Change search
Refine search result
23859238602386123862238632386423865 1193051 - 1193100 of 1199001
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1193051.
  Inventering av stormusslor i Kronobergs län 20002001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under juli och september 2000 utfördes en inventering av stormusslor i länet, på sammanlagt 44 lokaler fördelade på sju huvudflodsystem. Totalt gjordes fynd på 15 lokale i 4 flodområden. Arter som hittades var vanlid dammussla, stor dammussla, dlat dammussla, spetsig målarmussla och tjockskalig målarmussla. Den tjockskaliga målarmusslan var tidigare inte känd inom länet.Inventeringen utfördes av två personer som vadade utvalda åsträckor eller gick i strandkanten. Strömsträckor med lämpliga bottenförhållanden undersöktes noggrant med vattenkikare. Undersökningen var kvalitativ. Skal av samtliga stormusselarter samlades in. En okulör uppskattning av tätheten gjordes.Vattendragets närmiljö, bottensubstrat etc. beskrevs enligt handboken för Miljöövervakning.

 • 1193052.
  Inventering av stränder och grunda, vegetationsklädda bottnar i Norr-, Näske-, Åvik- och Bäckfjärden i Västernorrland juli-augusti 1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver den strandnära vegetationen i Norr-, Näske-, Åvik- och Bäckfjärden i Västernorrland juli-augusti 1997. Sammanlagt besöktes 26 lokaler, varav två var återbesök av dyklokaler inom den regionala miljöövervakningen.

 • 1193053.
  Inventering av stränder och grunda, vegetationstäckta bottnar i Nora-, Gaviks- och Omnefjärden, Västernorrland, juli-augusti 1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver den strandnära vegetationen i Nora-, Gaviks- och Omnefjärden, Västernorrland, i juli-augusti 1996. På land inventerades fr.a. kärlväxter de närmaste metrarna ovanför vattenlinjen. Sammanlagt besöktes 27 landlokaler. Samtidigt inventerades vegetationen i vattnet med hjälp av vattenkikare och hemgjord bottenskrapa ner till ca 0,5 - 1 m djup. Därtill inventerades de vegetationsklädda bottnarna av dykare på 11 lokaler jämt fördelade i de tre fjärdarna. Ytterligare två dyklokaler besöktes inom ramen för den regionala miljöövervakningen.

 • 1193054.
  Inventering av stränder och grunda vegetationstäckta bottnar i yttre skärgården (område C) Höga Kusten, Västernorrland juli augusti 19981998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver 11 lokaler från det yttre skärgårdsområdet vid Höga Kusten, från Råskärsön utanför Örnsköldsvik via Klösan, Ulvöarna ner till Fågelskär utanför Rotsidan.

 • 1193055.
  Inventering av större vattensalamander i Arboga och Sala kommuner2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med inventeringen är att -tillsammans med inventeringar av andra organismgrupper, av naturtyper och landskapselement osv - ge underlag för övervakning av den biologiska mångfalden i Västmanlands län.Under sommaren år 1999 gjordes en basinventering av större vattensalamander, Triturus christatus, i kommunerna Hallstahammar, Kungsör och Västerås. För att få en bättre bild av artens utbredning i länet utökades inventeringen under år 2000 till att även omfatta Arboga och Salas kommuner.I samband med inventeringen av större vattensalamander noterades även förekomst av den mindre vattensalamandern, Triturus vulgaris. Arten är numera fridlyst.

 • 1193056.
  Inventering av större vattensalamander i Västerås, Hallstahammars och Kungsörs kommuner1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventeringar av större vattensalamander (Triturus cristatus) har tidigare gjorts i flera län. Resultaten har visat sig variera kraftigt mellan olika län. Delvis beror detta på att man använt olika metoder vid inventeringarna, men antalet förekomster påverkas också av landskapets utseende. Ett småskaligt jordbruk med en mosaik av småvatten gynnar till exempel arten. Under försommaren år 1998 gjordes en inventering av större vattensalamander i branddammar i Köpings kommun. syftet var att ta reda på i vilken utsträckning den större vattensalamandern utnyttjade branddammarna som livsmiljö och vilken effekt igenfyllning av dammarna kunde få, då detta var aktuellt vid tillfället. Inventeringen visade att branddammar i högsta grad var lämpliga habitat för arten. För att få en bild av artens ytterligare utbredning i de södra delarna av Västmanlands län, inventerades under maj och juni år 1999 de till Köping angränsande kommunerna Hallstahammar, Kungsör och Västerås. I den här rapporten anges även de förekomster av arten som framkom genom inventeringen i Köpings kommun. Den inventeringen omfattade dock endast brandddammar.

 • 1193057.
  Inventering av större vattensalamander (Triturus cristatus) i dammar i Grums och Säffle kommuner, med utvärdering av dammarnas naturvärden.1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av vattensalamandrar inventerades i 16 dammar i Grums kommun och 50 i Säffle kommun. Huvvuddelen av inventeringsarbetet utfördes 23/4 - 14/7 1992. I flertalet dammar utplacerades s k flaskfällor (av 1,5 liters PET-flaskor) som medger effektiv kontroll av eventuell salamanderförekomst.Den nationellt hotade större vattensalamandern konstaterades i nio (56%) av dammarna i Grums kommun och i 28 (56%) av dammarna i Säffle kommun. Motsvarande värden för den mindre vattensalamandern var 16 (100%) respektive 24 (48%).Fynddammarna är väl spridda inom respektive kommun. Samtliga utgörs av äldre gårdsdammar (kreaturs-/branddammar) i jordbrukslandskapet. Graden av vegetation i dammarna varierade från nästan obefintlig till sådana som höll på att växa igen. Dammarnas närmaste omgivningar var likaså varierande, från gräs-/örtmark intill åker och/eller ladugårdsbebyggelse, till lövdominerad skogsmark.Av de undersökta dammarna bedöms 37 (57%) vara av högsta bevarandevärde ur naturvårdssynpunkt (med förekomst av större vattensalamander), 2 (3%) mycket värdefulla, 20 (32%) värdefulla, 5 (8%) mindre värdefulla och 0 ointressanta.Flertalet dammar i Grums och Säffle kommuner är idag hotade av framförallt igenväxning/igenfyllnad. För att undvika att den större vattensalamandern (och andra delvis eller helt akvatiska smådjur med krav på varma, permanenta småvatten) minskar inom kommunerna är det utomordentligt viktigt att bevara befintliga dammar. Däribland fem undersökta kommunala branddammar i Grums kommun och nio i säffle kommun. Generella råd för vård av dammarna presenteras.

 • 1193058.
  Inventering av större vattensalamander (triturus cristatus) i delar av Boxholms, Kinda, Mjölby och Linköpings kommunerReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under våren och sommaren 2003 genomfördes en inventering av större vattensalamander med sftet att undersöka förekomst och reproduktion i alla potentiella vattenhabitat för att genom denna kunskap kunna identifiera potentiella metapopulationer.

 • 1193059.
  Inventering av svampar i utvalda skogsområden i Östergötlands län 20022002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fyndlistor från svampinventeringen i utvalda skogsområden i Östergötlands län 2002.

 • 1193060.
  Inventering av svampar i utvalda skogsområden på Omberg 2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanlagt 19 områden på Sveaskogs marker har inventerats (se bifogade kartor!). Dessutom har inventering skett i referensområdet Ombergsliden NR. Besöken gjordes under perioden 18 juli - 7 oktober 2000.Varje område besöktes vid 3 tillfällen under säsongen, med c:a 1 månads mellanrum. Ett besök har i snitt varat c:a 2 timmar, med vissa avvikelser beroende på svamptillgång och områdets storlek.Undersökningarna har i huvudsak inriktats på marksvampar, men även andra svampar som kunnat artbestämmats i fält har noterats. Eftersom avgränsningen mellan marksvampar och övriga inte alltid lätt låter sig göras, tillämpas ingen sådan uppdelning i denna redovisning.

 • 1193061.
  Inventering av svampar vid Föllingsö, Kinda kommunReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna redovisning presenteras en sammanfattande lista över samtliga påträffade svamparter, med angivelse i vilka delområden de påträffats.

 • 1193062.
  Inventering av svampfloran på GULTBERGET 19921993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna svaminventering har varit att på kort tid få fram förekomster av hotade eller skyddsvärda svampar som kan motivera en reservatsbildning av Gultberget vid Fensbol, ca en mil norr om Torsby i norra Värmland.Då inventeringen skett under endast en säsong är artlistan inte på långa vägar komplett men indikerar i alla fall områdets höga värde och unika svampflora.Totalt har 414 arter noterats varav 15 som av Floravårdskomittén för svampar klassificerats som hotade. Dessutom har flera andra sällsynta och skyddsvärda svampar påträffats. De värdefullaste delarna av området utgörs av de gråaldominerade delarna. På våren 1992 fanns där på flera ställen scharlakansvårskål bland mattor av desmeknopp, vitsippor och gullpudra. På hösten noterades hotklassade arter som alflugsvamp, pluggtrattskivling och klubbdyna. Bland de vedboend svamparna kan nämnas dallerskål, gulfotshätta och vedtrattskivling. Den mycket sällsynta larvklubban Cordyceps bifusispora påträffades vid tre tillfällen. En för Sverige ny skivling, Lepiota tomentella, rapporteras också.Få lokaler i Värmland torde hysa så många hotklassade svampar som Gultberget. Vår undersökning visar tydligt att ett av områdets stora vetenskapliga kvalitéer ligger just i dess svampflora.Vi anser därför att området enligt "Förslag 1991-02-19 Naturreservat Gultberg" bör skyddas mot ingrepp som kan förändra dess nuvarande karaktär.

 • 1193063.
  Inventering av Svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) i Blekinge län 20082008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av svartfläckig blåvinge utifrån lämpliga lokaler samt tidigare fynd.

 • 1193064.
  Inventering av svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) på Gotland 20062007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under juli månad 2006 inventerades 31 områden och lokaler på Gotland i syfte att leta efter svartfläckig blåvinge Maculinea arion (Linnaeus, 1758). Arten hittades på 15 lokaler, 12 av dem var hittills okända förekomster. Fjärilen hittades i områden med gles skog med ett antalöppna soliga gläntor eller på öppna sandhedsmarker. I nästan alla av de 31 inventerade områdena observerades artens värdväxt backtimjan Thymus serpyllum. Samtidigt konstaterades att lokaler utan förekomst av fjärilen ofta var överbetade eller hotade av igenväxning. Vid ytterligare inventering av svartfläckig blåvinge rekommenderar jag att man utför den i två faser - som undersökning av nya blåvinge förekomster (i mindre områden över hela Gotland, varje år) och som bevakning av populationsstatus (i områden med redan kända blåvingeförekomster, regelbundet).

 • 1193065.
  Inventering av Sveriges våtmarker: Metodik1983Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en av fyra delrapporter och redovisar metodik för systematisk inventering av våtmarker.  I metoden ingår som huvudmoment flybildstolkning och fältinventering med utnyttjandes av automatisk databehandlning. Metoden har tillämpats i ett 937 500 ha stort inventeringsområde i sydvästra Sverige. Resultatet av denna inventering redovisas i SNV PM

 • 1193066.
  Inventering av svämskogslöpare i nedre Dalälven2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svämskogslöparen är i Norden bara känd från Nedre Dalälven. Den är klassad som starkt hotad (EN) i rödlistan. Inventeringen skedde för att klarlägga artens förekomst i Gästriklandsdelen av Nedre Dalälven - endast ett (1!) exemplar hittades, på Spjutholmen, vilket kan tyda på att den faktiskt numera är mycket sällsynt!

 • 1193067.
  Inventering av särskilt utvalda ängsmarker i Medelpad samt kontroll av lokaler för mnemosynefjäril inom vissa områden under perioden 25.6 - 4.7 1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av fjärilar på särskilt utvalda ängsmarker i Medelpad samt kontroll av lokaler för mnemosynefjäril inom vissa områden under perioden 25.6 - 4.7 1999.

 • 1193068.
  Inventering av sötvattensnäckor i Sydsverige - redovisning av undersökningen 1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Undersökningen är en upprepning av de undersökningar som B. Hubendick genomförde på 1940-talet. Undersökningen som bekostas av SNV och de berörda länen ska genomföras på ca 220 lokaler i södra Sverige. 1996 ska sedan materialet sammanställas och rapporteras. Under hösten 1994 genomfördes fältinsamling i Kalmar och Jönköpings län. Totalt återbesöktes 79 av de lokaler som Hubendick inventerade 1941-44.

 • 1193069.
  Inventering av sötvattensnäckor i Sydsverige - Redovisning av undersökningen 1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Snäckundersökningen är en upprepning av de undersökningar B. Hubendick genomförde på 1940-talet. Snäckundersökningen som bekostas av SNV och de berörda länen omfattar drygt 220 lokaler i södra Sverige. Under 1995 besöktes 87 lokaler, i huvudsak i Kronobergs och Blekinge län.

 • 1193070.
  Inventering av sötvattensnäckor i Sydsverige 1995 - Redovisning av undersökningen 19941994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En upprepning av de undersökningar B. Hubendick genomförde på fyrtiotalet.Arlistor, artförekomst, resultat vattenkemiska analyser och lokalbeskrivningar från snäckinventering 1994.

 • 1193071.
  Inventering av sötvattensnäckor i södra Sverige - Redovisning av primärdata från fältinventeringen 1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Undersökningen omfattar en inventering av drygt 200 sjöar och vattendrag som tidigare undersökts av Bengt Hubendick under 40-talet. De län som skall inventeras är Göteborgs- och Bohus län, Hallands-, Kalmar-, Kristianstad-, Kronobergs- och Jönköpings län. Fältarbetet har utförts under 1994-1996. Snäckundersökningen bekostas av SNV och de berörda länen. Utvärderingen av hela materialet samt jämförelser med B. Hubendicks undersökning kommer att utföras under 1997 och redovisas senast 971231. Här presenteras endast några medelvärden för antalet taxa i de undersökta sjöarna och vattendragen. I bilagorna finns artlistor, de vattenkemiska provresultaten samt lokalbeskrivningar av de under år 1996 undersökta lokalerna.

 • 1193072.
  Inventering av trollsländor längs nedre Helgeån i Kristianstads vattenrike 20012002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av trollsländor.

 • 1193073.
  Inventering av trumgräshoppa i Blekinge 20052005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för Naturvårdsverkets kommande åtgärdsprogram för bevarande av trumgräshoppa, har samtliga kända lokaler i Blekinge besökts och en uppskattning av populationsstorleken m a p hannar har gjorts enligt Schumacher & Eschmeyers metod för fångst och återfångst. Denna rapport utgör endast en inofficiell redovisning av resultatet. Den kommer bl a markägare, djurhållare och kommuner till del och det är förhoppningen att dessa ska få så god kännedom om förekomsterna som möjligt. Det kan ändå vara på sin plats att nämna Naturvårdsverkets och Artdatabankens råd att upprätthålla en viss sekretess runt arten och inte lämna ut lokaluppgifter till okända.

 • 1193074.
  Inventering av trumgräshoppa i östra Blekinge under 19981998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trumgräshoppan (Psophus stridulus) är den art av de svenska hopprätvingarna som har minskat kraftigast inom hela sitt svenska utbredningsområde. Många lokala förekomster har dött ut av olika orsaker, främst genom igenväxning av habitat, minskad eller upphörd betesgång, skogsplantering och andra markbruksändringar, som gjort biotoper otjänliga, men delvis också av akända orsaker.Undertecknad erhöl uppdraget av Länsstyrelsen i Blekinge att under september 1998 genomsöka två områden i Karlskrona kommun avseende förekomst av trumgräshoppa.

 • 1193075.
  Inventering av två områden i Blekinge med avseende på vedlevande insekter1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jordgöl-Ämneboda och Gränum: Beskrivning av lokalerna.

 • 1193076.
  Inventering av Usnea longissima - långskägg i södra delarna av Sundsvalls kommunReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  En inventering av långskägg inom 35 skogsområden i södra Sundsvalls kommun varav långskägg hittades inom 5.

 • 1193077.
  Inventering av utter 2007 Västra Götalands län2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av utter i Västra Götalands län, sjuhäradsbygden och Dalsland samt återinventering av platser med fynd från 2001. Barmarksinventering.

 • 1193078.
  Inventering av utter i Södermanlands län 2005: barmarksinventering och broinventering 2005 samt kompletterande vinterinventering 20072007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapport från en barmarksinventering av utter 2005 och en mindre vinterspårning 2007. Förhoppningen med denna återinventering var att populationen skulle ha ökat i både antal och utbredning och att uttern lyckats återetablera sig i fler områden än tidigare, inom ett begränsat område från Katrineholm i väster till Flen i norr samt sjöarna Båven och Långhalsen i öster. Syftet med den kompletterande spårningen var att försöka uppskatta antalet individer i området och även att undersöka om det fanns tecken på föryngring. I samband med barmarksinventeringen utfördes även en inventering av broar i syfte att identifiera de broar som var i behov av en utteranpassad faunapassage. Prioriteringsgrunderna för urvalet av de vägar som ingick i broinventeringen var vattendrag med eller med potentiell förekomst av utter och som dessutom hade en tillåten hastighet av minst 70 km/h. Med potentiell förekomst av utter menas exempelvis biflöden till vattendrag med känd förekomst av utter, där inga spårtecken har kunnat hittats vid inventeringen men där uttern med stor sannolikhet finns förekommande vid någon tidpunkt under året. Genom att identifiera broar som är farliga eller ogynnsamma för uttrar, kan dessa åtgärdas i enlighet med det regionala miljömålsarbetet. Resultat: Vid inventeringen 2005 hittades spår av utter vid 29 procent av de inventerade lokalerna, vilket är mer än en fördubbling från resultaten av 1996 års inventering. Totalt 306 lokaler från 1996 återinventerades 2005. Vid 70 av dessa fanns nya spår efter utter, och vid 28 av lokalerna med utterspår 1996 återfanns inga spår 2005. Resterande lokaler visade inga ändrade resultat. Denna ökning av antalet lokaler med utterspår är vetenskapligt säkerställd. Trots denna ökning har det inte skett någon etablering av utter i länets ytterområden som t ex kustregionen eller utmed länsgränsen till Östergötland, snarare en förtätning av antalet lokaler med utterspår i de områden där utter hittades 1996. Vinterns spårningar 2007 omfattar endast en översiktlig spårning av ett begränsat område eftersom allt fältarbete fick avbrytas på grund av snöbrist och blidväder. Inom det aktuella området kunde dock åtta olika uttrar särskiljas men däremot kunde ingen föryngring konstateras. Beräkningar som främst grundar sig på resultaten från barmarksinventeringarna visar dock att både antal och frekvensen hemområden i länet har ökat. Med bakgrund av dessa beräkningar skattas dessutom antalet uttrar i Södermanland till mellan 31 och 44 djur. Resultaten från broinventeringen visade att sex broar behövde lättare åtgärder, åtta broar var i behov av åtgärder i form av torrtrumma eller spång och att en bro hade ett akut behov av åtgärd.

 • 1193079.
  Inventering av utter (Lutra lutra) i Skåne 20062006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultaten från en inventering som genomfördes i Augusti 2006. Dessutom redovisas åtgärdsbehovet vid en del broar.

 • 1193080.
  Inventering av utterförekomst i Hemlingsån1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vårvintern och hösten 1988 utfördes en inventering av utter inom Hemlingsåns naturreservat i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

 • 1193081.
  Inventering av vanlig groda och åkergroda i Skåne 19962000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en fortsättning och jämförelse med tidigare års inventeringar av grodor.

 • 1193082.
  Inventering av vanlig groda och åkergroda i Skåne 19992000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta projekt är en fortsättning på tidigare inventeringar av brungrodor, vanlig groda (Rana temporaria) och åkergroda (R. arvalis) som bekostats av länstyrelsen 1994 till 2000 samt av inventeringar som jag gjort i samband med forskningsprojekt 1989-1993.

 • 1193083.
  Inventering av vedinsekter i Stensnäs och Elleholm i Karlshamns kommun1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Enligt uppdrag från Länsstyrelsen i Blekinge län ha skogs- och hagmarksområden vid Elleholm och Stensnäs inventerats på vedlevande insekter, huvudsakligen skalbaggar, under 1997. Arbetet inriktades bl a på att spåra förekomsten av de hotade arterna läderbagge (Osmoderma eremita), stor ekbock (Cerambyx cerdo) och ekoxe (Lucanus cervus). Det erhållna resultatet redovisas i denna rapport.

 • 1193084.
  Inventering av vedinsekter i Vermansnäs naturreservat2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Länsstyrelsen gjordes den 2 maj 2004 en översiktlig inventering av Vermansnäs naturreservat som ligger vid Listersjön i Ronneby kommun. Syftet med inventeringen var främst att försöka klargöra hur stor betydelse förekomsten av gran skulle kunna ha för insekterna. I reservatet dominerar för övrigt ek och bok och mera spridd förekomst av tall.

 • 1193085.
  Inventering av vedinsekter, mossor, svampar i Ormsjöbergen, Varglyan-Långsjön, Vargmossarna, Bergshammar och Askholmen [2002]2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapport från inventering av vedinsekter, mossor, svampar i fem Natura 2000 områden. Varje område beskrivs och bedöms utifrån naturvärden och intressantare fynd kommenteras. Fullständiga artlistor redovisas.

 • 1193086.
  Inventering av vedinsektsfaunan vid Boafall, Olofströms kommun1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län gjordes en översiktlig inventering av vedlevande insekter under sammanlagt 2 dagar på våren och sommaren 1999. De flesta arter noterades genom sållning av olika vedsubstrat, främst i ihåliga lövträd, samt genom studier av olika angrepp i fält.

 • 1193087.
  Inventering av vedinsektsfaunan vid Sjöarp i Ronneby kommun1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfördes en översiktlig inventering av vedlevande insekter under 1999 med två heldagsbesök den 27 maj och 29 juni.

 • 1193088.
  Inventering av vedlevande insekter i sekundära lövskogar viktiga för vitryggig hackspett2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna inventering har syftat till att förbättra kunskapen om naturvärdena i sekundärt uppkomna lövskogar ur entomologisk synvinkel samt bedöma de lokaler som undersöktes ur naturvårdssynpunkt. Inventeringen har omfattat 8 områden i Värmlands län, och sammanlagt identifierades 315 olika skalbaggar varav 16 är med på rödlistan. Detta är i förhållande till den relativt låga insatsen, med ibland bara två till tre fällor per lokal, ett bra resultat som visar att det med stor sannolikhet finns mycket mer intressanta vedlevande skalbaggar och lokaler i detta område av Värmland. Vid bedömningen av lokalernas entomologiska värden har resultatet av denna inventering sammanvägts med storleken på lokalen, karaktären av denna (bl. a. mängden död ved, uppskattad produktion av död ved, skogstyp, heterogenitet) samt även översiktligt områdenas läge i landskapet.Den entomologiska bedömningen av lokalerna är att Klässbol, Gårdsviksmossen och Stömne har bl. a. för få rödlistade arter och alltför låga eller isolerade mängder med död ved för att idag klassas som värdefulla insektslokaler. De kan dock på sikt och efter vissa åtgärder bli värdefulla vedinsektslokaler. Ekholmen hade dels ställvis rikligt med död ved, dels höga populationer av vedinsekter. Detta klassas därför som en värdefull vedinsektslokal. I Tokil, Borssjödeltat och Kastensbol var antalet rödlistade arter relativt högt och mängden död ved var också hög. Detta indikerar att dessa är mycket värdefulla vedinsektslokaler. I kila var inslaget av död ved för lågt för att det skulle vara en värdefull insektslokal.Det totala antalet arter och förekomsterna av de rödlistade arterna placerar Värmland i det stråk från Dalsland och över mot Södermanland/Uppland/Gästrikland som har ett mycket värdefullt triviallöv (se jämförelserna med övriga vedinsektsinventeringar i texten nedan) då resultaten är jämförbara med resultaten från dessa regioner.De trakter med särskilt värdefull lövskog som är identifierad i Naturvårdsverkets rapport Sydsvenska lövskogar (Andersson & Löfgren 2000) bör även innefatta dalgången mellan Säffle och Arvika. Detta är de mest lövrika bygderna i länet och det är i detta stråk som det största antalet vitryggiga hackspettar observeras varje år. I denna dalgång förekommer mycket stora arealer lövskog och inslaget av asp är betydande. Det biologiska innehållet av dödvedsanknutna organismer på asparna är också högt.

 • 1193089.
  Inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden, 20092010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst av makrovegetation och genom dess djuputbredning om möjligt bedöma vattenkvaliteten i undersökta områden.

 • 1193090.
  Inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden, 20122013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst av makrovegetation och genom dess djuputbredning om möjligt bedöma miljökvaliteten i undersökta områden. De besökta lokalerna var fördelade inom fem kustvattenområden; Östra Gotlands norra kustvatten, Fårösunds vattenområde, Östra Gotlands södra kustvatten, Västra Gotlands södra kustvatten och Västra Gotlands mellersta kustvatten. Trots att Gotlands kustvatten generellt uppvisar bra kvalitet, vilket öns geografiska läge och öppna kust säkerställer, finns det problemområden främst i grunda vikar med begränsad vattenomsättning. Den allmänna övergödningen av Östersjön tillsammans med lokal näringstillförsel skapar förutsättningar för hög produktivitet i den kustnära vattenmassan och på dess bottnar. Produktionen bidrar till ökad sedimentation, reducerade bottnar, överlagring och påväxt av fintrådiga alger samt förlust av arter och habitat.

 • 1193091.
  Inventering av värdefulla skogsobjekt i Lilla Edets kommun, del 3.1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av värdefulla skogsobjekt i Lilla Edets kommun, del 3.

 • 1193092.
  Inventering av våtmarker i Uppsala län. Del 1. Rapport och bearbetningar1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uppsala län är relativt fattigt på våtmarker. Ca 6 % av länets areal är våtmarker inklusive smärre fastmarkspartier. Våtmarksarealen varierar dock betydligt mellan länets två stora naturgeografiska regioner 24 och 26. Länet är mångformigt vad beträffar våtmarkstyper, arrondering och vegetation.Enligt inventeringsmetodiken sker urval och naturvärdesklassificering inom de naturgeografiska regionerna. För Uppsala län innebär det tre urval, ett för varje naturgeografisk region 24, 25a och 26.I 25a är underlaget för naturvärdesklassificering alltför litet, endast 10 objekt, och måste därför betraktas som helt preliminär. I region 24 och 26 är dock en tillräckligt stor areal inventerad för att ge en rättvisande bild av våtmarkstyper, ingreppsbild, arealfördelning etc. Ungefär hälften av region 24 och nästan hela region 26 är inventerade.Våtmarksobjekten indelas i fyra naturvärdesklasser.Klass 1 är särskilt värdefulla objekt vilket innebär att de tillhör de mest skyddsvärda inom den naturgeografiska regionen. Ett grundkrav för klass 1-objekten är ekologisk stabilitet. 1 Uppsala län har vissa undantag gjorts från detta grundkrav. Se vidare kapitel 5b.Klass 2 är värdefulla objekt med starka motiv för bevarande av dess naturvärden. De är i princip opåverkade av ingrepp. Tillsammans med klass l-objekten utgör de ett representativt tvärsnitt av ekologiskt stabila våtmarker i den naturgeografiska regionen.Klass 3 är en mer heterogen grupp med avseende på motiv för bevarande. Indikationer på vissa naturvärden finns dock. Ingreppsfrekvenser och ingreppsgrader varierar och några generella slutsatser om ekologisk stabilitet kan inte dras.Klass 4 är objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse såsom starkt påverkade eller förstörda objekt. Till klass 4 räknas också små i princip alltid störda våtmarker av vanligt förekommande typer. Huvuddelen av objekten i klass 1 är besökta under fältsäsongen. De presenteras med en skiss och en kort beskrivning i kapitel 11, sidan 97. Några av klass 1 objekten är inte fältbesökta eftersom planeringsunderlaget har bedömts vara tillräckligt. Å andra sidan är förhållandevis många klass 2 objekt fältbesökta. 170 delobjekt och 337 vegetationstyper är fältinventerade. Bilaga 1 och 2 innehåller listor och art frekvenser från fältarbetarna.Kapitel 9d – 9g behandlar kortfattat några speciella våtmarksgrupper och anmärkningsvärda förhållanden i länet

 • 1193093.
  Inventering av våtmarker i Uppsala län. Del 2. Katalog över samtliga objekt1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av våtmarker i Uppsala län. Del 2. Katalog över samtliga objekt

 • 1193094.
  Inventering av ängar och hagar i Göteborgs kommun1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport ingår som en del i ett landsomfattande projekt som avser att kartlägga landets naturliga slåtter- och betesmarker. Inventeringen leds av naturvårdsverket och länsstyrelsernas miljövårdsenheter. Naturliga slåtter- och betesmarker utgör en starkt hotad naturresurs och arealen har minskat drastiskt under 1900-talet genom förändringar inom jord- och skogsbruket. Av landets 400 utrotningshotade växter återfinns ca 3/4 i jordbrukslandskapet och hälften av dessa är starkt beroende av slåtter- eller beteshävd. Markerna har ofta också stora kulturhistoriska värden med äldre hägnader, vägar, byggnader och fornlämningar. Öppna och ljusa ängs- och hagmarker skapar ett levande landskap och skänker det stora skönhetsvärden. Bildkonstnärer, författare och tonsättare har under århundradena hämtat inspiration och motiv till sina verk från det svenska bondelandskapet. Följande inventering och utvärdering är främst tänkt att tjäna som underlag för bedömning om ekonomiskt stöd till fortsatt hävd av de aktuella markerna enligt det s k NOLA-projektet. Det bör också tjäna som underlag vid myndigheternas prövning och rådgivning enligt gällande jord- och skogbrukslagstiftning samt som underlag vid statlig och kommunal naturvårdsplanering. Vid de bedömningar som gjorts i utredningen har hänsyn huvudsakligen tagits till områdenas vetenskapliga värden. I någon mån har områdenas värde för landskapsbild och friluftsliv medtagits.

 • 1193095.
  Inventering av ängar och hagar i Härryda kommun1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av ängar och hagar i Härryda kommun

 • 1193096.
  Inventering av ängar och hagar i Kungälvs kommun1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av ängar och hagar i Kungälvs kommun

 • 1193097.
  Inventering av ängar och hagar i Munkedals kommun.1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av ängar och hagar i Munkedals kommun.

 • 1193098.
  Inventering av ängar och hagar i Mölndals kommun1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av ängs och hagmarker i Mölndals kommun

 • 1193099.
  Inventering av ängar och hagar i Orust kommun1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av ängar och hagar i Orust kommun

 • 1193100.
  Inventering av ängar och hagar i Stenungsunds kommun1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inventering av ängs och hagmarker i Stenungsunds kommun

23859238602386123862238632386423865 1193051 - 1193100 of 1199001
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf