Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 3882
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Aravena Castaings, Inga - Lill
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
    Konflikthantering i skolan: Ideal - verklighet2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att se hur verkligheten som är skolan som organisation tar till sig idealet som innebär de olika styrdokumenten. Ett annat syfte är att se om två olika skolor skiljer sig i att förebygga och hantera konflikter. Undersökningen delas på två studier. Den första är en dokumentanalys. Detta innebär att jag tittar på de olika dokumenten från staten, kommunen och den lokala arbetsplanen och jämför dessa med varandra. Den andra delen är intervjuer där viktiga nyckelpersoner på skolor intervjuas. Detta för att jag ska kunna ta del av respondenternas tankar, erfarenheter och se hur verkligheten är ur ett lärarperspektiv. Resultatet av studien visade att idealet kan tolkas på olika sätt och att verkligheten inte ser ut som idealet. Resultatet från intervjuerna visade att lärare kände sig trygga med att hantera konflikter och att de arbetade i ett förebyggande syfte. I en av skolorna var arbetet under utveckling medan den andra skolan var väl organiserade i sitt förebyggande syfte. Detta gör att skolorna skiljer sig från varandra i några punkter. Resultatet visade också att lärarna önskade mer tid för att hantera konflikter och de önskade sig mer fortbildning inom området.   

 • 202.
  arbelius, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsinlärning och läsutveckling: En studie om lärares sätt att arbeta med läsinlärning och läsutveckling i årskurs F-52014Independent thesis Advanced level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om läsinlärning och läsutveckling. Syftet med arbetet är

  att ta reda på hur olika lärare på en skola arbetar med läsinlärning och vad de

  gör för att utveckla elevers läsförmåga i förskoleklass till år 5. Metoden och

  materialet som används är enkäter, observationer och intervjuer av utvalda

  lärare på en skola. Resultatet visar att lärarna har olika synsätt på läsning och

  använder olika läsinlärningsmetoder i sitt arbete. Lärarna i undersökningen

  ser olika på läsutveckling och de har inget specifikt samarbete i lärarlagen

 • 203.
  Arbstig Holm, Louise
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hedman Norén, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisningen i förskoleklass och i årskurs 1 ska vara så bra att eleverna vaccineras mot lässvårigheter: En fördjupad förståelse av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen. Nutidens samhälle kräver en god läs- och skrivförmåga. Det innebär en utmaning för pedagoger och speciallärare i skolan att verkligen se till att samtliga elever får de verktyg som är nödvändiga för att nå såväl en god läsförståelse som en god avkodningsförmåga. Under de senaste åren har det skrivits om Finlands goda resultat vad gäller läsning hos elever i grundskolan. Det fick oss som speciallärarstuderande att undra över vilka de finska framgångsfaktorerna var. Även olika orsaker till elevers svårigheter gällande läsutveckling tas upp samt speciallärarnas roll för att möta hinder i läsinlärningen. Finska och svenska styrdokument lyfts. För att genomföra studien har ett kvalitativt perspektiv använts med semistrukturerade intervjuer som metod. Fokus för undersökningen har varit att undersöka hur fjorton speciallärare i Finland och Sverige [1]beskriver sitt arbete med att identifiera elever i behov av särskilt stöd gällande läsinlärning samt hur de beskriver sitt dagliga arbete med elever i behov av särskilt stöd gällande läsinlärning. Även likheter och skillnader som framträtt i dessa beskrivningar belyses. Resultatet har analyserats utifrån en fenomenografisk analysmodell med utgångspunkt i studiens frågeställningar samt utifrån ett komparativt perspektiv. Ett par slutsatser som kan dras av studien är att det framkom en likhet som innebar att samtliga informanter hade elevens behov i fokus samt en skillnad mellan informanterna som berörde informanternas utbildningsbakgrund.

  [1] De finska informanterna har alla en speciallärarutbildning och hade en speciallärartjänst. Med finska speciallärare avses finska speciallärare verksamma i svensktalande skolor i Finland.  Två av de svenska informanterna hade speciallärarutbildning och två hade specialpedagogutbildning. Tre av de svenska informanterna studerade till speciallärare. Alla svenska informanter hade tjänst som speciallärare. Samtliga svenska informanter benämns som svenska speciallärare. Benämningarna gäller genom hela studien. 

 • 204.
  Arge, Ann
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johansson, Eva
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Interkulturell kompetens hos grundsärskolans speciallärare: I mötet med elever och föräldrar av annan kulturell bakgrund2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Immigrationen till Sverige har ökat markant de senaste åren. Kommuner och skolor får ta emot barn och ungdomar från många olika kulturer och grundsärskolan är inget undantag. På grund av elevernas funktionsnedsättning krävs ofta ett mer nära samarbete med elevens hem, vilket ställer andra krav på speciallärarnas insikt och bemötande. Syftet i studien var att undersöka interkulturell kompetens hos grundsärskolans speciallärare i mötet med elever och föräldrar av annan kulturell bakgrund. Undersökningen baseras på 17 halvstrukturerade intervjuer med fokus på respondenternas beskrivningar av mötet med och erfarenheter av, olika kulturbakgrunder och elever och familjers livsvärldar. Intervjuerna genomfördes utifrån teman. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att analyseras. Resultatet visar att speciallärarna anser att det viktigaste i mötet med familjer av annan kulturell bakgrund är att visa respekt, tillit och förståelse för varandras kulturer. De är eniga om att det egna intresset är viktigaste faktorn för att utveckla interkulturell kompetens. Hälften av speciallärarna lyfte fram fram att det fanns svårigheter i att tydliggöra hur det svenska skolsystemet fungerar. De upplevde även en förväntan från föräldrar, att skolan ska normalisera deras barn. Det framkom att speciallärarna kände ansvar för att stötta och ”guida”, inte bara eleven utan hela familjen in i det svenska samhället.  Flertalet av speciallärarna lyfte fram behovet av kompetensutveckling. 

 • 205.
  Arjmand, Doghonay
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. École Polytechniques Fédérale de Lausanne, Switzerland.
  Kreiss, Gunilla
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  An equation-free approach for second order multiscale hyperbolic problems in non-divergence form2018In: Communications in Mathematical Sciences, ISSN 1539-6746, E-ISSN 1945-0796, Vol. 16, no 8, p. 2317-2343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study concerns the numerical homogenization of second order hyperbolic equations in non-divergence form, where the model problem includes a rapidly oscillating coefficient function. These small scales influence the large scale behavior, hence their effects should be accurately modelled in a numerical simulation. A direct numerical simulation is prohibitively expensive since a minimum of two points per wavelength are needed to resolve the small scales. A multiscale method, under the equation-free methodology, is proposed to approximate the coarse scale behaviour of the exact solution at a cost independent of the small scales in the problem. We prove convergence rates for the upscaled quantities in one as well as in multi-dimensional periodic settings. Moreover, numerical results in one and two dimensions are provided to support the theory.

 • 206.
  Armakan, Abdoreza
  et al.
  Shiraz Univ, Coll Sci, Dept Math, Shiraz, Iran..
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Farhangdoost, Mohammad Reza
  Shiraz Univ, Coll Sci, Dept Math, Shiraz, Iran..
  Enveloping algebras of color hom-Lie algebras2019In: Turkish Journal of Mathematics, ISSN 1300-0098, E-ISSN 1303-6149, Vol. 43, no 1, p. 316-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, the universal enveloping algebra of color hom-Lie algebras is studied. A construction of the free involutive hom-associative color algebra on a hom-module is described and applied to obtain the universal enveloping algebra of an involutive hom-Lie color algebra. Finally, the construction is applied to obtain the well-known Poincare- Birkhoff-Witt theorem for Lie algebras to the enveloping algebra of an involutive color hom-Lie algebra.

 • 207.
  Armas, Ivan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Multiplikationstabellen: Multiplikationstabellen2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att belysa vilka metoder som finns för att eleven ska lära sig multiplikationstabellen, och vikten av utantill kunnande av multiplikationstabellen för eleven. Arbetet tar upp viktiga faktorer som påverkar kunnandet av multiplikationstabellen t.ex. miniräknaren och forskning om minnet. För att kunna uppfylla mitt syfte intervjuade jag tre erfarna pedagoger som uttalar sig om detta. Jag studerade vad pedagogerna anser om utantill kunnande av multiplikationstabellen, vilka metoder de använder för att lära ut tabellerna och vad de anser om miniräknaren som hjälpmedel. Jag har också använt mig av litteratur som handlar om minnet och vad som finns för grund inom forskningen för inlärningen av multiplikationstabellerna. Genom en kvalitativ analys av mitt resultat har jag kommit fram till att utantill kunnande av multiplikationstabellen förenklar och underlättar för eleven. Det ger ett bra verktyg för eleven för en fortsatt utveckling inom matematik.

 • 208.
  Arnell, Susann
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever med funktionsnedsättning - sjukgymnastens roll2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att utifrån ett professions perspektiv, undersöka samverkan mellan idrottslärare och sjukgymnaster, i förhållande till idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättning. Syftet var också att belysa vilka konsekvenser denna samverkan har för elevers delaktighet i ämnet idrott och hälsa enligt idrottslärare och sjukgymnaster.  Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem idrottslärare och fem sjukgymnaster. Intervjuerna transkriberades, analyserades innehållsmässigt och kategoriserades. Bearbetningen mynnade ut i 15 teman som beskriver idrottslärarnas respektive sjukgymnasternas subjektiva uppfattningar om idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättning, om respektive profession uppdrag/förväntningar samt om samverkan mellan idrottslärare och sjukgymnast. Resultatet visade att uppfattningarna om idrottsundervisningen för elever med funktionsnedsättning, i stor utsträckning var homogena, både inom och mellan yrkeskategorierna men även skillnader i uppfattningar förekom. Informanterna, i denna studie, såg helst att elever, med funktionsnedsättning, är och känner sig delaktiga i idrottsundervisningen och är fysiskt aktiva. Aktiviteterna skall vara anpassade utifrån elevernas behov och att eleverna skall få uppleva ”rörelseglädje”. Synen på vad som är träning, varierade, både inom och mellan yrkeskategorierna. Variationer i uppfattningar var lika stor inom respektive profession som mellan professionerna. Uppfattningarna om sjukgymnastens bidrag/roll till idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättning var samstämmiga. Utifrån studiens resultat framgick det att sjukgymnastens uppdrag, kopplat till idrottsundervisning för elever med funktionsnedsättning, är att bidra med kunskap om en elevs funktionsnedsättning samt att ge ”specifik” information om vilka konsekvenser det har för eleven. Idrottslärare och sjukgymnaster hade därutöver både samstämmiga och varierande uppfattningar beträffande skolidrott för elever med funktionsnedsättning, respektive professions uppdrag/förväntningar och samverkan. Uppfattningarna var i hög utsträckning individuella och skiftade mellan och inom yrkeskategorierna.

 • 209.
  Arnlind, Joakim
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Kitouni, Abdennour
  Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France.
  Makhlouf, Abdenacer
  Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France .
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Structure and Cohomology of 3-Lie Algebras Induced by Lie Algebras2014In: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Berlin, Heidelberg: Springer, 2014, Vol. 85, p. 123-144Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to compare the structure and the cohomology spaces of Lie algebras and induced 3-Lie algebras

 • 210.
  Arnlind, Joakim
  et al.
  Max Planck Institute for Gravitational Physics (AEI), Am Mühlenberg 1, D-14476 Golm, Germany.
  Makhlouf, Abdenacer
  Université de Haute Alsace, Lab. de Mathématiques Informatique et Applications, 4, rue des Frères Lumière, F-68093 Mulhouse, France.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Construction of n-Lie algebras and n-ary Hom-Nambu-Lie algebras2011In: Journal of Mathematical Physics, ISSN 0022-2488, E-ISSN 1089-7658, Vol. 52, no 12, p. 123502-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As n-ary operations, generalizing Lie and Poisson algebras, arise in many different physical contexts, it is interesting to study general ways of constructing explicit realizations of such multilinear structures. Generically, they describe the dynamics of a physical system, and there is a need of understanding their quantization. Hom-Nambu-Lie algebras provide a framework that might be an appropriate setting in which n-Lie algebras (n-ary Nambu-Lie algebras) can be deformed, and their quantization studied. We present a procedure to construct (n + 1)-ary Hom-Nambu-Lie algebras from n-ary Hom-Nambu-Lie algebras equipped with a generalized trace function. It turns out that the implications of the compatibility conditions, that are necessary for this construction, can be understood in terms of the kernel of the trace function and the range of the twisting maps. Furthermore, we investigate the possibility of defining (n + k)-Lie algebras from n-Lie algebras and a k-form satisfying certain conditions. (C) 2011 American Institute of Physics. [doi:10.1063/1.3653197]

 • 211.
  Arnlund, Anton
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Musik inom NVT: Ett pedagogiskt verktyg för lärande inom naturvetenskap och teknik2014Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att kartlägga användningen av musik som ett verktyg

  för lärande inom naturvetenskap och teknik (NVT). I syftet ingick även att

  kartlägga på vilket sätt lärare använder detta verktyg i sin undervisning och om

  musikintresset skiljer sig mellan könen. Metoden baseras på en kvantitativ ansats

  med pappersenkäter till elever i årskurs 4-6 och en webbenkät till NOlärare

  verksamma mellan årskurs 1-6. Den kvalitativa metoden användes för att

  närmare få veta hur lärare använder musik inom NVT. Resultaten visar att majoriteten

  av samplets lärare anser musikande förekomma till en viss grad i undervisningen.

  Majoriteten av samplets elever menar dock motsatsen. Viljan att

  använda musik inom NVT är stor bland båda svarsgrupper. Bland eleverna visar

  tjejer ett större intresse än killar och bland lärarna visar data motsatsen. Bland

  lärare och elever visar resultatet att man i båda grupper har en stark tilltro till

  musikens effekter på kognitiv, emotionell och social utveckling. Utifrån tidigare

  forskning och egna slutsatser från denna studie skulle jag önska ett större ämnesöverskridande

  samarbete mellan musikämnet och NVT. Kunskaper och utbildning

  borde utökas för att ge NVT-lärare en didaktisk grund för musikande

  inom NVT.

 • 212.
  Arponen, Chanel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Utvecklingen av tidningsspråk det senaste århundradet: En analys av språket i VLT:s nyhetsartiklar 1915–20152016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka utvecklingen av tidningsspråk i utvalda artiklar från 1915–2015 med nedslag vart tionde år. Tesen är att språket har blivit informellare under 2000-talet i jämförelse med tidigt 1900-tal. Det som undersöks är utvecklingen av LIX, andel långa ord, genomsnittlig meningslängd, vänstertunga meningar, rubrikslängd, particip, manlig form och epitet. Dessa kategorier kopplas till formellt språk.

       Resultaten visar att från 1915 till 2015 har LIX-värde, andel långa ord och meningslängd minskat medan vänstertunga meningar och rubrikslängd har blivit kortare. Meningslängd och vänstertunga meningar har halverats under 100 år och rubrikslängden har blivit kortare för att underrubriker har flyttats till brödtexten. Particip, manlig form och epitet upphör helt i de yngsta artiklarna. Alla kategorier förutom vänstertunga meningar och epitet uppvisar en nedåtgående trend.

      Jag drar slutsatsen att språket i dessa nyhetsartiklar har blivit informellare, vilket kan kopplas till en generell utveckling mot informellt språk inom alla medier under 2000-talet. En orsak till ett mer informellt språk kan vara att längden på dessa nyhetsartiklar har förändrats. Äldre artiklar liknar notiser i jämförelse med yngre artiklar. De sistnämnda tillåter utveckling av resonemang som tidigare inte fått ta plats i artiklarna och språket har på så sätt blivit mer informellt. 

 • 213.
  Arverot, Lisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Winge, Kristine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Livsfrågor, när dyker de upp i skolan?: En kvalitativ studie om F-3-lärares arbete med livsfrågor, etik och moral i SO-undervisningen.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning och i vilka sammanhang livsfrågor, etik och moral förekommer i F-3-lärares SO-undervisning. Vi har använt oss av en kvalitativ studie och ett perspektiv hämtat i sociokulturell och ämnesdidaktisk teori. Resultatet visar i vilken utsträckning och i vilka sammanhang livsfrågor, etik och moral förekommer. Slutsatsen är att lärare behöver förstå problematiken som kan uppkomma om de inte bearbetar elevernas frågor när de dyker upp och inte heller planerar ämnesinnehållet om livsfrågor. Om lärarna inte bearbetar detta kan det leda till att eleverna inte utvecklar någon djupare kunskap om livsfrågor. Genom att arbeta varierat och ämnesövergripande skulle livsfrågor, etik och moral få den plats den behöver i undervisningen utan att de övriga skolämnena blir lidande.

 • 214.
  Arvidsson, Tove
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Alienígenas como símbolo de esperanza al fin del siglo diecinueve: Un análisis de la novela En esa época de Sergio Bizzio2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 215.
  Arwe, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Mathias
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärobokens inflytande över matematikundervisningen: en studie av läroboksförfattares åsikter och tankar bakom utformandet av läroböcker2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka hur olika författare resonerar kring författandet av en lärobok, angående utformning och påverkan. För att undersöka detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sex läroboksförfattare. Resultatet av intervjuerna visar att läroboksförfattarna har en väl utarbetad tanke med hur deras läroböcker ska användas i undervisningen. Vi kan också se att författarna strävar efter att följa gällande styrdokument för skolan. Vidare har vi identifierat några av de olika faktorer som påverkar författarna i deras skrivande, något som ger utslag i läroböckerna. De viktigaste faktorerna visar sig vara styrdokument, nationella prov samt författarnas syn på matematik och lärande. Denna syn ligger även till grund för författarnas tankar med hur läroboken ska användas i undervisningen.

 • 216.
  Asad Kandastar, Ahdia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stenius Johnson, Peggy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Artefakter, modes och semiotiska resurser vid introduktion av matematiklektioner i årskurs 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplanen för grundskolan betonar att skolan ska främja elevers utvecklinggenom att använda varierade arbetsformer samt ett varierat innehåll. Skolverkets forskningsrapport; Lusten att lära – med fokus på matematik (2001–2002) skriver att en varierad undervisning är viktig i matematik. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder sig av olika artefakter, modes och semiotiska resurser, och till vilken grad, vid introduktionen av matematiklektioner. Vi använde oss av strukturerade observationer med kompletterande intervjuer och bearbetade det insamlade materialet med kodning och kategorisering. Resultatet visar att vilka modes, semiotiska resurser och artefakter, samt hur de används varierar. Slutsatserna av studien är att det är viktigt att lärare är medvetna om vilka resurser de har tillhands och hur de ska använda sig av dem samt att medvetet välja resurser som tar hänsyn till det multimodala perspektivet.

 • 217.
  Asad Kandastar, Ahdia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tegborg, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barnlitteratur utifrån ett normkritiskt perspektiv: En kvalitativ studie av fyra vanligt förekommande högläsningsverk i årskurs F-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka några vanligt förekommande barnlitterära verk i undervisningen i årskurs F-3 ur ett normkritiskt perspektiv. Studien bestod av en webbaserad enkätundersökning riktad till verksamma lärare i de aktuella årskurserna, samt en textanalys av de fyra mest frekventa verken som framkom i enkätundersökningen. Sammanfattningsvis visar studien att många lärare använder sig av verk som på något sätt utmanar normerna som finns i vårt samhälle. Studien visar dock ett behov av en ökad medvetenhet över vilka verk som faktiskt används samt vilka normer som förmedlas i dessa verk. Slutsatsen blir att verken till viss del utmanar normer kring genus, men fortfarande behöver eleverna få ta del av mer normkritiska verk som även utmanar normer kring etnicitet, klass, sexuell läggning och funktionsvariationer.

 • 218.
  Askeljung, Mimmi
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rosen, Carina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Samspelets betydelse för lärandet i den inkluderande gymnasieskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera samspelets betydelse för lärandet, samt hur interaktionen mellan elever och lärare bidrar till elevernas lärande. Frågeställningarna var samspelet tar för uttryck i några exemplifierade lärandesituationer, hur samspelet mellan lärare och elev och mellan elever bidrar till lärandet och vad elevernas respektive lärarnas upplevelser av samspelets betydelse för lärandet är. Som metod har vi använt en kvalitativ ansats och den empiriska undersökningen består av deltagande observationer och intervjuer med lärare och elever på gymnasiet.

  Utifrån en sociokulturell teoribas har vi närmat oss studiens frågeställningar och betraktat resultatet. Resultatet från det empiriska materialet och litteraturstudierna visade ett tydligt samband mellan klassrumsklimat, lärandesituationer, samspel elever emellan och samspel lärare-elev. Studien visade hur både elever och lärare ser meningsutbyte och argumentering som väsentligt för lärandet.

 • 219.
  Askerin, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mikaelsson, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Regnbågsfamiljer, skilsmässobarn och bonusföräldrar: En studie om hur olika familjekonstellationer representeras i svensk barnlitteratur och på förskolan.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att se vilka olika familjekonstellationer som finns i den svenska barnlitteraturen. Vi har tittat på utbudet och plockat ut några böcker som vi tyckte var mest intressanta för vår studie. Vi har riktat in oss på andra familjekonstellationer än kärnfamiljen, kärnfamiljen återkommer dock hela tiden i vår studie genom litteratur, intervjuer och diskussion. Syftet är också att undersöka om barnlitteratur med olika familjekonstellationer används i förskolans pedagogiska arbete.

  Vår studie är kvalitativ och bygger på litteratur, examensarbeten samt artiklar. Vi har också intervjuat sex förskollärare på olika förskolor, för att se hur de arbetar med de här frågorna. Vi har också läst och analyserat sju stycken barnböcker som vi tyckte var mest intressanta för detta examensarbete.

  Resultatet visar att förskollärare sällan på ett medvetet sätt använder barnlitteratur för att uppmärksamma barn på att det finns olika familjekonstellationer. De böcker som de läser med andra familjekonstellationer än kärnfamiljen är oftast för att de är populära barnböcker (t.ex. Pippi och Alfons), och inte ett medvetet val för att visa att familjer kan se olika ut. Resultatet visar också att det har kommit en del böcker senaste åren som tar upp t.ex. regnbågsfamiljer eller barn med skilda föräldrar. Vi tycker dock att det borde finnas fler barnböcker än vad det gör idag som tar upp andra familjekonstellationer än kärnfamiljen.

 • 220.
  Aslamzada, Shugufa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jangedahl, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Var går gränsen?: En kvalitativa studie om förskollärares tankar om utamningar och möjligheter i arbetet med barns språkutveckling2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med studien var att undersöka förskollärares erfarenheter kring möjligheter och utmaningar i arbetet med barns språkutveckling på både mångkulturella och icke mångkulturella förskolor. För att få in material till studien utfördes åtta kvalitativa intervjuer med verksamma förskollärare. Ramfaktorteorin så som den har utvecklats av Roar Pettersen (2008) ligger till grund för studien och den förklarar olika ramar och handlingsutrymmen som förskolans verksamhet har. Dessa ramar och handlingsutrymmen utgör både hinder och möjligheter för förskollärarna att utföra ett arbete enligt läroplanens riktlinjer. Ramfaktorteorin kopplades samman med de utmaningar och möjligheter som beskrevs i förskollärarnas utsagor. Utmaningarna som ofta uppstod i arbetet var de stora barngrupperna, barn med annat modersmål, ekonomiska resurser samt tidsbrist. Trots olika hinder beskrev förskollärarna olika idéer med reflexivitet och kreativitet som kan utveckla handlingsutrymmet. Dock finns det en gräns för hur mycket de kan göra själva och upplever att den gränsen påverkas av att den absoluta ramen blir allt mindre.

 • 221.
  Asmus, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Österberg, Rebecca
  Dom klarar sig ändå: Hur samverkan mellan några rektorer, specialpedagog/speciallärare och lärare påverkar högpresterande elever i deras läsutveckling.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie söker fördjupa kunskap om huruvida samverkan mellan några rektorer, lärare, specialpedagog och speciallärare förekommer och på vilket sätt det kan tänkas påverka högpresterande läsare i årskurs 1-3. Studien har även för avsikt att söka svar kring vilka former av anpassning denna samverkan kan tänkas medföra för eleverna. I studien används kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer med två rektorer, två klasslärare samt en specialpedagog och en speciallärare. Resultatet visar en svag samverkan mellan informanterna och att utvecklingspotential finns för såväl framtida anpassningar som samverkan. Detta för att på sikt säkerställa de högpresterande läsarnas behov.

 • 222.
  Asplund, Annica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Korhonen, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att arbeta barnorienterat: En kvalitativ studie om Maria Montessoris och Reggio Emilias arbetssätt2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 223.
  Asplund, Elin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur målgruppsanpassad är egentligen hemtjänstens utförarbroschyr?: En kvalitativ undersökning av Strängnäs kommuns hemtjänstbroschyr2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är göra kommunikationen mellan kommun och medborgare mer lättillgänglig, genom att skapa en ny version av en redan befintlig hemtjänstbroschyr och sedan undersöka vad dess målgrupp anser om de två versionerna. Metoden består av en intervju med de ansvariga för den befintliga broschyren, två textanalyser, samt intervjuer med åtta målgruppsrepresentanter. Resultatet av undersökningen visar att fem av de åtta informanterna föredrog den nya broschyren på grund av dess mer lättlästa språk, luftigare layout och starkare rubricering. Många av informanterna saknade dock den befintliga broschyrens gruppbilder och tabeller. Något som de däremot ansåg var avskräckande var båda broschyrernas användning av kontinuitetsdata, samt statistik över de olika enheterna.

 • 224.
  Assuncao Flores, Maria
  et al.
  Minho universitet, Portugal.
  Niklasson, Laila
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Why do student teachers enrol for a teaching degree? A study of teacher recruitment in Portugal and Sweden2014In: Journal of Education for Teaching, ISSN 0260-7476, E-ISSN 1360-0540, Vol. 40, no 4, p. 328-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on findings from an exploratory study carried out in Portugal and Sweden, concerning student teacher recruitment to Initial Teacher Education (ITE) programmes. It addresses issues such as the motivations and expectations of the student teachers regarding the teaching profession. Drawing upon existing related literature, a questionnaire was designed and sent to student teachers in Portugal and in Sweden. In total, 112 and 157 student teachers participated in the study, respectively. Data suggest a given profile of a student teacher making it possible to analyse some of key characteristics in both countries. The comparison between countries in combination with suggestions and recommendations from student teachers indicate that the recruitment process may be supported if the information about the design, content and the aims of ITE programmes are clarified and made explicit.

 • 225.
  Astvik Green, Berit
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bergqvist, Ann-Cristin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arbete med matematiksvårigheter: Några speciallärares och specialpedagogers erfarenheter2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Syfte: Syftet med studien är att synliggöra några speciallärares och specialpedagogers arbete med elever i matematiksvårigheter i grundskolan med avseende på deras syn på orsaker till matematiksvårigheter, arbetet med kartläggning och åtgärder samt visioner med sitt arbete. Våra frågeställningar är: Hur ser några speciallärare och specialpedagoger på orsaker till elevers matematiksvårigheter? Hur identifierar och kartlägger några speciallärare och specialpedagoger elevers svårigheter i matematik? Hur arbetar några speciallärare och specialpedagoger med elever i matematiksvårigheter? Vilka visioner har några speciallärare och specialpedagoger om sitt arbete med elever i matematiksvårigheter?

   

  Metod: Studien har en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer genomfördes med sexton speciallärare, specialpedagoger och lärare i sex kommuner.

   

  Resultat: Studien visar att speciallärare och specialpedagoger ser på orsaker till matematiksvårigheter som individbundna men betonar också undervisningens betydelse för elevernas utveckling i matematik. Flertalet uppger att de använder olika tester vid kartläggningen men få menar att de använder sig av intervjuer eller tittar på undervisningen. Åtgärder som beskrivs är oftast riktade till den enskilde eleven i en-till-en-undervisning eller i liten grupp. Beträffande deltagarnas visioner kring sitt arbete med matematiksvårigheter framkommer en önskan om ett ökat samarbete och delaktighet på olika nivåer.

   

  Slutsatser: De speciallärare och specialpedagoger som deltagit i studien utrycker att arbetet med matematiksvårigheter är komplext och att formerna för det särskilda stödet skulle kunna utvecklas om samarbete och delaktighet på olika nivåer ökar. Speciallärarna och specialpedagogerna har en viktig roll för att utveckla detta arbete i skolans verksamhet. 

   

 • 226.
  Atif Fakhir, Hala
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Elias Matti, Ayd
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisning om negativa tal: En kvalitativ studie om hur lärare i mellanstadiet introducerar negativa tal.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal lärare i åk 4-6 introducerar negativa tal i matematikundervisningen med hänsyn till sammanhang (t.ex. addition eller prioriteringsregler) och metaforer (t.ex. termometern), och deras orsaker till varför de gör på just dessa sätt. Metoder som används i studien är för att samla in data är observationer och intervjuer. Resultaten visar att de lärare som observerades och intervjuades främst använder sig av tallinjen som sammanhang och termometer samt tallinjen som metaforer för att introducera negativa tal. Enligt de observerade lärarna använder de sig av just dessa sammanhang och metaforer (t.ex. tallinjen och termometern) eftersom dessa lätt kan kopplas till elevernas vardagsliv. Vissa sammanhang och metaforer valdes bort eftersom lärarna anser att de är svåra att koppla till elevernas vardagsliv och de anser att det blir överkurs för deras elever. 

 • 227.
  Atif Fakhir, Hala
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Elias Matti, Ayd
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vad innebär det egentligen att en elev klarar teknikämnet i årskurs 3?: En kvalitativ studie om ett antal lärares förväntningar i teknikämnet när elever börjar i årskurs 4.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie är att studera ett antal lärares förväntningar och vilka krav de ställer på eleverna som ska läsa teknik i årskurs 4. Studiens resultat klassificeras utifrån kunskapskrav i läroplanen och förmågor enligt teknikdidaktisk forskning. Metoder som används i studien för att samla in data är semistrukturerade intervjuer. De framkommande resultaten visar att de intervjuade lärarna lägger större tonvikt vid kunskapskraven där eleverna ska kunna dokumentera och kunna några enkla begrepp. Förmågorna som är framkommande är manuell förmåga. Slutsatser som kan dras av denna studie är att teknikämnet inte har en tydlig kursplan som vägleder lärarna i deras teknikundervisning.

 • 228.
  Atif Fakhir, Hala
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matti, Ayd
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisning om negativa tal i mellanstadiet: En kvalitativ studie om hur lärare i mellanstadiet introducerar negativa tal2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal lärare i åk 4-6 introducerar negativa tal i matematikundervisningen med hänsyn till sammanhang (t.ex. addition eller prioriteringsregler) och metaforer (t.ex. termometern), och deras orsaker till varför de gör på just dessa sätt. Metoder som används i studien är för att samla in data är observationer och intervjuer. Resultaten visar att de lärare som observerades och intervjuades främst använder sig av tallinjen som sammanhang och termometer samt tallinjen som metaforer för att introducera negativa tal. Enligt de observerade lärarna använder de sig av just dessa sammanhang och metaforer (t.ex. tallinjen och termometern) eftersom dessa lätt kan kopplas till elevernas vardagsliv. Vissa sammanhang och metaforer valdes bort eftersom lärarna anser att de är svåra att koppla till elevernas vardagsliv och de anser att det blir överkurs för deras elever. 

 • 229.
  Atshan, Meis
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Alsabti, Shumoos
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barn i behov av särskilt stöd: Arbetssätt och stöd i förskolan kring samspel och kommunikation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete för att främja samspel och kommunikation hos barn i behov av särskilt stöd i förskolan, samt vilka resurser förskollärare beskriver att de behöver för detta arbete. I studien används semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från olika förskolor som metod för datainsamling. Resultatet visar på att förskollärare använder sig av kartläggning, verktyg, pedagogiskt stöd, kommunikation, samspel och stöd från specialpedagog för att främja samspel och kommunikation hos barn i behov av särskilt stöd. Det stöd som förskollärare själva efterfrågar är specialpedagogiskt stöd och resurser inom olika kommunikationssätt. Vår slutsats är att metoderna används mer anpassade till barnets enskilda behov.

 • 230.
  Atto, Lilian
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Facebook – en plattform för dialog eller en #trend?: En studie av Eskilstunapolisens kommunikation på Facebook2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka polisens kommunikation och språkanvändning på Facebook, för att få en bild av hur en myndighet skriver i en informell miljö. Jag har gjort undersökningen med hjälp av textanalyser av sex olika inlägg på Polisens Facebooksida

  Polisen Eskilstuna och genom och en intervju med webbansvarig kommunikatör hos polisen i Eskilstuna. Resultaten visar att det är svårt för polisen i Eskilstuna att anpassa sig efter de informella kraven som ställs på en som finns på Facebook. Samtidigt tycker de att det är viktigt att ändå finnas på en kommunikationskanal som många människor finns och är aktiva på eftersom sidan ses som ett komplement till polisens hemsida. Däremot behöver polisen jobba mer på att föra dialog, genom att svara på kommentarer och skriva regelbundna inlägg, och anpassa språket efter läsarna även om analyserna har visat att språket mestadels kategoriseras som lättläst.

 • 231.
  Augustsson, Alexander
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vilken är den engelska skönlitteraturens plats i undervisningen?: -En kvalitativ studie kring användningen av engelsk skönlitteratur i grundskolans tidigare år2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att försöka ta reda på hur några lärare som arbetar i grundskolans tidigare år ser på användandet av engelsk skönlitteratur i undervisningen samt hur denna definieras och används.

  Arbetet är ett kvalitativt arbete och datainsamlingen har skett genom intervjuer, observationer samt utvärdering och reflektioner av egen undervisning inom ämnesområdet. Valet att kombinera olika metoder har tillfört arbetet ett ytterligare djup vid analysen. Att genomföra egen undervisning har bidragit till större insikt kring de resultat som framkommit genom de övriga datainsamlingarna och jag upplever att jag kunnat sätta detta i relation till informanternas egna upplevelser.

   

  Resultat av samtliga undersökningar pekar på att användandet av engelsk skönlitteratur redan från grundskolans tidiga år är möjlig och att skönlitteraturen kan vara fördelaktig i språkutvecklande syfte. Resultaten pekar även på att definitionen av vad som är skönlitteratur och hur man arbetar med den skiljer sig åt mellan respektive informanter. En slutsats man kan dra av arbetet är att användandet av läromedel och icke autentiska texter är vanliga i engelskundervisningen i grundskolans tidiga år.

 • 232.
  Augustsson, Lina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pikner, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogisk verksamhet i åldersblandade respektive åldersindelade barngrupper i förskolan: En fenomenografiskt inspirerad studie om några pedagogers uppfattningar om sitt arbetssätt och om barns lärande och utveckling2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra några pedagogers uppfattningar om sitt arbetssätt och om barns lärande och utveckling i åldersblandade respektive åldersindelade barngrupper i förskolan. Studien är kvalitativ och intervjuer genomfördes i fokusgrupper med pedagoger som arbetar på tre olika förskolor med olika ålderssammansättningar. Materialet analyserades utifrån en fenomenografiskt inspirerad analysmetod. Resultatet visade att uppfattningar om sitt arbetssätt var att pedagogrollen uppfattas som komplex oavsett hur verksamheten organiseras, att barnens ålder och utvecklingsnivå skapar möjligheter för det egna arbetssättet samt att yttre ramar uppfattas som hinder för arbetet med barnen. Pedagogernas uppfattningar om barns lärande och utveckling var att barn lär av att vara tillsammans samt att gruppsammansättningen utgör möjligheter för barnens lärande. Slutsatser var att pedagogerna uttryckte sig positivt till den egna ålderssammansättningen. Studien visade dock att pedagogerna använde sig av en kombination av olika ålderssammansättningar när de planerade aktiviteter. Pedagogernas syn på barns lärande och utveckling skiljer sig beroende på vilken ålderssammansättning de arbetar i.

 • 233.
  Aura, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Mokrane, Najat
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Utomhuspedagogik som metod i naturvetenskap F-3: En kvalitativ studie om fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares åsikter gällande utomhuspedagogik som metod inom ämnet naturvetenskap, om de är positiva eller negativa till metoden samt hur de anser att den påverkar eleverna. Den använda metoden är kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är positiva till utomhuspedagogik som metod och ser fler fördelar än nackdelar. Vi som genomfört studien har kommit till slutsatsen att utomhuspedagogik är en metod med fler fördelar än nackdelar, och att lärare bör bedriva denna pedagogik om möjligt.

 • 234.
  Avdic, Selma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Fy fan va alla svär": Användningen av svordomar bland några elever i en grundskola2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning redogör för svordomsanvändningen bland några elever i en grundskola utifrån autentiska samtal. Med hjälp av en CA-inspirerad samtalsanalys av det insamlade materialet, bestående av ljudinspelningar, besvaras de följande frågeställningarna: (1) Vilken funktion har fan för de medverkande deltagarna i ett samtal? (2) Vilken funktion har jävlar för de medverkande deltagarna i ett samtal? (3) Vilken funktion har engelska svordomar för de medverkande deltagarna i ett samtal? Resultatet visar att fan används främst som extra beto-ning eller förstärkning för att framför allt signalera en bakomliggande känsla i yttrandet. Även jävlar har samma signaleringsförmåga då dess främsta funktion är att vara ett adjektiv som ger extra betoning till ett kommande substantiv. Engelska svordomar har främst en informa-tionsfunktion där de använda svordomarna medför viktig information i ett yttrande.

 • 235.
  Avdic, Selma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läroböcker och etnicitet: En analys av några läroböcker inom språkundervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att analysera hur etnicitet avspeglas i fem läroböcker, från grundskolans senare år, inom engelska. Med hjälp av innehållsanalys granskades läroböckernas narrativa texter och bilder kvantitativt och kvalitativt. Resultatet påvisade att etnicitet avspeglades både positivt och negativt i de fem analyserade läroböckerna. Det synliggjordes dessutom att stereotypiska föreställningar existerade i de fem analyserade läroböckerna. En tendens i de analyserade läroböckerna var att se Nordamerika och Europa som normen, vilket medförde att de som inte föll in i normen porträtterades som särpräglade. Olika länders ursprungsbefolkning porträtterades även som primitiva och sattes ofta i kontrast med vad som skulle kunna ses som mer moderna etniska grupper. I de fem analyserade läroböckerna finner man en klyfta mellan oss och dem som framhävs med hjälp av stereotypiska framställningar och negativa avspeglingar av de etniska grupper som inte passar in den norm som har formats av Nordamerika och Europa. 

 • 236.
  Ax Mossberg, Margareta
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Var dags lärande: Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 237.
  Axdorph, Jacob
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kock, Peter
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematikverkstad, lekstuga eller lärandemiljö?: En kvalitativ undersökning av pedagogers argument för matematikverkstad som arbetssätt.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete inom kunskapsområdet matematik, avancerad nivå, MOA004, 15 hp 

   

  Jacob Axdorph

  Peter Kock

   

  Matematikverstad, lekstuga eller lärandemiljö?

  En kvalitativ undersökning av pedagogers argument för matematikverkstad som arbetssätt.

   

   2009                                                        Antal sidor: 28

   

  Intresset för ämnet matematik är i allmänhet svagt hos svenska elever, lägg därtill att många elever på grundskolans senare år inte når upp till de uppställda målen. I skolans styrdokument poängteras även vikten av att elever ska känna lust att lära och att lärare är skyldiga att utforma undervisningen så att detta uppnås. Ett sätt att bidra till att öka lusten att lära är att, i undervisningen, använda sig av matematikverkstad som arbetssätt, där matematiken konkretiseras och synliggörs med hjälp av laborativt material.

   

  Syftet med det här arbetet har varit att undersöka vilka argument som några yrkesverksamma pedagoger använder för att motivera matematikverkstad som arbetssätt samt hur dessa motsvarar de intentioner som finns i Rystedt och Tryggs bok, Matematikverkstad (2005), statliga rapporter och skolans olika styrdokument.

   

  För att på kort tid få in en stor mängd data och många olika synvinklar rörande ämnet valde vi att använda oss av metoden fokusgrupp som genomfördes med en grupp verksamma pedagoger, som alla undervisade i matematik inom skolans senare år. Datainsamlingen analyserades sedan efter ett, av oss definierat, teoretiskt ramverk.

   

  I vår undersökning har vi kommit fram till att de tillfrågade pedagogerna och litteraturen vi undersökt är samstämmiga i argumenten vad gäller användningen av matematikverkstaden som arbetssätt. Liksom litteraturen vill de använda matematikverkstaden till att öka elevernas lust till att lära samt utveckla matematiska färdigheter hos eleverna. Vi ser även att de argument som pedagogerna lyfter fram när de argumenterar för nyttan av en varierande undervisning stämmer mycket väl överens med hur litteraturen argumenterar för samma sak.

 • 238.
  Axell, Henric
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wister, Erik
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ungdomars läsvanor/Reading Habits among High School Students: A Study of Reading, Focusing on Gender, Class and Ethnicity2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats baseras på en enkätundersökning bland elever i årskurs 2 i gymnasiet. Den syftar till att undersöka om det finns skillnader i läsvanor och attityder till läsning när det gäller kön, klass och etnicitet. Undersökningen kommer fram till att de stora skillnaderna finns mellan könen. Flickor är mer positivt inställda till läsning än vad pojkar är och de läser mer. Drygt 85 procent av flickorna svarade att de tycker om att läsa, medan endast 47 procent av pojkarna har samma inställning. 70 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna angav att de inte läser på fritiden. Mer än dubbelt så många flickor som pojkar läser fler än sju böcker per år. Möjliga förklaringar till detta är att det saknas attraktiv litteratur för tonårspojkar, att pojkar finner det svårt att läsa, och att det anses omanligt att läsa.

  Även klass spelar roll. Den grupp av elever i denna undersökning som läser allra minst är pojkar med lågutbildade föräldrar som går ett yrkesförberedande program. Däremot visar inte undersökningen någon entydig bild av läsvanor när det gäller etnisk bakgrund. En slutsats som kan dras om elever som har ett annat ursprung än svenskt är att de utnyttjar biblioteket mer än andra.

 • 239.
  Axelsson, Anna Karin
  et al.
  Hälsohögskolan i Jönköping.
  Granlund, Mats
  Hälsohögskolan i Jönköping.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Hälsohögskolan i Jönköping.
  Engagement in family activities: A quantitative, comparative study of children with profound intellectual and multiple disabilities and children with typical development2013In: Child Care Health and Development, ISSN 0305-1862, E-ISSN 1365-2214, Vol. 39, no 4, p. 523-534Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Participation is known to be of great importance for children's development and emotional well-being as well as for their families. In the International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth version participation is defined as a person's 'involvement in a life situation'. Engagement is closely related to involvement and can be seen as expressions of involvement or degree of involvement within a situation. This study focuses on children's engagement in family activities; one group of families with a child with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD) and one group of families with children with typical development (TD) were compared. Methods: A descriptive study using questionnaires. Analyses were mainly performed by using Mann-Whitney U-test and Spearman's rank correlation test. Results: Engagement in family activities differed in the two groups of children. The children with PIMD had a lower level of engagement in most family activities even though the activities that engaged the children to a higher or lesser extent were the same in both groups. Child engagement was found to correlate with family characteristics mostly in the children with TD and in the children with PIMD only negative correlations occurred. In the children with PIMD child engagement correlated with cognition in a high number of listed family activities and the children had a low engagement in routines in spite of these being frequently occurring activities. Conclusions: Level of engagement in family activities in the group of children with PIMD was lower compared with that in the group of children with TD. Families with a child with PIMD spend much time and effort to adapt family living patterns to the child's functioning

 • 240.
  Axelsson, Anna Karin
  et al.
  högskolan i jönköping.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. högskolan i jönköping.
  Barn med betydande funktionsnedsättningar och delaktighet i familjeaktiviteter.2012Conference paper (Refereed)
 • 241.
  Axelsson, Anna Karin
  et al.
  Jönköping Univ, Sweden.
  Wilder, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Jönköping Univ, Sweden.
  Frequency of occurrence and child presence in family activities: a quantitative, comparative study of children with profound intellectual and multiple disabilities and children with typical development2014In: INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES, ISSN 2047-3869, Vol. 60, no 1, p. 13-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The objective was to investigate the performance aspect of participation, operationalized as the frequency of occurrence of family activities and child presence in these activities for children with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD) and children with typical development (TD). The focus was also on how family and child characteristics are related to the frequency of occurrence of family activities. This is part of a larger research project investigating facilitating factors for participation in children with PIMD. Methods: A descriptive, comparative study was performed using a questionnaire developed for the purpose. Results: In the families with a child with PIMD, the majority of activities occurred less often than in families with children with TD. In both groups, relationships were found between the frequency of occurrence of family activities and total family income, as well as the educational level of the parents. For children with PIMD, motor ability, cognition, health, and behaviour, were related to frequency of occurrence. Moreover, the presence of the children in the activities differed in the two groups; the children with PIMD were present in the activities less often. Discussion: Considering a long-term perspective, low occurrence of family activities and child presence may affect child development and everyday functioning. Knowledge about factors related to the occurrence of family activities and child presence in them, as well as an understanding of its causes, can promote the provision of everyday natural learning opportunities for children with PIMD.

 • 242.
  Axelsson, Annie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läs– och skrivsvårigheter En fallstudie om TIL ur ett elev-, lärar- och föräldraperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur läs- och skrivsvårigheter ser ut på individ- och organisationsnivå inom skolan. Det innebär att jag kommer att studera en utvald elev och dennes lärare i skolan men också föräldrarna till denna elev för att se hur de upplever elevens

  svårigheter i hemmet. Syftet är också att granska TIL-metoden (Tidig Intensiv Lästräning) och ta reda på hur den metoden fungerar i praktiken samt att undersöka elevens upplevelser

  av metoden i skolan och i hemmet. Det metodologiska tillvägagångssättet jag valde var

  intervju med eleven, specialpedagogen, klassläraren samt elevens förälder för att få en tydlig

  bild av elevens utveckling från starten under hösten i årskurs ett till mitten på vårterminen i

  årskurs ett. Jag valde även att observera eleven vid fyra tillfällen då eleven arbetade med

  denna specifika metod i skolan och i elevens hemmiljö för att ta reda på om det skedde någon förändring i elevens läs- och skrivinlärning. Resultatet visade att elevens läs-och skrivförmåga förbättrades markant med hjälp av denna metod. Redan efter några veckor kunde både elev, specialpedagog, lärare och föräldrar se en klar förbättring i läs- och skrivutvecklingen hos eleven. Slutsatsen utifrån denna studie visar att TIL-metoden var ett

  mycket bra verktyg för att förbättra läsningen och skrivningen hos denna elev. Studien visar även att elevens en-till-enundervisning med specialpedagog varje dag var en bra undervisningsform för eleven och positivt för hans utveckling

 • 243.
  Axelsson, Annika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lundqvist, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sandberg, Gunilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Axelsson, A., Lundqvist, J., & Sandberg, G. (2018, March). Influential factors on children’s reading and writing development: The perspective of parents.: Poster session presented at the NERA 20182018In: NERA 2018: Boundaries, Breaches and Bridges, Oslo, Norway., 2018Conference paper (Other academic)
 • 244.
  Axelsson, Annika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lundqvist, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sandberg, Gunilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Parents in Sweden describe influential factors in children’s reading and writing development2019In: CPH, 2019, Conference on Literacy.: Learning from the past for the future, Literacy for all, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to shed light on influential factors on children’s reading and writing development from the perspective of parents. Retrospective interviews with 27 parents of preschoolers obtained from a research project were used. Bronfenbrenner’s bioecological model for human development and the PPCT-model were adopted as a theoretical framework. Extracts about children’s reading and writing development were obtained from the interviews. A thematic analysis was used and generated nine themes (preliminary results): Children’s abilities and engagement; Genetics and parents abilities; More able siblings and peers; Involved parents and grandparents; Teacher competence, attitude and collaborations; Social climate in preschool and preschool class; Free play and child-initiated reading and writing activities; Toys and books; Extra support provisions and stimulation. This study shows that factors related to the child, processes at home, in preschool and in preschool class and time can influence children’s reading and writing development. It also showed that parents can be a valuable knowledge source in Nordic (special) education research.

 • 245.
  Axelsson, Annika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lundqvist, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sandström, Margareta
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Tre mammor berättar om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan2017In: Barn och unga i skola och samhälle / [ed] Anders Garpelin och Anette Sandberg, Västerås: Mälardalen University Sweden , 2017, 31Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med den studie som ligger till grund för detta bokkapitel var att belysa tre mammors upplevelser av sina barns väg från förskola till förskoleklass. En kvalitativ forskningsansats, livsberättelser och en bioekologisk innehållsanalys användes. Studien visade att barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan kan se olika ut. Den visade också att mammor kan känna oro för att deras barn inte ska få det stöd som de behöver för att kunna delta, lära sig och utvecklas i förskola och förskoleklass. Dessutom visade studien att mammor kan ta en aktiv del i arbetet med att förebygga och lösa problem i förskola och förskoleklass. De tre mammorna ville sina barns bästa och inriktade sina krafter på att de skulle få en så trygg och harmonisk tid i förskola och förskoleklass som möjligt. De ville också att deras barn skulle få intellektuell stimulans och nödvändiga behov tillgodosedda. 

 • 246.
  Axelsson, Annika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Torseng, Pernilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Om en strategi inte fungerar kan man ju använda en annan": En studie om elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få förståelse av elevers olika uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier. Eftersom studiens fokus ligger på hur elever uppfattar och har erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier ansåg vi den kvalitativa ansatsen lämplig att använda. Vår förförståelse och de teorier vi lutar oss mot har växelverkat med den empiri som vi ämnat fånga och därmed har den kvalitativa ansatsen varit abduktiv. I vår studie har vi också tagit inspiration av etnografin. I arbetet med studien observerade vi tre klasser och gjorde 31 intervjuer. Resultatet av studien visade att elever har uppfattningar om och erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier. Angående läsförståelse uttrycker elever att det inte räcker med att läsa utan att man även måste förstå det man läser. Vad gäller läsförståelsestrategier uttrycker eleverna exempel på hur läsfixarna och andra läsförståelsestrategier hjälper dem eller inte i den egna läsningen. En del elever uttrycker också betydelsen av att läsa tillsammans. I resultatet ser vi att eleverna uppfattar avkodning och förståelse som faktorer i läsprocessen. Slutsatsen vi drar, utifrån studiens resultat, är att eleverna har förmåga att sätta ord på hur de själva uppfattar och har erfarenheter av läsförståelse och läsförståelsestrategier.

 • 247.
  Axelsson, Jonathan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bjerke, Hannah
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ATT SKAPAS I SKAPANDET: EN MATERIELLT-DISKURSIV STUDIE OM BARN, MATERIALITETER, SKAPANDE OCH VARANDE2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska förskolan har en väl etablerad skapandetradition. Mot bakgrunden av att skapande tycks ske på förskolor i stort sätt varje dag anser vi att det är av intresse att studera fenomenet. Syftet med denna studie är att studera yngre barns tillblivelser vid skapandeaktiviteter och på vilket sätt vuxnas förhållningssätt ingår i dessa processer. Studien har genomförts med deltagande-strukturerade observationer och med agentiell realism som teoretiskt perspektiv. Ett ändamål för studien har varit att pröva posthumanistiska teorier på förskolepedagogiska situationer. Studien har landat i en slutsats där materialiteter och vuxnas förhållningssätt har betydelse för yngre barns tillblivelse och att det materiella och det ontologiska ofrånkomligt är sammanflätade.

 • 248.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Haglund, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  En undersökning av entreprenörskap i förskola och skola i Västmanland: Nuläge, utmaningar och behov2016Report (Other academic)
 • 249.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Hägglund, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Entrepreneurial Learning in Education: Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self2015In: Journal of Education and Training, ISSN 2330-9709, Vol. 2, no 2, p. 40-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently the phenomenon of entrepreneurship by political aspirations has entered the school setting. This is a world-wide development affecting education in practice and theory. In 2009 the Swedish Government launched a strategy stating that entrepreneurship should run like a common thread through the educational system. Since childhood is considered the ideal stage to influence attitudes towards entrepreneurship, and preschool constitutes the beginning of this publicly imposed “red thread”, this setting is of particular interest. In school practice the concept of entrepreneurship is translated into entrepreneurial learning. In this study we seek to investigate what characterises entrepreneurial learning in a preschool context according to preschool teachers by conducting both critical incident questionnaires and an in-depth interview using stimulated recall method. The empirical results suggest that entrepreneurial learning has developed the preschool teachers’ educational discussions and has affected the children’s entrepreneurial skills. Further, when analysing the material as to what supports and hinders a positive entrepreneurial learning situation, four main themes emerged: ongoing reflection, active participation, a meaningful learning situation and a tolerant atmosphere.

 • 250.
  Axelsson, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lönnqvist, Charlotta
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskolans gård som pedagogisk resurs: En kvalitativ studie om åtta förskollärares erfarenheter om förskolans gård som en resurs och miljö för både huvud, kropp och själ2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka några förskollärares erfarenheter kring att använda förskolans utemiljö i den pedagogiska verksamheten, med fokus på förskolegården. I studien tillämpades semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, i vilka åtta förskollärare deltog. Studien tar stöd av Anders Szczepanskis teorier om utomhuspedagogikens fördelar. I resultatet framgår att samtliga förskollärare ser utemiljön som en pedagogisk tillgång, dock förekommer skillnader mellan olika förskollärares användning av förskolans gård som pedagogisk resurs. Skillnaderna ligger främst i hur gården används för planerade pedagogiska aktiviteter. Baserat på studiens resultat kan en slutsats dras att utomhuspedagogik bör lyftas fram, för att förskolegården ska kunna nyttjas fullt ut som en pedagogisk resurs. Vilket skulle kunna göras möjligt med att fortbildningar i utomhuspedagogik införs för yrkesverksamma samt att en obligatorisk kurs i utomhuspedagogik införs i lärarutbildningarna. 

2345678 201 - 250 of 3882
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf