Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 941
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Eriksson, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dahlin, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  HUR MÅNGA ÅR ÄR DU?: – En studie om åldersbedömning av ensamkommande barn2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn är föremål för en ständig debatt men den svenska forskningen gällande dessa barns möjligheter och livsvillkor i Sverige är bristfällig. Åldersperspektivet är en viktig faktor i mottagandet och asylprövningen för ensamkommande barn. Studien ämnade därav undersöka huruvida Migrationsverkets handläggare upplevde att bedömningen av ensamkommande asylsökande barns ålder är ett problem samt om detta påverkar barnens mottagande och möjligheter till integration i Sverige. Undersökningen baserades på kvalitativa intervjuer med fem av Migrationsverkets handläggare för ensamkommande barn. Studiens teoretiska utgångspunkter var aktuella lagar och riktlinjer som reglerar mottagandet av ensamkommande barn med särskild fokus på barnkonventionen. Resultatet visade att respondenterna inte egentligen upplever själva åldersbedömningen av ensamkommande barn som ett problem, utan att det snarare är bristen på tydliga riktlinjer för åldersbedömningar som upplevs utgöra problemet. Studien visade också på att respondenterna inte har integrationsaspekten i åtanke i allmänhet och inte i åldersbedömningen i synnerhet. Det svenska asylsystemet är mer generöst i sin bedömning för barn än för vuxna och denna studie visade hur barnkonventionen, vilken syftar till att stärka barns skydd och rättigheter, samtidigt kan få icke avsedda effekter genom att människor känner sig manade att uppge en ålder yngre än 18 år för att få ta del av de rättigheter som barnkonventionen tillskriver varje barn.

 • 302.
  Eriksson, Lina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gustafsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Stödgrupp för barn: - en hjälp för barn som upplevt våld?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan stödgrupper hjälpa barn som har upplevt våld? Syftet med denna studie var att undersöka hur en specifik stödgruppsverksamhet i en mellanstor stad i Sverige arbetar i sina stödgrupper för barn som har upplevt våld. Samt hur verksamheten, utifrån de professionellas tankar, kunskap och erfarenheter, påverkar barnen. Utifrån en kvalitativ metod och en hermeneutisk utgångspunkt har två intervjuer genomförts utifrån ett strategiskt urval på en stödgruppsverksamhet där de intervjuade, informanterna, är de professionella som leder stödgrupperna. Studien visar att barn som har upplevt våld behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser av detta vilket de kan få möjlighet till genom individuella samtal. Som ett komplement till samtalen kan stödgrupp ge barnet en möjlighet att träffa andra barn som också har upplevt våld vilket gör att de ser att de inte är ensamma i sin situation. Detta är något barnen kan få vid vår undersökta barnverksamhet. Tidigare forskning samt barnverksamheten vi har fokuserat på visar att ett deltagande i en stödgrupp är ett salutogent sammanhang och kan hjälpa barnet att öka sin känsla av sammanhang samt förbättra sin psykiska hälsa.

 • 303.
  Eriksson, Linus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Fredman, Marléne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Integritet inom ramen av LSS 6 §: En rättssociologisk studie om anställdas förhållningssätt till funktionshindrades integritet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen huvudsyfte är att belysa tre personals attityder till begreppet integritet inom ramen av LSS 6 §. Uppsatsen vilar på en rättsociologisk ansats. Uppsatsen baseras på tre semi- strukturerade kvalitativa intervjuer och resultatet av dem jämfördes med gällande lagstiftning. Uppsatsens slutsats är att dessa tre personal var väl införstådda i betydelsen av LSS 6 §. Dessutom visade uppsatsen på att dessa tre personals förhållningsätt till integritet påverkar hur de hur de arbetar med integriteten hos brukarna.

 • 304.
  Eriksson, Marianna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialarbetarnas upplevelser av de insatser som finns för ungdomar: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på vad socialarbetare, som kommer i kontakt med ungdomar på socialtjänsten i en relativt stor svensk kommun, har för upplevelser av de insatser som kommunen erbjuder till ungdomarna och om de upplever att ungdomarna har inflytande på vilka insatser som finns. Frågeställningen löd: Hur upplever intervjupersonerna att kommunen kan bistå med resurser för att möta ungdomars behov? Upplever intervjupersonerna att det finns vissa behov hos ungdomar som inte kan tillgodoses med insatser av kommunen? Vad tänker intervjupersonerna själva om hur utbudet av insatser kan förbättras och utvecklas? Upplever intervjupersonerna att kommunen har någon samarbetsarena där brukarinflytande sker? Fem socialsekreterare som arbetar med ungdomar inom socialtjänsten har intervjuats via semistrukturerade intervjuer. Studien genomfördes som en kvalitativ studie och analysmetoden var tematisk innehållsanalys. Studien anlägger ett systemteoretiskt perspektiv. Slutsatserna blev att det finns många insatser inom kommunen som kan tillgodose ungdomars behov och det är även möjligt att skräddarsy insatserna. Resultatet visade även att det fanns fåtal behov som inte kunde tillgodoses och att brukarinflytande borde ske allt mer än vad det gjordes. Diskussionen mynnade ut i att insatserna bör kontinuerligt utvecklas samt förbättras utifrån att det sociala arbetet är i en ständig förändring.

 • 305.
  Eriksson, Tomas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Andrafierande diskurser: Medial framställning av romer i förhållande till skola och utbildning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka om och hur den mediala diskursen i svensk dags- och kvällspress bidrar till andrafierande och diskriminerande föreställningar om romer. Som metod har kritisk diskursanalys använts. Analysen visar att andrafierande och diskriminerande diskurser förekommer i svensk dags- och kvällspress. Romer blir kategoriserade som en homogen grupp och placeras i problemrelaterade kontexter. Vidare framställs romer i passiv dager och därmed som i behov av hjälp, samt i aktiv dager som i försök att bli ”svenska”. Analysen visar också att föreställningen om Sverige som ett land befriat från diskriminering reproduceras eftersom förekomsten av diskriminering och rasism förnekas och förminskas. De diskurser som har funnits i tidningsartiklarna har analyserats i de sociokulturella och historiska sammanhang som de befinner sig i, med tonvikt på hur ojämlika sociala maktrelationer påverkar (re)producerandet av diskurser. 

 • 306.
  Ersholt, Nina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Jag vill inte ha någon särbehandling": En studie av kvinnor i traditionellt manliga miljöer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt hur det går till när genusroller bildas genom genusrelationer. Fem kvinnor i manliga arenor intervjuades genom fallstudier. Kvinnorna framstod som starka individer som strävade efter jämställdhet i sina handlingar, det kan ses som ett motstånd mot genusrelationer som devalverar kvinnor. Ibland är relationerna komplexa och motsägelsefulla, då osynliga normer påverkar individer omedvetet. De kännetecknas av både en kontinuitet och fragmentering. Relationerna påverkas av mäns makt i samhället. Jämställdhet framstår ibland som ett sätt att vara politiskt korrekt. Kvinnorna har mött motstånd och ifrågasättande från män och kvinnor. Kvinnorna i studien har utvecklats och lärt sig att undkomma förtryckande strukturer genom sina genusrelationer. De verkar på det sättet vara mer medvetna om sina behov och styr sina genusrelationer i riktning mot själförverkligande. Trots det visar studien att maktrelationer som underordnar kvinnor ständigt återskapas genom att det finns en könsmaktsordning som värderar kvinnor lägre än män.

 • 307.
  Esp, Sabina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Schön, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Man vill ha kvar det här gamla enkla; är man sån så är man sån.”:  - Attityder och (hetero)normer i förhållande till skolans förebyggande arbete med sexualitet och könsidentitet/-uttryck2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A qualitative study based in the documented amongst LGBT-youth in Sweden, where the school has been pointed out as an arena of impact. This study's purpose have been to investigate how comprehensive upper secondary schools choose to concrete the preemptive duties concerning fundamental values, in relation to sexualitet, gender identity and gender expression. Focus has also been on school welfare officers and their attitudes, norms and experiences concerning these duties. The empirism have consisted of one focus group interview with school welfare officers and a study of relevant literature based in a selection of "equal treatment plans".  Conclusions have been that heterosexual normativity characterizes the work of the elfare officers concerning these matters, and that the preemptive duties are not experienced as a priority. In reference to transgender this can distincly be seen in the fact that the ground of discrimination "transgender identity and/or expression" does not have an extensive protection in the law of discrimination. Further on an absence of concretization has been revealed, concerning the competence required for schools to be able to work preemptive in a unitary and equivalent manner. An absence of a norm critical perspective and the need for it, as well as that the current investments in this area in not enough, has been the final conclusions of this study.

 • 308.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att ta det goda för givet2002Conference paper (Other academic)
 • 309.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  From obligations to negotiations: Reciprocity and reflexivity in informal financial support2008In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 11, no 4, p. 355-367Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the processes of informal support exchange in wider social network relationships with a particular focus on conditions that are of significance for financial support. The intention, with a point of departure in 24 qualitative interviews with single adults in Sweden, is to present an interactionist model to explain how such support is formed and how it can be analysed and understood. The article shows that such support is by no means purely dependent on financial considerations and resources. The types of relationship and the specific situations where individuals are placed in positions that demand reflection upon, and communication about, their need of support can be likened to a negotiation and are of equal importance. Furthermore, the provision of informal support is also influenced by moral and social norms relating to responsibility, care obligations, self-sufficiency and independence, that are, amongst others things, embedded in our social political system.

 • 310.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Förhandlingens villkor: om kön, makt och beroende2000In: Svensk genusforskning i världen.: Konferensrapport Örebro 3.11-1.12, 2000, 2000Conference paper (Other academic)
 • 311.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kunskapsutveckling i socialt arbete1996In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, Vol. 4, p. 283-293Article in journal (Refereed)
 • 312.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kunskapsutveckling i socialt arbete1999In: Vetandets villkor: Socialt arbete som kunskapsområde, Göteborg: Inst. För socialt arbete , 1999Chapter in book (Other academic)
 • 313.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Liksom vinden under fågelns vingar: Om kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 314.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nätverksrelationer i förändring: En studie av fyra psykosocialt utsatta mammors nätverksrelationer1998Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 315.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sociala relationers centrifugala och centripetala krafter: Om förändrade relationsmönster i samband med långtidssjukskrivning2012In: Socionomens forskningssupplement, no 31, p. 24-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln undersöks hur sjukdom och långtidssjukskrivning påverkar och förändrar sociala relationer och villkoren för att ge och ta emot socialt stöd. Det empiriska underlaget utgörs av tio kvalitativa forskningsintervjuer med kvinnor och män sjukskrivna mer än 60 dagar, med fysiska såväl som psykiska diagnoser. Analyserna visar att många relationer exkluderas ur nätverken, att nya relationer inkluderas och att vissa familje- och vänskapsrelationer transformerats i fråga om närhet och stödkapaciteter. I artikeln diskuteras resultaten i ett teoretiskt sammanhang av centrifugal- och centripetalkrafter för att illustrera hur inre och yttre faktorer medverkar till strukturella och interaktionella förändringar av sociala relationsmönster. 

 • 316.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Toraprojektet: en explorativ studie av familjeinriktat arbete med barn i förskoleåldern1994Report (Other academic)
 • 317.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Toraprojektet: En utvärdering av verksamhetsåren 1993-19941995Report (Other academic)
 • 318.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Borell, Klas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Att förhandla i underläge: En studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor2001In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 21, no 2, p. 107-118Article in journal (Refereed)
 • 319.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dellgran, Peter
  Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
  Can we count on each other?: Reciprocity and conflicts in financial support in Sweden2010In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 19, no 1, p. 84-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the experiences of reciprocity and conflicts in social relationships, and how these experiences are related to financial support (loans and gifts) in the wider social network. The balance of exchange within the social network as a whole is considered in relation to socio-demographic features, financial conditions and the availability of social relationships. The data are drawn from a study of financial support exchange in Sweden based on a representative survey among Swedish citizens (N=500). The results reveal that people living in economic hardship and who have more problematic life circumstances appear to be at risk of receiving more limited informal financial support by experiencing more feelings of conflicts and nonreciprocal social relations.

 • 320.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dellgran, Peter
  Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
  Det sociala nätverkets kapaciteter: Om forskning kring informellt ekonomiskt och materiellt stöd2001Conference paper (Other academic)
 • 321.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dellgran, Peter
  Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
  Det sociala nätverkets kapaciteter.: Om forskning kring informellt ekonomiskt och materielt stöd2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, no 2, p. 47-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although social network and social support analysis has been used extensively in the social sciences over the last twenty years, little attention has been paid to the implications of social support from family, spouses and friends in the research field of poverty. This article presents a research overview of economical and material exchange as components of social support and highlights it’s meaning for groups and individuals with temporary or regular needs of provisional support. Results from more than 80 international published articles are examined with particular focus on the pattern and impact of gender, responsibility, legitimacy, autonomy and dependency. The importance of changes in family structures and political expectations on informal social support is discussed, along with the effects of different welfare systems. Finally, the article propose vital research questions about the importance, character and social implications of informal economic support in Sweden, in the realm of a specific welfare state regime with institutionalised and in-bedded norms of redistribution and reciprocity.

 • 322.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dellgran, Peter
  I skuggan av välfärdsstaten2008In: Jämställdhetens pris, Umeå: Boréa , 2008, p. 278-Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Välfärdsstatens framväxt och kvinnors förvärvsarbete har medfört att många uttrycker oro för vad som händer med de mellanmänskliga relationerna. Vissa menar att vi i dagens samhälle varken kan, vill eller behöver ta hand om varandra. Vår forskning visar tvärtom att det sker omfattande utbyten av ekonomiskt, praktiskt och känslomässigt stöd mellan föräldrar och vuxna barn, mellan grannar,arbetskamrater och vänner. Men att be om hjälp är inte helt okomplicerat. För att undvika obekväma beroendeförhållanden vill många reglera sina utbyten i tydliga överenskommelser.

 • 323.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dellgran, Peter
  Reciprocitetens villkor: Om informellt ekonomiskt stödutbyte2006In: Socionomen. Forskningssupplement, ISSN 0283-1929, Vol. 20, no 8, p. 4-19Article in journal (Refereed)
 • 324.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dellgran, Peter
  ULF´s sociala sida: Om socialt stöd och sociala nätverk i levnadsnivåundersökningarna2006In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 13, no 1, p. 3-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Living Conditions Surveys (ULF) and Level of Living Surveys (LNU) are two longitudinal social sciences surveys conducted in Sweden for more than three decades. The respondents in both ULF and LNU, a random sample of the Swedish population, are asked questions about living conditions, i.e. health, education, working conditions, leisure time, and family and social relations. This article focuses on the latter area: family and social relations. The purpose of this article is twofold: First, to analyse the theoretical basis and hypothesis of the questions explored in the study. Second, through a meta-analysis of six research studies based on ULF and LNU, to examine what kind of analyses and interpretations have been done. The article illustrates how the surveys and studies based on data neglect changes due to family life and the texture of social networks. Besides limitations in the questionnaire design used to investigate reciprocity and durability, there is a lack of uniform concepts to capture the diversity between structure and qualitative aspects of social relationships.

 • 325.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Olofsson, Niclas
  Legitimacy aspects of social network in a group of women with undefined musculoskeletal disorder2002In: Women & health, ISSN 0363-0242, E-ISSN 1541-0331, Vol. 36, no 4, p. 85-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study was conducted to investigate legitimacy aspects of social network relations in a group of women with undefined musculoskeletal disorder. The aim was to study, from the viewpoint of the patient, the extent to which the symptoms of musculoskeletal disorder have legitimacy within the social network and how this legitimacy affects the patient's social network relations. A structural equation model was used to find the model best fitting the data arising between social support, legitimacy aspects and negative outcomes in the social network relations. The results can be summarised as indicating that illness legitimacy does affect availability of social relations and social support from friends, relatives and family. Of particular importance to this process is the patient's own perception of the legitimacy of her disorder. These results also confirmed previous findings indicating that greater attention should be paid to the impact of negative aspects of social support and its affect on patient health.

 • 326.
  Espvall, Majen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Olofsson, Niclas
  Social networks of women with undefined musculoskeletal disorder2002In: Social Work in Health Care, ISSN 0098-1389, Vol. 36, no 1, p. 77-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study was conducted to investigate social integration among, and the availability of social support for, female patients with undefined musculoskeletal disorder compared to women with coronary heart disease. The aim was to elucidate the importance of a clear diagnosis for the social network relationships of these female patients. For the measurement of social support two instruments were used: an abbreviated version of the Interview Schedule for Social Interaction and a condensed version of the Interpersonal Support Evaluation List. After adjustment for age, marital and employment status, significant differences can be recognized between the two groups of patients: MSD-patients interact with fewer people and receive less emotional support. Implications for social work practice and issues for future research are presented.

 • 327.
  Eurenius Akmaz, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Volontärarbete med syriska flyktingbarn i Istanbul, Turkiet: -Tid, intresse & välvilja- en kvalitativ studie från volontärernas perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The civil and the religious war in Syria is one of the brutal war and most complex war in modern history and society. Many of the Syrian people have been pushed out from their own country to escape both to the neighbor countries and to many European countries. Turkey plays a big role in to be the new host country. There are a lot of non-governmental-organizations who want to support Syrian refugee children in Istanbul. Not every NGO request their volunteers to have an experience and related education. This qualitative study with semi-interviews will exams volunteers view of being a volunteer and their view of volunteering with Syrian refugee children in Turkey and their own view of their own knowledge to support the refugee children.

 • 328.
  Eurenius Alkmar, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Volontärarbete med syriska flyktingbarn i Istanbul, Turkiet: -Tid, intresse & välvilja- en kvalitativ studie från volontärernas perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The civil and the religious war in Syria is one of the brutal war and most complex war in modern history and society. Many of the Syrian people have been pushed out from their own country to escape both to the neighbor countries and to many European countries. Turkey plays a big role in to be the new host country. There are a lot of non-governmental-organizations who want to support Syrian refugee children in Istanbul. Not every NGO request their volunteers to have an experience and related education. This qualitative study with semi-interviews will exams volunteers view of being a volunteer and their view of volunteering with Syrian refugee children in Turkey and their own view of their own knowledge to support the refugee children.

 • 329.
  Eva, Magnusson
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Suzan, Sarihan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Vilka skyddande faktorer och vilken betydelse har resiliens för fosterbarn?": en systematisk litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Eyob- Isac, Haben
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dubet, Munira
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Förligger det könsskillnader i LVU ärenden?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med studien var att se om det förelåg könsskillnader i handläggares bedömning som sedan påverkar tillämpningen av Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och mellan paragraferna 2 och 3 §§ LVU. Tidigare forskning har påvisat en könsdelning i beslut. Studien är uppbyggd på en kvalitativ forskningsansats och undersökningen är grundad på vinjettfrågor. Respondenterna till undersökningen arbetar med barn- och ungdomsärenden där LVU är en möjlig insats och fick fyra fallbeskrivningar att bedöma. Resultatet visade sig till viss del att det fanns könsföreställningar som påverkade beslut, detta överensstämde med data som samlats in till studien. För paragraferna 2 och 3 §§ påvisades inga konkreta könsskillnader av undersökningen som utmärktes, detta kan bero på att respondenterna i studien inte var tillräckligt många. Studiens tema är viktigt att belysa då det påverkar utredningar i synnerhet då svensk lag ska verka lika för alla oavsett kön.

 • 331.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det sociala livets drama och dess manus.: Diskursanalys, kön och sociala avvikelser.1999Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 332.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Discourse analysis of a childcare drama.: Or the interfaces between paradoxical discourses of time in the context of social work2009In: Time & Society, ISSN 0961-463X, E-ISSN 1461-7463, Vol. 18, no 2-3, p. 208-230Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a discourse analysis of a child care drama. The purpose is to focus upon paradoxically discourses of social work that include different time orders. Social work seems to be carried out according to a linear time order implicitly assuming improvement over time. At the same time the social worker is supposed to assist the individual according to their current subjective needs within a time order referred to as the time of the mindful body. It is of great significance to critically reflect upon the power of these discourses that set the framework of social work thus creating ethical dilemmas.

 • 333.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Diskursanalys av ett barnavårdsdrama eller hur paradoxala tidsdiskurser möts i socialt arbete.: Paper presenterat vid nordisk konferens Samhällets diskurser. Språk- och samhällsvetenskapliga perspektiv, Stockholm 18-21/10 2001.2001Conference paper (Other scientific)
 • 334.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Diskursanalys, kunskap och kön.: Ett försök att utveckla en teoretisk ram och ett arbetssätt för en diskursanalys av vetenskapliga texter.1998Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
 • 335.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Genusforskning på frammarsch: Inledning2007In: Genusmaraton 2007: Mittsveriges genusforskare på frammarsch, Östersund: Mittuniversitetet , 2007, p. 5-14Conference paper (Other academic)
 • 336.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kön som kroppsjälsligt blivande.: Paper presenterat vid konferensen Hela människan, eller hela människan, Östersund, 2001.08.30-31.2001Conference paper (Other scientific)
 • 337.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Makten att forma: Från förvaring till formning1999In: Krut : kritisk utbildningstidskrift, ISSN 0347-5409, no 4, p. 68-75Article in journal (Refereed)
 • 338.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mångfald och enfald - möjligheter, risker och intersektionella framtidsperspektiv2007In: Genusmaraton 2007: Mittsveriges genusforskare på frammarsch, Östersund: Mittuniversitetet, Forum för genusvetenskap , 2007, p. 90-98Conference paper (Other academic)
 • 339.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Offentligt och/ eller privat. : konferens, paper presenterat vid sociologkonferens 1996, Umeå.1996Conference paper (Other scientific)
 • 340.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tankar om tankar om.. Kön1995In: Asplunds socialpsykologi och socialt arbete, Umeå: Umeå universitet. Institutionen för socialt arbete , 1995, p. 110-Chapter in book (Other scientific)
 • 341.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  The art of living: Or the order of the living room sofa2005In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 13, no 1, p. 59-66Article in journal (Other academic)
 • 342.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Är Lisbeth Salander ett svar på den feministiska frågan i dagens Sverige?2010In: Provins, ISSN 0280-9974, Vol. 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 343.
  Fahlgren, Siv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Edwall, Helen
  Kulturella könsdiskursers makt: Ett exempel från en utbildningstext.2006In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 26, no 1, p. 62-71Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to emphasize and exemplify how normative meanings of gender still are produced and reproduced within the frame of culturally active gender discourses. By a discoursanalytic reading of a text from a Swedish book being used in education as well as in concrete social work with addicts, we exemplify the discourses we see working. In this reading we are looking for what meanings of gender that are made possible and taken for granted in the text, how these discourses are done and made possible through the history, and finally there roll and possible effects in the specific context. By this reading we find discourses differentiating between men/masculine and women/feminine, and sexualising and naturalising (within a biological context) women in an historical traditional way. These are all meanings of gender within a Swedish cultural heritage that are easily reproduced when the meaning of gender is "taken for granted". We therefore still see it as an important task for gender research to problemazing this cultural heritage made "natural" and how these meanings of gender have been and still are being made, to open up for discussing changes.

 • 344.
  Fahlgren, Siv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Reading normalised knowledge production from a feminist perspective - a case study2010In: IARTEM e-journal, ISSN 1837-2104, Vol. 3, no 1, p. 18-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a feminist reading of the introductory part of a Swedish university textbook from the field of social work. We show how a textbook like this,whose aim is to represent the “normal” state of a discipline, is conditioned by discursive circumstances beyond the control of individual authors, such as the normalisation of what is seen as central and what is seen as less important within the discipline, and how these circumstances reproduce patterns that still challenge feminist standpoints. Although pluralism and tolerance are the explicit aims of the editors, a seemingly neutral narrator voice, and the consequent way of presenting different research methods and theories as perspectives open for choice, come to hide existing hierarchies of power within the discipline. Pluralism and discrimination can thus actually coexist.

 • 345.
  Fahlgren, Siv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Reading normalized knowledge production from a feminist perspective – a case study2009In: Challenging Education - Feminist and anti-oppressive perspectives on teaching and learning. Nordic conference on feminist pedagogies, Uppsala, Sweden, 14th - 16th of June 2009, 2009Conference paper (Other academic)
 • 346.
  Fahlgren, Siv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Oldenmark, G.
  Man ser ju andra dimensioner.....: forskningsrapport från ett icke-könsneutralt ledarskapsprojekt1998Report (Other scientific)
 • 347.
  Fahlgren, Siv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Anne-Lie
  Jag tänker, finns då också hon? : Paper presenterat vid sociologkonferens 1997, Lund.1997Conference paper (Other scientific)
 • 348.
  Fahlgren, Siv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sawyer, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  An intersectional gender analysis of a Swedish University social work text book: Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och genusforskning 2008 Karlstads universitet2008Conference paper (Other academic)
 • 349.
  Fahlgren, Siv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sawyer, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Maktrelationer och normaliseringsprocesser i välfärdsstaten2005In: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, Vol. 26, no 2/3, p. 95-106Article in journal (Refereed)
 • 350.
  Fahlgren, Siv
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sawyer, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  The power of positioning: On the normalisation of gender, race/ethnicity, nation and class positions in a Swedish social work textbook2011In: Gender and Education, ISSN 0954-0253, E-ISSN 1360-0516, Vol. 23, no 5, p. 535-548Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a feminist reading of a Swedish social work academic textbook as a case study. We use a discourse analytic approach and positioning theory, focusing on author positions through different story lines. The aim is to make visible how differences are created and positions of the author/reader normalised in terms of gender, race/ethnicity and class. The analysis illustrates how the organisation of the book privileges a particular story line by presenting gender research in a special section of the book and as a perspective. A neutral, unmarked author position is assumed, presented as a common 'we' by identifying 'women researchers' and 'feminist' points of departure as different. If the unmarked author/reader 'we' position appears desirable and morally superior, the clients' gender, ethnicity and class are often openly discussed in relation to social problems, positioning them as 'the other'. Finally there is also a story line of more critical and ambivalent knowledge positions.

45678910 301 - 350 of 941
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf