Change search
Refine search result
45678 301 - 350 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Osman, Zahra
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Malak, Parwin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Omvårdnadsåtgärder vid smärta hos patienter med demensdiagnos: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder vid smärta hos patienter med demensdiagnos. Metod: Litteraturöversikt där litteratursökning gjordes i databaserna i PubMed och CINAHL. Artiklar som inkluderades var skrivna på engelska, peer-reviewed, 1999-2014 och i fulltext. Studien är baserat på 13 vetenskapliga artiklar. Resultat: Det framkom i studien att olika icke farmakologiska åtgärder användes vid smärtlindring hos patienter med demens. Exempelvis: lägesändring, dagliga aktiviteter, lugn miljö samt genom att trösta och lugna patienterna. Musik har visat god effekt på smärta. Olika typer av beröring såsom öronakupunktur, massage och zonterapi förbättrade smärtnivån hos patienter med demens. Taktil massage lindrade lidandet vid smärta. God kommunikation och relation till patienten med demens ansågs vara viktiga aspekter vid smärtbehandling. Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskan får kunskap och utbildning inom olika icke farmakologiska åtgärder för att kunna smärtlindra patienter med demens samt erbjuda en säker och personcentrerad vård. Det behövs vidare forskning kring omvårdnadsåtgärder vid smärtlindring hos personer med demens för att få evidens på dessa omvårdnadsåtgärder.

 • 302.
  Ottosson, Lena
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Fridolin, Kristin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  "Det är de små sakerna som gör det": en litteraturstudie med fokus på vårdmiljöns betydelse vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Det finns idag ungefär 148 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Under sjukdomsförloppet drabbas nio av tio någon gång av någon form av beteendemässiga eller psykiska symtom (BPSD). Dessa symtom skapar ett stort lidande för personen med demens och dess närstående och är ofta en bidragande orsak till flytt till särskilt boende. På det särskilda boendet är det viktigt att personalen har kunskap och intresse för att kunna hantera krävande situationer som kan uppstå vid BPSD SYFTE: Studiens syfte var att belysa hur vårdmiljön kan påverka förekomsten av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom hos personer som bor på särskilt boende. METOD: En allmän litteraturstudie baserad på 20 vetenskapliga artiklar genomfördes. RESULTAT: Resultatet av denna litteraturstudie visar att utformningen av vårdmiljön har betydelse vid förekomst av BPSD. Personer med demens har behov av hemlik miljö och anpassad inredning för att kunna fungera i sin vardag. Genom meningsfull aktivitet kan känslan av självständighet och välbefinnande bevaras. Musik och beröring kan vara en väg till kommunikation då den verbala kommunikationen sviktar. Att ha kunskap om, och planera omvårdnaden för personer med demens påverkar förekomst av BPSD. DISKUSSION: En god vårdmiljö bör erbjuda en balans mellan krav och kompetens och en vardag som är meningsfull och begriplig. Förutsättningen för denna vårdmiljö är att personalen ser till varje individs resurser och behov för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad. SLUTSATS: Resultatet i denna studie visar att små förändringar i vårdmiljön kan göra stor skillnad vid BPSD. Med en balanserad vårdmiljö tillsammans med en personcentrerad omvårdnad kan BPSD minska och i bästa fall förebyggas.

 • 303.
  Palm, Erika
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Johansson, Sofia
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  SJUKSKÖTERSKORS OMVÅRDNAD UR ETT GENUSPERSPEKTIV: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Florence Nightingale ändrade den allmännauppfattningenom omvårdnad och sedan dess har kvinnor domineratinom sjuksköterskeyrket. Genusperspektivet på sjuksköterskeprofessionen påverkar hur kvinnliga och manliga sjuksköterskor uppfattas i sitt omvårdnadsarbete av patienter. Kvinnor och mäns beteende och kommunikation skiljer sig åt och kan sannoliktpåverka patienters vård. Syfte:Syftetäratt beskriva hur patienter vårdas av sjuksköterskor utifrån ett genusperspektiv. Metod: En litteraturöversikt baserad påsju kvalitativaoch tre kvantitativa vetenskapliga artiklarvaldes för att ta reda på befintlig forskning inom området.Resultat:Presenteras utifrån trehuvudteman: Vård utifrån patientperspektivet, vård utifrån sjuksköterskeperspektivet och sjuksköterskors beröring av patienter i vården samttvåunderteman: Beröring och intim beröring. De genusskillnader som framkommer uppkom endast i omvårdnaden och inte i de medicinska behandlingarna.Konklusion:Sjuksköterskors könstillhörighet har en stor betydelse i patienters vårdoch det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor.Patienter menaratt det viktigastei vårdenär att sjuksköterskorär kompetenta för sitt yrke.

 • 304.
  Palmqvist, Charlotte
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Robach, Petra
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Edvardsson, Bo
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Sexuellt beteende hos daghemsbarn1993Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose is to study sexual behavior of children in day nursery (2 - 5 years old). 33 personnell from 11 day nurseries participated with interviews and ratings. Nine categories of sexual behavior were found. Some of these increased with age.

 • 305.
  Palmér, Anna
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Olsén Butler, Jennie
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Franzén, Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Underlättande faktorer i kommunikationen mellan patienter med afasi och vårdpersonal2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att inte kunna kommunicera med en patient med afasi gör att svårigheter i omvårdnadssituationen kan uppkomma. Syftet med studien var att belysa faktorer som kunde underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter med afasi. Litteraturstudien inkluderade elva vetenskapliga artiklar funna i databaserna Cinahl och Elin@kalmar. Dock var utbudet av studier begränsat och i många av studierna var det avsaknad av omvårdnadsperspektiv. Två omvårdnadsteorier användes i studien för att belysa det omvårdnadsteoretiska perspektivet på omvårdnadsproblemet. Resultatet visade att den ickeverbala kommunikationen hade stor betydelse. Patienter med afasi och vårdpersonal använde ögonkontakt, beröring och kroppsspråk för att kommunicera vid ickeverbal kommunikation. Även tillit och förtroende betonades som faktorer som påverkade kommunikationen positivt. Att ha gott om tid, vilja lyssna och inte stressa patienten var en av de grundläggande faktorerna till en lyckad kommunikation. Stress kunde ha en negativ inverkan på patienten som då kunde få svårigheter att uttrycka det han eller hon ville förmedla.

 • 306.
  Paloma, Mamani
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Svensson, Thommy
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Upplevelse av att vara man inom sjuksköterskeprofessionen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är en kvinnodominerad arena och antalet manliga sjuksköterskor är lågt. Detta är ett resultat av samhällets normer och attityder kring genus. Normer kring genus är inget statiskt utan förändras över tid. Andelen manliga sjuksköterskor ökar men det går trögt. Syfte: Syftet men denna litteraturstudie var att undersöka upplevelsen av att vara man inom sjuksköterskeprofessionen. Metod: Litteraturstudien baserades på tio kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades med induktiv ansats.  Analysen resulterade i två huvudkategorier som mynnade ut i fem subkategorier. Huvudkategorierna var frustration och välbefinnande. Resultat: Resultatet visade på att männen upplevde att deras yrkesval blev ifrågasatt av familj, vänner, patienter och kollegor samt att de kände ett utanförskap på arbetsplatsen. De manliga sjuksköterskorna kände sårbarhet och rädsla inför risken att bli falskt anklagade för sexuellt ofredande samt att vara homosexuella. Risken att bli falskt anklagad för sexuellt ofredande berodde på att männens beröring sexualiserades. Männen upplevde en yrkesstolthet då arbetet kändes meningsfullt. Hos de manliga sjuksköterskorna fanns en vilja att göra gott samt att vårda människor. Slutsats: Det behövs mer forskning om genus utifrån ett manligt perspektiv inom sjuksköterskeprofessionen i Sverige för att bättre förstå problematiken kring varför så få män väljer att bli sjuksköterska. Det behövs även fler studier i genus i förhållande till andra faktorer såsom etnicitet, ålder, klass och sexuell läggning för att få en breddare och djupare bild av manliga sjuksköterskors upplevelse av sin arbetsmiljö.

 • 307.
  Paulander, Rebecca
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wiklund, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelse av att vara i ett palliativt skede2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara patient i palliativt skede innebär att kroppen förändras successivt. Kroppen förlorar alltmer sin förmåga att reglera blodcirkulation, puls och temperatur. Individen blir trött och förvirrad. När livets slut närmar sig isolerar sig patienten från omvärlden och endast de närmaste personerna finns kvar nära patienten. Patienten är ensam i sin död där en lätt beröring kan vara viktigare än någonsin. När sjuksköterskan ser patienten genom livsvärldsperspektivet ses patienten som en helhet. Syfte: belysa patienters upplevelser att vara i ett palliativt skede. Metod: En systematisk litteraturstudie. Datasökningen genomfördes i tre databaser, PubMed, PsycINFO och Cinahl. Kvalitetsgranskningen resulterade i nio artiklar, fem kvalitativa och fyra kvantitativa. Resultat: I analysprocessen identifierades tre kategorier och sju underkategorier; Betydelsen av mänskliga möten - Närståendes betydelse och Möte med vården, Ställningstagande till en ny livssituation - Att komma till insikt och Att känna hopp, Kroppsliga och själsliga förändringar - Fysisk hälsa, Psykisk hälsa och Existentiell eftertanke. Slutsats: Patienters upplevelser att vara i palliativt skede innebar fysiska och psykiska förändringar. Kroppen blev svagare och omvärdering gällande livet och relationer gjordes. Patientens upplevelser innebar också anpassning till sin livssituation. Oavsett hur patienten anpassade sig till livssituationen var alltid vårdpersonal och närstående av stor betydelse för patienten.

 • 308.
  Persson, Linnea
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Åsberg, Carolina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Beröringens betydelse i vårdandet av cancerpatienter – en litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Touch is one of human basic needs. Nearness and touch are important

  for the well-being. Touch is a central element in nursing, where it is expected

  and accepted. Living with cancer involves great suffering. Physical, mental,

  social and spiritual. Many undergoes tough treatments with side effects, which

  leads to suffering for both the patient and the family.

  Aim: The aim of this literature review was to describe the meaning of touch in

  care of cancer patients.

  Method: A literature review, fifteen research papers. Nine of quantitative method

  and six of qualitative method.

  Results: The results showed that touch is important in care of cancer patients,

  both in the final stage of life and fore those who undergoing tough treatments. The

  touch reduced treatment-related symptoms, such as nausea, anxiety, pain and reduces

  suffering. Patients experienced improved quality of life. Touch also had a

  positive impact on patients' relationship to the nurse as well as to the family.

  Conclusion: To live with cancer involves a great amount of suffering, physical,

  mental, social and spiritual. The literature review shows that touch as nursing intervention

  helps patients increase their welfare in all four levels. Using touch in the

  care of cancer patients, improves their quality of life and well-being.

 • 309.
  Petersson, Sofie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Att bli berörd: En kvalitativ studie om taktil stimulering i förskola och förskoleklass2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad några förskollärare anser att taktil stimulering innebär, hur de uppfattar det och vilka effekter de tror att det kan leda till. Dessutom var syftet att undersöka hur de i en förskoleklass praktiskt använder taktil stimulering.

  Den teoretiska utgångspunkten behandlar det taktila sinnet, den taktila stimuleringens nödvändighet för överlevnad, oxytocinets verkan, olika typer av beröring, effekter av beröring samt taktilt försvar och brist på beröring.

  Uppsatsen är baserad på kvalitativa metoder; semistrukturerade intervjuer genomförda med sex förskollärare och icke-deltagande, ostrukturerade observationer av barn vid två massagetillfällen.

  Resultatet visar att taktil stimulering anses som något viktigt och positivt bland förskollärarna och de flesta uppfattar det som ett kompletterande kommunikationssätt. Effekterna förskollärarna har upplevt eller tror kan uppstå med taktil stimulering är bland annat att barngruppen blir lugnare, barnen lär sig beröra varandra och att de utvecklar empatikänslan. Dessutom anser förskollärarna att stimuleringen bekräftar barnen samt att det ökar deras kroppskännedom. Förskoleklassen som arbetar kontinuerligt med taktil stimulering i form av massage har ett massagetillfälle i veckan samt att förskolläraren bryter med det om barnen blir för okoncentrerade i den ordinarie verksamheten. Förskolläraren i förskoleklassen anser att taktil stimulering bidrar till ett mildare klimat i barngruppen.

 • 310.
  Riihiaho, Helena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Farahany, Zahra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Icke-farmakologiska metoder för lindring av smärta och ångest hos cancersjuka barn: Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Cancer leads to a lot of suffering for the children and they need help to alleviate suffering by means of non-pharmacological methods. Of all these affected children and adolescents, there are many complaints of pain and anxiety and it becomes psychologically stressful during the illness.

  Purpose: The purpose of the study was to describe how non-pharmacological methods are used to derive pain and anxiety in children and adolescents undergoing cancer-related studies and treatments

  Method: Literature study. Article search was made in the PubMed, Cinahl database and manually. A total of ten scientific articles were selected.

  Results: The results showed that non-pharmacological methods such as massage, hypnosis, play or soap bubbles and music distraction reduce pain and anxiety in children with cancer diagnosis undergoing painful investigations, such as bone marrow aspiration, blood samples and other treatments.Conclusion: The non-pharmacological methods complementary to the pharmacological drugs to reduce pain and anxiety. It is important to age-match the non-pharmacological methods. Nursing staff can be more responsive to using non-pharmacological methods, regarding pain and anxiety relief in children with cancer diagnosis. They should be given the opportunity to develop their knowledge and skills in this field. In turn, it can lead to more safe children and young people, and also to safeguard parents.

 • 311.
  Román, Gun
  Stockholm University of the Arts, Dance Pedagogy Department.
  Dans - modern mästarlära2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Slutsatser Den moderna mästarläran Genom projektet ser jag de tre danslärarnas undervisning i modern och nutida dans som den moderna 111ästarlära11, med ell stort inslag av kritiskt förhall­ningssätt, dialog och utrymme för egna val. Dialogen är ett medel för att ut­veckla och stärka den pedagogiska relationen mellan studenten och dansläraren. Den öppna dialogen hindrar dansläraren från all tvinga på studenten sina värde­ringar. Studenternas medvetenhet. samt möjligheter att påverka undervisningen och ta självständiga beslut och val ökar ständigt. Kunskapen ses som en aktiv process, en dynamisk grund för ny kunskap. I undervisningen sker en kroppslig. tyst dialog, där förståelsen sker både före och i själva utförandet -reflektion. kunskap och lärande i handling. Viktiga moment i lärandet är träning. reflektion och det personliga inträdet i en tradition. Studenternas lärprocesser görs synliga i dialog, diskussion och handledning, vilket förekommer både i dansteknik och i kompletterande kurser, projekt och examensarbeten. I dansteknik utgörs den kroppsliga dialogen av kroppsspråk. rörelser, andning, beröring och hur man förhaller sig till andra i rummet. Genom att använda sig av kunskap om lärande och estetiska lärprocesser kan danslärarna med,etet stimulera flera sinnen i lä­randet. Att i studenten locka fram artisteri sker genom personlig upplevelse. Därför måste sinnenas mottaglighet tränas medvetet och en inre upplevelseför­maga stärkas. Sinnesförnimmelserna är nyckeln till konstarten. Jag ser all ell av utbildningarnas uppdrag är all utveckla mottagligheten och fördjupa känslig­heten för våra sinnesförnimmelser. Genom visualisering, genom beröring. i det kroppsligt fysiska arbetet och genom releren er till andra kon tarter stimuleras olika sinnen. Allt som finns omkring o s är del av våra lärproces ·er. Alla min­nes-och lärproccsser involverar känslor. Kropp. tanke och känsla i en enhet.

  Den kunskap och de minnesspår som dansläraren skapar genom sin fysiska beröring, sker genom en tyst överföring. från kropp till kropp. Minnesteorier och neurofysiologisk forskning (Bergström. 1997: Hannaford. 1997) ger stöd åt ell beteende som danslärare anat, men ej kunnat styrka värdet av. Danslä­rare kan nu använda beröring med en helt ny självsäkerhet. Med beröring kan vi ,äcka hudens förmaga till kommunikation och uttryck. Det konstnärliga ut­trycket handlar om närvaro i hela kroppen. Varje del av kroppens yta måste ,äckas och bli medveten. Projektet har ä,en tillfört en medveten kunsl-..ap om visualiseringens bety­delse. Vi har alla ut,ecklat var förmåga till visualisering. Visualiseringen kan vä,a ihop terminologi fran anatomi. psykologi. biomekanik och transformera det till en visualisering. I visualiseringen eller genom att bli bilden fysiskt. inte intellektuellt. kan studenten identifiera sig med bilden och förstärka sill kropps­ligt-konstnärliga uttryck. När studenten är helt närvarande i sin kropp och kän­ner hela kroppsformen. finns förutsällningar för all utveckla rörelseskicklighe­ten. Lärarna använder visualisering med en helt ny medvetenhet idag. Sl-..apandet av ell känsligt instrument, kroppen. ger större medvetenhet om rörelsernas kommunikativa kraft och större möjligheter att både ge och ta in sceniska uttryck. Känsla. upplevelse och analys utvecklas i gestaltningar. Detta är all arbeta med konstens lärprocesser. Danslärare för blivande lärare i dans ma te första dans som 1-..onstform. ha insikt i utvecklingsprocesser och vara skickliga på all använda dans som ,erktyg för individuell utveckling. Minnen. kopplat till sinnen är grund för konst och upplevelse. För samtliga danslärare i projektet finns i botten en egen stark konstnärlig förankring, både som utörnre och som åskådare. Den ö,ertygelscn är omöjlig att rubba och på den byggs önskan att ge studenterna samma möjligheter. Berättelser och minnen har en viktig funktion i skapandet av en professionell identitet. I danslärarnas bakgrund finns även koppling till minnen och andra konstarter och tydligt syns ANHs behov av den kroppsliga njutningen. KMJs estetiserande analys och MKs musikaliska ådra i deras nuvarande verksamhet. I den empiriska studien synliggörs konstens plats i dansträning. I själva dans­träningen ligger fokus på den personliga konstnärliga processen, inte på den sceniska danskonsten. Hur skall danslärare tänka för all medvetet utnyttja sin sceniska bakgrund i sin undervisning? Dansläraren kan t.ex. stärka studentens relation till danskonsten genom att i dansteknikklass referera till konstarten. till koreograter, till egna arbetsminnen, eller göra repertoarsekvenser. Andra , ägar ti Il att stimulera ett konstnärligt förhållningssätt och studentens erövrande av danskonsten är att understödja sceniska projekt, eller ha diskussioner om danskonst. Genom att utveckla övningar i speciella stilar och arbeta medvetet med övningar i relation till annan konstart förstärks studentens förhållande till konstarten dans.Danslärarna i pr􀀵jektet växlar mellan flera olika lärarroller och ger olika grad av studentansvar beroende på uppgift och situation. De ser lärandet förank­rat i studenten, och har. efter att ha givit material, en handledande funktion. Till skillnad från traditionell mästarlära betraktas inte dansläraren 􀁃om den enda kunskapskällan, studenten stimuleras i dialog till all bidra med sina tankar. Danslärarna ger ansvar till studenten, som tolkar, uttrycker och tar över mate­rialet, ger det en konstnärlig form. Den egna tolkningen och personligheten har stort utrymme i modern och nutida dans, men studenten skall arbeta kroppsligt korrekt i förhållande till stilens grundprinciper. Della är en stor förändring som skett successivt under 1990-talet. Tidigare var studenten i för􀁃ta hand en mot­tagare av material och kunskap. Dagens studenter är i högre grad självständiga och ifrågasättande.I Freires kritiska pedagogik. den feministiska pedagogiken. i dagen􀁕 syn pa kunskap(ande) och i mästarläran finns kopplingen till kontexten, att lärandet sker i ett visst sammanhang. Skillnaden är all mästarläran handlar om att lära sig förmågor relaterade till ell yrke. ell utövande, medan kritisk och feministisk pedagogik tar sin utgångspunkt i en förändring av människans enskilda liv. att ta makten över sig själv. Jag uppfattar att kritisk och feministisk pedagogik i synen på lärande och i arbetsmetod inom dans till största delen överensstämmer med det jag valt att kalla den moderna mästarläran.Den moderna mästarläran knyter an till teorier om pedagogiska och konst­närliga lärprocesser. Därför är det viktigt att ge danslärare utrymme för konti­nuerlig fortbildning. Under tiden projekten pågick, kunde jag hos de deltagande danslärarna tydligt höra och se en ökad kunskap och medvetenhet om de proces­ser och metoder som styr lärandet. Den teoretiska fortbildningen har fortsatt pa många olika nivåer inom Danshögskolan och har idag en självklar plats. Stimu­lans till relkktion och utveckling är viktig för dem som skall driva utveckling för morgondagens danspedagoger, dansare och koreografer. 

 • 312.
  Rydberg Persson, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Att tala till eller med: En kvalitativ studie om pedagogers sätt att uppmärksamma och kommunicera med barn på förskolan.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och problematisera några pedagogers syn på hur de anser att den uppmärksamhet de dagligen ger barn ser ut, och om den leder till någon givande kommunikation mellan pedagog och barn. Ytterligare ett syfte var att undersöka på vilket sätt pedagogerna talar till eller med barn, hur de lyssnar på vad barn har att säga samt hur de bäst anser att de ger barn goda förutsättningar för att kunna uttrycka sina åsikter och känslor.

  Kvalitativa ostrukturerade intervjuer genomfördes med 12 pedagoger bosatta i en medelstor stad, ett mindre samhälle och på landsbygden.

  Pedagogerna beskrev att tidsbrist och stressiga situationer ofta bidrog till att de kände sig tjatiga gentemot barnen trots att de var medvetna om att detta beteende inte gynnade barnen och deras förståelse.

  Studien visar även att pedagogernas uppfattning var att det var av största vikt att föra en dialog med barn istället för att tala över huvudet på dem med hjälp av exempelvis uppmaningar och tjat. Att stärka varje barns självkänsla genom samtal och beröring och att arbeta med språklig medvetenhet var fakoter som lyftes fram som positiva att använda sig av för att ge barn de bästa förutsättningarna till att kunna bli väl kommunicerande individer.

 • 313.
  Rydström, Annelie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kommunikationsstrategier i omvårdnaden till patienter med demenssjukdom2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Patienter med demenssjukdom utgör i dag en stor patientgrupp

  som kommer att öka i framtiden. Demenssjukdomar har under

  senaste årtionden uppmärksammats som ett växande hot mot

  folkhälsan. I mötet med en patient med demenssjukdom finns

  det en rad svårigheter bland annat svårigheten i att kommunicera

  för att dessa patienter ska bli förstådda och bekräftade i omvårdnaden

  krävs det att personalen har den kunskap motivation

  och kraft som behövs för att förstå patienten. Syftet med

  litteraturstudien var att belysa strategier som underlättar

  kommunikationen. Arbetet är en litteraturstudie baserat på 11

  vetenskapliga artiklar inom området. Resultatet visar att

  strategier för att underlätta kommunikationen både verbalt och

  icke-verbalt mellan sjuksköterskan och patienten med

  demenssjukdom har en stor betydelse för ett bra

  omhändertagande av patienten. Där kunskap om hur

  sjuksköterskan ska kommunicera med patienten på bästa sätt är

  centralt. Resultatet visar återkommande att en bekräftande

  attityd, kroppsspråket, ögonkontakten, röstvolymen, beröring,

  och ett tillåtande klimat är viktiga faktorer som gör att patienten

  trots graden av demenssjukdom ökar sitt självförtroende så pass

  mycket att en ömsesidig interaktion är möjlig och det ger också

  patienten en chans till att bli förstådd och bekräftad. För att

  kunna bemöta patienter med demenssjukdom behövs en

  gemensam värdegrund och riktlinjer för omhändertagandet.

  Framtida forskning föreslås handla om att utveckla bra strategier

  i kommunikationen som bygger på den kvarvarande kognitiva

  förmågan som patienten har.

 • 314. Rönnbäck, Jeanette
  et al.
  Takkula, Marianne
  Upplevelse av terapeutisk beröring/massage i omvårdnad2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 315.
  Salmonsson, Sara
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Patienters upplevelser av omvårdnadspersonalens fysiska beröring2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Beröring är en central del av omvårdnadsarbetet. För att bli medveten om beröringens betydelse i vården är det av stor vikt att få kunskap om patienters upplevelser av omvårdnadspersonalens fysiska beröring. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av omvårdnadspersonalens fysiska beröring. Metod: Metoden var en litteraturstudie med beskrivande design. Resultat: Patienters upplevelser av omvårdnadspersonalens fysiska beröring var olika beroende på i vilket syfte beröringen gavs. Vid uppgiftsorienterad beröring kunde patienter uppleva förtroende, trygghet och obehag. Vid icke-uppgiftsorienterad beröring uttryckte patienter upplevelser av samhörighet, omsorg och obehag. Patienters upplevelser påverkades i hög grad av vilket helhetsintryck vårdpersonalen gav samt hur patienterna upplevde relationen till vårdpersonalen. Slutsats: All form av fysisk beröring i vården har stor betydelse för patientens välbefinnande. Hur omvårdnadspersonalen uppfattas som person har avgörande betydelse för patienters upplevelse av beröring. Om den fysiska beröringen i omvårdnadshandlingen utgår från patientens perspektiv kan det leda till bättre vård och trygghet för patienterna.

 • 316.
  Samuelsson, Sara
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Patienters upplevelser av omvårdnadspersonalens  fysiska beröring2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 317.
  Sandberg, Linn
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bortom ståndet, närmare beröringen: möten mellan Irigaray och den åldrande manskroppen2012In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 3, p. 61-85Article in journal (Refereed)
 • 318.
  Sandberg, Linn
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Getting Intimate: A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the intersections of masculinity, old age and sexuality from the perspectives of old men themselves, how they understand and experience sex and sexuality in later life. The study uses qualitative in-depth interviews and body diaries, an exploratory method that asked men write about their bodies in everyday life. Twenty-two men, born between 1922 and 1942, participated in the study. The aim of the thesis is two-fold: firstly, to study sexual subjectivities of old men, how old men articulate and make meaning around sexuality in later life. Secondly, the study aims to explore theoretically what a male body may become in relation to ageing; in what ways the ageing male body could be a site for rethinking masculinity and the male body. This aim was inspired by feminist theories in dialogue with the deleuzian concept becoming. Similarly to gender, age is understood to take shape and become intelligible in social and cultural contexts. Furthermore, the thesis stresses the significance of the specificities of the ageing body to the shaping of masculinity, sexuality and subjectivity. The body is therefore discussed as an “open materiality”, beyond the binaries of culture and nature/materiality.

  This thesis discusses the concepts intimacy and touch as central to how old men’s sexual subjectivities take shape, allowing for alternative conceptualisations of sexuality beyond erection and intercourse. Intimacy and touch are understood and discussed in several different ways. By orienting themselves to touch and intimacy the old men emerged as more mature, unselfish and with more serene sexual desires. This also involved them distancing themselves from the younger man/other men, whom they perceived as more selfish, inconsiderate and with stronger sexual desires. Intimacy and touch could in this respect be understood as resources for shaping desirable heterosexual masculinity. An orientation to intimacy and touch enabled old men to appear as neither asexual nor as “dirty” old men. But the study also suggests that a turn to intimacy and touch may open up possibilities for rethinking and reconfiguring sexuality, masculinity and the male body. The ageing body then need not be understood as an obstacle but as an enabling site that provides opportunities for intimacy and touch. Moreover, the thesis presents affirmative old age as an alternative conceptualisation of old age, beyond both the discourses of successful ageing and the discourses of old age as negativity and decline. As a theory of difference and bodily specificity, affirmative old age may be of interest for further feminist theorising.

 • 319.
  Sandberg, Margaretha
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Neuroscience and Locomotion, Rehabilitation Medicine. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Medicine, Pain and Rehabilitation Centre.
  Förväntan, vänligt bemötande, lugn och ro och beröring lindrar - inte akupunktur2005In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 102, p. 1353-1354Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 320.
  Seiger Cronfalk, Berit
  Ersta Sköndal University College, Palliative Reserch Centre, PRC.
  Massage och beröring i palliativ omvårdnad2012In: Palliativ medicin och vård / [ed] Peter Strang, Barbro Beck-Friis, Stockholm: Liber, 2012, 4 rev., p. 300-305Chapter in book (Refereed)
 • 321.
  Seiger Cronfalk, Berit
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences. Karolinska institutet.
  Massage och beröring: inspiration för äldreomsorgen2017 (ed. Första upplagan)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att massage och snäll mänsklig beröring har positiva effekter på välbefinnandet hos äldre och svårt sjuka. Beröring har ibland livsavgörande betydelse för hur människor upplever olika situationer. Både den som tar emot och den som ger beröring påverkas positivt.

  Det här är en inspirerande bok som ger tankar, reflektioner och kunskaper om hur du kan använda beröring och massage i omvårdnaden av äldre personer. Den innehåller flera fallbeskrivningar och besvarar vanliga frågor.

  • Vad är det som händer när en person får massage?

  • Spelar det någon roll vem det är som ger massage?

  • Kan vem som helst ge massage?

  Boken Massage och beröring vänder sig främst till personal inom äldreomsorgen, men är även lämplig för andra yrkesutövare samt anhöriga.

 • 322.
  Seliö, John
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Machine Design (Dept.), Machine Design (Div.).
   Utrustning för precisionsmätningar i 3D för undervattensapplikationer2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  WesDyne TRC is wholly owned subsidiary company of the nuclear technology company Westinghouse Nuclear and primarily works with non destructive testing (NDT) and visual inspections of reactor tanks. Within the nuclear industry there exists a strong interest in making accurate geometrical measurements inside a reactor tank. In this work a feasibility study was done where suitable technologies were examined to find the most appropriate for this purpose. The technique that was considered most likely to be successful was active triangulation with laser. After further elaboration in the area of interest a prototype was developed and constructed along with programming, which then was tested and verified. These tests were executed in both a lab environment as in an environment appropriate to the intended application, which in this case involves measurement under water in absence of light.

  Measurements of items such as EDM pits, welds and the like were utilized to evaluate the technology. In measurements performed under water the technology performs a high resolution, down to a few tens of microns, and a deviation of about 4-6 % from the nominal dimension in depth. The deviation in the plane was much lower at around 1 %. Measurement procedures are considered to have great potential and repeatable tests suggest that repeatability down to the level of resolution is achievable. In the performed tests a resolution of approximately 5, 38 and 10 microns in the three directions x, y and z are obtained, where z is depth. Potential for further improvement in the y direction exists. In these tests the limitation has been the focusing distance of the laser beam which prevents a closer scanning distance. With the prototype measurement and detection of very small deviations in the surface of measured object was possible. This has been such punch labels, dents, small cracks, circular milling patterns and scratches so small that they cannot be perceived by touch. When a flat, smooth, dull surface was measured the noise was less than 50 microns.

  The discrepancy in depth can be compared with a non-linear expansion that seems change in to a slight compression when the distance to the object in the picture increases. In this thesis the reasons for the expansion/compression has not been determined.

  Better and more accurate calibration methods, and proposed changes to the design, is most likely to improve the accuracy in the sense that it is less than 1 % in all directions.

 • 323.
  Sellgren, Erika
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Ståleborg, Jannica
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
   Icke farmakologiska metoder och dess effekter för att reducera barns smärta och rädsla vid smärtsamma cancerrelaterade behandlingar: en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with the study was to describe non pharmacologic methods in order to reduce children's dread and pain before cancer related treatments and surveys. The study was implemented as a literature study with descriptive design. In the study 21 scientific articles was analyzed for the result. The result showed that distraction was the most common non pharmacologic method in order to decrease children's dread and pain before painful cancer related treatments and surveys. Distraction in the form of communication, touch and accessibility distract, reassuring, increases pain tolerance, improve care results and provides positive care experience. Children who elect distracters funds showed less fear, pain and discomfort at painful treatments and surveys. As distraction was communication, contact, electronic toys, soft soap bubbles, clowns, virtual reality, films, musical and kaleidoscope used. Cognitive behavior therapy (KBT) was found to help children to handle the dread before treatments. Hypnos showed to be useful to cautious and anxious children with earlier care experience stem to submit safety and to prevent anxiety. The authors drew the conclusion that communication, age adequate distraction and human presence is a cheap and effective complements for the nurse to reduce children's pain and dread during painful procedures. Further research within the area is needed in order to evaluate the nurses' knowledge about communication and distraction.

 • 324.
  Serholt Gripestam, Otto
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kallenberg, Ebba
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sjuksköterskans icke verbala kommunikation: Att tala utan ord2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The nonverbal communication is the most common form of all communication and is as reliable as the verbal communication. Non-verbal communication is defined by our body language, glance and / or eye contact, touch, tone gestures, facial expression and laughter, and occur constantly. The purpose of the study was to examine non-verbal communication from a nurse perspective. The Data processing included four categories: Nursing's non-verbal communication creates well-being, knowledge through non-verbal communication, non-verbal communication helps the nurse to establish relationships as well as non-verbal communication between nurses. The result showed that it is necessary for the nurse to have knowledge of non-verbal communication and it is different ways of appearing individually with each patient and differ with their specific needs. However, lack of time is something that has come back as an obstacle to the nurse for the development of non-verbal communication and the professional relationship with the patient. Further research on the nurse's non-verbal communication and relationship with time can benefit the future of nurse`s professionals skills.

 • 325.
  Setterberg, Caroline
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Wahlgren, Emelie
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Patienters upplevelser av hur relationen och vardagen med partnern förändras efter en genomgången hjärtinfarkt: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hjärtinfarkt är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Nästan 37 000 personer insjuknade i akut hjärtinfarkt år 2006. Livet efter en hjärtinfarkt kan innebära stora förändringar för den drabbade. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter efter en genomgången hjärtinfarkt upplever att relationen och vardagen med partnern förändras. Litteraturstudien har en kvalitativ ansats. Vetenskapliga artiklar söktes i databaser. De artiklar som inkluderades till analysen genomlästes och genomgick en kvalitetsbedömning. Analysen baserades på 12 artiklar och resulterade i sex teman: hjärtinfarktens inverkan på relationen; undanhållande av känslor; rollbyte och ansvarsfördelning inom relationen; överbeskydd; stöd samt sexualitet och beröring. Huvudfyndet i analysen är att patienter av olika anledningar upplever överbeskydd från sina partners efter en hjärtinfarkt. Andra fynd är att patienter upplever att partnern är en viktig resurs för att få stöd och uppmuntran. Patienter uppskattar tiden med sin partner mer efter en hjärtinfarkt. Många patienter väljer att undanhålla känslor och information för sin partner. Sjuksköterskor kan använda resultatet när de informerar patienter och deras partner efter en hjärtinfarkt. Information om aktivitetsnivå och problem som kan uppstå inom den sexuella samlevnaden efter en hjärtinfarkt kan troligtvis minska patientens oro och sexuella ängslan samt partnerns överbeskydd.

 • 326.
  Sey, Fatoumatta
  Sophiahemmet University.
  Kommunikation med personer som har afasi till följd av stroke: en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Stroke drabbas man av då hjärnans blodförsörjning blockeras. Följderna till detta blir syrebrist i det drabbade området och i värsta fall dör hjärncellerna i det skadade området.Symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbats. Cirka 40 procent avalla som drabbas av stroke blir lidande av afasi som är en språkstörning och kan påverka språkförståelsen och talförmågan eller i värsta fall både två.

  Syfte

  Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar kommunikation mellan vårdgivaren och patienten med afasi till följd av stroke.

  Metod

  I studien utfördes en litteraturstudie för att kunna besvara studiens syfte.Litteratursökningen genomfördes i databasen PubMed och CINAHL. En manuell sökning genomfördes i studien också och totalt baseras resultatet på sammanlagt i 15 vetenskapliga artiklar.

  Resultat

  Studierna enades om att kommunikationen underlättades med en god relation som grundenför en vård av kvalité. Med detta menar de på att relationen skulle basera på jämlikhet, tillitoch respekt mellan parterna. Då vårdgivaren hade kunskap om afasi och dess konsekvenser ansågs detta som en god förutsättning av både vårdgivaren och patienten vilket ledde tillfrämjade av kommunikation. Studierna visar på olika sorters kommunikationsstrategier som vårdgivaren kunde använda sig av i möte med patienter med afasi till följd av stroke.

  Slutsats

  Studierna tar upp hjälpfaktorer såsom kroppsspråk, ögonkontakt och beröring. En viktig faktor till kommunikation var att patienten fick vistas i en trygg och avslappnande miljö. Iden miljön ingick det att vårdpersonalen hade ett respektfullt och ödmjukt sätt, de kunde genom att använda sig av humor få patienten till att våga öppna sig för de och bygga upp ett förtroende gentemot dem. Tid till patienten var en stor faktor till ökad trivsel och förbättrad kommunikation. Med mer tid till patienten avtog stressen markant hos vårdgivarna vilket också bidrog till att patienten kunde finna ett välbefinnande.

 • 327.
  Simic, Ljubica
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Omsorg och lärande. En intervjustudie om hur tre förskollärare resonerar kring omsorg och den fysiska beröringens betydelse för barns lärande och utveckling2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Förskolan skall lägga grunden för barns möjligheter till ett livslångt lärande. Den pedagogiska kontexten och personalens medvetenhet om de lärandemöjligheter som kan tillvaratas i vardagen är därför en viktig förutsättning för den holistiska synen inom förskoleverksamheten. SYFTE: Syftet med min undersökning är att ta reda på hur tre förskollärare resonerar kring omsorg och den fysiska beröringens betydelse för barns lärande och utveckling. Studien avser att besvara frågeställningarna: Hur beskriver förskollärarna relationen mellan omsorg och lärande? Hur uttrycker sig förskollärarna ifråga om hur de använder sig av fysisk beröring i barngruppen? METOD: Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer. Undersökningen omfattar tre förskollärare som är yrkesverksamma inom två kommunala förskolor i en kommun i Hallands län. Urvalet är gjort utifrån principen för tillgänglighet. RESULTAT: Det resultat som resovisas i denna studie tyder på att förskollärarna använder beröring relaterat till såväl omsorg som lärande. Omsorg och lärande uppfattas i princip enligt educaremodellen i vilken omsorg och lärande är förenade med varandra. Av resultatet i denna studie framgår att nyckelfaktorer som rör relationen mellan omsorg och lärande utgörs av den psykosociala miljön barnen och de vuxna vistas i på förskolan, personalens medvetenhet om och förmåga att ta tillvara på lärandesituationer i vardagsrutiner, samt förmåga att stimulera barns intresse och föra över kunskap till barnen. Bredvid planerade aktiviteter används också, enligt de intervjuade förskollärarna, den fysiska beröringen i relativt hög grad beträffande barns träning i empati, social förmåga och självkänsla samt självförtroende. Vardagliga rutinsituationer i vilka matematik och svenska är involverade utnyttjas om än i mindre utsträckning, till barns lärande. Fysisk beröring ses som en adekvat form för kommunikation med barn med behov av särskilt stöd.

 • 328.
  Sjöberg, Jennifer
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Lam, Cuong
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hur personer med ångest upplever taktil massage som behandlingsmetod2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:Touch is an important part of nursing that the nurse applies naturally. Touch has a calming function and tactile massage can therefore be applied to calm patients with anxiety problems. Aim: The aim was to highlight how people with anxiety experience tactile massage as a treatment. Method: A literature review with a systematic approach was applied. The study is based on eleven scientific articles. Results: Individuals with anxiety disorders experience life as immense suffering. The massage brings a feeling of well being for body and soul into the person's chaos which also assists with scope to escape from time, space and thoughts. The massage entailed feelings of affirmation and respect which, however, also was seen as an infringement of the personal sphere. Discussion: To be experienced as chosen was seen as extremely valuable. Body and mind was significant for individual self-development and overall harmony. Privacy was important to point out since the body was perceived as a personal and private area. Conclusion: It is important that the nurse notes the effects of tactile massage. This leads to greater understanding and knowledge regarding the treatment that will allow a better and more optimal care offered.

 • 329.
  Sjöberg, Åsa
  et al.
  Karlstad University.
  Wikstedt, Ellinor
  Karlstad University.
  Beröring som smärtlindring i sjuksköterskans omvårdnadsarbete: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Sjölund, Anna-Carin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Stacksjö, Annelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Att bemöta döende patienters existentiella tankar och reaktioner: -teamets samlade erfarenheter2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate the team members collected perception of the feelings, existential thoughts and reactions expressed by terminal patients, how the different team members respond to such feelings and their perception of the importance of the team. Sample: Ten members of the healthcare team at the hospice, consisting of nine women and one man, participated in the study. Method: Data was collected during the spring of 2009 through semi-structured qualitative interviews. Analysis Results: The analytical process resulted in three themes. These themes were: Terminal patients’ thoughts and reactions to existential questions, Interaction with the personnel and The importance of the healthcare team. Results: Terminal patients express their thoughts and reactions in different ways. Many factors contribute to the patient’s individual response: his/her personality, how long the patient has been ill, as well as support received from family and friends. The informants described a good response like; to be present, giving physical touch, prioritize, see the individual, listening, respecting individual, acknowledge, inspire hope, creating a haven and creating confidence. They also mentioned the team's importance to the patient, family and friends and the team members themselves. Conclusion: It is fundamental that the patient has confidence in the personnel. According to some of the participants, this confidence is earned by: listening to the patient, respecting and affirming the patient, answering his/her questions, physical contact, and by being honest and frank. Good care requires that the caregiver does not focus on himself but on the patient, meeting each patient as an individual.

 • 331. Smedberg, Camilla
  Flyktingbarn och beröring: en studie om beröring och dess betydelse för trygghetskänslan hos asylsökande elever2003Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 332.
  Sobek, Cornelia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  “Vad är amning mer än bra mat?”: En studie av socialt samspel under amningen.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med denna studie var att undersöka utvecklingsprocessen av socialt samspel under amningen återkommande under en period av 3 månader. Sex mödrar intervjuades och amningen filmades vid tre tillfällen när barnen var mellan 7 och 20 veckor gamla. Resultatet visade att upplevelsen av amningen utvecklades på ett likartat sätt för samtliga mödrar. De mest framträdande modaliteterna i samspelet var beröring, blick och vokalisering hos samtliga dyader. Det fanns likheter i mödrarnas beteenden, men några mödrar uppvisade en mer tillåtande attityd för samspel under amning än andra. Barnets mognad medförde en kontinuerligt ökande aktivitet under amningen hos samtliga barn, men barnen uppvisade även individuella särdrag. Resultatet visade också att moderns upplevelse av amningskompetens, som avlöser den initiala upplevelsen av inlärning, gynnar samspelet under amningen och spädbarnets självutveckling. Introduktionen av fast föda antogs påverka amningsupplevelsen på ett sätt som kunde förkorta amningsperioden vilket inte ligger i linje med WHO`s rekommendationer. Relaterandet mellan modern och spädbarnet under amningen följde spädbarnets självutveckling och utvecklades från samvaro till samspel. Amningen gav modern och spädbarnet även tillfällen för samspel på affektnivå, vilket gynnade anknytningsprocessen. Diskussionen betonade vikten socialt samspel som är en betydelsefull aspekt av amningen och att amningen, förutom för spädbarnets fysiska hälsa, även är viktig för spädbarnets psykiska utveckling och välmående.
 • 333.
  Staelens, Peter
  Energiteknik (ET).
  Värmebehaglighet vid beröring hos golvbeläggningar1988Report (Refereed)
 • 334.
  Strand, Emma
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Fagerberg, Leona
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Kvinnors upplevelser av att leva med och vårdas för bröstcancer: En självbiografisk studie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Breast cancer is one of the most common diseases among women in Sweden. Every day, 15-20 women are newly diagnosed. The aim of the study was to describe women´s experiences of living with and being treated for breast cancer. A literature study has been conducted and autobiographies have been analysed using a qualitative approach. The analysis resulted in five categories which represents common experiences that emerged among the women. These themes termed; A changed life, A bodily change, A spiritual change, Meetings with healthcare and An uncertain future. The women experienced that their life changed drastically when they received the cancer diagnosis. The women emphasised the importance of having a good relationship with the healthcare professionals as they were seen to be a great support during the time of the illness. The physical/tactile touch is an important part. It is the duty of the healthcare professionals to establish a good relation where the nurse-patient relationship is in focus. During the illness the women changed both physically and mentally but also spiritually and they experienced that their life was not the same as before the diagnosis. It can be seen as an important part of the nurses roll to establish a good relationship with the patient. It emerged that many of the women experienced loneliness after the treatment and missed the close contact with the healthcareprofessionals.

 • 335.
  Straube, Wibke
  Linköpings universitet, Tema Genus.
  Trans Cinema and Its Exit Scapes: A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Trans Cinema and its Exit Scapes offers a critical and creative intervention into cultural representations of gendered body dissidence in contemporary film. The study argues for the possibility of finding spaces of “disidentification”, so-called “exit scapes” within the films. Exit scapes disrupt the dominant cinematic regime set up for the trans character, which ties them into stories of discrimination, humiliation and violence. In Trans Cinema, for instance films such as Hedwig and the Angry Inch (2001), Transamerica (2005), Romeos (2011) and Laurence Anyways (2012), scenes of singing, dancing and dreaming allow a different form of engagement with the films. As argued here, they allow a critical re-reading and an affirmative re-imagining of trans embodiment. The aim of this study is to investigate the utopian and hopeful potential within Trans Cinema from a critical transfeminist perspective. While focusing in particular on trans entrants as “spectators” or readers, this study draws on the work of a wide range of feminist and cultural scholars, such as Sara Ahmed, Susan Stryker, José Esteban Muñoz, Trinh T. Minh-Ha, Karen Barad and Donna Haraway.

  The thesis etches out cinematic spatiotemporalities that unfold possibilities of utopian worlding and trans becoming through a set of conceptual innovations. By utilising a critical approach to audio-visuality and feminist film theory, the thesis re-conceptualises haptic spectatorship theory and its critique in western modernist ocularcentricism through a set of conceptual innovations. The methodological tools developed in this thesis, such as the “entrant”, the “exit scape” and “sensible cinematic intra-activity”, feature here as a multisensorial methodology for transdisciplinary transgender studies and feminist film theory as well as visual culture at large.

 • 336.
  Straube, Wibke
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Trans Cinema and Its Exit Scapes: A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Trans Cinema and its Exit Scapes offers a critical and creative intervention into cultural representations of gendered body dissidence in contemporary film. The study argues for the possibility of finding spaces of “disidentification”, so-called “exit scapes” within the films. Exit scapes disrupt the dominant cinematic regime set up for the trans character, which ties them into stories of discrimination, humiliation and violence. In Trans Cinema, for instance films such as Hedwig and the Angry Inch (2001), Transamerica (2005), Romeos (2011) and Laurence Anyways (2012), scenes of singing, dancing and dreaming allow a different form of engagement with the films. As argued here, they allow a critical re-reading and an affirmative re-imagining of trans embodiment. The aim of this study is to investigate the utopian and hopeful potential within Trans Cinema from a critical transfeminist perspective. While focusing in particular on trans entrants as “spectators” or readers, this study draws on the work of a wide range of feminist and cultural scholars, such as Sara Ahmed, Susan Stryker, José Esteban Muñoz, Trinh T. Minh-Ha, Karen Barad and Donna Haraway.

  The thesis etches out cinematic spatiotemporalities that unfold possibilities of utopian worlding and trans becoming through a set of conceptual innovations. By utilising a critical approach to audio-visuality and feminist film theory, the thesis re-conceptualises haptic spectatorship theory and its critique in western modernist ocularcentricism through a set of conceptual innovations. The methodological tools developed in this thesis, such as the “entrant”, the “exit scape” and “sensible cinematic intra-activity”, feature here as a multisensorial methodology for transdisciplinary transgender studies and feminist film theory as well as visual culture at large.

 • 337. Strömgren, Elin
  Massage i skola och fritidshem: ett försök att påverka barns attityder till beröring1999Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 338.
  Suhinina, Tanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  -, -
  Unga kvinnors upplevelse av att leva med vestibulit.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vestibulit är en benämning på smärtor vid slidförgården som ofta framkallasvid beröring. Smärtorna får negativa följder för livskvalitet genom attpåverka olika områden i livet. Syftet med denna studie har varit att sökakartlägga följder av vestibulit i den drabbade unga kvinnans liv och hurföljderna samverkar med varandra. Åtta kvinnor i åldrarna 20-28 år harblivit intervjuade kring sina erfarenheter av vestibulit, och materialet haranalyserats med grundad teori. Resultaten visar att kvinnor med erfarenhetav vestibulit har upplevt att smärtorna har medfört följder på flera områden ilivet, som kan delas upp i följande fem huvudområden: 1) sex ochrelationer, 2) att prata om smärtan, 3) vårderfarenheter, 4) tankar, känsloroch självbild 5) vardagsaktiviteter. Vestibulit påverkar livet på flera fronter,något som bör beaktas vid behandling av patienter med vestibulitbesvär.

 • 339.
  Sundstedt Loken, Annie
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Wennefjord, Janni
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters upplevelse av fysisk beröring: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 340.
  Svensson, Antonia
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Ceramics & Glass.
  Närvaro2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt konstnärliga arbete utgår från ideer och funderingar om närvaro och närhet i mötet med min omgivning. För mig har det varit viktigt att förankra arbetet i något jag upplever som alldagligt. Under arbetets gång har jag ett stort behov av att se, känna och upprepa. Jag ser det som ett sätt att bli övertygad och fysiskt förstå min relation till arbetet, och samtidigt den omgivning som jag bearbetar.

  I mitt examensarbete vill jag dyka djupare i måleriet och se hur jag kan korsa det med mitt tredimensionella keramiska arbete. Det som fascinerar mig med visst måleri är an jag kan känna en sådan stark fysisk samhörighet med något som jag inte har fysisk kontakt med. Därför ville jag belysa den problematiseringen i min arbete eftersom jag också ser en stark koppling mellan den känslan av fysisk samvaro utan brukande eller beröring, och mitt behov av att bearbeta den kroppsliga relationen till min samvaro. Hur kan jag närma mig den problematiseringen i mitt eget arbete? Hur kan jag föra samman det måleriska och keramiska rumsligt?

  Jag har valt att lägga upp uppsatsen på följande vis. Till en början beskrivs bakgrunden till arbetet, hur det har lett fram till valet av fördjupning i de rumsliga och kroppsliga aspekterna inom måleriet. Jag presenterar även vad jag tar avstamp ifrån gestaltningsmässigt.

  I delen "Konstnärliga referenser" blickar jag utåt mot andra konstnärer som via olika metoder även problematiserar en fysisk samhörighet i sina verk. Vissa av konstnärerna har jag haft med som referenser under en länge tid, medan jag kommit över andra under examensarbetet.

  Därefter vänder jag mig till mitt arbete som presenteras i form av bitar ur min arbetsdagbok med tillhörande bilder. I texten kommer bitarna ur arbetsdagboken förtydligas genom kursiv stil. Detta för an ge en personlig röst till bur intryck och arbete uppfattats under arbetets gång, hur referenser fått sin ursprung och hur detta har kommit att korsbefrukta uppsatsen och det gestaltande arbetet. 1 delen "Arbetet i rummet" tar jag ett steg tillbaka för att se hur arbetena som kommit till under arbetsperioden förhåller sig till varandra i ett rum. Även denna del är i form av arbetsanteckningar.

  Till sist kommer en slutreflektion. I det avsnittet gör jag en överblick över arbetet, det som var utgångspunkten och vad jag kommit fram till under arbetets gång.

 • 341.
  Svensson, Hanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Finns det något samband mellan beröringsundvikande, självkänsla och kön?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om attityden till beröring bland Växjö studenter har

  något samband med deras självkänsla och kön. Tidigare forskning av Fromme et al (1989)

  visade att personer med dålig självkänsla tenderar att inte kommunicera genom beröring,

  vilket personer med god självkänsla gör. Enkätundersökningen genomfördes på 186 studenter

  vid Växjö universitet där enkäten var baserad på frågeformulären Tennessee Self Concept

  Scale och The Touch Avoidance Questionarie. Resultatet visade ett starkt negativt samband

  mellan beröringsundvikande och självkänsla. Det visade även att män tenderar att undvika

  beröring med andra män mer än vad kvinnor undviker beröring med andra kvinnor. Dock fann

  jag inga signifikanta skillnader mellan könen i attityden till beröring med samma kön.

 • 342.
  Svensson, Jennie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Bergström, Rebecka
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Barns och surfplattors interaktion i förskolan: En kvalitativ observationsstudie med ett sociokulturellt perspektiv på lärande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att analysera hur förskolebarn och surfplattor interagerar med varandra för att beskriva det samspel som uppstår ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Datainsamlingen är gjord på två olika förskolor och har bestått av observationer av barn 3-5 år, när de sitter tillsammans med en eller flera kamrater vid en surfplatta. Begrepp från en sociokulturell syn på lärande har använts för att analysera det insamlade materialet ur ett lärandeperspektiv.

  Resultatet visar att barnen interagerade med varandra och med surfplattan genom verbal kommunikation i form av tal, och icke-verbal kommunikation såsom blickar, gester, beröring, med mera. Interaktionerna visade sig vara vad som kan kallas för antingen lyckade eller misslyckade. Resultatet visar även att surfplattan påverkade barnens interaktioner genom att surfplattan skapade olika positioner bland barnen. Beroende på vilken position barnen intog eller fick interagerade de på olika sätt och olika mycket. De fick därmed olika möjligheter till lärande. De positioner som uppstod bland barnen vid surfplattan var ägar- deltagare- och åskådarposition. Ägarpositionen visade sig vara attraktiv för barnen och de förhandlade och argumenterade för att få denna position eller för att få behålla den. Resultatet visar också att det som påverkade barnens interaktioner var även deras fokus på surfplattan. Det visade sig genom att barnen hade blicken koncentrerat fäst på skärmen. Det kunde ibland orsaka att barnen inte såg på varandra när de pratade, inte uppmärksammade kamratens interaktion i tid eller missade den helt. I resultatet framkommer det även att barnen vägledde varandra och sig själva i användandet av surfplattan. Vägledningen av varandra skedde genom scaffolding och vägledningen av sig själva skedde genom att barnen använde språket för att stödja tänkandet.

 • 343.
  Swärdh, Anna
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Fibromyalgi: En litteraturstudie om fibromyalgins möjliga riskfaktorer2013Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Fibromyalgia is a syndrome characterized by widespread pain,

  hypersensitivity to the touch but other body areas are also affected.

  Method: A literature study was conducted in which 10 scientific articles were analyzed and

  discussed.

  Purpose: The main purpose was to investigate possible risk factors that may affect the

  development of fibromyalgia.

  Results: The results of this study raised four themes describing risk factors. Traumatic

  childhood events, including both physical and verbal abuse and sexual abuse, were risk

  factors. Becoming a victim of trauma as an adult, where physical abuse, operation and work

  related injuries were included, was a risk factor as was stress and a high BMI.

  Discussion: Study results showed that there are many risk factors that affect the development

  if this syndrome. All persons exposed to one of these risk factors however does not develop

  fibromyalgia, so most likely it is a combination of several risk factors that makes the

  development of fibromyalgia possible.

  Conclusion: More research is needed to study the connection between physical, psychological

  and social risk factors.

 • 344. Söderberg, Siv
  et al.
  Engström, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Projekt: Att vara närstående inom intensivvård2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Projektets övergripande syfte  Syftet med detta projekt är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person som är svårt sjuk och vårdas inom intensivvård samt intensivvårdsjuksköterskors upplevelse av närstående inom intensivvård.    Kort beskrivning av projektet  Detta projekt fokuserar på närstående inom intensivvård. Studien är kvalitativ och består av 4 delprojekt varav 2 delprojekt finns publicerade. Intervjuer med närstående, intensivvårds-sjuksköterskor och personer som vårdats på IVA är genomförda. Att drabbas av akut, livshotande sjukdom eller skada kan medföra att personen under en tid vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). Att vara akut, svårt sjuk och behöva vård på en IVA innebär ofta att vara intuberad eller ha tracheostomi, bli ventilerad via en respirator och att ha artärkateter, centrala venkatetrar, drän och urinkateter, cirkulations och respirations övervakning via elektroder. Att vara svårt sjuk och vårdas på IVA upplevs ofta som ångestfyllt genom att konfronteras med en livshotande sjukdom eller skada med plötsliga förändringar av det dagliga livet och förlust av egenkontroll i en högteknologisk miljö. I den svåra situationen kan närstående ge den sjuke personen en känsla av trygghet och skydd när personen känner sig osäker och utelämnad. Närståendes bekanta röst och beröring kan vara lugnande för den sjuke personen på IVA. Att vara närstående till en person som är akut, svårt sjuk och som vårdas på IVA innebär en ovisshet om hur det ska gå för personen. Det leder till att närstående utsätts för en enorm stress. Den stressen kan påverka de närståendes hälsa. Även familjeroller, ansvar, känslomässigt stöd och ekonomi påverkas av den svåra situationen.

 • 345.
  Södergård, Susanne
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Edvardsson, Bo
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Intima kroppsberöringar och intimt tal mellan föräldrar och barn1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose is to study the occurrence of intimate body contact and intimate talk between parents and children. A number of parents (50 women, 46 men) answered a questionnaire. The results show that there are many different natural situations where intimate body contact occur and that children show several kinds of intimate talk.

 • 346.
  Söderman, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ord och verbala uttrycks effekt på emotioner och minne2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt gradadverbs effekt för emotion och minneslagring vid läsning och lyssning. Undersökningen har vidare sökt svara på huruvida verbala emotionella uttryck har någon effekt för emotion och minneslagring. Deltagarna har lyssnat till- och läst berättelser och därefter skattat sin egen grad av emotionell beröring. Deltagarna har också svarat på detaljfrågor efter varje berättelse i syfte att studera och möjligen bekräfta sambandet mellan emotioner och minneslagring. Antal deltagare (N=50) var fördelat på 15 män i åldern 27-67 (M=43.5) och 35 kvinnor i åldern 17-57 (M=38.0). Undersökningen har utförts på internet och för skattningarna har en Likertskala använts. Resultatet visade att gradadverb som enskild faktor inte har någon signifikant effekt för emotion och minneslagring. Resultatet visade däremot att distributionen, det sätt som berättelsen förmedlats på, har en signifikant effekt för emotion och minneslagring, men då under särskilda förutsättningar som tas upp i diskussionen. De verbala emotionella uttrycken hade ingen signifikant effekt för emotion och minneslagring.

 • 347.
  Tahbaz, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics.
  Beröringens roll för barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beröring är en modalitet som visat sig spela en stor roll i människans utveckling. Föreliggande studie hade för avsikt att undersöka beröringens roll i barnets språkutveckling, utifrån hur beröring förändras över tid och hur det påverkar barnets produktiva ordförråd. Fri interaktion mellan förälder och barn analyserades utifrån annoteringar med information om beröring, som duration och beröring med eller utan hud-mot-hudkontakt. I undersökningen inkluderades alla former av beröring i den totala beröringsdurationen. Tio barn studerades under det första levnadsåret och då de var 24 månader gamla. Resultaten visar att en minskning av beröringsduration sker under barnens första två levnadsår. Resultatet indikerar några intressanta tendenser som diskuteras utifrån tidigare forskning. Beröring med hud-mot-hudkontakt verkar ha en annan roll än total beröring. Studien utformades explorativt och fann inget signifikant samband mellan beröring vid barns första och andra levnadsår och deras produktiva ordförråd vid 30 månader, varken med eller utan hud-mot-hudkontakt. Studien förser dock framtida forskning med tendenser som behöver studeras vidare.

 • 348.
  Tanasilovic, Maja
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Magnusson, Sofia
  Sophiahemmet University College.
  Att beröra och att bli berörd: betydelsen av medveten beröring i vården av äldre och äldre med kommunikationssvårigheter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 349.
  Tasci,, Gulseren
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Schönning, Tetyana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Alzheimer's disease (AD) is the most common of dementia and the

  number of people diagnosed with AD is expected to rise significantly over time. In

  addition, people diagnosed with AD often exhibit the Behavioural and

  Psychological Symptoms of Dementia (BPSD), which include agitation,

  depression, delusions, agitation, anxiety, hallucinations, sleep disturbances,

  anxiety and apathy. These symptoms can cause suffer to the patient and is difficult

  to manage for both the caregiver and family members, as well as hampers nursing.

  Aim: the aim was to describe non-pharmacological methods and effects of these

  methods when caring for people with Alzheimer's disease who have behavioural

  and psychological symptoms.

  Method: a literature review consisting of 16 selected quantitative research articles

  has been performed. The selected articles ware published between years 2006-

  2016.

  Results: The studied non-pharmacological methods were: music therapy, certain

  types of massage, reminiscence therapy, dog therapy and light therapy. The results

  showed that non-pharmacological methods can have a varying effect on BPSD.

  The literature review showed that music intervention was most effective in

  reducing agitated behaviour. Individualized music in conjunction with special

  memories reduced stress, phobias for persons with severe dementia. The hand

  massage, aroma therapy, tactile massage and therapeutic touch decreased

  aggression and agitated behaviour. Some studies showed that foot massage

  intervention and dog therapy could increase the verbal aggression for people with

  dementia, while another study showed that animal-assisted activities could reduce

  depression and increase joy and general attention. The effect of light therapy was

  an improved sleep, decreased depression, agitation, and eating disorders.

  Conclusions: non-pharmacological nursing interventions can reduce behavioural

  and psychological symptoms for people with Alzheimer's disease, however, with

  varying effect. The varying results can be interpreted as following: nonpharmacological

  nursing interventions should be adapted in each individual case

  and that there is a need for further research in this area.

 • 350.
  Tengblad, Jessica
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  "Jag är här" - betydelsen av den vårdande beröringen på intensivvårdsavdelning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Intensive care is a high-tech care form with critically ill patients. In the acute phase, touch cannot be chosen as it has a crucial importance in nursing. Intensive care can cause the patient to lose control of their body as they leave their own body in the caregivers hands. Touch and closeness are important for health and well-being, but research on the importance of caring touch in intensive care is limited.

  Aim: The aim is to illuminate the experience of the caring touch's importance in the intensive care unit from the perspective of the patient, next of kind and health care personnel.

  Method: Qualitative observation study with subsequent interviews with patients, next of kind and healthcare professionals. Four observations and 12 interviews were conducted at a medium-sized hospital in southern Sweden.

  Results: The result was one generic category; Caring touch creates presence, which generated three subcategories: Touching and being touched with respect, Touch as guidance and communication and Touch creates security and compassion.

  Conclusions: Intensive care is a mixture of nursing and technical activities where the importance of respect for the living body and the patient's integrity is important for both the patient, next of kind and the healthcare professionals. Present healthcare professionals create security and compassion for the patient. Caring touch is used, both by healthcare professionals and next of kind, as a tool to help the patient with guidance and communication during the care period in the intensive care unit.

45678 301 - 350 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf