Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bergström, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Enmark, Ninni
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att vara icke-heterosexuell i dagens Sverige: - en kvalitativ studie om åtta kvinnors erfarenheter och upplevelser2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie har vi undersökt icke-heterosexuellas upplevelser av att ”komma

  ut” som icke-heterosexuell i förhållande till rådande samhällsnormer samt undersökt deras

  upplevelse av att vara icke-heterosexuell i dagens samhälle. I studien intervjuades åtta

  kvinnor om deras upplevelser och erfarenheter. Materialet analyserades sedan med hjälp av

  heteronormativitet och socialkonstruktionism. Av studien framgår att respondenterna

  upplevde att det blir allt mer socialt accepterat i samhället att ha annan sexuell läggning än

  heterosexuell. Det framgår av informanterna att det främst sker en slags indirekt

  diskriminering som inte är riktad till en specifik individ men som kan uppfattas

  diskriminerande, att individer förutsätts vara heterosexuella tills att motsatsen är bevisad.

  Ett mönster som påvisats i studien är att de som inte fått acceptans och stöttning av

  familjen har upplevt det svårare i processen att “komma ut” än de som erhållit positiv

  respons från familjen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Bertilsson, Christoffer
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Danielsson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Likabehandlingsplanens betydelse: En studie om likabehandlingsplanens inverkan på likabehandlingsarbetet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt statistik från skolinspektionen har antalet anmälningar om kränkande behandling i de svenska skolorna ökat under de senaste åren. Samtidigt lagstadgades det 2006 att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan upprättad med syftet att motverka just kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Syftet med denna studie är att se graden av likabehandlingsplanens påverkan på en kommunal gymnasieskolas likabehandlingsarbete. Det är en kvalitativ studie där tre gruppintervjuer med två personal från den berörda skolan deltagit i varje grupp. Detta för att undersöka personalens syn på likabehandlingsplanen samt likabehandlingsarbetet.I vår studie har det framkommit att i och med lagstadgandet av att en likabehandlingsplan ska finnas upprättad på varje skola kan personalen till en viss del känna en trygghet i att det finns dokumenterat hur de ska handla i vissa situationer. Samtidigt som annan personal uttrycker att likabehandlingsplanen enbart är ett dokument som finns upprättat för att det är lagstadgat och att likabehandlingsarbetet fortgår oberoende av den. Likabehandlingsplanen har dock medfört att ett större fokus har lagts på frågorna som rör likabehandling. Det har även uttryckts att i och med att eleverna ska bidra i utförandet av likabehandlingsplanen skapas en viktig diskussion mellan elever och personal samt känslan hos eleverna där de får vara med och påverka.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Berving, Emilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Romer som tigger: En kritisk diskursanalys över hur romer som tigger framställs i svensk dagspress2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur romer som tigger framställs i svensk dagspress. Med hjälp av en kritisk

  diskursanalys har artiklar från olika tidningar analyserats för att upptäcka vilka stereotyper som framställs

  i den svenska dagspressen. Empirin baseras på 21 artiklar från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter

  och Svenska Dagbladet. Utifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt har vi valt teorierna

  ”stereotyping” och andrafiering. Resultatet presenteras under fyra tydliga teman som uppkom under

  analysprocessen. Dessa teman är; skräck och mörker, nationalitet och etnicitet, symboler samt när ”de

  andra” ses som ett hot mot ”vår” ordning. Undersökningen tyder på att det sker en stereotypisering och

  andrafiering av romer som tigger i svensk dagspress. Studiens resultat påvisar även medias inflytelserika

  position i samhället och som en bidragande faktor till den strukturella diskrimineringen. Resultatet visar

  att det också finns ett fåtal artiklar som inte enbart vidmakthåller de gamla stereotyperna och ett ”vi” och

  ”dem”, utan även belyser den existerande diskrimineringen av romer som tigger.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Bill, Magdalena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Molinder, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Nej det är inte våld....det var inte med flit" - Tonåringars syn på våld i nära relation2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Björklund, Viktor
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mujkanovic, Muhamed
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Idrott - en villkorad väg till integration2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att inte vara integrerad kan kopplas till att vara utesluten från samhället på många arenor, vilket skapar fördomar mot människor som inte anses tillhöra majoritetssamhället. De negativa konsekvenserna är att de riskerar bli uteslutna från tillgång till makt och inflytande i samhället. På senare år har sport ansetts vara en alternativ väg för att få ungdomar att bli mer integrerade i det svenska samhället. Det existerar flera olika alternativa vägar för integration likväl som inom sporter. Studiens syfte är att undersöka några ungdomar med invandrarbakgrunds upplevelser av hur idrotten, med fokus på föreningsfotboll, har fungerat som ett verktyg i deras integrationsprocess. Studien baseras på sex ostrukturerade intervjuer som har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Social inkludering och exkludering är de teoretiska perspektiven för analysen. Idrottsutövarna med invandrarbakgrund har upplevt att integrationsprocessen har påverkats av olika faktorer som bl.a. deras ekonomiska förutsättningar, individuella prestationer och majoritetssamhällets vi-och-dom tänkande. Resultatet visar även att deltagarnas definition av integration har präglat deras integrationsprocess.

 • 56.
  Björkman, Åse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bostad Först: Implementeringavenmodellförattmotverkahemlöshet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To establish a new model that might contain new ways of working entails challenges for boththe organization as for the co-workers.This paper describes and analyse the process of implementing the model Bostad Först (BF) inone municipality. BF is a model that has been used both nationally and internationally(Housing First) to solve the social problems for homeless people. The foundation of BF is thethought that every human needs a home to function socially. Based on this idea housing willbe a basic human right and will in this way become main objective and not a mean for otherforms of treatment. InsteadBased on Ponnert and Svenssons (2011) ide of implementation, the purpose of this study wasto analyse how the model of BF was ”unpacked” and applied in practice in one municipality.In this study semi- structured interviews was conducted and the result display howrepresentatives and cooperation partners has formed their section based on directives from theorganization management. The results is described and analysed in the light of a theory oforganizing (nyinstititutionell teori) and intersectional theory.The results display that besides the original model other criteria for selection are formed toselect participants for BF, which increases the risk for exercise of power. On the other handthe original model (method) is used when the participants got their accommodation and theprofessional support has started.

 • 57.
  Björndahl, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Maltesson, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Hade jag inte haft kunniga kollegor och chefer så hade jag inte orkat med det här arbetet”: En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av arbetsrelaterad stress och utbrändhet inom socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett växande problem i Sverige är arbetsrelaterad stress och utbrändhet vilket har resulterat i ett högt antal ökade sjukskrivningar. Detta främst inom människobehandlande yrken där de yrkesverksamma dagligen möter samhällets mest utsatta individer. Syftet med studien var att genom fem kvalitativa intervjuer få en ökad kunskap och förståelse kring arbetsrelaterad stress och utbrändhet hos offentligt anställda socialarbetare samt undersöka hur det påverkar deras praktik och yrkesidentitet. Studiens resultat analyserades genom ett organisationsteoretiskt perspektiv samt utifrån teorin KASAM (känsla av sammanhang). Vidare analyserades intervjuerna genom en tematisk analysmetod, där sju stycken teman identifierades. Studiens resultat och slutsats visar att samtliga respondenter upplever att omorganiseringar som skett inom socialtjänsten påverkar både professionen och deras yrkesidentitet, genom exempelvis den höga arbetsbelastningen och det ökade kravet på dokumentation. De betonar dock vikten av både strukturella och individuella hanteringsstrategier för att såväl motverka som förebygga problematiken.

 • 58.
  Blid, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vackermo, Marie
  FoU-Jämt.
  Mångbesökare inom beroendevården i Jämtland: En studie av brukares erfarenheter av socialtjänstens och landstingets vård samt vårdkonsumtion och kostnader.2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Frequent attenders in substance misuse care

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Blixt, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Psykosocial arbetsmiljö inom socialt arbete – erfarenheter från första-linjens chefer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Första-linjens chefer har en viktig roll när det kommer till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö för sig själva och sin arbetsgrupp, för att kunna göra det på bästa sätt behöver de goda förutsättningar. Denna studie har därför syftat till att få en fördjupad kunskap om hur första-linjens chefer inom socialt arbete upplever sin psykosociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på organisatoriska förutsättningar. Den teoretiska grund som arbetet vilar på utgår ifrån Krav-kontroll-stödmodellen. Empirin samlades in genom fyra kvalitativa inter-vjuer med första-linjens chefer som arbetade med socialt arbete. Resultaten visar att första-linjens chefer all-tid förväntas vara tillgängliga och att kraven de ställs inför är både höga och mångfacetterade. Chefernas psykosociala arbetsmiljö förbättras genom att de har goda möjligheter att påverka såväl sin egen arbetssituat-ion som verksamheten i stort, de får också bra stöd i arbetet såväl av stödfunktioner i organisationen som av kollegor och medarbetare.

 • 60.
  Blomé, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vårdnadsöverflyttningar vid familjehemsplacering: Vilka diskurser blir vägledande i den sociala praktiken?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra vilka diskurser kring barns behov och föräldrars rätt som blir vägledande i tingsrättens beslut avseende vårdnadsöverflyttning för familjehemsplacerade barn. Studien har delats upp i två delar. Den första delen syftar till att få en aktuell bild av rättsläget och vilka barn, föräldrar och familjehem som berörs av vårdnadsöverflyttning och den andra delen syftar till att synliggöra diskurserna som styr bedömningarna. Som underlag för studien har tingsrättsdomar som behandlar mål som rör vårdnadsöverflyttning för familjehemsplacerade barn enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken inhämtats från åtta tingsrätter i Sverige, sammanlagt 89 domar (97 barn).I delstudie ett gjordes en kvantitativ kartläggning av samtliga domar genom att identifiera nyckelfaktorer så som ålder på barnet vid placering, placeringens längd och barnets ålder vid vårdnadsöverflyttning. Resultatet i delstudie ett indikerar att en förändring håller på att ske i riktning mot att socialtjänsten ansöker om vårdnadsöverflyttning tidigare i barnets liv och att socialtjänsten även ansöker om vårdnadsöverflyttning för barn som placerats senare i livet, jämfört med tidigare kartläggningar.Delstudie två har en kvalitativ ansats och utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys. Genom närläsning av de domar där föräldern bestrider social-tjänstens yrkande om vårdnadsöverflyttning har begrepp och uttryck identifierats och tolkats. Resultatet i delstudie två synliggör att den diskurs som blir vägledande när domstolen fattar beslut kring vårdnadsöverflyttning betonar barnets rätt till kontinuitet, trygghet och långa relationer. Vad gäller diskurser kring barnets rätt till delaktighet tycks socialtjänstens och tingsrättens bedömning av barnets bästa få tolkningsföreträde före barnets egen röst och barnet görs inte delaktig i den utsträckning som borde vara möjligt. Resultatet visar också att begrepp och uttryck ofta utgår från lagstiftning och ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Begreppen och uttrycken reproduceras av socialtjänst och tingsrätt i en manifest intertextualitet. Det tydliggörs inte alltid vad som står bakom uttrycken i det enskilda målet och det finns således en risk att begreppen används slentrianmässigt eller att innebörden misstolkas. Socialtjänst och tingsrätt förefaller ha en gemensam förståelseram inom den diskursiva praktiken som föräldrarna står utanför. Föräldrar och socialtjänst möter därför inte tingsrätten på samma villkor vilket skapar en maktobalans som tycks exkludera diskurser kring föräldrarnas önskan att kvarstå som vårdnadshavare.

 • 61.
  Boregren, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Fenomenologisk empati i missbruksbehandling: En fenomenologisk studie om professionellas erfarenheter av fenomenologisk empati i sitt arbete2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har det varit en omfattande teoretisk diskussion kring begreppet empati där kognitiva neurovetare har tolkat detta inom ramen för simulering eller teoretisering (e.g., Gallese, 2003, Goldman, 2006). Den här synen på empati följer i linje med den syn man har ärvt från psykologins definition av begreppet, en syn också i linje med vad vi har sett inom socialt arbete såsom i Carl Rogers (1959) och Heinz Kohuts (2010) omfattande arbete. Empati är från ett kognitivt neurovetenskapligt såväl som från ett psykologiskt perspektiv sett antingen från 'första person i att man primärt imiterar och projicerar (eller simulerar) eller 'tredje person' där man ”teoretiserar” (e.g., theory of mind) som ett led i att skapa förutsättningen för interpersonell förståelse. Problem med en sådan syn på empati är att fenomenet blir kopplat till empatisörens reaktion (Gallagher, 2008). Reaktionen utgör således grunden för imitering, projicering eller teoretisering. På så vis glömmer dessa vetenskaper bort att empati som interpersonell förståelse börjar redan i 'andra person', dvs. att man precis före sin reaktion har varit närvarande till något i den andres uttryck. En fenomenologisk kritik av sådana tolkningar har visat att empati som interpersonell förståelse redan kan tillkännages i vad man kallar för direkt social perception (Zahavi, 2011), dvs. förståelsen av den andre har redan börjat i perceptionen av den andre (med förståelsen att perception indikerar ett fokus på något annat än en själv - ett så kallat 'andrepersonperspektiv'. Av denna kritik har en fenomenologisk psykologisk empatiträning (FPE) växt fram för vård- och omsorgsprofessionerna samt för universitetsstuderande inom dessa fält, speciellt inom utbildningar kopplat till människobehandlande yrken, såsom socionomutbildningen (Englander, 2014). En bred kvalitativ utvärdering har redan utförts och visat på resultat att det fenomenologiska perspektivet kan möjliggöra interpersonella relationer i arbetet med människor (Englander & Folkesson, 2014). Teoretiska synteser av detta arbete visar även på koppling av den fenomenologiska ansatsen till ett etiskt förhållningssätt där värdigheten av den andre lyfts fram genom att man följer den andre i den interpersonella förståelsen, istället för att simulera sig själv i en hypotetisk situation eller att söka en teoretisk objektifiering (Englander, 2015).4Empati har oftast blivit framställd som en grundbult i socialt arbete, inte minst i behandlingsarbete med människor som lider av missbruk- eller beroendeproblem. Inom missbruksbehandling har empati hos behandlaren visat sig ytterst betydelsefullt för utfallet, till och med mer så än själva behandlingsmetoden (Moyers Miller, 2012; SBU, 2001). På så vis ser man empati som något väsentligt i missbruksbehandling, men en fråga kvarstår: Vilken syn har man egentligen tagit till sig gentemot empati-begreppet inom missbruksbehandling och socialt arbete? En sådan fråga kräver en omfattande undersökning och kräver således en omfattande kartläggning. Men om man utgår ifrån att majoriteten de som arbetar inom missbruksbehandling följer empatibegreppets betydelse såsom psykologin har bestämt det och som också återfinns i vår vardagliga tolkning, bidrar då i realiteten den fenomenologiska kritiken med någonting överhuvudtaget? Sådana frågor motiverar det som här följer. För att få reda på detta tränades missbruksbehandlare i FPE, varpå de två månader senare intervjuades om deras erfarenheter av att tillämpa ”den fenomenologiska inställningen” (vad som tränas i FPE) i sitt arbete.

 • 62.
  Borell, Klas
  et al.
  Jönköping University, HLK, Globala studier.
  Egonsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  SimChild, Child Protection, and Computer-based Simulation in Social Work Education2014Conference paper (Refereed)
 • 63.
  Borell, Klas
  et al.
  Jönköping University, HLK, Globala studier.
  Egonsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Utbildningsprojektet SimChild: En interaktiv simulering i grund- och vidareutbildningar av socionomer2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Socialtjänstens barnavårdsutredningar är ett av det sociala arbetets viktigaste och mest utmanande verksamhetsfält. Utbildningsprogrammet SimChild syftar till att bidra till den reflexiva förmåga och professionalism arbetet med utsatta barn kräver. SimChild är en interaktiv datorbaserad simulering av en barnavårdsutredning där deltagarna på ett realistiskt sätt konfronteras med vägval och beslutskonsekvenser.

 • 64.
  Borg, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hugert, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Är det LVM-läge så är det”: En kvalitativ studie om socialsekreterares resonemang i utredningar enligt LVM2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år tvångsvårdas flera hundra personer enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vården har bland annat kritiserats för att vara mer förvaring än behandling och utfallsstudier visar att majoriteten av de som genomgår vård enligt LVM fortsätter missbruka efter utskrivning. Vi har studerat om socialsekreterare upplever att deras inställning till vården samt erfarenheter av vårdens utfall påverkar deras bedömningar i utredningar enligt LVM. Genom att intervjua socialsekreterare och analysera det insamlade materialet tillsammans med aktuellt forskningsområde har vi kommit fram till att det finns delade meningar om erfarenheternas och inställningens påverkan. Analysen har med hjälp av maktteori även visat att socialsekreterare befinner sig i en kontext av makt i olika former och att Lagen om vård av missbrukare i vissa fall rymmer ett visst tolkningsutrymme.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Brandt, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Widén-Wadell, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Han är nästan säker på att de aldrig hade sex" - En kritisk diskursanalys av våldtäktsdomar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 66.
  Brodin Havranek, Charlien
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Paladini Söderberg, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Arbetsmarknadsetablering för unga som varken arbetar eller studerar med psykisk ohälsa - en systematisk litteraturöversikt: Supported Employment som insats för den växande gruppen UVAS2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) med psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat i Sverige. Gruppen UVAS står ofta inför mångfacetterade sociala problem och för en del kan det vara svårt att uppnå en arbetsmarknadsetablering. Supported Employment (SE) är en insats för individer med psykisk ohälsa som har en uttryckt vilja att etablera sig på arbetsmarknaden. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att kartlägga forsk-ningsfältet om arbetsmarknadsstrategier för UVAS med psykisk ohälsa, med fokus på evi-densbaserad praktik. Metod: Metoden för denna studie är en systematiserad litteraturöversikt. 20 vetenskapliga artiklar med olika studiedesign hämtades ur litteratursökningar i två databaser. Litteratur bearbetades i en resultattabell, för att skapa en överblick av litteraturens information som kunde svara på föreliggande studies syfte och frågeställningar. Resultatens likheter och skillnader kartlagdes och sammanställdes genom narrativ syntetisering och diskuterades utifrån studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. Resultat: Arbetsmarknadsstrategien SE kan vara effektiv för enskilda UVAS med psykisk ohälsa som önskar att etablera sig på arbetsmarknaden. Vidare påverkar samhälliga faktorer och sociala strukturer evidensbaserad insatsens utfall. Diskussion: Resultat visar att det är centralt att uppmärksamma intersektionalitet i arbetet med evidensbaserade insatser och samhälliga normer påverkar klientens förutsättningar att genom insatsen uppnå en lyckad arbetsmarknadsetablering. SE är en evidensbaserad metod för unga vuxna med psykisk ohälsa men praktiska resultat av insatsens effektivitet varierar beroende av kontext.

 • 67.
  Bryant, L.
  et al.
  The University of South Australia, Australia .
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Opening the lens to see, feel and hear: Using autoethnographic textual and visual methods to examine gender and telephony2015In: Critical and Creative Research Methodologies in Social Work, Ashgate, 2015, p. 109-130Chapter in book (Other academic)
 • 68.
  Bryant, Lia
  et al.
  School of Psychology, Social Work and Social Policy, University of South Australia, Magill, SA, Australia .
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Location and Unlocation: Examining Gender and Telephony through AutoEthnographic Textual and Visual Methods2013In: International Journal of Qualitative Methods, E-ISSN 1609-4069, Vol. 12, p. 403-419Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies on gender and telephony tend to be quantitative and depict the purposes for which women and men use mobile telephones and landlines. Qualitative studies on the topic predominantly rely on face-to-face interviews to examine how telephone use genders space. We suggest these traditional methods of data collection leave unexamined the emotional and social relationships that emerge and are enabled by telephone use which at times reconfigure and gender social spaces. In this article we present a collaborative autoethnographic inquiry based on our own telephone lives. We introduce a reflexive visual and textual methodological design, specifically diary notes, memory work, and photography, developed from our lives as researcher and researched. We examine an important theme in our findings, the physical placement of the telephone and the phone holder’s awareness of the physicality of the telephone, which illustrates the importance of our methodological choices. We show how the placement of the phone by the users both genders space and creates emotional spaces.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Bunne, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Utvecklingsmöjligheter av kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 70.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Chile går till val: Sökandet efter alternativ i ett splittrat politiskt landskap2017In: / [ed] Latinamerikainstitutet, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Svensk-Chilenska Kulturinstitutet (SCHIK), 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 19:e november går Chile till president-, regional-, och parlamentsval. I presidentvalet ställs högerns kandidat, den förre presidenten Sebastián Piñera (2010-2014), mot ett splittrat center-vänsterblock. Valkampanjen har präglats av hätska utspel och splittring, både mellan huvudkandidaterna och inom den koalition, Nueva Mayoría, som utgör regeringsunderlaget för Michelle Bachelet, landets nuvarande president. Seminariet diskuterar valets huvudfrågor och vad olika valresultat kan innebära för Chiles framtid. En sådan fråga är den s.k. mapuchekonflikten vars intensitet har ökad markant på senare tid. Den handlar om mark, självständighet och en antiterroristlag från Pinochets diktaturregim. En viktig aspekt är även att chilenare bosatta utomlands nu för första gången tillåts att rösta.

 • 71.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Cuando el subalterno no tiene historia.: Estrategias en relación a la restitución, repatriación de restos humanos de comunidades indígenas provenientes de Latinoamérica en museos de Suecia2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  El presente trabajo tiene como objetivo analizar el ayer y el hoy del manejo de los restos humanos de comunidades indígenas provenientes de Latinoamérica en museos de Suecia. El objetivo es analizar las estrategias que se implementan en relación con la restitución de restos humanos, así como destacar la importancia de la repatriación de restos humanos en relación al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

 • 72.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en América Latina2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  Conferencia sobre el sistema universal de los Derechos Humanos, centrada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.

  En la exposición se destaca la interpretación de los artículos sobre la autodeterminación de los pueblos, y las limitaciones de naturaleza jurídica de dicho concepto en lo que respecta su implementación.

 • 73.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  El mestizaje cultural en la obra de Gabriela Mistral2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  El propósito de este artículo es analizar, el mestizaje cultural en la construcción del imaginario nacional de la obra de Gabriela Mistral. La sintaxis del mestizaje evidencia las propuestas, visiones y concepciones de los sujetos coloniales, se convierte en un instrumento de silenciamiento colonial, de inferioridad epistemológica y de subestimación política de las voces críticas que producen conocimiento y metanarrativas decoloniales desde la zona del ser.

 • 74.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  El mestizaje cultural en la obra de Gabriela Mistral.2015In: Gabriela Mistral. Una Chilena Universal / [ed] German Perotti, Stockholm: Ediciones Taller Estocolmo , 2015, p. 43-65Chapter in book (Refereed)
  Abstract [es]

  El propósito de este artículo es analizar, el pensamiento indigenista en el contexto de la obra de Gabriela Mistral. Para ello, asume el indigenismo como un proyecto de ingeniería social que propone sentar las bases de un cambio y reconstruir con ello los valores de un mestizaje cultural.

 • 75.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Extractivismo y desarrollo en América Latina. Los Mapuche en Chile2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [es]

  El modelo extractivista en Latinoamérica, implementado por los gobiernos neoliberales y progresistas optaron justificando que es una forma de salir del atraso y la pobreza. Contradictoriamente se muestra que varios países tienen tasas de crecimiento bajas y sus índices de pobreza no han disminuido, particularmente en los territorios indígenas.

 • 76.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Globalización, neoliberalismo y resistencia cultural. El caso mapuche2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  El caso de la elite Mapuche representa un campo privilegiado para entender las complejidades de la política indígena en América Latina. Permite comprender los conflictos y limitaciones del movimiento indígena y la manera como la relación entre dominación e imaginación indígena es formada en el proceso de estructuración del estado nación y las condiciones internacionales. El proceso de reestructuración de las elites indígenas en América del Sur desde la perspectiva de comunidad imaginada, territorio y clase social ayudan a entender la política indígena. 

 • 77.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Globalización y los pueblos indígenas, conflicto entre estado chileno y pueblo mapuche2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [es]

  La situación de la nación Mapuche ilustra el efecto depredador de la globalización económica sobre las comunidades locales indígenas y al igual que en otras situaciones la integración de la economía chilena al circuito de la economía de mercado global ha devenido en resistencia de las comunidades locales. Es así que la temática Mapuche adquiere relevancia internacional

 • 78.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Indigenous Peoples and Climate Change: Insights from Actors and Indigenous Researchers.2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [es]

  Los pueblos indígenas que no tienen representantes en la los foros internacionales. Sin embargo, en todo el mundo son los que tienen conciencia sobre la catástrofe climática - y pagan a menudo con sus vidas la defensa de la madre tierra.

 • 79.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  La construcción ético-política del pasado2017In: Revista Perspectivas de la Comunicación, ISSN 0718-4867, Vol. 10, no 1, p. 237-258Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Globally, the repatriation and reburial of human remains, the restitution of cultural property and the recognition of the existence of sacred sites of indigenous communities is an open challenge to the scientific and academic community, mainly European who claim the ownership right of their collections. The questioning of this right highlights the controversy between academic knowledge and indigenous traditional knowledge. In this paper, this demand is analyzed from the perspective of change in perception, with special emphasis on its epistemological implications.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  La decolonización del saber y el ser mapuche: un caso de estudio al celebrarse el bicentenario de la construcción de la República de Chile2013In: Polis, ISSN 0718-6568, Vol. 12, no 35, p. 405-427Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In the commemoration of the bicentennial of the independencefrom Spanish rule in Latin America highlights a general tendency for theexaltation of bolivarianism, nationalism and indigenism. These three tendenciesrepresent a commemoration that is characterised by the need to recuperate theidentity or nationality as a tool for belonging and social cohesion. Specifically,within the framework of the "exaltation of indigenism" emerges the historicconfrontation between native peoples and the Republican state in America, inthe light of three notions: Latin American identity, nationalism and nationstate. In reference to these three concepts and from the perspective of the colonial matrix of power theory, the analysis focuses on "being Mapuche", that is,being indigenous people in Chile in the context of the commemoration of thebicentennial.

 • 81.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  La geografía del tiempo mapuche 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  Se analizan dos procesos; resistencia y adaptación de la elite nativa al estado-nación, destacándose dos tipos de interacción; la primera sobre la base de la igualdad de diferencias y la segunda sobre la base de desigualdad en la diferencia. En ambos casos la elite nativa y sus organizaciones sociales se articulan en la definición de un proyecto histórico. En ambos casos se revaloriza el discurso que a su vez transforma la percepción de la geografía del tiempo mapuche. En el segundo caso, la noción territorio o territorialidad irrumpe recreando la interpretación de la historia mapuche. La incorporación del derecho de autodeterminación y autonomía; así como el derecho internacional y los mecanismos y procedimientos de protección de los derechos humanos en el sistema internacional modifican substancialmente la noción de la identidad mapuche en tanto comunidad imaginaria. En una perspectiva estratégica esta comunidad emplaza sus fronteras más allá de la base material impuestas; tal como la reserva indígena o la de estado-nación. En esta revalorización simbólica emerge una tendencia a la integración de comunidad ideológica así como una proyección de largo plazo orientada a la reivindicación de valores globales.

 • 82.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  La lucha de resistencia de la comunidad socioespiritual: el caso Mapuche2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  El Machi, (chaman) autoridad espiritual portador(a) de milenarios conocimientos y saberes, salvaguarda desde tiempos inmemoriales la práctica espiritual, la sanación y la cultura. En las zonas de resistencia cultural mapuche se multiplican los conflictos como resultado de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, y es así que las autoridades espirituales  perciben la amenaza de extinción física y cultural. Somos testigos de una rearticulación de la comunidad socioespiritual en la que hoy las/los Machi asumen un nuevo protagonismo, en la defensa de la tierra (Ñuke Mapu), la territorialidad y unidad con la Madre Naturaleza.

 • 83.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Om Urfolk film2017In: / [ed] Skarpnäck kulturhuset, 2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 84.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Pueblos Indígenas, neoliberalismo y las nuevas dinámicas extractivistas. El Caso del Pueblo Mapuche2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [es]

  Se aborda el tema de la recomposición y transformación del Estado chileno en contextos post-dictadura hacia el neoliberalismo en su relación con los Pueblos Indígenas en el sur de Chile y cuáles han sido los efectos de la globalización y las instituciones internacionales (BID, BM, OMC) en la implementación del multiculturalismo.

 • 85.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Relaciones interculturales y desarrollo local2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [es]

  Se aborda relaciones interculturales y desarrollo local en su contenido mapuche, lo que redunda en su carácter intercultural que incluye convocatoria, discurso político, propuestas y discurso académico

 • 86.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Resistencia: una respuesta indígena al neoliberalismo. El caso mapuche2015In: Especiaria: Cadernos de Ciências Humanas, ISSN 1517-5081, Vol. 14, no 25, p. 33-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  El presente artículo trata sobre globalización, neoliberalismo y resistenciacultural; enfoca al Machi, autoridad espiritual portador(a) de milenarios conocimientosy saberes, que salvaguarda desde tiempos inmemoriales la práctica espiritual, lasanación y la cultura. En Chile, en el territorio mapuche, en las zonas de resistenciacultural, se multiplican los conflictos y es así que las autoridades espirituales percibenla amenaza de extinción física y cultural. En el marco de conflicto y como producto dela intervención de las empresas transnacionales en territorios indígenas, el chamán ensu rol de agente político comunitario opera como arquitecto de la geografía simbólicacontrarrestando la noción de ingeniería social de los arquitectos neoliberales. Somostestigos de una rearticulación de la comunidad socio espiritual en la que hoy las/losMachi asumen un nuevo protagonismo, en la defensa de la madre tierra (Ñuke Mapu).

 • 87.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sobre los adultos mayores mapuche2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [es]

  La situación de los adultos mayores es de reciente atención social, la temática de la población mapuche es de casi absoluto desconocimiento por parte de los organismos estatales de Chile. Sólo el año 1993 se promulgó una Ley Indígena que estableció la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)

 • 88.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Taller internacional sobre "Historias entrelazadas" 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [es]

  Historias entrelazadas: las vidas, redes y viajes de intelectuales mapuche del siglo XX en Chile

 • 89.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  The Decolonization of Knowledge, and Being Mapuche in Chile2014In: Re: Mindings: Co-Constituting Indigenous, Academic, Artistic Knowledges / [ed] Gärdebo, J.; M-B. Öhman & H. Maruyama, Uppsala universitet, 2014, p. 27-38Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on the exploration of the interrelationship of the imagined national community made by collective myths. From the perspective of the colonial matrix of power theory, the analysis focuses on “being Mapuche”, that is, being an Indigenous People in Chile. I will highlight the dynamic inter-relationship of three myths: the myth of the foundation, the myth of the blood sacrifice and the myth of ideological relationship.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Una perspectiva pluridimensional entre diferentes mundos: Conocimiento Tradicional para la Acción Climática2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [es]

  Los pueblos indígenas que no tienen un lugar en la los foros internacionales sobre el clima. Sin embargo, en todo el mundo son los que tienen conciencia sobre la catástrofe climática - y pagan a menudo con sus vidas la defensa de la madre tierra. Diferentes mundos humanos coexisten en la tierra; diferentes formas de sociedades humanas y diferentes formas de interacción con la madre tierra.

 • 91.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Urfolk möts genom konst. Samiska och mapuche-konstnärer2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Utställningen med konst från både samiska- och mapuchekonstnärer. Samtal om mapuche och samer.

 • 92.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vi ärver inte Jorden av våra föräldrar2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Urfolk i olika delar av världen kämpar för sina grundläggande rättigheter och för att den kampen ska bli framgångsrik behöver vi kunskap och goda exempel. Därför följer vi med stort intresse utvecklingen som sker här i Sàpmi. Vad ni debatterar, problematiserar och argumenterar är en del av vår gemensamma framtid, en värld med plats för många världar.

 • 93.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vänster i Sydamerika2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om ett politiskt landskap i förändring med medieaktivister, akademiker, arbetare och urfolk som  driver Latinamerikas sociala utveckling idag

 • 94.
  Carlesjö, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kiruk, Neslihan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mottagandet av ensakommande flyktingbarn i en tid av ökad migration och nya utmaningar för det svenska mottagningssystemet - En kvalitativ intervjuanalys2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Carlsson, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sömn hos småbarnsföräldrar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 96.
  Carlsson, Catharina
  et al.
  Department of Social Work, Linnaeus University, Kalmar, Sweden .
  Nilsson Ranta, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Traeen, Benta
  Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norway .
  Mentalizing and Emotional Labor Facilitate Equine-Assisted Social Work with Self-harming Adolescents2015In: Child and Adolescent Social Work Journal, ISSN 0738-0151, E-ISSN 1573-2797, Vol. 32, no 4, p. 329-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores equine-assisted social work (EASW). Horses' capacities to mirror human emotions create possibilities for authentic relationships between clients and staff. This study examines what eases or counteracts the horse's capacity to facilitate relationships perceived by humans to be authentic. Video recordings of the human-horse interactions of three staff members and four female self-harming clients aged 15–21 years in a residential treatment facility were analyzed. The findings show that if the staff gave instructions and advice similar to traditional equestrian sports in combination with viewing the horse as an object, EASW is not facilitated. EASW seems to be facilitated when the horse is perceived as a subject by both staff and clients, provided that the staff gave meaning to the horse's behavior. The staff needed to highlight empathy for the horse when the horse is not able to fulfill its task without adding depth to the client's performance, to avoid raising defense mechanisms. The essence of EASW were perceived as eased by staff members when they focus on the client's emotions and help the client understand that the horse is acting in response to the client's and the staff's behavior through mentalizing and enacting emotional labor in regarding the horse as a subject. The results indicate the need for higher demands on staff members in order to facilitate EASW. Depending on whether the staff and the clients focus on performance or on emotions, different positive or negative outcomes on communication, self-confidence, self-esteem, and self-image will be likely to emerge.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Carlsson, Catharina
  et al.
  Linnaeus University.
  Nilsson Ranta, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work. Mid Sweden University.
  Traeen, Bente
  University of Oslo.
  Equine assisted social work as a mean for authentic relations between clients and staff2014In: Human-animal interaction bulletin, ISSN 0123-4560, Vol. 2, no 1, p. 19-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to explore, by qualitative methods, the meaning of equine-assisted social work (EASW) both to young women with self-harm problems and their staff in residential treatment. Data were collected by in-depth interviews with eight staff members and nine clients. Human-horse interaction was observed subsequentlyin three of the staff and four of the clients. Based on the narratives of the staff members and the clients, who agreed, the horse's ability to read human emotions made the staff and clients aware of their own emotions. In order not to alienate the horse or make the situation dangerous, which intensified their sense of being in the present, both the clients and staff had to regulate their emotions. As a result the resistance for change decreased, made the participants more likely to regulate their emotionsand change behavior rather than avoid the situation or the information. The horse seemed to set the framework for the interaction between the staff and young women. The fact that even the staff could fail in the interaction with the horse, affected the interaction between staff and clients making it more informal and dynamic. A relationship based on empathy, trust, respect and negotiation, where clients shared private matters, resulted in the perception of a more authentic relationship.Further research isneeded to see which conditions are favourable for achieving an authentic relationship and which conditions possibly fail.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Carlén, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wretman, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialsekreterares syn på familjehemsplacerade barns bästa i beslut som rör återförening och vårdnadsöverflyttning - En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Chammas, Paulin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Entreprenörer eller levebrödföretagare?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att synliggöra utmaningar och barriärer som möter utrikesfödda kvinnor i samband med att de startar upp och driver eget företag. Finansiering och nätverksorientering hör till de utmaningar som till och med kan vara avgörande för hållbarhet och expansion. Utrikesfödda kvinnors motiv till att upprätta ett eget företag har belysts. Fokus i denna studie har lagts på att lyfta fram barriärer och utmaningar som möter utrikesfödda kvinnor vid uppstart av eget företag, och utgår från deras eget perspektiv. Därför har frågorna lydigt så här: Tvingas eller dras kvinnor till att starta eget företag? Hur påverkar etnicitet, kön och attityder gällande affärsnätverksorientering och finansiering vid upprättande och upprätthållande av ett kvinnligt företagande? Anser utländskfödda kvinnor att

  entreprenörskap är ett alternativ för att motverka social- och arbetsmarknadsexkludering? Semistrukturerad kvalitativ intervju har genomförts med sju utrikesfödda kvinnor som har startat eget företag i Sverige. Genom ett intersektionellt perspektiv skapas förförståelse för hur respondenterna utifrån deras kön, klass och etnicitet har fått uppleva maktrelationer och diskriminering på arbetsmarknaden. Studiens resultat har visat att respondenterna vid val av entreprenörskap haft olika förutsättningar och motiv när de startade sina företag. Respondenterna är entreprenörer som har försökt skapa nya idéer och nytänkande på den svenska arbetsmarknaden.

 • 100.
  Cheraghian, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Larsson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor – ett problem, flera tolkningar: En kvalitativ studie om hur socialarbetare förklarar mäns våld mot kvinnor i nära relationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla åldrar och samhällsklasser och är ett utbrettsamhällsproblem. Det finns olika teorier som förklarar orsakerna bakom mäns våld motkvinnor. Hur socialarbetare tolkar våldet kan därför vara avgörande för hur våldsutsatta kvinnorblir bemötta och vilket stöd de erbjuds. Detta är en kandidatuppsats i socialt arbete vars syfteär att undersöka hur socialarbetare förklarar mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Medutgångspunkt i en kvalitativ ansats har två socialarbetare som möter våldsutsatta kvinnor i sittdagliga arbete intervjuats. Vi har kompletterat resultatet med dokument från Socialstyrelsenoch Statens offentliga utredningar för att bredda vår förståelse. Studien visar att det främst ärtvå perspektiv som blir tydliga i socialarbetarnas tolkningar av våldet, strukturella och kulturellaförklaringsmodeller. Socialarbetarna kan se till flera faktorer men grundar ändå förståelsen i ettperspektiv. Konsekvensen av detta blir att de riskerar att inte erbjuda våldsutsatta kvinnor rättstöd.

1234567 51 - 100 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf