Change search
Refine search result
1302130313041305130613071308 65201 - 65250 of 70209
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 65201.
  Vestin, Madelene
  et al.
  Kungälv Hosp, Sweden.
  Carlsson, Jenny M.
  Kungalv Hosp, Sweden.
  Bjerså, Kristofer
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Univ Gothenburg, Sweden.
  Emergency department staffs knowledge, attitude and patient communication about complementary and alternative medicine - A Swedish survey2018In: European Journal of Integrative Medicine, ISSN 1876-3820, E-ISSN 1876-3839, Vol. 19, p. 84-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: International studies report high use of complementary and alternative medicine (CAM) by emergency department (ED) patients and low levels of knowledge about CAM among registered nurses (RNs) and physicians. However, the current situation in Swedish EDs is unknown. This study explored knowledge, attitudes, and patient communication about CAM among physicians and RNs working within the Swedish ED context. Method: This research was performed as a cross-sectional questionnaire study at six EDs in the middle of Sweden. Results: Both RNs and physicians (84.7% of all participants) rated their CAM knowledge as low, but wished to gain more knowledge in the area (62.7%). A majority (58.8%) of the participants believed it to be of some importance that they had knowledge about CAM. Of the participants, 68% were interested in taking part in CAM research, and 43.8% had the opinion that more research resources should be reserved for CAM research. 41.2% reported their patient communication about CAM as non-existent or low. Conclusion: Knowledge about CAM and CAM research among Swedish ED staff was indicated as very low, but with a presence of gaining more knowledge. The opinion that more funding should be allocated to CAM research existed. Communication with patients about CAM rarely occurred.

 • 65202.
  Vestin, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Esbjörnsson, Emil
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Är det en enmansshow?: En kvalitativ studie om individers personliga relationers betydelse i evenemang2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Evenemang är många gånger en folkfest och kan utspelas i flera olika sammanhang, gällande både bransch och storlek. Oavsett sammanhang är det dock en sak som är bestående, behovet att införskaffa resurser från andra aktörer på marknaden, där individer går att ses som aktörer. Marknaden kan ses utifrån ett nätverkssynsätt där aktörer äger och utbyter resurser med varandra samt genomför aktiviteter för att få tillgång till andra aktörers resurser i nätverket. När resurser utbyts och aktiviteter genomförs skapas relationer mellan individerna. Med tanke på att individer är en viktig del i denna resursanskaffning är det av väsentlig karaktär att undersöka deras personliga relationers betydelse för evenemanget och således nätverket. Således blir syftet med studien att bidra till ökad förståelse om individers personliga relationers betydelse för evenemang ur ett nätverksperspektiv. Studien har kvalitativ metod och det har genomförts intervjuer i insamlandet av primärdata. Det undersökta evenemanget är Case Swedish Open i squash. Hela evenemangsnätverket består av drygt 100 individer som representerar olika kategorier, såsom arrangör, spelare och samarbetspartners. Individerna som har deltagit i denna studie representerar dessa kategorier och är sju till antalet. Vidare bygger den teoretiska referensramen på publikationer gällande de vedertagna teorierna bakom nätverk och nätverkssynsättet. Slutsatsen som har framkommit i denna studie är att evenemanget är beroende av en individ, men att det upphör inte nödvändigtvis om denna individ försvinner. Däremot minskar kvaliteten på evenemanget. Det har även framkommit att samarbetspartners och spelare varken har en relation eller ett samarbete med varandra, trots att de möjliggör varandras medverkan i evenemanget. De är endast fastlänkade genom en tredje individ vilket gör evenemanget sårbart.

 • 65203.
  Vestin, Olivia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  da Piedade, Mimie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Banking is people: Hur kan nyetablerade banker skapa och bibehålla långsiktiga relationer ur ett industriellt marknadsföringsperspektiv?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens konkurrentutsatta samhälle är långsiktiga relationer ett sätt att differentiera sig från andra aktörer. Via långsiktiga relationer kan företag, utöver ökad ekonomisk vinst, exempelvis, uppnå högre effektivitet och produktivitet. Banker tillhör en konkurrensutsatt marknad där relationsbyggande är vitalt för att utmärka sig. Vidare har studien, med sin kvalitativa metod, avsikt att öka förståelsen för hur banker kan skapa och bibehålla långsiktiga relationer.

  För att besvara syftet har sex intervjuer ägt rum på Den Norske Bank, en dominerande aktör i Norden samt utmanare på den svenska bankmarknaden. Intervjustudiens resultat visar att en långsiktig relation uppstår när parter känner hög tillit och högt engagemang. Studiens resultat visar att det affektiva förtroendet först uppstår inom relationen när det kognitiva och institutionella förtroendet föreligger. De olika formerna av tillit är olika viktiga under en etableringsprocess och när samtliga existerar ses tilliten som hög. För att nå högsta möjliga engagemang bör både det beräknande och emotionella engagemanget föreligga.

 • 65204.
  Vestin, Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Le, Chien
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vad är en hållbar bank?: En kvalitativ studie om hur en mångtydig definition av begreppet hållbarhet påverkar banksektorn och dess aktörer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today, there is a wide range of banks on the Swedish market and the general discussion shows that interest in choosing a sustainable bank is increasing from the society. At the moment, most of the Swedish banks have implemented their own policies, guidelines and requirements regarding sustainability, which they are following, as well as a description of the international principles they are said to stand behind. As the concept of sustainability is not regulated in the legislation, this means that the term is interpreted in different ways and may cause difficulties for the customers, as there may be differences in the focus of sustainable banks in terms of financing and investing. Therefore, it can be questioned if the customer is aware of what they invest in. Based on this, it is found interesting to analyse and enlighten how the different actors, in the banking sector, define the term sustainability, in order to clarify and explain what the definition of sustainability means, within the banking sector, to facilitate for the customers.

  Purpose: The purpose of the thesis is to analyse and illustrate how the Swedish banking sector interprets and implements the sustainability aspect in their organisation and how the current ambiguous definition of sustainability affects the sector and its agents.

  Method: In order to answer the purpose of the study, a qualitative approach has been used. A unique analysis model has been developed. This after studying relevant literature and analysing how the Swedish banking sector works regarding sustainability. This analysis model forms the basis for the theory, the design of the interview template and the analysis of the collected data. In total, nine semi-structured interviews were conducted with banks, external independent auditors and customers.

  Conclusion: A sustainable bank is a bank that actively works to minimize its negative impact on humans, society and environment, as well as actively embracing the opportunities they have for promoting sustainable development. The lack of transparency and clarity in combination with bank secrecy creates a space for opportunistic behaviour from the banks. The Markets for “Lemons” do not exist at the moment in the banking sector, as a whole, but there are tendencies in specific operation groups, such as fund management. Today's regulatory and monitoring is not enough to reduce information asymmetries and opportunistic behaviour. External independent auditors bring opportunistic behaviour to the surface but can also cause opportunistic behaviour in terms of whitewashing.

 • 65205.
  Vestin, Sophia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Implementering av ett managementkoncept i ett tjänsteföretags service management: En fallstudie vid en turistdestination2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns inget optimalt koncept inom service management, utan strategierna och koncepten varierar från företag till företag. Ett flertal turistdestinationer i Sverige har grundat deras service managementarbete utifrån Jim Collins-koncept.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förväntade effekter som fanns samt hur en organisation påverkats när deras service managementarbete tagit en utgångspunkt från ett koncept som inte enbart riktar sig till tjänstebranschen. I uppsatsen undersöktes även hur tillämpningen av managementkonceptet kunde påverka arbetstillfredsställelsen och motivationen för medarbetarna. Även en teoretisk analys genomförs för att se hur service management och Jim Collins-koncept ställer sig mot varandra.

  Den kvalitativa metod som användes vid den empiriska datainsamlingen var semi-strukturerade intervjuer, men även en ostrukturerad telefonintervju genomfördes. Sammantaget intervjuades sju personer. Respondenterna var en konsult, vd:n och fem personer ur ledningsgruppen på turistdestinationen.

  Det resultat som uppkom utifrån intervjuerna med konsulten och vd:n på turistdestinationen var en förväntning att managementkonceptet skulle ge upphov till ökad delaktighet från samtliga och att medarbetare skulle arbeta självständigt för att utveckla organisationen. Utifrån intervjuerna med personerna ur ledningsgruppen kunde följande fem termer belysas ha uppkommit efter att managementkonceptet implementerats; fokus, större ansvar, kreativitet, insikt samt svårare ledarskap. Dessa termer kan även relateras till kärnbegreppen empowerment och målfokusering som finns inom service management.

  Tillämpningen av managementkonceptet inom organisationen var i ett tidigt skede vid genomförandet av denna studie. En slutsats utifrån det resultat som framställts blev att ytterligare arbete med implementeringen av managementkonceptet kan komma att bidra till en alltmer självgående organisation. En annan slutsats som drags är att managementkonceptet lämpar sig inom en organisations service managementarbete. Detta med anledning av tolkningen att empowerment och målfokusering uppstår. Detta har i sin tur en positiv påverkan på motivation och arbetstillfredsställelse.

 • 65206.
  Vestin, Åsa
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Varumärke, kommunikation och språk2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till uppsatsen ligger i den ökande betydelsen av varumärken och bristen på litteratur som behandlar språkets roll, särskilt ur ett språkvetenskapligt perspektiv, i varumärkesbyggandet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur varumärkesstrategin speglas i den språkliga utformningen av ett företags annonser. Tillvägagångssättet för undersökningen är en språkvetenskaplig textanalys av ett antal annonstexter vars resultat sedan jämförs med exempelföretagets varumärkesstrategi. Som exempelföretag används Sandvik AB. Information om Sandviks varumärkesstrategi har inhämtats främst genom sekundärdata men kompletterats med primärdata. Resultatet av undersökningen är att de undersökta texternas utformning tämligen väl speglar varumärkesstrategin. Vidare har en teoretisk diskussion kring varumärkesbyggande, kommunikation och språk, med exempel från undersökningen, lett fram till att den språkliga utformningen av kommunikationsmaterial är av betydelse då den fungerar som en förlängning av företagets identitet. Om den språkliga utformningen stödjer eller förstärker varumärkesstrategin underlättas kommunikationen vilket i förlängningen ökar företagets varumärkeskapital. Slutligen har undersökningen visat att det finns utrymme för fortsatt forskning inom detta område.

 • 65207.
  Vestling, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bitcoin – Ett verktyg inom relationsmarknadsföring?: En studie om hur bitcoin används av företag ur ett marknadsföringsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle används en mängd metoder och verktyg för att nå kunder och eftersom konkurrensen är knivskarp är det extra viktigt att skapa personliga relationer till sina kunder. Syftet med denna uppsats är att studera bitcoin, en virtuell valuta, som ett verktyg för att skapa, underhålla och fördjupa dessa relationer. Bitcoin accepteras idag som betalningsmedel av en mängd olika företag och det är därför intressant att undersöka varför de gör detta. Genom att utföra en enkätstudie och intervjuer kan det konstateras att användningen av bitcoin bland företag har ökat stadigt det senaste halvåret. Det visar sig också att företagen använder sig av bitcoin som marknadsföringsverktyg på två olika sätt; dels som ett betalningsalternativ inom traditionell butikshandel men också som en belöning inom ett lojalitetsprogram. Det kan konstateras att företagen använt bitcoin som ett verktyg för att komma i kontakt med nya kunder och för att utmärka sig inom sin bransch. Dock använder företagen inte bitcoin som ett verktyg för att bygga långvariga relationer. Därför är slutsatsen att bitcoin inte används på ett relationsmarknadsföringsmässigt sätt och således inte heller leder till några förstärkta kundrelationer.

 • 65208.
  Vestlund, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Trostek, Mattias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Identifiering och hantering av motstånd vid förändringsarbete2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dag har förändringsarbete fått två olika sidor. I litteratur lyfts det fram som något nödvändigt och i media som något negativt. Ständigt får vi höra hur svenska bolag omorganiserar, lägger

 • 65209.
  Vestlund, Emil
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hyder, Raqiq
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Styrkonceptet Lean Productions påverkan på medarbetares självständighet och delaktighet: Medarbetares upplevelser av Lean Production2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of our study is to create an understanding of how employees experience that autonomy and participation are influenced by an application of Lean Production. The method builds on a hermeneutic science tradition and a social constructivist perspective on reality. The case study is carried out through an abductive approach between theoretical and empirical material. The study is based on a qualitative research design and is grounded on the empirical evidence that consists of eleven semi-structured interviews, which is further thematically analyzed. The study indicates that employees experience autonomy and participation differently when the concept Lean Production is applied. Although we do see some components of the factors autonomy and participation be affected both negatively and positively. The reason for these effects on the components of autonomy and participation, we derive mainly to be barriers of hierarchy and standardization. We also see that a big part is contingent on situation and can depend on environment and individual. For future research we see a need for more extensive analysis’ in how organizations can prevent the negative consequences and stimulate the positive effects that Lean Production bring. We also suggest that research is done concerning how well standardization fits in swedish organizations, where employees often are empowered. The study highlights barriers of hierarchy and standardization as influencing factors for employees when implementing Lean production, in contrast to previous research, while autonomy and participation also depends on situation.

 • 65210.
  Vestlund, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lööw-Ohlson, Jonas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Företagens behov av revision: efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Companies needs of the audit, after the abolition of the statutory audit for smaller companies in Sweden.

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Authors: Jonas Lööw-Ohlson & Malin Vestlund

  Supervisor: Markku PenttinenDate: 2013-02-20

  Aim: The purpose of this work is to investigate how the abolishment of the statutory audit affected the different actors involved in this change, and that on this basis identify the factors that control the need and choice of voluntary audit for small companies in Sweden.

  Method: This study has a deductive, qualitative approach, as the gathering of empirical data is based on the set framework.

  Results and Conclusions: Benefits for companies to choose voluntary audit is primarily that the audit is considered to bring reliability to the accounts and it provides a quality stamp for the company in its dealings with external stakeholders. The companies need for audit depends on the demands and expectations placed on their accounts from different stakeholders and how well the audit helps them to meet these requirements. The decisive factor is if the companies feel that the benefits they get from choosing voluntary audit outweigh the cost. Many of the concerns and aspirations that the various stakeholders had prior to the abolishment of the statutory audit has actually become a reality. However it is still too early to see what impact the abolishment will have on taxes and financial crime, but it does not seem like it will have as big of an effect as they thought it would have, if any at all. It has also been shown that neither interest rates nor loan terms have been affected as much as some of the stakeholders expected, as that had happened in other countries. Banks focus more on the current situation of the companies and the only thing that it could affect is that it may take longer for the companies to get loans and credits approved if not good enough documentation needed for assessment is available. The abolishment has led to that the market for audit and accounting firms has changed. There were different views on what kind of firms would be the biggest losers of this change. What emerges is that neither accounting firms nor larger audit firms are affected very much. Accounting firms may notice some more competition as audit firms now offer accounting services to a greater extent than before. Audit services are replaced by accounting services. Collaborations between different stakeholders and a development of regulatory framework in order to ensure the quality of the accounts and income tax returns has been started after the abolishment. All participants in the survey are in favor of raising the limit to the EU level.

  Suggestions for future research: It would be interesting to see a similar study a little further ahead in time with more statistical data. For example at five and ten years after the change. It would also be interesting to have a comparison of the companies that choose not to have an auditor. How many of the companies that hires an accounting firm for help and how many that handles the bookkeeping themselves. Are there differences here between and within different industries? It would also be interesting to see a larger quantitative survey among the companies in Sweden, regarding the factors that led to the choice of keeping the audit or removing it, like the survey made by Collis in England. It might be interesting to see how significant the impact factors identified have been for the companies and if there are other factors that have made a difference and been more decisive. For example, direct claims by creditors, perceived benefits etc.

  Contribution of the thesis: This paper contributes to a better understanding of how the abolishment of the statutory audit affected the different actors and what they think of a future increase of the limits to EU level. It identifies the factors driving the companies need for audit. It also shows the adjustments that have occurred and still occurs in both approaches and practices, of the actors involved, in an effort to help companies meet statutory quality requirements on the annual accounts and tax returns.

  Keywords: Statutory Audit, mandatory, voluntary, audit, accounting, abolishment

 • 65211.
  Vestman, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm university.
  Andersson, Gerry
  Halmstad university.
  Med samverkan i fokus: Formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentliga organisationer - ett lärprojekt 2014-20152015Report (Other academic)
 • 65212. Vestman, Cecilia
  et al.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Andersson, Gerry
  Med samverkan i fokus: Formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentliga organisationer - ett lärprojekt 2014-20152015Report (Other academic)
 • 65213.
  Vestmyr, Jan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Förhållanden i Hargs socken åren 1770 och 1825 sådana de avspeglar sig i mantalslängder, jordeböcker och husförhörslängder1976Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65214.
  Vetander, Thomas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Österholm, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Skillnader i konkurrensstrategiska förutsättningar på mobiltelemarknaden: En fungerande marknad?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens huvudsakliga syfte är att bedöma vilka skillnader i konkurrensstrategiska förutsättningar som råder mellan traditionella och virtuella mobilteleoperatörer. Vidare är avsikten även att bedöma om någon/några av dessa skillnader utgör förutsättningar för förekomst av marknadsimperfektion/er.

 • 65215.
  Vetternin-Mitchell, Ingrid
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lindgren, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  3 - en marknadsledande nykomling2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hi3G är ett av fyra företag som i december 2000 erhöll licens för den tredje generationens mobiltelefoni från den svenska staten. Den svenska statens målsättning är att i regel alla invånare i Sverige ska ha tillgång till den nästa generationens mobiltelefoni och mobilteletjänster. Hi3G var det första företaget i Skandinavien att introducera mobila bredbandstjänster baserat på 3G i Sverige och Danmark. Företaget marknadsför sina tjänster under varumärket 3. Hi3Gs vision är att förenkla människors liv via mobil videokommunikation.

 • 65216.
  Vetternin-Mitchell, Ingrid
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lindgren, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  For Love or Money?: -en uppsats om drivkraften bakom ett samarbete2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är vanligt att såväl banker som fastighetsmäklare har stora nätverk bestående av flera former av samarbeten. Initiativet till att samarbeta är ofta fastighetsmäklarens snarare än bankens.

 • 65217.
  Vettersand, Elina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Tran, Thao
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Fairtrade - A Competitive Imperative?: An Investigation to Understand the Role of Fair Trade in Company Strategy in the Chocolate Industry2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The rise in ethical consumerism has become evident through an increase in sales of fair trade products in recent years. Consumers are prepared to pay a premium for fair trade chocolate, and with a steady future growth in the fair trade movement, this is an attractive market for new entrants. Of particular focus are the Swedish and German markets for fair trade chocolate as they show promising growth rates and interest in this field.

  Problem:       The chocolate industry is very competitive, and the observation that consumers reward companies that act socially responsible presents an opportunity for ethical companies to compete. This is attractive for entrepreneurial firms, but there exist numerous motivations why firms choose to engage in fair trade.

  Purpose:        The purpose of this thesis is to understand the role of fair trade in corporate strategy (either in partial or entire assortment), its relation to entrepreneurial opportunity-seeking behaviour, and examining how the strategic resource of Fairtrade certification is used to gain competitive advantage.

  Method:         A qualitative interview study was applied, and ten chocolate companies active in the Swedish and German markets were included in the sample. Data was collected through semi-structured interviews (four telephone interviews and six email responses), and complemented with secondary data from company websites and press releases. The interviewees were mainly representatives of the marketing department and CEOs. Empirical findings were analysed using relevant models and theories, and organized under the two categories of ‘firm use of fair trade’ and ‘visibility of fair trade.’

  Conclusion:   The findings in this thesis show that there are multiple reasons why chocolate companies engage in fair trade including reputation, spreading awareness, proactive opportunity-seeking behaviour, strategic differentiation, as a means of communicating to producers and consumers, and for quality insurance of raw ingredients. Fair trade engagement is visible through its role as a social resource. This image is created by ethical and social commitment and wholeness in values, non-exploitative respectful business network relationships, consistency in firm behaviour, and through wealth creation in terms of benefiting the firm, society, and the environment. The Fairtrade label is not imperative to achieving a state of competitive advantage, but can inevitably lead to that result through the firm wholeness created by mission- and vision-driven values.

 • 65218.
  Viaene, J.-M.
  Department of Economics, Erasmus University.
  Real Effects of the 1992 Financial Deregulation1991Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyzes the short-run and steady state real effects of financial deregulation in an open economy which trades in commodities and securities. The emphasis is placed on what role these measures play in the physical capital accumulation, portfolio equilibrium, the economy's external indebtedness and in the transition from less than full employment to full employment. On this basis, an assessment is made of the potential effects of the 1992 liberalization of financial services for five European countries and concludes that the strong claims for beneficial effects of financial deregulation are supported by the results.

 • 65219.
  Viberg, Edvard
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rudberg, Isabel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kunskapsöverföring mellan akademiker och näringsliv: En studie om hur universitet som kunskapsförmedlare stödjer etablering av samarbete i en öppen innovationskontext2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en öppen innovationskontext har behovet av samarbete mellan olika aktörer ökat. I skärningspunkten mellan forskning och innovation befinner sig universitet och näringsliv som genom ömsesidigt samarbete driver samhället framåt. Då svårigheter identifieras i hur man som aktör erhåller extern kunskap samt om den kunskapen är relevant är syftet för denna studie att undersöka hur universitetet som kunskapsförmedlare skapar förutsättningar för att underlätta kunskapsöverföring och där igenom stödja etablering av samarbete. En kvalitativ studie har bedrivits på en enhet vid Uppsala universitet, som agerar som kunskapsförmedlare mellan näringsliv och universitetets akademiker. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och kompletterats av sekundärkällor. Studien visar att kunskapsförmedlare kan stödja etablering av samarbete genom strukturerade aktiviteter och informella nätverk. Kapaciteten för dessa är kopplad till personalens dubbla bakgrunder i akademi och näringsliv samt deras förståelse för aktörernas incitamentsstruktur och kontext. 

 • 65220.
  Viberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Berglund, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Jacobson, Johannes
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Underprissättning och Ägarspridning - ett test på svenska börsintroduktioner2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 65221.
  Viberg, Robert
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Åberg, Kristin
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  The future of equity risk premiums: A study of equity risk premium in the Swedish market2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Marknadens riskpremie kan förklaras som den förväntade avkastning en investerare kräver för att acceptera en viss risk. Hur riskpremien skall bestämmas har stått i fokus för omfattande debatter de senaste åren men fortfarande har ingen ultimat lösning infunnit sig. Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för att uppskatta riskpremien. Det ena att använda historisk data över aktieutvecklingen och därefter förvänta sig att en framtida utveckling kommer att vara likvärdig. Den andra är att göra uppskattningar av den framtida utvecklingen, så som framtida utdelningar, framtida vinster, BNP och inflation och därifrån göra en uppskattning utav riskpremien. Att använda sig av historiska värden har tidigare varit en accepterad metod både i den akademiska och finansiella värden men då den på senare tid har mötts av omfattande kritik, har modeller baserade på uppskattningar av framtiden vuxit sig starkare.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en djupgående beskrivning av hur svenska finansiella företag uppskattar och hanterar riskpremium för den svenska aktiemarknaden. Därigenom fanns en avsikt att studera vilken metod som främst användes, hur viktigt riskpremium i form av ett investeringsinstrument var, och morgondagens betydelse av riskpremium.

  Metod: Författarna använde sig av en kvalitativ metod, där det empiriska materialet samlades in med hjälp av personliga intervjuer. Intervjufrågor av öppen karaktär skickades ut till respondenterna i förväg, och intervjuerna ägde därefter rum i Stockholm och Göteborg. I den teoretiska referensramen användes både så kallad primär och sekundär litteratur för att kunna redogöra en övergripande bild av problemområdet. Den primära litteraturen, som framförallt ligger till grund för kapitel tre, sågs extra viktig att inkludera då den möjliggjorde en minskad subjektivitet som annars hade riskerat att belasta uppsatsen.

  Resultat: Resultaten visade en varierad syn mellan respondenterna där vissa ansåg att riskpremien hade ringa betydelse och andra att det var en mycket viktig variabel. Överlag fanns det dock ett ökat intresse de senaste åren. Även val av metod varierade och vare sig historisk data eller framtida uppskattningar kunde sägas ha ett övertag bland användarna. Avslutningsvis såg författarna ett ökat intresse för de ingående variablerna i modeller som baseras på framtida förväntade värden och kunde därav visa att den framtida debatten sannolikt kommer att behandla vilka variabler som bör inkluderas i denna typ av modeller och hur de bör uppskattas.

 • 65222.
  Vicic, Marko
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Hermansson, Filip
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  How Does Service Management Affect Customer Satisfaction?: A Study Within the Swedish Consumer Electronics Retail Industry2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research about service management strategies effect on customer satisfaction is scarce. Service management and its implications on firms’ performance is a timely topic as many industries experience increased competition. This study attempts to contribute to this field by examining relationships between service management strategies and customer satisfaction within the Swedish high-end consumer electronics retail industry. The study also attempts to explore which service management strategies that store managers use as well as how they adopt themThis is done by combining data from interviews with a number of store managers and sellers, with data about customer satisfaction and customer’s perceptions of the service quality. 

  The authors of this thesis found that store managers use a range of strategies to varying extent, for example empower employees and develop service oriented internal processes, and that these strategies are used actively and consciously to pursue a specific outcome. In addition, the study shows that there is a positive relationship between empowering sellers and customer satisfaction, this relationship is stronger when the sellers are properly informed about their authority. The thesis also suggests that well-functioning internal processes, such as inventory management, affect service quality and therefore also customer satisfaction positively. On the opposite, dysfunctional internal processes can be harmful for the service quality. At last, the authors found indications that a structured and ambitious effort to train sellers in technical skills increase customer satisfaction.

 • 65223.
  Vicini, Sara
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Axman, Linnea
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  A Comparative Study of Unemployment in the Eurozone and non-Eurozone EU during the Financial Crisis2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the unemployment rate in 15 Eurozone countries and 12 non-Eurozone EU countries during the timespan between 2000 and 2015. By using pooled Ordinary Least Squared regressions for panel data, we have investigated the effects of being in the Eurozone during the financial crisis of the early 21st century. The foundation of this paper is based on Mundell's theory of Optimum Currency Areas, as well as the Phillips curve. The results indicate that being a part of the Eurozone has not been beneficial during the crisis, in terms of the unemployment rates.

 • 65224.
  Vickman, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Larsson, Aron
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Olsson, Leif
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Prerequisites for decision aid in socially responsible investment appraisals2012In: International Journal of Engineering Management and Economics (IJEME), ISSN 1756-5154, E-ISSN 1756-5162, ISSN 1756-5154, Vol. 3, no 4, p. 359-377Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores investment appraisals restrained by various sources of uncertainty and influenced by socially responsible investment (SRI) thinking. Of particular interest in this paper is to assess the additional aspects of investment appraisals that derive from SRI thinking together with the multiple sources of uncertainty arising in such decision problems. We assess characteristics of how managers' try to account for corporate social responsibility, how they cope with evaluating upon objectives beyond monetary return on investment and how they manage uncertainty and the source of the uncertainties they emphasise. We conclude that organisations are generally exposed to and also consider both aleatory and epistemic uncertainty. There is a mix of macro and micro variables creating a diversified environment where valuation methods such as real options in combination with decision analysis modelling could help in structuring the problem and provide informed decision making.

 • 65225.
  Victor, Johansson
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Somehagen, Jesper
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Shared Leadership and its Future Potential: - Why do, How to and then What?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Leaders are often called upon to make sense out of complicated situations and give direction to others, and the situations have increased in both number and complexity. A solution to this problem has been identified in sharing leadership and engaging the potential of entire organizations. Therefore the purpose of this literature review is to map and identify interesting areas about shared leadership. Investigating if shared leadership can help organisations become more efficient in a world of growing complexity. Focusing on why organisational actors should consider a shared leadership approach. Critically examine the potential outcome from shared leadership and how an organisation could move towards adopting a shared leadership approach, including steps, conditions and actions that would be required.

  Literature about shared leadership and similar concepts has increased extensively, causing dissension in the area. Aiming to explore, understand and express what the literature says about shared leadership we adopted the systems view with an inductive and qualitative approach. Realising that shared leadership most commonly is practiced and studied in teams we adopted this scope and went deeper into the social process and conditions for creating shared leadership in teams.

  Shared leadership was found to solve demands for increased knowledge, skill and ability among modern leaders. Preferably implemented successively by vertical leaders into cross-functional teams conducting knowledge work. Tasks to simple or time to urgent however makes shared leadership ineffective, while misaligned perceptions and purposes between team members might diminish trust and neglect shared leadership. This review then makes valuable implications for future research, suggesting deepened empirical research in the implication of shared leadership.     

 • 65226.
  Victor, Mofjell
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Case studies about swedish companies2016Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this paper is to investigate and get deeper understanding of case studies about Swedish companies. I will focus on the way the case studies have been constructed, the purposes of the studies and how well the findings may be implemented to other contexts. I find this interesting because case studies are something that can benefit every company in other to in some way improve and streamline the business. The data used in this paper will be obtained from various case studies within the subject “Swedish companies” and therefore analyzed to draw conclusions.

  The findings from this study is that every case study is unique, and there is not one single, optimal way to construct a case study. One must take the purpose of the study into consideration and establish the study from this. However, there are common traits between case studies, such as the ways of obtaining data for the studies and the uniqueness of research question. How well the findings of a case study can be generalized to other contexts also depends on the uniqueness of the purpose of the study.

 • 65227.
  Victor, Mofjell
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Factors for universities to consider for trade shows: Exhibit marketing for universities2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper investigates factors universities should consider when attending trade shows. The findings are based both on earlier studies, but also a research on this subject. The purpose of this study is to examine important aspects of exhibit marketing for universities which subsequently could be improved to improve the performance at a trade show. The findings of this study are that the booth staff, the layout of the booth, pre-show communication with the desired audience, among others, are important factors for universities to consider when attending trade show.

 • 65228.
  Victor, Mofjell
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  How could universities use trade shows better?: Exhibit marketing for universities2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 65229.
  Vidal Bellinetti, Júlia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Capital Structure Pattern and Macroeconomics Conditions: A Study on the Nordic Banking Sector 2003-20082009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the capital structure pattern on the Nordic Banking sector, and analyzes if the macroeconomics conditions have an impact on it. The topic is timely and relevant as the credit crises, which has reached the real economy strongly, appears to lead to a restructure of the capital structure of the firms. To achieve my objective I have observed the debt-to-equity ratio in the period 2003-2008. I conducted correlation analysis and further regression analysis to search for a relationship between the variables and then a cause-effect relation between the macroeconomic measures and the capital structure. In order to understand and select the macroeconomics measures to this investigation I have reviewed well known theories and studies about the subject.

   

  I have found a stable debt-to-equity ratio on the book value; however to the market value the figures indicate a decrease in equity value, especially in the last year. In order to search for a macroeconomic relationship, I have developed hypotheses and examined them to select the most suitable variables to a regression analysis. The choice was the change in the GDP, the interest rate and tax rate.

   

  The results revealed that the book value is better explained by these measures than the market value. They demonstrate statistical significantly, highlighting the change in GDP. Even if the findings suggest that there is a correlation between the macroeconomic condition and the capital structure, the analyses suggest only moderate relationship, that should be further investigate.

 • 65230.
  Vidal, Pablo
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nezamaldin, Rand
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Öppenhet och tillväxt: En studie om sambandet mellan ekonomisk öppenhet och handel med ekonomisk tillväxt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera om det finns ett samband mellan ett lands ekonomiska öppenhet och handel med ekonomisk tillväxt. Majoriteten av tidigare studier visar på ett positivt samband mellan handel och ekonomisk öppenhet med ekonomisk tillväxt. Det finns dock också forskare som ifrågasätter detta positiva samband.

  För vår analys på området har vi gjort en tvärsnitts-regressionsanalys på 73 länder, för åren 1995 till 2010. Som beroende variabel, i regressionen, har vi använt oss utav genomsnittlig BNP per capita tillväxt. Som oberoende variabler har vi använt oss utav två huvudvariabler, handelsvolym och ett ekonomiskt frihetsindex.

  Studien finner att ekonomisk öppenhet har ett positivt signifikant samband med ekonomisk tillväxt. Handelsvolym visar dock ingen signifikant effekt på ekonomisk tillväxt.

 • 65231.
  Vidal, Sergi
  et al.
  University of Queensland, Australia.
  Perales, Francisco
  University of Queensland, Australia.
  Lersch, Philipp M.
  University of Cologne, Germany.
  Brandén, Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering, The Institute for Analytical Sociology, IAS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Stockholms University, Sweden.
  Family migration in a cross-national perspective: The importance of within-couple employment arrangements in Australia, Britain, Germany, and Sweden2017In: Demographic Research, ISSN 1435-9871, Vol. 36, p. 307-338Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE Migration rates of dual-earner couples are lower than those of male-breadwinner couples. We revisit this issue using a cross-national comparative perspective and examine heterogeneity in the role of female employment in couple relocations. We propose a theoretical framework in which national levels of support for female employment and normative expectations about gender roles act as moderators of the relationship between couple type (i.e., dual-earner and male-breadwinner) and family migration. METHODS We deploy discrete-time event history analyses of harmonised longitudinal data from four large-scale datasets from Australia, Britain, Germany, and Sweden, covering the 1992-2011 period. RESULTS Consistent with prior research, we find that male-breadwinner couples migrate more often than dual-earner couples in all countries, suggesting that traditional gender structures affecting family migration operate across very different contexts. We also find cross-country differences in the estimated effects of different sorts of absolute and relative partner resources on family migration. CONCLUSIONS We take our results as preliminary evidence that national contexts can serve as moderators of the relationship between within-couple employment arrangements and family migration decisions. CONTRIBUTION Our study contributes to family migration literature by illustrating how cross-national comparisons are a valuable methodological approach to put prevailing micro-level explanations of the relationship between female employment and family migration in context.

 • 65232.
  Vidal-Garcia, Javier
  et al.
  University of Valladolid, Spain.
  Vidal, Marta
  University of Complutense Madrid, Spain.
  Boubaker, Sabri
  University of Paris Est, France.
  Uddin, Gazi Salah
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The short-term persistence of international mutual fund performance2016In: Economic Modelling, ISSN 0264-9993, E-ISSN 1873-6122, Vol. 52, no part B, p. 926-938Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the short-term persistence in performance of equity mutual funds around the world between 1990 and 2013. Using a large survivorship bias-free sample of 35 countries, we document strong evidence of persistence in daily mutual fund returns over quarterly measurement periods. We rank countries by abnormal return and estimate the performance of each country for the following quarter. We find statistically and economically significant performance persistence that is more pronounced for the top and bottom countries. The post-ranking abnormal return disappears when performance is examined over longer time periods. Thus, our results confirm that superior performance is a short-lived phenomenon. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 65233.
  Videmann, Jordan
  et al.
  Halmstad University.
  Depestele, Valentin
  Halmstad University.
  Effect of music on customer's behavior in ourchassing process2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marketing is a tool that must always be sharpened to meet the market needs. In a world of constant evolution, marketers are looking for new ways to attract and capture the attention of consumers. The emergence of new forms of marketing makes sales experience increasingly rich and increasingly difficult. The points of sale must offer originality to rival and beat the competition in all aspects. The use and stimulation of the senses through sensory marketing makes more satisfactory consumer experience and allows to differentiate in the market. Different theories say that music is an atmospheric element that influences consumer behavior. However, these writings do not take into account demographic factors. Nevertheless a difference between generation is present in the way of consuming. The study is focused on Generation Y in order to know the specificities of this one. In fact, generation Y has evolved in a very intense musical framework and it would be interesting to observe their behavior in-store face a stimulus in order to analyze the influence.

 • 65234.
  Videnord, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Profitability effects of employing wage subsidized labor: The case of the Swedish New Start Jobs2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates the effects of employing wage subsidized labor on average productivity, labor cost and profit of the employing firms. Specifically, we study the case of the Swedish New Start Job policy; a temporary wage subsidy granted to firms for employing e.g. a long term unemployed or newly arrived immigrant. Using a matched employer-employee dataset for the years 2009-2015 and a production based methodology for estimating profitability effects of heterogeneous labor groups, our main findings point to a positive short run impact of new start workers on the average productivitylabor cost gap of the employing firms. Effect estimates indicate that a hundred percentage increase in the share of new start workers in an average employing firm, is associated with a ten percentage points increase in average profit. At levels of the subsidy and new start workers for the studied period, the results indicate that firms are more than compensated for the potentially lower productivity of the targeted workers. For the group of former new start workers who have successfully transitioned to unsubsidized employment, no differences in profitability compared to the rest of the workforce can be established. Further research is needed in order to claim causality of the results. 

 • 65235.
  Videnord, Josefin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  The Effect of Institutional Comparative Advantage on Industrial Specialization2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The impact of industrial specialization on countries’ economic outcomes is large. Consequently, it is of high policy relevance to understand its determinants. This paper extends a model of industrial specialization by incorporating the quality of domestic institutions into the firm’s production function. Institutional quality is a well-known source of economic growth, and arguably also an important determinant of industrial specialization. Subsequently, the extended theoretical model is empirically estimated to determine the joint and separate effects of the quality of contracting, financial and labor market institutions on the degree of industrial specialization. The main findings indicate that institutional quality has an effect above the effects of the traditional Heckscher-Ohlin factor endowments and Ricardian technology measures on industrial specialization. Moreover, the effect of financial institutions is large, positive and significant throughout all specifications and robustness tests, while the effects of contracting and labor market institutions are more ambiguous.

 • 65236.
  Videnova, Mila
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics, Finance and Statistics.
  Videnova, Jana
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics, Finance and Statistics.
  The Spread of the Global Financial Crisis to Sweden: Investigating the co-movement between two international stock indices2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65237.
  Viderberg, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Lindberg, Matilda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Användargenererat innehåll: En studie om företags strategier för att driva en plattform2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftar till att ta fram strategier för kommunikation åt företag som bedriver en plattform baserad på användargenererat innehåll. Internet idag är en vanlig kommunikationskanal för företag och trender och miljön ändras snabbt. Web 2.0 har vuxit fram i den digitala miljön de senaste åren, vilket innebär att företag idag för dialoger med sina kunder, en tvåvägskommunikation skapas istället för en envägskommunikation likt det var förut. Därför ämnar detta arbete titta närmare på hur plattformar kan jobba för att få mer aktivitet på plattformen.

  Ur teorin har vi tagit fram en ny kommunikationsprocess anpassad för digitala plattformar som grundar sig på användargenererat innehåll. Denna modell utgår från den klassiska kommunikationsprocessen men har utvecklats med delar som bör tas i åtanke då ett företag tillhandahåller en plattform för användargenererat innehåll, till exempel att de plattformar som undersöks har två olika intressenter att ta hänsyn till. Den empiriska studien gjordes genom semistrukturerade intervjuer med representanter från plattformar, där det finns användare som bidrar med produkten och konsumenter som sedan nyttjar produkten eller tjänsten som publiceras på plattformen. Den empiriska datan har delats in i kategorier utifrån teman som fanns i teorin; kommunikation, interaktivitet och kontroll, och därefter sorterats genom template analysis till ytterligare underkategorier.

  Resultatet visar att det är av stor vikt att en plattform skapar en känsla av gemenskap med sina användare och konsumenter, via tjänsten. I analysen tar vi upp de olika motivationstyper som kan ligga bakom bidragande till användargenererat innehåll på en plattform, och delar in dessa i social, individuell och finansiell motivation. Företagen bör jobba med att aktivera dessa i sin kommunikation på plattformen för att det ska bli aktivitet mellan användare och konsumeter. Modellen som togs fram ur teorin utvärderas jämtemot resultatet från empirin och presenteras i form av slutsatser. I den slutliga modellen byts feedback ut mot interaktion, som får en större betydelse i modellen. Vi förtydligar också vikten av att denna interaktion är en kontinuerlig process som plattformen bör jobba för att upprätthålla, och denna process inkorporeras i modellen. Vår studie ger ett teoretiskt bidrag i form av en utgångspunkt i ett outforskat ämne. Den ger också ett praktiskt bidrag i den framtagna modellen, som kan användas för att utarbeta strategier för marknadskommunikation hos plattformar för användargenererat innehåll. 

 • 65238.
  Vidgren, Katriina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Derksen, Anastasia
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Blooming Flowers or Just Firm Roots?: Traditions in the Innovation Process of Family Businesses – Combining the Agency and Stewardship Perspective2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The economical situation is constantly changing and competition is forcing companies to become more innovative than ever. Family businesses are thought to be less innovative and stagnant compared to other organizations. Yet, they manage to survive and thrive in this competitive world. Some family businesses have been able to use their unique traditions to obtain competitive advantage. The purpose of this study is to gain insight how family businesses are leveraging on their traditions and how different governing styles affect the process of innovation. Thus, the research question we are trying to answer is How are family businesses with different governance styles exploiting their traditions in their product innovations? This qualitative study is conducted by using case study strategy consisting of a total eight case companies. The data is collected from semi-structured interviews and secondary data. The analysis of the collected data is conducted in five steps, and patterns are formed based on the analysis. Our results showed that companies behaving according to the agency theory perceived tradition as something static. Thus, did not fully take advantage of it. Family businesses behaving according to the stewardship Theory perceived tradition as dynamic and were able to reinterpret it to use it in their product innovation process.

 • 65239.
  Vidner, Marcus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Finns det en missnöjesasymmetri hos svenska väljare?2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65240.
  Vidner, Marcus
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Zorn, Magnus
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Analys av USA-dollarn i förhållande till japanska yenen2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 65241.
  Vieira, Renato
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  The relationship between liquidity and profitability: An exploratory study of airline companies between 2005 and 20082010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65242.
  Vierling, Christian
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Björklund, Marcus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Longer-Term Refinancing Operations: Kan en massiv likviditetsåtgärd förbättra finansiella marknader på kort sikt i Europa?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I slutet av 2011 annonserade ECB ett åtgärdsprogram för att stödja europeiska banker. Programmat kallas för Longerterm-Refinancing Operations även kallat LTRO och kom att omfatta drygt en triljon euro. Uppsatsen syfte är att analysera vilka effekter LTRO har haft på de finansiella marknaderna. LTRO:s nyliga genomförande och avsaknaden av data om vilka banker som deltagit i programmet gör det svårt att fullt utvärdera det. För att minimera kausalitets problemet genomför vi en eventstudie där vi analyserar effekterna vid annonserings- och genomförandetidpunkter. Vi studerar makroekonomiska och finansiella mått på EMU-, lands- och banknivå och fokuserar på utvecklingen i de länder – Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien och Frankrike – som mest använt åtgärden. Vi finner att LTRO på kort sikt verkar ha haft effekter p marknadsräntor, upplåningskostnader och osäkerheten på den finansiella marknaden. På medellångsikt indikerar resultaten LTRO kan ha haft viss effekt, men det är svår att särskilja LTRO:s effekter från andra händelser som påverkat marknaden.

 • 65243.
  Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Stockholm.
  Erfarenheter av internationellt godsmodellarbete2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  National freight model development and application in Finland, Norway, Denmark, Germany and the Netherlands and within the EU has been compiled. This has been done based on questions formulated by the Swedish government agency Transport Analysis. The questions address infrastructure planning, work with the freight models and current development. The responses for the other countries were compared to the Swedish situation, where the Swedish Transport Administration is responsible for the transport forecasts, cost benefit analysis and the development of methods and models.

  The review revealed several parallels in terms of need for analysis in the considered countries and the EU. The fact that the same types of fees and regulations are discussed is not surprising given that requirements are determined at the EU or global level. When it comes to infrastructure planning, different countries focus on different aspects according to their geographical location etc. All countries produce aggregated transport forecasts, however, not all countries have the same practice for detailed flow forecasts that are required for cost benefit analysis (to rank projects). In Finland, for example, there are no detailed transport forecasts for the whole country as in Norway and Sweden.

  Most of the input data used in the national freight models are derived from transport statistics and economic statistics that are EU-regulated. It is unique for Sweden that three national Commodity Flow Surveys have been carried out. This means more data are collected in Sweden than in most other countries. As we understood, however, the access to data for model development is not assured as before, when SIKA was responsible for both statistics and transport models.

 • 65244.
  Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Stockholm.
  Samhällsekonomiskt underlag för hamnpolitiken2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report contains a review of the transport policy issues and the economic literature relating to ports, including connections on the seaward and landward side. The prerequisites for a efficient port policy are discussed as well as the supporting documentation needed and sought after and the extent to which the literature provides answers to the policy issues. The emphasis is on Sweden and the EU. Policy issues and the literature are analysed on the basis of four areas: 1) control of ports, 2) regulation policy with respect to competition, 3) investment policy and 4) pricing. The review shows that there are unresolved policy issues. Academic research takes up many issues of relevance for port policy, although it is often processes rather than scientific articles that lead to answers to the issues. Many findings are situation-specific and there are few comparative studies. Research contributions come from the whole world, although the number of contributions from Swedish and Nordic researchers and studies of Sweden/the Nordic countries is limited. In the case of Sweden, a need has been identified to develop intermodal social cost-benefit analyses. Competition-related issues reoccur in several of the policy areas examined. We therefore also see a need to analyse competition in the different markets.

 • 65245.
  Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Why do CO2 Emissions from Heavy Road Freight Transport Increase in Spite of Higher Fuel Prices?2016In: Energy and Environment, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2016, p. 259-276Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The chapter analyzes why CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices. Swedish time series data for 1990-2011 are analyzed with the help of indicators. The logistic efficiency and the energy efficiency improved, especially in the 1990s due to the allowance of heavier trucks. Since then, no major efficiency gains have been realized. Potentially cost-effective technologies exist but technical, institutional and financial barriers reduce the incentives for the transport firms to implement these.

  Split incentives caused by contract structures or ownership patterns can impede the employment of the technologies. If fuel savings are realized, rebound effects can appear that cancel out improved energy efficiency. Deeper knowledge of the impacts of policy measures is required in order to understand why CO2 emissions increase despite increased fuel prices. A better understanding of the model simplifications in the Swedish national model Samgods is also needed, as well as an analysis of what is required to better mirror the contracts that exist.

 • 65246.
  Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Stockholm.
  Why do CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices?2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper analyses why CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices. Swedish time series data for the period 1990-2011 are analyzed with help of indicators. The logistic efficiency of the road transports improved especially in the 1990-ties due to the allowance of heavier trucks. Also the energy efficiency increased during that period. Since then there have been improvements but no major efficiency gains have been realized. Today potentially cost effective technologies exist to further reduce the CO2 emissions from heavy road freight transport. However, technical, institutional and financial barriers reduce the incentives for the transport firms to imply these.

  Split incentives caused by contract structures or ownership patterns can impede the employment of these technologies, as the firms that invest in the technologies have little incentive to do so. If fuel savings are realized rebound effects can appear that cancel out improved energy efficiency. The internalisation of the social marginal costs can lead to modal shifts to less carbon intensive modes, but shippers minimize their total costs and take into account quality aspects when choosing transport solutions. There are obstacles for the increase of the share of non-fossil energies in form of access to raw material, infrastructure for vehicles that can use the alternative fuels etc. On the national and international road freight transport markets staff costs are often more important than taxes and fees.

 • 65247.
  Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Why do CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper analyses why CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices. Swedish time series data for 1990-2011 are analyzed with help of indicators. The logistic efficiency and the energy efficiency improved, especially in the 1990-ties due to the allowance of heavier trucks. Since then no major efficiency gains have been realized. Potentially cost effective technologies exist but technical, institutional and financial barriers reduce the incentives for the transport firms to imply these. Split incentives caused by contract structures or ownership patterns can impede the employment of the technologies. If fuel savings are realized rebound effects can appear that cancel out improved energy efficiency. Deeper knowledge of the impacts of policy measures is required in order to understand why CO2 emissions increase despite increased fuel prices. A better understanding of the model simplifications in the Swedish national model Samgods is also needed as well as an analysis of what is required to better mirror the contracts that we observe in reality.

 • 65248.
  Vierth, Inge
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Stockholm.
  Jonsson, Lina
  Karlsson, Rune
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Traffic analysis and logistics.
  Abate, Megersa
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Stockholm.
  Konkurrensyta land–sjö för svenska godstransporter2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This project aims to investigate the competition between road and rail transports on one hand and the sea transports on the other. Shippers choose different unimodal or multimodal transport chains to carry various types of goods in, to and from Sweden. Transport prices are a key factor when choosing the transport chain. Sea transport prices are set on the world market and fluctuate more than prices for road and rail transports. Imbalances in transport flows also affect the intermodal competition, in particular for transports to/from mainland Europe. According to the statistics the modal split, measured in tonne-kilometers on Swedish territory (including a stretch along the coast) has been relatively constant since 1990. Nearly 40 percent of the tonne-kilometers are carried out by road, nearly 40 per cent by sea and a bit more than 20 per cent by rail. Sweden had so far by definition not inland waterway transports. Simulations with the national Swedish freight model Samgods with ten percent lower on-route costs for vessels indicate different adaptations for different commodity groups. The tonne-kilometers by sea performed on the Swedish territory are expected to increase by about two per cent if all 33 commodities are included. However, for Cement, lime and building materials and Pulp, paper and paper waste increases of almost ten percent are computed. On the other hand, no significant changes in demand are calculated for i.e. Crude oil, which is carried exclusively by sea today. As expected, more competition between the land-based modes and sea transports is calculated for international transports than for domestic transports. If all commodities are included, the largest increases for sea transports are calculated along the Eastern coast (southern part), the Southern coast and through the Kiel Canal. Sea transports are also calculated to increase along the coast in the North of Sweden and to/from Gothenburg on the Western coast. Reductions are expected to occur for both road and rail. The authors emphasize that the results should be seen as indicative.

 • 65249.
  Vierth, Inge
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Jussila Hammes, Johanna
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Sowa, Victor
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Översiktlig strukturanalys för sjötransporter2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the report is to analyze trends and specific events that could affect trade flows, the transport system, the sea transport volumes and the fee revenues of the Swedish Maritime Administration in 2020. In three parts the researchers have described the developments that affect the revenues of the Swedish Maritime Administration. The first part discusses present trade flows and how these are expected to develop, the second part addresses the developments in the transport system and the third part the past development of loaded and unloaded tonnes goods and the number of calls in the Swedish ports and their expected continued development. Loaded and unloaded tonnes and number of calls are the basis for the fairway dues and pilot fees levied by the Swedish Maritime Administration and therefore linked to their revenues. The researchers reviewed the literature, compiled and analyzed historical data, carried out interviews with shippers from different industries and applied a simple statistical approach to forecast the development up to 2020. Both the interviews and the statistical approach suggest that the future of freight volumes in the Swedish ports will be roughly constant with current levels or slightly increasing. The number of calls in the ports is expected to decline to 2020.

 • 65250.
  Vierth, Inge
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics Stockholm.
  Karlsson, Rune
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Traffic analysis and logistics.
  Uppdaterad beräkning av transportkostnader för företag i norra Sverige2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The transport grant (Transportbidrag) is designed to compensate companies in the Northern part of Sweden for the higher transport costs that are caused by a disadvantageous geographic location. A total of 44 municipalities in the counties of Västernorrland, Jämtland, Västerbotten and Norrbotten are eligible for the grant. In 2006 the Swedish Institute for Communication Analysis SIKA estimated how the transport costs, for inbound and outbound transports of high-value goods and metal products, differ for firms in the four counties in the upper North from the national average. The transport costs were computed from data for 2001. The results from SIKA’s study have been used as a basis for determining the "grant rates" to reduce firms’ additional costs for long distance transports. The purpose of VTI:s study 2014 is to estimate the corresponding transport cost based on more recent data, from 2006 and 2012. In both studies, calculations have been carried out using the official Swedish national freight transport model, Samgods. The calculations were carried out for the eligible commodity groups: Unprocessed material or semi-finished products of iron or metal, High-value products, Sawn and planed timber, Chemicals other than coal and tar, as well as the sum of these commodity groups. With the weighted approach the computed costs depends heavily on the flows (weights) between sending and receiving municipalities for the different commodities A general pattern is that the transport costs increase with the distance to the south or central Sweden, provided that the weighting is done with respect to Sweden. Estimated transport cost changes between 2006 and 2012 show relatively clear patterns when the weighted approach is used (with respect to domestic transports). According to the calculations the firms in the four Northern counties are estimated to have higher normalized costs in 2012 compared to 2006 when all the eligible commodities are included. This is true both for inbound and outbound transports. However, when considering individual eligible commodity groups, results become less unambiguous.

1302130313041305130613071308 65201 - 65250 of 70209
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf