Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 2007
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Amsenius, Beatrice
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Framställningar av svenskhet i media: - En diskursanalys av tidningsartiklar om invandring och integration2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The media plays a key role in constructing identities and categories, as its messages influence the way we understand the world. In the debate on integration issues, categories such as ”Swede” and ”immigrant” are often treated as obvious and unproblematic. ”Swedish”, being the norm, is seldom defined   and   frequently appears   with   subtlety.   This   paper   set   out   to   study   what   characterizes Swedishness in newspaper articles on integration issues, and how it is represented in relations to immigrants. With a social constructivist outset, critical discourse analysis and post­colonial theory were the methodological and theoretical tools of the investigation. The results show that there are four main ways through which Swedishness is represented in the material: Swedishness defined as  common values and norms, Swedes as integrated and immigrants as disintegrated, Swedishness as characterized by certain traditions, habits and a common history and finally descriptions of the Swedish society as racist and discriminating. These discourses appear relatively constant over the examined periods, with modest changes over time. The results further show that the representations of Swedes and immigrants can be related to unequal power structures in the Swedish society as a whole, where the native Swedish population holds a dominant role.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 52. Anbäcken, Els-Marie
  et al.
  Sand, Ann-Britt
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Japan and Sweden with different types of welfare regimes but a similar elderly care development?: Family care from a gender perspective2014In: An International Comparative Study of the Socialization of Care Work - Realizing a Gender Equal Welfare State / [ed] Imai Konomi, Nishinomiya: Kwansei Gakuin University , 2014, p. 117-155Chapter in book (Other academic)
 • 53. Andel, R
  et al.
  Kåreholt, I
  Parker, MG
  Thorslund, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gatz, M
  Complexity of primary lifetime occupation and cognition in advanced old age2007In: Journal of Aging & Health, Vol. 19, p. 397-415Article in journal (Refereed)
 • 54.
  Ander, Lena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nordenbris, Anette
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Anmälningsskyldighet för kuratorer på ungdomsmottagningar: en studie i hur ett urval kuratorer på ungdomsmottagningar förhåller sig i sitt möte med barn under 15 år som är sexuellt aktiva2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån en kvalitativ och rättsdogmatisk metod ställde vi oss frågande till hur och utifrån vilka faktorer kuratorer på ungdomsmottagningar bygger sina bedömningar på. I sexualbrottslagstiftningen framgår det på flera ställen att ett barn under 15 år som utsätts eller deltar i sexuella handlingar är brottsutsatt. Vilket ledde till funderingar hur kuratorerna tillämpade lag och/eller förhöll sig till lag i praktiken. I denna uppsats har vi undersökt hur kuratorer på olika ungdomsmottagningar i Stockholms län, förhåller sig till förändringen i sexualbrottslagstiftningen (BrB 6:4-6:5) som trädde i kraft 1 april 2005, samt om den fått någon praktisk betydelse för kuratorerna i deras arbete. Vidare har vi undersökt kuratorernas beslutsprocess samt hur kuratorerna kommer fram till för motiv till beslut att anmäla enligt SoL 14:1. Resultatet visar att kuratorerna följer ett tydligt mönster vid beslutsfattandet. Resultatet av studien visar att kuratorerna får svårt att förhålla sig till sin egen policy samtidigt som de förhåller sig till sexualbrottslagstiftningen, BrB 6:4-6:5. Kuratorerna gör ofta själva en egen utredning innan de tillämpar anmälningsskyldigheten, SoL 14:1. Resonemanget runt barns skyddsbehov ser olika ut beroende på barnets kön, ålder och kroppsmognad samt termer som frivillighet och ömsesidighet. Hur domstolarna dömer utifrån lagarna visade sig ha betydelse för hur kuratorerna resonerar runt sina egna skyldigheter kring barns skyddsbehov. Resultatet är ur ett rättsociologiskt perspektiv, en differens mellan lag och verklighet. Eftersom lagstiftaren lämnat ett tolkningsutrymme blir det den enskilde kuratorn som förväntas tolka och förstå verkligheten, vilket i slutändan leder till att det blir magkänslan, eller den dolda professionen som avgör. Vi har använt oss av genusteori och kognitiv teori för att belysa till våra resultat i analysen i ytterligare en dimension. Studiens resultat ligger i linje med tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 55.
  Anderson, Ann-Catrine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sexualundervisning på särgymnasiet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex- och samlevnadsundervisningen bedrivs på gymnasiesärskolan, hur lärare arbetar med elevernas kvinno- och mansroller, samt att ställa undervisningen i relation till de av Skolverket uppsatta nationella målen för sex- och samlevnadsundervisning. Metoden för undersökningen är kvalitativa intervjuer av lärare. Resultatet av undersökningen visar att sex- och samlevnadsundervisningen ser olika ut beroende på elevgruppens sammansättning. Lärarna ser sex- och samlevnadsundervisningen som viktig och värdefull. Undersökningen visar att de utvidgar ämnet till att behandla stärkandet av elevernas självkänsla och självbestämmande samt att ge eleverna grunderna för att känna trygghet i sina kvinno- och mansroller. Lärarna lägger stor vikt vid diskussioner kring accepterade sexuella beteenden och uttryck samt vad som inte kan antas vara accepterat, hos eleverna själva och personer i olika ställningar eleverna möter i livet. Undersökningen visar att lärarna är engagerade och vinnlägger sig om att få en varierad undervisning med inslag där eleverna efter egen förmåga kan finna kunskap att ta till sig. Resultatet pekar på att de nationella målen för sex- och samlevnadskunskap är för allmänt hållna och svåra att bedriva ett kvalitetsarbete kring. Målen för vad en elev bör kunna efter avslutad skolgång är inte anpassade efter gymnasiesärskoleelevernas varierade utvecklings- och mognadsnivåer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56.
  Andersson, Asiye
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Mehvar, Mino
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Unga mäns perspektiv på heder och hedernormer  - en kvalitativ studie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The honour norm is strong within the Middle East but is scattered all over the world. As a result of immigration, the honorary context has become more established in Sweden. Violence, committed in the name of honour, is commonly executed by male family members. Thus, young men are forced, in some degree, to participate in the oppression and control of their sisters. Violence exercised in the name of honour, can be traced back to the patriarchal family system in which woman are subordinate to men. The purpose of this study is to highlight the young men's subjective perspective to honour and honour-related violence, as well as if they have managed to distance themselves from it. In the study, interviews are conducted with four young men. The results obtained show that some of the young men have an ambivalent attitude to certain matters relating to honour and what is not acceptable female behaviour. The results reveal that certain parts of the patriarchal thinking are identified in the opinions of some of the young men interviewed. Further, the results also suggest that education and community action are essential for the discussion of honour and the honour norm, in order to create change.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Andersson, Bodil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Florell, Linda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Samuelsson, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Inställningar till självläkning: - en studie av diskurser kring beroendeproblematik2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport redovisar resultat från den svenska pilotstudien inom det internationella s.k. SINR-projektet (Societal Images of Natural Recovery). Detta projekt syftar till ökad kunskap om hur olika synsätt, hos allmänheten såväl som inom olika professionella grupper, påverkar människor möjligheter att komma tillrätta med olika former av missbruk. Som ett första steg i projektet har i hittills sex större städer i fem olika länder ett mindre antal svarande, representerande olika samhällsgrupper, tillfrågats om sin uppfattning om möjligheterna att på egen hand ta sig ur olika slag av missbruksproblem. Den svenska pilotstudien har, på uppdrag av FoU-enheten, av tre socionomstuderande vid Stockholms universitet i form av ett examensarbete. Rapporten innehåller inledningsvis en översiktlig sammanfattning av förekommande perspektiv på olika former av missbruk, av aktuell forskning om s.k. ”självläkning” (”natural recovery”) från sådana problem, och av attributionsteori och attributionsforskning. Därefter redovisas resultat den svenska pilotstudien. Denna bygger på intervjuer med femton personer, representerande fem olika samhällssektorer: ”behandling”, ”kontroll”, ”vardagsterapeuter”, ”media” och ”allmänhet”. De frågor som står i fokus är respondenternas syn på möjligheten till ”självläkning” från elva olika former av missbruksproblem och vad de upplever som de största hindren mot effektiva lösningar på dessa problem. Svaren relateras också till eventuella erfarenheter (egna eller närståendes) av de aktuella problemen. Bland de mest intressanta resultaten är att de svarande tämligen genomgående ser ”illegala” beroendeproblem (olika narkotiska preparat) som betydligt svårare att komma tillrätta med än ”legala” sådana (alkohol, tobak, spel, shopping). På samma sätt uppfattas substansrelaterade beroenden ganska genomgående som betydligt svårare än beteenderelaterade sådana (spel och shopping). Om man ser till specifika former av missbruk finns ett starkt samband mellan de svarandes (negativa) syn på möjligheten att sluta med amfetamin, kokain och heroin. Däremot uppfattas cannabis som nästan lika lätt att sluta med som rökning, det beroende som de svarande i genomsnitt uppfattar det som allra lättast att komma tillrätta med. Representanterna för behandlingsområdet är, intressant nog, ganska genomgående de mest pessimistiska när det gäller möjligheten att ta sig ur ett missbruk på egen hand, medan mediarepresentanterna är de mest optimistiska. Sammantagna antyder resultaten att människor ganska lätt införlivar den officiella och av media reproducerade bilden av olika självdestruktiva beteenden. Samtidigt indikerar skillnaderna mellan olika grupper av svarande att uppfattningarna i vissa avseenden skiljer sig påtagligt åt mellan olika samhällssektorer, något som pekar på behovet av fortsatta, mer ingående studier på detta område. I ett avslutande Appendix görs några jämförelser mellan data från Stockholm och från de fem övriga deltagarstäderna. Dessa visar både på vissa likheter – t.ex. att representanterna för behandlingsområdet i flertalet städer är de mest pessimistiska vad gäller människors möjligheter att sluta med ett missbruk på egen hand – och vissa skillnader – t.ex. den särställning Sverige tycks ha när det gäller demoniseringen av heroin som den svåraste och farligaste av alla droger. Dessa resultat talar för värdet av en tvärkulturell ansats till dessa frågor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Här hämtar man kraft”: en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av deltagande i Qvinnoqulan, ett projekt för kvinnor på väg ur missbruk2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to increase the knowledge and understanding of what impact support-groups, such as represented by Qvinnoqulan, can have on women with drug-addiction. The questions at issue for the essay was: How does a selection of women who participate in Qvinnoqulan describe their thoughts, experiences and reflections of the group? What sense has Qvinnoqulan made for the women on a personal level and for contributing to live a life without drugs? To answer the questions a qualitative method was used and five interviews were made with women who participated in the activities of Qvinnoqulan. To analyze the data a social constructionist perspective and an empowerment perspective was used. The result of the study showed that the women were in the process of rebuilding a new life without drugs and reconstructing a new identity. Qvinnoqulan played an important role in that process and was functioning as a safe place in between the two different types of lifestyles; life with drugabuse and life without drugs. Elements such as female friendship, honesty, understanding and sharing familiar experiences with other women were important to maintain a life free from drugs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 59.
  Andersson, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Debatten om DAMP: en kontroversstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att belysa och analysera debatten om DAMP. De frågeställningar som skulle besvaras i uppsatsen var:

  · Hur ser kontroversens utveckling ut?

  · Hur kan kontroversen förklaras med hjälp av kontroversteorin?

  För att uppnå detta syfte och besvara frågeställningarna har artiklar om DAMP-debatten som publicerats i dagspress, specialpress eller fackpress analyserats och tolkats med hjälp av kontroversteorin. Debatten har studerats diakront (som en process över tid; utvecklingen mellan 2000 och 2004) och synkront (sociala, teoretiska och psykologiska faktorer som påverkat debatten har analyserats). Undersökningens resultat visade bland annat att DAMP-kontroversen har uppkommit på grund av oenighet angående fenomenet DAMPs natur och orsaker, samt kombattanternas olika vetenskapliga utgångspunkter och den påverkan teori och tidigare erfarenheter har på forskarens perception och tolkning. Resultaten visade dessutom att forskarnas ställningstagande i debatten kan bero på externa faktorer, såsom ideologisk och ekonomisk påverkan, samt inverkan från socialpsykologiska faktorer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 60.
  Andersson, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”men kan vi inte hjälpas åt då”: en intervju med fem socialsekreterare om samarbete inom socialtjänsten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to illustrate, and analyze how social workers are able to more effectively pursue operative possibilities within their own particular organizations. The main question concerning this issue is: How are social workers, working within the same district organization able to realise any potential for co-operation with other social workers, in different locales and units, yet working within the same organization? Following on from this question, further issues arise such as: 1. How do the varying demands of the clients affect the workload of the social worker? 2. How does the organization facilitate or hinder co-operation between social workers? 3. How does the workload, staff turnover and delegation influence on the co-operation between social workers? To attempt to answer to the above set of questions a qualitative method was employed. A group interview was conducted bringing together a group of five social workers working within the same district administration of the city of Stockholm. The outcome of the interview has been examined using a theoretical framework based on organization theory, symbolic interactionism and social constructivism; all applied in accordance with post-modern research principles. The main result shows that the organization both hinders and facilitate co-operation through work load, staff turnover and delegation. The outcome of this particular study is associated to results of previous research within the same research field.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  Andersson, Gunnel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vardagsliv och boendestöd: En studie om människor med psykiska funktionshinder2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In the wake of deinstitutionalization, people with psychiatric disabilities are, to a great extent, living in the community. In this thesis everyday life of people with psychiatric disabilities, living in independent housing with community-based social support to manage their daily life, is investigated. Special attention is paid to the characteristics and meaning of community-based social support. Through participating observational studies, interviews and time-geographic diaries, data have been gathered about everyday life of seventeen men and women. It is the interpersonal social conditions that have been the main target of the study, addressed as social networks and social support. Everyday life conditions are dependent on social as well as physical and material circumstances. Although the social conditions are emphasized in the study they are not looked upon as isolated dimensions but as part of everyday life circumstances. The everyday life perspective offers an opportunity to reveal the structures within which everyday life takes place. The time-geographic concepts “community-organized projects” and “individual-organized projects” were used to investigate the structures of everyday life, resulting in four substructures. Four types of everyday life and four patterns of networks connected to the different substructures were identified, showing great variations. The characteristics of community-based social support can be summarized as “the doing”, “the talking” and “the being with” in a reciprocal type of relationship. The meaning of support is shortly described as solution of and relieving problems, social companionship, security, protection and control. Community-based social support show similar importance regardless of the type of everyday life when it comes to solution of problems and different importance when it comes to aspects of support such as social companionship.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 62.
  Andersson, Gunnel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bons, Tomas
  Bringlöv, Åsa
  Engwall, Kristina
  Östberg, Francesca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer2017Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63. Andersson, Gunnel
  et al.
  Denhov, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bülow, Per
  Topor, Alain
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Aloneness and loneliness – persons with severe mental illness and experiences of being alone2015In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 17, no 4, p. 353-365Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  People with severe mental illness (SMI) are often described as lonely and socially incapable – an inability resulting from the mental illness. The aim of this article is to explore experiences of being alone among persons with SMI. The article is based on interviews with 19 persons diagnosed with psychosis who were interviewed between four and nine times over a period of three years. The findings show that experiences of being alone can be identified by two concepts: aloneness and loneliness. The persons in the study appeared as socially able and active in relation to their social lives. However, a social agent does not operate in a void but in interaction with specific living conditions; the experiences of aloneness and loneliness may be viewed as the result of the interplay between the individual and the social and material environment.

 • 64. Andersson, Gunvor
  et al.
  Höjer, IngridSallnäs, MarieStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.Sjöblom, Yvonne
  När samhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård2019Collection (editor) (Other academic)
 • 65. Andersson, Gunvor
  et al.
  Lundström, Tommy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Teenagers as victims in the press2007In: Children and Society, Vol. 21, no 3, p. 175-188Article in journal (Refereed)
 • 66.
  Andersson, Gunvor
  et al.
  Inst för socialt arbete/Socialhögskolan, Lunds universitet.
  Sallnäs, Marie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Social barnavård och barns utsatthet2012In: När samhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård / [ed] Ingrid Höjer, Marie Sallnäs, Yvonne Sjöblom, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 13-28Chapter in book (Other academic)
 • 67. Andersson, Gunvor
  et al.
  Sallnäs, Marie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Svensk barnavårdsforskning: - en översikt över ett och ett kvarts års forskningsproduktion2007In: Socionomen, Forskningssupplement, ISSN 0283-1929, no 6, p. 10-34Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 68.
  Andersson, Jesper
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hedström Nilsson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Dom kallade mig för Dampe och Erik för Hyper men jag tror inte dom menade något negativt": En retrospektiv undersökning om unga vuxnas upplevelse av resursskola2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how young adults who have been diagnosed with neuropsychiatric disabilities or other behavioural disorders reflect about the institution (resursskola) and how the institution has affected their identity. Earlier research has shown that categorization of pupils in school leads to deviation. The theoretical approaches were Stigma (Goffman, 1973), Asylums (Goffman, 1973) and a current identity theory. The aim has been to map the respondents’ life history through narrative life stories, and connect them to the context of the examination. Three qualitative semi-structured interviews were analysed using a narrative method, with inspiration from the hermeneutic interpretation model. The material was processed using a narrative content analysis. The themes were structured in chronological order through common themes raised by the respondents. The result shows that taking a student out of their context can cause a double stigmatisation. The respondents’ identities are understood as changing. The study shows that structural and organisational conditions were big influencing factors to the individual’s identity shaping. The result indicates that the institution contributed to stigmatisation and a feeling of alienation in other social environments. But it can also be positive if the respondents can identify themselves with the collective belonging.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Andersson, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  I första hand människa: En intersektionell analys av fyra berättelser om att komma ut som lesbisk med muslimsk bakgrund2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The aim of the study is to analyse the stories of four homosexual women with Muslim backgrounds about coming out as homosexuals, from an intersectional perspective. The experience of coming out as lesbian and the intersectionality are related to different social contexts. The homosexuality becomes a problem in connection to family and countrymen while the Muslim background becomes more of a problem in relationships. Heteronormativity and gender system appear to be cooperating systems of oppression.

  These women don’t describe themselves as oppressed, but potential oppression is still something that influences their lives. They strive for freedom to be themselves in all everyday situations. The quest for freedom to be able to express their sexuality risks relationships with families and girlfriends. But freedom and symbiosis don’t have to be in opposition. These women have found contexts, for example among friends, where none of the social categories are problematic and where they can experience symbiosis. They can choose certain contexts where they are allowed to express their sexuality. The experiences of coming out is analysed as linked to development in late modernity.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 70.
  Andersson, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Physical disability and sexuality: A qualitative study on challenges and expectations connected to sexuality seen from the view of Tanzanian women living with physical disabilities2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a qualitative interview study with the purpose of describing how women living with physical disabilities view their experiences and expectations connected to sexuality. It also aims to highlight how the surrounding society treats these women regarding their sexuality. Through semi-structured interviews; six single- and one group interview, the data was collected during a two month long Minor Field Study in Dar es Salaam, Tanzania. An interpreter, with a degree in Kiswahili/English translation at the University of Dar es Salaam was translating the interviews from Kiswahili to English. The results of this study show that the women living with physical disabilities view themselves as capable and strong sexual beings even if they at the same time face many challenges. The challenges they face are both on an individual and a structural level. These challenges are often connected to the men they have long or short relationships with and are closely linked to both how the men and the society view physical disability and the female sex. This thesis shows that when it comes to sexuality the women all hope for a radical change towards a society that can meet their needs better and the women’s stories clearly highlight the importance of seeing the society itself as the disabling mechanism instead of seeing themselves as disabled individuals.

  Download full text (pdf)
  Physical disability and sexuality
 • 71.
  Andersson, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Strand, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt: en studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur personer med lindriga kognitiva funktionshinder ser på arbete som fenomen. Metoden var kvalitativ med en fenomenologisk ansats. För att få svar på frågeställningarna intervjuades 6 personer, 2 kvinnor och 4 män, som hade arbetspraktik eller arbetsverksamhet genom ett företag som arbetade utifrån ISA-metoden. Personerna hade alla lindriga kognitiva funktionshinder. Teoretisk ram var normaliseringsprincipen, Social role valorization och andra aspekter på normali-sering. Vårt resultat visade att arbete hade olika betydelse för intervjupersonerna. Två av dem uttryckte en önskan om att vara på arbetsplatser på öppna arbetsmarknaden tillsammans med personer utan kognitiva funktionshinder. De ansåg att det var mer utvecklande än daglig verksamhet. Ett krav för att det skulle fungera var dock att arbetsuppgifter och arbetstider var anpassade utifrån deras funktionshinder. För de andra fyra var det däremot mycket angeläget att få ett arbete på öppna arbetsmark-naden. Dels handlade det om att kunna få en dräglig materiell standard, dels tycktes det för dem också ha ett rent symboliskt värde som kan tolkas som att de ville ha rätt att vara som alla andra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 72.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Grönlund, Maya
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Förtroende för socialtjänsten2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

   

   

   

  The purpose of this essay is to examine trust, or lack of trust, in the social services. Previous research considering this topic is limited, which, in our point of view, implies the need of further studies. A quantative method was used, consisting of an online questionnaire containing statements about the social services. The statements were designed using a five level Likert-scale which required the respondent to rate their level of agreement. The questionnaire was published on five webcommunities directed to parents. We found, as previous research has shown, that the majority of the public, who lack personal experience of the social services, find it difficult to respond to statements about institutions such as the social services. Our results also indicates that the social services fail to gain the trust of a majority of the respondents and more then half of the respondents are of the opinion that the social services is in absence of the knowledge that they need to carry out their work. Despite these results half of the respondents would initiate a contact with the social services if they felt the need to do so.

   

   

   

  Download full text (pdf)
  Förtroende för socialtjänsten
 • 73.
  Andersson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnomisshandlare: en diskursanalys av den offentliga bilden2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Frågeställningarna har varit: vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen? Vad innebär det för bilden av männen att just dessa begrepp är de centrala? Vad kan vara anledningen till att just dessa begrepp är de centrala? Tidigare forskning med samma forskningsfråga är obefintlig, men forskning om kvinnomisshandel som samhällsproblem och kunskapsfält har visat att en könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor har blivit allt mer dominerande. Trots detta finns det fortfarande konflikter kring förklaringsmodeller. Forskning om kvinnomisshandel har ofta ett feministiskt perspektiv, vilket denna uppsats har valt bort med förhoppningen att nya perspektiv ger ny kunskap.

  Urvalet har bestått av två av Statens Offentliga Utredningar (SOU). Materialet har bearbetas utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv för att få fram vilka begrepp som är centrala eller omtvistade och vad det kan bero på. Som ytterligare analysverktyg har maskulinitetsteori använts.

  Resultatet har visat att det dominerande könsmaktsperspektivet ligger till grund för bilden av de misshandlande männen och att de i hög utsträckning beskrivs med begrepp som makt och kontroll. Behandling av männen ses som problematiskt och bilden av mannen kan anas vara en förklaring till detta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 74.
  Andersson, Moa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Öst, Hannah
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Då känner man mer att man hör till samma grupp på något sätt": Ungdomar med diabetes - studie av en stödgruppsverksamhet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine how adolescents with diabetes describe and value their experience of participating in a support group and how they describe the issues of being a teenager with diabetes. This is a qualitative study and we have interviewed three young women who have been participating in a support group. The results of the interviews were analyzed through a phenomenological method and then compared to earlier research and interpreted through symbolic interactionism and Erikson's development-theory, which were our theories of choice. Our findings support earlier research when stating that support groups are important and necessary for adolescents with chronic illnesses. Our interviewees stated that they think that one of the most important benefits of support groups is to meet other people in their situation; same age and same chronic illness.

  Download full text (pdf)
  Andersson, M. & Öst, H. (2009)
 • 75.
  Andersson, Rebecka
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Söder, Erica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Minnesträdgården: En kvalitativ intervjuundersökning om hur ett trädgårdsprojekt påverkar äldre boende på Djuröhemmet avseende välbefinnande och delaktighet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to explore how a gardening project with elderly living in Djuröhemmet, a nursing home outside Stockholm, affected them regarding psychological well-being and their experience of participation during the planning and construction of the memory garden. The gardening project is new in its kind by allowing the residents to influence the design of the garden by sharing the project leader their gardening memories from previous parts of their life and by wishing for specific plants and items.  The method being used was qualitative interviews where we interviewed seven people living in Djuröhemmet who participated in all or parts of the project. The theoretical framework is Molins (2004) definition of participation, but also theories of meaningfulness, social needs and gerotranscendence were applied. The results indicate that the participants did not realize that their involvement during the planning helped developed the garden. Also, they did not feel that their participation during the gardens construction by attending and commenting the work was considered to be participation as they lacked the ability to be physically active. Their view of participation differs from the theoretical definition. Nevertheless, we found several benefits of the garden regarding its impact on psychological well-being.  

  Download full text (pdf)
  Minnesträdgården c-uppsats.pdf
 • 76.
  Andersson Vogel, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  An Endeavour for Autonomy: How Girls Understand Their Lived Experiences of Being Referred to Secure Care2018In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 26, no 1, p. 70-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In discussion of troubled adolescent girls, their mental health often is in focus and a discourse constructing girls as vulnerable victims therefore dominates Swedish social services and secure care. This article is an investigation of how the girls themselves are navigating the discursive terrain where understandings of troubled adolescent girls in secure care are regulated. The results show that even though the girls' stories show considerable similarities with what is previously known about troubled adolescent girls, their understandings of their lived experiences differ. The girls resist the dominating discourses that view them as victims by emphasizing their autonomy and own responsibility. However, in trying to distance themselves from devaluing interpretations, they take an attitude that ultimately obstructs their possibilities of getting help, since it inevitably puts them in opposition to the care system.

 • 77.
  Andersson Vogel, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Flickor vid de särskilda ungdomshemmen - vilka är de och vad ska vi göra med dem?2017In: Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner / [ed] Pernilla Leviner; Tommy Lundström, Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, p. 262-277Chapter in book (Other academic)
 • 78.
  Andersson Vogel, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Professionellas samverkan kring ungdomar i riskzonen för missbruk – en studie av MUMIN2015Report (Other academic)
 • 79.
  Andersson Vogel, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Särskilda ungdomshem och vårdkedjor: Om ungdomar, kön, klass och etnicitet2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis follows a group of youths placed in secure unit care who have participated in a chain-of-care project aiming to better plan their discharge and aftercare. The overall aim of the thesis is to link a detailed description of these young people with an analysis of the project they participated in, and to undertake one- and two-year follow-up studies. Analytic focus is on the significance of gender, class and ethnicity. The study is mainly based on structured interviews performed at the secure units upon entry into care, discharge and at a one-year follow up. Data have also been used from criminal records and interviews with project staff.

  When entering care, these youths exhibited extensive problems in both family conditions and own behaviour. The major problem in boys was criminality while girls reported poor mental health. Professionals judge youth of foreign background as more criminal than youth of Swedish background despite a lack of difference in self-reported data. Some difference is also noticeable regarding class.

  Analysis of the project shows that out-of-home care was the most frequent intervention after leaving secure unit care, while other interventions were difficult to uphold over time. Few girls received help with their mental health problems. At the one-year follow up, the youths reported an overall better situation, although extensive problems still remained. Above all, girls’ mental health problems remained as before. At the 2-year follow up the study group was compared with a control group in order to investigate effects of the project regarding criminality and recommitment to secure unit care. The comparison shows that the project had no effect. This is discussed in relation to poor organization and the difficulty of adjusting a project like this to the target group, along with the substantial part played by gender, class and ethnicity in how the youth are construed and treated.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Andersson Vogel, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sallnäs, Marie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Tommy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Good idea, bad prerequisite, zero result - the meaning of context in implementing aftercare for young people in secure unit care2014In: Journal of Children's Services, ISSN 1746-6660, E-ISSN 2042-8677, Vol. 9, no 3, p. 248-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose– The purpose of this paper is twofold: first, to report results from a quasi-experimental study of outcomes of a leaving care project for youth placed in secure unit care and second, based on the (zero) results, to analyse and discuss the interplay between organisational boundaries, social work and the target group when implementing a project such as the one studied.

  Design/methodology/approach– The outcome study had a quasi-experimental design. The young people in the leaving care programme were compared with a matched reference group who did not get the special leaving care services. Data were collected (structured Adolescent Drug Abuse Diagnosis-interviews) when the young people entered secure units and on follow-up (registered crime and re-entry into care).

  Findings– The outcome study showed that the leaving care project had no effect on the young people's situation at follow-up regarding re-offending and re-entry into secure unit care. This is understood and discussed in relation to the poor implementation of the leaving care project along with an inbuilt conflict between state and local municipality that overshadowed the good intentions of the project.

  Research limitations/implications– The effect study has a quasi-experimental design, and hence differences between the project group and the comparison group at T1 cannot be fully precluded, although nothing is pointing in such a direction. The unclear content of the intervention makes it difficult to decode how the variation in the support given to the young people eventually impacted the results. The zero-results apply to group level, but that may not be valid for each and every one in the project.

  Practical implications– According to earlier research, a key person following young persons through different phases of the care trajectory may be of importance. Learning from the CoC project, one can conclude that such a key person should preferably take the role of advocate for the young person, and not be an administrator mainly concerned with coordinating other professionals. Further, when planning and financing is split between organisations, that split hinders efforts to actually mobilise support for young people leaving secure unit care.

  Originality/value– Few leaving care services are designed for youth with severe behavioural problems and hence, the research is scarce. This study contributes with important knowledge about leaving care interventions for the target group.

 • 81.
  Andersson, Zandra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Möten som förändrar: En narrativ studie om fem kvinnojoursanställdas upplevelser av att ta del av kvinnors våldserfarenheter2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on narrative interviews with five women´s shelter workers. The purpose of the study is to examine how the shelter workers are affected by on a daily basis meeting women who have suffered violence in intimate relationships. Initially I was interested to find out how the shelter workers are affected by listening to the women's stories of violence, but the focus changed in meeting with the participants when I realized that it isn't just the stories of violence that affects them. What they mainly talked about was how they were affected by the vulnerable situation the women find themselves in as a result of violence and society's inability to give the women the protection and support they need to build a new life. The result shows that the shelter workers become emotionally affected when they see, feel and hear about the vulnerability of women and that they act out the anxiety and helplessness they feel by exceeding the limits of their mandate and taking on the role as ´saviour´. The results further show that the daily contact with abused women can lead to that they become dulled and develop a negative view of society. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Andreas, Marie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vägen bort från kvinnovåldet: tre män berättar om sin förändringsprocess2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vad som får män som brukar våld mot sin kvinnliga partner att motivera sig att få professionell hjälp, samt att påbörja och fortsätta ett förändringsarbete. De frågeställningar som använts handlade om hur männen hittar motivation, vad som gör att de vill förändras, vad i den professionella relationen de tycker är positivt respektive negativt för förändring samt vad i deras övriga tillvaro som hindrar eller främjar förändring. För detta användes en kvalitativ metod som bestod av halvstrukturerade intervjuer med tre män som gick i ett behandlingsprogram via frivården efter att ha utövat våld i nära relation. Det insamlade materialet strukturerades upp i teman som var centrala i männens berättelser och som kunde kopplas till syftet. Resultatet analyserades med hjälp av ett ekologiskt systemteoriperspektiv samt begrepp från generell systemteori och socialpsykologi. Vidare jämfördes männens utsagor med resultat av tidigare forskning på området. Det visade att männen främst såg sin partner och barn som skäl att förändras. Det visar också att olika situationer som de upplevde som krisartade gjorde att de hittade motivation att acceptera hjälp. Vidare att ansvarstagande för sina handlingar, kommunikation och empati har stor påverkan på att hitta motivation och att förändras för de tre männen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Andreasen, Malin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Björklund, Erica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "En förälder är förälder. Punkt." Men "det är ju inte så att man bara kan byta ut en mamma mot en pappa".: En kritisk diskursanalys av familjerättssekreterares resonemang om föräldraskap.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine social workers arguments behind the investigationfor children custody, resident and social intercourse due to possible parentage discourses.Results from earlier research has shown that societal discourses makes a difference betweenmothers and fathers due to traditional stereotypes something that contrasts with the officialSwedish family politics. Socialconstructionism and critical discourse analysis creates thetheoretical approach for this study which was aimed to illustrate how social workersreproduce and maintain societal discoureses about parents, fathers and mothers. The analyzewas based on four semi-structured interwieves, using vinjettes to enable detailedargumentation about parentage according to gender. To identify possible discoursesFaircloughs (1992) critical discours analysis about three dimensions of discours was appliedto the material. The analyze resulted to four discourses about parentage, motherhood,fatherhood and governing discourses. These discourses showed how social workers tend toget affected by organizational discourses about parents being gendernatural, but also bysocietal discourses about mothers being a childs primary caregiver and fathers being a childssecondary caregiver. The results indicate that social workers contribute to theese discoursesbeing maintained.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Andreasson, Anna Nixon
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska Institutet, Sweden.
  Undén, Anna-Lena
  Elofsson, Stig
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brismar, Kerstin
  Leptin and adiponectin: Distribution and associations with cardiovascular risk factors in men and women of the general population2012In: American Journal of Human Biology, ISSN 1042-0533, E-ISSN 1520-6300, Vol. 24, no 5, p. 595-601Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: In view of the increasing prevalence of obesity worldwide, understanding the role of the recently discovered adipokines leptin and adiponectin is of high clinical relevance. The aim of the present study was to assess the association between levels of leptin and adiponectin with age, known cardiovascular risk factors and to establish whether there are differences between men and women of the general population.

  METHODS: A total of 98 men and 107 women of the general population, aged between 20 and 74 years, underwent a medical examination at a clinical research center and fasting morning blood samples were also taken.

  RESULTS: Leptin (mean 7.5 μg l(-1) in men and 16.0 μg l(-1) in women) and adiponectin (mean 7.3 mg l(-1) in men and 11.9 mg l(-1) in women) levels were higher in women than men (Ps < 0.001). Both leptin and adiponectin levels increased with advancing age in both men and women (Ps < 0.05). Leptin was highly associated with factors for metabolic syndrome in men while in women, leptin was highly associated with inflammatory factors. Adiponectin was associated with blood lipids in both men and women, and glucose homeostasis more in women than in men.

  CONCLUSIONS: Leptin and adiponectin levels were ∼2 times and 1.5 times higher in women than in men, respectively. In addition, although leptin and adiponectin were associated to CVD risk factors in both men and women, we observed differences in specific CVD risk factor groups between men and women. These differences may be due to different regulatory mechanisms and effects of these adipokines in men and women.

 • 85.
  Andrén, Emil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Appelgren, Sebastian
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Är det värre när Farrah kränker Zaid än när Daniel kränker Sara?: En multifaktoriell vinjettstudie om kränkningar på nätet ur ett intersektionellt perspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how ethnicity and gender of victim and perpetrator might influence students’ assessment of the severity of cyber-harassment in three different contexts. One hypothesis was that severity is mediated by indicators of power (blame, control balance and status-difference), which in turn are dependent on dimensions of ethnicity and gender. A semi-factorial survey was conducted among 365 students in five different high schools in Stockholm county. The students assessed three different vignettes, which described 1) harassment on a blog, 2) grieving in a first-person-shooter video game and 3) the uploading of a nude picture on Facebook. The effects of the dimensions on participants’ perception of the harassment and choice of action were analysed using linear- and logistic regression analysis, respectively. The results showed the following in each respective vignette: 1) Male bystanders were more prone to choose a passive action if the victim was female and the perpetrator male. 2) Men attributed less blame to female victims while women made no such difference. 3) The results indicate that women deemed the situation more severe if the victim was female. To conclude, the effects of the dimensions seem to vary depending on the different contexts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Annas, Tatjana
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Åhman, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vägen till behandling: en kvalitativ studie avseende socialsekreterarnas sätt att se på missbrukets etiologi och dess eventuella påverkan på valet av behandling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att försöka belysa två sätt att se på missbruk (biologisk och psykosocial) som dominerar i missbruksdebatten i dagens Sverige. Vår avsikt var att kartlägga vilket synsätt socialsekreterarna inom missbruksvården har och hur deras synsätt påverkar vilken behandling deras klienter får.

  Våra huvudfrågeställningar var - vilka synsätt har de utredande socialsekreterarna? Kan socialsekreterarnas olika synsätt på missbruk påverka val av behandlingsmetod för klienter? För att kunna få svar på våra frågeställningar tog vi hjälp av två underfrågeställningar. Dessa var - vilka kunskaper har socialsekreterarna om den senaste hjärnforskningen och om psykosociala förklaringsmodeller? Går det att kombinera dessa två olika synsätt?

  Metoden vi använde var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem socialarbetare. Resultaten analyserades med hjälp av meningskoncentrering och en meningstematisering och utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter – socialkonstruktivism, Durkheims begrepp ”sociala fakta” samt Berglinds handlingsteori. Resultaten visade att valet av respektive sätt att se på missbruk inte hade någon påverkan på valet av behandling. Dessutom visade vår studie att sättet att se på missbruk bland de fem intervjupersonerna vi träffade var ganska lika.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 87.
  Antonini, Blanca
  et al.
  International Relations, Torcuato Di Tella University, Buenos Aires.
  Edgren-Schori, Maud
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tadjbakhsh, Shahrbanou
  L´Institut d´Etudes Politiques Paris.
  Yabi, Gilles
  Security Council Resolutions Under Chapter VII: Design, Implementation and Accountabilities: The Cases of Afghanistan, Côte d´Ivoire, Kosovo and Sierra Leone2009Book (Other academic)
 • 88.
  Armstrong, Pat
  et al.
  York University, Canada.
  Armstrong, Hugh
  Carleton University, Canada.
  Banerjee, Albert
  York University.
  Daly, Tamara
  York University, Canada.
  Szebehely, Marta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Structural violence in long-term residential care2011In: Women’s health and urban life, ISSN 1499-0369, Vol. 10, no 1, p. 111-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on survey responses from 948 personal support workers providing care in long-term residential facilities in three Canadian provinces, and from 1574 responses to a comparable survey in four Nordic European countries, we document the levels of violence found particularly inCanada. Almost half of the Canadian workers, about 95 % of whom are women, experience violence on a daily or almost daily basis. This is over six times the rate experienced among similar workers in the Nordic countries. Canadian participants reported constant and ongoing physical, verbal and sexual violence. These workers are usually expected to tolerate this abuse as part of the job. Moreover, as is often the case with women’s working conditions, it is underreported, invisible and seldom addressed. The comparison with Nordic Europe demonstrates that the violence is not inevitable. We discuss several of its sources, and avenues of recourse identified through gender-based analysis of the Canadian and Nordic data and follow-up interviews. Insufficient staffing levels constitute a primary cause that prevents over-burdened workers from providing adequate care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 89. Armstrong, Pat
  et al.
  Banerjee, Albert
  Szebehely, Marta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Armstrong, Hugh
  Daly, Tamara
  Lafrance, Stirling
  They deserve better: The long-term care experience in Canada and Scandinavia2009Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Arnsvik, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att leva i långvarig hemlöshet: Berättelser om vägen till och från hemlöshet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to highlight homelessness through the perspective of formerly homeless men and women. The research questions focused on the informants experiences of the process into and out of the homeless situation and how their experiences could contribute to the knowledge about the social problem of homelessness. Besides the theoretical perspective of narrative and life course research, Fuchs Ebaugh exit theory and Honneth confirmation theory were used as theoretical guidelines.

  The empirical material consists of five life stories obtained through indepth interviews. The results of the study indicate that alcohol and drug use was of importance for the process towards homelessness. External factors as the change in the organization of the housing market in the 1990´s may also had an impact on the lifes of the informants. The turning point, as the informants described it, was a combination of a lifestyle that they started to find more and more untenable, escalating drug- and alcohol abuse and increasing negative social relationships. Further, a home, to have an adress and a place to live, were described as essential to anable a change of their life situation. Concludingly, the importance of supportive personal relationships, both in the private sphere and with professionals, was stressed by all informants as important towards a positive change. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Arnsvik, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att förebygga hemlöshet: en utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Socialstyrelsen har under åren 2005-2006 på regeringens uppdrag fortsatt att stimulera

  kommunernas utvecklingsarbete för att motverka hemlöshet. Utvecklingsarbetet skulle ske i

  nära samarbete med kommuner, frivilligorganisationer, hälso- och sjukvården och

  bostadsföretag. För uppdragets genomförande disponerar Socialstyrelsen cirka 10 000000 ( tio

  milj.) kronor år 2005. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 juli 2008. Individ och

  Familjeomsorgen (IFO) i Upplands Väsby beviljades hösten 2005 utvecklingsmedel inom

  ramen för ovanstående uppdrag. Föreliggande rapport beskriver två modeller i arbete med att

  motverka hemlöshet. De har bägge det gemensamma syftet förebygga hemlöshet. De

  verksamheter som kommer att beskrivas är Boenderådgivningen, en samverkansmodell

  mellan socialtjänsten och Väsbyhem, samt ungdomsboendet Min Framtid. Verksamheterna

  startades under första kvartalet 2006 och FoU-Nordväst har haft uppdraget att följa upp och

  utvärdera verksamheterna.

  Boenderådgivningen är en form för samverkan mellan socialtjänsten i Upplands Väsby

  kommun och det allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem. Bakgrunden till inrättandet av

  Boenderådgivningen var att man inom IFO ville utveckla det vräkningsförebyggande arbetet.

  Inom Väsbyhem fanns intresse för att hitta ”nya” former för samarbetet.. För ändamålet

  anställdes inom IFO en Boenderådgivare vars huvudsakliga uppdrag var att utveckla metoder

  i samverkan med Väsbyhem. Boenderådgivningens funktion var att fungera som länk till

  socialtjänsten och i synnerhet gentemot Väsbyhem. Syftet var bland annat att nå hyresgäster

  som riskerade vräkning på grund av försenad hyresinbetalning alternativt hyresskuld. Mycket

  arbete nedlades i samverkan med Väsbyhem för att nå berörda hyresgäster. En väsentlig

  erfarenhet är att samverkan har betydelse. Både IFO och Väsbyhem har varit positiva till den

  samverkansmodell som utvecklats. Även de hyresgäster som intervjuats har varit positiva.

  Sammantaget har man genom denna form av samverkan nått en stor grupp hyresgäster som

  inte hade tidigare aktualitet inom socialtjänsten. En iakttagelse är att antalet vräkningar på

  grund av enbart hyresskuld minskade under 2006.

  Min Framtid syftar till att stödja och vägleda unga kvinnor till att själva forma sin framtid.

  Hemmaplanslösningen som fick namnet Min Framtid består av ett kollektivboende i lägenhet

  i centrala Upplands Väsby( med plats för tre kvinnor) och dels stöd. . IFO hade också

  uppmärksammat att unga kvinnor, 18 – 25 år, med psykosociala problem var en riskgrupp för

  framtida hemlöshet. I stället för att erbjuda kvinnorna en extern lösning – oftast någon form

  av placering - skulle de erbjudas en hemmaplanslösning. I så stor utsträckning som möjligt får

  kvinnorna själva ta ansvar för boendet. Väsentligt är att kvinnorna måste ha någon form av

  sysselsättning dagtid vilket kan vara arbetsträning, arbete eller studier. Kollektivboendet utgör

  första länken i en boendekedja där nästa steg är försökslägenhet. Totalt under perioden mars

  2006 – september 2007 har 10 kvinnor varit aktuella för Min Framtid. Tre bor idag i

  försökslägenhet. Utmärkande för Min Framtids arbetssätt är att man utgått från kvinnans

  situation vid aktualiseringstillfället och att man i fokuserar på helheten. Initialt lades mycket

  tid och engagemang ned för att skapa bärande relationer, en arbetsallians, vilket sågs som en

  nödvändig förutsättning för att kunna arbeta med klienten. Stor vikt lades vid att kvinnorna

  själva skulle förmås ta ansvar för sin framtid. Centralt har varit att göra dem delaktiga i detta

  arbete och personalen antog olika roller som exempelvis att vara vägledare och ”bollplank”.

  Andra karaktäristika för Min Framtids personalgrupp är bred kunskap om olika

  förhållningssätt, flexibilitet, tillgänglighet, småskalighet och inte minst humor.

 • 92. Aronsson, Håkan
  et al.
  Arrgård, Cecilia
  Linder, Robert
  Svensson, Daniel
  Östberg, Francesca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jakobsson, Jenny
  Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga: En undersökning om omfattning och regionala skilnnader2012Report (Other academic)
 • 93.
  Arturson, Lina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vrede, Nathalie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "För det är inga stenar vi håller på med”: En intervjustudie om behandlingsalliansens roll och hur behandlare arbetar med behandlingsalliansen i mötet med barn.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The treatment alliance has been described in the field of research to play an important role in the recovery of patients in psychiatric care. However there has been relatively little research concerning the treatment alliance specifically with children. The aim of this study was therefore to examine the role of the treatment alliance and how professionals work with the treatment alliance with children. Data was collected using qualitative interviews with six professionals from different Child and Adolescent Psychiatry Intermediate Care units located in Stockholm. The interviews were analyzed using thematic analysis. The themes that emerged were; The different dimensions of the treatment alliance, To create entrances and To take care of a treatment alliance. The theoretical tools that were used to interpret the results of this study were role theory and concepts from Child Alliance Process Theory. Our conclusions showed that professionals need to develop a treatment alliance not only with the child but also with their parents. Professionals also described the work with the treatment alliance as a two-part process that contains ways for professionals to develop and nurture the treatment alliance with children.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Askesjö, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete: En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to examine school councelors experiences of the possibility to work with health promotion and preventive focus. According to Swedish law this should be their main focus but previous research shows that school councelors lack possibility to perform such work. In this study qualitative interviews have been conducted with five different school councelors that work in or near Stockholm with students in primary, middle and secondary school. The study has focused on in what way the school’s organisational and institutional factors affect the possibility to work with health promotion and preventive focus. The study shows that law as well as guidelines are inexplicit about in what way school councelors should work health promotive and preventive. The general idea from both colleagues and society is that they should work with individual interventions which also makes it difficult for them to focus on work on a structural level. The inexplicit law and guidelines as well as expectations from colleagues, parents and pupil’s means that the possibility to work health promotive and preventive in the end depends on the support from headmasters.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Asp, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Livsföring i övrigt": En rättsvetenskaplig studie av kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to examine the municipal guidelines regarding the construction of the prerequisite "other living expenses", and how the construction of the prerequisite was constructed in relation to the legislation. The sample of the thesis was the municipalities in Stockholm’s county. The empirical result was compiled with the hermeneutical method, and analyzed through a legal perspective and three different theoretical perspectives, as well as compared with previous studies. The theoretical perspectives were legal pluralism, bureaucracy, legitimacy and rule of law. The results of the thesis pointed out differences between the municipalities concerning the assessment of social assistance to purposes included in "other living expenses". The differences that appeared in the thesis was due to that the social services act is as a framework law, which allows local adjustments and has a general construction with vague concepts. The differences between municipalities make the administration of the social assistance turn out different for the client depending in which municipality he/she lives in. The results of the thesis showed that municipal guidelines did neither contribute to uniform the assessment of social assistance in Sweden, as intended nor raised the rule of law.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Asp, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Missbrukares rätt till ekonomiskt bistånd: En rättssociologisk studie2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how the needs of social assistance for people with substance abuse are assessed in accordance to The Swedish Social Services Act 4th chapter 1§. The purpose was also to examine how substance abuse is assessed as a social problem by social workers, how the municipal guidelines concerning social assistance for substance abuser were constructed in relation to the Social Service Act and finally how social workers made their assessments of the need of social assistance to people with substance abuse in relation to the legislation. The sample was made among the municipalities in the county of Stockholm. Municipal guidelines were studied in 18 municipalities by content analysis. A sample of 11 social workers was chosen from 5 municipalities. A vignette study was used as method. The results have been analyzed by using a sociology of law approach, based on the theory of the law as mainly a ruling function. The results of the study show that both the construction of municipal guidelines and social workers’ assessment of the need of social assistance to people with substance abuse were based on restrictions with no connection in The Social Service Act. Social workers who did work in a municipal, where there were no special guidelines regarding social assistance to individuals with substance abuse, more frequently made their assessments according to the law. The result was the opposite for social workers working in municipals with special guidelines regarding social assistance to individuals with substance abuse. The results also indicated that social workers, as well as municipal politicians, showed little knowledge and ability to align the social work to current legislation and legal practice.

  Download full text (pdf)
  Missbrukares rätt till ekonomiskt bistånd
 • 97.
  Aspholm, Sabine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Daniela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  När pojkar betraktas som män: en kvantitativ och kvalitativ studie om åldersgräns för tonårspojkar på Sveriges kvinnojourer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This paper aimed to investigate to what extent there is an age cut-off for teenage boys in the women’s shelters of Sweden and how a possible cut-off is described and maintained. This occurrence has not been investigated earlier to a large extent, which emphasizes the importance of this paper. A mixed strategy was used to cover both the frequency as well as the explanations to the age cut-off. The quantitative survey was sent to all women’s shelters in Sweden and the result showed that 56 % of the shelters had an age cut-off for teenage boys from 12 years of age and above. Qualitative interviews were conducted with six women’s shelters in Stockholm to examine how the notion teenage boys was constructed and used by the respondents to deny them refuge together with their mothers. The teenage boys were described as young men, aggressive and in the same time need of support, which all had the consequence that they could not stay at the shelters with collective housing. The age cut-off was neither discussed nor questioned by the members of the women’s shelters and was upheld by its legitimation. From a social constructive perspective the women’s shelters could be understood as institutionalized.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 98.
  Aspén-Franzén, Annika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Asp, Kamilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vägen in i prostitution2006Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att finna förklaringar till varför ungdomar väljer att ta steget in i prostitution. För att få ett inifrånperspektiv valde vi att göra kvalitativa intervjuer med tre unga vuxna som sålt sex sedan tidiga tonåren. Forskningsfrågorna handlade om hur ungdomarna själva beskrev sin väg in i prostitution samt vad de sett som motiverande för att fortsätta. Resultaten har analyserats utifrån handlingsteorin och ställts emot tidigare forskning på området. Studien visar att vägen in i prostitution kan ses som en process där individuell sårbarhet och den omgivande sociala miljön tillsammans bidrar till att prostitution framstår som ett alternativ. Ingen av ungdomarna har upplevt sig tvingade eller lurade in i prostitutionen utan ser det som ett medvetet val de idag ångrar att de gjorde. I kontrast till tidigare forskning visar studien att det inte primärt varit den ersättning de fått som motiverat dem till att sälja sex utan möjligheten att få uppskattning, bekräftelse och närhet. För vissa har det även varit ett sätt att hantera ångest. Förutom de vinster ungdomarna upplevt att de fått genom prostitutionen har omgivningens passiva hållning varit bidragande till att den fortgått. Osynliggörandet är ett centralt tema i studien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 99. Augustsson, Hanna
  et al.
  Törnquist, Agneta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Lund University, Sweden.
  Hasson, Henna
  Challenges in transferring individual learning to organizational learning in the residential care of older people2013In: Journal of Health Organization & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 27, no 3, p. 390-408Article in journal (Refereed)
 • 100.
  Axell, Paola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Man har henne bara till låns: Adoptivföräldrars förhållningssätt till föräldraskapet och sina barns biologiska ursprung2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how adoptive parents related to parenting and how they related to their children’s biological origin. Issues that were used were how adoptive parents described their own parenting, how they described their own thoughts about their children eventually wanting to search their biological origin and how adoptive parents described the child´s country of birth attitudes towards adoptees wishes to search their biological origin. The method used was qualitative research interviews. The theory that was used for analyzing the collected data was attachment theory. Results from the study showed that the interviewees had different opinions on how adoptive parenting was understood. The varying interview answers from the interviewees show that there is no general picture of what is specific to be an adoptive parent compared to a biological parent. At the same time, the data shows that all interviewees had experienced specific situations about their parenting that distinguishes them as adoptive parents. The results also showed that the adoptive parents are very positive about their children biological origin. Furthermore, results also showed that attitudes towards adoptees wishes to search their biological origin vary depending on the country of birth.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 51 - 100 of 2007
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf