer som alla har betydelse för värderingens tillförlitlighet. Syftet kommer att uppfyllas genom att belysa begreppet tillförlitlighet utifrån ett antal påverkande faktorer.

  För att undersöka detta har vi genomfört fyra intervjuer med respondenter från fastighetsbolag, en extern värderingsman samt en redovisningsspecialist inom området. Urvalet av intervjurespondenter har skett genom en studie av Sveriges största noterade fastighetsbolag, där hänsyn tagits till vissa utvalda parametrar. Intervjufrågor har utformats utifrån analysmodellen som sedan har legat till grund för uppsatsens empiriavsnitt samt analys.

  I uppsatsen dras slutsatsen att tillförlitligheten vid värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är låg. Detta kan dock förbättras med hjälp av en större mängd presenterad information vad gäller värderingsmodellerna som används, för att därmed öka företagens transparens. På så sätt kan externa intressenter på egen hand avgöra hur tillförlitlig de anser att värderingen i själva verket är.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10123.
  Önneslöv, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tigerström, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internationella leverantörsrelationer: En kvalitativ undersökning av Uppsalas bioteknologiska sektor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates what kind of relations small businesses have with their international suppliers. We want to find out if these are of the close embedded kind or if these relations are at arms length. In the cases we find close relations we also look at what kind of relation it is. This thesis looks at three small biotechnology companies in Uppsala. We find that these companies have a mix of different relations with their suppliers. Among those are embedded relations of social and business type.

 • 10124.
  Önneslöv, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tigerström, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rudström, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Projektstyrningsmodeller i praktiken: En fallstudie på spelföretaget Starbreeze i Uppsala2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur projektstyrningsmodellerna Stage-Gate och Scrum i praktikenpåverkar möjligheten till framgångsrika mjukvaruutvecklingsprojekt. För att undersöka dettahar två projekt vid företaget Starbreeze i Uppsala analyserats. I uppsatsen presenteras elvafaktorer för framgångsrika mjukvaruutvecklingsprojekt. Stage-Gate och Scrum påverkarsamtliga av dessa elva faktorer positivt och därmed ökas möjligheten till framgång i projektet.Analysen visar på att det är viktigt att modellerna används till sin helhet och inte bara till vissdel. Det första av de två projekten använde endast delar av Stage-Gate och Scrum och led somen anledning av detta av problem under utvecklingen. Till det efterföljande projektet hadeanvändningen av projektstyrningsmodellerna utvecklats och detta projekt var merframgångsrikt.

 • 10125.
  Öquist, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Stenmark, Beatrice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kvinnor som förebilder: En fallstudie om kvinnors karriäravancemang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots uttalat jämställdhetsarbete syns inga tydliga förbättringar på toppositioner i den svenska företagsvärlden. Denna studie undersöker hur kvinnor kan avancera till toppositioner genom att studera ett företag som gått från manlig till kvinnlig dominans i styrelsen. Resultatet tyder på att de avgörande faktorerna för kvinnors karriäravancemang är graden av könsmedvetenhet, att tala om problemet, vilja till förändring, aktivt jämställdhetsarbete, kvinnliga förebilder och strukturer som främjar lika förutsättningar för män och kvinnor. Teorigenomgången svarar dels på varför kvinnor inte har kommit fram och dels på hur jämställdhet ska uppnås. Den här uppsatsen svarar på hur kvinnor har kommit fram och hur jämställdhet har uppnåtts, vilket är studiens teoretiska och framförallt praktiska bidrag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10126.
  Öquist, Viktor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Följderna av ett aktivitetsbaserat kontor: En uppsats gällande produktivitet och arbetsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kontorslösningar med olika typer av utrymmen, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt vanligare  bland  svenska  organisationer.  Utspridningen  av  denna  kontorstyp  är  mycket omstridd.  Tydligt  är  att  det  vanligen  pratas  om  ämnet  ur  ett  finansiellt  kostnadssparande perspektiv. I denna uppsats har en fallstudie av en organisation som har genomgått skiftet från ett  klassiskt  cellrumskontor  till  ett  aktivitetsbaserat  kontor.  Uppsatsen  söker  svar  på frågeställningen  Hur  påverkar  implementeringen  av  ett  aktivitetsbaserat  kontor  anställdas produktivitet?. För att undersöka hur produktiviteten har påverkats används en teoretisk modell som  visar  på  en  anställds  produktivitet  är  beroende  av  den  anställdes  välmående  på arbetsplatsen. Sex stycken intervjuer  har hållits och interna dokument från organisationen har varit del av underlaget. Studiens resultat visar på att implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor leder till en förbättring av de anställdas välmående på arbetet och därmed en förbättring i  produktiviteten.  Utöver  detta  framkommer  det  att  organisationen  kraftigt  har  minskat  sin kontorsyta  och  att  det  aktivitetsbaserade  kontoret  därmed  är  en  metod  för  att  spara  pengar. Dessutom har studien funnit att det är av stor vikt att ledarskapet inom en organisation förändras då organisationen går från en klassisk till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10127.
  Öskog, Johan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lidåker, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internationalisering genom en företagsinkubator: En undersökning av svenska startups inom en expansiv rymdindustri och deras syn på internationaliseringsmöjligheter genom en företagsinkubator2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka internationaliseringsstrategier för svenska startups inom den expansiva rymdindustrin, specifikt internationalisering genom branschspecifika företagsinkubatorer, med fokus på den Europeiska Rymdorganisationens Företagsinkubator, ESA BIC. Forskningsmetodiken innefattar genomförandet av semistrukturerade intervjuer med deltagare som representerar ledningen för fyra svenska entreprenörsledda företag inom rymdindustrin, där de får möjlighet att utveckla sina tankar kring företagets internationaliseringsstrategi. Uppsatsens slutsats belyser företagsinkubatorers viktiga roll i att stödja startups internationaliseringsprocess, särskilt när det gäller tillgång till nätverk, finansiering och affärsplanering. Den påvisar även hur entreprenörens egna erfarenhet, existerande nätverk, och förutsättningar påverkar behovet av en inkubator.  Den belyser också utmaningar och strategiska hinder som startups möter i den konkurrenskraftiga rymdindustrin, både inom och utanför inkubatorer. Rymdindustrin är underutforskad inom detta område och därmed ger avhandlingen värdefulla insikter om företagsinkubatorers roll i internationaliseringsprocessen för startups inom rymdindustrin, och framhäver fördelar och utmaningar som är förknippade med detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10128.
  Östberg, Ellen
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martínez Bergström, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att motivera till säkert arbete: Motivation och målsättningsteori i en ny kontext2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motstridiga mål och människans medvetna eller omedvetna strävan efter bekvämlighet kan leda till problem när företag vill motivera sina medarbetare till att arbeta mot organisationens mål. I ett företag där arbetsmiljön präglas av stora säkerhetsrisker är chefers förmåga att motivera till arbete i enlighet med företagets säkerhetsmål avgörande. En bransch som ofta sammankopplas med säkerhetsrisker är gruvbranschen. Syftet med denna studie är att förklara hur chefer inom ett gruvföretag motiverar sina medarbetare i gruvan att arbeta i enlighet med företagets säkerhetsmål. Studien har en deduktiv ansats där målsättningsteorin används som utgångspunkt. Datainsamlingen utgörs av semistrukturerade intervjuer med personer verksamma på olika befattningsnivåer inom gruvföretaget med den gemensamma nämnaren chefsposition. Studien visar att målsättningsteorin är en fruktbar teoretisk utgångspunkt och att den motivation som målsättning kan ge upphov till skapar möjlighet för chefer att påverka riktning, intensitet och uthållighet i gruvarbetarnas ansträngning. Vidare har tre begreppspar utmärkande för chefernas arbete kunnat urskiljas: generella och specifika metoder, proaktiva och reaktiva medel samt gruppen och individen som mottagare.

  Download full text (pdf)
  Att motivera till säkert arbete - Motivation och målsättningsteori i en ny kontext
 • 10129.
  Östberg, Joel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gunningberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Board of directors’ relationship to environmental sustainability: Differences between insiders and outsiders: A study of inside and outside board members’ cognition and reasoning when engaging in environmental sustainability issues2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how inside and outside directors differ in their cognition and reasoning in regards to environmental sustainability issues. The theoretical background derives from a cognitive view and Stakeholder theory. The paper is further based on current research regarding insiders’ and outsiders’ relationship to environmental sustainability. In order to capture the cognition and reasoning of insiders and outsiders, a Think-aloud study was conducted, interviewing a total of 20 board members in the food industry. Results from this study showed that, when faced with environmental issues, outsiders are more likely to request, repeat, ponder as well as clarify the information given. Secondly, outsiders are more likely to consider a long-term perspective. Thirdly, outsiders are more likely to consider an environmental view. Lastly, both insiders and outsiders use analogical reasoning when contemplating around environmental issues. However, insiders are more likely to draw experience from their current position or company while outsiders are more likely to draw experience from outside their current position or company when solving environmental issues.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10130.
  Östberg, Joel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sjögren, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pris, varumärke och produktbetygs påverkan för hur konsumenter upplever kvalitet: Ett experiment för att undersöka till vilken grad pris, varumärke och produktbetyg påverkar hur konsumenter upplever kvaliteten av en produkt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsumenter vill gärna tro att de fattar rationella beslut utifrån en produkts faktiska egenskaper. Det har däremot visat sig att konsumenter inte alltid är helt rationella utan ofta influeras av en produkts yttre stimuli, som exempelvis pris och varumärke. Vetskapen om hur yttre stimuli faktiskt påverkar konsumenters upplevda kvalitet beroende på produkt är ytterst vital och kan bistå marknadsförare med värdefull information i sitt dagliga arbete. Syftet med uppsatsen att undersöka till vilken grad yttre stimuli i form av pris, varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg påverkar konsumentens upplevda kvalitet för en dagligvara respektive en sällanköpsvara. För att besvara syftet har fem hypoteser sammanställts utifrån vald teori. För att undersöka detta har en experimentell undersökning genomförts där respondenterna fick bedöma kvaliteten på två produkter med olika yttre stimuli närvarande. Produkterna var en dagligvara respektive en sällanköpsvara. Yttre stimuli utgjordes av olika experimentvariabler inom kategorierna pris, varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg för att undersöka hur konsumenter upplever testprodukternas kvalitet baserat på dessa. Undersökningen indikerar att konsumenter beaktar yttre stimuli när de bedömer kvaliteten på en produkt både för undersökningens dagligvara som sällanköpsvara. Det visade sig även att olika stimuli gav olika stor effekt för hur kvaliteten upplevdes. Det yttre stimuli som visade på störst påverkan för upplevd kvalitet var produktbetyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10131.
  Östberg, Nils
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bergström, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  To be or not to be – showing up on the first result page: Search engine marketing’s potential effect on brand awareness2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine whether search engine marketing may influence consumers’ brand awareness in terms of brand recall and brand recognition. The theoretical background derives from the definition and rationale of brand awareness. The study is further based on a theoretical outline of search engine marketing and its components. Furthermore, the Hierarchy of Effects Model is used in order to describe the steps a company may influence consumers in their purchase process. In order to capture consumers’ reasoning and behaviour in the search engine context, a two-way study approach was conducted. Firstly, by letting ten participants conduct a log related to their search engine behaviour, spanning for a period of ten days. Secondly, by conducting semi-structured interviews, using their logs as a base for further discussions. Results from this study show that search engine marketing can have an effect on consumers’ brand awareness by creating initial awareness or by building upon existing awareness. Secondly, in the context of unknown brands, the results show that it had a particular strong effect on brand recognition among the participants. Thirdly, it appeared that SEM can work as a gateway for brands and an enabler for building a brand attitude amongst its potential customers. Lastly, the website experience is a crucial step for brands in order to positively influence consumers in their purchase process. 

  Download full text (pdf)
  To be or not to be – showing up on the first result page
 • 10132.
  Östberg, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Åsbrink, Tilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Välkomna till verkligheten: En studie om Försvarsmaktens möjligheter att minska soldaters benägenhet till att sluta2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ijuli2010gickSverigefrånallmänvärnplikttillfrivilligmilitärutbildningochyrketsoldatblevenstatliganställningsform.Försvarsmaktenharidagsommålattsoldaternaskastannaimellansextillåttaår.Organisationenuppleverdockinulägetproblemmedenhögpersonalomsättningavsoldatersomväljerattslutaiförtid.SyftetmeddennastudieärattskapaendjupareförståelseförhurchefersomarbetarpåstrategisknivåinomFörsvarsmaktenuppleverproblematikenmeddenhögapersonalomsättningsområderidag,samtvilkamöjligheterdeharattminskasoldaternasbenägenhettillattsluta.StudienäravkvalitativkaraktärochgrundaspåfyrakvalitativaintervjuermedfyraolikachefersomarbetarpåstrategisknivåinomolikaavdelningarpåFörsvarsmakten.Istudienkommerviframtillattchefernaharbegränsademöjlighetertillattminskasoldaternasbenägenhettillattsluta.Dettaberorblandannatpåbegränsademöjligheteratterbjudasoldaternakarriär-­‐ochutvecklingsmöjligheter,skapaettvärdeianställningen,erbjudavarierandearbetsuppgifter,skickasoldaternapåutlandstjänstsamtbegränsademöjligheteriattlevaupptillsoldaternasförväntningarsomdefåttgenomdebilderavFörsvarsmaktensommålasuppimedia.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats Tilda Åsbrink och Sarah Östberg
 • 10133.
  Östblom, Emil
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kottorp, Philip
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Krisen, akuten och besluten: En kvalitativ studie om beslutsfattande under kris inom akutsjukhus2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kris som Covid-19 inneburit för samhället har få likheter med tidigare kriser. Den påverkar hela världen, och har satt en enorm press på sjukvården. Den kris som sjukhusen går igenom påverkar alla delar av verksamheten, inklusive beslutsfattandet. Denna studie undersöker hur en kris påverkar det operativa beslutsfattandet på ledningsnivå inom organisationer. Detta genomförs med hjälp av en fallstudie av hur Södersjukhuset har påverkats av Covid-19-pandemin. Med utgångspunkt i tidigare forskning som säger att beslutsfattande centraliseras vid kriser har beslutsfattande undersökts före och under krisen genom intervjuer och analys av dokument. Resultatet visar att operativa beslut fattas med mindre beslutsunderlag, samt att beslutsprocesser är mer centraliserade och något mer experimentella i kris.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10134.
  Öster, Ella Erika
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sjögren, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Percy Barnevik’s 200 Advice- Corporate Bullshit or Scientifically Proven Praxis: A picture of how well Guru Theory in general and Percy Barnevik specifically is connected to management research and practice2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Percy Barnevik is one example of a renowned leader publishing a book, “Leadership- 200 advice”, on his experiences as a manager. The overall quantity of this so called Guru Literature on the market demonstrate that it exist a great interest in advice from business leaders but further raise a question of soundness of the advice. The aim with the thesis is to generate a picture of how well Guru Theory in general and Percy Barnevik specifically is connected to management research and practice. What constitute evidence is often debated within the management research field and scholars mean that one cannot assume a fact without any evidence created from research. This leads to a discussion about rigor and relevance and how management research should be designed to create a rigorous study, without overshadowing its practical relevance to the operating business. To answer the research question, interviews were executed with complementary questionnaires. In order to create a picture of what kind of anchoring Barnevik’s advice have in management theory a literature review was conducted. It is possible to see that the majority of the practitioners compared to research have a different level of cohesiveness with Barnevik regarding the studied advice. Practitioners, tend to a high level agree with Barnevik although management research stand for a more hesitant approach. Our conclusions are that management researchers should consider Guru Theory to a greater extent rather than discard it. This we believe could generate relevant research contributions to practitioners and add rigor to an unscientific field of theories 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10135.
  Öster, Hedvig
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Jonze, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Employer Branding in Human Resource Management: The Importance of Recruiting and Retaining Employees2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: Companies are facing problems concerning the attraction and retention of talented employees, due to the shortage of individuals with competence. Employer Branding is a relatively new concept that can function as an instrument for firms to position themselves as an employer, in order to attract and retain wanted employees.

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine the field of Employer Branding in the context of recruitment and retaining. The study examines the questions of how and why Employer Branding is implemented in firms and what role such implementation plays in Human Resource Management, in the context of recruitment and retaining processes.

  Methodology: This study has been made with a qualitative approach, with a descriptive and exploratory purpose a case study approach. Data has primarily been collected through interviews at five different companies with knowledge within the area of Employer Branding.

  Findings: Employer Branding can be utilized both externally to attract potential employees, and internally to increase commitment and loyalty among current employees. In the context of recruitment, Employer Branding can make the process more effective. For the Employer Brand to be trustworthy and successful the consistency between the internal values and the external image is vital.

  Download full text (pdf)
  Employer Branding in Human Resource Management
 • 10136.
  Öster, Hedvig
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Winberg, Jessica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Organization and Management of Coopetition: Trust the Competition, Not the Competitor2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the search for innovation, high technology firms in the same industries turn to each other for R&D collaborations. The collaboration form where competitors cooperate have been defined as “coopetition” and the term builds on the interplay between competitive and cooperative forces. While coopetition brings benefits such as shared risks and costs, it implies organizational and managerial challenges as two opposing logics merge. This complexity calls for a deeper understanding of how firms organize and manage coopetition and why they organization and manage coopetition in the way they do. This thesis is set to answer these questions by empirically investigate coopetition at a case firm active in a high technology context with a long experience of collaborating with competitors. By acknowledging coopetition as a phenomenon carried out in the shape of projects, the internal organization and management could been thoroughly understood as project management allows a more detailed view of coopetition. Key findings concludes that in this empirical context, finance is the prior reason for engaging in coopetition, competitive forces are superior to cooperative forces in coopetition projects and that coopetition influence innovation more through contributing with funding than by an exchange of knowledge between competitors. All these aspects are further stated to impact organization and management of coopetition. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10137.
  Öster, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hammarström, Ester
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Swedish PR Consulting Industry - Development, Structure, and Professionalism2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There has been a rapid expansion of the PR and information industry during the last few years. An expansion like this might lead to structural changes in an industry. The aim of this thesis is to describe a part of this industry, namely the Swedish PR consulting industry, in terms of its development, structure and professionalism. Web sites of the consultancies in the industry has been analyzed. Furthermore, interviews have been conducted with three leading individuals in the industry. Structural changes can be seen since there is a trend towards further specialization among the consultancies. Some of the most common criteria for an industry to be characterized by professionalism are not achieved, but the industry is characterized by an aim towards increased professionalism.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10138.
  Österberg, Anton
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Elcar, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  En strukturerad kulturplan blir verklighet och styr kulturen rätt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En organisationskultur är en komplex sammansättning av antaganden som planeras av en ledning, men byggs upp av de anställda inom ett företag över en längre tid. En hälsosam företagskultur är en betydande tillgång för ett företag. Den kan stärka samhörigheten, stötta organisationen och stärka produktiviteten. För att en kultur ska fungera som tänkt behöver faktorer såsom kommunikation, delaktighet och samhörighet samexistera. Att bygga en kultur från grunden är en komplicerad process som hänger på att de tänkta “byggklossarna” är tydliga för alla. 

  När en organisation av olika skäl upplever att kulturen behöver reformeras uppstår liknande frågor. Vad vill vi uppnå med den utvecklade kulturen och hur skall den stötta företagets aktiviteter? Hur kan vi få en bred uppslutning och förståelse kring kulturen och kulturarbetet från alla delar av organisationen? 

  Följande studie syftar till att studera hur ett mindre företag aktivt arbetat med att förändra sin företagskultur. I denna förändring var många från organisationen delaktiga. Organisationen i denna studie följde i sin kulturförändring en strukturerad plan med ett antal hörnstenar för att uppnå önskat resultat. I förändringsprocessen användes inget teoretiskt stöd utan arbetet utgick endast från organisationens egna initiativ och erfarenheter. 

  För att studera och analysera vårt utvalda företags kulturarbete har vi använt en analysmodell som bygger på teorin Culture Management Plan (Flamholtz & Randle, 2011). Den omfattar hela processen, från målsättningar med kulturen, skapandet av redskap till genomförandet av kulturreformeringen. 

  För att undersöka detta har fem intervjuer med ledning och medarbetare på företaget gjorts. Företaget verkar inom marknadsföring och har identifierat ett behov att uppdatera företagskulturen. Vårt arbete visar att en ökad delaktighet från hela organisationen kan ha en mycket positiv effekt för utfallet. Vi kan konstatera från vår analys att bolagets process har mycket stora likheter med den föreslagna teoretiska modellen Culture Management Plan. Vi anser att ledningen iGoMoon kan använda modellen som ett stöd i sitt arbete med att på effektivt sätt löpande utveckla kulturen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10139.
  Österdahl, Gabriel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hånberg, Christian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Cross-Cultural Training of Expatriates: A Case Study of Ericsson2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Adjustment to a new culture is a slow and step-wise process, which can be facilitated by cross-cultural training. First, a comprehensive review of current theories about cross-cultural adjustment and different training techniques is presented. Then, the study looks at the preparation and training of expatriates at Ericsson in relation to these theories. In-depth interviews with two Area Managers at Ericsson have been carried out in order to establish how the company’s training program is structured. We found that Ericsson follows a sequential model with both pre-departure and post-arrival training, mainly didactic in nature. The pre-departure training is very culturegeneral, whereas the post-arrival training is more specific for the host culture. The post-arrival training is, however, not offered in all host countries. Language training is also offered, and expatriates are encouraged to visit the host country prior to the departure. Many components in Ericsson’s training program are supported by theory,but several other techniques described in the theory are not in use. A suggestion is made to further formalize the post-arrival training and make the overall training more culture-specific.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 10140.
  Östergård-Hansen, Jesper
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Parts, Kevin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Varför köper svenska företag tillbaka egna aktier?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka alla noterade företag på Stockholmsbörsen och därmed finna vilka motiv som påverkar beslutet att köpa tillbaka egna aktier. Studien har delat upp företagen i två grupper, en återköpande grupp och en icke-återköpande grupp. Utifrån dessa grupper har ett ttest och ett Mann-Whitney U-test utförts för att testa eventuella skillnader som finns mellan grupperna. Därefter har en logistisk regression använts för att säkerställa samband. Resultatet visar att företag gör återköp för att distribuera överskottskapital när de anser sig vara undervärderade samt vill uppnå en optimal kapitalstruktur. De samband som kunde urskiljas var att kassaflöde, kassa och tillgångar var positivt korrelerade med återköp medan MKBK, utdelning och skuldkvot var negativt korrelerade. Inget signifikant samband kunde finnas för avkastning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10141.
  Östergård-Hansen, Jesper
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Uppsala University.
  Pipinyte, Ausra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Art of Diversifying an Investment Portfolio with Art2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The paper discusses art as an alternative tool for portfolio diversification. As interdependence between the financial markets is growing and asset correlations are increasing, it becomes difficult to build a well-diversified investment portfolio. Our purpose is to find out if art could be used as an alternative portfolio diversifier. We examine the art and stock markets of Sweden in terms of correlation, risk and return. As market measures, we use the SIX Return Index and our constructed hedonic art price index, based on 2,966 observations from the Swedish auction market during the period between 2009 and 2016. The results show no significant correlation between the markets. In comparison with the stock market, the art market appears to be less profitable and more volatile. Considering that art still provides positive return, we conclude that art can be used for portfolio diversification purposes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10142.
  Österlund, Joakim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Jens, Rasmusson
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sensemaking Operational Risk Manager: a qualitative study on how to become successful as an operational risk manager in the Swedish financial sector.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research sheds light on the nature of the role of the operational risk controller in the financial services industry. The focus is on understanding how operational risk controllers interact with different layers of the organisation and become influential with the business lines and senior management. Nine semi-structured interviews were conducted with operational risk controllers, and it was found that their work is becoming increasingly focused on managing people with a view to creating mutual understanding. To achieve this, operational risk controllers should work more as independent facilitators in their interactions with the first line and senior management, as engaged toolmakers when adapting and reconfiguring tools, and as non-financial risk controllers when attempting to enable business leaders to understand the magnitude of operational risks.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10143.
  Österström, Adam
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Einarsson, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Är Bitcoin det nya guldet?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines bitcoin’s capacity as a hedge towards the Swedish stock market. To identify if correlation exists between the returns of bitcoin and SIX30RX (OMXS 30 including dividends) and thus respond to the research question the association is investigated. The time period considered is 2012-01-02 to 2016-10-21. Association is analysed using regression models. The results demonstrate that bitcoin is uncorrelated with the return for SIX30RX during this time period. Therefore, bitcoin can be classified as a hedge against the Swedish stock market. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10144.
  Österström, Philip
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  Kamlin, Ludvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  How well are the two chains linked together?: A study about the perceived effects of blockchain on transaction costs within supply chains handling physical goods.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to produce new knowledge concerning the perceived effects of blockchain technology on transaction costs within supply chains handling physical goods through the created and hypothetical TCE-matrix. The study followed an abductive research approach where initial found facts were matched against an appropriate theory in order to be put in context and understood. The study’s data was gathered through semi-structured interviews with experts who were active within the research area and chosen based on their practical experience. The results imply that blockchain holds the possibility to affect five out of nine cells within the TCE-matrix out of the experts’ perception, through its increased trust and transparency between its supply chain actors within the network and the enhanced traceability of physical goods. This study further highlights practical implications concerning the technology’s adoption in practice. It is concluded that the blockchain is perceived to have an effect on transaction costs activities out of the TCE-matrix, which is found to be partly applicable when assessing the blockchains potential effect on transaction cost activities in a general manner, where further studies should apply the matrix in the assessment of one specific transaction to take full advantage of the matrix’ potential.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10145.
  Östervall, Albin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fellin, Samuel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Governance Asymmetries of Private Equity: A Case Study of The General & Limited Partner Relationship at EQT and Norrsken222022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines the governance framework of two Venture Capital funds within the Private Equity industry; EQT Ventures II and Norrsken22. Building upon the research of Appelbaum and Batt (2021) concerning the general and limited partner relationship asymmetries of power, information, and incentives, the study further audits the imbalances from the perspective of the funds' general partners. An empirical basis was formed by conducting two interviews with suitable representatives from EQT, along with one interview and a governance document with Norrsken22. The paper finds that both are actively working on reducing asymmetries on a strategic and operating level. EQT has divisions and digital tools whose primary purpose is to bridge information gaps, a comprehensive due diligence process to increase the understanding of the power balance, and a financial framework to ensure that conflicts of interest are avoided. Norrsken22 tries to involve their Limited Partners in their operational work by creating a community of Limited Partners, thus bringing them closer to the General Partner role. The study could have involved a Limited Partner perspective instead of limiting the scope to the company's and General Partners' thoughts. Regardless, it depicts an inside perspective of the asymmetries shown and the counteractions initiated in response, a perspective not previously explored in academic papers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10146.
  Östling, Emma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sigg, Sanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Digitala produktpass i modeindustrin: Företags förberedelse, utmaningar ochmöjligheter med framtida EU-förordning2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitala produktpasset (DPP) har föreslagits i en kommande EU-förordning och planeras attomfatta produkter i textilindustrin för att främja ökad spårbarhet, transparens och cirkulärekonomi. Med tanke på modeindustrins begränsade digitala kompetens, synlighet ivärdekedjan samt omfattningen av små-medelstora företag kan övergången till ett digitaltproduktpass innebära stora utmaningar. Studien syftar till att analysera och utvärderamodeföretags förutsättningar inför anpassningen till en cirkulär ekonomi och sättas i relationtill framtida DPP-regleringen. Teorier inom Sustainable Supply Chain Management ochcirkulär ekonomi används som grundläggande referensramar. Insamling av sekundärdata iform av årsredovisningar, hemsidor, nyhetsartiklar och en föreläsning samt intervjuer från tremodeföretag och tre ämnesexperter har genomförts. Resultatet antyder att modeföretagen inteuppnår spårbarhet i alla led och har minimala cirkulära initiativ, vilket gör en omställning tillett digitalt produktpass svåranpassad. Möjligheter och utmaningar som är identifieradehandlar om att samarbeta med leverantörer, samla och strukturera information frånproduktlivscykeln och engagera sig i cirkulära initiativ som är lönsamma.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10147.
  Östlund, Annelie
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Östman, Annika
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Turbulenta omgivningar, affärsrelationer och icke-monetära mått: – En kvantitativ analys2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10148.
  Östlund, Kira
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Akafare Akelmu, Naomi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Impact of Management Control Systems on Diversification Strategy Processes: A Study of Diversified Firms2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this research is to examine how Management Control Systems (MCS) impact Diversification Strategy Processes (DSP) in diversified firms.

  Method: A qualitative research method was used where five different profiled managers participated in the research. The interviews were semi-structured and secondary data were used together with the findings where secondary data was available. Thematic analysis was used throughout the data analysis.

  Conclusion: The results are inconclusive regarding the impact of the Belief, Interactive, and Diagnostic Controls on the Initiation, Searching, and Execution Stage of DSP. The findings are, however, consistent with the impact of Boundary Controls on the Initiation, Searching, and Execution Stage of DSP.

  Research Limitations: This research has not differentiated between different types of diversification strategies and their processes. Small, medium, and large firms have not been separated throughout the research. The sample size of the data collection was small, making the results not generalizable.

  Download full text (pdf)
  The Impact of Management Control Systems on Diversification Strategy Processes - A Study of Diversified Firms
 • 10149.
  Östlund, Siri
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Norlander, Kim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Burger King: flera företag - ett varumärke?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett företagsekonomiskt begrepp som har växt fram under de senaste åren är franchising, inom franchising finns två parter franchisegivare och franchisegivare. Franchisekonceptet innebär att flera företag bedriver verksamhet under samma varumärke. De finns ett ömsesidigt beroende mellan dessa parter, franchisegivare är beroende av franchisetagares framgång för att själv bli framgångsrik, och franchisetagare är beroende av franchisegivare kunskap och vägledning i hur konceptet bäst ska drivas. I fallet franchising är därför varumärkesuppfattningen mellan de olika parterna en avgörande del för att skapa och förmedla en enhetlig bild av varumärket. Om en franchisegivare genom marknadsföring förmedlar en bild av varumärket medan franchisegivaren i sin verksamhet en annan bild kan varumärket försvagas och förlora sin trovärdighet. Tidigare studier inom området har främst fokuserat på kommunikation mellan franchisegivare och franchisetagare och hur denna har styrts. Vi önskar därför med denna studie studera förhållandet franchisetagare och franchisegivare utifrån de oreglerade faktorer som ligger till grund för varumärkesuppfattningen dem emellan. För att studera detta har vi valt att använda oss av en fallstudie på Burger King. Melins modell, den strategiska varumärkesplattformen, utgör den teoretiska grundstommen i vår uppsats och utifrån den har vi utformat en specifik arbetsmodell. Vår arbetsmodell är uppbyggd kring elementen produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering och marknadskommunikation. Utifrån dessa element har vi studerat och försökt identifiera huruvida det finns en enhetlig varumärkesuppfattning hos franchisegivaren, den strategiska delen av varumärket, och franchisetagaren, den operativa delen av varumärket.

  Den övergripande målsättningen för Burger King Corporation är att deras franchisetagares uppfattningar om varumärket Burger King i så hög utsträckning som möjligt ska överensstämma med hur Burger King Corporation själva uppfattar sitt varumärke och vad de vill att det ska stå för. Vi har genom vår studie funnit att det till stor del råder enighet mellan franchisetagarna och franchisegivarna och där Burger King huvudsakligen har lyckats förmedla den önskade bilden av varumärket.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10150.
  Östman, Annika
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Goczkowska, Marta
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Riksrevisionen vs. Deloitte: en jämförande studie av revisionsarbete2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Ineffektiv, toppstyrd och dyr” omtalades Riksrevisionen i DN vilket väckte författarnas intresse vad gäller Riksrevisionens revisionsarbete samt om detta skiljer sig nämnvärt åt från en privat revisionsbyrå. Författarna har haft för avsikt att undersöka om det förekommer eventuella skillnader och likheter mellan Riksrevisionens och Deloittes granskningsarbete vad gäller de materiella anläggningstillgångarna maskiner och inventarier samt personalkostnader såsom löner, arvoden och förmåner. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer för att få en djupare förståelse i området. Författarna har tagit fram en egen modell som utgår ifrån variablerna tid, resurser, internpraxis och lagar vilka skulle kunna leda till att revisionsarbetet utförs olika inom Deloitte och Riksrevisionen. Vid intervjutillfällena framkom att det inte föreligger många skillnader utan främst likheter vad gäller granskningsarbetet. En annan slutsats som författarna kommit fram till är att den mest framträdande skillnaden i granskningsarbetet beror på de regleringar som företagen och myndigheterna, som är föremål för granskningen, lyder under. Vidare har författarna även kommit fram till att Deloittes och Riksrevisionens respektive konkurrenssituation inte har någon påverkan av deras granskning i och med gällande lagar samt den hederskod som finns i branschen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
200201202203204 10101 - 10150 of 10155
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf