Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 3885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Axelsson Svancar, Maja
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Åsvik, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vad är vardagsmatematik?: En studie om lärares uppfattning av begreppet vardagsmatematik och dess roll i undervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka några lärares definitioner av begreppet vardagsmatematik, samt om och i så fall hur de menar på att de använder vardagsmatematik i undervisningen. Metoden som har använts för att samla data till denna studie är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Resultaten från analysen av intervjuerna redovisas inom tre olika kategorier: realism, användbarhet och kontext. Slutsatsen kring definitionen av begreppet är att alla lärare i många fall är samstämmiga. Alla lärare påpekade användbarheten i sin definition. Tre av fyra betonade realism men ingen betonade kontext. Det tillkom också en kategori, specifikt matematiskt innehåll och förmågor, då två lärares svar inte passade in i någon befintlig kategori. När det gäller användandet av begreppet i undervisningen var även här lärarna samstämmiga. Alla lärare betonade användbarheten och tre av fyra betonade realism. Här var det dock två lärare som också betonade kontext. I en närmare granskning av resultaten kan man dock ifrågasätta vems realism och användbarhet som menas, vilket vi också diskuterar.

   

 • 252.
  Axelsson, Åsa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  SVENSKUNDERVISNING I FLERSPRÅKIGA KLASSRUM: En studie av några svensklärares syn på den språkheterogena undervisningskontexten2008Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vad innebär det att undervisa i en språkheterogen kontext? Trots att det i styrdokument och inom forskning fastslås att elever med ett annat modersmål behöver andraspråksundervisning för att utveckla den för skolframgång och samhällsdeltagande så viktiga språkbehärskningen, gör okunskap, resursbrist och låg status för ämnet svenska som andraspråk att svensklärare utan kunskap om andraspråksinlärning ställs inför flerspråkiga elevgrupper. I den här undersökningen besvarar sex svensklärare i grundskolans senare år vilken attityd, erfarenhet och utbildning de har när det gäller undervisning i språkheterogena kontexter. Genom att fråga hur flerspråkigheten påverkar undervisningen, om den är en tillgång istället för ett hinder och om kunskaper i andraspråksinlärning behövs i svensklärarkompetensen växer bilden fram av den mångkulturella och flerspråkiga skolans ökade krav på både individualisering och inkludering. Denna fallstudie visar att mångfalden betraktas som en positiv kraft i det mångkulturella klassrummet där elevers olika perspektiv berikar undervisningen. Men bristande kunskap om flerspråkighet och andraspråksinlärning gör att de språkliga olikheterna i klassrummet inte utnyttjas och att de kan bli till en svårighet istället för en resurs. Trots de stora utmaningarna i annan ämnesundervisning visar det sig att språkutveckling fortfarande ses som svensklärarens uppgift och dessutom görs andraspråksläraren ofta ansvarig för alla elever med ett annat modersmål. Det som studien bekräftar är att lärare i alla ämnen behöver kunskap om språklig och kulturell mångfald och att de har ett gemensamt ansvar för både elevernas identitetsskapande och deras språkutveckling.

 • 253.
  Axén, Maya
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Björklund, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  En studie om andraspråksundervisning i teori och praktik: - en fallstudie mellan två skolors arbetssätt2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att genom en fallstudie undersöka hur två olika skolor anpassar organisation och undervisning, utifrån andraspråkselevers särskilda behov. Forskningsbakgrunden lyfter fram för undersökningen centrala tankar inom andraspråksteorier, synen på språkundervisning genom tiderna samt organisationen av undervisningen idag. Syftet var att belysa skolors arbetssätt vad gäller under­visning av andraspråkselever och jämföra det med den forskningsbakgrund vi har tagit del av.     För att ta reda på detta använde vi oss av kvalitativa metoder. Inledningsvis genomfördes observationer av klassrums­undervisning, vilket följdes av intervjuer av berörda klasslärare samt enkätintervjuer med lärare i svenska som andraspråk.   Det vi kunde konstatera var att en grundläggande lärarutbildning, med fortsatt kompetens­utbildning i svenska som andraspråk, är en förutsättning för att skapa ett undervisningsklimat som gynnar elever med annat modersmål än svenska. Dessutom hade skolans policy för hur under­visningen bör bedrivas samt inställning till dessa elever avgörande betydelse.    Slutsatsen blev att ju mer medvetna lärarna är om andra­språkselevernas språk­utveckling och vilken förmåga de har att skapa ett gott interaktionistiskt lärande­klimat, desto bättre blir förutsättningarna för elever att tillägna sig ett andraspråk.

 • 254.
  Aziz Ali, Barkat
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  A comparison of a Lazy PageRank and variants for common graph structures2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis first reviews the mathematics behind the Google’s PageRank, which is the state-of-the-art webpage ranking algorithm. The main focus of the thesis is on exploring a lazy PageRank and variants, related to a random walk, and by realizing that, they can be computed using the very same algorithm, find lazy PageRank and variants' expressions for some common graph structures, for example, a line-graph, a complete-graph, a complete-bipartite graph including a star graph, and try to get some understanding of the behavior of the PageRank, when a network evolves, for example either by a contraction or an expansion of graphs’ nodes or links.

 • 255.
  Bach, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Älgbrorsor, drakar och lågstatusunge: Skildringar av barns inre tankar i bilderböcker av Pija Lindenbaum2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bilderböcker kan ibland uppfattas som skrämmande och inte lämpliga för barn enligt den vuxne högläsaren. Med kunskap hos pedagoger om berättelsers dubbla tilltal och olika tolkningsnivåer skulle dessa skildringar kunna te sig mindre skrämmande och i stället stimulera till givande samtal med barngrupper. Uppsatsen är en narratologisk studie av tre valda bilderböcker av Pija Lindenbaum. Syftet med studien är att studera hur Lindenbaum skildrar barns inre tankar och handlingar. Vilka grepp använder Lindenbaum för att beskriva barns inre värld? Hur skildras barn och vuxna i böckerna? På vilket sätt får böckerna ett barnperspektiv? Analysen beskriver hur Lindenbaum skildrar barnets inre värld genom att huvudpersonen i berättelsen bearbetar känslor och tankar i en fantasivärld, lekvärld, och i en realistisk värld. Med studier av modaliteten, berättarperspektivet och karaktärer i berättelserna har analysen visat på flera tolkningsmöjligheter som ger texterna en djupare innebörd. Studien förtydligar påståendet att berättelser består av flera nivåer där barn och vuxna uppfattar innehållet utifrån sina egna kognitiva förmågor.

 • 256.
  Backlund, Mathilda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nyanlända i den svenska engelskundervisningen: En studie om engelsklärares och nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av inkludering2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter flera årtionden av invandring har den svenska skolan fler elever än någonsin som talar ett annat modersmål än svenska. Tyvärr visar också studier (Begler & Ahnborg, 2011; Torpsten, 2012, s. 7778) att elever med annat modersmål inte lyckas lika bra som övriga elever i skolan. Därför är syftet med denna studie att undersöka, i ett svenskt sammanhang, dels vilka attityder nyanlända elever och deras lärare i engelska har till flerspråkighet och modersmålsundervisning, dels vilka förutsättningar de anser att nyanlända har för engelskinlärning, och varför, och dels vilka stödstrukturer som bör användas för att inkludera nyanlända i engelskundervisningen. Följaktligen har tretton nyanlända gymnasieelever respektive fem engelsklärare på gymnasienivå intervjuats. Elevernas och lärarnas svar indikerade att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är av låg prioritet, framför allt från elevernas sida, medan det också framkom att elevernas motivation för engelskämnet är mest avgörande för att de ska bli godkända i engelskämnet. Dessutom är det möjligt att koppla de inkluderande strategierna som studiens lärare och elever nämner till vilken potential de har att motivera eleverna till att lära sig engelska. Sammanfattat kan den modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet som erbjuds behöva granskas ytterligare och det kan finnas ett behov av att formulera strategier för hur flerspråkighetens potential kan utnyttjas av ordinarie engelsklärare i klassrummet. Dessutom kan studiestödets funktion respektive andra alternativa stödstrukturer behöva diskuteras. 

 • 257.
  Backlund, U.
  et al.
  Danderyds Gymnasium, Danderyd, Sweden.
  Carlsson, Linus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Fällström, A.
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Persson, H.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Semi-Bloch Functions in Several Complex Variables2016In: Journal of Geometric Analysis, ISSN 1050-6926, E-ISSN 1559-002X, Vol. 26, no 1, p. 463-473Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Let M be an n-dimensional complex manifold. A holomorphic function f:M→C is said to be semi-Bloch if for every λ∈C the function (Formula presented.) is normal on M. We characterize semi-Bloch functions on infinitesimally Kobayashi non-degenerate M in geometric as well as analytic terms. Moreover, we show that on such manifolds, semi-Bloch functions are normal.

 • 258.
  Backlund, Ulf
  et al.
  Danderyd gymnasium.
  Carlsson, Linus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fällström, Anders
  Umeå University.
  Persson, Håkan
  Uppsala University.
  Semi-Bloch functions in several complex variables2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Let $M$ be an $n$-dimensional complex manifold. A holomorphic function $f:M\to \mathbb C$ is said to be semi-Bloch if for every $\lambda\in \mathbb C$ the function $g_\lambda=\exp(\lambda f(z))$ is normal on $M$. We characterise Semi-Bloch functions on infinitesimally Kobayashi non-degenerate $M$ in geometric as well as analytic terms. Moreover, we show that on such manifolds, semi-Bloch functions are normal.

 • 259.
  Backman, Pauline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Achieving Increased Readability: Swedish Red Cross texts and their English Translations2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The importance of readable texts is gaining increased recognition, especially when writing for a diverse audience represented by people of various backgrounds and cultures.

  The present study compares the levels of readability in Swedish and English texts, from the Swedish Red Cross organisation. The Swedish texts were translated into English by the author of the present study, with the aim of producing texts written in plain English for a readership with potentially low proficiency in the language. The methods used to measure the readability levels of the source and target texts included two well-established readability tests online, a textual analysis (focused on linking words and the active vs. passive voice) and questionnaires from the Red Cross supervisor and a small group of informants representing the target readership.

  The results show that increased readability was achieved for the majority of the target texts compared to the corresponding source texts. However, there are results, mainly from the textual analysis, that deviate from this general picture, which may be the reason why the overall grade of the TTs is, fairly easy. However, whether the readability of the target texts is high enough for the diverse readership they are intended for is difficult to assess within the framework of the present study, such an assessment would be suitable when the texts have been available for a longer time.

  Keywords: readability, readability formulas, linking words, the active voice, the passive voice, English, Swedish, translation. 

 • 260.
  Bagge, Clara
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rådstam, Amanda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Den demokratiska 1-3-skolan – finns den?: En kvalitativ studie om lärares syn på demokrati i årskurs 1-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie med syfte att fördjupa kunskaper om hur lärare i årskurs 1-3 arbetar och tolkar begreppet demokrati. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer har lärarna visat en förståelse för begreppet demokrati och kan ge exempel på hur de arbetar med demokratiska arbetsformer. Studiens slutsats är att lärare har en bred kompetens men tydligare mål i läroplanen hade underlättat för lärarna om vilket arbete som bör genomföras.

 • 261.
  Bahrami, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Parastar, Soma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Flerspråkiga elevers attityder till sitt modersmål2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka flerspråkiga elevers attityd till sitt modersmål, samt se hur miljöfaktorer påverkar elevens attityd. Till denna studie används en kvalitativ metod som går in mer på djupet. Resultatet visar att den primära socialisationen har störst påverkan på elevens attityd och att den sekundära socialisationen även spelar en stor roll. De slutsatser vi kan dra är att ju säkrare man är i sin identitet, desto positivare blir den egna attityden.

 • 262.
  Bairkdar, Anas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  A model to examine how social influence on individual grades may bias the aggregate grade in a sequential grading process.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Businesses nowadays tend to ask their customers to grade a product or a service they have experienced, usually that grading is a number of stars on a scale of 5. When an individual grades a product, that grade goes into a system that calculates the average of all given grades and expose it to the next individual, and so on. Through primary data we estimated what could be a realistic distribution of uninfluenced grades as well as a realistic degree of social influence. This thesis aims to understand the social influence on individual grades and to what extent the order in which graders come may bias the aggregate grade. In addition, we aim to apply mathematical analysis and simulations to examine the social influence of a planted grade on aggregate grade, depending on the strength of social influence and the total number of graders.

  It was concluded that ordering the same set of individuals in different ways will give different aggregate grades, mostly biased when ordering from largest to smallest and the other way around. In addition, we presented a perception on how large a planted grade can affect the aggregate grade, studying different main factors such as the degree of social influence and total number of graders.

 • 263.
  Balaman, Ufuk
  et al.
  Hacettepe University.
  Sert, Olcay
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Local Contingencies in L2 Tasks: A Comparison of Context-Sensitive Interactional Achievements across Two Different Task Types2017In: Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, ISSN 2013-6196, Vol. 10, no 3, p. 9-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent research on L2 interaction and interactional competencies shows that L2 learners deploy a great diversity of interactional resources and adapt their talk to context-sensitive differences in various institutional settings. Although there is a growing interest in how these resources vary in different settings, comparative investigations into the interactional mechanisms in different contexts is scarce. With this mind, using Conversation Analysis, this study sets out to provide a snapshot of how a focal L2 learner manifests an observable diversity in task openings of a face-to-face discussion task and an online emergent information gap task. We focus on the first encounters with these two task types and settings and describe participant orientations to context-sensitive conduct on a turn-by-turn basis. The findings demonstrate differences in turn taking, allocation and design as well as in action formation, thus contributing to L2 interactional competence research based on comparative analyses of two single cases.

 • 264.
  Balaman, Ufuk
  et al.
  Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.
  Sert, Olcay
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.
  The coordination of online L2 interaction and orientations to task interface for epistemic progression2017In: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 115, p. 115-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The role of knowledge in social interaction has been a recent research concern across several fields and the emergence of epistemics as a concept to understand information exchanges has been facilitated mainly through conservation analytic investigations (Heritage, 2012a,b). Relative epistemic status of speakers (Heritage, 2012a) has appeared to be a layer in the multidimensional body of action and knowledge co-construction (Goodwin, 2013). Although the nature of knowledge exchange processes in mundane talk and learning settings has been described in a number of studies, such an understanding has been explored to a lesser extent in technology-mediated and online interactional environments. With this in mind,, we draw on multimodal conversation analysis to describe online video-based interactions based on a single case analysis that represents a larger corpus of 70 h of screen recordings. The findings reveal the incorporation of online interaction, screen orientations, and knowledge co-construction for task accomplishment purposes. The participants coordinate their interactions with their orientations to the task interface to enact epistemic progression, which consequently turns the interface into a layer, a semiotic field, and a screen-based resource in the course of knowledge co-construction. The results have important implications for research on online interaction and epistemics as well as for an understanding of coordination of multiple actions in geographically dispersed settings.

 • 265.
  Balode, Ineta
  et al.
  Lettlands Universitet.
  Ekström, Kristin
  Fedosova, Jekaterina
  Velichko, Olena
  Hennius, Samira
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jansson, Magnus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Krakopolskaja, Natalia
  Lingvistiska universitetet i Moskva (MGLU).
  Mamchur, Hanna
  Ivan Frankouniversitetet i Lviv.
  Orehovs, Ivar
  Lettlands Universitet.
  Ryzmakova, Olga
  Centret för svenska studier i Minsk.
  Vanjashkin, Sergej
  Lingvistiska universitetet i Moskva (MGLU).
  Svenska som främmande språk i olika klassrum: En projektrapport2012Report (Other academic)
 • 266.
  Bard, Kristin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gustavsson, Annelie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lgrs11:s betydelse i grundsärskolan - tolv lärare berättar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera om, och i så fall hur, undervisningen i två av grundsärskolans teoretiska ämnen, matematik och svenska, förändrats sedan Lgrs11 infördes.

  Vi har utgått från en kvalitativ ansats i vår studie. Vi intervjuade tolv lärare som har undervisat i svenska och matematik inom grundsärskolan i minst fem år. Vi ville ta reda på om/hur de har förändrat sin undervisning och vad de har för syn på den senaste läroplanen Lgrs11. Utifrån insamlade data ville vi förstå världen från de intervjuade lärarnas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter.

  Vi kan konstatera att lärarna i studien är inlästa på och undervisar utifrån den senaste läroplanen, Lgrs11, som upplevs som tydlig och strukturerad. Lärarna känner sig stärkta av läroplanens påtagliga kunskapsfokus, då de upplever att deras uppdrag har blir tydligare. Undervisningen har gått från att vara helt individuell till att få fler gruppgemensamma moment. Lärarna upplever inte själva att de ändrat sin undervisning, men de beskriver nya, för dem, arbetssätt och nya utmaningar i sin undervisning.

  Vi ser att lärarna i studien undervisar utifrån Lgrs11 och vågar utmana sina elever kunskapsmässigt. Flera av lärarna använder grundskolans material i sin undervisning, vilket kan tyda på ett tydligare kunskapsfokus och större utmaningar för grundsärskoleeleverna vilket i sin tur kan tyda på en förskjutning mot större intellektuell utveckling för grundsärskolans elever.

 • 267.
  Bardocz, Mihaela
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hagström, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkinlärning via musik och sång: hos barn med annat modersmål än svenska i förskolan2009Student paper other, 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att studera vilken syn pedagogerna har på betydelsen av musik och sång, i fråga om språkinlärning hos barn med annat modersmål i förskolan. Därtill även att studera vilka didaktiska redskap pedagogen kan använda sig av i arbetet, samt vilka pedagogiska konsekvenser detta gav. Undersökningen byggde på tio intervjuer med pedagoger som arbetade i mångkulturella förskolor. Arbetets fokus har därmed varit att belysa pedagogernas medvetenhet i fråga om deras avgörande roll för barnens språkutveckling. Resultatet från intervjuerna visade att alla pedagoger var självmedvetna om betydelsen med användandet av musik och sång och om deras roll i valen av de artefakter som plockas fram under dessa aktiviteter, i mötet med de mångkulturella barnen. Slutsatsen som drogs efter genomförd studie var att trots ett aktivt språkfrämjande med hjälp av musik och sång, drog inte respondenterna några paralleller mellan effekterna på barnens första och andra språk.

 • 268.
  Barkah, Darin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bashir, Nora
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  du får inte komma på mitt födelsedagskalas!: En studie om kränkning och dess uppkomst i förskolor2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökning var att undersöka om kränkning förekommer på förskolan, hur personalen i förskolan definierar begreppet kränkning och hur förskolepersonal beskriver sitt arbete med att motverka kränkning. Åtta förskolepersonal intervjuades för att kunna uppnå studiens syfte. Intervjudeltagarna fick bland annat förklara hur de såg på två specifika situationer och hur de skulle arbeta utifrån de båda fallen. Resultatet visade att nästan alla deltagarna som vi intervjuade nämnde att kränkningar kan förekomma under den fria leken och när ingen vuxen är närvarande. Undersökningen visade också hur viktigt det är att vara aktiv och närvarande som pedagog och att estetiska uttrycksformer kan vara till stor hjälp för att förklara för barnen vad kränkning innebär samt hur man är mot varandra.

 • 269.
  Barrögård, Anna-Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Thulin, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bemötandet av barn och elever med ADHD/ AST inom förskolan och grundskolans tidigare år.: Pedagogers beskrivningar av bemötande och framgångsrika strategier.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger i förskola och grundskolans tidigare år upplever bemötande av barn och elever med beteendeproblematik. Studien omfattar 22 pedagoger i de aktuella verksamheterna. Den teoretiska referensramen för studien har ett sociokulturellt/ relationellt perspektiv och det är en kvalitativ studie där datainsamlingen genomfördes genom fokusgruppssamtal. Resultatet visade att pedagoger beskrev miljön som en viktig faktor när det gäller att bemöta barn på ett optimalt sätt. Även kommunikation i arbetslag och med vårdnadshavare nämndes som avgörande delar för att få till ett bra bemötande. Att ha en förståelse för att alla barn är olika, samt har olika behov och därmed behöver bemötas på olika sätt, var viktigt enligt pedagogerna. Med ett sociokulturellt och relationellt perspektiv som utgångspunkt, menade pedagogerna i studien att alla barn är olika och oavsett diagnos eller inte är det pedagogernas uppgift att bemöta och anpassa omgivningen för att alla barn ska känna delaktighet och sammanhang i det sociala samspelet. 

 • 270.
  Bart Adde, Tiffany
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Puspita, Kadek Maya Sri
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  American Option pricing under Mutiscale Model using Monte Carlo and Least-Square approach2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

     In the finance world, option pricing techniques have become an appealing topic among researchers, especially for pricing American options. Valuing this option involves more factors than pricing the European style one, which makes it more computationally challenging. This is mainly because the holder of American options has the right to exercise at any time up to maturity. There are several approaches that have been proved to be efficient and applicable for maximizing the price of this type of options. A common approach is the Least squares method proposed by Longstaff and Schwartz. The purpose of this thesis is to discuss and analyze the implementation of this approach under the Multiscale Stochastic Volatility model. Since most financial markets show randomly variety of volatility, pricing the option under this model is considered necessary. A numerical study is performed to present that the Least-squares approach is indeed effective and accurate for pricing American options.

 • 271.
  Basel Sabri, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindberg, Ann-Christin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares uppfattningar om arbete och utmaningar med att planera och leda helklassdiskussioner.: En kvalitativ studie om helklassdiskussioner i problemlösningslektioner i matematik utifrån ett lärarperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva sex åk 3 lärares uppfattningar om arbetet med att planera och leda helklassdiskussioner under problemlösningslektioner i matematik, samt vilka strategier de använder för detta. Syftet är också att beskriva vad lärarna anser vara utmaningar med att leda dessa helklassdiskussioner. Metoden som använts är semistrukturerade intervjuer, där totalt sex lärare i årskurs 3 med minst tre års undervisningserfarenhet intervjuades. I intervjuresultaten beskrivs lärares undervisningsstrategier kopplat till helklassdiskussioner i problemlösningslektioner och det framkommer att det ställer stora krav på lärarnas kompetens samt tar mycket tid i anspråk. Resultatet lyfter även fram vilka utmaningar som helklassdiskussioner i problemlösningslektioner medför enligt lärarna, exempelvis utmaningar med att få alla elever aktiva i matematiska diskussioner. Slutsatsen som dras är att helklassdiskussioner anses vara betydelsefullt för eleverna enligt lärarna, men samtidigt också utmanande på flera olika sätt.

 • 272.
  Bast, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Csanadi, Antonia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språket är medlet, inte målet.: Hur pedagoger kan arbeta i en mångkulturell skola för att främja alla elever.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flerspråkighet är inget modernt ord, det är ett faktum i vårt samhälle att vi lever i en mångkulturell miljö. Många barn kommer hit från andra länder och placeras in i vår svenska skola med kort varsel, där de förväntas anpassa sig efter alla främmande företeelser och kulturella skillnader som finns. Vi ville se hur man som pedagog utifrån detta planerade och genomförde undervisning som var anpassad till en mångkulturell skola. Därför valde vi att genomföra intervjuer med vissa pedagoger, som är de flerspråkiga barnens närmsta länk i skolan. Genom dem fick vi veta hur komplext pedagogernas arbete är, hur frustrerande det kan vara när språket blir till en barriär för kommunikationen. Hur viktigt det är att barnen får stöd i alla sina språk, för att det lägger grunden för deras framtid och förutsättningar. För att detta ska kunna förverkligas måste pedagoger förstå att deras inställning till flerspråkighet och mångkultur återspeglas i barnen, deras attityder formas utifrån det.

 • 273.
  Batal, Jamil
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Marklund, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kan du bevisa det?: En enkätstudie av gymnasielärarens förhållningssätt till matematiska bevis2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Practice of mathematical proof increase the understanding of mathematics anddevelop creativity skills, problem solving, communication, logical thinking andreasoning which are all important tools not only within the subject of mathematicsbut also important tools for the society in which we are living. The aim of this projectwas to investigate whether it is accurate that proof and proving has a subordinate rolein mathematic education in the upper secondary school in Sweden. This was done byconstructing of a digital survey that was sent to approximately 100 practicingmathematics teachers in a normal size city located in the middle of Sweden. Theresults of the survey show that the teachers consider themselves comfortable withtheir own skills in teaching proof. Paradoxically, the results also show that there is alack of teaching of proof and proving in the upper secondary school, although the newcurriculum puts more focus on proof and proving.

 • 274.
  Batanovic, Emina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindholm, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mångkulturellt arbete i förskolan ur förskollärarens perspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare tänker kring arbete med mångkulturalitet, samt vilka erfarenheter de har kring detta. För att undersöka detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare på olika förskolor. Resultatet av vår studie visar på att det till större del finns en önskan av fortbildning och samarbete mellan arbetslag för att ta vara på och ta del av varandras erfarenheter i arbete kring mångkulturalitet och på så sätt få ökad kompetens. Resultaten visar vidare att en stor del av informanterna i nuläget använder sig av egna kunskaper direkt kopplade till egna erfarenheter och utformar verksamheten efter detta. Material är något som de till viss del får hjälp av kommunen med, men det gäller för informanterna att vara kreativa och hitta lösningar utifrån varje situation som ett komplement till det stöd de får från kommun och ledning. Det framkommer även att det finns en tydlig medvetenhet kring betydelse för barnens modersmål för barnens språkutveckling, samt även här genom kretivitet får möta och lösa olika situationer utifrån den kunskap de har sedan tidigare. Reflektioner kring dilemman bör även få utrymme för att på bästa sätt hantera och agera i verksamhetens dagliga möten med mångkulturalitet.

 • 275.
  Behm, Mikaela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Eskilstuna.
  Läsförståelseoch litterär tolkning: En språk- och litteraturdidaktisk studie av Martin Widmarks Att lura en elefant2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt att lärare upplever elevers läsförståelse som svår att bedöma är syftet med denna studie att konkretisera det komplexa begreppet läsförståelse. Jag har tagit hjälp av läsförståelseforskning för att kunna återge en samlad bild av begreppet läsförståelse. Ett andra syfte är att försöka se hur begreppet läsförståelse förhåller sig till litterär analys och tolkning. Genom att ställa läsförståelseforskningens definition av läsförståelse mot en berättande text försöker jag förstå vad begreppet betyder och innebär i praktiken. För att kunna göra detta har jag utfört en litteraturanalys samt konstruerat ett läsförståelsetest på den berättande texten. I utformningen av läsförståelsetestet har jag utgått från hur ämnesprovet i svenska för årskurs 3 och PIRLS bedömer läsförståelse. Varför jag utgick från dessa test var dels för att göra testet mer trovärdigt men också för att få en uppfattning om hur läsförståelse definieras i skolsammanhang. Läsförståelse är ett brett och komplext begrepp som är svårt att definiera. Det innebär att en läsare kan se bortom de skrivna orden för att förstå budskapet i en text, dvs. läsa mellan raderna. Min erfarenhet av analysarbetet har fått mig att dra slutsatsen att det finns en typ av läsförståelse som inte synliggörs i de normativa läsförståelsetesten. Läsförståelse bör förstås i relation till individen, situationen då textens läses lik väl som till den specifika texten.

 • 276.
  Behr Karlsson, Nina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mnemonic Techniques in L2 Vocabulary Acquisition2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Students in high school have a need to be able to remember a lot of information during their years of schooling. The purpose of this study was to investigate if mnemonic techniques could help the participating students to become more efficient in recalling new English vocabulary. If the results were to indicate an increase in efficiency with either of the two techniques selected, it would make a case for using this technique in foreign- and second language learning contexts.

  The students who participated were taught the reminiscent technique and the loci method because these techniques focus on connecting vocabulary to existing memories, thus enabling encodement to long-term memory. Research within second language studies recommends using mnemonic techniques as a help to retrieve words. The students’ recall of vocabulary was tested after an introduction to each technique. They were given three initial tests containing 15 new English words each, a total of 45 words. The first such set tested the efficiency of the students’ own techniques, while the second and third set tested the reminiscent technique and loci method, respectively. After a period of three weeks there was a final test on all the 45 new words at once, testing the possible encodement to long-term memory. The most interesting results were found regarding the percentages of lowest difference in "decrease of retrieval rate" of each vocabulary item between the first initial tests and the final test. The smaller the decrease could indicate a stronger encodement to long-term memory. The top two recalled words were linked to the reminiscent technique and the one in third place to the loci method. Thus, there was some indication that these helped to achieve a stronger encodement to long-term memory. However, when comparing the total number of recalled words, the students’ own technique came out as the winner.

 • 277.
  Behr, Nina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Aktivt systematiskt förbättringsarbete: – Möjligheter till ökad trivsel och bättre hälsa bland lärare?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har en kvalitativ ansats där gymnasielärare intervjuades angående sin arbetsmiljö. Syftet var att undersöka vad lärare anser skapar ohälsa i sin arbetsmiljö samt undersöka hur dessa upplevda orsaker svarade mot ett system av aktivt systematiskt förbättringsarbete som främst används inom industrin. Inom flera verksamheter har systemet resulterat i högre effektivitet, lönsamhet och trivsel samtidigt som sjuktalen har minskat. Syftet var även att resonera kring vilka konsekvenser ett sådant system skulle föra med sig om det användes i skolan. Enligt intresseorganisationer som lärarfacken samt många lärare, upplevs en ökad ohälsa i yrkeskåren i takt med en större arbetsbelastning. Förutom en upplevd belastning av administrativa uppgifter påvisade forskningsintervjuerna även på en avsaknad av ledarskap, tydlighet och kommunikation inom skolan. Slutsatsen är att det behöver ske en förändring i lärares arbetsmiljö för att bryta ohälsan. Då ett aktivt systematiskt förebättringsarbete svarar mot flera av de behov som skolan verkar ha, skulle det kunna vara fördelaktigt att implementera.

 • 278.
  Beijer, Emelie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Duktiga elever får klara sig själva.": En kvalitativ studie av hur lärare arbetar med högpresterande elever2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare på gymnasiet arbetade med högpresterande elever och hur de motiverade dessa i svenskundervisningen. En kvalitativ metod användes och examensarbetet empiri grundade sig på fem semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare i ämnet svenska.

  Resultatet visade att god kommunikation, kontinuerlig feedback och diskussioner i grupp/helklass gynnade högpresterande elevers studier och motivation. Att arbeta med öppna uppgifter var även ett bra arbetssätt då samma uppgifter kunde ges till hela klassen och lösas på olika vis och nivåer. Det underlättade också för lärare som överlag kände sig otillräckliga i bemötandet av alla elevers behov. Stöd av speciallärare till dessa elever sågs inte som en möjlighet då tillgången av resurser var ringa.

  Den inre motivationen ansågs vara en av de högpresterande elevernas styrkor och något som hölls levande genom uppmuntran, elevinflytande och stöd av läraren som bollplank. Den skilda uppfattningen på vad som kännetecknade en högpresterande elev skapade en problematiserad diskussion kring motivation. Utifrån om den var betygsbaserad eller prestationsbaserad visade lärarna skilda inställningar till motivation och arbetssätt i undervisningen. Alla informanter upplevde att de saknade ledning och information om hur de bäst skulle arbeta med denna elevgrupp och slutsaten att skolor behövde arbeta mer inom området kunde dras.

 • 279.
  Beijer, Emelie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Elevers attityder till Facebook i svenskundervisningen: En studie av Facebook som lärplattform2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har elevers åsikter om det sociala mediet Facebook i svenskundervisningen studerats. Detta har skett genom en enkätundersökning med 88 elever och kompletterades med två intervjuer av elever med erfarenhet av mediet i undervisningen. Informanterna hade en delad inställning till Facebook som lärplattform och de problem som lyftes fram rörde sortering och intrång i privatlivet. En övervägande majoritet var dock positiva till arbetssättet om det bedrevs i mindre skala som enstaka kurser eller moment. Det gick även att se skillnader i åsikter om och användandet av sociala medier ur ett åldersperspektiv. De äldre eleverna var framförallt mer aktivt på Facebook och positivt inställda till en integrering av mediet i svenskundervisningen. 

 • 280.
  Beji, Soumaya
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hassan, Shano
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  En tuff väg tillbaka: En kvalitativ studie om före detta kriminellas perspektiv på inkludering i samhället.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att skildra före detta kriminellas perspektiv på inkluderingsprocessen till samhället efter att ha varit frihetsberövad. Denna kvalitativa undersökningen har en pedagogisk utgångspunkt där resultatet har analyserats utifrån en läroteori; det biografiska lärandet. Detta för att se hur förändringsprocessen av att byta livsstil, från kriminell till laglydig samhällsmedborgare, kan se ut. Deltagarna för denna undersökningen berättar hur denna process inte är enkel däremot finns det företeelser som har underlättat deras inkludering. Allt från myndigheters bemötande till att ta ansvar för sina tidigare handlingar men också att tillhöra ett sammanhang som exempelvis religiösa grupper, kamratföreningar eller en familj.

 • 281.
  Bendix, Sofia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Härskarens skamfulla uttryck: En studie av tre härskartekniker på Facebook: The shameful expressions of the suppressor: A study on three suppression techniques on Facebook2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the words and phrases that occur when suppression techniques are used on the social media Facebook. Quantitative and qualitative methods have been used to investigate how men and women between the ages of 25-65 have been exposed to suppression techniques ridicule, the infliction of guilt and shame, and the violence and threat of violence. The result shows that women are more often exposed to the suppression techniques than men. The suppression technique ridiculous is the most prevalent technique and downgrading is the category of characteristics of inappropriate language use that occurs most frequently. The conclusions that can be drawn from the survey are that women are still the ones who are most often exposed to suppression techniques and that younger people express rougher words and expressions when they use suppression techniques on Facebook.

 • 282.
  Bengtsson Svärd, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att arbeta ämnesintegrerat med matematik: En studie kring lärares syn på ämnesintegrerad undervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Working with subject integration in mathematics

  A study of teacher’s views on integrated teaching.

  The purpose of this study was to examine how teachers perceive integrated teaching in mathematics. In this study, teachers’ views on the subject integrated teaching were investigated. Ethnographic research methods were used in an attempt to understand and describe the respondents’ views on integrated teaching in mathematics. The methods used to collect data were participant observations and interviews. The results and conclusions that emerged from this study were that teachers felt it important to give students an opportunity to develop a deeper understanding of how they can use mathematical tools and concepts in a practical way. An important factor that was considered to be crucial for integrated education to be successful was the teacher’s time for planning.

 • 283.
  Bengtsson, Ylva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Thideman, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Det bränns i hjärnan": om elevers upplevelser av att ha befunnit sig i matematiksvårigheter under sin grundskoletid2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie har vi genomfört fokusgruppssintervjuer med elever på gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) som ännu inte nått kunskapskraven för matematik i år 9. Syftet med studien är att få en förståelse av hur elever kan uppleva situationen att befinna sig i matematiksvårigheter samt deras syn på grundskolans matematikundervisning. Eftersom matematik är det ämne som störst mängd elever inte når målen i anser vi att det är väsentligt att se problematiken ur ett elevperspektiv för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.  Resultaten har analyserats utifrån Brosseaus teorier om den didaktiska triangeln och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. De visar att elevernas negativa uppfattning om matematik till stor del beror på otydliga förklaringar och brist på hjälp. Lektionerna upplevdes som enformiga och långtråkiga och matematiken som alltför uppdelad i olika fristående områden. Dessutom upplevs ämnet som irrelevant. Resultaten visar på brister som rör den didaktiska triangelns samtliga sidor samt att problem handlar om faktorer på samtliga nivåer utifrån Bronfenbrenners systemteori. 

 • 284.
  Benits, Nicolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arnberg, Cassandra
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematikundervisning för elever med språksvårigheter: Lärares erfarenheter och arbetsmetoder2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevers matematikutveckling riskerar att hindras på grund av språkliga svårigheter. Det mest centrala i matematikundervisningen bör därför vara att bygga upp ett adekvat språk hos eleverna. Lärares kunskaper gällande språkets påverkan på matematikundervisningen är därför avgörande för lärandesituationen, framförallt för elever i behov av särskilt stöd i ämnena svenska och matematik. Den här studien syftar till att få en förståelse för vilka metoder fem verksamma pedagoger använder för att identifiera och stödja elever vars språksvårigheter hindrar deras matematiska utveckling. 

 • 285.
  Benits, Nicolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arnberg, Cassandra
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Varför har vi matematikläxor?: En kvalitativ studie om syfte och attityder till läxor ur ett lärar- och elevperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to describe four teachers 'and ten students' views on why mathematics homework is used in primary school as well as what attitudes they have towards them. The method used is semi-structured interviews with students and teachers in grades 1–2. The results show that all teachers primarily give homework in order to repeat and consolidate knowledge. The students presented a similar view and said that the purpose of homework is to practice more on the content that has been treated during lesson. The teachers' attitudes towards homework differed, as two of the teachers stated a positive attitude, while two of the teachers expressed a direct negative attitude to homework. The results also show that the teachers' perception of the students' attitudes towards the mathematics homework differs from the students' actual attitude. The teachers explained that they experienced the attitude of most students as positive. At the same time, six out of ten students expressed a negative attitude to the work on the latest mathematics homework. All teachers stated that there may be difficulties with homework, such as lack of time and that conflicts may occur in the home. One conclusion that can be drawn from the results is that skill training is the most common reason why homework is given, according to both the teachers, the students and the researchers.

 • 286.
  Bennelöv, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barns utveckling och lärande genom leken: En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 287.
  Bentling, Sonia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vårdpedagogikens mångsidighet2009In: Vårdpedagogiska utmaningar / [ed] Sonia Bentling & Bosse Jonsson, Stockholm: Liber , 2009, 1, p. 289-317Chapter in book (Other academic)
 • 288. Bentling, Sonia
  et al.
  Jonsson, BosseMälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vårdpedagogiska utmaningar2009Collection (editor) (Other academic)
 • 289.
  Berendji, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Grenehed, Izabella
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  De genuskreativa barnen: En studie av förskolebarns förhandlande om kön i den fria leken2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur genus förhandlas, upprätthålls och utmanas mellan barn i den fria leken i förskolan. Detta eftersom det finns lite forskning om genus där barnens perspektiv och delaktighet lyfts fram. Studien utgår från dels feministiskt poststrukturalistism, dels sociokulturell teori, där tyngdpunkten ligger på relationen mellan individ och omgivning. Vi genomförde kvalitativa observationer av tre till femåriga barn på en förskola. Resultatet visade att barnen tog en aktiv roll i att förhandla om genus där de ena stunden verkade förstärka skillnaderna och andra gånger agera överskridande. Vi såg hur de växlade mellan olika lekar och lekkamrater och prövade olika positioner. De gav uttryck för att ha mycket tankar om kön. Utifrån detta blev slutsatserna att barnen bör involveras i genusarbetet, som bör ske utforskande utifrån deras erfarenheter. Det förutsätter att arbetslaget lyssnar på barnens tankar och utgår från detta i genusarbetet.

 • 290.
  Berg, Benita
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lgr11 – stöd eller begränsning?: Lärares röster om styrdokument och reformens påverkan på deras matematikundervisning2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis examines teachers’ voices on the latest curriculum reform and how teachers experience the impact of the reform on their teaching. The aim of this study is to contribute to knowledge about the conditions of the implementation of a new reform and how the reform controls and empowers teachers’ teaching. I examine the issue using the concepts from curriculum theory and implementation theory as well as visible and invisible pedagogy. Primary school teachers, Grades 1-3 (n=224) within an entire municipality responded to an extensive questionnaire concerning their relation to the reform. The questionnaire was developed from qualitative interviews and questionnaires with open questions. The new curriculum reform tends towards increased control but the results show that the majority of teachers consider both the curriculum and the national examinations for Grade 3 as a support in their teaching and assessment. Most teachers express that the recent curriculum increases their professionalism. Yet there is a tension between positive and negative experiences of the reform, as some teachers express that the new curriculum and the national tests limit their professional freedom while other teachers express that they would like even more detailed support and guidance. There are also teachers who think it is too early to introduce goals, in the form of knowledge requirements and national tests, because it violates the students’ right to develop at their own pace based on their prerequisites. Further, most teachers in the study state that they have been affected by the goals and the national tests, but at a school level a common plan in mathematics and routines to discuss the goals of mathematics education is often lacking. The study also shows that national tests are not used in order to improve the mathematics results of the whole school. The factor analysis shows that there are differences between teachers’ voices depending on their age, their teaching experience, and if they are graduated before or after the reform of 1994. The different expressions can be linked to teachers’ voices of teacher professionalism, of student learning and maturity. The results of the study are of interest for various actors at different educational levels like politicians, curriculum authors and principals. By taking part of the study they have the opportunity to gain more knowledge of how to create good conditions to support teachers to enact the curriculum in their classrooms.

 • 291.
  Berg, Benita
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Franzén, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Teaching mathematics in early childhood education -a systematic literature review2019In: 29th EECERA ANNUAL CONFERENCE, Early Years: Making it Count, Thessaloniki, Greece 20th – 23rd August 2019, Abstract book, 2019, p. 112-112Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to find similarities and differences concerning the new formulations on teaching in revised curriculum in Swedish preschool and international research in early childhood education, Teaching is more clarified in the revised curriculum. Swedish preschool education is moving towards a more formalized approach where teaching is more visible (Helenius, 2018). There is a consensus that early mathematics is important in policy and research but there is no agreement on how mathematics education should be implemented. There are differences between and within countries, a clear difference is the relation between play and teaching (Palmér & Björklund, 2016). The concepts of classification and framing are used to discuss the visibility of pedagogics in the formalization of teaching mathematics in preschool (Bernstein, 2000). This is a literature review regarding research on teaching mathematics in early childhood education. It draws from a number of scholarly research article conducted between 2014 and 2019. The data collection is in progress. Qualitative and quantitative content analysis will compare emerged codes. The expected results will consist of empirical research. Ethical consideration is met by showing respect and responsiveness to other researchers work. This literature review is based on peer-reviewed articles. Preliminary findings indicate differences in how teaching mathematics in preschool is described. Preschool in Sweden has a tradition of a play-based pedagogy and no formal assessment of children as many other countries. Perhaps, the change may push teaching to become more visible and formal (Helenius, 2018). Implications for policy and practice will be discussed.

 • 292.
  Berg, Benita
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Hemmi, Kirsti
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Karlberg, Martin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Malardalen Univ, Vasteras, Sweden..
  Support or Restriction: Swedish Primary School Teachers' Views on Mathematics Curriculum Reform2015In: Views and Beliefs in Mathematics Education, 2015, p. 67-80Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports the results of a quantitative study on primary teachers' (n=253) views on the introduction of steering documents and national examinations for Grade 3. While the majority of the teachers experience the reform as empowering, some teachers feel the new curriculum and the national examination restrict their teacher professionalism. We found differences in how teachers viewed the reform depending on whether they had graduated before or after the reform in 1994. The differing views can be connected to teachers' beliefs about teacher professionalism and the relation between teaching, learning and maturing. We discuss our findings also in the light of curriculum development during the last four decades.

 • 293.
  Berg, Benita
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ärlemalm-Hagser, Eva
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Economical sustainability in Swedish preschool2018Conference paper (Refereed)
 • 294.
  Berg, Daniel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  The Sins of Boromir: Representations of Sin in J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, Ralph C. Wood's religious-philosophical interpretation of LotR has been analyzed, with emphasis upon his conclusions about evil and sin in LotR. Some of Wood's claims about evil and sin in LotR have been applied upon the character Boromir, in order to show how sin is manifested as truth-transgression, pride, avarice, and misdirected love. A theoretical section is presented in order to define the concepts of sin, mimetic desire, and evil. The literary analysis focuses upon the character Boromir; the relevant works of literary scholas Ralph C. Wood and René Girard have been chosen as points of reference in this analysis. Attention is also given to an article by the historian Stephen Morillo, in the analysis of Norse pagan and Christian interpretations. It has been argued that a Christian reading of LotR, contrary to Morillo's standpoint, is possible.

 • 295.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Forskningsmiljöer och seminariekulturer - Ideal och verklighet2007In: Det enkla är det sköna - en väntbok till Kjell Granström., 2007, p. 41-55Chapter in book (Other academic)
 • 296.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  From Structural Dilemmas to Institutional Imperatives: A descriptive Teheory of the School as an Institution and of school organisations2007In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 39, no 5, p. 577-596Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the descriptive theory that is outlined in this article is to grasp the complexity of the school as a state and societal institution as well as single schools as organisations. The theory is based upon that a significant characteristic of this complexity is the ambiguity as far as the missions and goals – the outer boundaries – of the school-institution are concerned. Generally speaking it is reasonable to claim that the higher degree of institutional ambiguity that characterizes these outer boundaries the more extended is the available scope of action for single schools. To focus on the scope of action for single schools is also an expression of giving attention to the more and less extended latitudes for conducting professional oriented school development work.

 • 297.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  RUC i gränslandet mellan akademi och skola.: En utvärdering av RUC vid Umeå universitet.2007Report (Other academic)
 • 298.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  School Development: At matter of approaching the available scope for action.2006In: School Improvement: International Perspectives, New York, USA: Nova Science Publishers, , 2006, p. 327-342Chapter in book (Other academic)
 • 299.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  School inspection and school develoment as two sides of the same coin2008In: Education with a Moral Purpose: educational leadership, management and governance for a sustainable future : proceedings of the 16th annual meeting of European Network for Improving Research and Development in Education Leadership and Management, ENIRDELM, September 20th-23th 2007  / [ed] Per Hansson & Kristina Malmberg, Uppsala: Universitetstryckeriet , 2008, p. 29-37Chapter in book (Other academic)
 • 300.
  Berg, Ida-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mossberg, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ett lustfyllt arbetssätt - Genom lek och samlärande2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med utvecklingsarbetet var att utveckla ett lustfyllt arbetssätt med hjälp av leken. Detta utvecklingsarbete genomfördes i en skola med en År 1 klass. Eleverna har under utvecklingsarbetet visat nyfikenhet, motivation och varit engagerade i de aktiviteter som vi arbetat med. Resultatet visade att om eleverna tycker det är lustfyllt och roligt finns motivationen och nyfikenheten där att vilja fortsätta arbeta med det de gör. Att eleverna fick vara fysiskt aktiva genom exempelvis att springa, spela, göra olika aktiviteter ansåg vi bidrog till att elevernas motivation ökade.

3456789 251 - 300 of 3885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf