Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Forsberg, Louise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Atto, Revin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Erfarenheter och förståelse av Social Sammanhållning: Utifrån två samhällsgruppers perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien ämnar undersöka erfarenheter och förståelse av social sammanhållning hos personer som valde att delta respektive inte delta i ett kommunalt integrationsprojekt samt bidragande faktorer till social sammanhållning hos nyanlända invandrare. Undersökningen sker i samband med ett integrationsprojekt i en kommunal verksamhet men inkluderar även nyanlända som inte tar del i projektet för att möjliggöra en komparativ analys. Urvalet består av tre grupper, en bestående av fyra nyanlända projektdeltagare samt fyra projektdeltagare med svensk bakgrund, resterande utgörs av fyra nyanlända som valt att inte delta i projektet. Samtliga nyanlända är vuxna som befunnit sig i Sverige i maximalt tre år. Då social sammanhållning är svårdefinierat har det centrala i studien varit individens känsla och förståelse av samhörighet. Undersökningen grundar sig i kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Det framkommer i studien att förståelsen av social sammanhållning varierar mycket hos respondenterna. Det framkom inte någon gemensam förståelse av social sammanhållning, utan snarare en förenklad bild av social sammanhållning där faktorer som språk och kultur framträder som de viktigaste delarna i en integrationsprocess.

 • 152.
  Forssén, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Föräldrars påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion - En kvantitativ studie som belyser betydelsen av gränssättning och relationen mellan ungdomar och föräldrar utifrån ett könsperspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 153.
  Fransson, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gramej, Leila
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Den osynliga mannen: En kvalitativ studie om socialsekreterares föreställningar om prostitution2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier visar att fler män än kvinnor säljer sex mot ersättning och dessa visar även att inomsocialtjänsten så upplevs det vara svårt att upptäcka den manliga prostitutionen. Detta berorpå de föreställningar som socialsekreterare har kring prostitution. Det kan bli problematiskt dådet begränsar manliga klienter att få den hjälp de behöver.Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares föreställningar om prostitution,huvudfokus kommer dock att inriktas på manlig prostitution. Detta för att kunna synliggörahur olika föreställningar kring fenomenet uttrycks utifrån ett genusperspektiv. Studien har enhermeneutiskt ansats och har använt sig av en kvalitativ metod och genom semistruktureradeintervjuer så har frågeställningarna besvarats. En kvalitativ innehållsanalys användes för attkunna tolka empirin. Resultatet visar att det förekommer en stereotyp föreställning omprostitution vilket innebär att kvinnan är i fokus och ses som offer, medan mannen ses somförövare. En gemensam uppfattning bland informanterna är att prostitution ses som enheterosexuell handling där kvinnan är säljare och mannen köpare. Slutsatsen visar attsocialsekreterares föreställningar begränsar dem att upptäcka manlig prostitution.

 • 154.
  Fredriksson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn: - en kvalitativ studie om hälsofrämjande åtgärder i deras arbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar på att personer som jobbar med människor, som lärare och personal inom vård och omsorg har större risk att drabbas av ohälsa. Ensamkommande flyktingbarn är en grupp som har ett behov av att få ett socialt stöd i det nya landet de kommer till. Personalgruppen som möter ungdomarna dagligen behöver själva kunna uppleva en trygghet och lugn samt välbefinnande i deras mående för att på bästa sätt kunna möta barnen i deras situation. Denna kvalitativa studie har därför undersökt hälsofrämjande åtgärder för personalgrupper för HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn. För att undersöka detta har fyra semistrukturerade intervjuer gjorts, i två olika kommuner i Jämtlands län. De teorier som använts för att analysera svaren är KASAM och Krav-och kontrollmetoden. Resultatet visar på att de hälsofrämjande åtgärder som fanns hos de kommuner som undersöktes var väldigt lika. Tre områden som Hamama (2012) tog upp som betydande för personalens mående på en arbetsplats; fysiska, psykologiska- och sociala områden, alla områden nämndes av personalen från samtliga boenden. En närvarande enhetschef som är lyhörd samt ger feedback var en hälsofrämjande åtgärd inom området socialt stöd som samtliga verksamheter såg vara betydande för personalen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Frej, Samira
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lidenmark Nilsson, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rustad för internationell praktik?: En studie av socionomutbildningars kursplaner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ur ett postkolonialt perspektiv studera socionomutbildningars lärandemål för utlandspraktik för att belysa dess relevans för studenters personliga och professionella utveckling i relation till internationellt socialt arbete. Studiens resultat bygger på analys av 17 svenska lärosätens och socionomutbildningars kursplaner för praktik, vilket har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. För analys och tolkning av studiens material har kritisk och postkolonial teori samt tidigare forskning legat till grund. Studiens resultat visar att majoriteten av socionomutbildningar i Sverige saknar tydliga lärandemål för utlandspraktik och internationellt socialt arbete. Färdighetsträning i socialt arbete definieras i huvudsak i nationella termer. Lärandemål som uppmuntrar studerande till kritisk självreflektion i förhållande till det sociala arbetets globala roll och som global profession berörs endast i ett fåtal av lärosätenas kursplaner. Lärandemål och kurslitteratur som behandlar kritiska och globala perspektiv med relevans för internationellt socialt arbete återfinns inte i någon större utsträckning. Baserad på studiens resultat argumenterar författarna för nödvändigheten av att socionomutbildningar inkluderar lärandemål och kurslitteratur som på ett adekvat sätt kan förbereda studenter för verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning i socialt arbete bortom den nationella välfärdstatskontexten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 156.
  From, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Jag ska göra livet till ett helvete för dig" En kvalitativ studie som skildrar fem frivårdsinspektörers upplevelser av hot och våld i arbetet samt vilka riskhöjande faktorer de identifierar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 157.
  Garcia, Karolin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att vara arbetslös och leva med ekonomiskt bistånd2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien har, genom sex kvalitativa intervjuer, undersökt hur det var att vara arbetslös och leva med ekonomiskt bistånd. Studien visade att flera olika livsområden påverkades på ett negativt sätt. Oron för ekonomin skapade en osäkerhet i vardagen samtidigt som biståndet inte gav möjlighet att kunna delta i samhället på samma villkor som andra. Vardagen kändes inte meningsfull och det var vanligt med känslor av hopplöshet. Den psykiska hälsan påverkades och många kände sig nedstämda. Många skämdes över sin situation och upplevde att omgivningen såg på dem på ett negativt sätt vilket ledde till viss isolering och ensamhet. Biståndstagarna kände sig beroende och kontrollerade av socialtjänsten och saknade tillit till dem. För att hantera svårigheterna i livet hade de få resurser till sitt förfogande.  Resultatet i studien överensstämmer med tidigare forskning kring erfarenheter av ekonomiskt bistånd.

 • 158.
  Garefelt, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det skulle lika gärna kunna vara jag”: En kvalitativ studie om att påverkas och hitta hanteringsstrategier i arbete medvåldsutsatta kvinnor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor som arbetar avlönat eller ideellt inomkvinnojourer blir påverkade av att möta våldsutsatta kvinnor samt vilka risk- ochskyddsfaktorer de upplever i sina arbeten. Vidare ämnade denna studie att identifiera vilkacopingstrategier dessa kvinnor använder sig av för att hantera sitt arbete. Fyra kvalitativasemistrukturerade intervjuer genomfördes med avlönade och ideella från fyra olikakvinnojourer. Den insamlade empirin tolkades och analyserades därefter med hjälp av treolika teorier som har fokus på individuella och organisatoriska faktorer. Dessa teorier varLazarus och Folkmans copingteori, Krav-Kontroll-Stöd-modellen av Karasek och Theorellsamt Voice, exit and loyalty-modellen av Hirschmann. Resultatet i denna studie kombineratmed tidigare forskning visar att de som arbetar med våldsutsatta kvinnor blir påverkade påflera nivåer av sitt arbete. De främsta riskfaktorer som informanterna lyfter fram i dennastudie kopplat till deras arbete med våldsutsatta kvinnor är för höga krav och förväntningarfrån dem själva och/eller organisationen samt otydliga gränser mellan arbete och privatliv. Encentral strategi och skyddsfaktor som informanterna lyfter fram för att hantera sitt arbete ärtydliga gränsdragningar mellan det privata och det professionella. Den främsta strategin ochskyddsfaktorn som framkommer i denna studie är det sociala stödet från kollegor på jourensåväl som stöd från vänner och familj.

 • 159.
  Genc, Isabell
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Arbete med de äldres psykiska hälsa på ett särskilt boende- En kvalitativ studie ur omsorgpersonalens perspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 160.
  Georgadas, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kelemworki, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att åldras på gott och ont: – En deskriptiv studie om äldres livsvillkor och äldreomsorgen i Sydafrika2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte är att göra en deskriptiv studie för att ta reda på hur äldres livsvillkor ser ut idag efter apartheid. Vi vill även undersöka hur den lokala regeringen och äldreomsorgen hanterar utmaningarna med att vara äldre i Sydafrika. För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ insamlingsmetod med en semi-strukturerad intervjuguide för våra intervjuer. Vi genomförde 7 intervjuer, som sedan transkriberades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen och tolkningen av resultatet gjordes utifrån de vetenskapsfilosofiska utgångspunkterna hermeneutisk ansats och induktiv ansats, samt de teoretiska perspektiven intersektionalitet och andrafiering. Resultatet bidrar med kunskap om vilka de främsta utmaningarna är med att vara äldre i Sydafrika, samt hur det praktiska arbetet ser ut inom äldreomsorgen utifrån uppsatta mål, riktlinjer och lagstiftning.

 • 161.
  Ghali, Daban
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Köhler, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Krishantering i en global kontext: En kvalitativ fallstudie om krishantering i kommunen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att granska krishanteraring i kommunen gällande flyktingkrisen. Detpågår en flyktingkris i världen och Sverige är en av dem som har haft den generösasteflyktingpolitiken. Sverige har tagit emot ca 160 000 asylsökande, vilket har utmanatkommunernas organisering och resurser. Frågeställningarna som vi har utgått ifrån har varit:Hur värderar man situationen? Hur agerar kommunen under flyktingkrisen? Studien ärgenomförd med en kvalitativ metod. Intervjuguiden utformades efter de utvalda teorierna;krisers aktivitetsfaser och A Best Practice Model och frågeställningarna besvarades genomsemistrukturerade intervjuer. Studiens syfte och frågeställningar har behandlats genominnehållsanalys med en hermeneutisk ansats och problematiserades med hjälp avreferensramen mänskliga rättigheter som kopplades till socialt arbete. Resultatet somframkom visar att kommunen hanterar flyktingkrisen genom att skapa snabba beslutsvägaroch prioritera krisen i första hand.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Gharib, Bano
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialt arbete i en modern era: Kritisk diskursanalys om mediers skildring av socialt arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to analyze how Swedish media portrays social work. The collected material underlying the analysis was published during the period 2007-01-01 to 2017-10-08 in Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. The study focused on how social services and social workers were constructed in the articles, what discourses could be identified and what power structures were made visible inthe discourses. The chosen method was based on Norman Fairclough's critical discourse analysis and more specifically his three-dimensional model. Furthermore, the analysis was conducted on the basis of the social constructionist and discourse theoretic perspective that formed the basis for analysis and interpretation of the material. The study's findings of the material showed that the four dominated discourses of social services in the articles were: criticizing the social services, social services bureaucracy, the work environment at social offices and progressive areas of social services. These discourses showed high interdiscursivity, which refers to are production of the current discourse regime. Furthermore, the study showed that Swedish media depreciate social work to a lesser extent in comparison with other countries. However, results showed that Swedish media often tend to portray social work with ill-founded claims, as the previous research also showed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Intimitet, förpliktelser och attityder till personlig service och omsorg i äldres särborelationer2017In: Social omsorg i socialt arbete: Grunder och fördjupningar / [ed] Stina Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 187-202Chapter in book (Refereed)
 • 164.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Looking for needs.Teaching critical reflection in social work with the elderly2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent decades, neoliberal reorganisation of the welfare state has influenced both the practices in social work and the organisation and context of social work education. This has resulted in social work emphasising managerial goals, strongly influenced by New Public Management, and social work reduced to a reified set of skills devoid of theory, context and critical analysis.

  Developing pedagogical tools in order to improve students’ self-reflexivity and critical knowledge is thus crucial to social work education, if we want to live up to the crucial values of social work; promoting social change and social development and understanding vulnerability.

  The focus of the current study was on uncovering and challenging power dynamics in 106 social work students’ aid assessments in elder care at a university in Sweden. How do students, with a focus on critical reflection, understand and interpret the concept of social rights and assess needs in three vignettes of senior citizens? The reflexive process was conducted in three steps, according to Schön (1987) and the results from the written and group discussions of the study were analysed by means of a content analysis by focusing on repetitions, dominant themes, similarities and differences in response.

  Findings show that in the first two steps of reflection, students interpreted needs expressed in the vignettes out of prejudice and assumptions on ageing taken for granted. This resulted in a majority of the students interpreting the older persons’ expressed needs and obvious living conditions in an unintended or unnoticed way.  In the third and final step of the reflection, taking part in the group discussions, where students tried to adopt an aware critical self-reflection approach, they became concerned and reflexive about their interpretations, as they used both their knowledge of intersectional approach and theories of critical social work.

  This study shows the possibilities social work education has in terms of working with pedagogical exercises to increase students’ awareness, insight and critical knowledge, and how important this is, as it can help us and the people we encounter in social work reduce oppression and counteract neoliberal changes. In a time when social work is affected by neoliberal managerial solutions to social problems, working with a critical self-reflection approach in social work education is more important than ever.

 • 165.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Neoliberalism and social work education. Students’ ability to identifythe elderly’s rights and needs.2018In: Neoliberalism,Nordic Welfare States and Social Work: Current and Future Challenges. / [ed] M. Kamali & J.H. Jönsson, New York: Routledge, 2018, 1 st, p. 193-202Chapter in book (Refereed)
 • 166.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Intimacy and obligations in LAT relationships among the elderly - New challenges for the Welfare State.2015Conference paper (Other academic)
 • 167.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Intimacy and obligations in LAT relationships in late life2016In: Couple relationships in the middle and later years: Their nature, complexity, and role in health and illness / [ed] Jamila Bookwala, Washington: American Psychological Association (APA), 2016, p. 77-94Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, we discuss how new forms of intimate relationships among older adults, exemplified by living-apart-together relationships (LAT) relationships, challenge family obligations, especially under Swedish conditions and its welfare state arrangement of eldercare. By analyzing motives and social constructions of LAT relationships, the overall aim is to explore how expectations of informal caring affect intimacy and obligations in older adults’ LAT relations. Consistent with our aim we give particular emphasis to strategies involved when partners are dealing with expectations of care and support.

 • 168.
  Ghimai, Beilul
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Abraham, Winta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Röster från marginaliserade bostadsområden - En studie om ungdomars erfarenheter av marginalisering2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 169.
  Gidlund, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Klara, Hedin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En kritisk granskning av sociala investeringsfonder2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kritiskt granska begreppet och metoden sociala investeringsfonder genom att undersöka hur sex yrkesverksamma inom sex kommuner i Sverige argumenterar för avslag respektive införande av sociala investeringsfonder. Fokus ligger på de kommunanställdas egen beskrivning av SIF, införande respektive avslag diskuteras både utifrån detta och kommunfullmäktiges beslut i respektive kommun. Underlag för resultatet togs fram genom semistrukturerade intervjuer med de sex kommunanställda. Resultatet presenterades genom en innehållsanalys och problematiserades med hjälp av New public management teorin och organisationsteorin. Intervjuerna visade att samtliga respondenter använder samma begrepp för att beskriva SIF, däremot skiljde sig uppfattningarna om hur det bör användas i praktiken för att vara som mest effektivt. Framför allt gick åsikterna isär vid tal om en återinföringsmodell. Vid en jämförelse mellan hur respondenterna beskriver att metoden ska användas och hur den faktiskt används uppdagades att beskrivningen av fonden som bestående och kapitalet öronmärkt, inte nödvändigtvis stämmer i alla kommuner.

 • 170.
  Grape, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Yapan Lindberg, Joanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En bild säger mer än tusen ord: En bildanalys av alkoholreklamsbilder utifrån ett intersektionellt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa kön, klass och etnicitet utifrån intersektionalitetsperspektivet och hur dessa begrepp framställs i reklambilder som marknadsför alkoholhaltiga drycker. I resultatet och analysen använde vi oss utav forskningsdesignen bildanalys, vilket är en form av innehålls analys. Därefter genomfördes en korstabulering med stöd av variabler som var relevanta för att belysa perspektivet samt för att besvara ställda frågeställningar. Intersektionaliet innebär ett samspel mellan etnicitet, klass och kön och hur olika maktstrukturer uppstår i och med dessa. Detta gjorde att resultatet visade på den dominerande ”vita” mannen som anses vara den som gynnas mest inom de olika samhällsskiten. Problematiken som råder angående alkoholreklam ligger i hur bilderna framställer sin produkt som något positivt. Detta medför att människor i större utsträckning tenderar att vilja efterlika det som porträtteras i reklamen och på så sätt blir alkohol  marknadsförd trots det faktum att det är ett stort folkhälsoproblem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 171.
  Gunnarsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wallenå, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det känns så tungt i hjärtat, man vill så gärna hjälpa, men det är deras val”: En kvalitativ studie om professionellas upplevelser och erfarenheter av äldre personer som har en problematisk alkoholkonsumtion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur personal inom äldreomsorg och missbruksvård beskriver sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med äldre som har en problematisk alkoholkonsumtion.Vi har genom sex semistrukturerade intervjuer belyst professionellas förhållningssätt och handlingsstrategier i arbetet. Vi har diskuterat hur professionella förhåller sig till underlåtenhet respektive övergrepp i utförandet av bedömningar och insatser i relation till äldres rättigheter, behov samt till principen om självbestämmande. Resultatet visar att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner för arbetet vilket gör att personal tenderar att göra bedömningar utifrån egna tolkningar. Professionella ställs inför utmaningar och dilemman i att kunna tillgodose äldres grundläggande behov och rättigheter när det förekommer en alkoholproblematik. Professionella har tolkningsföreträde och äldre tenderar att bli ”ett fall för de professionellas expertis” med risk att äldres rättigheter och behov osynliggörs. Utifrån resultatet av studien tror vi att en specialiserad arbetsgrupp inom äldreomsorgen inriktad på missbruksproblematik kan ge bättre förutsättningar för professionella att bemöta äldre som har en problematisk alkoholkonsumtion. Vi anser att alkoholproblematik behöver lyftas i det sociala rummet för att uppmärksamma ett tabubelagt ämne, skapa en diskussion och synliggöra behov.

 • 172.
  Gustafsson, Evelina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialarbetares utsatthet gällande hot och våld på arbetet: - fem socialarbetares upplevelser kring hot och våld2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socionomer är en av de yrkesgrupper som är mest utsatta gällande våld och hot i relation till arbetsuppgifter, detta är ett växande problem. Uppsatsens syfte var att få en uppfattning om hur våld- och hot på arbetsplatsen upplevs av socialsekreterare verksamma i socialtjänsten och hur detta påverkar deras strategier i arbetet och bemötandet av klienten. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där vi intervjuade fem socialarbetare på Socialtjänsten i Sundsvall. Empirin analyserades med teorier om säkerhetskultur, klientrelation och normaliseringsprocess. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna har höjt sin toleransnivå gällande klienters beteende, detta genom att godta beteenden som de egentligen inte tycker är acceptabla. För att minimera risken för hot och våld använde de sig av olika strategier, som att tänka på placeringen i rummet, lämna avslag skriftligt och att ha fokus på sitt eget uppträdande. Dock var det bara en av respondenterna som hade fått utbildning i hantering av hotfulla situationer.

 • 173.
  Gustafsson, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Somell, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  #Bodygoals: En kvalitativ studie om hur Instagram påverkar unga tjejers kroppsuppfattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Instagram är en fotodelningsapplikation som i stor utsträckning används av den yngre befolkningen. Det har visat sig att unga tjejer är den målgrupp som i störst utsträckning påverkas av det innehållet som publiceras på Instagram, framförallt när det kommer till aspekter gällande utseende och kroppsideal. Syftet med studien var att undersöka hur unga tjejer förhåller sig till Instagram samt vilka erfarenheter de har av det kroppsrelaterade innehåll som framställs på applikationen och hur det i sin tur kan komma att påverka deras kroppsuppfattning. Studien bygger på en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom fokusgrupper, i vilka sex tjejer i åldrarna 18 till 19 år deltog, samt genom netnografi. Genom en kvalitativ innehållsanalys har fem teman växt fram, som sedan legat till grund för hur resultatet presenterats. Av resultatet framgår att unga tjejer påverkas såväl medvetet som omedvetet av de kroppsrelaterade innehåll som publiceras på Instagram, vilket leder till både positiva och negativa känslor om den egna kroppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 174.
  Gustafsson, Lovisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socionomers arbete med våldsutsatta kvinnor: handlingsutrymme och kunskapsläget: En kvalitativ studie om socionomers stöd till våldsutsatta kvinnor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur socionomer med olika yrkesroller arbetar med kvinnor som lever i våldsamma relationer utifrån handlingsutrymme och kunskapsläge. Studien fokuserar på socionomers handlingsutrymme att stödja våldsutsatta kvinnor samt hur deras kunskapsläge påverkar bemötande och arbete med kvinnor som lever i våldsamma relationer. Empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra socionomer som arbetar inom olika verksamheter som bedriver socialt arbete. Insamlat material har sedan analyserats med hjälp av teorier om handlingsutrymme och kunskapsutveckling samt aktuell forskning inom området. Resultatet visar att handlingsutrymme skiljer sig mycket mellan socionomerna och främst påverkas av socionomernas uppdrag och tillgängliga insatser inom verksamheten. Socionomerna betraktar sina kunskaper som goda, det framkommer också att de erfarenhetsbaserade kunskaperna påverkar socionomernas benägenhet att fråga om våld och kunskap om hur ärenden sedan hanteras.

 • 175.
  Gustafsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialarbetares upplevelser av att använda vård- och genomförandeplaner i social-tjänstens missbruksvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka socialarbetares erfarenheter av att använda vård- och genom-förandeplaner i socialtjänstens missbruksvård. Fokus ligger på socialarbetares upplevelser av vård- och genomförandeplaner som arbetsverktyg, klientens delaktighet, samt samverkan mellan aktörer i samband med planering. Kvalitativa intervjuer av åtta socialarbetare har ge-nomförts. Resultatet visar att socialarbetarna har olika inställning till planerna, samt erfaren-het av en rad möjligheter och utmaningar med arbetsverktyget, delaktighet och samverkan; vilket tyder på en komplexitet. Om och på vilket sätt socialarbetarna hanterar intentionerna om vård- och genomförandeplaner och sitt handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrat, kan kopplas till huruvida de finner planerna vara meningsfulla, hanterbara och begripliga. En rad handlingsförslag ges till socialarbetare, chefer, dataprogramskonstruktörer, politiker, lagstif-tare och forskare, inklusive förslag på vidare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Göransson, Anna-Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Egentligen bryr man sig mer än man tror”: Sociala mediers påverkan på unga kvinnors mående2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 177.
  Götberg, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sociala relationer i ett individualiserat samhälle: En kvalitativ studie om hur relationer inom familjen påverkas av individualiseringsprocessen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Studiens syfte var att undersöka om det finns något samband mellan individualiserade

  relationer i familjen och den ökade psykiska ohälsan. Metoden för studien var

  kvalitativa forskningsintervjuer och tre terapeuter som var verksamma i Göteborg

  intervjuades. Materialet som framkommit genom intervjuerna har framställts genom

  beskrivande analys där intervjupersonernas berättelser har återgivits. Resultatet av

  studien visar på att den psykiska hälsan har påverkats av att individer inom familjen

  blivit mer individualiserade, dock inte om det är positivt eller negativt. Terapeuterna såg

  en mer positiv bild av individualiseringens inverkan på psykisk hälsa, mycket på grund

  av ökad jämställdhet och större möjligheter till att uttrycka sina behov. Forskning visar

  på att individualiseringen går att koppla till den ökade psykiska ohälsan där prestation

  och stress är en stor del av vardagen. Empiri och tidigare forskning visar båda en

  entydig bild av att samhällsutvecklingen har inneburit ökad stress och prestation för

  människor. Det som skiljer resultatet åt är att orsaken till den psykiska ohälsan skulle

  bero på individualiseringen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Hagelbrand, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hemmasittare – ett känt begrepp?: Hur ser kunskapen om begreppet hemmasittare ut och hur definieras det2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är tvådelad för att kunna undersöka den befintliga kunskap hos blivande socialarbetare om begreppet hemmasittare men även genom att tydliggöra för vad begreppet innefattar bland yrkesverksamma inom området. Metod: Med en kvantitativ ansats undersöks kunskapen om begreppet hemmasittare hos blivande socialarbetare. Med en kvalitativ ansats undersöks hur begreppet kan förstås och tydliggöras. Resultat: Utifrån att ta reda på hur kunskapen ser ut hos blivande socialarbetare genom den kvantitativa ansatsen. Kommer resultatet visa att det brister i utbildningen bland de blivande socialarbetarna men även att det finns en önskan om att få veta mer om begreppet. Sedan i den kvalitativa ansatsen ges en tydligare bild på begreppet som förklarar definitionen av begreppet. Diskussion: Genom att tillföra kunskap om begreppet under utbildningen ökar medvetenheten bland socialarbetare vilket kan leda till ett mer säkert arbete med dessa ungdomar. Även fler resurser som arbetar specifikt med denna målgrupp är något som kan behövas för att kunna förebygga problemet. Slutsats: Det behövs mer forskning inom området för att kunna lösa de problemen som finns hos de elever som inte tar sig iväg till skolan. Det behövs också en tydligare definition om vad begreppet betyder och vad som omfattar begreppet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Hagström Hamouda, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vem är främlingen? -En diskursanalytisk studie av webbtidningen Avpixlat2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom kritisk diskursanalys analysera texter som innehåller negativ stereotypisering, stigmatisering, diskriminering och kategorisering i webbtidningen Avpixlat. Frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara är: Hurskildras personer med invandrarbakgrundoch minoritetsgrupper i Avpixlat?Hur skildras underordningen av "de andra"? Samt, hur stereotypiseras dessa grupper? Uppsatsens teoretiska utgångspunktär socialkonstruktivismen och empirin är baserad på 132 artiklar som har samlats in från Avpixlats webbtidningunder publiceringsperioden 1-30 April 2014. Analysen är baserad på Faircloughs Critical Discourse Analysis. Skildringen av personer med invandrarbakgrundoch minoritetsgrupper i tidningen är sammanfattningsvis negativ. Tydliga markeringar görs av "de andras"osvenskhet. Fem tydliga stereotypiseringar hittades i artiklarna där "de andra"speglas som essentiellt annorlunda och underordnade föreställningen av det svenska folketsom Avpixlat förmedlar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Halvarsson, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vi sår frön och hoppas på starka plantor: En kvalitativ studie om genusarbete i förskolan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personal inom förskola, likt socialarbetare skall i sin yrkesverksamhet aktivtsträva efter ett mer jämställt samhälle för att kvinnor och män, flickor ochpojkar skall ges möjlighet till likvärdiga förutsättningar i livet. Den aktuellastudien syftade till att undersöka hur personal inom förskola upplever och förstårgenuskonstruktioner, samt hur de ser på traditionellt könsrelaterade beteendenoch egenskaper hos barnen i en strävan mot jämställdhet. Studien baserades påkvalitativa intervjuer med två förskolechefer och fyra förskollärare. Materialetoch resultatet har bearbetats genom en tematisk innehållsanalys.Undersökningens övergripande resultat visade en generellt stark retoriskmedvetenhet kring genus, där personalen bland annat försöker att utmana ochtillåta olika könsrelaterade beteenden och egenskaper. Personalen hade insikt iatt de ibland omedvetet kunde behandla barnen olika utifrån barnens kön, samtatt det genuspedagogiska arbetet behöver utvecklas bland annat genomreflektion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Halvarsson, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Norling, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Inte bara en barnfilm: En kvalitativ studie om Disneys framställning av ojämlikhet, andrafiering och marginalisering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill börja med att tacka alla som har stöttat och hjälpt oss under uppsatsskrivandet. Ett stort tack till vänner och familj som har haft överseende med våra ständiga tankar kring uppsatsen och stöttat oss under hela uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Sofie Karlsson som har trott på oss, gett oss vägledning och stöttat oss under hela arbetet. Slutligen vill vi tacka Ulla Persson Titelman, Auktoriserad socionom och internationell diplomerad familjeterapeut och Johanna Halvardsson, Grundskollärare, för att ni har lagt ned tid på att läsa arbetet och kommit med betydelsefulla kommentarer.

 • 182.
  Hanouch, Worod
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Jeng, Alhagie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Unga vuxnas etablering i det svenska samhälllet - En studie av ensamkommande asylsökande barns upplevelser av etablering som unga vuxna i Sverige2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 183.
  Harlén, Ellinor
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Eliasson, Stina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vad händer nu när tillvägagångssättet att koda arbetssökande förändrats?: En kvalitativ studie om Arbetsförmedlingens funktionshinderkodning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens arbete med funktionshinderkodningen. Urvalsgruppen består av sju personer varav tre är kvalificerade handläggare, en socialkonsulent, en omförhandlande arbetsförmedlare och två arbetsförmedlare. Syftet med denna studie är att undersöka hur Arbetsförmedlingen hanterar funktionshinderkodningen vid svåra fall. Som underlag för analysarbetet har vi använt oss av Howard Beckers stämplingsteori och Erving Goffmans stigmateori. Utifrån semistrukturerade intervjuer framkom det att många av respondenterna upplevde den socialmedicinska funktionshinderkoden som en restkategori, men genom att den nu har tagits bort kommer Arbetsförmedlingen att behöva göra grundligare utredningar på de arbetssökandes egentliga problematik. Vi fann stöd för vårt resultat i tidigare forskning. Våra slutsatser är att arbetsmarknaden blir en allt mer öppen plats för personer med funktionsnedsättningar. Men det finns fortfarande stereotypa åsikter om personer med funktionsnedsättning som gör det svårt för de arbetssökande med en funktionshinderkod att få arbete. Det som händer nu med det nya funktionshinderkodningssystemet är att Arbetsförmedlingen bara byter strategi för att kunna fortsätta koda de arbetssökande med avvikande egenskaper och att den socialmedicinska funktionshinderkoden kommer leva vidare i andra koder.

 • 184.
  Harouky, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barzizoui, Nadia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tjejer med invandrarbakgrund och deras upplevelser av vardagen i skolan: - En kvalitativ studie om tjejer med invandrarbakgrund och deras upplevelser av vardagen i skolan i ett marginaliserat område2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att studera hur tjejer med invandrarbakgrund upplever vardagen i skolan och samhället i ett marginaliserat område, samt vilka problem som uppstår inom skolan och hur dessa bemöts. Studiens tar sin utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv och datainsamling är bestående av två kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och två fokusgrupper med sex deltagare i varje fokusgrupp. Med kvalitativ innehållsanalys har den insamlade empirin analyserats. Resultatet i studien visar att det finns en stark tendens till kulturalisering av de problem som drabbar elever med invandrarbakgrund i allmänhet och unga tjejer med invandrarbakgrund i synnerhet. Tjejernas problem förknippas ofta i generaliserande termer till föräldrarnas kulturella förtryck och hedersrelaterat våld. Studien visar också att skolledningens kulturalisering av dessa elevers problem tenderar att negligera faktorer som socioekonomiska förhållanden, rasism och sexism som måste ur ett intersektionellt perspektiv beaktas i analysen kring unga tjejers vardag och en brist av skolledningen i intersektionella analyser.

 • 185.
  Hasselgren, Emily
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hon som (inte) ät dom "oss"  - En kritisk diskursanalys om framställningen av "invandrarkvinnan" i tidskriften Socionomen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 186.
  Heckle, Pernilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Den känsliga kvinnan och modiga mannen”: En kvalitativ studie av skolböckernas framställning av flickor och pojkar i grundskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien studeras och tolkas hur grundskolans litteratur framställer pojkar och flickor. Analysen utgår från ett feministiskt perspektiv och genusvetenskaplig teori. Genom en kvalitativ textanalys har vi studerat sex läroböcker i olika ämnen. Urvalet är målstyrt utifrån att vi tillfrågat alla skolor i ett län i Norrland om deras litteraturlistor för grundskolan årskurs 4-6, för att på så sätt genomföra studien på böcker som är aktuella.Resultatet visar att skolböckerna som studerats innehåller färre antal porträtteringar av flickor än pojkar. En vanlig förekomst av innehållet i texterna och bilderna är att pojkar och flickor framställs i könsstereotypiska normer. Vi har sett en tydlig skillnad mellan historie- och religionskunskapsböckernas framställning av pojkar och flickor jämfört med svenska- och samhällskunskapsbökernas innehåll. Svenska- och samhällskunskapsböckerna visar större jämställdhet, exempelvis genom att fler kvinnor finns med i böckerna. Dock är innehållet i texterna till stor del skildrad utifrån att separera könen i olika könsroller och stereotypiska aktiviteter.

 • 187.
  Hedblom, Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Mia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tolkningsutrymmet och bedömningen om tvångsvård enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) - En vinjettstudie om socialsekreterares bedömningar vid LVM-utredningar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 188.
  Hellberg, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ungdomsbrottslighetens orsaker och brottsprevention: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomsbrottslighet är ett problem för samhället ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv, men också ur ett socialt perspektiv. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och sammanställa kunskapsläget rörande preventiva insatser, som på mikronivå används för att motverka normbrytande beteende hos ungdomar vilka riskerar att hamna i kriminalitet. Detta görs genom en litteraturstudie. Resultatet visar kriminalitet är ett multideterminerat fenomen, för att bedöma vilka som löper risk för kriminell utveckling krävs en integrering av flera olika teorier. Utformningen av insatser på mikronivå kräver individuella bedömningar av enskilda individers förutsättningar för att interventioner ska uppnå önskvärd effekt. Resultatet visar en avsaknad av forskning gällande insatser ämnade att angripa avvikande beteenden bland ungdomar innan kriminalitet uppstår. Utifrån att samhällets Socialtjänst i allmänhet arbetar preventivt inom flera olika områden, där ibland med riskbeteenden bland unga, är det viktigt att kunskapen kring fungerande interventioner ökar och sprids.

 • 189.
  Hellroth, Helge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tar någon hänsyn till min röst? : En studie om hur några unga kvinnor i ett marginaliserat område upplever sitt demokratiska inflytande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den nationella självbilden av det "demokratiska Sverige" är något som många medborgare identifierar sig med och känner stolthet över. I denna uppsats beskrivs en annan verklighet där Bahar, Layla Nusher och Tem beskriver sina upplevelser av demokratiskt inflytande. De fyra unga kvinnorna är bosatta i ett marginaliserat område i en förort till en av de större städerna i Sverige. Studien baseras på aktionsforskningsmetoden Photovoice där deltagarna fotograferat under temat "vad som är viktigt för dig?". Inom ramen för denna uppsats redogör jag för tidigare forskning, där välfärdsstatens och förortens framväxt beskrivs i breda drag för att sedan mer ingående skildra befintlig forskning om diskriminering av "invandrare", demokratiskt inflytande samt kvinnors situation i förorten. Deltagarnas berättelser har kopplats till teorier om territoriell stigmatisering. Resultaten i studien bekräftar bland annat ett skapande av "vi och dom" och visar tydligt att deltagarna diskrimineras av befintliga stukturer i samhället, vilket påverkar deras upplevelse av demokratiskt inflytande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Hellström, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wallström, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur unga kvinnor diskuterar och reflekterar om reklambilder där ett idealiserat kvinnligt kroppsideal förekommer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om unga kvinnors relation till reklambilder. I diskussionen exemplifieras hur idealet internaliseras. Artikeln har sin grund på en undersökning om hur unga kvinnor i fokusgrupper diskuterar och reflekterar kring reklambilder. Den avser att diskutera kvinnors förhållningssätt till idealiserade bilder och om det har en förbindelse till deras kroppsuppfattning och självkänsla. Detta är en empirisk undersökning baserad på fokusgrupper. Materialet har analyserats utifrån en tematisk analys där social jämförelse och objektifiering används för att ge ett underlag till att förklara unga kvinnors relation till mediala bilder.  I diskussionen kan det antas att respondenterna har en förförståelse kring idealets utformning. Respondenterna benämner unga kvinnor som en påverkbar grupp där en del blir mer fixerade vid att följa utseendet hos idealet än andra. Hos de unga kvinnorna fanns en betoning på att kritiskt granska det egna utseendet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 191.
  Henning, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Våld i nära relationer: Med fokus på våldsutsatta män2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur personer i verksamheter inom det sociala arbetet som möter våldsutsatta män uppfattar att stödinsatser påverkas av den våldsutsattas kön och på om de lever i en samkönad relation. Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer där materialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med tematisk analys. Maskulinitetsteori, viktimologi och tidigare forskning har utgjort grunden för analys och tolkning. Resultatet visar att män erbjuds samma stödinsatser av de verksamheter som studerats och att de individuella behoven styr arbetets utformning. Få gav dock uttryck för en kompetens kring hbtq-frågor. Respondenterna uppfattar att män har svårt att söka hjälp utifrån samhällets syn på våldsutsatta män där maskulinitet och synen på brottsoffer ofta påverkar männen negativt. En slutsats är att det finns behov av en förändrad syn på våld och brottsoffer där män behöver uppmärksammas eftersom det kan leda till att fler män söker hjälp och att insatserna utvecklas.

 • 192.
  Herrmansson, Klas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bastos, Fanny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Massmedia och socialtjänsten: -framställning och påverkan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn, ungdomar eller familj upplever att medier framställer socialtjänsten och det sociala arbetet, samt vilken betydelse det har eller får för deras yrkesroll som socialarbetare. Tidigare forskning visar att socialarbetare i både England, Sverige och USA uppfattar mediers framställning om socialtjänsten negativ. Socialarbetare känner även oro för att det i sin tur leder till att professionens status påverkas negativt. För att få en förståelse för ämnet har vi till störst del använt oss av vetenskapligt granskade artiklar från USA, England och Sverige. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer med socialarbetare i Sverige från både stor- och mellanstad som arbetar inom socialtjänsten. Som teoretisk utgångspunkt använder vi begreppen skuldkultur, moralisk panik och makt, utifrån dessa begrepp kommer vi att analysera vår empiri. Resultatet visar att socialarbetarna som vi intervjuat upplever att den bild som medier ger av socialtjänsten är negativ.

  Download full text (pdf)
  Massmedia och socialtjänsten
 • 193.
  Hidyathulla, Asmila
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gustafsson, Paula
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En granskning av projektet Unga in - En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 194.
  Hilding, Josefina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Weinéus, Noomi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att tigga i Sverige: Rumänska romers livsutsikter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att uppmärksamma de sociala förhållanden rumänska romer, som

  kommer till Sverige för att tigga, befinner sig i. Detta i strävan efter att bredda förståelsen för

  komplexiteten i respondentens sociala tillvaro. Dess frågeställningar behandlar dels de sociala

  förhållanden och den sociala tillvaro respondenterna befinner sig i och dels huruvida studiens

  resultat är förenligt med de centrala teoretiska begreppen marginalisering och social

  exklusion. För att uppnå studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts,

  där semistrukturerade kvalitativa intervjuer legat till grund för datainsamlandet. Studiens

  resultat har visat sig gå i linje med tidigare forskning kring målgruppens sociala exkludering

  och marginalisering.

 • 195.
  Hjort, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  När livets måsten tagit över – En kvalitativ studie om professionens erfarenheter kring utmattningssyndrom hos vuxna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva konsekvenser av utmattningssyndrom hos arbetsföra vuxna samt att uppnå en förståelse, förklara och analysera professionellas uppfattning och tankar kring utmattningssyndrom.Syftet var också att uppmärksamma vilka rehabiliterande lösningar de professionella har för utmattningssyndrom.Material och metod: Uppsatsens studie baserades på kvalitativa intervjuer med professionella inom socialt arbete i ett län i Norrland utifrån en hermeneutisk ansats. Ett bekvämlighetsurval gjordes på grund av den geografiska anknytningen till mig som studieutförare med fyra intervjupersoner. Intervjumaterialet har analyserats utifrån en tematisk innehållsanalys.I analysen har Aaron Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM) använts till att förstå hur utmattningssyndrom skapats för att i slutändan förklaras inom den tematiska innehållsanalysen.Resultat: De professionella förklarade utmattningssyndrom som någonting som oftast skapas genom flerårig och långvarig stress på arbetsplatsen men även i kombination med privatlivet. Det är en diagnos som kräver olika former av återhämtning för att kunna återfå kraft och energi att komma tillbaka från sjukskrivning. Kraven på individen är för höga och dem måste regleras för att kunna återställa balansen i sin livssituation, både på arbetsplatsen som i privatlivet. Utmattningssyndrom som problem, som det ser ut idag, är att det inte finns något övergripande facit. Såväl de bakomliggande faktorerna som vägen till återhämtning är subjektiv och ser olika ut för varje enskild individ.

 • 196.
  Hollsten, Agneta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Larsson, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mötesplatsernas betydelse för äldre personers välmående: En kvalitativ studie om äldre personers upplevelse gällande vad som skaparmeningsfullhet och välmående, vid deltagande i de aktiviteter som erbjuds påMötesplatserna.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar i samhället idag, inte minst bland äldre personer som ofta negligeras i detförebyggande arbetet. Utifrån detta faktum efterfrågas en rad preventiva åtgärder för att förändrautvecklingen. Ett exempel på preventiva insatser är de så kallade Mötesplatserna som upprättats.Mötesplatsernas syfte är att skapa social samvaro genom aktiviteter för att på så sätt skapa bättrepsykisk hälsa för äldre personer. Denna kvalitativa studie syftar till att belysa äldre personersupplevelser av vad som för dem skapar välmående på Mötesplatserna. Sex djupintervjuer hargenomförts och analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Studien visar att Mötesplatserna i sinhelhet skapar välmående och att den sociala gemenskapen har stor betydelse för äldre personersvälmående. Vidare visar vår studie på att olika förhållanden på mikro-, meso och makronivå påverkarförutsättningarna för skapandet av äldre personers välmående på Mötesplatserna. Det preventivaarbetet bör därför utgå från ovanstående för att skapa förutsättningar för välmående för äldre personer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 197.
  Holm, Ellinor
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sahlin, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Förlust av livspartner på äldre dar: En kvalitativ studie om professionellas syn på efterlevandestöd tillgängligt för äldre människor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker professionella yrkesverksammas erfarenheter kring det

  efterlevandestöd som finns att tillgå för äldre människor som har förlorat en livspartner

  samt hur de professionella beskriver hur stödet kan vara till hjälp vid hanteringen av den

  nya livssituationen som änka/änkling. I studien har en kvalitativ metod använts och tre

  professionella yrkesverksamma inom fokusområdet har fått besvara studiens

  frågeställningar via intervjusamtal. Vid databearbetningen har materialet från intervjuerna

  analyserats med en tematisk analys. I studiens resultat framkommer det att det inte finns

  något specifikt efterlevandestöd som riktar sig enbart åt äldre människor som har förlorat

  en livspartner. Trots detta anses det enligt de professionella att det aktuella

  efterlevandestödet är eftertraktat av de äldre människorna och att de uppfattar att det har en

  positiv inverkan på de äldre som tar emot stödet.

 • 198.
  Hoppstadius, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  What is the problem? Representations of men's violence against women in a Swedish context2018In: Multidisciplinary Journal of Gender Studies, ISSN 2014-3613, Vol. 7, no 3, p. 1684-1708Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abuse and violence against women is not only a serious violation of human rights, but is also, according to the Swedish government, the most acute and greatest obstacle to a gender-equal society. The aim of the current study was to investigate discourses that govern social work practice in Sweden. I analysed discourses of violence against women in five Swedish public working guidelines using Carol Bacchi’s social constructivist analytical approach What's the Problem Represented to Be?  Findings show that violence is framed in the guidelines within a heterosexual context and is represented as an individual problem of women within close relations and families. This framing also promotes a division between violence against Swedish-born women and violence against foreign-born women. The analysis also shows that equality seems to be more about the inclusion of men rather than looking after women's situations. How violence against women is understood will affect how violence can be predicted, prevented, and treated, and thus there is a risk that these representations might affect women subjected to violence differently depending on how social workers interpret and apply these guidelines.  Findings also suggest that these representations maintain gender hierarchies and other structural and societal inequalities and ignore violence against women as a major global social problem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 199.
  Hoppstadius, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Framings of violence and abused women in Sweden: A discourse analysis of policy documents2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Violence against women does not exist in a vacuum, it is a multi-layered problem affecting many areas of society. The violence is situated in a context where different discourses express society’s view of the problem. During the past decade, work with domestic violence has intensified in Sweden, using an action plan adopted by the Swedish government 2007 as starting point. The plan is called: “Action plan for combating men’s violence against women, violence and oppression in the name of honour and violence in same-sex relationships” (Skr 2007/08:39). In the action plan, the government highlights groups of women that could be particularly vulnerable when it comes to violence in close relationships; disabled women, elderly women, women with substance abuse and addiction problems, women with a foreign background and victims of honour related violence and repression.  However, many researchers point out that dividing people into categories can lead to stigmatization and discrimination, as categories are rarely value-neutral. In this study, I carried out a critical discourse analysis of five different policy documents based on this action plan. The purpose of the documents is to increase the Swedish social services’ knowledge about violence against women, and the purpose of analysing these documents was to examine the framing of violence and abused women from an intersectional perspective.

 • 200.
  Hoppstadius, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  What’s the problem represented to be?: Swedish public policy constructions of violence against women2018In: Social work in transition:: Challenges for social work research in a changing local and global world, 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Traditionally, in Sweden as well as in many other countries there has been a great tolerance of men’s violence against women. In modern time, this violence has been criminalized and defined as a social problem. Since 2007, the work of combatting domestic violence has intensified in Sweden, using as a starting point an action plan adopted by the Swedish government 2007. The plan is called: ‘Action plan for combating men’s violence against women, violence and oppression in the name of honour and violence in same-sex relationships’ (Skr 2007/08:39). As a result of this action plan, several authorities have published different materials with the purpose of increasing the knowledge within social service about violence against women, to better meet the needs of women subjected of violence. How polices in social work are produced has practical significance at several levels; in addition to clarifying society’s responsibility, these also highlight how to draw attention to and address a particular problem. However, instead of just considering policies as possible solutions to predefined issues, we also need to consider how policies represent a problem, and what effects these representations may have. How violence against women is named, framed and conceptualized is important, since explanations that are put forward can affect both policy and practice. The purpose of this study is to investigate how violence against women is conceptualized discursively in one public manual on violence, and five public educational materials originating from the action plan, through Bacchi’s policy approach ‘What’s the Problem Represented to be?’. The study revealed that many acts are considered to be violence in a Swedish context, where certain acts are punishable, for example battery, while other acts are not, such as neglect. How we understand violence against women and how it can be predicted, prevented and treated may differ depending on which theory social workers adopt. In the material, several theories are mentioned; however, it is hard to say whether any particular theory is advocated. Special attention is given to the situation of so called ‘honour-related violence and oppression’. The study also revealed a representation of abusers in a gender-neutral way, which may disregard women’s specific vulnerability to violence. How violence is conceptualized, named and framed discursively may affect those women subjected to violence, depending on how social workers interpret and apply the materials.

1234567 151 - 200 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf