Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201. Jimenez, Maxim
  et al.
  Lindberg, Petra
  Beröring som omvårdnadsintervention2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 202. Johansson, Anna
  Massagens positiva och negativa effekter2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att som blivande förskollärare, att öka mina kunskaper om massages effekter på barn. Vad som händer i våra kroppar när vi blir masserade och hur massagen kan hjälpa oss i olika situationer. Mitt preciserade problem är: Hur använder man massage i barnverksamheter? och Massagens positiva och negativa effekter? Min undersökning genomförde jag genom att läsa relevant litteratur och gå ut i verksamheter som använder massage. Jag valde att göra fyra kvalitativa intervjuer. Två stycken på förskolor som använder massage i verksamheten och en fritidsledare som använder massage på ett fritidshem. Den sista intervjun har jag gjort med en massör, som utbildar andra i barnmassage m.m. Alla jag intervjuade arbetar medvetet med massage eller har arbetet med massage på barn. Genom min undersökning kom jag fram till att massagen är enbart positiv. Om det finns något negativt så är det omständigheterna runt om kring som tex. att atmosfären i rummet inte är rätt, kan göra att massagen inte blir positiv för den som blir masserade och även för den som masserar. Personerna jag intervjuade såg också enbart positivt på massagen. Alla behöver massage på ett eller annat sätt! Genom massagen och den beröring man får, utlöses hormonet Oxytocin, vilket är ett hormon som gör att vi blir lugnare och harmoniskar. Det behövs i dagens samhälle och de problem som finns! Genom att använda massage regelbundet kan man se förändringar hos barnen. Att koncentrationen ökar, aptiten blir bättre och att barnens aktivitetsnivå sjunker, de blir lugnare. Massagens har stor betydelse för barnen, både fysiskt och psykiskt.

 • 203.
  Johansson, Elin
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Ivarsson, Madelene
  University of Borås, School of Health Science.
  Kommunikation och delaktighet i mötet mellan sjuksköterska och patient med afasi2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige drabbas ca 35000 människor av stroke varje år, av dem får 8000 afasi. Afasi ger talsvårigheter både i att förstå andra och att uttrycka sig. I vården möter sjuksköterskan ofta patienter med afasi och kommunikationen blir då inte lika självklar. Sjuksköterskans uppgift är att ha en kommunikation där de kan förstå varandra. Vårdrelationen är nödvändig för kommunikationen och för att göra patienten delaktig. Syftet är att beskriva kommunikationen mellan sjuksköterska och patient med afasi samt patientens delaktighet i vårdandet. Uppsatsen är en litteraturstudie och ansatsen är kvalitativ då syftet var att lyfta fram mänskliga erfarenheter och upplevelser. I innehållsanalysen framkom subteman och teman som sammanställts till ett nytt resultat. Samverkan, Igenkännande, Värdighet och självförtroende, Trygghet och förtroende, Beröring och kroppsspråk och Tidsaspekten var de subteman som framkom ur analysen och som skapade de två temana, Ömsesidig relation och Ickeverbal förmedling. Detta har visat sig vara det centrala i kommunikationen med en patient som har afasi. Resultatet visar att kommunikationen i vårdrelationen är grunden för allt vårdande, och förmodligen är det ännu viktigare för en patient med afasi. En vårdande relation behövs för att patienten ska känna förtroende och tillit till sjuksköterskan. Att få stöd som ger ökat självförtroende och att vara delaktig i sin vård är nödvändigt för att kunna kommunicera och förstå varandra. Att känna igen och att ha tillit till sjuksköterskan underlättar i vårdrelationen och kommunikationen.

 • 204.
  Johansson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Josefsson, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Beröring som omvårdnadsintervention vid smärta och stress hos barn: en litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Beröring är ett viktigt område i arbetet med både barn och vuxna och har betydelse för människans utveckling och välbefinnande. I dagens samhälle har teknologin fått en allt större betydelse. Samtidigt som teknologin fortskrider så är idag vuxna och barn mer stressade i sin vardag. På grund av detta blir den mänskliga kontakten allt mer viktig. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa beröring som omvårdnadsintervention vid smärta och stress hos barn. Datainsamlingen resulterade i 19 vetenskapliga artiklar som bearbetades och sammanställdes. Resultatartiklarna analyserades utifrån tre perspektiv som sedan skapade tre kategorier. Dessa kategorier är beröringens betydelse för barn vid smärta och stress, beröring som sjuksköterskeintervention hos barn vid smärta och stress hos barn och beröringens betydelse för relationen mellan barn och föräldrar. Resultatet beskriver olika former av beröring till barn, från hud mot hudkontakt till en mer aktiv beröring som massage och terapeutisk beröring. Resultatet visade att det var betydelsefullt att som sjuksköterska se föräldrarna som delaktiga i barnets omvårdnad. Sjuksköterskans ålder, utbildning och erfarenhet hade inverkan på om sjuksköterskan använde sig och informerade om icke farmakologiska metoder som till exempel beröring och massage. Beröring visade sig stärka föräldrar – barnrelationen, såväl barn som föräldrar upplevde en känsla av ökat välbefinnande och föräldrarna upplevde även att de kom närmare sitt barn vid beröring. I de situationer där barn utsattes för smärta och stress gav beröring en lindrande effekt. För att beröring skall bli en mer använd omvårdnadsintervention krävs att forskning och kunskap når ut till all personal som arbetar med människor.
 • 205.
  Johansson, Hanna
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Viitamäki, Mira
  Terapeutisk beröring av patienter med demens: - En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SammanfattningBakgrund: Beröring är ett grundläggande behov och är vanligt förekommande i omvårdnad. Exempel på beröring i terapeutisk form är taktil massage, handmassage och reflexologi. Personer med demens har nedsatt minne och ofullständig kognitiv förmåga. Ofta har dessa personer även problem med oro och rastlöshet som utgör ett problem för dem själva, som för sjukvården. Det är viktigt att finna rätt sorts komplement till denna patientgrupp då antalet personer med demens ständigt ökar. Syfte: Beskriva den terapeutiska beröringens betydelse på personer med demens. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Två med kvalitativ och åtta med kvantitativ ansats. Resultat: Terapeutiska beröringen visade sig mestadels vara av betydelse för att minska beteendemässiga symtom hos personer med demens. Ett fåtal blev negativt påverkade av beröring. Beröringen bidrog till bättre välbefinnande och uppskattning hos flera vårdtagare. Beröringen bidrog till reducering av stresshormoner och förbättrad sömn. Slutsats: Terapeutiska beröringen har visat sig vara betydande för att sänka beteendemässiga symtom hos de flesta personer med demens, med undantag där motsatt verkan förekom. Terapeutisk beröring kan även främja välbefinnandet. Därför anser uppsatsförfattarna att terapeutisk beröring kan vara ett komplement inom omvårdnad. Etiska reflektioner över beröringens lämplighet för individen bör ständigt göras.

  Nyckelord: Terapeutisk beröring, massage, demens, litteraturstudie.

 • 206. Johansson, Jeanette
  et al.
  Winsa, Emma
  Betydelsen av terapeutisk beröring vid omvårdnaden av personer med demenssjukdom2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 207.
  Johansson, Jennifer
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Sorto, Johanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Att beskriva upplevelsen av den spontana beröringen: En allmän litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Touch is considered to be a basic human need. In caring, spontaneous touch is defined as being a complicated gesture that can be performed in many different ways. Patients and healthcare professionals need more knowledge about the meaning of the spontaneous touch, as well as the positive and negative aspects that spontaneous touch brings. The aim of the literature study was to describe the patient and the healthcare professionals experience of the spontaneous touch in a healthcare relationship. The study was conducted as a literature study based on a content analysis. Data collection was systematically based on health sciences databases. The findings was eleven scientific articles, which resulted in three main themes; safety, support and discomfort. Spontaneous touch is an invaluable act in caring. Spontaneous touch enables a good healthcare relationship, a safer environment and more efficient care. Spontaneous touch is considered a verbal tool if it´s used correctly. A positive touch increases the patient's and healthcare staff's well-being and promotes health. Further research on spontaneous touch is needed in order to achieve a better care relationship between healthcare professionals and the patient.

 • 208.
  Johansson, Lisbeth
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Dansens mysterium: En analys av sex individers upplevelse av dans ur ett socialpsykologiskt perspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är se om upplevelsen av dans är en individuellt upplevd erfarenhet inom tre perspektiv – fysisk, psykisk och social. För att få svar på dessa frågor har jag använt mig av två metoder. Dels av semistrukturerade intervjuer med sex respondenter från tre olika danskontexter, motionsdans, mogendans och FUB-dans.Samt av deltagande observationer. Att använda sig av två metoder gör att jag får en bredare bild av hur dansen kan påverka den enskilda individen ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Den teoretiska genomgången av de tre perspektiven - fysiskt, psykiskt och socialt - har genererat strukturen för uppsatsen, frågeställningen och längre fram intervjuguiden. De intervjuer och observationer som gjorts presenteras i analys och slutsatsdelen i uppsatsen. Analysen av intervjuerna ger en bild av likheter och skillnader som finns inom de tre perspektiven mellan de olika danskontexterna. Vidare så analyseras respondenternas uppfattning om dansens påverkan utifrån tidigare teorigenomgång. Några av de slutsatser jag som forskare kommit fram till är att de fysiska, psykiska och sociala perspektiven som jag utgått från överensstämmer med det som respondenterna uppger. Samt att det bland de respondenter och danskontexter jag studerat även finns en samstämmighet rörande de fysiska, psykiska och sociala perspektiven av dans.

 • 209. Johansson, Marie
  et al.
  Leonsson, Marja
  Taktil stimulering - en intervjustudie av vårdpersonalens uppfattning.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Nyckelord: Beröring, Taktil Stimulering och omvårdnad. Inom vård och omsorg utgörs en stor del av omvårdnadsarbetet av kroppskontakt i någon form. Litteratur och studier tyder på att beröring är en förutsättning för människans växt och utveckling i den mån det ges med respekt och omtanke. Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens uppfattning av att använda Taktil Stimulering i sitt arbete. Som metod valdes intervju, vilken inleddes med en öppen fråga. Bearbetning och analys av insamlad data är inspirerad utifrån fenomenografin. I studien framkom underkategorier med två övergripande teman, där den ena beskriver sjuksköterskans uppfattning hos patienten och vilken betydelse Taktil Stimulering har för välbefinnandet. Den andra handlar om att personalen uppfattar det egna förhållningssättet som betydelsefullt. Det beskrivs hur patienter blir mera avslappnade och mjukare i kroppen efter att de mottagit Taktil Stimulering, sömnen har för en del blivit bättre och smärtan har minskat eller för vissa försvunnit helt. De flesta känner sig lugna efteråt, men det kan även ha en uppiggande effekt. Samtliga informanter uppfattade det positivt att använda Taktil Stimulering i arbetet. Beröring är något naturlig och enkelt, vilket borde ingå som en naturlig del i omvårdnaden. Litteratur som användes till studien belyser beröringens betydelse för människan.

 • 210.
  Johansson, Max
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Öster, Jenny
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Patientens attityd till intim omvårdnad: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Under medeltiden utförde män och kvinnor omvårdnad via religiösa organisationer. På 1600-talet behövde sjuksköterskor ingen formell utbildning då de var assistenter till läkaren. På 1800-talets mitt kom Florence Nightingale och uttalade sig om att bedriva omvårdnad som sjuksköterska var en kvinnas uppgift. Det var en förlängning av deras uppgifter att sköta hemmet. Män fick samtidigt enbart arbeta med manliga patienter. Dagens sjuksköterska skall följa etiska koder för att bevara patientens autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskan skall utgå från evidensbaserad kunskap och har huvudansvaret för omvårdnaden. Den omvårdnad som berörs vid intim omvårdnad är vanligen de områden på kroppen som är sexualiserade. Det kan upplevas som förbjudet områden för patienten. Varje människa har sin egen beröringsnorm, var på kroppen och hur mycket beröring som personen accepterar. Människans attityd bygger på tankar och erfarenheter. Dessa skapar en attityd till hur vi förhåller oss i olika situationer.

  Syfte:

  Att belysa patientens attityd till intim omvårdnad given av vårdpersonal.

  Metod:

  Författarna har genomfört en litteraturöversikt i syfte att få en överskådlig bild av området. Nio artiklar varav fem kvalitativa och fyra kvantitativa låg som grund för resultatet. Dessa artiklar kom från databaserna CINAHL Complete och PubMed. Från resultatartiklarna har förförfattarna analyserat betydelsefulla ord, begrepp och citat för att bilda olika teman.

  Resultat:

  Fyra teman varav ett tema med tre underteman framkom av litteraturöversikten. Första temat patientens kön kan påverka attityden med underteman kvinnor, män och likheter mellan kvinnor och män.  Kvinnor föredrog att få intim omvårdnad av kvinnlig vårdpersonal. Män var generellt mer öppna till intim omvårdnad av båda könen. Både män och kvinnor kunde uppleva genans vid intim omvårdnad. Tema två ålderns inverkan på attityden. Äldre kunde ha lättare att ta emot intim omvårdnad från någon av motsatt kön, jämfört med yngre. Tema tre att närma sig den personliga sfären.  Kvinnor kunde uppleva skam över att visa sin nakna kropp för manlig vårdpersonal. Tema fyra kompetens en viktig del av relationen. Relationen mellan patient och vårdpersonal var viktigare än kön på vårdpersonalen.

  Diskussion:

  I resultatdiskussionen diskuteras resultatet med hjälp av Leningers transkulturella omvårdnadsteori. Det som diskuterades var attityder och normer i samhället, ålder kopplat till attityder och normer, manlig vårdpersonal och patient- och vårdpersonalrelation. Dessa rubriker ansåg författarna var relevanta kopplat till resultatet.

   

 • 211.
  Johansson, Rickard
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Krnjajic, Alexander
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Berörd.. och förförd?: En studie av interpersonell beröring i butiksmiljö2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to examine how interpersonal touch, in the form of a handshake from an employee, changes the customers evaluation of the shopping experience. Furthermore, this study intends to raise an interest for the subject as well as give recommendations for further research on the importance of both the tactile sense and interpersonal touch within the marketing context.

  Methodology: This study has been conducted through a quantitative research method, with a deductive approach. A theoretical framework is presented, from which hypotheses has been formulated. In order to test the formulated hypotheses, a field experiment has been conducted at Teknikmagasinets store in Kalmar. Based on the analysis of the results, general conclusions were drawn which is the basis of our recommendations for further research within the subject of sensory marketing, focusing on the tactile sense and interpersonal touch.

  Findings: The results of the study show that interpersonal touch, in the form of a handshake, affects the shopping experience in a positive way, although this is not statistically significant. The results further show that a handshake is a generally accepted form of interpersonal touch in social service interactions. This opens up for the possibility of implementation of the gesture within retail contexts, particularly within interactions between individuals of the male sex.

 • 212.
  Johansson, Ylva
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Long, Julia
  The Swedish Red Cross University College.
  Omvårdnadsåtgärders effekt vid pre-operativ ångest2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Pre-operative anxiety is a subjective and common experience. For the patient, it leads to increased pain, the need for more anesthetic, longer recovery time and extended hospitalization. There are multiple assessment instruments to measure pre-operative anxiety, as well as interventions to alleviate it.

  Purpose: Review the current literature to describe the effect of nursing interventions on pre-operative anxiety.

  Method: This essay was based on a literature review, studies highlighted the effect of interventions to alleviate pre-operative anxiety. Ten articles were selected after quality inspection and careful processing to fulfill the purpose.

  Result: From the results of the ten studies, three broad headings were created that show the effect of the studied interventions on pre-operative anxiety. The interventions were then divided by commonalties related to the type of intervention. The interventions shown to have the best effect on pre-operative anxiety where music and touch in various forms.

  Conclusion: There are several assessment instruments and nursing interventions that have shown good efficacy in alleviating pre-operative anxiety. The nurse has a central role in this by creating a trusting relationship and identifying anxiety at an early stage to help support these individuals.

  Clinical significance: If pre-operative anxiety is measured on a routine basis, at an early stage, using any assessment instruments the nurse have the opportunity to respond to individual problems. Due to that, it is of utmost importance that tested and reliable interventions are available in hospitals, as a compliment to medical treatment.

 • 213.
  Jonsson, Helena
  et al.
  University of Gävle. University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Rahm, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Aktivering, beröring och musik och dess effekter på beteendemässiga symtom vid demenssjukdom: - en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 214.
  Josupeit, Joakim
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Karlsson, Tobias
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskors icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demensrelaterad oro hos människor med demenssjukdom – en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  : Behavioral and psychological symptoms in dementia (BPSD) is a term for the symptoms that people with dementia are at risk of suffering. BPSD-related concerns may include exhibition of aggression, screaming, hyperactivity, abnormal walking patterns or uncontrolled behavior. Most common concerns are verbal and motor related symptoms. Despite the knowledge that non-pharmacological care measures have shown to be equally effective, care tends to pursue pharmacological solutions to the symptoms notwithstanding the adverse side effects these cause.

  AIM

  : The aim was to describe non-pharmacological interventions that the nurse can use to prevent and treat BPSD-related agitation amongst people with dementia.

  Method

  : The study is a literature review made by two students at Dalarna University and the result is based on 15 scientific articles dated between 2002 and 2017. The articles have been analyzed methodically as described by Friberg (2012a) to find similarities, differences and common themes.

  Results

  : The main results show that the greatest success factor for a non-pharmacological approach is person centered care. Amongst the most effective approaches of nursing measures is individualized music therapy followed by the modification of the environment, cognitive stimulation, touch and massage..

  Conclusion

  : The care given should be person-centered and assume that every person is unique. In the care of people with BPSD-related concerns carers should not seek a universal solution but focus on a personal patient rapport as the basis for choice in planning the nursing care. By using a person centrered approach the nurse can access the patient's history. Getting to know the person with dementia will also allow the nurse towards an investigation of underlying causes for the BPSD-related agitation which can be related to physical, psychological, social, spiritual or existetial problems. Following this investigation the nurse can move forward finding non pharmacological nursing interventions that can be behavioural, cognitive, stimulant or emotionally orientated albeit always person centered.

 • 215.
  Jylhäsalmi, Rebecca
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Eliasson, Jonas
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Den fysiska beröringens komplexitet: En systematisk litteraturstudie om fysisk beröring i undervisningssammanhang2018Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 216.
  Järvenpää, Annika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lörinczi, Enikö
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  You are Words: Strategier för kommunikation med personer med demenssjukdom vid uttryckssvårigheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett åldrande samhälle där demenssjukdom blir allt vanligare. Sjukdomen innebär en rad förluster av både intellektuell och känslomässig art för den som drabbas. Kort efter sjukdomens debut uppstår kommunikationssvårigheter som försvårar relationen med personen i fråga och gör omvårdnaden komplicerad.Genom denna litteraturstudie, som grundar sig på nio artiklar, samlades befintlig forskning inom ämnet för att få övergripande kunskap om kommunikation inom demensvården.

  I studiens resultat kom det fram bland annat att kunskapen hos vårdarna var bristfällig och skapade ofta oro i mötet med patienten. Verbal och icke-verbal kommunikation är det som genomsyrar alla analyserade artiklar, där icke-verbal kommunikation lyfts upp som det vanligaste kommunikationssättet. Beröring är också ett sätt att kommunicera som kan påverka vårdrelationen positivt. Genom olika typer av beröring kan man förmedla det man vill ha sagt samt få den sjuke till att uttrycka det han/hon vill. Genom rätt förhållningssätt samt att stödja, vägleda, bekräfta och klargöra kan den verbala kommunikationen underlättas. Att använda sig av ”ja-nej” frågor samt ställa frågor som kräver ett svarsalternativ i taget gynnar också den verbala kommunikationen. Sjukdomen kan inte botas idag men god omvårdnad kan hjälpa patienten att uppleva bättre livskvalitet. Det finns fortfarande för lite kunskap om sjukdomen i samhället som kan förbättras om mer forskning görs.

 • 217.
  Jönsson, Emelie
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Karlsson-Parra, Victoria
  The Swedish Red Cross University College.
  Drömmen om sömnen på intensivvårdsavdelningen: En intervjustudie om sömnfrämjande strategier2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sleep is a basic need and an important factor for growth, rest and recovery. Intensive care environment is not conducive to patients' sleep. There are clear nursing interventions to promote sleep but nurses find it difficult to organize the work in order to use these. Medical Scientists internationally are critical to the lack of clear guidelines to take note of. Objective: The objective was to describe the intensive care nurses experiences of strategies that are important to sleep in the patient-care process. Method: Qualitative design with inductive approach. Ten interviews with intensive care nurses were conducted. Transcribed material was analyzed using qualitative content analysis. Results: Three categories with subcategories that describe intensive care nurse experiences of strategies in the patient care around sleep were created. These main categories were The importance of a common approach, The importance of creating security and The importance of the nursing environment. It emerged in the interviews that the procedures done at night disrupts sleep which the nurses showed strong dissatisfaction towards. Significant for sleep was a common approach to achieve the same goal. A calm approach and touch proved to reassure patients and provide security so they could sleep better. Intensive care focus on saving lives and the environment is adapted accordingly. It was revealed that it is difficult to meet patient´s individual needs when they are treated in multi people rooms. Conclusion: It requires a change in practices and development of guidelines to increase awareness of sleep. Single rooms could help to create an environment that takes into account the individual patient needs.

 • 218.
  Jönsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lindqvist, Lizette
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kommunikationen i den palliativa vården: en litteraturstudie av patienters och vårdpersonals upplevelser av det vårdande mötet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Litteratur visar att olika aspekter i kommunikationen har betydelse för hur mötet upplevs. För att ett givande möte ska uppstå måste vårdpersonalen veta hur patienten vill bli behandlad. Patienter i den palliativa vården har speciella behov av att få prata om sin sjukdom och sitt förflutna. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa patienters och vårdpersonals upplevelser av kommunikation i det vårdande mötet i den palliativa vården. Metod: Litteraturstudien byggde på sju vetenskapliga artiklar och en avhandling som analyserats med innehållsanalys. Resultat: Gemensamma upplevelser av mötet hos vårdpersonal och patient som gav trygghet och välbefinnande var att behandla patienten som en människa, ge tid till patienten och bekräfta patienten genom beröring och delaktighet i vården. Diskussion: Vårdpersonalens sätt att kommunicera var beroende av hur upplevelsen blev för patienten. Vårdpersonalen upplevde att deras förhållningssätt hade betydelse för patientens gensvar.

 • 219.
  Jössund-Ishak, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Mouritsen, Tove
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Humor och beröring som en del i omvårdnadsarbetet: en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 220.
  Kalman, Hildur
  Institutt for filosofi, Universitetet i tromsö.
  Att bli varse via beröring2000In: Nordisk fysioterapi, ISSN 1402-3024, Vol. 4, no 3, p. 128-132Article in journal (Refereed)
 • 221.
  Kanefall, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wågström, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Förebygg den mentala hälsan och skörda vinsten2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mental ohälsa såsom stress och utbrändhet diskuteras allt oftare i dagens samhälle, och är ett uttryck som används i vid mening och i varierande sammanhang. Vi kommer i beröring med orden stress och utbrändhet överallt via press, litteratur, TV och bland släkt och vänner. Detta har väckt vårt intresse samt funderingar på om organisationerna uppmärksammar detta fenomen som ett problem. Vidare undrar vi om företagen förebygger risksituationer för mental ohälsa och i så fall hur. Vi har även undersökt ifall organisationerna har något personalekonomiskt tänkande. Vårt syfte med uppsatsen är att analysera företags agerande för att förhindra mental ohälsa i arbetslivet. Vår undersökning är en kvalitativ studie med hermaneutisk tolkning. Vi har genomfört intervjuer på sex företag. Vi har följt debatten i media och även tagit del av en hel del litteratur inom området. Vi har studerat forskningen av idag och det forskarna lägger stor vikt vid.

 • 222.
  Karlsson, Anette
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Tossavainen, Minna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Beröringens betydelse för äldre människors välbefinnande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Litteratur och tidigare studier tyder på att människor behöver fysisk beröring. Äldre personer blir sällan fysiskt berörda. Detta gäller särskilt personer i någon form av vårdande situation. En äldre person som inte får tillräckligt med beröring kan uppleva minskad livskvalitet. Syfte: Vilken betydelse har fysisk beröring för välbefinnandet hos äldre människor? Delsyfte: Har beröring positiva och eller negativa effekter för välbefinnandet? Metod: En litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som har analyserats och bearbetats med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalysmetod. Med hjälp av denna metod bildades tre huvudkategorier och fyra underkategorier. Huvudkategorierna var: beröringens betydelse för välbefinnandet, skillnader i välbefinnandet beroende på vem som berör - sett ur genusperspektiv och vårdpersonalens uppfattning om hur beröring påverkar patientens välbefinnande. Underkategorierna var: upplevelse av välbefinnande, positiva effekter, upplevelse av obehag och negativa effekter. Resultat: De flesta personer i studierna visade ökad upplevelse av välbefinnande vid beröring. Det framkom även, att den vårdande relationen hade betydelse för hurvida personen upplevde beröringen, om personen upplevde välbefinnande eller obehag. Slutsats: Beröring har stor betydelse för upplevelse av välbefinnande. Det är av stor vikt att ha i åtanke att beröring kan innebära stora övertramp på den enskilda individens revir. Detta kan upplevas som integritetskränkande för individen.

 • 223.
  Karlsson, Elina
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Karlsson, Elisabeth
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  God natt! - åtgärder för att främja en god nattsömn på sjukhus: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Sleep is necessary for human life and important for the healing process.Patients often report insufficient sleep when staying at hospital. Environmental, physicaland psychological factors are reasons for poor sleep. Another disturbing factor might beworking staff. It is important for the nurse to have knowledge of what can be done topromote a good night sleep for patients.PURPOSE: The purpose is to describe the nurse’s interventions to promote a good nightsleep for the patients at the hospital.METHOD: A literature study where ten articles were analysed. The model used for thedata collection and the analyse of the study was designed by Friberg (2006).RESULT: The analyse emerged in four themes; touching, relaxation by listening to music,light and sound reduction and supplying individual wishes and physical needs. Theseinterventions have shown increased sleep quantity and quality in patients.DISCUSSION: These four themes make the patients relaxed before going to bed and helpthem to get a good night sleep. It is important that the nurse is observant to the patients’individual needs at bedtime because a good night sleep help patients recover from sickness.

 • 224.
  Karlsson, Henrik
  Byggnadsfysik och innemiljö (ETi ).
  Värmeavledning vid beröring: en jämförande mätstudie av golvmaterial2011Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Projektet syftar till att bestämma och rangordna/klassificera ett flertal golvmaterial utifrån produktens värmeavledning vid beröring. I denna rapport redovisas mätresultat av värmeavledningen vid beröring av 22 stycken golvmaterial enligt svensk standard SS 92 35 14. Produkterna är utvalda för att täcka in vanligt förekommande golvmaterial.

 • 225. Karlsson, Maria
  Taktil beröring i skolan2006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
 • 226. Karlsson, Urban
  et al.
  Larsson, Malin
  Pedagoger berör: om beröringens betydelse i skolan ur lärarperspektiv2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 227.
  Kempe, Hanna
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Kvarnström, Linnea
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Möten i natten: En observationsstudie om interaktion och beteende i krogmiljö2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is based on an interactionist and social constructionist perspective and aims to study and compare the behavior and social interaction in two different pub/nightclub environments. The study concentrates on several aspects of the interaction such as body language and socializing. It is a qualitative study in which events and behaviors are focused on using observation as a method. This to avoid embellishment of reality and to study the behavior in a context. The focus of the observation is different types of groupings, how people make contact with each other, how people use their body language and make eye contact, if there is touching involved in contact and what kind of distance people are maintaining from each other. How individuals are using the room, where and how they position themselves in the room and the norms surrounding appearance are focused on as well. The material from the observations is processed using a modified content analysis and then linked together with previously presented theories. The study shows that body language is an important instrument for communicating and interacting in the pub/nightclub environment and that the most common way to make contact is through dance. The study also shows that behavior and interactions changes over time, as the observation showed increased attempts to make contact during the evening. Another result of the study shows distinct rules in appearance. These rules differ between the two investigated pub/nightclub environments.

 • 228.
  Kendel, Gustav
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Beröring, närvaro, villkor: En fenomenologisk studie av närhet2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Även om närhet är ett fenomen som flitigt studerats i tidigare forskning, har relativt lite fokus legat på dess egentliga innebörd för människor. Med hjälp av ett fenomenologiskt angreppssätt intervjuadess sex personer, med anknytning till det nutida svenska samhället, om vad närhet innebär och hur det upplevs för dem. Resultatet visade att närhet främst är ett emotionellt tillstånd som kännetecknas av ett ömsesidigt genuint intresse mellan de inblandade parterna vad gäller dessas personlighet såväl som välmående. Även om ett behov av närhet tycks finnas universellt hos människor, påverkar sociala och samhälleliga villkor hur detta behov kan ges utlopp och uttryck. Jämförelser görs till Rollo Mays existentialistiska teori om det mänskliga varats grundpelare, samt till Anthony Giddens' sociohistoriska analys av mänskliga relationer.  

 • 229.
  Kianpoor, Fariba
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Luokkala, Peter
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder vid beteendemässiga och psykiska symptomvid demenssjukdom: En litteratur studie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:I takt med att antalet äldre i Sverige ökar, ökar också antalet insjuknade i demens. Nio av tio personer som drabbas av demenssjukdom kommer att uppvisa beteendemässiga eller psykiska symtom någon gång under sjukdomsförloppet. Dessa symtom har visat minska livskvalitén och utgör den vanligaste orsaken till att personer med demenssjukdom flyttar till ett särskilt boende då belastningen på anhöriga och omgivningen blir alltför stor.

  Syfte:Att beskriva omvårdnadsåtgärder i arbetet med patienter som uppvisarbeteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

  Metod:Studien är en litteraturstudie baserad på niovetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats som sökts fram via databasen Cinahl. Artiklarna har analyserats med fokus på att finna likheter och skillnader i resultatet av de valda studierna.. Analysarbetet resulterade i fyra huvudkategorier som visade sig vara viktiga faktorer som påverkar omvårdnadsåtgärder för denna patientgrupp: utbildning, personcentrerad omvårdnad, musik, dans och beröring. Resultatet kommer att diskuteras med hjälp av Katie Erikssons teori kring lidandet som också utgör studiens teoretiska referensram.

  Resultat:Utbildning och användandet av en mer personcentrerad omvårdnad är två sätt att skapa goda förutsättningar för att kunna lindra, förebygga och behandla beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Vidare behandlar resultatet dans, musik och beröring som tre mer eller mindre effektiva omvårdnadsåtgärder som omvårdnadspersonal kan använda i sitt arbete med patienter som uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom i sin demenssjukdom.

  Diskussion:Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom utgör både ett lidande för patienten och vårdpersonalen. Denna aspekt lyfts i resultatdiskussionen och relateras till Erikssons sätt att se på lidande. Diskussion sker kring de omvårdnadsåtgärder som framkom i resultatet med utgångspunkt i lidande.

 • 230.
  Kjellberg, Cathrine
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Norman, Annika
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Beröring: en fenomenologisk studie om döende cancerpatienters upplevelser av vårdpersonalens beröring2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 231.
  Klintberg, Niklas
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Kousathana, Antonia
  The Swedish Red Cross University College.
  När bröder ska vara systrar: En litteraturöversikt om hur manliga sjuksköterskor identifierar sig med sin yrkesroll2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: After Florence Nightingale established the modern nursing profession as a female occupation, men disappeared from nursing until the middle 20th century. The foundation for caring science is the Caritas motive, intra-human love, which can be displayed through grooming, playing and teaching. There are deeply rooted norms in society controlling what is masculine and what is feminine. These norms complicate the roles for men in female dominated professions, e.g. males within nursing.

  Aim: To enlighten how male nurses identify themselves within their professional roles through a gender perspective.

  Method: The method used is a literature overview on 11 qualitative and peer reviewed articles, published within the last 13 years. Two frames were applied to identify common findings.

  Results: Men choose nursing because they wanted to help others and obtain a stable career. The participants reported that caring for others was a part of being a decent human being. It was also reported that male nurses have a fear of being accused of inappropriate touching from both male and female patients. Study participants were more restrictive in their touch than their female colleagues. They reported feeling unwanted because of their physical gender and that they did more physically demanding labor than their colleagues.

  Conclusion and clinical impact: Male nurses do identify themselves as nurses, but patients and colleagues do not always agree. This study illuminates some flaws during nursing education and encourages change in stereotyping men within the nursing profession.

 • 232.
  Knutsson, Isabelle
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Mattsson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Livskvalitet hos personer i särskilt boende: En tvärsnittsstudie utifrån åldersgrupper och kön2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Äldre personer i särskilt boende anses vara de mest sårbara i samhället och livskvalitet har i tidigare studier visats skilja åt, gällande ålder och kön. Med en ökande befolkning i relation till de minskade platserna i särskilt boende är det viktigt att kontinuerligt studera äldres livskvalitet och om det råder skillnad gällande ålder och kön. Mer kunskap om detta ämne kan hjälpa sjuksköterskan att utforma en mer personcentrerad omvårdnad som främjar livskvalitet i särskilt boende.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka livskvalitet avseende yngre-äldre och äldre-äldre samt kön bland personer i särskilt boende.

  Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och analytisk statistik för att beskriva samband och förekomst. Studien var baserad på redan inhämtat material från den longitudinella studien Swedish National Study on Aging and Care i Blekinge. 537 personer i åldrarna 62–104 år inkluderandes. Mätinstrumentet Quality of Life in Late-Stage Dementia användes för skattning av livskvalitet.

  Resultat: Studiens resultat visade på signifikant skillnad i livskvalitet mellan grupperna yngre-äldre och äldre-äldre. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnors livskvalité. Vissa enstaka frågor visade signifikant skillnad mellan män och kvinnor även om det totala resultatet inte gjorde det, exempelvis frågor gällande fysisk beröring/kroppskontakt och om personen tycker om att umgås med andra.

  Slutsats: Resultatet visade att det fanns viss signifikant skillnad gällande livskvalitet i särskilt boende, men det behövs vidare forskning då livskvalitet är ett svårstuderat och föränderligt fenomen. Genom att anpassa omvårdnaden utifrån varje enskild persons behov, som i vissa fall skiljer sig åt, blir omvårdnaden i särskilt boende mer personcentrerad. Detta möjliggör att de äldre personerna i särskilt boende kan erhålla hög livskvalitet, oavsett ålder eller kön.

 • 233.
  Koivunen, Anu
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  The Promise of Touch: Turns to Affect in Feminist Film Theory2015In: Feminisms: Diversity, Difference, and Multiplicity in Contemporary Film Cultures / [ed] Laura Mulvey, Anna Backman Rogers, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, p. 97-110Chapter in book (Refereed)
 • 234.
  Korsar, Lisa
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Lindqvist, Marie
  University of Borås, School of Health Science.
  ”Det är som att lägga ett pussel” Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av kommunikation med lätt sederade, respiratorvårdade patienter2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Att vårdas i respirator innebär att den verbala kommunikationsförmågan förloras, vilket kan medföra känslor av frustration och maktlöshet hos patienter. För att uppnå en vårdande relation är samtalet av stor betydelse, vilket försvåras om kommunikationsförmågan är nedsatt. Syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av kommunikation med lätt sederade, respiratorbehandlade patienter. En kvalitativ ansats har använts. Halvstrukturerade forskningsintervjuer utfördes med åtta intensivvårdssjuksköterskor från två sjukhus. En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet, vilket resulterade i två kategorier med tre subkategorier vardera. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av kommunikation med lätt sederade respiratorbehandlade patienter beskrivs som att finnas där och att nå fram. Genom att finnas där bjuder intensivvårdssjuksköterskor in patienter, erhåller känslomässiga gensvar samt förmedlar budskap genom sitt kroppsspråk och sin personlighet. För att nå fram måste intensivvårdssjuksköterskor skapa gynnsamma förhållanden för kommunikation och hitta ett gemensamt språk med patienter, vilket är beroende av både intensivvårdssjuksköterskans och patientens bagage. Intensivvårdssjuksköterskors egna kroppar är centrala i kommunikationen med dessa patienter. Kroppsspråk och beröring används för att bekräfta intensivvårdssjuksköterskors närvaro, förmedla närhet och trygghet samt för att utveckla en vårdande relation till patienter. Att lära sig läsa patienter, då de responderar ljudlöst, är en annan stor del av kommunikationen. Även här är kroppen central, då intensivvårdssjuksköterskors förmåga att läsa patienters kroppar och dess signaler är väsentligt för att nå fram, vilket underlättas av att lära känna patienten. Erfarenhet och utbildning kan medföra att intensivvårdssjuksköterskor känner trygghet i sig själva, vilket bidrar till att de har modet att finnas där hos patienter och därmed utveckla en vårdande relation.

 • 235.
  Kullén, Julia
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Neumann Nordenbäck, Linnea
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Vuxna patienters upplevelser av fysisk beröring vid omvårdnad: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nurses use touch on a daily basis in their work. They use touch to comfort, and because of necessity in their job assignments. These two kinds of touch are called expressive and instrumental touch. Touch has been shown to strengthen the relationship between nurses and patients, also to support patients’ well-being.

  Aim: The aim of this literature review was to illustrate adult patients’ experiences of touch in somatic care.

  Method: The method for the study was a literature review.

  Results: Four main themes and two subthemes emerged in the analyze; to be seen as a human being with the subtheme the meaning of communication in the experience of being touched, how touch can convey trust and security, the meaning of being in control and to dislike a male nurse with the subtheme attitudes towards gender regarding intimate care.

  Discussion: The outcome highlights the importance of making nursing care more patient-centered. Yet the authors consider that further research in this domain is needed about patients’ experience of touch to enable better patient-centered care.

 • 236.
  Kvarnström, Susanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergman, Sanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Det är inte så lämpligt att gå runt och krama klienter hur som: En kvalitativ studie om beröring i socialt arbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka och analysa betydelsen av beröring på en institution för missbrukare. Studien lyfter frågor om hur och när beröring aktualiseras, vad som kan vara problematiskt samt hur dessa problem kan analyseras. Detta är en kvalitativ studie innehållande fyra semi-strukturerade intervjuer med personer anställda vid ett SiS LVM-hem. Intervjumaterialet bearbetades med en innehållsanalys och resultatet presenteras efter innehållsanalysens kategorier. I resultatet framkommer det att personalen generellt har en restriktiv hållning när det kommer till beröring. När beröring aktualiseras är detta oftast kopplat till vissa syften och situationer som att t ex förmedla tröst, eller som förstärkning i samband med beröm eller i terapeutiskt syfte för att lugna. I resultatet framkommer det underliggande temat makt och vidare i analysen appliceras ett maktperspektiv. Den asymmetriska maktrelationen mellan personal och klient gör att beröringen riskerar att innehålla ett visst mått av bestämmande över den andre, därmed blir beröring problematiskt. Samtidigt som beröringen kan vara problematisk så känner personalen ändå att det i vissa fall kan vara nödvändigt, som i ovan nämnda situationer. Det framkommer även av resultatet att relationen är en viktig aspekt i förhållande till beröring. Resultatet visar att en hyffsat god relation måste finnas för att beröring ska bli möjlig. Studien lyfter även andra relationsaspekter kopplat till beröring vilket vidarutvecklas i analysen. 

 • 237.
  Käll, Lisa Folkmarson
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Gender Studies. Linköpings universitet.
  Närhetens intima avstånd: Om känselsinnet som sammanbindande och gränsdragande2013In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 4, p. 25-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Summary The sense of touch is often both conceptualized and experienced in terms of closeness in contrast to an objectifying distance traditionally ascribed to the sense of sight. In this article I thematize the closeness of touch and examine the relation between touching and touched through a close reading of Maurice Merleau-Ponty’s philosophy of the lived body and its relation to the world and others. The purpose of such a reading is to throw light on the closeness characterizing the sense of touch as a closeness involving its own distance or gap through which touch and the relation between touching and touched are given birth. Merleau-Ponty offers sophisticated and fruitful tools for approaching established concepts and understandings of sensation and touch, bodily boundaries, and closeness and distance. In a first step, I reflect on the multiple and ambiguous meanings of the words sense (känna) and touch (beröra), emphasizing the impossibility of understanding these words in any simple terms. In a second step, I turn to MerleauPonty’s philosophy in order to reach a deeper understanding of the closeness of touch. I discuss his description of the lived body as sensible sentient, that is as both touching and touchable, his understanding of the notion intercorporeity and his description of the relation between touching and touched in terms of an incomplete reversibility that both binds the two terms together while at the same time drawing a boundary between them.

 • 238.
  Källström, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Dynesius, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Icke verbal kommunikation i vårdmötet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nonverbal communication occurs in healthcare daily. It may be unconscius and unclear, and it may make the patient confused and stressed. The information that the patient receive from the medical staff, can be expressed in both nonverbal and verbal communication. Under the meeting the patient can feel support and security through nonverbal communication. The purpose of this study was to elucidate professional's nonverbal communication in relation to the patient. It was conducted as a literature study where the results were based on fourteen scientific articles. They were retrieved from databases, relevant to nursing research. The results indicate that nonverbal communication is a tool in health care encounter. When the communication process continues even without words, nonverbal communication is expressed in many different ways. There, in among other, the tone, touch, gestures and body language. It demonstrates the importance of nonverbla communication in the relationship. The verbal get at deeper understanding through the nonverbal and it can streghten the relationship between the health professional and patient. Research shows that the medical profession needs to broaden its training of nonverbal communication to optimize the health care encounter. Although more research is needed on the subject.

 • 239.
  Källström, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lundgren, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Omvårdnadsåtgärder som kan främja patienters sömn2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sömn har grundläggande betydelse för allmänt välbefinnande. Människan sover en tredjedel av sitt liv. Människor som inte sover tillräckligt visar förhöjd sjuklighet, såväl fysisk som psykisk. Sömnens kvalité och kvantitet har avgörande betydelse för tillfrisknande och sinnesstämning. På sjukhus kan patienter inte själva påverka sin omgivning och därmed inte själva bedriva sömnfrämjande egenvård. Syftet med litteraturstudien var att belysa olika omvårdnadsåtgärder som kan främja vuxna patienters sömn. Resultatet visade att det finns omvårdnads-åtgärder som kan utföras av en allmänsjuksköterska såsom ryggmassage, taktil beröring, tillhandahålla avslappnings- eller musikband, individanpassa läkemedelstider och skapa förut-sättningar för middagsvila. Fördjupad kunskap om hur sömn påverkar människors fysiska och psykiska hälsa bör inkluderas i sjuksköterskeprogrammet. Fler studier, avseende omvårdnads-åtgärder och dess tillämpning, föreslås för att främja patienters sömn.

 • 240.
  Lagergren Strindberg, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Mohamed Farah, Asha
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Vårdpersonalens kommunikation och bemötande av personer med demenssjukdom: En Litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva hur vårdpersonalen på ett professionellt sätt kan bemöta och kommunicera med personer med demenssjukdom. Metoden var en beskrivande litteraturstudie. Artiklarna analyserades beroende på om de handlade om Verbal och Icke-verbal kommunikation och bemötande samt Faktorer som påverkar kommunikation. I resultatet framkom det att när vårdgivaren visade respekt, omtanke, såg patienten som en individ, stöttade dess förmågor, gav kort och tydlig information, använde ögonkontakt, hade kunskap om patientens livshistoria och intressen samt använde sig av beröring ledde det till en förbättring av kommunikation och bemötande. Episoder av klarhet ledde till en tillfällig förbättrad kommunikation. Men när vårdgivaren ljög, var stressad, ställde för svåra frågor, ändrade samtalsämne för hastigt och gav för många olika budskap påverkade det kommunikationen med patienten med demenssjukdom på ett negativt sätt. Faktorer som påverkade kommunikationen var stunder av klarhet, resurser, tid och bakgrundsmusik. Slutsatsen var att det krävs en speciell kunskap, tålamod samt att yttre faktorer spelade in för att kunna bemöta och kommunicera med patienter med demenssjukdom på ett professionellt sätt. 

                                                     

   

                                                     

 • 241.
  Lamos, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Beröring och gemenskap: En undersökning av människosyn hos Henri Nouwen och Arne Fritzson2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 242.
  Landin, Ulrika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Massage - positiv beröring: En fallstudie om beröringens betydelse för barns förhållningssätt mot varandra2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min fallstudie är att ta reda på mer om massage – positiv beröring samt att kunna sprida denna kunskap så att fler förskolebarn får förmån att få massage – positiv beröring. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod där jag har genomfört sju intervjuer med förskollärare och barnskötare på en förskola. Genom intervjuerna har jag tagit reda på hur och varför de har massage – positiv beröring i verksamheten. Jag har kommit fram till att genom massage – positiv beröring blir barnen mera hjälpsamma och snälla mot varandra. Alla barnen blir sedda av personalen varje dag, de får en egen liten stund och känner sig trygga. Barnen får på detta vis en vila så att de bättre orkar med dagen i vårt idag så intensiva samhälle.

 • 243.
  Lernås, Petra
  University of Borås, School of Health Science.
  Hjärtebarnet: En empirisk studie av sjuksköterskors bedömning av sövda hjärtopererade barns välbefinnande.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett hjärtopererat barn vårdas på barnintensivvårdsavdelningen. Den postoperativa vården kräver högspecialiserad teknisk apparatur och personalen är specialistutbildad på barn och intensivvård. Arbetstempot är högt och det ges inte mycket tid för reflektion. De hjärtopererade barnen är svårt sjuka och det är av stor vikt att det finns kvalificerad personal som vårdar barnen. Genom vårdvetenskaplig forskning ökas kunskapen om patientens lidande och genom vårdandet kan välbefinnandet öka för människan i olika livssituationer. Det är viktigt att sjuksköterskor är väl medvetna om barnens upplevelser, reaktioner och rättigheter under sjukhusvistelsen. Målet med vårdandet är att minska lidandet för barnet och därmed uppnå ett välbefinnande. Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor bedömer sövda hjärtopererandebarns välbefinnande. Fem sjuksköterskor ingick i denna studie som är kvalitativ. Den metod som användes vilar på en livsvärldsteoretisk grund. Det är genom sjuksköterskornas beskrivningar av sin livsvärld som forskningsfrågan kan närmas. Sjuksköterskorna observerades under vårdsituationer då de utförde bedömningar. Anteckningarna från observationerna användes för att vara till hjälp under intervjun som skedde på barnintensivvårdsavdelningen. Intervjuerna bandades och transkriberades ord för ord. Resultatet av sjuksköterskornas beskrivningar presenteras i fem teman: ”Sjuksköterskors bedömning av barns upplevelse av smärta och obehag”, ” Miljöns betydelse”, ”Vårdare- anhörigrelationens betydelse”, ”Kroppslig beröring” och ”Erfarenhetens betydelse”. Resultatet visar att sjuksköterskorna framförallt ser på barnen och genomför sina bedömningar. Sjuksköterskorna beskriver att miljön på rummet och hur barnen ligger i sängen har betydelse för om barnen upplevs ha välbefinnande. Om barnet har smärta eller obehag kan det inte uppleva välbefinnande enligt sjuksköterskorna. Den tekniska apparaturen är ett hjälpmedel och erfarenheten av att tidigare vårdat sövda hjärtopererade barn hjälper sjuksköterskan i sina bedömningar.

 • 244.
  Lesniak, Tim
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Strandberg, Alexander
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  ARCC - Ett förslag för kilskriftens digitala framtid2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to have an understanding of the past archaeologists need to be able to interpret archaeological finds (Why Is Archaeology Important?, 2018). One type of find is cuneiform. Ethical principles has been established to secure the conservation of this kind of find by prohibiting handling that could cause weathering ("Principles of Archaeological Ethics", 2018). Because of this, digital work methods has been established in conjunction with reconstruction of cuneiform in order to eliminate the risk of weathering through touch (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). The problem is that this kind of work is found to be frustrating by the archaeologists since this way of work differs from their usual analog work method (Woolley et al., 2017). To solve this problem we have used a concept driven method. The digital concept ARCC has been developed which allows archaeologists to use their usual work method without touching the cuneiform. The concept ARCC is a combination of the technologies: augmented reality, magnetic tracking systems and 3D-printing. This concept is an example of the possibilities that exist regarding a practical and ethical work method regarding reconstruction of cunaiform. ARCC can be further developed to improve the concept, it could also act as an indicator of further possibilities within this area

 • 245.
  Libert, Anna
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Olsson, Elin
  The Swedish Red Cross University College.
  Sjuksköterskors uppfattning om främjandet av trygghet, tillit och hopp i det akuta omhändertagandet vid skada i strid: – En kvalitativ intervjustudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Nurses have historically cared for individuals injured in combat. One field of operations for nurses today is to participate in missions abroad where they may care for individuals injured in combat. To be injured in combat might be perceived as a traumatic event which challenges an individual's experience of comfort, trust and hope. Nursing literature emphasizes the importance of nurses’ ability to support a patient’s experience of comfort, trust and hope.

  Purpose: To describe how nurses perceive that they support a patient's experience of comfort, trust and hope during emergency care of injury in combat.

  Method: An empirical study with a qualitative approach. Data collection was carried out using semi-structured interviews and was processed using a qualitative content analysis.

  Results: The perception of comfort is perceived by the informants as supported by pain management, information, security, knowledge, experience, a structured course of action, calm, presence and physical contact. The perception of the informants is that trust is supported by understanding, empathy, authenticity, trusting relationship and control. Hope is perceived as supported by participation, honesty, information, and treatment of life-threatening conditions.

  Conclusion: Factors perceived to support comfort, trust and hope can be identified as the nurse´s approach and active measures. The result indicates that single actions are perceived supporting several vital needs simultaneously and can be understood as interlinked.

  Clinical significance: This study may be relevant to nurses who aim to support patients' experiences of comfort, trust and hope. This description of the lived experiences can inspire and support other nurses in health care.

 • 246.
  Lindahl, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Stark, Malin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Det visuella ordets kraft på kunders känselbeteende: En kvantitativ studie om kunders beslutsfattande i detaljhandelsbranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:                     Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera samt tillhandahålla rekommendationer om huruvida stimulans av sinnena, leder till att kundernas beslutsfattande förändras genom taktil beröring. Vi vill med hjälp av en empirisk studie klargöra om kunder ändrar sitt känselbeteende efter att sinnet syn blivit påverkat.

   

  Metod:                   Uppsats är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Arbetet kretsar kring de experiment som utförts med tillhörande kundintervjuer på heminredningsavdelningen på Åhléns i Kalmar. Hypoteser har formats ur instuderad teori, som sedan har testats under experimenten på Åhléns.

   

  Slutsats:        Genom stimulans av sinnena syn och känsel, har författarna med hjälp av experiment kunnat registrera ett förändrat beteende gällande kunders beslutsfattande. Resultatet tyder på att företag kan använda sig av sinnesstimuli för att skapa kontakt med sina kunder. Det har även framkommit att stimulans av synen och känseln har påverkat den tid kunderna känner på produkterna, och då också tagit dem ett steg längre i deras beslutsfattande i köpprocessen. 

 • 247.
  Lindberg, Amelie
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Odell, Åsa
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sällskapsdjurs effekt på beteendeproblem hos äldre med demenssjukdom: En systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera hur sällskapsdjur kan påverka demenssjukas beteendeproblem och vara ett komplement till medicinsk behandling med lugnande läkemedel hos patienter med demens. Studien genomfördes som en systematisklitteraturstudie. Metoden författarna använde sig av var att de valde ut 9 stycken vetenskapliga artiklar från år 1999-2009 som hittats i olika databaser och referenslistor. Artiklarna analyserades genom att texten delades upp i de olika kategorierna lugnade effekt/oro, aggression, kontakt/beröring och läkemedelsanvändande. Resultatet visade att beteendeproblemen som aggression och oro, i flera av studierna blev bättre i sällskapsdjurs närvaro, men bara under den tiden som deltagarna fick animal assisted therapy (AAT). När deltagarna blev utan AAT försämrades deras beteendeproblem igen. Olika slags typer av sällskapsdjur användes vid behandling med AAT. Hunden visades vara det sällskapsdjur som användes mest. Slutsatsen blev att de flesta studierna visade på en positiv effekt på närheten av ett sällskapsdjur inom demensvården. Alla studier kunde inte visa på en signifikant skillnad men vårdpersonals upplevelse var att de demenssjuka hade en tendens till förbättrande av sina beteendeproblem.

 • 248. Lindberg, Helen
  et al.
  Teppola, Heidi
  Massage i skolan: ett försök att förändra barns uppfattning av sin skolmiljö2003Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 249. Lindberg, Kristine
  et al.
  Morin, Paulina
  Daglig massage: bidrar det till ett varaktigt lugn i klassen?2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 250.
  Lindberg, Martina
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Massage i skolan: positiva och negativa effekter2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Massage i skolan kan gå till på många olika sätt, bland annat med hjälp av en massagesaga. Det är viktigt att eleverna själva vill vara med. De ska aldrig tvingas. När man blir berörd utsöndras det ett lugn och ro-hormon i kroppen som heter oxytocin. Det får oss att bli mindre aggressiva och mer avslappnade. Jag har i mitt examensarbete undersökt vilka massagens positiva och negativa effekter är. Jag har intervjuat fem pojkar, som inte vill vara med på massagen, om varför och hur de känner inför densamma.

2345678 201 - 250 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf