Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 3879
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Andersson, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nathalie, Thunqvist
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Demokrati och värdegrundsarbete i skolan: En kvalitativ studie om hur lärare definierar och implementerar begreppen demokrati och värdegrund i sin undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur sju utvalda lärare definierar begreppen demokrati och värdegrund i skolan, samt hur lärarna arbetar med dessa begrepp i undervisningen för att främja elevernas utveckling och lärande. Metoden som används i denna studie är kvalitativoch vi har valt att intervjua sju lärare hurde definierar begreppen demokrati och värdegrund och hur de implementerar dessa i undervisningen. Resultatet från intervjuerna visar att lärarna hade svårigheter med att definiera begreppet värdegrund. Det framkommer dessutom inte hur vanligt förekommande lärarna arbetar med värdegrunden och demokratiuppdraget i undervisningen. När konflikter uppstår menar lärarna att detskapas möjligheter till samtal och diskussioner om normer och värden. Vidare visar resultatet i studien på att en förutsättning för att ett framgångsrikt värdegrunds- och demokratiarbete ska lyckas i praktiken är ett öppet klassrumsklimat. Detta innebär att ta till vara på elevernas intressen och frågor som uppkommer. Lärarna framhåller dessutom att det inte finns någon given metod att arbeta utifrån med skolans värdegrund- och demokratiuppdrag då alla elever är olika och lär sig på olika sätt. 

 • 152.
  Andersson, Marina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Malmsten, Tilda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur resonerar skolans medarbetare kring diskriminering och kränkande behandling?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 153.
  Andersson, Marlene
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Maultasch, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogers konflikthanteringsmetoder i förskola och grundskola2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur pedagoger i förskola och grundskola förhåller sig till och arbetar med konflikthantering men också få en inblick i hur barns sociala kompetens utvecklas i och med deras möten och hantering med och av konflikter. Vi använde oss av två datainsamlingsmetoder; observationer och intervjuer. Studien genomfördes genom att observera pedagoger och barn under konflikter och hur situationerna utvecklade sig. Samt valde vi semistrukturerade intervjuer av fem utbildade pedagoger och en vikarie. I resultatet synliggörs det att i grundskolan finns en konfliktlösningsmodell som följs men på förskolan så går pedagogerna på tidigare erfarenheter samt improviserar beroende på hur konflikten ser ut och vilka barn som är involverade. Resultatet visar också att samtliga pedagoger anser att barns sociala kompetens utvecklas i och med upplevelser och hantering av konflikter och kan på sikt ge dem de verktyg de behöver för att lösa konflikter konstruktivt.

 • 154.
  Andersson, Mia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Palmgren Latorre, Niklas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogisk dokumentation som metod för verksamhetsutveckling: En mångfald av perspektiv skapar goda förutsättningar att utveckla förskolans verksamhet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Revideringen av förskolans läroplan innebär ett ökat ansvar för att verksamheten utvärderas, följs upp och utvecklas. Pedagogisk dokumentation kan ses som en effektiv metod att använda sig av och därav syftar studien till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation som metod för att utveckla verksamheten. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med kommunikation och samspel som bärande begrepp. Som datainsamlingsmetod använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med förbestämd intervjuguide. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation ställer höga krav på personalen, men ses som ett effektivt verktyg i verksamhetsutvecklingen. En mångfald av perspektiv och kunskaper av pedagogisk dokumentation bidrar till synliggörandet av utvecklingsområden, som i sin tur sedan utvecklas med stöd av olika verktyg. Slutsatsen är att pedagogisk dokumentation är en komplex metod som kräver närvarande och intresserad personal samtidigt som det är ett effektivt verktyg för att säkerställa en utveckling av verksamheten. En förutsättning i arbetet med pedagogisk dokumentation är kunskap och förståelse för begreppet.

 • 155.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Jimmy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur tänkte du nu?: En studie kring frågetyper i matematikundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån rådande forskning och rapporter från Skolverket framstod det att det funnits och fortfarande finns brister i hur lärare ställer frågor under matematiklektioner. Det finns också studier som visar på hur lärare följer upp elevers svar och skapar diskussioner under lektionerna. Därför syftar denna studie till att studera vilka frågetyper som ställs under matematiklektioner samt hur lärare följer upp elevers svar. För att göra detta genomfördes strukturerade icke-deltagande observationer under 14 lektioner med sex stycken olika lärare. Insamlad data tolkades sedan utifrån Emanuelssons (2001) ramverk där frågor kan delas in i tre olika zoner, stoffzonen, den konceptuella zonen samt den proceduriella zonen. Frågor i stoffzonen behandlar frågor där eleven kan använda sig av memorerade fakta eller presenterar sina tankar i korta svar. Den konceptuella zonen ställer frågor där eleven behöver redogöra för sina tankar kring uträkningar och matematiska problem. Frågor i den proceduriella zonen fokuserar på att elever ska presentera tankar kring val av metod eller presentation. Uppföljning av svar ställdes mot studier där det visades att argumentation och delaktighet kunde skapa motivation och en bättre chans till inlärning hos eleverna. Studien visade att det i likhet med andra studier i samma område ställdes en hög andel frågor inom stoffzonen (93 %) och att inga frågor under matematiklektionerna ställdes inom den proceduriella zonen. Studien visade också att det inom stoffzonen och den konceptuella zonen gick att särskilja underkategorier. Inom stoffzonen är dessa begrepps- och tillämpningsfrågor, uträkningsfrågor samt korta analysfrågor. Inom den konceptuella zonen var kategorierna redogörande analysfrågor och fel svar, hur tänker eleven? Av dessa underkategorier var begrepps- och tillämpningsfrågor och uträkningsfrågor de vanligaste sett till det totala antalet frågor (73 %). Lärarna visade sig följa upp på elevernas svar med ett fokus att föra lektionen framåt. Elevernas svar togs till vara på om svaren var på den nivå som lektionen vid det tillfället handlade om. Det kunde urskiljas fem kategorier av uppföljningstyper, dessa var: att värdera rätt eller fel, förtydligande till elev eller helklass, hålla sig till fokusområde, motfråga till klassen samt ny uppgift. Den sista kategorin ny uppgift skiljde sig från de övriga till utförande men också tack vare att det endast var en av lärarna som arbetade med den metoden. Studiens slutsats var att det i likhet med tidigare studier fortfarande är så att de frågetyper som visar sig under matematikundervisningen är sådan som fokuserar på korta svar där läraren följer upp om det är rätt eller fel.

 • 156.
  Andersson, Nicole
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dragicevic, Jelena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konflikthantering i förskolan: En undersökning kring hur pedagoger på förskolan definierar konflikter samt hur de arbetar med hantering av konflikter mellan barn2016Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur pedagoger på två förskolor

  definierar konflikter samt hur de ser på sitt arbete med konflikter och hantering

  av konflikter mellan barnen. Studiens innehåll har utgått från det

  sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). Brymans (2014) kvalitativa

  ostrukturerade forskningsintervju har valts som metod för studien. Åtta

  pedagoger från två olika förskolor har intervjuats. Studiens resultat visar att

  pedagogerna använder sig av olika strategier då de löser konflikter mellan

  barnen. Pedagogernas strategier kan identifieras som kompissamtal,

  giraffspråket, konfliktspyramiden och medlingsprocessen. I slutsatsen

  framkommer att de fyra benämnda strategierna hör ihop och är en del av

  medling vilken i sig är en konflikthanteringsstrategi. Pedagoger i allmänhet bör

  genom att ta del av forskning få en bättre förståelse för vad det finns för olika

  konflikthanteringsstrategier samt vad studier visar att barn lär sig av konflikter.

   

 • 157.
  Andersson, Pariyakorn
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  MÖTEN MED SVENSK SKOLA: Thailändska barns erfarenheter från den svenska skolan och interkulturell pedagogik2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om thailändska barns erfarenheter av mötet med den svenska skolan. Empiriska data i studien är intervjuer om äldre thailändska barns upplevelser i svensk skola. Barn som endast gått i svensk skola mellan 6 till 12 månader har observerats i skolan. Referensramen är en jämförelse av Thailands och Sveriges kulturer riktat mot delar av samhällsförhållanden och skolsystem. Den teoretiska ansatsen är interkulturell teori och datainsamlingen har genomförts i form av kvalitativa retrospektiva intervjuer. Resultatet av studien pekar på hur de kulturella skillnaderna mellan länderna blir ett hinder både för läraren och för barnen i skolan. Konsekvenserna för barnen i ett längre perspektiv blir mindre möjligheter till delaktig i det svenska samhället. Studien indikerar behovet av ökad kompetens inom pedagogik och didaktiska metoder med ett interkulturellt perspektiv.

 • 158.
  Andersson, Pontus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "En rasist delar in”: En textanalys av hur läroböcker behandlar begreppet rasism2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur läroböcker i historia och samhällskunskap för grundskolans senare år behandlar begreppet rasism då man talar om imperialism och invandring. I studien undersöktes hur rasism relateras till nämnda ämnen, hur begreppet rasism används samt huruvida fram-ställningen främjar ett lärande för att leva tillsammans. För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ textanalys av tre läroböcker i samhällskunskap och fyra läroböcker i historia. Resultatet visade att läroböckerna sällan använde eller förklarade begreppet rasism men att rasism ofta knöts till individen. Resultatet visade också att läroböcker gjorde tydlig skillnad på ”vi” och ”de andra” och där ”de andra” gavs negativa attribut. Studiens slutsats var att läroböcker tycktes ha goda ambitioner och tycktes vilja främja ett lärande för att leva tillsammans, men att det fanns problematik i sättet att göra detta och där motsatt effekt var tänkbar.

 • 159.
  Andersson, Rickard
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rosén, Linus
  Samverkan i övergången mellan förskola och förskoleklass2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie och arbete var att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka på vilka sätt dessa verksamheter, förskolan och förskoleklass, arbetar och samverkar vid barnens övergång. För att göra detta användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes mestadels via direkta intervjuer, samt ett par via telefon. I resultatet framgick det att de båda skolformerna arbetar med att förtydliga och underlätta för barnen gällande övergången mellan förskola och förskoleklass. Det finns en dialog som förskolechefen ansvarar för att den utvecklas och kommer till handling. Samtidigt vill båda skolorna att samarbetet ska utvecklas och bli mer kontinuerlig. När det gäller barn i behov av särskilt stöd kommer det fram 3 att verksamheterna arbetar mera detaljrikt för att skissa fram en så tydlig övergång för barnen som möjligt. Det leder till flera besök till den nya miljön och bilder som barnen får på pedagogerna samt att träffa dem fysiskt. Det kommer fram att verksamheterna använder dokument som ska underlätta relevant information som föräldrar godkänt som nästkommande pedagoger kan ha som underlag i förskoleklass. Vår slutsats är således att det är samarbete samt en kontinuitet i kommunikationen mellan verksamheterna som ska eftersträvas, detta för att få en tydlig pedagogik som gynnar barnens övergångar.

 • 160.
  Andersson, Roger
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Ett lysande experiment: En studie av lärandeprogressionen vid lärande med datorstöd i optik2015Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 161.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Larsson, Jesica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Likabehandlingsarbetes Komplexitet: En kvalitiativ studie om förskollärares syn på likabehandlingsarbetet2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindström, Julia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Utvecklingssamtal i förskolan - Hur gör man egentligen?: En kvalitativ studie av utvecklingssamtal och konstruktionen av barnet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med utvecklingssamtal i förskolan, samt hur barnet konstrueras i denna process. Undersökningen utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare och två förskolechefer där frågorna fokuserar på att ta reda på vilka tillvägagångssätt som förskollärare har vid planering och genomförande av utvecklingssamtal. Resultatet från intervjuer och litteratur genomsyras av en mängd olika metoder för ändamålet. Resultatet är vidare analyserat ur ett konstruktionistiskt perspektiv. Slutsatserna vi drar från denna studie är att det i förskolan förekommer en mängd olika tillvägagångssätt vid planering och genomförande av utvecklingssamtal samt att barnet konstrueras utifrån förskollärarnas barnsyn.

 • 163.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wickman, Kristina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att stimulera modersmål i förskolan: Pedagogers förutsättningar och arbetssätt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att få bredare kunskap och förståelse om hur barns olika modersmål stimuleras och tas tillvara på i förskoleverksamheterna. Med hjälp av intervjuer har data samlats in och sammanställts, där resultatet visar på att barnens modersmål stimuleras med hjälp av förutsättningar som skapas utifrån pedagogernas kreativitet och de hjälpmedel som finns tillgängliga i de olika förskolorna. Slutsatsen av genomförd undersökning tydliggör att föräldrarna utgör en betydelsefull kunskapskälla och samarbetspartners gentemot pedagogerna och förskoleverksamheterna, samt att avsaknaden av modersmålstöd begränsar förutsättningarna för att kunna stimulera barnens olika modersmål. 

 • 164.
  Andersson, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Borén, Dante
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Det är synd att skjuta räven”: En djurrättslig läsning av barnlitteratur2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med en diskursanalytisk ansats och utifrån ett kritiskt djurrättsligt perspektiv undersöks böckerna Rävjakten, Gittan och fårskallarna, Kurt och Kio vill ha djur och Händiga Hanna på bondgården. Vårt syfte är att undersöka vilka relationer mellan människor och djur som framträder i dessa böcker. Resultatet visar att relationen mellan människa och djur präglas av en speciesistisk diskurs där människan ses som överordnad. Vidare följer en diskussion om resultatets betydelse i en pedagogisk verksamhet och möjligheter till förändring.

 • 165.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Söderkvist, Åsa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Elevers röster runt extra anpassningar och särskilt stöd2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Extra anpassningar och stödinsatser är primärt för elever med olika läs-, skriv- och språksvårigheter. Detta kan ha stor inverkan på elevernas möjligheter att prestera i skolan men också på hur deras mående och självkänsla utvecklas i skolsammanhang. Syftet med denna studie var att synliggöra elevers perspektiv på extra anpassningar och särskilt stöd kopplat till elevernas läs- och skrivsvårigheter. I en kvalitativ forskningsstudie med fenomenologisk inspiration har totalt 16 elevintervjuer och fem klassrumsobservationer utförts på fem skolor i två olika kommuner i årskurs 4–8. De teoretiska utgångspunkterna har varit olika specialpedagogiska perspektiv samt Skrtics organisatoriska perspektiv. Resultatet över elevernas upplevelser samt graden av delaktighet och uppnående av kunskapskrav har sammanfattats i olika kategorier för att sedan diskuteras utifrån vår teoretiska bakgrund. Teman som urskilts från transkribering av elevintervju är: utanförskap, jämförelse, nöjdhet/nytta, funktion, egna strategier samt motivation/delaktighet. Resultatet redovisas som text och citat för att få fram elevernas unika röster. Observationerna har redovisats i följande kategorier: fysisk-, pedagogisk- och social tillgänglighet. I slutsatserna ses att arbetet med extra anpassningar utförda av klasslärare till största delen sker i de observerade klassrummen, medan elevintervjuerna visar att stöd som innefattar annan vuxen oftast sker utanför klassrumsundervisningen. I analysen av både intervjuer och observationer framträdde vikten av tydlighet och struktur.  Ett gemensamt och genomtänkt förhållningssätt från pedagoger som skapar trygghet och ett tillåtande klimat för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Elevintervjuerna påvisar att läraren har betydelse för hur en elev i svårigheter uppfattar skoltiden och även för elevens motivation. Elevens delaktighet framkom som en viktig faktor när det gäller de extra anpassningarna och särskilda stödet. Det fanns en ambivalens hos eleverna gällande det särskilda stödet och att lämna klassrummet. Inkludering innebär en inneboende känsla av tillhörighet hos varje enskild elev, vilket gör att omgivningen måste tolka begreppet utifrån olika perspektiv. 

 • 166.
  Andersson, Sofie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Transitionen till högstadiet: ur ett elevperspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att få en ökad förståelse av hur elever uppfattar den kommande transitionen till 7:an. Som grund för den här uppsatsen ligger intervjuer i vilka 13 elever i slutet av 6:an medverkat. Eleverna som intervjuats är positiva till den kommande transitionen, övergången, till högstadiet. De ser framemot en ny skola, nya kamrater, ökad frihet och större ansvar. Elevernas förutsättningar för hur den nya klassbildningsprocessen till hösten kommer att se ut skiljer sig något mellan de två mottagande högstadieskolorna. Några orosmoment eleverna känner inför transitionen är att skolarbetet ska bli svårare, läxorna fler, att de inte ska hitta på den nya skolan och att de ska bli marginaliserade. Inför transitionen har eleverna fått göra flera val; språk, profil, slöjd och val av kamrater man helst vill gå med till hösten. Faktorer som påverkat valen är vad kamraterna och familjen tycker, elevernas intryck av skolorna och avståndet till skolan. Slutsatserna i examensarbetet är att eleverna gör en tydligt markerad transition till högstadiet. De ser framemot transitionen och hade inte velat vara utan den. Transitionen innebär att eleverna gör en ekologisk transition enligt Bronfenbrenners systemteoretiska balansperspektiv. För att elevernas utvecklingspotential ska vara optimalt är det viktigt att de får med sig någon eller några de känner vid transitionen. Om förutsättningarna för vilka kamraterna elever får med sig är olika kan det skapa missnöje bland eleverna.

 • 167.
  Andersson, Susanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Learning writing Teacher’s perspective on how to promote and lay the foundations for children’s writing development2019In: Conference on Literarcy, Copenhagen, 4-6 august 2019, 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The primary focus of this presentation is to gain a deeper understanding of teachers’ perspectives on how to promote children’s writing development in the Swedish preschool class. The research questions are: According to teachers, in which contexts during day-to-day teaching activities are children stimulated and challenged to write? How do teachers describe their support of children’s writing development?

  Since the introduction in 1998 of the preschool class, its lack of equivalence in teaching, its lack of clear guidelines on the teaching purpose, its content and its status as a voluntary school form has been discussed and criticized both in research and in politics (Sandberg, 2012). I July 2016 new sections were introduced in the curriculum for preschool class and from July, 1st 2018 it is mandatory for all six-year-olds to attend preschool class.

  The theoretical approach is based on Vygotsky’s (1978) sociocultural perspective about learning and development. Centrally within the sociocultural perspective is that human beings acquire knowledge by participating in various activities in interaction with others. Together with a more competent person the child can solve a task and complete a skill that it is not yet capable of its own. According to Wood, Bruner and Ross (1976), scaffolding can be described as a temporary support structure for a child’s learning process that with time becomes unnecessary.

  The study is based on a qualitative approach through interviews with twelve teachers working in preschool class in seven different municipalities in Sweden. These semi-structured interviews were characterised by being based on a number of predetermined themes: background questions, writing activities during the week, artefacts in the learning environment, documented in an interview guide. The transcribed interviews were thematically analysed (Braun & Clark, 2006). The data were organised into two themes; Writing and Support.

   

  The result shows mainly two different views of how to develop children´s writing. One approach places great weight on working to develop creative and functional writing. The other approach is primarily characterised by working on technical skills and developing the child’s phonological awareness. Teachers utilise various support strategies to develop children’s writing skills which can be divided into high-level and low-level skills (Bingham, Quinn and Gerde, 2017). But there are teachers that do not have awareness of how to support children and how to develop their writing through different writing activities; this can be explained by a lack of knowledge regarding how literacy develops.

  The results of this study contributes to reflection and discussion regarding approaches and didactic strategies that need to be developed in preschool class to support children’s early writing.

   

  Bingham, G. E., Quinn, M. F., & Gerde, H. K. (2017). Examining early childhood teacher’s writing practices: Associations between pedagogical supports and children´s writing skills. Early Childhood Research Quarterly, 39, 35-46.

  Braun, V., & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

  Sandberg, G. (2012). På väg in i skolan om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande. Diss Uppsala: Uppsala University.

  Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes. London: Harvard University Press.

   

   

   

 • 168.
  Andersson, Susanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Mälardalens högskola.
  Skriftspråkslärande i förskoleklass2017In: Barn och unga i Skola och Samhälle / [ed] Anders Garpelin och Anette Sandberg, Västerås: Mälardalens högskola , 2017, 31, p. 86-110Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med kapitlet är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på barns skriftspråksutveckling i förskoleklass. Studiens teoretiska utgångspunkter är inspirerade av Vygotsky och Bruners tankar kring lärande och dess betydelse för barns läs- och skrivutvecklingen. Studien är kvalitativ med en latent innehållsanalys av fokusgruppsamtal som genomförts med 18 lärare som arbetar i förskoleklass och grundskolans tidiga år. Resultaten visar att det förekommer fyra temaområden; introduktion av formellt skriftspråk; läsaktiviteter; skrivaktiviteter och kartläggning vad gäller det pedagogiska innehållet och i vilka sammanhang barn får erfara olika skriftspråksaktiviteter.

 • 169.
  Andersson, Susanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Teacher´s Perspective on Early Writing in The Swedish Preschool class2018In: Teacher Perspective on Early Writing in The Swedish Preschool Class, 2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to deepen knowledge of how teachers in preschool classes work to promote emergent writing. Empirical data was collected from interviews with twelve teachers working in preschool classes in seven different Swedish municipalities. These teachers express two different views regarding the importance of challenging, stimulating and guiding children to develop their writing skills. One approach places great weight on working to develop creative and functional writing based on the child’s own interests, life experiences and level of knowledge. The other approach is primarily characterised by working on technical abilities; forming letters of the alphabet and developing the child’s phonological awareness. Teachers utilise various support strategies to develop children’s writing skills. These encompass everything from individual and group discussion with children to the use of various artefacts in the teaching environment. The support teachers offer children can be divided into high-level and low-level.

 • 170.
  Andersson, Susanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Åhlgren, Sophia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Det handlar om att vilja och våga!: En kvalitativ studie om förskollärares syn på användningen av estetik i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom semistrukturerade intervjuer undersöka vilken betydelse förskollärare tillskriver sina egna intressen och erfarenheter i arbetet med estetik samt vilken uttryckform förskollärare anser som lättast och svårast att arbeta med. Semistrukturerade intervjuer valdes då det gav plats för följdfrågor och djupare intervjuer. Resultatet visar att förskollärares intressen och erfarenheter kan påverka hur estetik väljs att användas i förskolan. Resultatet visar även att förskollärare såg olika på vad som var lättast respektive svårast med estetik men det som ansågs lättast var musik och det svåraste var drama. Slutsatser som framkom utifrån studien var att förskollärarna ansåg sig vara medvetna om vad estetik innebar men att kunskaperna kring olika uttrycksformer var otillräckliga för att medvetet våga användas i verksamheterna. En annan slutsats var att förskollärarna valde att använda den uttrycksform de kände sig mest bekväma i.

 • 171.
  Andersson Talus, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Högback, Mimmi
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Bara jag har lugn och ro kan jag läsa var jag vill”: - Elevers inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på elevers inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar samt se om deras inställning har något samband med deras läsflyt och läsförståelse. Studien byggs på en kvantitativ undersökning i en klass med 20 elever och enkät används som metod. Ett lästest används också för att kunna mäta elevernas läsflyt och läsförståelse. Resultatet visar att majoriteten av eleverna med god läsförmåga även upplever läsning som något lustfyllt. Men samtliga elever med sämre resultat i både läsflyt och läsförståelse svarar även de att läsning är roligt i alla situationer och under alla förutsättningar.

 • 172.
  Andersson, Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson, Theresé
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kardborreband för kommunikation: – En studie om hur AKK och upplevelsebaserat lärande kan främja elevernas kommunikation i träningsskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie som är inspirerad av fenomenologin. 14 verksamma lärare inom grundsärskolans inriktning träningsskola deltog i studien. Samtliga arbetade med olika former av AKK och upplevelsebaserat lärande. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur 14 verksamma lärare i grundsärskolan, inriktning träningsskola, upplevde att AKK och upplevelsebaserat lärande kunde främja elevernas kommunikation och vara möjliga vägar till att nå målen i ämnesområdet kommunikation. Det framkom i resultatet att elevernas kommunikation, inom deltagarnas respektive skolor, till stor del bestod av samspel och olika former av AKK. Samtliga deltagare menade att upplevelsebaserat lärande var en förutsättning i deras undervisning för att ha något att kommunicera om då deras elever hade relativt få upplevelser för sin ålder. Eleverna hade också nedsatt förmåga till abstrakt tänkande och därför fanns behov av konkreta arbetsformer. Kombinationen av olika former av AKK och upplevelsebaserat lärande innebar att deltagarna kunde klä upplevelserna och deras naturliga sammanhang i ord vilket främjade elevernas kommunikation. Resultatet av studien ledde fram till flera slutsatser varav den främsta var att samtliga deltagare upplevde att både AKK och upplevelsebaserat lärande var förutsättningar för att främja elevernas kommunikation och för att nå målen i ämnesområdet. AKK och upplevelsebaserat lärande ansågs med andra ord inte bara främja kommunikationen och vara möjliga vägar mot målen utan ansågs dessutom vara nödvändiga förutsättningar i träningsskolan

 • 173.
  Andersson, Theresia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ottestam, Mia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barn och stress: Påverkande faktorer2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att studera på vilket sätt skolans organisation samt barns närmiljö kan bidra till stress, men även hur skolans personal och vuxna i barns liv, aktivt kan arbeta för att förebygga stress. Studien bygger på fem intervjuer med vuxna som arbetar med barn i olika sammanhang och under olika förutsättningar samt 65 enkäter med barn i År2. Arbetets fokus ligger på barns stress i skolan men man kan konstatera att källan till barns agerande i skolan inte alltid behöver finnas i skolans verksamhet utan kan ha sitt ursprung i barnens övriga närmiljö. Därför bör även närmiljön uppmärksammas för att man ska få en helhetsbild av barnens situation. Resultatet i enkäterna visade att barnen hade få eller inga kunskaper om stress som begrepp men efter en begreppsförklaring visade sig att många barn själva hade upplevt eller sett stress hos personer i deras närhet. Slutsatsen man kan dra efter denna studie är att hela barnets miljö påverkar barnet och skolan kan vara en bidragande faktor, då eleverna måste skapa och vårda många relationer men även hantera de stora barngrupper samt de olika krav som finns i skolan.

 • 174.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Evertsson, David
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bygga broar över digitala klyftor: En kvantitativ studie om upplevd digital kompetens och behov av stöd inom teknikämnet inför digitaliseringstillägget till läroplanen 2018/20192018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om teknikämnets möjliggörande inför digitaliseringstillägget 2018/2019. Dessa frågor har besvarats genom ett kvantitativt metodval i form av online-enkäter. Resultatet visade att lärare generellt skattar sin digitala kompetens gällande programmering som lågt. Äldre lärare skattar sin digitala kompetens lägre än yngre lärare, samtidigt som de skattar sitt stödbehov högre.

 • 175.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Evertsson, David
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Särskild begåvning och matematik – Hur yttrar det sig?: Vad uppfattar pedagoger som kännetecken på särskild begåvning och hur kommer det till uttryck?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine what traits educators perceive that the gifted students exhibit and how it shows in mathematics teaching. This is done with hope that more educators will be able to notice their gifted students. The study is based on semi structured interviews with five educators as well as two observations of gifted students. The result shows that some of the traits that educators perceive as signs of giftedness aren’t connected to giftedness. The result also shows that the gifted students utilize their above-average abilities in different ways based on interest for the subject and feelings of motivation. The study implicates that educators need more knowledge about how the traits can be expressed to make sure that more of the unidentified gifted students come to educators’ attention.

 • 176.
  Andersson, Tomonori
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Arvin, Johan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skogen som pedagogiskt verktyg: En studie av förskollärares och barnskötares användning och planering av skogsutflykter i förskoleverksamheten2015Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare och barnskötare planerar att använda utflykter till skogen som pedagogiskt verktyg i verksamheten, samt vilka utmaningar de upplever finns i realiseringen av olika planeringar. Datainsamlingsmetoderna utgjordes av en enkätundersökning och djupintervjuer. Urvalet bestod av förskollärare och barnskötare på förskolor. Enkätundersökningen utfördes på fyra olika förskolor. Vi fick totalt in 31 besvarade enkäter. Elva olika kategorier representerar svaren från de öppna frågorna. Syften och aktiviteter som angetts i svaren är: naturvetenskap, motion/träna motorik, lek, lära sig om skog och natur, lära sig samarbeta och samspela, lära sig andra kunskaper, som matematik, språk etc., lära sig upptäcka, utforska, bygga/konstruera, uppleva natur/skog och miljö och vårda natur. Intervjuerna gjordes med tre olika förskollärare på två olika förskolor. Svaren från intervjuerna presenteras i löpande text. Utifrån svaren har tre kategorier angetts som visar på utmaningarna i realiseringen av planeringen av skogsutflykter. Dessa är säkerhet, barnens intressen och rutiner i vardagen

 • 177.
  Andersson, Victor
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Låt mig tala färdigt: filmdialog då och nu2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att se om språkförändring över tid kan avläsas genom att undersöka två filmer från 1950-talet respektive 2010-talet och huruvida språket blivit mer informellt, baserat på hur tal till punkt och nyttjande av pronomen ser ut. Metoden involverar samtalsanalys och transkribering av dialog i enlighet med traditionella transkriptionsmetoder, inklusive närmre analys av excerpter som ger svar på hypotesen. Enligt resultaten är överlag titlar i pronomens ställe mer synligt i äldre filmdialog, samt att karaktärer avbryter varandra under samtal mer frekvent i nyare film, enligt aktuell analys. Detta tyder på att filmdialogen blivit mer informell, vilket går att koppla till 1900-talets språkreformer, trots att till synes informella interaktioner kan ske inom äldre film.

 • 178.
  Andersson, Ylva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gradin, Frida
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärares avbrytande av barns fria lek: - I inomhusmiljö2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa varför förskollärare väljer att avbryta barns fria lek inomhus. Genom att observera och intervjua förskollärare kunde vi upptäcka anledningen till avbrott i barns fria lek. Vi använde oss av det sociokulturella perspektivet med Vygotskijs tankar i fokus, eftersom det perspektivet överensstämmer med mycket av det som finns skrivet i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Vi kunde utifrån vår insamlade data, urskilja fem huvudsakliga anledningar till avbrott. Dessa fem var tidsbegränsning, regler, konflikter, rutiner och normer. Tidsbegränsning var den centrala anledningen när barn använde lärplattan och under konflikter handlade det mycket om att de vuxna på ett vertikalt sätt löste konflikter åt barn i stället för att på ett horisontellt sätt lösa konflikter tillsammans med barn. Rutiner var något som styrde hela verksamheten och inte gick att rucka på. Detta medförde

  att barns fria lek respektlöst bröts vid flertalet tillfällen. Att förskollärares medvetenhet kring normer är en avgörande faktor för barns fria lek, var också något som framkom när förskollärare avbröt fri lek för att barn frångick de osynliga normer som fanns. Det framkom även en avsaknad av barnperspektiv och horisontell kommunikation. Slutsatsen vi drog av detta arbete var att vår förståelse av förskollärares avbrott i barns fria lek blev nyanserad, men inte på ett sådant sätt som vi hade hoppats på. Detta då denna nya förståelse grundades i att de vuxna går in med ett vuxenperspektiv i barns fria lek och är vertikala i sitt sätt att avbryta den.

 • 179.
  Andersson, Åse
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dahmberg, Therese
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Utomhuspedagogik i förskola och skola: Ett utvecklingsarbete med aktiviteter och lektioner i svenska och matematik.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt utvecklingsarbete har utförts i en förskola och i en skola årskurs 2 i syftet att få in mera aktiviteter och undervisning utomhus som samspelar med förskoleverksamheten och skolundervisningen inomhus. Vi ville även se vilka möjligheter respektive hinder det fanns med utomhuspedagogik. Vår upplevelse är att det sker för lite utomhuspedagogik i verksamheterna förskola och i skola. Därför utvecklade vi utomhusaktiviteter i svenska och matematik till förskolan och skolan som skedde ute i skogen. Vi upplevde att barnen tyckte det var roligt att få göra något som det inte brukade göra. Barnen var engagerade och fokuserade på de olika aktiviteterna som vi utförde.  Däremot blev det svårt för oss att uppfatta barnens lärande utifrån utomhuspedagogikensperspektiv, då det blev för få tillfällen att genomföra våra aktiviteter. Matematik- och svenskaktiviteterna fungerade bra att genomföra utomhus både i förskolan och i skolan, eftersom vi hade anpassat svårighetsgraden utifrån barnens ålder och kunskapsnivå. Aktiviteter bör anpassas efter väderlek och årstid, då vi upplevde att det blev kallt och blött för barnen med stillasittande aktiviteter på hösten.

   

 • 180.
  Andertjärn, Pia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Haanpää, Linda
  Pedagogers beskrivning av utomhuspedagogik inom förskola och skola2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka om det fanns några skillnader i pedagogers beskrivning av sitt förhållningssätt till och arbetssätt med utomhuspedagogik inom förskola och skola. Vi har gjort en intervjustudie med kvalitativa semistrukturerade intervjuer på fem förskolor och fyra skolor, varav en förskola och en skola var Ur och Skur-verksamhet för att på så sätt få ett vidare perspektiv kring utomhuspedagogik. Vi använde oss av de forskningsetiska principerna för att skydda respondenterna. Resultatet från våra studier visade att pedagogerna hade ett positivt förhållningssätt till utomhuspedagogik och upplevde sig själva som medupptäckare då de vägledde barnen till att utforska sin närmiljö. Det skiljde sig dock i vilken utsträckning som förskola och skola använde sig av utomhuspedagogik, men samtliga pedagoger nämnde närmiljön och gården som en plats där utomhuspedagogik främst sker. Våra slutsatser av studien är att pedagogens förhållningssätt, kunskaper och personliga intresse för natur påverkade i vilken grad och plats som pedagogen bedrev utomhuspedagogik. Vår tolkning av detta är att utomhuspedagogik kan tillämpas som ett redskap i verksamheten och som ett komplement till inomhuspedagogik

 • 181.
  Andgrim, Kajsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nevalainen, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Så ett frö för framtiden.: En kvalitativ studie kring hur pedagoger i årskurs F-3 ser på och arbetar kring hållbar utveckling.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i årskurs F-3 tolkar begreppet hållbar utveckling samt hur de undervisar kring begreppet. Detta undersöks genom att intervjua samt observera 4 stycken pedagoger. En grupp av pedagogerna tyckte att hållbar utveckling mest bestod av miljöaspekten, såsom sopsortering och liknande medan den andra gruppen av pedagoger tyckte att begreppet är stort, brett och svårtolkat. Det visade sig också att arbete kring hållbar utveckling är något som måste vävas in i det dagliga arbetet och integreras med andra ämnen.  Vi upptäckte även att det står relativt lite om hållbar utveckling i läroplanen och att om det var med definierat så skulle det underlätta för pedagogerna. I denna studie använder vi benämningen pedagog för utbildade lärare i årskurs F-3. 

 • 182.
  Andgrim, Kajsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nevalainen, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tjejer kan väl inte spela fotboll?: En komparativ studie om normer, genus och etnicitet i barnlitteratur utgiven på två skilda förlag.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på om Sveriges största förlag inom barnlitteratur Bonnier Carlsen och ett av Sveriges mindre förlag Olika förlag skiljer sig ifråga om normer, genus och etnicitet i deras barnlitteratur. Vi tittar på hur flickor och pojkar framställs i böckerna, vilka normer som finns, om det finns med personer med annan etnicitet än skandinavisk etc. Vi har valt tre stycken böcker från vardera förlag med liknande handling och genre. De genrer vi valt är hästböcker, fotbollsböcker och skräckböcker. Böckerna vi fokuserar på är för åldrarna 6-9 år. Vi har analyserat böckerna enskilt för att sedan jämföra dem med varandra. I resultatet kan vi se att det skiljer sig en del förlagen emellan. Vi fick ett tydligt resultat att böckerna från Olika förlag har mycket fokus på frågor som rör genus, normer och etnicitet medan böckerna från Bonnier Carlsen inte har lika mycket fokus på det. Böckerna från Olika förlag har med fler karaktärer som har en annan etnicitet än skandinavisk samt att de böckerna var mer normbrytande. 

 • 183.
  Andreasen, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hansson, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  De har vassa tänder och är arga: En kvalitativ studie av utomhuspedagogik ur barn- och lärarperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur man arbetar med utomhuspedagogik i förskolan ur såväl lärar- som barnperspektiv.

  Datainsamlingen har skett via intervjuer med barn och lärare på förskolan.

  I resultatet presenterar vi de svar som vi fick från barn och lärare på förskolan. Vi har även kategoriserat svaren efter lämpliga ämnesområden.

  Barn har väldigt livlig fantasi och använder sig dagligen av den när de leker sina lekar på förskolan. Lärarna är däremot väldigt koncentrerade på sina planerade aktiviteter och tar inte tillvara på vilka intressen barnen har

 • 184.
  Andreasson, Josefin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kårehed, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Jag är bra på att rita, du är bra på att skriva och ja, vi kompar ihop": En intervjustudie om lärares attityder till barns samlärande2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka lärares attityder till barns samlärande. Hur förhåller de sig till detta fenomen, hur beskriver de att de använder sig av samlärande och hur tycker de att det fungerar? Som metod i denna kvalitativa studie har intervjuer använts. Tio lärare har deltagit i studien. I resultatet framkom att lärarna har en positiv attityd till samlärande, men att det finns flera utmaningar som försvårar användandet i den praktiska verksamheten. Vi har kommit fram till att samlärandets utrymme till stor del styrs av lärarens attityder, vilket ofta formats av deras tidigare erfarenheter. Samlärande har stora vinster men är något som kräver träning för att kunna användas på ett givande sätt.

 • 185.
  Andrejs, Matveevs
  et al.
  Riga Technical University, Latvia.
  Fjodorovs, Jegors
  Riga Technical University, Latvia.
  Malyarenko, Anatoliy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Algorithms of the Copula Fit to the Nonlinear Processes in the Utility Industry2017In: Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, E-ISSN 1877-0509, Vol. 104, p. 572-577Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our research studies the construction and estimation of copula-based semi parametric Markov model for the processes, which involved in water flows in the hydro plants. As a rule analyzing the dependence structure of stationary time series regressive models defined by invariant marginal distributions and copula functions that capture the temporal dependence of the processes is considered. This permits to separate out the temporal dependence (such as tail dependence) from the marginal behavior (such as fat tails) of a time series. Dealing with utility company data we have found the best copula describing data - Gumbel copula. As a result constructed algorithm was used for an imitation of low probability events (in a hydro power industry) and predictions.

 • 186.
  Andrews, Paul
  et al.
  Mälardalen University.
  Ryve, Andreas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Hemmi, Kirsti
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Sayers, J.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  PISA, TIMSS and Finnish mathematics teaching: an enigma in search of an explanation2014In: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816, Vol. 87, no 1, p. 7-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Finnish students' success on all three content domains of each of the four cycles of the OECD's Programme for International Student Assessment (PISA) has created much international interest. It has also prompted Finnish academics to offer systemic explanations typically linked to the structural qualities of Finnish schooling and teacher education. Less well-known has been the modest mathematics performance of Finnish grade 8 students on the two Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in which Finland has participated, which, when compared with its PISA successes, has created something of an enigma. In this paper, we attempt to shed light on this enigma through analyses of Finnish mathematics classroom practice that draw on two extant data sets-interviews with Finnish teacher educators and video-recordings of sequences of lessons taught on standard topics. Due to the international interest in Finnish PISA success, the analyses focus primarily on the resonance between classroom practice and the mathematical literacy component of the PISA assessment framework. The analyses indicate that Finnish mathematics didactics are more likely to explain the modest TIMSS achievements than PISA successes and allude to several factors thought to be unique to the Finns, which, unrelated to mathematics teaching practices, may be contributory to the repeated Finnish PISA successes. Some implications for policy-borrowing are discussed. 

 • 187.
  Andrén, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nygren, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Är det språkliga eller matematiska svårigheter?: En kvalitativ fallstudie om att upptäcka och ge stöd till nyanlända elever i matematikundervisningen.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur en högstadieskola i en mellanstor kommun arbetar för att upptäcka vilken typ av svårigheter de nyanlända eleverna har i matematik och vilket stöd som ges i matematikundervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie på en högstadieskola där både observationer och intervjuer med skolans personal ligger till grund för studiens resultat. Studien utgår ifrån de specialpedagogiska perspektiven dilemmaperspektivet och det relationella perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att studiehandledning var det enskilt viktigaste stödet för de nyanlända eleverna, men att tillgången såg olika ut beroende på vilket språk eleven talade och om det fanns en studiehandledare att tillgå på det språket. Om en elev har behov av studiehandledning, men ändå inte får det på grund av bristande tillgång blir det ett dilemma som är svårlöst. Skolan närmade sig ett relationellt synsätt, eftersom specialläraren gav matematiklärarna i en klass stöd i deras undervisning istället för att ge enskilda elever stöd. Det språkliga stödet fick eleverna bland annat i form av kamratstöd och gruppdiskussioner, vilket faller under det sociokulturella perspektivet där tonvikten ligger på kommunikation och att lära av de som kan mer.

 • 188.
  Anehag, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Felde, Cecilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ELEVER MED SPRÅKSTÖRNING: -en speciallärares och en logopeds arbetssätt2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva och analysera en speciallärares och en logopeds syn på framgångsfaktorer när det gäller språkutvecklande arbete med elever som har språkstörning. Syftet var också att beskriva och analysera speciallärarens och logopedens arbetssätt för språkutveckling hos elever med språkstörning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi använde oss av en kvalitativ metod och gjorde en fallstudie som till viss del är inspirerad av hermeneutiken. Urvalet till studien är strategiskt eftersom studien genomfördes på en skola där de organiserat en språkgrupp. I språkgruppen arbetar en logoped och en speciallärare tillsammans med sex barn som har språkstörning. Under två dagar genomförde vi sex observationer som följdes av lika många korta samtalsintervjuer. Vi gjorde även två längre halvstrukturerade intervjuer, en med specialläraren och en med logopeden. Studiens resultat visade att det arbete som specialläraren och logopeden uppfattade som framgångsrikt arbete med elever som har språkstörning har stöd i tidigare forskning. De utvecklande arbetssätt som framkom i vår studie handlar om att utveckla elevernas språk och kommunikationsförmåga, ge regelbundna individuella interventioner, ha positiva och nära relationer med sina elever, ge eleverna tid att uttrycka sig och att bli lyssnade på. Studien visade att stöd, struktur och strategier är viktigt för elevernas lärande. I studien kom vi fram till att tecken som stöd är en viktig strategi för denna elevgrupp för att utveckla elevernas språk- och kommunikationsförmåga. Denna strategi hade bristfälligt stöd i tidigare forskning. Vi anser därmed att mer forskning behövs när det gäller betydelsen av tecken som stöd för barn med språkstörning. Vår förhoppning är att denna fallstudies resultat ska vara användbart för andra pedagoger i deras arbete med elever som har språkstörning. Genom resultatet kan de förhoppningsvis känna stöd samt utveckla arbetet, med elever som har språkstörning, i den egna verksamheten.

 • 189.
  Angerfelt, Michelle
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Heidari, Nancy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Inkludering av flerspråkiga barn: En kvalitativ intervjustudie av förskollärare i en mellanstor svensk kommun2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att synliggöra hur man arbetar med flerspråkighet i förskolan. Åtta förskollärare deltog i enskilda semi-strukturerade intervjuer för att synliggöra hur man arbetade med inkludering av flerspråkighet i förskolan. Resultatet visade att det finns en liknande grundsyn hos förskollärare kring hur man arbetar med barns språkutveckling och flerspråkighet, hur man använder sig av olika språkliga verktyg för att inkludera flerspråkighet. Resultatet visar även att föräldrasamverkan är en viktig del och att omgivningen påverkar barnets språkutveckling. Slutsatsen visade på omgivningens betydelse för barnets språkutveckling, samt att samverkan med hemmet kan innebära vissa svårigheter.

 • 190.
  Anna, Andersson
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Linnea, Bergsten
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Räkna med lek: Ett utvecklingsarbete om att lära matte genom att leka2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsarbete, utfört i en årskurs ett och två, syftar till att införa mer lek i matematikundervisningen i skolans lägre årskurser. Vi upplever att leken i skolan är någonting man ägnar sig åt på rasterna och inte en metod för inlärning i klassrummet. Med leken som metod har vi skapat förutsättningar för barnen att nå de mål som finns uppsatta i kursplanen för matematik. Resultatet av vår studie visar på att det finns fler fördelar med leken som metod och att man bör ägna mer tid åt den även inne i klassrummet under ordnade former. Vi lyckades inspirera både elever och lärare att använda sig av mer lek i matematikämnet. Några slutsatser som vi har dragit av detta utvecklingsarbete är att det faktiskt är möjligt att lära sig matte genom andra metoder än upprepad räkning i matematikboken.

 • 191.
  Antonsson, Amanda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Recursive function identification and optimization for ships2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the fact that the fuel consumption of a ship is large, shipowners have a great interest in different kinds of fuel-saving solutions. For any fuel efficiency device, a mathematical function is required, that with high precision is able to give the fuel consumption.

  The goal of this thesis is to identify the parameters of this function using the recursive least squares (RLS). These parameters will then be used for making predictions of the fuel consumption for a voyage. The implementation is made in Matlab. We will also investigate the quality of predicting fuel consumption using a neural network, which is implemented in Python.

  The results show that RLS is an effective method for making predictions, whereas the neural network could use some further development before any conclusions can be made.

 • 192.
  Antsvee, Antsvee
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nilsson, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Den kritiska övergången i ämnet teknik: En studie om hur några lärare uppfattar att övergången mellan åk 6-7 fungerar i ämnet teknik med inriktning på tekniska lösningar.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur övergången mellan årskurs 6-7 i teknikämnets centrala del tekniska lösningar går till. I studien tas det upp tidigare forskning inom området. Den metod som användes var intervjuer med några verksamma lärare inom teknikämnet för att se hur de anser att övergången fungerar. Samt har det även tagits reda på vad verksamma lärare har för önskemål om eventuella förbättringar kring övergångsarbeten mellan årskurs 6-7. De resultat som framkom är att det dels saknas styrning från ledning om hur ett effektiv och främjande arbete kring övergångar bör gå till, dels att det finns oklarheter kring teknikämnets innehåll i läroplanen som skapar osäkerhet för lärarna i undervisningssyfte. Detta leder till att arbetet med att skapa den röda tråden försvåras vid övergångarna i teknikämnets centrala del tekniska lösningar. Den slutsats som gjorts är att det finns ett engagemang hos lärarna att underlätta övergångarna i teknikämnet men att det måste finnas en ledning som styr för att det ska fungera

 • 193.
  Antsvee, Robin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nilsson, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Genuspedagogik i svenskämnet: En studie om vilka verktyg en lärare kan använda för att arbeta med genus och hur upplever eleverna det?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om genuspedagogik i svenskämnet. Vi vill ta reda på hur

  man kan arbeta med genus i svenskämnet samt hur eleverna upplever

  pedagogiken. Syftet är att ta reda på hur en genuspedagogisk medveten lärare

  arbetar och vilka verktyg som används i svenskämnet för att främja

  genusmedvetenheten.

  Vi har använt oss av intervju med en lärare som medvetet arbetar med genus

  samt en gruppintervju med ett urval av lärarens elever.

  Det resultat vi kom fram till var att läraren hade flera verktyg som främjar

  genuspedagogik samt att lärarens medvetenhet bidrog till hur läraren formar

  sin undervisning för att skapa ett jämställt klassrum. Eleverna kunde delvis

  uppmärksamma hur läraren arbetar med genus men vi kunde inte se hur

  genuspedagogiken påverkade eleverna.

  Slutsatsen är att det inte behövs någon större utbildning för att arbeta med

  genus men det krävs en medvetenhet för att kunna föra in det i undervisningen

  samt att eleverna märker av vissa metoder men de saknar en större förståelse

  kring ämnet genus.

 • 194.
  Anundi, Ingrid
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Petersson, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Geografi - en okänd värld: En kvalitativ studie om lärares syn på geografiundervisningen för årskurserna 1–32018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–3 ser på ämnet geografi. För att studera detta har vi genomfört intervjuer med sju lärare, vilka är verksamma inom, för studien, aktuella årskurser. Läroplansteorin och tidigare forskning har varit verktyg för vårt arbete, genom att vi har tolkat kursplanen i geografi. Geografi upplevs och förstås vara ett ämne som ses svårtolkat då det är ett tvärvetenskapligt ämne och uppfattas tillhöra både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, vilket vidare leder till en viss osäkerhet hos lärarna för vad geografiundervisningen ska innehålla.

 • 195.
  Anundi, Ingrid
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Petersson, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pojkars och flickors matematiska mindset: En kvalitativ studie med elever i årskurserna 2 och 32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to describe and compare the mathematical mindset of boys and girls in grades 2 and 3. This is done by describing what the boys and girls think distinguish people who are mathematically proficient, what they think one needs to do to become mathematically proficient, and their beliefs about their own mathematical ability. To receive answers on these research questions semi-structured interviews were conducted with twelve students, six boys and six girls. The result indicates that the students have a consistent view of how mathematical knowledge can be improved and meant that this is done through practice. The girls thought they were good at mathematics, but the boys did not have the same confidence in their own mathematical ability. Other conclusions drawn are that the boys seem to have a more stereotypical approach than the girls as they considered that men are more mathematical than women. This view was not found for the girls.

 • 196.
  Anvret, Ann-Charlotte
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Upplevelse att lära sig läsa som tonåring: Tre personers livsberättelser av tiden innan, under och efter träning med Wittingmetoden2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka några personers upplevelse att lära sig läsa i högstadieeller gymnasieåldern med Wittingmetoden och ta reda på vad som var framträdande i deras erfarenheter. I studien ingick även att undersöka hur informanternas upplevelser förhåller sig till forskning. Det sociokulturella perspektivet låg till grund för den teoretiska utgångspunkten. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer i livsberättelseform där tre personer fick en konkretiserad ritad livsväg i pappersform innan intervjun för att i förväg skriva ner sina tankar och minnen innan intervjun. Gemensamma temaområden söktes i data vilket resulterade i fyra områden: lärarupplevelse, motivation, självkänsla och upplevelsen av sin läs- och skrivförmåga. I analysen delades områdena in i tre avsnitt: före, under och efter träning med Wittingmetoden. Informanternas livsberättelser visade på att kontakten med läraren, hur denne agerade samt valde interventioner var viktigt för informanterna. Berättelserna visade att lärarkontakten hade stor inverkan på deras lärande. Den påverkade även deras motivation. Vidare var en egen målbild om att läsning var en viktig del för att klara sig i samhället inom olika områden centralt för motivationen samt att andra trodde på deras förmåga att lära. Resultaten visade att upplevelsen av att kunna, samt bevis på utveckling i sin läsförmåga var viktig för självkänslan och gav dem mod att våga mer. En omgivning som visade att de trodde på informanternas kapacitet var också positivt för självkänslan. Genom de områden som trätt fram ur livsberättelserna har betydelsen av interaktion med andra visats vara central för dessa tre informanter. Upplevelserna i livberättelserna kunde knytas till den sociokulturella teorin om lärande.

 • 197.
  Apelfjord, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Upplevelsen av delaktighet hos elever med funktionsnedsättning inom autism2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur elever med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST) upplever delaktighet i sin skolsituation. Studien är kvalitativ och har en fenomenologisk ansats och utgår från ett relationellt perspektiv. I analysen av studien är den teoretiska referensen ett kommunikativt relationellt perspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv på upplevelsen av delaktighet samt konstruerande av kunskap. Frågeställningarna är: Hur upplever eleverna delaktighet i lärandesituationen? Hur upplever eleverna delaktighet i sociala sammanhang i skolan? Hur kan elevens möjligheter till delaktighet förstås i ett kommunikationsinriktat perspektiv? Begreppet delaktighet har i olika kontexter olika betydelser men gemensamt mellan dessa är att individen själv upplever sig delaktig i det sammanhang den ingår i. Därför måste bedömning av delaktighet i första hand göras i den miljö som är aktuell för personen. Hur lärandet sker för eleven är beroende av lärandesituationens villkor och elevens förutsättningar i samspel med omgivande faktorer såsom kvaliteten på relationen mellan eleven, läraren, och elever och skolans synsätt på kunskap och hur organisationen främjar elevens lärande. Elever med diagnoser inom autismspektrum som medför kognitiva nedsatta funktioner möter utmaningar i en inkluderande skola då lärandesituationer och styrdokument utgår från att elever kan förstå innebörden i kommunikation och tolka sammanhang. Tidigare forskning med utgångspunkt i hur elever med diagnos inom AST upplever sin skola har visat samstämmiga resultat på vilka villkor elever har och behöver för deras upplevelse av delaktighet. Metoden för undersökningen var öppen intervju där elever i ålder 14-18 år från inkluderande traditionella skolor berättade om sin upplevelse av lärandesituation och interaktion i skolan. Deras berättelser lade grunden till en tematisk sammanställning som analyserades med teoretiska perspektiv. Resultatet visade att flera av eleverna upplevde låg nivå av delaktighet i olika skolsituationer som kunde kopplas till den sociala kontexten inom skolan.

 • 198. Apelmo, Per
  et al.
  Tedenljung, Dan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lundkvist, Hannes
  Subjektifierande högskolepedagogik2018In: Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik / [ed] Eva Ärlemalm-Hagsér & Marie Öhman, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, p. 48-62Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna studie problematiserar vi arbetet med personlig och professionell utveckling i högskolepedagogik, i form av förändrings- och lärandeprocesser. Syftet med studien är att presentera ett filosofiskt och teoretiskt ramverk kring begreppet ”lek” som vi menar kan bidra till att möjliggöra intersubjektivitet inom högskolepedagogik. Vi börjar med att presentera begreppet ”lek” ur ett filosofiskt och teoretiskt perspektiv och sätter det i relation till intersubjektiv etik och pedagogik. Därefter presenterar vi Expressive Arts (EXA) som ett redskap för att arbeta med denna ansats pedagogiskt. Vi diskuterar de rumsliga aspekterna och konsekvenserna som präglar omsättningen av detta ramverk i praktiken och ger ett exempel på hur detta sker i kursen Personlig och professionell utveckling (PPU) på Mälardalens högskolas socionomprogram. Studiens bidrag till högskolepedagogik är synliggöra subjektifierande pedagogik genom att skapa rumsliga förutsättningar för intermodal kommunikation mellan studenter som aktiva subjekt med syfte att främja en förändringsprocess inför en kommande yrkesroll. 

 • 199.
  Aqvirre, Jaime
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Linde, Tim
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Surfa mot lärande: En kvalitativ studie om IT i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ny IT-teknik i förskolan. Syftet med studien var att ta reda på hur surfplattan kan användas i den dagliga verksamheten på en förskola. Samtidigt ville vi ta reda på hur den nya tekniken uppfattats av pedagogerna och barnen. Vi genomförde en studie med observationer och intervjuer på en tre till fem års avdelning där de integrerat surfplattor i den dagliga verksamheten. Urvalet av förskolor som arbetat in surfplattor i den dagliga verksamheten var mycket begränsade men vi kunde söka oss till en förskola i Sverige. Studiebesöket varade över en dag och resulterade i en hel del material till vår studie. Vi förmedlar i studien vad styrdokumenten säger om användandet av ny teknik i förskolan. Forskningen som vi utgått ifrån har varit inriktat på IT och datoranvändande eftersom det ännu saknas forskning kring användandet av surfplattor i förskolan. Detta är en anledning till varför vi valt att inrikta oss just på surfplattor. Resultatet visar att surfplattorna går att använda på olika sätt i olika delar av verksamheten, både i den fria leken och i samlingar. Vi ser också hur surfplattan fångar barnens intressen inbjuder till samspel mellan barn i olika åldrar. En av anledningar till att vi ville genomföra denna studie är för att vi har ett intresse av It-teknik eftersom vi har tagit del av den tekniska utvecklingen och tror att den bör integreras hos barnen redan i förskolan.

 • 200.
  Aranki, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Apel, Susanne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisning i Svenska som andraspråk  -Varför det?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 151 - 200 of 3879
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf