Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
456789 301 - 350 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Lindblad, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ekonomiskt bistånd: Fyra kommuners arbete för att minska behovet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att en del kommuner under perioden 2011 till 2016 minskat utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med minst tio procent. Vid urvalet av kommuner har Socialstyrelsens statistikdatabas använts för att finna lämpliga kommuner. Av de kommuner som uppfyllde kraven valdes fem ut som kontaktades för intervju, fyra svarade och deltog i studien. De personer som intervjuades var chefer för enheten ekonomiskt bistånd, ordförande för socialnämnden och vice ordförande för socialnämnd. Det framkom att i de undersökta kommunerna fanns det olika bakomliggande faktorer som bidrog till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. För två kommuner handlade det om arbetsmarknadspolitiska insatser riktade mot ungdomar och utlandsfödda, för en var det flera mindre faktorer, bland annat individanpassat stöd, och för den fjärde kommunen var det oklart vad som bidragit till att det skett en minskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Lindgren, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin - En narrativ analys av socialsekreterares upplevelser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Lindgren, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäcs, Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Heder och socialt arbete  - En kvalitativ studie om socialsekreterares förståelse av hedersrelaterat våld2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Lindholm, Tony
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Westerman, Anncharlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lekmannaövervakarens engagemang. En kvalitativ studie om relation, förändring, stöd och kontroll2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studiens syfte har varit att få en ökad förståelse för lekmannaövervakarens egna upplevelser utifrån sin uppdragsroll. Återfallsfrekvensen i kriminalitet är hög och klienterna har ett stort behov av stöd för att inte återfalla i brottslighet. Lekmannaövervakaren behöver inte inneha professionell kunskap, utan ska skapa en mellanmänsklig relation och vara en förebild, som ett komplement till frivården. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med lekmannaövervakare. Fokus låg på deras upplevelse. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys med meningskategorisering. Det framkommer att yrkesidentitet och tidigare personliga erfarenheter hos lekmannaövervakare skapade olika förutsättningar och egenskaper som kan hjälpa klienten till en förändring. Lekmannaövervakarens egen identifikation i förhållande till klienten eller skapad distans förhöll sig olika beroende på hur relationen byggts upp av lekmannaövervakaren. I studien framkommer det att relationen är central och att det kan vara värdefullt om lekmannaövervakarna har viss kompetens inom klientens problemområde.

 • 305.
  Lindqvist, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Musik som instrument: Kvalitativ intervjustudie inom missbrukarvården2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beroende- och missbruksproblematik är ett vanligt förekommande arbetsområde för socionomer och många arbetsmetoder har utvecklas inom behandling av missbruk/beroende. Ett arbetsverktyg som inte är etablerat i Sverige men som används i andra länder är musikterapi. Forskningen kring musikterapi är omdiskuterad och musik nämns inte i Socialstyrelsens metodguide för behandling av missbruk/beroende. Denna kvalitativt inriktade rapport undersöker hur musikverksamheter bedrivs inom missbrukarvården och vilka erfarenheter som finns av den genom semistrukturerade intervjuer med representanter från SiS LVM-hemmen Rällsögården och Runnagården samt med klienter på Rällsögården. Resultaten redovisar att musikverksamheterna på LVM-hemmen bedrivs som ett komplement till andra vårdande och behandlande insatser inom missbrukarvården och att verksamheterna finns och uppkom på grund av intresse hos klienter och personal. Resultaten från klienterna var beskrivningar av positiva upplevelser, sätt att avleda tankar, att genom att utveckla nya förmågor påverka självkänsla och att det var en sysselsättning på Rällsögården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Lindqvist, Karolin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Malmqvist, Carolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medgivande på lika villkor?: En kvalitativ intervjustudie om adoption2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur några familjerättssekreterare utifrån sin kompetens (med

  fokus på erfarenhet och kunskap) genomför medgivandeutredningar när lagar och direktiv

  lämnar ett tolkningsutrymme. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Åtta

  familjerättssekreterare från två län intervjuades. Den insamlade empirin har analyserats

  utifrån likabehandlingsprincipen med fokus på barnets bästa. Empirin har även diskuterats

  utifrån organisationsteori och har ställts mot lagar och direktiv samt tidigare forskning. Som

  analysmetod har svaren bearbetats och analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet

  visade att familjerättssekreterarna med kortare erfarenhet till skillnad från de med lång

  erfarenhet upplevde svårigheter med att hålla en bra kvalité på medgivandeutredningarna.

  Majoriteten av familjerättssekreterarna med både lång och kort erfarenhet upplevde att

  tolkningsutrymmet kan leda till konsekvenser som bland annat att barnets bästa inte

  tillvaratas. Resultatet har även visat att det finns skillnader mellan arbetssätten kopplade till

  hur länge familjerättssekreterarna arbetat, både gällande bedömningen av

  åldersrekommendationen samt antal sekreterare vid medgivandeutredningen

 • 307.
  Lindé, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sundström, Rebecka
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot äldre kvinnor: Jämställdhet, handlingsutrymme och kunskap i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förebygga mäns våld mot äldre kvinnor har under senare år blivit mer aktuellt. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom äldreomsorg upplever sitt handlingsutrymme samt vilken kunskap som finns inom äldreomsorg kring mäns våld mot äldre kvinnor och andra jämställdhetsfrågor. Då studien har en kvalitativ ansats har det empiriska materialet samlats in under fem semistrukturerade intervjuer. Insamlade data har transkriberats för att sedan analyseras genom tematisk analys. Resultatet visar på att yrkesverksamma inom äldreomsorgen inte gör någon djupare reflektion över jämställdhet i äldres relationer utan hänvisar till traditionella könsroller. Resultatet visar även att kunskap om mäns våld mot kvinnor och handlingsförfarande kring detta är bristfällig, då det av respondenterna upplevs finnas en avsaknad av handlingsplaner och information. Slutsatsen är att mer kunskap och utbildning behövs inom ämnet, samt att chefer har ett ansvar för att personalen har rätt verktyg för att hantera våldsförekomster.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Lindén, Hannamaria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vilket ord ska jag välja? Handläggarnas motiveringar av åtgärdsförslag för flickor respektive pojkar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet är att utifrån ett fiktivt dilemma av 3§ LVU - karaktär granska handläggarnas

  motiveringar på förslag av åtgärder för en flicka respektive en pojke. Vidare är ambitionen att

  se handläggarnas motiveringar och begreppstillämpningar utifrån ett genusperspektiv. Genom

  att tillåta handläggare inom (IFO) motivera åtgärder för respektive kön som tilldelas är

  ambitionen att fånga upp begrepp som tillämpas för respektive kön. En ytterligare målsättning

  är att av tidigare forskning och teori som verktyg, belysa de skillnader som ses i

  motiveringarna. Begrepp som kunde ses i motiveringarna från handläggarna var i flickans fall

  utsätter sig, självkänsla, destruktivt beteende samt psykisk ohälsa. I pojkens fall var det

  begrepp som utsätta andra, hamna, självförtroende, konflikter samt utanförskap. Tidigare

  forskning visar att föreställningar av kön kan ses i framskrivning, problembild och

  beskrivning av beteenden vilket påverkat handläggarnas bedömningar.

 • 309.
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Imagine transfigurement: The chapter exhibition as a critical and creative space for knowledge in social work and media studies2015In: Critical and Creative Research Methodologies in Social Work, Ashgate, 2015, p. 131-158Chapter in book (Other academic)
 • 310.
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Writing Water: An Untimely Academic Novella2013In: Documents of Life Revisited: Narrative & Biographical Methods for a 21st Century Critical Humanism / [ed] Liz Stanley, Farnham, UK: Ashgate, 2013, p. 177-192Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Research Outline

  This chapter constitute the third untimely academic novella in a trilogy of biographical narratives about a woman’s life, writing and desire to obtain a professor’s chair in the beginning of the twenty-first century, in Sweden. The diversity of forms used in creating as set of interwoven stories is inspired by poststructuralist and postcolonial feminist theory and literary fiction and by writing methodologies such as diary writing, memory work and poetic writing. The novella engages in some of the key aspects of Plummer’s ideas about a critical humanism with emphasis on the contribution from the fictional novella to explore complex relations of power. Writing water a story about resistance that shows how family, society and academia interact in the making of knowledge.

   

   

   Bullet points with methodology and key issues arising

  • To explore how family, society and science interact in the making of knowledge
  • To develop a complex notion of power and resistance by using a variety of different writing styles such as poetry, diary, memory work
  • To contribute to the critical study of intersecting relations of power by including time and space
  • To formulate a critique toward established mainstream disciplinary boundaries and the exclusion of a critical humanism in social work/social science
  • To employ reflexivity through a textual and visual methodological design
  • To awaken the readers senses and emotions, to ‘touch’ the reader and create engagement with research ethics for change 

   

 • 311.
  Livholts, Mona
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bryant, Lia
  University of South Australia.
  Gender and the telephone: Voice and emotions shaping and gendering space2013In: Human Technology, E-ISSN 1795-6889, Vol. 9, no 2, p. 157-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the field of communication studies the topic of telephony and the gendering of space via voice and emotions have received limited attention. The focus of this article is on how telephone conversations are mediated by voice and emotions, which in turn shape and gender social space. The methodology is a collaborative autoethnographic design based on diary notes and memory work. Two central themes emerge from the findings, which explain how space becomes gendered when using the telephone. The first explores the voice and relations of power and the second examines the interstices between work, caring and the telephone. Our findings reveal the central role of work and caring and how these spaces are constantly being transgressed and transformed as the mobile phone becomes an important appendage for sensory perceptions of hearing/listening/voice. We argue that these themes point toward the crucial impact of emotions in the construction of multiple and gendered spatialities of telephony.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Livinter, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Autism väcker de starkaste känslorna: Kuratorers möte med föräldrar vars barn har AST (Autismspektrumtillstånd)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell uppsats undersöker hur föräldrar upplever samt bearbetar att deras barn har diagnosen AST (autismspektrumtillstånd), vilket stöd de får utav BUH (Barn- och ungdomshabiliteringen) och hur diagnosen påverkar anknytningen mellan föräldern och barnet. Underlaget för resultatet är framtaget genom kvalitativa telefonintervjuer med sex kuratorer i olika delar av Sverige som är yrkessamma inom BUH. Därefter har uppsatsens material analyserats med koppling till kristeori och anknytningsteori och med hjälp av tidigare forskning samt undersökningar via litteratur och olika databaser. Telefonintervjuerna visar bland annat på likheter och skillnader i hur föräldrar kan reagera vid beskedet om och upplevelser av att deras barn har AST samt behovet av samtalsstöd. Resultatet pekar även på olikheter gällande föräldrars psykiska mående och bearbetningsprocess kopplat till diagnosen. Dessutom framgår geografiska skillnader i Sverige gällande vilken enhet som utreder barn vid misstanke om AST och vilka behandlingar, metoder och stödinsatser BUH kan erbjuda barn, föräldrar och närstående.

 • 313.
  Ljunggren, Sophie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det sociala fenomenet mobbning: Skolpersonals upplevelser av förebyggande arbete på grundskolor.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska rättsystemet omfattar en grundlig lagstiftning som bevakar huvudmäns uppdrag att se till att bedriva ett målinriktat arbete som ska verka som ett skyddsnät inför elevers utsatthet för kränkande behandlingar inom skolans område. Trots lagstöd och oräkneliga åtgärdsprogram som är framtagna för att motverka mobbning fortsätter kränkningarna och barn befinner sig dagligen i otrygga skolmiljöer. Sådana motstridigheter frambringar frågan om vad som i realiteten ligger bakom att visionerna inte får fäste. Uppsatsen undersöker därmed skolpersonals upplevelser av arbetet mot mobbning. Syftet är att studera hur skolpersonal konkret arbetar förebyggande och vilka praktiska tillämpningar som används för att minimera uppkomsten av fenomenet mobbning på grundskolor. Studien utgår ifrån två socialpsykologiska teorier, vilka är ”arbetsgruppens identitet” och ”Giddens struktureringsteori” och har vidare grundats utifrån en tematisk analys. De slutsatser som framgick av studien var att det råder olika uppfattningar om definitionen av mobbning och vilket i sin tur skulle kunna vara en bidragande faktor till att fenomenet ständigt fortsätter trots alla försök till att förebygga och förhindra mobbning.

 • 314.
  Lodén, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Högdahl Cole, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Papperslös...då är man ju rättslös" : En kvalitativ studie om ett antal kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Att vara papperslös innebär att leva utan uppehållstillstånd med avsaknaden av de rättigheter som svenska medborgare har. Denna rättslösa status i kombination med att vara kvinna kan innebära en ökad sårbarhet för diskriminering, våld och förtryck (Bexelius, 2008). I föreliggande studie har 5 yrkesverksamma kvinnor från 4 olika kvinnojourer i Stockholm och närliggande städer intervjuats om deras möten och arbete med papperslösa kvinnor. Fokus har legat på deras kunskap om målgruppen, hur de arbetar praktiskt, vilka perspektiv de utgår från samt hur de beaktar de mänskliga rättigheterna i sin strävan mot att förbättra papperslösa kvinnors livsvillkor. Vi har redogjort för tidigare forskning om globaliseringen, kvinnors migration, medborgarskap, välfärdsstaten, civilsamhället samt i bakgrunden beskrivit kvinnojoursrörelsens framväxt, kvinnojourernas uppdrag och utmaningar, det feministiska perspektivet och kulturell kompetens i förhållande till papperslösa kvinnor. Teorin vi har använt oss av i analysen av vår insamlade empiri är intersektionalitet. Resultaten har visat på skillnader mellan kvinnojourerna beträffande kunskap, erfarenhet och praktiker i möten med papperslösa kvinnor. Samt visat på likheter beträffande deras upplevelser av dilemman som uppstår i mötet med papperslösa kvinnor då nationell rätt omöjliggör deras uppdrag och gemensamma engagemang att verkas för mänskliga rättigheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Lomakka, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Isacsson Lekander, Natalia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hemlöshet - En jämförande dokumentstudie med riktad innehållsanalys av boendelösningar för hemlösa personer2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 316.
  Lomming, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lund, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  22§LVU. Tillämpas mellantvång i Norrland?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Lomstad, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Alkoholmissbruk och åldrande:: En kvalitativ studie om handläggares syn på socialtjänstens arbete med alkoholmissbruk hos äldre personer över 65 år.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie som belyser hur samarbete mellan socialtjänstens

  äldreomsorg- och missbruksenhet kan komma till uttryck gällande hantering av äldre

  individer över 65 år med alkoholmissbruk. Studien grundas ur en fenomenologisk ansats och

  redogör för kunskapsläget idag samt belyser erfarenheter från fyra handläggare inom

  socialtjänstens äldreomsorg- och missbruksenhet i Jönköpings län. Semistrukturerade

  intervjuer har genomförts och insamlat material har genom analysmetoden

  meningskoncentrering besvarat forskningsfrågorna. Resultaten påvisar rådande kunskapsläge

  där socialtjänsten inte ligger i framkant vad gäller den växande problematiken för äldre med

  alkoholmissbruk. Studien visar att det finns stora brister i samarbetet mellan enheterna och det

  existerar inga utarbetade strategier för att bistå målgruppen. Befintliga lagar försvårar

  handläggarnas utredningar i arbetet med äldre individer som utvecklat ett

  alkoholmissbruk. Slutligen indikerar resultatet att handläggare efterfrågar specialkompetenser

  samt förebyggande arbete som kan tillgodose äldre alkoholmissbrukares specifika behov.

 • 318.
  Lundgren, Minna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Jonsson, Ummmis
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien2016In: Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum / [ed] Karin Jarnkvist & Anna Molin, Sundsvall: Mid Sweden University , 2016, p. 24-31Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  #miunjubfest
 • 319.
  Lundgård, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Syns man inte, finns man inte”: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på tjejers identitet och psykiska hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har kommit att bli en kontext för ungdomar att experimentera med sinidentitet samt även för att ta del av varandras liv. Användandet av sociala medier ökar, därforskning visar att tjejer använder dem mer än killar. Forskning visar även att det finnskönsskillnader när det kommer till konsekvenser av användandet av sociala medier. Syftetmed denna studie var därmed att i svensk kontext undersöka om tjejers identitet ochpsykiska hälsa påverkas av användandet av sociala medier, och i sådana fall hur. Studien ärav kvalitativ ansats, där metoden för insamling av empiri var fokusgrupper.Fokusgrupperna har omfattat 18 tjejer i ungdomsålder. Utifrån insamlad empiriidentifierades fem olika teman, vilka omfattar olika processer av påverkan på tjejersidentitet och psykiska hälsa via användandet av sociala medier. Denna studie har visat atthur tjejers identitet och psykiska hälsa påverkas av dessa processer beror på tjejers samtidapsykiska hälsa och identitet, alltså hur tjejer själva mår, vilken självbild de har och hursäkra de är i sig själva.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Lundin, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Grahn, Anton
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det är inte övervakning, det är en tillsyn”: En kvalitativ studie om tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten. Det vetenskapliga problemet som denna uppsats önskar belysa är den utmaning som den kommunala hemtjänsten sannolikt kommer att ställas inför i framtiden med tanke på den demografiska utvecklingen. Denna uppsats bygger på data inhämtad från sex informanter från fyra olika kommuner i Sverige. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer som genomfördes på plats och via telefon. Resultatet visar på att informanterna ser positivt på insatsen och ser få utmaningar med webbkameratillsyn. De positiva aspekterna informanterna belyste innefattas bland annat av förbättrad sömnkvalitet hos brukaren, mindre integritetskränkande än ett ordinärt tillsynsbesök, minskad miljöpåverkan och högre kvalité i omsorgen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Lundén Wallner, Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Faktorer som kan påverka socialsekreterares val av behandlingsmetod för missbrukande klienter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Faktorer som kan påverka socialsekreterares val av behandlingsmetod för missbrukande klienter
 • 322.
  Madjid, Said
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hozli, Nora
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Cannabisbruk bland ungdomar. En systematisk litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Matsson, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Matsson, Tova
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Motiverande samtal i praktiken  - En förståelse för hur socialarbetare använder sig av motiverande samtal2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 324.
  Mattsson, Mikaela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wedal, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänstens arbete med barn som upplevt våld i nära relation: En studie om mötet mellan barnet och socialsekreteraren2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag lever ett stort antal barn med våld som en del i sina vardagsliv. Detta gör att dessa individer inte bara möter svårigheter här och nu utan även på lång sikt. I och med att detta är det viktigt att socialsekreterare besitter kunskap om hur man ska arbeta för att på bästa sätt upptäcka samt bemöta de barn som upplever våld i nära relationer. Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur enskilda socialsekreterare arbetar med barn som upplever våld i nära relationer, och detta i förhållande till barnets bästa samt Socialstyrelsens dokument. Studiens resultat har analyserats utifrån två teoretiska perspektiv, ett barndomssociologiskt perspektiv och frontlinjebyråkratens handlingsutrymme. Vid analysen av det empiriska materialet, intervjuerna återfanns olika teman och utifrån dessa har vi även kunnat analysera Socialstyrelsens dokument för att finna skillnader och/eller likheter. Resultatet av studien visar att det finns liknande uppfattningar och arbetssätt för samtliga respondenter, exempelvis att våga ställa frågan om våld, skapa miljöer där barnen känner sig trygga och att man som socialsekreterare är ärlig i mötet. Något som samtliga respondenterna efterfrågar är mer utbildning och kunskap om ämnet barn som upplever våld i nära relation.

 • 325.
  Melin, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Äldres behov och tillgång till aktivitet och social samvaro - Ur vårdpersonalens synvinkel2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen på ett äldreboende

  resonerar kring äldres behov av aktivitet och social samvaro. I arbetet undersöks hur

  vårdpersonalens rutiner ser ut och hur social samvaro och aktivering prioriteras för de

  äldre. Jag använt mig av tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer och tre teorier –

  disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och signifikanta andra för att svara på

  frågeställningarna. Genom semistrukturerade intervjuer med tre personer som arbetar på ett

  äldreboende fann jag att respondenternas svar överensstämmer med tidigare forskning

  beträffande att aktivering och social samvaro är viktigt för de äldre. Respondenterna anser

  att tid för aktivering och social samvaro finns för de äldre och att det måste prioriteras om

  den äldre själv vill och orkar. Vårdpersonalens resonemang liknar både

  disengagemangsteorin och aktivitetsteorin, personalen anser att det är den äldre själv som

  bestämmer i vilken mån aktivering och social samvaro ska prioriteras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Micic, Marina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Älenmark, Lovisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Familjehemmets röst: En kvalitativ studie om familjehemsföräldrarnas upplevelse av att vara familjehem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay have been to investigate family homes’ experiences of being a family home. The focus of this work have been to look at the factors that underlie why people and families chose to become a family home. Another focus is to gain more knowledge about the main challenges that comes with accepting the mission. Besides the challenges, this work studies the opportunities that the effort brings as well. Family care affects these families in different ways, which is also something that is considered in this study. The result of the essay is based upon acquired knowledge in literature as well as qualitative studies. The qualitative studies are based on deep interviews of a total of eight people with family home experiences. The interviews were conducted in semi-structured terms and interpreted in an analytical manner. The empirical have been analysed using content analysis. The results of the work have shown that family homes mostly agree on the factors that are the basis for wanting to start a family home. The family homes consider it to be an exceptional way to help other people and that have enriched their lives. The main difference that was found was the setbacks of what the family parents experienced being the biggest challenge. The differences depended of the various client groups and the responsibility.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Mikaelsson, Ann
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att ta sig ur ett narkotikamissbruk: En kvalitativ studie om före detta narkotikamissbrukares erfarenheter av att (för)bli drogfria.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och fördjupa kunskapen om vad för strategier som varit viktiga för personer i sitt arbete med att bli drogfria samt bibehålla sin drogfrihet. För att skapa en helhet i denna process har det varit viktigt att titta på informanternas väg in i missbruket, deras situation i det aktiva missbruket samt deras väg ut ur missbruket.Studiens metod är halvstrukturerade intervjuer med fyra informanter. Studiens tillvägagångssätt bygger på tidigare forskning inom ämnet och de kvalitativa intervjuerna. Studiens material har analyserats med hjälp av exitteori.För att kunna ta sig ur ett narkotikamissbruk visar studiens resultat att personer i narkotikamissbruk behöver nå en viss botten i sitt missbruk samt erhålla negativa konsekvenser. Den missbrukande behöver trygga sociala nätverk som sätter gränser för den missbrukande och således inte möjliggör individens missbruk. För att bibehålla drogfrihet visar resultatet av studien på vikten av att bryta kontakten med vänner i missbruk samt lära känna sin nya identitet men ändå komma ihåg sin historia. För att inte återfalla i missbruk visar studiens resultat att det är av stor vikt att inte återgå till det tidigare umgänget där missbruk förekommer, samt skapa sig rutiner och meningsfulla intressen.

 • 328.
  Mikaelsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det har format mig till den jag är idag”: En kvalitativ studie om att växa upp i familjehem2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på resultat av kvalitativa intervjuer med livsberättelser från två unga personermed erfarenhet av att växa upp i familjehem. Det övergripande syftet med studien var attundersöka hur dessa personer upplevde tiden i ursprungsfamiljen, familjehemmet och hurfamiljehemsplaceringen påverkat deras liv idag. Valet av ämne bygger på att det finns enkunskapslucka inom heldygnsvården och att barn sällan får möjlighet att uttrycka sina egnaupplevelser. Intervjuerna var semistrukturerade och intervjuguiden konstruerades utifrånfrågeställningarna i studien. Empirin har därefter analyserats utifrån två teoretiska perspektiv:KASAM och resiliens. Resultaten kan inte generaliseras utifrån att alla individers upplevelserär olika. I vår studie har båda respondenterna varit familjehemsplacerade inom det egnanätverket och det framlyfts av dem själva som det bästa alternativet. I studien styrks det attbarn som placeras i familjehem har en svår och problematisk bakgrund och detta är något somföljer med under hela livet. De kan därför behöva stöd att bearbeta svåra upplevelser ochkänslor.

 • 329.
  Mohlin, Yngve
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En rak vänster: Svensk amatörboxning som socialisations- och integrationsarena2014Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Molina Leiva, Natalia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Åtta berättelser från unga kvinnor om deras alkoholdebut2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har undersökt unga kvinnors berättelser om deras alkoholdebut. Frågeställningar har upprättats med hjälp av en kvalitativ ansats och löd enligt följande; Vad är de unga kvinnornas erfarenheter av sin alkoholdebut? Vilka teman är framträdande i de unga kvinnornas berättelser?Insamlingsmetod är minnesarbete som är förankrad inom feministisk forskning Det har inhämtats åtta berättelser från unga kvinnor i årskurs tre på gymnasiet. Berättelserna har sedan analyserats utifrån en narrativ metod för att finna meningar i de unga kvinnornas upplevelser. Författaren till studien har tagit stöd av tidigare forskning inom områden ungdomar/unga kvinnor och alkoholdebut. Som teoretisk referensram i studien har ett genusperspektiv och ett intersektionellt perspektiv tillämpats. Syftet med studien har inte varit att finna resultat som är generaliserbara men att uppmuntra till vidare reflektion om synen på kvinnors alkoholvanor idag i relation till ett heteronormativt samhälle. Sammanfattningsvis konstaterar författaren i denna studie att kvinnorna i studien berättar om olika erfarenheter av hur det är att göra sin alkoholdebut idag som kvinna. Utifrån de rådande normativa strukturer i samhället har kvinnan en svår balansgång för att konstruera sig som en feminin kvinna samtidigt som hon är en självständig och modern kvinna. Ett kritiskt maktperspektiv och en reflekterande praktik i det sociala arbetet behövs för att undvika normativa och diskriminerande strukturer som begränsar kvinnors livsvillkor.

 • 331.
  Morin, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bemötande av psykisk ohälsa hos personer inom LSS: Personals erfarenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bemötandet gentemot personer med omfattande funktionsnedsättningar kan påverka personens psykiska hälsa på olika sätt. Detta medför att personal som dagligen kommer i kontakt med målgruppen aktivt kan arbeta för att förbättra gruppens hälsa.Denna studie syftar till att undersöka hur personal inom LSS bemöter personer med funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa i syfte att främja deras psykiska hälsa. Studiens frågeställningar är följande: Vilka faktorer anser vårdpersonal vara viktiga i bemötandet av personer med en funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa, Vilka möjligheter och hinder ser vårdpersonal i bemötandet av personer som har en funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa samt på vilket sätt påverkar klass, kön och etnicitet personalens bemötande av personer med en funktionsnedsättning och samtligt psykisk ohälsa. Undersökningens empiri har inhämtats genom fokusgruppintervjuer med personal som på olika sätt arbetar inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS lagen). Studiens teoretiska perspektiv består av intersektionell teori där intersektionen av klass, kön och etnicitet tas i beaktande. Resultatet har arbetats fram genom en innehållsanalys och med hjälp av det intersektionella teoretiska perspektivet. I resultatet framgår bland annat vikten av att se till hela personen tillsammans med tydlighet och respekt i bemötandet av målgruppen för att främjar deras psykiska hälsa. Andra faktorer som påverkar bemötandet av målgruppen är också att de boendes socioekonomiska status, etnicitet och kön. Intersektionen mellan dessa maktkategorier är därför, som personal viktigt att ha i bejakande i bemötandet.

 • 332.
  Mujezinović, Emina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tällgård, Joanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Perspektiv på ”hedersrelaterat” förtryck: En intervjustudie med frivilligorganisationer som arbetar med ”hedersfrågan”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Hedersrelaterat” förtryck förekommer i olika former som vardaglig kontroll, begränsningar av individens val av partner, hot om våld samt mord i ”hederns” namn. Ändå finns inte tillräckligt med forskning om arbetet mot förtrycket och utvecklingsmöjligheterna för arbetet med ”hedersrelaterat” förtryck. Idag finns det många frivilliga organisationer som arbetar med ”hedersrelaterat” förtryck. Denna studie undersökte fyra frivilligorganisationers (Glöm Aldrig Pela och Fadime, Kvinnors Nätverk, Varken Hora Eller Kuvad samt Terrafem) syn på ”hedersrelaterat” förtryck utifrån perspektiven kultur, feminism och intersektionalitet. Fyra semistrukturerade intervjuer tolkades genom en kvalitativ innehållsanalys. Studiens centrala fynd är att ”hedersförtryck” i allmänhet förklaras av dessa frivilliga organisationer utifrån ett kulturperspektiv på kvinnors underordning och en viss förståelse av behovet av ett intersektionalitetsperspektiv som dock inte implementeras i verksamheterna. Det framkommer att respondenterna anser att stödet till utsatta utgår från en individuell kontextuell förståelse, samt att de största utvecklingsmöjligheterna respondenterna ser är en kunskapshöjande praktik och politisk påverkan vilket analyseras utifrån riskerna med organisationernas nuvarande kulturessentialistisk kunskap. Resultatet visar att frågan om ”hedersrelaterat” förtryck handlar om ojämlikheter, rätten till deltagande i samhället och jämställdhet. Vi argumenterar att arbetet med så kallad ”hedersrelaterat” förtryck måste diskuteras utifrån människors lika värde istället för att fokusera på stelbenta kulturella skillnader. Utöver diskussion behöver arbetet ske både inom det praktiska sociala arbetet samt på politisk nivå utifrån en inkluderande, intersektionell praktik.

 • 333.
  Möller, Filip
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur kan vi nå ett hållbart socialt arbete?: En studie om anställdas erfarenheter av utbrändhet på kommunalaverksamheter inom socialt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt svensk statistik ökar utbrändhet för varje år i vårt samhälle. Det synsframförallt hos individer med emotionella arbeten. Det drabbar inte bara individen påett personligt plan utan påverkar även arbetsplatser och ökar samhällskostnader.Syftet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka anställdas erfarenhet avutbrändhet inom socialt arbete på kommunala arbetsplatser, samt även belysa resurseroch hur vi kan nå ett hållbart socialt arbete. Resultatet har visat tydliga centrala temansom är följande; likartade varningssignaler, chefens påverkan, arbetsstruktur,samhällets roll och interventioner för ett hållbart socialt arbete. Teman har analyseratsgenom valda teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras framtidautmaningar för att motverka utbrändhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Nasir, Berivan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Zeidan, Hiba
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ensamkommande flyktingbarn och deras heterogena migrationsprocess2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 335.
  Natnael, Danait
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samråd i socialtjänsten: Funktion, betydelse och användning för socialsekreterares beslutsfattande i ekonomiska biståndsärenden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish governmental administration such as the social services has the possibility to assist and give a lending hand, through financial aid, to individuals in society that are living in economic and social exposure. The work that social service social workers do with inquiry, assessment and decision-making within these financial aid units, is therefore of significant value. Although, social workers work with decision-making does not happen single handedly everytime. Consultation within social services, namely those occasions where social workers together with managers and colleauges consult of decisions, has consequently a central part inthe way that financial aid is disposed amongst society’s citizens. Social workers decision-making is influenced by, for instance, political, societal, organizational, managerial, collegiate, personal, social, legal and administrative factors. These interact in the construction of the consultation gatherings and its function, use and meaning for decisions made in social workers financial support for service users. The purpose of this study is to examine the function, use and meaning of consultation for social workers decision with financial aid matters. Seven social workers from different cities operative within social services financial aid unit participated. The study was performed through qualitative semi-structured interviews. The result has been analyzed through thematic content analysis. The result of the study shows that consultation has an extensive function, use and meaning for social workers decision-making concerning allowance to service users, but that consultation has various meaning and differential ways of function. The result shows that consultation is used as a way to implement the organizational New Public Management-policy, where the decision of social workers is controlled and homogenized beneath managers supervision. Such control and standardization is incorporated through processes of governmentality where social workers learn which decisions are good by confirmation, and as irrational by resistance. Thereby the consultations also enables a sense of security in the social workers by anchoring their decisions in colleagues and managers.

 • 336.
  Neuman, Michiel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialsekreterarens möjligheter att ta hänsyn till ensamkommande barns enskilda behov och förutsättningar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine social workers ability to respond to unaccompanied children’s individual needs and circumstances. The study is based on semi-structured qualitative interviews with three social workers. The results have been interpreted with previous research findings and a theoretical perspective based on bureaucracy’s influence on client relations. The results show that social workers possibility to investigate unaccompanied children’s needs and circumstances are limited due to limited information sources, cultural and linguistic differences and children’s mistrust in government agencies. There is also reason to believe that the research method BBIC isn’t fully adapted to the target group. Social workers are limited in their ability to respond to unaccompanied children’s individual housing needs, due to a lack of living accommodations. Another finding is that Swedens municipalities differ in the way they handle unaccompanied children’s matters, which may affect the wellbeing of these children.

 • 337.
  Nilsson, Fredrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Snow, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kränkningar på nätet: En komparativ kvantitativ studie av staden vs den mindre orten.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kränkningar på nätet är ett problem som blir allt mer uppmärksammat och påtagligt i samhället. Vi har undersökt problematiken hos gruppen ungdomar och syftet med studien är att klargöra huruvida det finns skillnader i problematiken beroende på om en ungdom går på en skola i en stad eller i en mindre ort. Studien visar att skillnader finns och att det är mer förekommande i skolan på den mindre orten. Det finns även resultat som tyder på samband mellan den ökade förekomsten av nätkränkningar och samtidigt ett större användande av sociala medier. Med andra ord skulle den högre förekomsten av nätmobbning/nätkränkningar kunna tillskrivas ett högre användande av sociala media snarare än storleken på orten. Studien är komparativ, kvantitativ sort och har utförts i form av en enkät i två skolklasser, en i Kvarstad och en i Skoga

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Nilsson, Kim Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Positiva resurser i hemtjänst;: En lokal enkätstudie utifrån omsorgspersonalens arbetssituation2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgen har varit drabbat av nedskärningar och omsorgspersonalens arbetssituation har beskrivits som tidspressad. Känslan av att inte kunna ge rimlig hjälp till de äldre och att uppleva det som mycket att göra har kopplats till psykisk och kroppslig trötthet. Psykosociala modeller har visat att resurser i arbetsmiljön kan motverka detta. Syftet med denna studie var att ur ett hälsofrämjande perspektiv undersöka positiva arbetsmiljöfaktorer för personal inom hemtjänsten samt hur äldreomsorgen som arbetsplats tidigare beskrivits i forskning, och hur arbetsmiljön relaterar till hälsa. I syfte av en kvalitativ enkätstudie formulerades frågor viktiga för hälsa och välbefinnande ur ett hälsofrämjande perspektiv. 21 omsorgsmedarbetare gav svar som därefter kategoriserades med metoden grounded theory. Betydelsen av kategorierna och dess faktorer analyserades utifrån teorin om KASAM, känsla av sammanhang. Kategorierna erkännande, uppgiftsvariation och brukare framstod som resurser för personalen. Dessa kan, tillsammans med medbestämmande och social tid med de äldre, ge styrka åt KASAMs komponenter och betraktas som hälsofrämjande för personalen. Betydelsen av detta resultat diskuterades ur personal-, brukar, organisations och samhällsperspektiv

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Nilsson Ranta, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Den alltför bildade: om en tornedalsflicka på arbetsstuga2013In: Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år / [ed] Sofia Holmlund & Annika Sandén, Stockholm: Natur och kultur, 2013, p. 274-292Chapter in book (Other academic)
 • 340.
  Nilsson, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Man hinner ju inte det man vill hinna.”: Socialsekreterares upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalitéinom barnavården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att socialsekreterare inom barn och ungdomsvården är ett av de mestkrävande yrkena inom socialt arbete och trycket blir inte lättare av att orosanmälningarna påbarn ökat de senaste åren. Den här studien fokuserar på fem socialsekreterare på barn ochfamilj och deras upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalité.Semistrukturerade intervjuer användes som grund för den tematiska analysen, där tvåhuvudteman identifierats: upplevelser av arbetsbelastning och arbetsbelastningens påverkanpå arbetets kvalité. Socialsekreterarna upplevde en hög eller otillfredsställande högarbetsbelastning vilket påverkade framförallt att dokumentation och uppföljning av insatserinte hanns med i den utsträckning som behövs för att uppfylla de lagstadgade krav som finns.Uppleveslen av att vilja göra mer för sina klienter men att tiden inte räcker till noterades frånsamtliga i studien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Nilsson-Ranta, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  A Thousand years in Lapland2014In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 134, no 2, p. 303-304Article, book review (Other academic)
 • 342.
  Nitzler, Sanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sundberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vad är kompetens? En kvalitativ studie om arbete med ensamkommande flyktingbarn2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Studiens syfte var att undersöka hur några socialsekreterare, skolkuratorer och vägledare beaktar kompetens i arbete med ensamkommande flyktingbarn då inget genomgående kompetenskrav finns professionerna emellan, trots att de arbetar utifrån samma uppdrag från regeringen. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Sex intervjuer genomfördes totalt, med tre socialsekreterare samt tre vägledare. Den insamlade empirin har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt samt organisationsteoretiskt perspektiv och har ställts mot tidigare forskning samt direktiv angående kompetenskrav. Centrala teman som belyses i fråga om socialsekreterares samt vägledares arbete med ensamkommande flyktingbarn är hur kompetens beaktas, hur samverkan har betydelse i arbetet samt på vilket sätt socialsekreterares och vägledares kompetens är betydande för ensamkommande flyktingbarn. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner ansåg att utbildning och erfarenhet (kompetens) är viktigt inom dessa professioner, samt att samverkan är en betydande del för att utföra ett effektivt arbete. Det framkom även att några utav intervjupersonerna ansåg att det fattades adekvat kompetens inom HVB-hemmen.

 • 343.
  Njie, Awa Bajen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tatavosian, Meghedi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Före detta kriminellas väg ut ur kriminalitet – En analys av före detta kriminellas berättelser2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract:

  Föreliggande studie avser att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för när individer

  tar sig ur kriminalitet. Då vi vill få en inblick i hur människor som har valt att lämna sin

  kriminella livsstil, har vi valt att intervjua personer som är medlemmar i organisationen

  Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS). Vi har valt använda oss av Role exist teorin i

  denna studie, då den förklarar hur personer byter roll. Vi har presenterat olika bidragande

  bakomliggande faktorer som förklarar varför våra respondenter har valt att lämna sina

  kriminella livsstilar. Vi har även undersökt vilka orsaker som kan leda till att en person

  återfaller. Resultat visar att många av våra respondenter lämnade sin kriminella livsstil främst

  på grund av familjerelationer, ålder och vissa av dessa var tvungna att byta miljö för att kunna

  leva ett liv utan kriminella handlingar. KRIS har bidragit med ny insats som möjliggör att

  många före detta kriminella inte behöver försörja sig själva genom kriminella gärningar.

 • 344.
  Nolervik, Mikaela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Beatrice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor: Det ideella arbetet och den rådande könsmaktsordningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som länge har ökat och ännu fortsätter att öka, sett till statistiken. I dagsläget ligger mycket ansvar på ideella frivilligorganisationers bord. Men det krävs mera resurser för att organisationernas arbete skall kunna fungera så bra som möjligt, så att de kan bistå med hjälp till alla kvinnor oavsett bakgrund. Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka hur de ideella organisationernas arbete med våldsutsatta kvinnor fungerar, med mer ansvar och utan tillräckliga resurser. Vi försöker också ta reda på hur saker påverkas av den rådande könsmaktsordning som finns i samhället samt hur det ser ut med attityder kring våldsutsatta kvinnor. Vi utförde två längre, semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med våldsutsatta kvinnor vid två olika organisationer i Östersund för att få bland annat få information kring hur de ser på det ansvar de har samt de resurser de har att röra sig med i sitt arbete. Vi har valt att utföra vår studie ur ett könsmaktsperspektiv där vi har använt oss av teorier och begrepp som rör könsmaktsystemet och härskartekniker.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Mäns våld mot kvinnor
 • 345.
  Norberg, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Välmenande barnbeskydddare  Utsagor i mediers rapportering i relation till en extrem händelse2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Nord, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Individuella och sociokulturella faktorers samverkan i utvecklandet av ätstörningar - En kvalitativ undersökning ur ett feministiskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 347.
  Nordin, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vägen till hjälp - En kvalitativ studie om äldres process från hjälpbehov till att fåbehovsprövade stödinsatser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 348.
  Nordlund, Nina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Svensson, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Är blod tjockare än vatten?: En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av nätverkshem2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenhet av nätverksplaceringar. Empirin söker besvara upplevelsen av stödet till nätverkshem, hur de verktyg som finns att tillgå kommer till användning i arbetet samt vilka begränsningar och möjligheter som finns i stödet till nätverkshem. Studien har en kvalitativ forskningsansats. Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. Intervjupersonerna valdes ut genom snöbollsurval. Teoretiskt perspektiv valdes med hänsyn till nätverkets komplexitet och i förhållande till valt problemområde. Empirin redovisades med hjälp av tidigare forskning inom området och analyserades med ett systemteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att socialsekreterare upplever att stödet till nätverkshem är bristfälligt till följd av hög arbetsbelastning och pressad tidsram. Socialsekreterarna uppvisade en positiv inställning till nätverkshem samt en önskan om starkare skydd kring barnen under placeringstiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Nordqvist, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Arzumanova, Rufina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Hedern”, alltid en invandrarfråga?: En kvalitativ studie om aktörers föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker några yrkesverksamma i offentliga myndigheter (Länsstyrelsen, polisen, elevhälsan) och en frivillighetsorganisations (Rädda Barnen) definition och föreställningar om "hedersrelaterat" våld och förtryck, vilken problematik de möter i sitt dagliga arbete samt vilka perspektiv som finns representerade och etablerade inom dessa verksamheter sedan "hedersfrågan" initierades år 2002. Studien tar sin utgångspunkt i det intersektionella perspektivet. För att få svar på de yrkesverksammas definitioner och föreställningar har studien genomförts via fem semistrukturerade intervjuer - som en del av en kvalitativ forskningsansats. Som analysmetod för tolkning av empiri har innehållsanalys tillämpats. De centrala fynden av studien går i linje med tidigare intersektionell forskning, där en framträdande kulturalisering i definitionen av "hedersproblematiken" återfinns, då den förknippas och förklaras utifrån kulturella aspekter. Det framkommer även en avgränsning av kunskap, det vill säga att kunskapen centreras till ett fåtal personer inom verksamheten och där en uttalad föreställning om att "specialkompetens" om "hedersproblematiken" behövs. Detta är helt i motsats till andra kritiska perspektiv som anser att detta är en stigmatiserande social praktik genom särdelningen av problematiken. Dessa perspektiv pekar istället på att förtrycket bör ses som globalt och inte bundet till vissa "kulturer". Vidare syns att könsfördelning fortfarande finns uttalat, trots många års forskning och politiska kunskapssatsningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Norén, Cajsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus: En fallstudie av Norges nationella kompetenscentrum för psykisk hälsa bland samer.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte och problemformulering föds ur den diskurs som rör samers psykiska hälsa i Sverige, vilken kantas av politisk, historisk och psykosocial påverkan och återspeglas idag genom missnöje, ett sämre mående och ett outvecklat forskningsområde. I periferin finns SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus), Norge och dess samiska kompetenscentrum. Med en betydligt mer utvecklad teori, praktik och forskning är de en unik verksamhet i sitt slag. I avsaknaden på lösningar i Sverige måste man titta till dem som sägs inneha kunskapen. En fallstudie var född och med fallet SANKS var mitt mål att belysa deras verksamhet. Genom olika kvalitativa-, oformella intervjuer, delvis deltagande observation och tillgodogörande av dokument och forskning. Studien finner och behandlar främst kulturell sensitivitet som ett genomgående perspektiv, som framhålls som eftersträvansvärt. Implementeringen av perspektivet förespråkar en allomfattande analys, reflektion, anpassning och tillpassning av verksamheters alla beröringspunkter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
456789 301 - 350 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf