Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
6789 401 - 440 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Sunding, Henrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Yousef, Khaled
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Om den kulturella aspekten i arbetet med ensamkommande flyktingbarn: Teori kontra verklighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn (EKB) till landet ställer stora krav på det rådande socialpolitiska välfärdssystemet i helhet och systemets olika institutioner i synnerhet. Syftet med denna studie är, att via ett kvalitativt tillvägagångssätt, undersöka hur socialarbetare som jobbar med EKB vid HVB-hem och stödboende förhåller sig till det ensamkommande barnets ”kulturella bakgrund” i deras arbete med målgruppen. Operationaliseringen i denna studie handlar om att samla in information av en deskriptiv karaktär med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. I undersökningen intervjuas fyra yrkesverksamma socialarbetare, som jobbar med EKB vid tre HVB-hem respektive ett stödboende i tre olika svenska städer. Val av respondenter skedde genom ett bekvämlighetsurval med inslag av en snöbollseffekt. Resultatet som baseras på en kvalitativ meningsfokuserad innehållsanalys, visar att respondenterna definierar ”kultur” som ett svårhanterat och komplext fenomen samt som ett närliggande begrepp till uppdraget om att stödja EKB i deras integrering i det svenska samhället. Resultatet visar även en tydlig skiljelinje mellan respondenter som väljer att fokusera på strukturella faktorer respektive de som i högre utsträckning lägger ansvaret för integreringen på EKB i sig. Trots att resultatet visar att somliga av respondenternas uppfattningar partiellt ligger nära ett kulturellt sensitivt socialt arbete, då deras svar berör exempelvis interkulturella skillnader samt vikten av respekt, öppenhet, och förståelse, så finner vi i helhet att dessa uppfattningar inte baseras på tydliga principer och/eller vetenskaplig förståelse för jämlikhet och rättvisa, och i viss mån präglas av stereotypa föreställningar. Sammanfattningsvis visar resultatet socialarbetarnas behov av ett väldefinierat förhållningssätt till ensamkommande barnets ”kulturella bakgrund” i arbetet med målgruppen.

 • 402.
  Svelander, Linn
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samuelsson, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En kvalitativ studie om högstadieskolors arbete med HBTQ frågor och diskriminering mot HBTQ-personer2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 403.
  Svens, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Introduktion av nyanställda socialsekreterare: En kvalitativ studie om nyanställdas introduktioner inom socialtjänsten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur nyanställda inom socialtjänsten upplever sina introduktioner samt hur de anser att introduktion bör vara utformad. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats bestående av semi-strukturerade intervjuer med tio socialsekreterare från olika delar av Sverige, som varit verksamma inom sina respektive arbetsplatser under minst sex månader och maximalt två år. Den information som framkommit under intervjuerna har genom en abduktiv ansats analyserats utifrån van Maanen & Scheins teori om socialiseringstaktiker på arbetsplatser. I studien framkommer att institutionaliserade socialiseringstaktiker är vad socialsekreterarna föredrar, och det är även det socialiseringsmönster som är vanligast på arbetsplatserna. I likhet med tidigare forskning framkommer att det är institutionaliserade socialiseringstaktiker som gör medarbetare känslomässigt engagerade och lojala till arbetsplatsen.

 • 404.
  Svensson, Jessika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kamali, Masoud
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kaffrell-Lindahl, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Blid, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Miller, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Andoh-Appiah, Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mårtenson, Anneli
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Thörn, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hoppstadius, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Jonsson, Ummmis
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Östman, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson-G, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hedman, Åsa-Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänsten ska inte fungera som angivare2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 405.
  Svensson, Kristin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sandquist, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rurala identiteter i förändring: - Skogsarbetande mäns berättelser om globaliseringens konsekvenser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Urbaniseringen och utvecklingen av städerna har gjort att rurala områden åsidosatts vilket blirän mer påtagligt i relation till globaliseringen. Den alltmer rationaliserade skogsnäringen harinneburit att många traditionellt manliga arbeten försvunnit från glesbygden. Syftet medstudien är att undersöka hur män förhåller sig till globaliseringens konsekvenser i glesbygd iallmänhet och hur de förhandlar och omförhandlar maskulinitet i sina vardagliga liv. Det är enkvalitativ studie bestående av semi-strukturerade intervjuer. Studiens teoretiska perspektivbestår av intersektionalitet och globaliseringsteorin. Resultatet av studien visar en nyanseradbild av män i glesbygd än vad media vill framhålla, samt att konstruktionen av maskulinaidentiteter är i ständig förändring. De rurala områden som respondenterna verkar i för med sigen unik kontext och som utgör en viktig del i förståelsen av maskulina identiteter. Vi anserdärför att ruralitet och urban norm fortsättningsvis bör få större utrymme i intersektionellaanalyser.

 • 406.
  Svensson, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att erbjuda ett hem till ett främmande barn: En kvalitativ studie om uppdragets påverkan på familjehemmets vardag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom tidigare studier har det påvisats att socialtjänst har en bristande insyn i vad omhändertagnabarns familjehemsvård faktiskt innefattar samt en generell okunskap kring ett omhändertaget barnsfaktiska behov. En okunskap som riskerar att leda till brister i förståelse för familjehemmensutmanande vardag. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur uppdraget som familjehempåverkar familjens vardag. Undersökningen har genom tre frågeställningar fokuserat på huruppdraget påverkar familjehemmets egen familj, vilka särskilda utmaningar uppdraget innebär samtvilket stöd familjehemmet får i utförandet av sitt uppdrag. I den genomförda undersökningen harfem familjehem från tre olika kommuner intervjuats genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer.Den insamlade empirin analyserades därefter med hjälp av tidigare forskning samt genomanknytnings- och systemteoretiska perspektiv. Resultatet visar att uppdraget som familjehem har enpåverkan på den egna familjen. Avgörande för detta är den problematik det placerade barnet bärmed sig in i familjen. Undersökningen visar att de familjehem som bedömer sig ha ”svåra” uppdraginte får det stöd de anser sig behöva i utförandet av sitt uppdrag, vilket överensstämmer medtidigare forskning på området. Resultatet pekar även mot trots undersökningens ringa omfattning,att stödet till familjehemmen framstår som godtyckligt beroende på vilken kommun det placeradebarnet tillhör.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 407.
  Svensson, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skolkuratorns hälsoförebyggande arbete för eleverna – Som en del av elevhälsan.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det här arbetet handlar om skolkuratorernas arbetssituation från skolkuratorers perspektiv, med

  betoning på den nya skollagen som tillkom 2011. Genom att använda humankapitalteorin, är tanken

  att förklara behovet av skolkuratorer och hur arbetsplatsen psykosociala miljö påverkar kuratorer

  positivt och negativt. Genom en kvantitativ enkätstudie som skolkuratorer inom två län fick svara på,

  kunde svaren analyseras och förstås i en vidare bild. Skolkuratorerna i studien känner att de inte kan

  leva upp till skollagen och att det saknas ramar och förståelse över hus skolkuratorerna inom

  elevvården ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med de psykosociala frågorna inom skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 408.
  Svensson, Therese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Larsson, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Äldrelots: Preventivt socialt arbete med inriktning på äldre människor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ett flertal kommuner och verksamheter där mer än var tionde äldre är missnöjdmed den hjälp de får från hemtjänsten eller sitt äldreboende (Socialstyrelsen, 2015). Syftetmed denna studie var att få en fördjupad kunskap om hur en äldrelots arbetar för att underlättaäldres utsatthet i samhället. Som underlag för studien har vi genomfört kvalitativasemistrukturerade intervjuer med nio äldrelotsar som har berättat om deras erfarenheter medsitt arbete. Den tidigare forskningen har ett fokus på förebyggande insatser riktade till äldre,ålderism och förbättrad livskvalitet. Den teori som varit till användning i studien vargerotranscendensteorin för att kunna analysera resultatet. Intervjuerna resulterade i attarbetssättet upplevs användbart för äldre och dess vardagssituation, samt att äldrelotsarnaskulle vilja utveckla arbetet vidare.

 • 409.
  Svärd, Veronica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hospital social workers' assessment processes for children at risk: positions in and contributions to inter-professional teams2014In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 17, no 4, p. 508-522Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores hospital social workers' assessment processes for children at risk within the context of inter-professional teams working in child hospital care in Sweden. Based on qualitative interviews, the study discusses how assessment processes for children at risk can be understood from a professionalism perspective. Three institutionalized norms-juridical, therapeutic, and medical, building on different knowledge systems-are analyzed in relation to the three positions taken by hospital social workers as team members-active, reflective, or passive-leading to different kinds of actions in the assessment processes. The outlined norms and the positions taken involve consequences for the children and their families, but also pose questions for the future professionalization efforts of hospital social work.

 • 410.
  Taha, Amanj
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Forsell, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vem anställer mej? -  En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre arbetslösa framställs i storstadspress2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 411.
  Tengerström, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  FunktionshinderAssistansersättning, en individuell prövning - En kritisk diskursanalys av försäkringskassans vägledning vid bedömning av assistansersättning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 412.
  Tesfaye, Selam
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: Jourkvinnors erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem och bryter mot kvinnors mänskliga rättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter kring förhindrande respektive underlättande faktorer som våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motverka våldets uppkomst. Uppsatsen är en kvalitativ studie och utgår från semistrukturerade intervjuer med tre jourkvinnor från olika kvinnojourer. Undersökningens resultat visar på att jourkvinnorna lättare identifierar förhindrande faktorer än underlättande samt att vissa faktorer kan både agera förhindrande eller underlättande, beroende på kontext. Utsatta kvinnor normaliserar våldet via en normaliseringsprocess, vilket innebär en anpassning till mannens våldsutövande. Informanter betonar att våldsutsatta kvinnor är rädda för ett ökat våldsutövande vid uppbrottet. Vidare är husdjur, känslan av hopplöshet, skam inför omgivningen och tidigare erfarenheter av våld förhindrande faktorer i uppbrottsprocessen. Individuella variabler hos de utsatta kvinnorna som ömma affekter till mannen, språksvårigheter och hedersförtryck är viktiga att beakta, då de enskilt kan agera som förhindrande faktorer. Underlättande faktorer erfars komma från jourkvinnors praktiska och psykiska stöd. Ekonomi, bostad, barn och kvinnans sociala nätverk är faktorer som kan verka positivt eller negativt i kvinnors uppbrottsprocess beroende på kontext. Samtliga informanter resonerar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer grundar sig i de patriarkala strukturer som råder. Problematiken bör uppmärksammas på individuell, grupp och strukturell nivå i samhället, vilket innefattar skola, media och olika samhällsinstanser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 413.
  Thomasson, Silje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wassdahl, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att vara renskötande same i ett postkolonialt samhälle - En narrativ studie om bakomliggande faktorer till självmord2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att renskötande samer är överrepresenterade i självmordsstatistiken (Kaiser & Salander Renberg, 2012). I denna studie presenteras delar av livsberättelser från fem renskötande samer i Jämtlands län. Avsikten är att ge en inblick i livet som renskötare i ett postkolonialt samhälle, vilka svårigheter det kan innebära och hur svårigheterna i värsta fall kan få den extrema konsekvensen att en renskötare tar sitt liv. Urfolksforskare menar att självmord bland urfolksgrupper måste förstås som en konsekvens av att de genom kolonialisering blivit fråntagna sin kulturella identitet och att konventionella åtgärder på individnivå därför inte är lika verksamma som att bidra till återupprättandet av den kulturella identiteten inom gruppen (Lawson-Te Aho & Liu, 2010). Resultatet av studien visar att identitet, ekonomi och maktpositioner är några av de avgörande faktorerna när det kommer till levnadsvillkoren inom renskötseln och därmed också när det kommer till självmordsproblematiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 414.
  Thurén, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Eftervårdsinsatser i MTFC och MultifunC, två behandlingsprogram för ungdomar med antisocialt och/eller kriminellt beteende: En forskningsöversikt och kvalitativ innehållsanalys2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomar som lämnar samhällsvården är en sårbar grupp med ett brett spektra av behov som behöver tillgodoses. I Sverige finns det inte, trots lagkompletteringar, inga renodlade eftervårdsprogram för ungdomar som lämnar samhällsvården. Syftet med denna studie var att undersöka eftervårdsinsatserna i MTFC och MultifunC då dessa är två behandlingsprogram för ungdomar med antisocialt och/eller kriminellt beteende som ska inkludera eftervård som en aktiv komponent i behandlingen. För att göra detta har metodvalet fallit på forskningsöversikt, materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Det sammanställda materialet har sedan, med hjälp av social inlärningsteori och det familjeorienterade perspektivet, analyserats yterliggare. Det slutgiltiga resultatet visade på en diskrepans där familjen starkt betonades som eftervårdsresurs där denna skulle läras upp och få stöd samtidigt som den svenska barnavården har problem att tillgodose både föräldrars och barns behov. Resultatet har dock påverkats av att båda programmen är baserade på just social inlärningsteori.

 • 415.
  Tornill, Toura
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Identifierande och bemötande av elever med suicidtankar utifrån ett skolkuratorsperspektiv - En vinjettstudie om skolkuratorers förebyggande insatser2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 416.
  Tuomi, Eveliina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Paleski, Elenor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bedömningsprocessen av ett barnavårdsärende: - en vinjettstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 417.
  Varga, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wänegård, Isolde
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socionomers förebyggande arbete med ungdomars våld i nära relationer: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Partnervåld mellan ungdomar är ett ämne som fortfarande osynliggörs, trots att våld i nära relationer idag är mer uppmärksammat. Syftet med studien är att undersöka socionomers erfarenhet av och arbete med att förebygga ungdomars våld i nära relationer. Studien är kvalitativ och uppbyggd av empiriskt material där semistrukturerade intervjuer har utförts med hjälp av fem socionomer som arbetar på en mindre ort i Gävleborgs län. Informanterna arbetar som skolkurator, kurator på en ungdomsmottagning och med våld i nära relationer inom kommunen. Kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av materialet. Resultatet visade att det på den mindre ort där studien utförts inte pågår något strukturerat förebyggande arbete kring ungdomars våld i nära relationer. Informanterna påvisar vikten av att arbeta utifrån ett genusperspektiv från det att barnen är små för att förhindra att de brukar våld i sina parrelationer när de blir äldre. Ett utökat förebyggande arbete anses vara önskvärt av samtliga informanter. Studiens resultat visar att det behövs fortsatt utveckling av förebyggande insatser för att motverka samt få ökad kunskap och förståelse för ungdomars våld i nära relationer

 • 418.
  Verriere, Melinda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Tror det handlar om manlig och kvinnlig energi”: - En kvalitativ studie om behandlares syn på sex- och kärleksberoende2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sex- och kärleksberoende är begrepp som nyligen kom från USA till Sverige. Trots att det fortfarande inte är en officiellt godkänd diagnos så är det många som söker sig till de få privata klinikerna som finns för hjälp. Syftet med denna studie är att med hjälp av ett genusperspektiv undersöka behandlares syn på sex- och kärleksberoende; kriterier, diagnostisering och behandling. Undersökningen gjordes som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och analyserades med tematisk analys. Resultaten visar att könsnormer påverkar diagnostisering och behandling av klienter samt att det finns en otydlighet kring vilka kriterier och verktyg behandlarna använder sig av. Sexberoende och män var det som flest behandlare utgick ifrån under intervjuerna, medan kärleksberoende är ett begrepp som behandlarna själva verkade osäkra inför.

 • 419.
  Viklander, Robert
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Veronica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Identitet, vändpunkter och återanpassning.: Före och efter utträde ur kriminalitet.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  C-uppsats
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 420.
  Vikmo, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Am Ali, Saif
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänstens vräkningsförebyggande arbete med barnfamiljer: En vinjettstudie om socialsekreterares handlingsutrymme2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka socialsekreterares handlingsutrymme

  avseende vräkningsförebyggande arbete för barnfamiljer inom socialtjänsten. Vidare var

  studiens ambition att bidra med kunskap om hur socialtjänsten i praktiken arbetar

  förebyggande för att motverka att barnfamiljer vräks och med den kunskapen kunna utveckla

  det vräkningsförebyggande arbetet på socialtjänsten i Jämtlands län. För att undersöka detta

  gjordes en vinjettstudie av socialsekreterare i sex av åtta kommuner i Jämtlands län.

  Resultatet av vinjetterna har analyserats med hjälp av en kritisk diskursanalys och kopplats till

  tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Viktiga resultat som framkommit i studien är att

  det finns tydliga rutiner för hur socialsekreterarna arbetar vräkningsförebyggande, men det

  finns variationer i hur uppsökande de olika kommunerna arbetar. Andra viktiga resultat är att

  barnperspektivet inte alltid beaktas i praktiken vid risk för vräkning för barnfamiljer eftersom

  förälderns möjlighet att beviljas ekonomiskt bistånd för hyresskuld är villkorat.

 • 421.
  Viktorsson Blom, Julia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Silverberg, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Jag är en del av mörkertalet" - En innehållsanalytisk studie om sociala medier, exponering av privat information och sexuella övergrepp2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 422.
  Vistrand, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur ord blir till handling: Enhetschefers erfarenheter av att arbeta praktiskt med trygghet och delaktighet inom äldreomsorgen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgen har länge präglats av inrutade arbetssätt, där omsorgen har bedrivits utifrån organisatoriska principer, vilket resulterat i en förskjutning av egenmakten för den äldre som är i ett omsorgsbehov. Äldreomsorgen i Sverige har under de senaste decennierna genomgått omfattande förvandlingar och kännetecknas numera av mer detaljstyrning och effektivisering. Likaså har äldreomsorgens chefer fått ett allt större ansvarsområde, med ett mer administrativt uppdrag, vilket bidragit till att enhetschefer har dragits längre bort från verksamheterna. Detta har resulterat i kvalitetsbrister inom äldreomsorgen, där bland annat arbetet för en trygg och delaktig vardag för äldre personer begränsats. Syftet med denna studie var att undersöka förutsättningar enhetschefer i kommunal äldreomsorg har för att tillämpa trygghet och delaktighet i det praktiska arbetet med äldre personer som bor på ett särskilt boende. Fem enhetschefer har deltagit i undersökningen, där enskilda intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Resultatet har analyserats med hjälp av innehållsanalys och meningskategorisering. Resultaten visar att enhetscheferna var väl insatta i betydelsen av begreppen trygghet och delaktighet, att det arbetat fram olika arbetsstrategier för att trygghet och delaktighet skall bli en naturlig del av arbetet. Sjukdomsbilder, anhörigas inverkan, personalbrist och ekonomiska tillgångar är delar som begränsar deras handlingsutrymme för att skapa trygghet och delaktighet för de äldre.Nyckelord:

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 423.
  Vistrand, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rätten till sex på ålderns höst2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många äldre personer har sexuella behov och är sexuellt aktiva, men trots detta finns det en allmän föreställning om att sexualiteten avtar med stigande ålder. För äldre personer som befinner sig i ett omsorgsbehov är sexuella uttryck och behov något som ofta förbises inom äldreomsorgen. Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals attityder och förhållningsätt till äldres sexualitet. Det empiriska materialet har inhämtats dels genom en fokusgruppsintervju med fem vårdpersonal verksamma inom äldreomsorgen och dels genom en enkätundersökning riktad till vårdpersonal på särskilda boenden för äldre. Resultaten visar att äldre har sexuella behov men att behoven oftast uppenbarar sig i andra typer av uttryck eller känslor. Personalens inställning och äldres demenssjukdomar visade sig vara avgörande faktorer som begränsar äldres utrymme till sin sexualitet. Resultaten visar även att lyhördhet och att finnas i närheten blev viktiga strategier för att hantera och bemöta äldres sexuella behov men att det föreligger en bristande kunskap och ett behov av ökad kompetens och vägledning gällande dessa frågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 424.
  Wallén, Isabelle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Svensson, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnliga förövare vid sexualbrott mot barn, så ovanligt att problemet inte existerar?: - en studie av hur svensk press framställer dessa kvinnor.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns lite forskning om kvinnliga förövare jämfört med vad det finns om manliga förövare och det verkar även finnas begränsningar i litteratur som kan handleda till exempel poliser och socialsekreterare i ämnet. Detta skulle kunna bero på att kvinnliga förövare utgör en sådan liten andel av det totala antalet förövare så att fenomenet inte uppmärksammas tillräckligt. Studien bygger på en diskursanalys av tidningsartiklar från svensk press i syfte att granska hur media framställer kvinnliga förövare vid sexualbrott mot barn. Resultatet visar att de framträdande diskurserna är offerdiskurs, förövardiskurs och kunskapsdiskurs och att bilden av kvinnliga förövare konstrueras på olika sätt samt att detta skapar olika gestaltningar av verkligheten. Media har en viktig roll i hur en bild förmedlas och uppmärksammas samt stor makt när det gäller hur en diskurs rekonstrueras eller reproduceras. Detta skulle i sin tur kunna påverka hur ett fall gällande sexualbrott mot barn, där förövaren är en kvinna, hanteras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 425.
  Walter, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att arbeta med HBTQ-frågor inom äldreomsorgen: - En kvalitativ intervjustudie med enhetschefer inom vård och omsorg av äldre.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att utifrån enhetschefers förståelse, undersöka huruvida HBTQ-perspektiv återfinns i styrdokument och riktlinjer inom vård och omsorg av äldre. Studien har fokuserat på enhetschefer inom äldreomsorgen och har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna bestod av fyra enhetschefer varav samtliga har mångårig yrkeserfarenhet i att arbeta inom området vård och omsorg av äldre. Resultaten från empirin har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys och kopplats till tidigare forskning och det intersektionella teoretiska perspektivet. Resultaten av studien visar att HBTQ-frågor har låg prioritet inom äldreomsorgen i den valda kommunen. Generellt sett framgår det att sexualitet bland äldre, oavsett läggning är ett tabubelagt ämne.

 • 426.
  Westerberg, Veronica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ungdomar och alkohol2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 427.
  Widenstjerna, Ann-Christin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Man måste vara en slags Tarzan med kryptonit!”: En kvalitativ studie om anhörigstöd i tre olika kommuner, utifrån tre olika målgrupper av anhöriga2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte har varit att undersöka och jämföra professionella aktörers arbete inom kommunal verksamhet med anhörigstöd och deras bild av de anhörigas situation. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där empirin grundar sig på intervjuer med yrkesverksamma inom området anhörigstöd, utifrån tre olika kategorier. Resultatet visar att det finns fler likheter än skillnader gällande anhörigstödets utformning mellan vardera kategorin. Anhörigstöd kan utgöra en viktig del i de anhörigas liv då det framkommer i studien att anhörigas interaktioner med det sociala nätverket kan minska utifrån rådande situation. Studien visar ytterligare att de anhöriga upplever en frustration i kontakt med myndigheter gällande de närståendes vård och omsorgsbehov. Slutligen framkommer att de anhörigas kan uppleva ett stigma gällande sin situation. Utifrån utvecklingsekologisk teori samt social identitetsteori kan slutsats dras att anhörigas liv påverkas av flera omgivningsfaktorer, denna påverkan kunde underlättas genom att träffa andra i liknande situationer.

 • 428.
  Wigren, Madelene
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tesfagergs, Lwam
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Unga som begår sexuella övergrepp utifrån ett professionellt personalperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 429.
  Wildenius, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ett avslöjande av livet - Om och hur djupintervjun påverkar de blivande familjehemsföräldrarna i en familjehemsutredning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 430.
  Willenfeldt, Tova-Liza
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samsjukligheten ur ett klientperspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa undersökning var att undersöka hur patienter som lider av samsjuklighet; i detta fall psykisk sjukdom med samtida missbruk av droger och/eller alkohol, samt genomgått någon sort behandling för denna upplever sin sjukdom. Hur har deras liv sett ut, när började sjukdomarna framträda och hur upplevde de sin behandling. De får även de ge sina rekommendationer för hur behandlingen av samsjuka patienter borde se ut. Metoden för att genomföra denna studie var att genom kvalitativa intervjuer och med hjälp av en intervjuguide ta reda på vad dessa patienter varit med om för att sedan tematisera resultatet. Resultaten som framkommit i studien går mycket hand i hand med vad tidigare forskning på området säger. Respondenterna i studien upplever att problemen börjat tidigt och varit med dem under större delen av deras liv. Alla tre uppger bland annat att de fått känslan av att ingen velat ta ansvar för deras problematik.

 • 431.
  Zakariasson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det är klart att man anpassar sitt bemötande utifrån den man möter”: - En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser kring bemötande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare upplever sin yrkesroll ochmaktposition kopplat till deras kontakt med klienter. Denna studie ämnade även undersökavilken roll de professionellas bemötande har i kontakten med deras klienter. Fyra kvalitativasemistrukturerade intervjuer genomfördes med verksamma från socialtjänsten, vilka hadevarierande arbetsuppgifter på olika enheter. Det insamlade materialet bearbetades ochanalyserades därefter med tre olika teoretiska perspektiv som fokuserar på självinsikt, maktsamt hur man förhåller sig till klienter som professionell. De teorier som användes i dennastudie var egenperspektivet av Røkenes & Hanssen (2007), maktperspektivet samt jag-det,jag-du-perspektivet som myntats av Buber. Resultatet i denna studie visar att informanternavisar en medvetenhet kring vilken roll bemötandet har i kontakt med klienter. Informanternadelar med sig av olika strategier de använder sig av för att försäkra en bra start på möten medklienter och fortsatt under relationen. Slutligen i denna studie presenteras en reflektion kringvikten av utbildning gällande dessa frågor samt hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö föratt försäkra att relationen mellan socialarbetare och klient vilar på en grund av förtroende,empati och respekt. En bra relation mellan socialarbetare och klient ökar också möjligheternaför ett bättre arbete.

 • 432.
  Ådjers, Rasmus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ingen vill ju jobba med de här: En uppsats om frivårdsinspektörers upplevelser av att arbeta med sexualbrottslingar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka frivårdsinspektörers upplevelser och utmaningar i arbetet med sexualbrottslingar. Sexualbrottslingar är en komplex grupp att arbeta med och sexualbrott har under senare år visat en ökning gentemot brottslighet generellt. Forskningsområdet som undersöker upplevelserna av att arbeta med denna grupp människor i en svensk bemärkelse är ytterst litet och det är därför relevant för att bättre kunna förstå och förbereda yrkesverksamma som arbetar med denna grupp. Studien är gjord genom att samla in empiriskt material genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet byggs på sju stycken intervjuer från yrkesverksamma frivårdsinspektörer. Fokus i studien har varit på att undersöka hur empati, mentala påfrestningar, stöd från arbetet och strategier upplevs och används i arbetet med denna grupp. Resultaten visar att det är av stor vikt att kunna se människan bakom brotten och kunna vara empatisk. Utmaningar är att det ofta kan vara svåra brott och emotionellt jobbiga domar att ta in och hantera. Förnekelsen är en utmaning som präglar denna klientgrupp och som återkommande ses som påfrestande att arbeta med. Återkommande som anses viktigt är kollegialt stöd och individuella strategier för att minska påfrestning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 433.
  Åsholm, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Främjande faktorer i samverkansarbete på familjecentral En kvalitativ studie utifrån fyra förskollärares upplevelser2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT: Föreliggande uppsats ämnar belysa fyra förskollärares upplevelser av samverkan på fyra familjecentraler där de arbetar. Studien har en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt perspektiv och omfattar fyra semistrukturerade intervjuer. Resultatet kom att visa att upplevelsen av samverkan var god, samtidigt som intervjupersonerna delger att samverkan alltid kan förbättras. För att uppnå gott samverkansarbete bör både främjande samt hämmande faktorer beaktas i diskussion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 434.
  Öberg, Sophia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wikberg, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnojourers arbete med våldsutsatta äldre kvinnor – en kvalitativ enkätundersökning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 435.
  Ögren, Helén
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skapande verksamhet i socialt arbete En översiktsanalys2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning om skapande verksamhet i socialt arbete berör ofta bara en form av skapande, riktad till en specifik målgrupp som exempelvis konst eller trädgårdsodling för gruppen psykisk ohälsa eller teater för gruppen funktionshindrade. Denna studie syftar till att undersöka hur skapande verksamhet, oavsett form fungerar som metod i socialt arbete.

  Skapande verksamhet i socialt arbete, är en kvalitativ studie som bygger på deltagares upplevelser av att använda sig av skapande metoder, inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

  Studiens teori utgår ifrån analysmetoden grounded theory och bygger på intervjumaterial ifrån fyra fokusgrupper som representerar olika sociala verksamheter i Sverige.

  Bättre självförtroende, identitetsskapande och lättare integration i samhället är några av slutsatserna som presenteras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 436.
  Öhman, Natalie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Stress i vardagen: Mammor och pappors upplevelse av stress i relation till föräldraskap och hemarbete2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka upplevelsen av stress i relation till föräldraskap och hemarbete hos mammor och pappor med barn i förskoleåldern. Slutligen vill jag se om de faktorer som bidrar till stressen samt uttryck och hantering av stressen skiljer sig åt mot tidigare forskning, samt analysera och diskutera resultaten utifrån genusperspektivet. Studien hade en fenomenografisk ansats vilket innebär att individers uppfattning om sin omvärld fångades upp, och studien genomfördes med en kvalitativ metod. Det empiriska underlaget i studien inhämtades via semistrukturerade intervjuer, där fyra respondenter valdes ut, två kvinnor respektive två män.

  Resultatet visade att det fanns likheter och skillnader mellan respondenterna i upplevelsen av vilka faktorer som bidrog till stressen, samt hur de uttryckte och hanterade stressen. Utbildning i stress var något som respondenterna inte hade kommit i kontakt med via skolväsendet eller hälso- och sjukvården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 437.
  Öhrström Fernandez, Vanessa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Andersson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Solidaritet möter byråkrati: En kvalitativ studie om några socialarbetares arbete med papperslösa immigranter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Papperslösa immigranter har begränsade rättigheter utifrån nationell lagstiftning på grund av sin juridiska "icke legala" status, vilket utmanar det sociala arbetets globala etiska värden med fokus på mänskliga rättigheter. Utifrån detta var studiens syfte att undersöka några socialarbetares arbete med papperslösa immigranter inom kommunens Socialtjänst. Med utgångspunkt i en kvalitativ ansats har fyra intervjuer gjorts med socialarbetare som arbetat med papperslösa immigranter. Fokus har varit; hinder och möjligheter att kunna hjälpa gruppen, beaktande av nationell lagstiftning och internationella principer samt upplevelsen av etiska dilemman i att vilja hjälpa och hinder i myndighetsutövningen. Studiens teoretiska utgångspunkter har varit nationalistisk byråkratisering samt anti- diskriminerande socialt arbete. Resultaten visade att kunskap, erfarenheter och organisatoriska ramar begränsar socialarbetaren att kunna hjälpa papperslösa immigranter, men att hjälpen i vissa fall möjliggörs genom frivilliga organisationer. Nationell lagstiftning följs strikt medan internationella principer beaktas i mindre omfattning. Etiska dilemman uttrycktes inte explicit, men en maktlöshet i att inte kunna hjälpa gruppen att förbättra sina livsvillkor, utifrån organisatoriska ramar framgick. Studien indikerar att strukturell förändring krävs för att öka socialarbetares möjligheter att hjälpa papperslösa immigranter samt att det finns behov av att tillämpa mänskliga rättigheter i det praktiska sociala arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 438.
  Örjebo, Desirée
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Känslan av att inte räcka till: En kvalitativ studie av fyra skolkuratorers arbetssituation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den insamlade empirin syftar till att besvara studiens frågeställningar gällande hur skolkuratorerna i denna studie påverkas av resursbrister inom skolan, samt vilken hjälp och stöd de får när de ställs inför utmaningar i arbetet. För att besvara dessa frågor har fyra verksamma skolkuratorer under intervjuer berättat om sina olika upplevelser inom yrkesrollen. Empirin har strukturerats med hjälp av innehållsanalys och har därefter tolkats och analyserats utifrån tidigare forskning och ett neo-liberalistiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet har tillämpats för att empirin ska kunna förstås i samband med hur samhället påverkar den individuella skolkuratorn. Studiens resultat visar att de rådande resursbristerna för skolkuratorerna får konsekvenser både gällande yrkesutövandet och den egna hälsan. Slutsatsen av resultatet är att samhällets ekonomiska prioriteringar medför en risk för att elever inte kan ges bästa möjliga hjälp och att kuratorerna vid oförbättrade förutsättningar i arbetet riskerar utbrändhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 439.
  Österbacka, Viktoria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Är äldreomsorgens enhetschefer stressade?: En kvalitativ studie om stressfaktorer och stresshanteringViktoria2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att studera hur stress upplevs och hanteras av enhetschefer inom äldreomsorgen. För att uppfylla syftet i denna studie har intervjupersoner valts ut genom ett målstyrt urval och ett snöbollsurval. Sammanlagt har fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med en intervjuguide. Empirin har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys och teorin Krav-kontrollmodellen och teorin om Coping-strategier använts för att tolka resultatet. Resultatet visar att enhetscheferna upplever specifika stressfaktorer inom sitt arbete, att de har utvecklat olika coping-strategier för att hantera stressen samt att de kan peka ut personliga egenskaper som är till fördel vid stressiga situationer.

 • 440.
  Östman, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  War, violence and migration: The case of unaccompanied minors2018Conference paper (Other academic)
6789 401 - 440 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf