Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 763
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Carlson, Per
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån: En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom förekomsten av undantag för mindre krediter i nu gällande konsumentkreditlag (1992:830) har nya kreditinstrument i form av snabblån kunnat etablera sig på den svenska marknaden. Snabblånen, som i handeln har flera namn och benämns både korttidskrediter, sms-lån och snabbkrediter och som sågs först i Sverige under 2006, har bidraget till en överskuldsättning bland konsumenter som inte kunnat förutses. På initiativ från EU skedde, genom direktiv 2008/48 EG om konsumentkreditavtal, en harmoniseringsåtgärd för att gemenskapsinternt reglera marknaden för krediter och motverka överskuldsättningsproblematiken. Sveriges genomförande av direktivet har mynnat ut i proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag som avses träda ikraft den 1 januari 2011. Lagförslaget innebär för snabblånens vidkommande att tidigare undantag för mindre krediter, rörande kreditprövning av konsumenten och tillhandahållande av information från kreditgivaren, framledes slopas och att strängare krav således införs för kreditgivare som erbjuder snabblån. Syftet för denna framställning har varit att utreda huruvida det svenska lagförslaget kommer att motverka den skuldsättningsproblematik som föreligger på marknaden för snabblån. För att frambringa de skillnader som lagförslaget kan förväntas medföra och på så vis komma till en rättvisande slutsats har jag sökt jämföra effekterna av befintliga bestämmelser och förväntade effekter av kommande bestämmelser. Den samlade bedömning som framställningen leder till är att ett visst motverkande kommer uppnås men att lagförslaget även kan förväntas medföra en del komplikationer av mindre önskat slag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102.
  Carlsson, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Laglottsskyddet: Går det att förändra för att öka testationsfriheten för arvlåtare?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Cederbrink, Petter
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Gunnarsson, Jim
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Den nya kompletteringsregeln i 39a kap. 7a § IL: En analys av dess förenlighet med etableringsfriheten2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den första svenska CFC-lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 1990 och har sedan dess genomgått flera omarbetningar. Syftet med de svenska CFC-reglerna är att förhindra skatteplanering med bolag i lågbeskattade länder och på så sätt försvara den svenska skattebasen. I kort innebär de svenska CFC-reglerna en möjlighet att beskatta ägaren till ett i utlandet beläget CFC-bolag löpande för dess inkomster från CFC-bolaget.

  EG-domstolens dom Cadbury Schweppes föranledde att flera av medlemsländerna, däribland Sverige tvingades ändra sina CFC-lagstiftningar. EG-domstolen konstaterade att CFC-lagstiftning utgör en inskränkning av etableringsfriheten och skall förbjudas såvida CFC-bolaget inte utgör ett rent konstlat upplägg och då etableringen sker i syfte att undvika nationell skatt. CFC-beskattning får inte vidtas om det kan visas att det föreligger en verklig etablering från vilken det bedrivs en faktisk ekonomisk verksamhet. Bedömningen om en sådan etablering föreligger, skall grundas på objektiva omständigheter som kan kontrolleras av utomstående, däribland i vilken grad CFC-bolaget existerar fysiskt i form av lokaler, personal och utrustning.

  Den svenska regeringen valde att införliva utgången av målet genom en ny kompletteringsregel i 39a kap. 7a § IL. Regeringen valde att formulera lagstiftningen som att en inkomst hos en utländsk juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte anses lågbeskattad om den utländska juridiska personen i den stat där den hör hemma utgör en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs. För att göra denna prövning listar regeringen tre omständigheter som särskilt skall beaktas. Den utländska juridiska personen skall för det första förfoga över egna resurser i form av i form av lokaler och utrustning i den utsträckning som är nödvändig för dess verksamhet. För det andra skall den förfoga över personal med den kompetens som är nödvändig för att självständigt bedriva verksamheten och slutligen skall den utländska juridiska personens personal självständigt fatta beslut i den löpande verksamheten. Formuleringen av lagstiftningen har fått mycket kritik i förarbetena och i doktrinen framförallt eftersom den svenska lagstiftningens formulering avviker från EG-domstolens formulering i domen.

  Magisteruppsatsen syftar till att utreda och analysera den nya kompletteringsregelns i 39a kap. 7a § IL förenlighet med etableringsfriheten med särskilt beaktande av utgången i målet Cadbury Schweppes. Dessutom kommer eventuella tillämpnings- och tolkningsproblem att klargöras och analyseras. Slutsatsen är att den nya kompletteringsregeln löper stor risk att anses som oförenlig med etableringsfriheten samt att formuleringen skapar tolkningsproblem och väcker osäkerhet inför framtida tillämpning. Eftersom den nya kompletteringsregeln syftar till att förena den svenska CFC-lagstiftningen med EG-rätten borde det mest förnuftiga istället varit att den nya kompletteringsregeln endast innehöll grundelementen som kommer till uttryck i EG-rättens dom, medan detaljerna istället överlåts till rättsutvecklingen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 104.
  Cera, Denis
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Avtalad upphovsrätt: En studie av förslagen till en reformering av 3 kap. upphovsrättslagen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De lagstadgade bestämmelser som reglerar upphovsrättens övergång återfinns i 3 kap. upphovsrättslagen. Från flera håll har kritiska röster väckts om att dessa bestämmelser behöver överses och moderniseras för att hänga med den kontinuerligt pågående utvecklingen av dels teknik men framför allt den upphovsrättsliga marknaden. I samband med detta har Upphovsrättsutredningen sammanställt ett SOU-förslag som benämnts Avtalad upphovsrätt. Där flerstående förslag till förändringar och tillägg utav de nuvarande bestämmelserna ges. Genom detta SOU-förslag har utredningen noggrant granskat och kommit med förslag till bestämmelser som behöver förändras eller införas. Grundtanken har ansetts vara att undersöka huruvida upphovsmännens ställning som avtalsparter bör stärkas på den upphovsrättsliga marknaden. Denna uppsats kommer att granska dessa förslag, sammanställa dem mot de nuvarande bestämmelserna och framför allt diskutera vilken betydelse dessa förslag har för det nuvarande rättsläget och upphovsmännens ställning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Ceric, Ermina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Skatteverkets nya lagförslag om skalbolagsbeskattning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106.
  Ceric, Ermina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Väsentlig anknytning 3:7 IL: - Är de mest betydelsefulla anknytningsfaktorerna bostad, familj och väsentligt inflytande i Sverige förutsägbara för den skattskyldige?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som obegränsat skattskyldiga i Sverige avses bland annat individer som har väsentlig anknytning till Sverige, under förutsättning att de tidigare haft bosättning här i landet. Vid bedömning av väsentlig anknytning ska tio olika anknytningsfaktorer i 3:7 IL beaktas. Bostad inrättad för åretruntbruk, familj samt väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet anses väga tyngre i bedömningen än de resterande anknytningsfaktorerna. Bostad inrättad för åretruntbruk inkluderar två olika bostadstyper, nämligen permanentbostäder och fritidsbostäder. Innehav av permanentbostäder medför regelmässigt till väsentlig anknytning medan innehav av fritidsbostäder aldrig gör det. Ändå har skillnaden mellan bostadstyperna inte dragits i lagtexten, vilket gör det oklart vilka bostäder som faktiskt tillmäts betydelse i praxis. Vidare anses en kvarvarande familj leda till att den utflyttade svenska medborgaren i normalfallet blir väsentligt anknuten. För utländska medborgare som har familj kvar i Sverige är situationen något oklar. Det utländska medborgarskapet tycks inverka bedömningen så att utgången blir den motsatta. Vidare anses väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet utgöra en komplex anknytningsfaktor. Vad som utgör väsentligt inflytande är otydligt. För innehav av tillgångar har en svag gräns på ungefär 10 % dragits. Innehar individen mer än 10 % i svenska bolag kan det tala för att väsentlig anknytning föreligger, medan utgången blir den motsatta om innehavet är mindre än 10 %.

  Domstolarna är bundna av lag att behandla två fall som är jämförbara lika. Praxis på området visar så är inte fallet. I flertalet mål rörande dessa tre kriterier saknas motiveringar för beslut, vilket gör det svårare för den skattskyldige att begripa utgången. Det i sin tur ger upphov till bristande förutsägbarhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ermina Ceric, Väsentlig anknytning
 • 107.
  Ceylan, Daniella
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Särkullbarnets rättsliga ställning: Är arvsskyddet tillräckligt enligt 2 kap 1 § ÄB?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Claesson, Charlotte
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Undersökningsplikten i förhållande till upplysningsplikten: En rimlig ansvarsfördelning mellan parterna?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid fastighetsköp föreligger en ansvarsfördelning gällande fel i fastigheten som de engagerade parterna bör vara väl införstådda i. Om så inte är fallet kan det komma som en ovälkommen överraskning att exempelvis köparen bär ansvar för vissa defekter i fastigheten som eventuellt visar sig i ett senare skede.

  Enligt lag har köparen en undersökningsplikt som innebär att denne ansvarar för att undersöka fastigheten grundligt. Undersökningsplikten är inte tvingande men köparen bör ta vara på denna möjlighet eftersom denne bär ansvar för att ett visst förhållande är upptäckbart. Säljaren ansvarar för dolda fel, fel som köparen ej borde ha upptäckt vid en omsorgsfull undersökning av fastigheten. Det bör poängteras att undersökningsplikten både kan begränsas och utvidgas beroende av säljarens uttalanden, fastighetens skick och omständigheterna i övrigt. Någon generell upplysningsplikt åvilar inte säljaren men i vissa fall kan dennes underlåtenhet att fästa köparens uppmärksamhet på en viss defekt få betydelse för felansvaret. För det fall att underlåtenheten att nämna ett fel kan klassas som ett svikligt förledande av motparten eller annat ohederligt handlande kan säljaren nämligen bli ansvarig även för fel som anses upptäckbara. Sammantaget är således parternas plikter beroende av varandra, varför omständigheterna i det specifika fallet ofta får stor betydelse vid fastställande av felansvaret.

  Den nuvarande ansvarsfördelningen är till fördel för säljaren eftersom undersökningsplikten är betydligt mer långtgående än den i viss mån existerande upplysningsplikten. Vid bestämmande av felansvaret sägs bedömningen utgå ifrån vad en ”normalt erfaren och på området normalt bevandrad” köpare borde ha uppmärksammat vid en grundlig undersökning av fastigheten. Detta torde dock inte vara fallet eftersom köparen förväntas ha viss byggnadsteknisk kunskap. En följd därav är att köparen ofta anlitar en besiktningsman för att känna en större trygghet i köpet. Detta är givetvis förståeligt eftersom ett fastighetsköp endast sker ett fåtal gånger under livstiden, vilket knappast ger någon större kunskap inom området.

  Ett alternativ till den nuvarande ansvarsfördelningen är att införa krav på besiktning av fastigheten från säljarens sida. Säljaren får då stå för kostnaden som följer av att en fackman utför en besiktning av fastigheten innan denna visas för eventuella köpare. Besiktningsmannen ansvarar för att undersöka fastigheten noggrant, kontrollera objektsbeskrivningen och lyssna till säljaren om denne vill att någon ytterligare information skall framkomma av besiktningsprotokollet. Om besiktningsmannen förbisett någon defekt som anses upptäckbar kan denne få bära felansvaret för den defekten. Det är dock mycket troligt att besiktningsmannen har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella kostnader. Köparens undersökningsplikt förändras på så sätt att köparen endast ansvarar för att kontrollera besiktningsprotokollet och utifrån detta avgöra om en fördjupad undersökning bör ske av någon del i fastigheten. Om så bedöms nödvändigt får köparen stå för kostnaden som den fördjupande undersökningen resulterar i eftersom köparen vanligtvis ej kan utföra denna på egen hand. Köparen bär felansvaret gällande en viss defekt om defekten borde ha upptäckts vid en grundligare undersökning som var befogad med anledning av vad som antecknats i besiktningsprotokollet. Säljarens upplysningsplikt kvarstår på så sätt att säljaren skall kontrollera besiktningsprotokollet och upplysa besiktningsmannen om det finns någon ytterligare information som bör framgå av protokollet. Säljaren ansvarar för ett visst fel, om denne ej upplyst besiktningsmannen om samtlig relevant information gällande den specifika delen av fastigheten där felet finns, och förfarandet kan klassas som svikligt förledande eller ohederligt handlande. Vidare ansvarar säljaren liksom tidigare för dolda fel, fel som varken besiktningsmannen eller köparen (köparens anlitade fackman) uppmärksammat eller borde ha lagt märkte till.

  Det bör poängteras att säljarens felansvar gäller framför besiktningsmannens. Innebörden därav är att säljaren ansvarar om ett förtigande angående ett visst förhållande kan anses som svikligt förledande men samtidigt rör ett förhållande som besiktningsmannen borde ha uppmärksammat. Säljarens felansvar aktualiseras även framför köparens undersökningsplikt om motsvarande konflikt gällande felansvaret uppstår mellan säljaren och köparen.

  Denna alternativa ansvarsfördelning torde vara mer rimlig än den nuvarande. En följd är att köpeskillingen i större utsträckning motsvarar värdet på den fastighet som säljs. Dessutom möjliggörs en utformning av klara riktlinjer angående vad som förväntas av parterna eftersom felansvarets bestämmande inte är lika beroende av omständigheterna i det specifika fallet. Det faktum att säljaren har betydligt större kännedom om fastigheten som säljs än köparen bör vidare avspeglas i felansvaret, vilket är resultatet av ovanstående förslag. Att fastighetsköpet dessutom innefattar ett ansenligt penningbelopp borde vara anledning nog för att förändra köparens situation och göra denna mer betryggande. Sannolikt resulterar en dylik förändring av ansvarsfördelningen i ett minskat antal tvister gällande fel i fastighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Claesson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Strandberg, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Lex Britannia: Fackliga stridsåtgärders förenlighet med EG-rätten2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den svenska kollektiva arbetsrätten bygger på ett system där löner och allmänna anställningsvillkor regleras gemensamt av arbetsmarknadens organisationer genom kollektivavtal. Föreningsrätten är en rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra och verka för en sådan organisation. Genom MBL ges organisationerna rätt att förhandla i olika typer av situationer. Intressetvister, eller avtalsförhandlingar, avser en situation där arbetsgivar- eller arbetstagarsidan antingen vill få till stånd ett kollektivavtal eller då ett avtal ska förnyas och eventuellt förändras då avtalstiden löpt ut. Som påtryckningsmedel i intressetvister, alltså då ett kollektivavtalslöst tillstånd råder, kan parterna använda sig av stridsåtgärder. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är grundlagsfäst genom regeringsformen och kan endast inskränkas genom lag eller avtal. De viktigaste inskränkningarna i denna rätt är fredspliktsreglerna i 41-45 § § MBL.

  Enligt svensk rätt gäller inte fredspliktsreglerna vid arbetsförhållanden med svag anknytning till den svenska arbetsmarknaden. Detta framgår av lex Britannia. Lex Britannia innebär att ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt på grund av att det tillkommit efter en stridsåtgärd är giltigt i Sverige om stridsåtgärden är giltig. Ett svenskt kollektivavtal kan undantränga ett utländskt kollektivavtal i de delar avtalen är oförenliga med varandra. Lex Britannias förenlighet med EG-rätten ifrågasätts i samband med artikel 12 EG gällande diskriminering och den fria tjänsterörligheten i artikel 49 EG. Syftet med lex Britannia är att förhindra social dumpning vilket dessutom är ett allmänintresse som EG-rätten accepterar vad gäller inskränkningar i tjänstefriheten under förutsättning att det finns tvingande och objektiva skäl för det.

  Utstationeringsdirektivet består av tvingande regler för minimiskydd gällande arbetsoch anställningsvillkor som ska tillämpas i värdlandet, inklusive regler om minimilön. Syftet med direktivet är bland annat att förhindra social dumpning och garantera de utstationerade arbetstagarnas rättigheter. Trots detta innehåller den svenska utstationeringslagen ingen bestämmelse gällande minimilöner. I förarbetena kommer man till slutsatsen att lex Britannias bestämmelser är tillräckliga för att förhindra social dumpning i Sverige.

  Arbetsdomstolen beslutade i AD 2005 nr 49 att man ska inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Fallet gäller huruvida fackliga stridsåtgärder, som vidtagits i syfte att förmå ett utstationerat företag i Sverige som bedriver byggverksamhet att tillämpa det svenska byggnadsavtalet, kan anses strida mot artiklarna 12 och 49 EG samt mot utstationeringsdirektivet. Detta gäller särskilt lex Britannia som gör att stridsåtgärderna inte är otillåtna då denna nationella regel endast är tillämplig på arbetsförhållanden som medbestämmandelagen inte är direkt tillämplig på.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110.
  Claesson, Ida
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Business Restructuring: The applicability of the arm's length principle for intangibles with an uncertain value at the time of the restructuring2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is based on the regulations found in the OECD model and the OECD TP guidelines concerning the arm’s length principle. The core of the arm’s length principle is that transactions between associated enterprises should be treated the same as transactions between independent enterprises. This principle can be found in Article 9 of the OECD model. One transaction that may fall within the scope of Article 9 of the OECD model is business restructuring. Business restructuring was previously an unregulated TP area but with the new OECD TP guidelines, from 2010, regulations have been formulated. The aim with thesis is therefore to examine how the arm’s length principle should be applied to the new guidelines for business restructurings of intangibles with an uncertain value at the time of the restructuring.

  In order to answer the question set out in this thesis some of the factors that affect the application of the arm’s length principle have been examined separately. Firstly the arm’s length principle that is the generally accepted TP method used by both taxpayers and tax administrations in order to find a fair price for transactions between associated enterprises. The principle seeks to identify the controlled transaction and thereafter find a comparable uncontrolled transaction that is similar to the transaction performed between the associated enterprises. The second part examined the meaning of the term business restructuring according to the new guidelines since there is no other legal or general definition. Business restructurings are defined as cross-border redeployments of functions assets and risks, performed by MNEs. As long as a transaction falls within this definition it will be subjected to the arm’s length principle for tax purposes. The third part examined intangibles since that also lack a general definition. The identification and valuation of intangibles is a complex and uncertain thing to do for both taxpayers and tax administrations. When applying the arm’s length principle it is however found that the issue of identification of what constitutes and intangible may be unnecessary. The aspect that should be considered is instead the value of the intangible or more precise, the value that independent enterprises would have agreed upon in a similar situation.

  The applicability of the arm’s length principle to business restructurings of intangibles with an uncertain value at the time of the restructuring should be found by performing a comparability analysis. In order to perform a comparability analysis, the controlled transaction firstly has to be identified. Thereafter, a comparable uncontrolled transaction needs to be found. An equivalent uncontrolled transaction may not be found in all cases and it should in those cases be examined what independent enterprises would have done if they had been in a comparable situation.

  The arm’s length principle should be applied to business restructurings of intangibles with an uncertain value in the same manner as for any other uncontrolled transaction. The issues for this type of a transaction become the identification of what constitutes a business restructuring and also how to determine a fair value for the intangibles. The OECD TP guidelines lack some guidance as to the issues that can occur when a comparable uncontrolled transaction cannot be found. This creates an unsatisfactory guesswork for both taxpayers and tax administrations when trying to determine what independent enterprises would have done if they had been in a similar situation. This creates an unnecessary uncertainty when trying to apply the arm’s length principle. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Business Restructuring
 • 111.
  Claesson, Ida
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser: Artikel 5.1 b) Bryssel I-förordningen vid avtal om utförande av tjänster2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Article 5.1 in the Brussels I-Regulation regulates special rules on jurisdiction for contractual disputes. The aims of this thesis are to determine the location as provided under Article 5.1 b), as the place of performance for the obligation in question. The focus of this thesis is the problems that occur when services, according to the contract, are to be performed in several Member States.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 112.
  Dahlin, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Kvicklund, Maria
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Hemstatshinder inom EG-rätten: Med inriktning på de svenska personaloptionsreglernas förenlighet med EG-rätten2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I uppsatsen utreds de svenska personaloptionsreglernas förenlighet med EG-rätten. I 10 kap. 11 § 2 st. 2 p. IL framgår att då en i Sverige obegränsat skattskyldig person upphör att vara bosatt eller att stadigvarande vistas i Sverige likställs flytten med att personaloptionen utnyttjas och skall därför beskattas. Beskattning sker av ännu inte realiserade tillgångar med anledning av utflyttningen. Den typen av beskattning som följer av personaloptionsreglerna är ett exempel på en så kallad exit-skatt.

  Första steget i utredningen består i att bestämma huruvida personaloptionsreglerna kan utgöra ett otillåtet hinder för den fria rörligheten för arbetstagare och kapital inom unionen. Då hindret uppställs av hemvistlandet är det enligt vår terminologi att ses som ett hemstatshinder då det kan avskräcka landets medborgare eller bosatta från att utnyttja rätten till fri rörlighet. Vi har kommit till slutsatsen att de svenska personaloptionsreglerna utgör ett otillåtet hemstatshinder för den fria rörligheten för arbetstagare och kapital.

  Andra steget utgörs av att utreda huruvida de svenska personaloptionsreglerna kan rättfärdigas genom fördraget eller rule of reason-testet. Vad det gäller fördragets bestämmelser om avsteg från principen om fri rörlighet i artiklarna 39 och 58 EG anser vi inte att dessa kan berättiga exit-skatt-bestämmelsen i personaloptionsreglerna. Under rule of reason-testet prövas rättfärdigandegrunderna skattesystemets inre sammanhang, effektiv skattekontroll och behovet av att förhindra skatteflykt i förhållande till personaloptionsreglerna. Med hänsyn till praxis från EGD och analysen i uppsatsen synes personaloptionsreglerna inte kunna rättfärdigas genom dessa.

  Då vi anser att bestämmelsen i 10 kap. 11 § 2 st. 2 p. IL inte kan berättigas vare sig genom fördraget eller rule of reason-testet utgör regeln således ett otillåtet hemstatshinder för den fria rörligheten för arbetstagare och kapital. Konsekvensen av att ett hinder anses otillåtet är att regeln inte får tillämpas av medlemsstaten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Dahlkvist, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Uhrbom, Sara
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Grov vårdslöshet vid ansvarsbegränsning inom sjörätten: Begränsning av skadestånd vid skada på gods2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 114.
  Dalentoft, Tomas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Toftgård, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  International Arbitration: Arbitration Agreements and the writing requirement2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  En ständigt ökande internationell handel leder till en ökning i antalet tvister mellan parter från olika länder. Då nationella domslut är svåra att få erkända och verkställda i en främmande stat har skiljedomsförfaranden ökat i antal. Regelverket kring att få en skiljedom erkänd och verkställd i en främmande stat utgörs främst av New Yorkkonventionen från 1958 med 142 fördragsslutande stater till dags dato. New Yorkkonventionen möjliggör att en internationell skiljedom lättare kan erkännas och verkställas i en främmande stat. Dock måste vissa kriterier vara uppfyllda och ett av de mest omdebatterade och domstolsprövade kriterierna är det skriftliga formkravet för skiljeavtal.

  Skriftlighetskravet regleras i Artikel II(2), New Yorkkonventionen och påvisar att skiljeavtalet måste vara undertecknat av parterna eller inkluderat i brev- eller telegramväxling för att vara giltigt. Ett giltigt skiljeavtal formar grunden för en verkställbar skiljedom. Kravet i sig är relativt tydligt men med teknologins frammarsch och det faktum att nationella domstolar tolkar skriftlighetskravet olika har kraven för att uppnå skriftlighetskravet skiftat från land till land. Framförallt har olika sätt att sluta avtal tillkommit under de 50 år som New Yorkkonventionen har existerat och även det ökande antalet internationella skiljedomsförfaranden har ifrågasatt grunden för skriftlighetskravet. UNCITRAL har genom en modellag om kommersiella skiljeförfaranden försökt skapa enhetlighet om hur skriftlighetskravet skall tolkas och vad som krävs för att uppnå kravet. Utgångspunkten för UNCITRAL’s arbete har varit att förändra nationell lagstiftning och därmed uppnå målet om harmonisering av skriftlighetskravet.

  Uppsatsen gör en internationell utblick i tre länder, Australien, Italien och Sverige. De tre länderna är fördragsslutande stater till New Yorkkonventionen men deras nationella lagstiftning skiftar markant. Sverige påvisar inte något skriftlighetskrav för skiljeavtal och Italien har tolkat skriftlighetskravet restriktivt. Australien har fullt ut inkorporerat den modellag som UNCITRAL har utarbetat gällande kommersiella skiljeförfaranden. Utblicken visar även i flera rättsfall hur olika tolkningen av skriftlighetskravet blir beroende på den nationella lagstiftningen och inställningen till skriftlighetskravet.

  En analys av rättsläget påvisar att tröskeln för att uppnå skriftlighetskravet tenderar att luckras upp. Det framkommer även att skriftlighetskravet inte är i fas med hur internationell handel praktiseras idag. Skriftlighetskravet är ofta ett formalistiskt problem vad gäller avtalsslut och konstituerar ett krav utan funktion. Därtill har de försök som gjorts från överstatligt håll misslyckats med att undanröja osäkerheten och skiftningar i tolkningen. För att uppnå enhetlighet krävs en genomarbetning av New Yorkkonventionen, alternativt att fler stater anammar UNCITRAL’s modellag och därmed undanröjer de nationella olikheter som existerar idag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 115.
  Danielsson, Emma
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Årets gränsbelopp: Vem kan betraktas som ägare vid årets ingång2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Being able to know how use the rules about how taxes works, allows a shareholder with qualified holding in a closely held company, to pay less taxes. When the owner of the share makes an agreement, which the ownership rights transfers later than the actual date for when legal contract is written. The question is therefore who can consider being the new owner at the beginning of the year and taking part of the benefits. Do the ownership rights transfer on the contract date or the date of access?

  When a buyer purchase a share during the year, he may not partake of any threshold amount, then the expected time is for those who are owners at the beginning of the year. The contract date and the date of the access are two different concepts which provide a few questions when actually the ownership rights transfer occurs. In those circumstances, the time is important for both parties.

  Tax law and civil law can collide with each other, decide when a transfer of ownership takes place. In tax law, it does not usually matter if a valid right moment occurs, as opposed to civil law. When parties agree that access to the share can take place later, it is in the most cases an interpretation of the wording in the agreement. However, mostly cases are based on the contract date. A seller consider to have difficulties to get around the regulations. Even when the date of access is consider, the seller is not given credit even if he is the owner according to civil law.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Årets gränsbelopp
 • 116. Danielsson, Hans
  et al.
  Sund, Lars-Göran
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Familjeägda aktiebolag och generationsskiften: En översikt2005 (uppl. 2)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 117.
  Danilovic, Branko
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Råder det diskrepans mellan 8 kap. 4 § UB och vissa EU-rättsliga förordningar som reglerar gränsöverskridande verkställighet av domar?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 2000-talet har två EU-rättsliga förordningar stiftats i syfte att reglera erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område inom EU. Först stiftades Bryssel I-förordningen. I enlighet med den förordningen kan en dom som meddelats av domstol i en medlemsstat verkställas i en annan medlemsstat. Dessförinnan skall domen förklaras verkställbar i den medlemsstat där verkställighet önskas.

  Den andra förordningen, EEO-förordningen, tillkom bara några år senare. I denna förordning har förfarandet varigenom en dom förklaras verkställbar i en annan medlemsstat avskaffats. Istället skall domen efter ansökan kunna intygas vara en europeisk exekutionstitel av domstolen i den medlemsstat där domen har meddelats. Med ett sådant intyg får domen därefter verkställas fritt i samtliga medlemsstater utan något mellanliggande förfarande.

  Förordningarna reglerar inte hur själva verkställigheten skall gå till. Verkställigheten skall ske i enlighet med den nationella lagstiftning i medlemstaten där verkställighet begärs. För svenskt vidkommande skall betalningsdomar verkställas genom utmätning.

  Enligt svensk rätt får verkställigheten inte slutföras förrän betalningsdomen vunnit laga kraft. Enligt EEO-förordningen å andra sidan får verkställigheten slutföras omedelbart.

  Det finns en någorlunda stor sannolikhet att en utländsk dom vinner laga kraft innan en verkställighetsförklaring gör detsamma. Enligt svensk rätt skulle det i sådant fall vara tillåtet att verkställa domen fullt ut medan reglerna i Bryssel I-förordningen inte skulle tillåta annat än vidtagande av säkerhetsåtgärder i ett sådant skede.

  Det är också möjligt att den svenska regeln om begränsningar i verkställigheten strider mot diskrimineringsförbudet i Amsterdamfördraget eller den allmänna principen om likabehandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118.
  Davidsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Thulin, Sara
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  The Legal Status of Domain Names: A Business Context2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Domain names are still a relatively unknown occurrence and despite being a natural part in

  most people’s every-day life, there are few who reflect over their importance. The original

  function of domain names was merely to serve as technical addresses and to facilitate the

  locating of websites on the Internet. Today domain names are much more than this. In

  addition to the address function, domain names may also serve as indications of goods,

  services, businesses or information. The domain name is usually the first contact one gets

  with a website and it has become crucial for businesses to have their company name or

  trade marks registered as domain names. The issue of the legal status of domain names has

  mainly been discussed from an American point of view and in Sweden this discussion has

  almost entirely fallen under the radar. If the legal status of a domain name were clear, it

  would be easier for businesses to avail themselves of the value of that domain name. It

  would possibly even contribute to strengthening the legal protection for the domain name

  holder, in for example insolvency or bankruptcy procedures.

  Intellectual property exists in many different forms, the main being patents, trade marks,

  copyright and design rights. Although there are many differences between them, they all

  have in common that they establish property protection over intangibles such as ideas,

  inventions, signs and information. As a domain name is not a physical object, there can be

  no doubt that it is an intangible. The question is whether it is property. Intellectual

  property is not a static area and it can, in line with societal and technological development,

  be expanded to include new types.

  The legal status of domain names is generally discussed in the light of the close connection

  they have with trade marks. Except from their original function, the trade mark function of

  domain names can probably be considered as one of the most commonly accepted. It is

  indicated in this thesis that that function contributes to that a domain name can be

  considered as a distinctive sign and thereby obtain protection, in the same way as an

  unregistered trade mark.

  According to current accounting rules, businesses may, to some extent, avail themselves of

  the value of a domain name. Domain names are under certain circumstances identified as

  intangible assets and even as ‘similar rights’ to for example trade marks and patents in

  accounting and taxation situations.

  At this time it is not possible to legislate on the area of the legal status of a domain name

  on a Community level, as this most likely would have to include a consideration of the

  existence of property rights and consequently fall outside the legislative powers of the

  Community.

  Both the legal development and the legal discussions on the topic of the legal status of

  domain names in Sweden have been relatively sparse. Nonetheless, there have been some

  interesting opinions.

  By investigating what positions the different authorities, academics and practitioners have

  taken on the legal status of domain names it can be concluded that the prevailing opinion

  in Sweden is that domain names are not considered as property. The reason for this seems

  to be that domain names as such, are in fact no more than technical constructions and that

  by registering a domain name the registrant only becomes the holder of a contractual right.

  However, there are some diverging opinions which could suggest that the legal status of

  domain names in Sweden is not yet settled. The aspects which are then taken into

  consideration include that domain names have developed to become important and

  valuable assets for an increasing number of businesses. A domain name is a precondition

  for the creation of a website and therefore of crucial importance for, in particular, online

  based businesses. However, they are of increasing importance for all businesses to reach

  out to and compete over the same customers.

  It is advocated that the fact that domain names are freely traded with indicates that domain

  names are property. It has also been questioned whether an asset with a true economic

  value, such as a domain name, can exist without being considered as an item of property.

  The steps taken in other jurisdictions have shown that the legal status of domain names is

  not even clear in some of the countries with the greatest experience of domain names.

  Nonetheless, the legal status is given attention in those countries and the discussion has

  been initiated. In general, it can be concluded that the development seems to go toward

  higher awareness of the value of domain names.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119.
  Delibalt, Maryna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder: Granskning av den så kallade ventilen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2009 har reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter vid internt finansierade förvärv av delägarrätter inom företag som ingår i en intressegemenskap trätt i kraft. Reglerna begränsar den generella avdragsrätten för utgifter som gäller i Sverige.

  Ränteavdragsbegränsningsreglerna är avsedda att stoppa endast konstlade ränteupplägg. Samtidigt vill lagstiftaren inte att dessa regler ska drabba de transaktioner som företag genomför av affärsmässiga skäl, varför undantag från begränsningen i ränteavdraget infördes. Enligt undantaget medges ränteavdrag om ränteintäkter hos det mottagande företaget beskattas med minst 10 procent i det land där det företag som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma. Det förekommer dock situationer när beskattning med 10 procent inte kan genomföras. Transaktionerna som omfattar ränteutgifter handlar däremot uppenbarligen inte om sådana skatteupplägg som reglerna är avsedda att motverka. I sådana fall finner lagstiftaren behov av en kompletteringsregel, den s.k. ventilen.

  Ventilregeln innebär att ett företag kan medges avdrag för ränteutgifter till ett företag i en intressegemenskap om förvärvet och skulden som ligger till grund för förvärvet är huvud-sakligen affärsmässigt motiverade. Författaren anser att regeln kan medföra tolknings och tillämpningsproblem. Uppsatsen syftar därför till att genom analys av gällande rätt utreda i vilken utsträckning företag kan använda sig av den s.k. ventilen.

  Det konstateras i uppsatsen att det kan uppstå svårigheter för företag att särskilja skattehänsyn från företagsekonomiska överväganden vilket krävs för att åberopa ränteavdrag med stöd av ventilen. Slutligen kommer författaren fram till att ventilregeln ska användas med försiktighet på grund av bedömnings- och bevissvårigheterna. Därmed kan även administrativa kostnader uppkomma till följd av dokumentation och kvantifiering.

  Ladda ner (pdf)
  attachment
 • 120.
  Dreijer, Catarina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Samuelsson, Caroline
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Documentation requirements on transfer pricing: A comparative study of international guidelines2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna magisteruppsats är en komparativ studie av internationella riktlinjer för dokumentation av internprissättning.

  Internprissättning reglerar hur närståendetransaktioner inom internationella koncerner skall värderas. Då de inblandade parterna står i intressegemenskap med varandra kan villkoren bakom transaktionerna skilja sig från vad oberoende parter skulle kommit överens om. Det är därmed svårt att bestämma ett korrekt pris på de besläktade transaktionerna, varför internpriser skall bedömas i enlighet med armlängdsprincipen.

  För att kunna bevisa att aktuella transaktioner gjorts på armlängds avstånd måste en internationell kon-cern upprätta dokumentation som visar hur priserna bestämts och varför de skall anses vara armlängdsmässiga. Dokumentation är därmed ett försök att bestämma internpriser i överensstämmelse med armlängdsprincipen.

  Trots att armlängdsprincipen följs av de flesta skattemyndigheter i bedömningen av internpriser, appliceras den på olika sätt. Kravet att möta flertalet olika nationella regelverk skapar ökade kostnader för de internationella företagsgrupperna. De löper dock stor risk att bli utsatta för dubbelbeskattning eller dokumentationsrelaterade sanktioner om de inte uppfyller respektive lands krav.

  För att underlätta den administrativa bördan samt de kostnader som uppstår har OECD utvecklat rikt-linjer gällande internprissättning, “The OECD Transfer Pricing Guidelines”, där kapitel V reglerar do-kumentation. Riktlinjerna grundar sig på principer om en sund företagsanda (prudent business manage-ment), vilket betyder att skattemyndigheters behov av information skall vägas mot den kostnad och börda det innebär för skattebetalaren att samla in eller upprätta dokumenten.

  PATA och EU har i respektive handelsområde försökt harmonisera de nationella dokumentationskraven genom att presentera nya internationella föreskrifter inom ramen för OECDs riktlinjer. I en strävan att efterfölja den internationella utvecklingen vad gäller dokumentation av internpriser har Sveriges Regering gett ut en proposition där införande av nationella dokumentationskrav för internprissättning föreslås.

  Ett grundläggande problem gällande det aktuella området är de olika synsätten på armlängdsprincipens fastställande. Harmonisering av endast dokumentationskrav kan därför inte ensamt lösa problemen med armlängdsmässig internprissättning. Vidare innebär de utvärderade instrumenten en harmonisering på högsta nivå, varför syftet att underlätta skattebetalares börda och kostnader ej heller uppfylls.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 121.
  Dreveborn, Isabel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Mutor och Bestickning: inom den privata sektorn2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mut- och bestickningsreglerna återfinns i 17 och 20 kapitlet i Brottsbalken (1962:700) och reglerar förhållandet när en arbets- eller uppdragstagare fattar ett beslut på grund av otillbörlig påverkan i form av muta eller bestickning. Ursprungligen tillkom reglerna för att kontrollera den statliga sektorns myndighetsutövning men eftersom samhällets utveckling lett till ökade privata inslag har lagstiftningen kontinuerligt uppdaterats och idag omfattas anställda inom både privat och statlig sektor.

  För att kampen mot korruption ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att angripa problemet på såväl nationellt som internationellt plan. Denna uppsats har undersökt vilka möjligheter som står till buds för att åtala en svensk privatanställd för korruptionsbrott som begåtts utanför Sverige. Uppsatsen indikerar på att lagstiftningen i dagsläget är otillräcklig för att binda privatanställda till mut- och bestickningsbrott. Lagens nuvarande utformning innebär att privatanställda endast riskerar åtal om deras huvudman väljer att anmäla transaktionen, alternativt om åklagaren finner det påkallat från allmän synpunkt. Huvudmannens valfrihet leder således troligtvis till att flertalet fall undgår åklagarens granskning. För att ändå upprätthålla en viss standard har svensk kod om gåvor, förmåner och andra belöningar i näringslivet presenterats i SOU 2010:38. Tyvärr uppstår ingen konsekvens vid kodöverträdelse, vilket gör att koden saknar den tyngd som ur ett straffrättsligt perspektiv krävs för faktisk efterlevnad. Detta betyder dock inte att koden är utan verkan eftersom alla åtgärder i kampen mot korruption är positiva eftersom de bidrar till att skapa en sundare marknad.

  För att svensk domstol ska kunna beivra ett brott som begåtts utomlands måste domstolen ha jurisdiktion över brottet i fråga. Domstolens får jurisdiktion enbart om anknytning mellan brottet och Sverige kan påvisas. Vidare följer av principen om dubbel straffbarhet att brottet även måste definieras som ett brott i det land där gärningen begåtts. En möjlighet för Sverige, som skulle vidga landet jurisdiktion, vore att prioritera universalitetsprincipen framför dubbel straffbarhetsprincipen. Universalitetsprincipen innebär att ett brott är så allvarligt att det ligger i flertalets intressenters intresse att bekämpa det. Eftersom mut- och bestickningsbrott är av så allvarlig art och hindra länder utveckling fallet mut- och bestickningsbrott troligtvis under denna kategori.

  Sammanfattningsvis skulle den svenska mut- och bestickningslagstiftningen bli mer effektiv gentemot privata subjekt med verksamhet utomlands ifall lagstiftningens var mer tillämpar på den privata sektorn samtidigt som avsteg från dubbel straffbarhetsprincipen genomfördes. Svensk kod om gåvor, förmåner och andra belöningar i näringslivet kan dock bidra till att öka standarden inom näringslivet vilket på så sätt kan ha en positiv inverkan i kampen mot korruption.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 122.
  Duman, Nahrin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  sambolagens efterlevnadsskydd otillräckligt?: en studie i efterlevande sambos rättsliga ställning2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the last 50 years the number of cohabiting couples in Sweden has increased gradually. Many of these couples are not aware of the legal scope of the Cohabitants Act and, unfortunately, many believe that the protection for the surviving partner is the same as for surviving spouse. That fact is that the enforcement protection for cohabiting couples and spouses differ significantly. This misconception consequently leads to that many couples do not prepare any financial protection for each other in case of one of them dies. The status of cohabitants has been under discussion for several decades, and it has been considered that the protection for the surviving partner is not enough. The purpose of this study is to examine the enforcement protection for cohabitants and also how it can be modified to meet the need for increased protection.

  During the process of this paper it has become apparent that the enforcement protection is inadequate and hence need to be reviewed. The best solution would be to introduce the civil rights of inheritance to cohabitants. It would lead to enforcement protection occurring without cohabitants need to take actions themselves. This benefits in particular, the proposition of cohabiting couples who are not aware of the content of the Cohabitation Act. An alternative to succession is to abolish the statutory share of inheritance of the direct heirs. Thus cohabitants may protect each other by bequeathing the entire estate to their partner. Finally, an increase of the base amount or extension of the concept of joint property in the Cohabitants Act, may improve the protection for surviving cohabitants. As the numbers of cohabiting couples has increase, in my opinion, it is a matter of course that the law fallows development of society through the extension of protection for the surviving spouse.

   

 • 123.
  Dunmark, Lenny
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Corporate establishment in China: A comparative study of establishment options available for an Aktiebolag when entering the Chinese market.2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  There are many Swedish companies active on the Chinese market, since China’s accession to the WTO the year 2001 China has gotten even more interesting. China’s WTO accession does not only make it easier for Swedish companies to be present in China, it also provides Chinese companies an increased opportunity to access the Swedish market. Currently Chinese companies active in Sweden only counts for a small share of the total amount of the foreign companies present in Sweden, while there are several Swedish companies present in China.

  The Chinese legislation for the various entities is extensive. Just as in Sweden, China applies a civil law system with a written constitution. While China is a communistic one-party state Sweden is democratic nation with several parties. The communistic legacy is reflected in the Chinese legislation. There are several types of entities that appeals to a foreign investor in the Chinese legislation while there in the Swedish legislation only exist one kind of entity that counts as a legal person with limited liability. In both nations there exists the possibility of establishing a Representative Office however it is not allowed to conduct any kind of profit making business. There is in neither state any severe obstacles from establishing a company, there is only a demand for residency within the EEA in the Swedish legislation. According to many Swedish companies present in China it seems that bureaucracy in China is the major difficulty, it is perceived as complicated and time-consuming

  For foreign companies it is important to respect the culture in the foreign country. The Chinese culture is different from the western and there are some concepts that are valuable to be familiar with. Guanxi can be compared to having a powerful network which may perform miracle with the time-consuming Chinese bureaucracy and mianzi which is more than just having a good reputation. How the company is perceived is highly important in China.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 124.
  Ebadi, Sheida
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Direktkravsrätt vid enteprenadavtal: Huvudregel eller sällsynt undantag?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En grundläggande princip inom svensk rätt är att en part skall hålla sig till sin avtalspart, principen om avtalets subjektiva begränsning. Innebörden av rättsprincipen är att i händelse av avtalsbrott kan indirekt skadelidande endast rikta ersättningsanspråk mot sin avtalspart. Regeln innebär att en part som åsamkats skada på grund av någon utomstående inte kan rikta krav mot denne. Vid entreprenadavtal ingår vanligtvis en beställare avtal med en huvudentreprenör, som i sin tur anlitar en eller flera underentreprenörer. Underentreprenören blir då en utomstående part till beställaren eftersom det inte föreligger något avtalsförhållande mellan de två parterna. Kontraktskedjan består således av beställaren, huvudentreprenören (främre led i kedjan) och underentreprenören (bakre led i kedjan).

  Principen om avtalets subjektiva begränsning innebär att om bakre led orsakar skada på entreprenaden eller beställarens egendom, skall beställaren rikta ersättningskrav mot främre led. Främre led får då återkravsrätt mot underentreprenören. Under vissa omständigheter kan det dock vara till fördel för indirekt skadelidande om denne kan rikta ersättningskrav direkt mot skadevållaren, exempelvis vid främre leds insolvens.

  Uppsatsens syfte är att utreda huruvida en beställare av entreprenad har rätt att rikta krav mot skadevållaren i bakre led, så kallad direktkravsrätt. Direktkravsrätten har, direkt eller indirekt, diskuterats i rättsfall och i ett fåtal fall har direktkrav varit möjligt. Flertalet rättsfall berör entreprenader där användning av standardavtal är normen. Genom dessa avtal har huvudentreprenören givits ett strikt ansvar för fel och skada på entreprenaden. Huvudentreprenören är även strikt ansvarig för skada som underentreprenörer orsakar på entreprenaden. Vid skada på annan egendom än entreprenaden finns emellertid ansvarsbegränsningar som inskränker beställarens möjligheter att utfå ersättning som täcker hela skadan. Genom rättsfall och doktrin har villkoren i standardavtalen ansetts utgöra en spärr mot beställarens möjligheter att rikta direktkrav mot bakre led. I fall där avtalet mellan beställaren och främre led inte innehållit villkor likt de i standardavtalen, har beställaren tillerkänts direktkravsrätt.

  Direktkravsrätten är ett kontroversiellt område där motståndare varnar för långtgående konsekvenser, såsom omfattande kretsar av skadelidande och rättsosäkerhet. Förespråkare av direktkrav menar däremot att varje fall är unikt och behöver inte nödvändigtvis medföra negativa konsekvenser.

  I det senaste rättsfallet där direktkrav tillerkändes en beställare av entreprenad ansåg Högsta Domstolen (HD) att indirekt skadelidande innehade ett konkret och närliggande intresse i den skadade egendomen. HD ansåg att intresset bör ha varit tydligt för bakre led varför direktkravet inte kunde anses leda till rättsosäkerhet eller till omfattande kretsar av skadelidande. Förutom det nu nämnda intresset är det mycket svårt att uppställa kriterier för när och varför direktkrav kan tillerkännas en beställare av entreprenad. Kravrätten är ännu ett relativt oprövat rättsområde varför tydliga riktlinjer och kriterier ännu inte finns. Genom ifrågavarande rättsfall är det emellertid visat att direktkravsrätt, i vissa fall, är möjligt vid entreprenadförhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125.
  Ebadi, Solmaz
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Johansson, Mirja
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Music File Sharing: Genius Technology or Copyright Infringement?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Dagens fildelningsteknologi i peer-to-peer nätverk är genial. Peer-to-peer är nätverk bestående av flera sammankopplade datorer som möjliggör fildelning mellan användare. En betydande mängd av de delade filerna utgör dock olagliga kopior; uppladdning och nedladdning av sådana filer bryter mot upphovsrättslagstiftningen. Fildelning genom peer-to-peer nätverk är därför både genial teknologi och upphovsrättsintrång.

  Peer-to-peer teknologin har väckt stor debatt i media, både nationellt och internationellt. Frågan kring illegal nedladdning av musik är ett internationellt dilemma eftersom musik är en global handelsvara. Sverige har kritiserats av organisationer som Recording Industry Association of America (RIAA) för att vara en frizon för fildelare. Tillgången till internet och bredband är väldigt hög i Sverige, vilket är en anledning till varför många svenskar fildelar. Det svenska företaget The Pirate Bay som använder sig av BitTorrent protokollet, är skapare till en av världens populäraste fildelningssajter. Webbsidan erbjuder gratis nedladdning av bland annat musik, film och programvara. I likhet med de flesta peer-to-peer nätverk innehåller The Pirate Bay’s hemsida upphovsrättsskyddat material som ofta har blivit tillgängliggjort utan upphovsrättshavarens medgivande. Till följd av detta har ett flertal organisationer och företag inom musik- och filmindustrin ingett en stämningsansökan mot The Pirate Bay.        

  The Pirate Bay är åtalade för medhjälp och förberedelse till brott mot upphovsrättslagen. I motsats till den amerikanska lagen om upphovsrätt innehåller inte den svenska upphovsrättslagen några uttryckliga bestämmelser rörande medhjälp till brott mot upphovsrätt. Upphovsrättslagen hänvisar istället till brottsbalken som stadgar att förberedelse och medverkan till brott är olagligt och straffbart. I dagsläget finns endast ett fåtal svenska rättsfall angående upphovsrättsintrång men inga fall kring medhjälp till upphovsrättsintrång. En bidragande faktor kan vara att rättsområdet ständigt ändras; upphovsrättslagstiftningen anpassas kontinuerligt till den tekniska utvecklingen. Bristen på svenska rättsfall leder till att upphovsrättslagens tillämpning blir oförutsägbar, vilket kan vara skadligt för rättsäkerheten. Internationella organisationer som exempelvis RIAA anser att den svenska upphovsrättslagen är ineffektiv och att ändringar behöver göras för att upprätthålla upphovsrättens grundläggande syfte.      

  Upphovsrätten är till viss del en harmoniserad lagstiftning ur ett globalt perspektiv. Eftersom internet och fildelning genom peer-to-peer nätverk är ett internationellt fenomen behöver upphovsrättslagen ytterligare harmonisering på ett internationellt plan. I dagsläget pågår en implementering av Europeiska Unionens (EU:s) sanktionsdirektiv som tillerkänner större rättigheter till upphovsrättshavare. Direktivet innehåller bestämmelser som förenklar möjligheten för rättighetshavare att vidta åtgärder mot personer som begår upphovsrättsintrång, vilket på sikt kan komma att bidra till en ökad mängd rättsfall. Sanktionsdirektivet har samtidigt kritiserats för att vara alltför långtgående och inskränker människors rätt till privatliv.

  Fildelning genom peer-to-peer nätverk är förmånligt för konsumenter genom att utbudet av musik är stort, lättillgängligt och till en låg kostnad; samtidigt ger nätverken artister möjligheten att nå ut till en bredare publik. Konsumenter är nödvändiga för musikindustrin eftersom de inhandlar musiken. Dock är det viktigt att upprätthålla det fundamentala syftet med upphovsrätt, vilket är att ersätta upphovsrättshavaren för sitt verk och fungera som ett incitament till att stimulera skapade. Utan de ekonomiska rättigheterna skulle uppmuntran att skapa nya alster gå förlorad, och musikproduktionen skulle minska. Trots att upphovsrätten rättfärdigas genom att skydda rättighetshavare så är det även angeläget att understryka värdet av konsumenterna. Det är därför av stor vikt att balansera samtliga parters intressen.

  Det är nödvändigt att marknadsföra och utveckla fler lagliga fildelningsalternativ för att upprätthålla upphovsrättens syfte och samhällets intresse. Digital musik har till viss del ersatt det traditionella Compact Disc (CD) formatet. Musikindustrin måste därför samarbeta med bland annat internetleverantörer för att ta till sig den digitala utvecklingen av musik och erbjuda bättre lösningar till konsumenter. För närvarade har den svenska befolkningen otillräckliga kunskaper inom upphovsrätt, varför mer utbildning behövs. Avslutningsvis, skulle marknadsföring och utbildning kunna bidra till en minskning av den illegala fildelningen och gynna alla parters intressen.       

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 126.
  Ehn, Lynn
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Den rådande tolkningen av samma eller likartad verksamhet: Konsekvenser vid generationsskiften i fåmansföretag2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  On the 26th of January 2010, the Supreme Administrative Court in Sweden gave five rulings which greatly affect the possibility to keep a close company within a family by transferring the ownership of the company to the next generation. The five rulings concern the interpretation of the prerequisite, same or similar activity, which can be found in section 57, clause 4 of the Swedish Income Tax Act.    

  The prerequisite is fulfilled when an entire or parts of a business is transferred to another close company and the receiving company’s business activity is within the framework of the transferring company’s business activity or when the companies have a similar connection. Depending on which shares that are being evaluated, the prerequisite can refer to both the shares in the receiving or the transferring company. When the prerequisite is fulfilled, a standardized amount of the business income will be taxed as capital gains and the surplus will be taxed as earned income. This tax treatment will continue as long as the original shareholder or a family member is active in either of the companies. 

  The present interpretation of the prerequisite results in problems when shareholders want to transfer ownership of the company to the next generation and at the same time place some of the business income in a passive asset management company. The current interpretation of the prerequisite shows that the shares in the asset management company are affected and will continue to be affected by the previous business activity, when it is controlled by the next generation. Therefore, the special tax treatment will continue to affect the original shareholder.  

  The current interpretation of the prerequisite results in a more favorable tax treatment when the original shareholder sells the company to a third party instead of transferring ownership to the next generation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Ehn, Lynn
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Gränsöverskridande underprisöverlåtelser: Är villkoret om skattskyldighet i Sverige förenligt med EU-rätten?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Företag med koncernbidragsrätt har en möjlighet att överföra enstaka till-gångar till underpris utan att tillgångens övervärde uttagsbeskattas. För att få genomföra en kvalificerad underprisöverlåtelse som leder till undantag från uttagsbeskattning finns ett villkor i 23:16, 1 st. IL. Villkoret stadgar att för-värvaren måste vara skattskyldig för tillgången i Sverige. Det innebär att moderbolag inte kan genomföra gränsöverskridande underprisöverlåtelser till ett dotterbolag utan att transaktionen leder till uttagsbeskattning. Syftet med uppsatsen är att utreda om det nämnda villkoret strider mot EU-rätten.

  Villkoret i 23:16, 1 st. IL, utgör en inskränkning av etableringsfriheten då transaktioner till ett bolag som har hemvist i en annan medlemsstat särbe-handlas i relation till en intern transaktion. Då inskränkningen utgör en sär-behandling på grund av bolagens skattemässiga hemvist kan inskränkningen rättfärdigas med hänsyn till ett tvingande allmänintresse. Det tvingande all-mänintresse som villkoret i 23:16, 1 st. IL, söker att uppnå är att upprätthålla fördelningen av medlemsstaternas beskattningsrätt.

  Det är inte möjligt att upprätthålla fördelningen av medlemsstaternas be-skattningsrätt vid gränsöverskridande underprisöverlåtelser till ett dotterbo-lag genom att tillämpa mindre ingripande åtgärder än det villkor Sverige har uppställt. Bestämmelsen i 23:16, 1 st. IL, står således i proportion till syftet att upprätthålla fördelningen av medlemsstaternas beskattningsrätt.

  Inskränkningen i etableringsfriheten som det svenska villkoret utgör kan så-ledes rättfärdigas med hänsyn till ett tvingande allmänintresse som dessutom är proportionerligt till syftet villkoret söker att uppnå.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 128.
  Eklund, Cathrine
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Aktieförsäljning till underpris via utländskt bolag: Kan förfarandet angripas med hjälp av metoder mot skatteflykt i svensk rätt?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har ett av världens högsta skattetryck vilket medför att det alltid varit attraktivt med skatteplanering och skatteundandragande aktiviteter för att finna förmånligare skattesituationer. Ett regelverk som kan anses ge upphov till att många skattskyldiga försöker finna förmånligare skattesituationer i form av skatteundandragande aktiviteter är de så kallade fåmansföretagsreglerna som innebär för de som träffas, att beskattning kan komma att ske i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst.

  Ett förfarande som blivit uppmärksammat i praxis och som framställningen är koncentrerad på, är då en svensk fåmansföretagare överlåter sina andelar till underpris till ett av honom ägt holdingbolag i ett annat land beläget inom EES-området, som i sin tur överlåter andelarna till marknadspris till en extern köpare i Sverige. Sedan Sverige omarbetat sin lagstiftning avseende underprisöverlåtelser av kapitalvinstbeskattade tillgångar efter påtryckningar från EG-domstolen kan dessa överlåtelser göras till utländska bolag belägna inom EES-området utan att uttagsbeskattning blir aktuell. Efter utflyttning från Sverige undkommer den skattskyldige svensk skatt. Det har uppstått frågor kring om det går att bortse från det utländska holdingbolaget och istället anse att fåmansföretagaren avyttrar sina aktier direkt till den externa köparen då det utländska bolaget endast används som mellanhand i syfte att undkomma svensk skatt. Förfarandet var för handen i RÅ 2008 not. 169 och framställningen syftar till att ur ett rättseffektivitetsperspektiv utreda om förfarandet kan angripas med hjälp metoder mot skatteflykt i svensk rätt där en närmare studie av principen om rättshandlingars verkliga innebörd, skatterättslig genomsyn och skatteflyktslagen omfattas. Syftet är vidare att utreda det eventuella behovet av en förändring av gällande rätt för att bidra till förbättrad rättseffektivitet i det här avseendet.

  Principen om rättshandlingars verkliga innebörd innebär en omklassificering av den beteckning den skattskyldige åsatt rättshandlingen till rättshandlingens verkliga innebörd då det föreligger diskrepans mellan dess form och innehåll. De företagna rättshandlingarna i RÅ 2008 not. 169 kan inte omklassificeras då de är verkliga och inte felrubricerade. Det har genom RÅ 2004 ref. 27 konstaterats att det inte finns någon möjlighet att i praxis underkänna civilrättsligt giltiga rättshandlingar då de genomförts endast i skattesyfte. Att en sådan praxismetod mot skatteflykt inte existerar har även bekräftats genom RÅ 2008 not. 169. Av den anledningen kan inte förfarandet angripas med hjälp av skatterättslig genomsyn. Den enda möjligheten att angripa förfarandet är med hjälp av skatteflyktslagen. Enligt min åsikt bör förfarandet som var för handen i RÅ 2008 not. 169 kunna angripas med hjälp av skatteflyktslagen då de fyra rekvisiten för detta är uppfyllda. Skatteflyktslagen behöver därför enligt min mening inte genomgå en förändring för att uppnå högre rättseffektivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 129.
  Eklund, Christian
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott: Beskattningskonsekvenser och förutsebarheten2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Magister uppsats inom skatterätt

  Titel: Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott

  Författare: Christian Eklund

  Handledare: Björn Westberg

  Datum: 2009-12-14

  Ämnesord

  Aktieägartillskott, ovillkorade, villkorade, omvandling, återbetalning

  Sammanfattning

  Aktieägartillskott är en förmögenhetsöverföring utan formkrav från aktieägare till eget aktiebolag utan rätt till nya aktier. Det finns idag inga lagstöd kring aktie-ägartillskotten men de har alltsedan 1800-talet varit en accepterad form för att främst täcka kapitalbrist i aktiebolag. Tillskotten kan vara såväl villkorade som ovillkorade och är varken avdragsgilla för givaren eller skattepliktiga för mottaga-ren. Mottagaren redovisar tillskotten som fritt eget kapital, såvida täckning finns för det bundna kapitalet i bolaget. Skillnaden mellan ovillkorade tillskott och vill-korade tillskott är rätten till återbetalning där ovillkorade tillskott till skillnad från villkorade tillskott inte ger en återbetalningsrätt. Ovillkorade tillskott har skatte-rättsligt ansetts likna rena kapitalinsatser medan villkorade tillskott mer anses ut-göra ett lån utan säkerhet. Vid ovillkorade tillskott får tillskottsgivaren lägga till värdet av tillskottet på anskaffningsutgiften för aktierna vilket ger givaren av-dragsrätt vid exempelvis en konkurs eller överlåtelse av aktierna. Då villkorade tillskott inte redovisas som en skuld för bolaget kan återbetalning enbart ske inom ramen för utdelningsreglerna i aktiebolagslagen, härefter ABL. För att återbetal-ning sedan skall ske får avtal tecknas mellan tillskottsgivaren och eventuella övri-ga aktieägare.

  I praxis har återbetalning av villkorade tillskott skatterättsligt behandlats som återbetalning av lån, om inte vissa särskilda förutsättningar förelegat. Vilka sär-skilda förutsättningar som föranleder att återbetalningen skall behandlas annor-lunda, såsom utdelning, har inte helt klargjorts. I två rättsfall från år 2009 har Re-geringsrätten, härefter RR, behandlat två likvärdiga fall olika. I båda fallen ansågs inkomstskattelagen, härefter IL, inte kunna ge stöd för att återbetalningen skulle behandlas på annat sätt än återbetalning av lån. RR ansåg dock i det ena fallet att förfarandet som möjliggjorde återbetalningen stred mot lagstiftningens syfte och att skatteflyktslagen därmed var tillämplig. I domskälen var RR otydlig i sin for-mulering vad som i det ena fallet stred mot lagstiftningens syfte och i det andra fallet inte. Enligt min bedömning borde båda fallen ha behandlats lika då lagstifta-ren i båda fallen torde ha känt till möjligheten till kringåendet. RR har genom do-marna gjort sin tidigare relativt konsekventa och tydliga praxis otydligare, vilket försämrar förutsebarheten för beskattningskonsekvenserna.

  Det villkorade aktieägartillskottet är ett avtal mellan tillskottsgivaren, övriga ak-tieägare och bolaget. Då bolaget i praxis har ansetts ha en underordnad roll är vill-korade tillskott inte ett utav bolaget utgivet värdepapper, vilket medför att av-dragsrätt saknas vid konkurs. För att få möjlighet att dra av en förlust då bolaget

  närmar sig konkurs, har innehavaren av det villkorade tillskottet försökt omvandla till ett ovillkorat tillskott. Omvandlingen innebär att återbetalningsrätten enligt det villkorade tillskottet efterges och att värdet på det villkorade tillskottet därmed ut-gör ett ovillkorat tillskott som får tilläggas på omkostnadsbeloppet för aktierna. I praxis har RR i flera fall fastslagit att omvandlingar av villkorade tillskott till ovillkorade, då bolaget befunnit sig på obestånd, inte ansetts innebära något ovill-korat tillskott som kunnat öka omkostnadsbeloppet för aktierna. RR har dock kon-staterat att värdet på det ovillkorade tillskottet vid en omvandling är det villkorade tillskottets värde vid omvandlingen. En fråga RR inte har besvarat är huruvida omvandlingen, trots att bolaget befunnit sig på obestånd och det villkorade till-skottet varit värdelöst, innebär en avyttring. Skatteverket, härefter SKV, har därför tidigare nekat förlustavdrag då bolag försatts i konkurs, då de ansett att varken nå-gon avyttring skett eller ovillkorat tillskott lämnats.

  Under år 2009 har RR i två avgöranden fastslagit att omvandling av fordringar till ovillkorade tillskott, då bolaget befunnit sig på obestånd och fordringen ansetts värdelös, innebär att avyttring har skett trots att något ovillkorat tillskott inte an-setts ha ökat omkostnadsbeloppet. I domarna påtalar RR att omvandlingarna inne-burit att bolagets egna kapital ökat i samband med omvandlingarna då bolagets skuld minskat med fordringens belopp. Då SKV med samma grund som gällande omvandlingar av villkorade till ovillkorade tillskott, tidigare nekat förlustavdrag, har SKV:s ställningstagande nu ändrats. SKV anser att domarna gällande om-vandlingar av fordringar från år 2009 även omfattar omvandlingar av villkorade tillskott. I dag medger således SKV förlustavdrag vid omvandlingar av värdelösa villkorade tillskott då de anser att en avyttring skett. Detta trots att frågan inte har besvarats av RR. Med hänsyn till SKV:s fiskala intressen får deras tolkning av gällande rätt anses anmärkningsvärd då rättsläget fortfarande får anses oklart.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 130.
  Eklöw, Maria
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Gynnas aktörer från ett land utanför EU på den inre marknaden?: Vid tillhandahållandet av elektroniska tjänster2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Elektroniska tjänster utgör en stor del av marknadsekonomin i större delen av världen således även på den inre marknaden. Elektronisk handel, där elektroniska tjänster ingår, har under de senaste åren expanderat. U.S. Bureau of Census uppskattade att elektroniska tjänster genererat i drygt 600 miljarder kronor under år 2005. Det är en ökning med 24.6 % från föregående år. Statistiken visar endast handeln i USA, men ger ändå ett mått på den framfart som skett de senaste åren rörande elektronisk handel.

  Inom gemenskapen har rådet fastställt en rad harmoniseringsregler, främst i det sjätte mervärdesskattedirektivet . I syfte att harmonisera de mervärdesskatterättsliga reglerna för att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan aktörer etablerade i olika medlemsstater. Den inre marknaden är förvisso avsedd för aktörer etablerade inom EU, men man kan inte bortse från det faktum att även aktörer i tredjeland har tillträde till den inre marknaden.

  För att utreda om aktörer från tredjeland gynnas framför aktörer etablerade i gemenskapen i tillhandahållande av elektroniska tjänster till icke skattskyldiga inom gemenskapen är bestämmandet av platsen av betydelse. Först fastställs om transaktionen faller inom ramen för artikel 2 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Där konstateras att mervärdesskatt skall betalas för tjänster som tillhandahålls inom landets territorium av en skattskyldig. För fastställande av ”landets territorium” hänvisas till artikel 3, se bilaga 4. Det andra steget är att konstatera om den som tillhandahåller tjänsten betraktas som skattskyldig enligt artikel 4.1, se bilaga 5 till uppsatsen. Är kriterierna i artikel 2 och 4 uppfyllda går man vidare till artikel 9 för bestämmandet av platsen.

  Ursprungslandsprincipen och destinationslandsprincipen ligger till grund för bestämmandet av vilken stat som har beskattningsrätt, först fastställs omsättningslandet och därigenom platsen för tillhandahållandet. Destinationslandsprincipen och ursprungslandsprincipen kräver ett förtydligande. Från början tillämpades ursprungslandsprincipen för att nå den inre marknaden. Destinationslandsprincipen är den rådande men kommissionens långsiktiga mål är att gå över till ursprungslandsprincipen. Trots detta ändras i dagsläget regler för att passa destinationslandsprincipen.

  Tillhandahållande av elektroniska tjänster existerade inte vid utformandet av det sjätte mervärdesskattedirektivet. Följaktligen saknades begreppet elektroniska tjänster i direktivet. Då rådet antog direktiv 2002/38/EG infördes begreppet elektroniska tjänster samt ett tydliggörande av vad som var att anse som platsen för tillhandahållande. Begreppsdefinitionen var dock inte uttömmande och rådet antog förordning 1777/2005 där elektroniska tjänster definieras både i förordningen samt tillhörande bilaga. Klassificeringen av elektroniska tjänster sker på samma vis oberoende av platsen för tillhandahållandet. Däremot skiljer sig bestämmandet av omsättningsland och platsen beroende på om en aktör är etablerad i en medlemsstat eller ej.

  Innan direktiv 2002/38/EG antogs kunde aktörer från tredjeland undgå mervärdesbeskattning då de tillhandahöll elektroniska tjänster till icke skattskyldiga i gemenskapen. Rådets intention vid antagande av direktivet var att undanröja snedvridning av konkurrensen samt att tydliggöra reglerna om platsen för tillhandahållande i de fall då aktörer var etablerade i tredjeland.

  Med direktiv 2002/38/EG antogs den regel som bestämmer platsen för tillhandahållande till den där aktören är registrerad. I samband med detta infördes den ordning vilken innebär att aktörer från tredjeland skall registrera sig för mervärdesskatt i en medlemsstat.

  Även det fasta driftstället har betydelse för bestämmande av platsen. I vissa fall är det fasta driftstället att anse som platsen och i andra fall är huvudkontoret platsen för tillhandahållande. Begreppet fast driftställe nämns i artikel 9 i det sjätte mervärdesskattedirektivet, men ingen definition ges av vad som omfattas eller vilka kriterierna är. För att fastställa detta är man hänvisad till EG-domstolens praxis då inget uttömmande svar ges i direktiven. Gällande elektroniska tjänster och inkomstskatterätt kan i vissa fall en server utgöra ett fast driftställe, det är inte möjligt inom mervärdesskatterätten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 131.
  Ekström, Åsa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Mellberg, Martina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn: Gränsdragning avseende förvärvarens status2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Omvänd skattskyldighet för byggsektorn tillämpas i Sverige sedan den 1:e juli 2007. Tilllämpningen omfattar endast tillhandahållande av tjänster som ur ett allmänt perspektiv bedöms vara byggtjänster. Varuleveranser är uteslutna från tillämpningen. Omvänd skattskyldighet innebär att, istället för att tillhandahållaren av en byggtjänst fakturerar förvärvaren med moms för att sedan redovisa denna till staten, är det numera förvärvaren av byggtjänster som är skattskyldig för moms. Syftet med omvänd skattskyldighet för byggsektorn är att omöjliggöra momsfusk i entreprenadkedjor där oärliga företag, som bland annat ägnar sig åt att ställa ut falska fakturor som underlag för avdragsrätt för ingående moms, är inblandade. Påföljden vid undlåtenhet att tillämpa omvänd skattskyldighet är skattetillägg.

  Utformningen av lagens rekvisit är synnerligen vag. För att omvänd skattskyldighet ska aktualiseras, ska förvärvaren av en byggtjänst vara en sådan förvärvare som själv i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller byggtjänster eller vara en förvärvare som tillhandahåller förstnämnda förvärvare sådana tjänster. Denna formulering har, i kombination med avsaknaden av praxis på området, resulterat i en avsevärd svårighet att i gränsfallen avgöra om omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Gränsdragningar som är aktuella är bland annat mellan leverans av vara och tillhandahållande av tjänst, mellan byggtjänster och andra tjänster samt mellan att endast tillfälligt tillhandahålla byggtjänster och att mer än tillfälligt göra detta. Därtill kommer bedömningen av hur länge en förvärvare ska anses omfattas av reglerna om denne helt bytt verksamhetsinriktning och inte längre är i byggbranschen. Fråga uppstår också om huruvida det, förvärvare och tillhandahållare emellan, föreligger en upplysnings- respektive undersökningsplikt rörande förvärvarens status. Skatteverket har stor betydelse för utformningen av riktlinjer och för lagens tillämpning, en uppgift som lämpligtvis borde anförtros åt domstolsväsendet.

  Uppsatsen behandlar gränsdragningsproblem som uppstår till följd av rekvisitens utformning. Dessa leder i sin tur till exempelvis ökad administration och felaktigt debiterad moms. Ur rättsäkerhetsaspekt kan påpekas att den enskilde i gränsfallen har mycket liten möjlighet att förutse beskattningskonsekvensen av en transaktion och tenderar därför att tillämpa omvänd skattskyldighet för säkerhets skull, snarare än för att bedömning gjorts att transaktionen faller inom ramen för tillämpningen av omvänd skattskyldighet. Den rättsosäkerhet som gränsdragningsproblemen för med sig, framstår därför som den mest anmärkningsvärda konsekvensen av rekvisitens utformning.

  Syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget, analysera gränsdragningsproblematiken och att lämna förslag på riktlinjer för vad som kan tänkas vara mer än tillfälliga tillhandahållanden av byggtjänster, för att lättare kunna avgöra om omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Möjliga bedömningsgrunder för att fastställa vad som menas med att inte endast tillfälligt tillhandahålla byggtjänster, anser vi vara regelbundenhet, tjänstens omfattning och tjänstens värde i förhållande till övrig omsättning. Bedömningsgrunderna har sin förankring i Tysklands utformning av reglerna om omvänd skattskyldighet för byggsektorn och i ett av de få uttryck Skatteverket har lämnat för vad som skulle kunna tänkas tjäna som vägledning för vad som ska betraktas som inte endast tillfälligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 132.
  El-Azzeh, Chadi
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Förklaringsmisstag: - i ett elektroniskt sammanhang2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis hears content-error in relation to agreements closed by electronic means. The purpose of the thesis is to elucidate how the rules in 32 §(1) AvtL apply to agreements closed by such means and to evaluate its suitability. The elucidation is done on the basis of, the rules’ adequacy in relation to their objectives in collaboration with a comparative view on a selection of international legal framework under private law, such as DCFR, UNCITRAL Model Law, UNIDROIT Principles and CISG.

  Since Sweden lack a specific regulation for electronically closed agreements, all modern closing methods will be evaluated from the dated outlook of the Swedish Contract Act. In relation to entirely automated processes which results in the closing of an agreement, particular difficulty arise in correlation with prerequisites, which requires a human stance. How to determine a computer's will, trust or bad faith is possibly a trick question, the correct question may be, if intention, trust or bad faith can be attributed to a computer.

  The IT-investigation, SOU 1996:40, dismiss using the rule on error-in-content in association with automatically generated declaration of intention. The legal debate is relatively thin on this area and the vast majority of doctrine is out-of-date.

  The thesis’s conclusion can be summarized in that the subjective elements should be considered fulfilled with most electronically closed agreements but a legal reform in this area is to recommend in a mainly clarifying aim. A provision free from subjective elements – in unity with the stated international legislations’ line – is to advocate. Finally, the need of an alternative imposition of penalty has – in association with a content-error-mistake – been noticed, in the form of damage so as to put the other party in the same position in which it would have been if it had not concluded the contract.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133.
  Elfström, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Generationsskifte i familjeägda aktiebolag: Särskilt arv och testamente2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det är naturligt att det flera gånger under ett företags livstid sker generations- och ägarskiften. Genomförandet av ett sådant skifte är en stor och krävande procedur som kräver noggrann planering och god framförhållning. Det handlar om stora summor pengar och ibland ovärderlig kunskap som skall förvaltas vidare av en kommande generation. De bör tidigt sättas in i företagets verksamhet för att underlätta den dag då skiftet väl sker.

  Tyngdpunkten i denna uppsats har lagts på oplanerade generationsskiften och särskilt efterlevande makes arvsrätt vad gäller arv av andelar i familjeföretag. Syftet är att visa på de fördelar och nackdelar denna metod har vid generationsskifte samt visa på svagheter i gällande lagstiftning.

  Ett planerat skifte under företagarens livstid är att föredra och det finns då ett antal olika metoder att tillämpa, som gåva och andelsbyte, intern aktieöverlåtelse, underprisförsäljning och testamente. De har alla sina fördelar och nackdelar. Det är dock ingen självklarhet att det finns någon i den yngre generationen som är intresserad att ta över familjeföretaget under företagarens livstid. Då kan försäljning till utomstående vara ett alternativ, något som bör planeras lika noggrant som ett vanligt generationsskifte. Emellertid kanske inte ett skifte sker medan företagaren är i livet, av olika orsaker, och det blir då istället de legala arvsreglerna som sätter in.

  Att vänta och inte planera skiftet av företaget, utan låta det gå i arv, är något som inte bör ske. Verksamheten sätts i en osäker sits. Leverantörer, kreditorer och anställda påverkas av situationen. Genom att upprätta testamente kan företagsledaren styra och bestämma lite mer, bland annat om vem eller vilka som skall få andelar i företaget. Även annan egendom kan tas upp i testamentet och en ekonomisk rättvisa kan då skapas inom familjen. Arv kan ”botas” genom användandet av testamente.

  Arvsreglerna är utformade så, att den efterlevande makan ärver före gemensamma barn och det gäller även enskild egendom. Det har ingen betydelse om barnen fått aktier i företaget och är mer lämpade än den efterlevande makan att ta över. Då inget generationsskifte skett innan ägaren avlider, blir det arvsreglerna som sätter in, oavsett omständigheterna. Finns särkullbarn med i bilden resulterar det i flera ägare till aktierna, vilket kan leda till interna konflikter beträffande makten i företaget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134.
  Elftorp, Kristian
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Abuse of a dominant position: The legal position of tying practices within European Competition Law2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis intends to analyze and clarify the legal position regarding abuse of a dominant position and particularly tying practices. The practice is central within European competition law and has been highly discussed in literature recently. In Article 102 TFEU it is explicitly stated that supplementary obligations which have no connection with the subject of such contracts, shall be considered as a way of abusing a position of strength. Although the method is often reasonable and very common within many business areas, it might be pursued as a tactic of excluding competition. The General Court’s decision in Microsoft led to some confusion as regards to the European approach towards tying practices. Prior to that judgment, the EU Courts appeared quite negative to the practice and seemed determined that the practice was in fact anticompetitive. For an example, in Hilti the Court found it sufficient that the company had deprived its costumers of a choice. The effects on competition were not analyzed in great detail and in most cases the EU Courts fined the undertaking involved in such business methods. However, in Microsoft the General Court took a new approach and focused on the actual effects that followed from the practice. Many argues that European competition law has moved from a per se approach to a rule of reason approach. In my opinion however, it seems relatively unclear whether or not this new approach shall apply to all versions of tying or if it was applied due to the certain circumstances involved in Microsoft. The tying practice involved a form of technical tying, i.e. an integration of two distinctive products. Cases prior to Microsoft mostly concerned a form of contractual tying and were treated very differently by the EU Courts. My opinion on the matter is therefore that it is not possible to declare a clear legal position regarding the practice of tying. There is a need for new judgments and official guidelines since the current situation deprives companies of legal security as concerns the practice of tying within European competition law.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 135.
  Elftorp, Kristian
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Bad faith trade mark applications in China: a threat to foreign investment?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a report provided by the European Chamber of Commerce in China, the problem with bad faith trade mark applications was highlighted. The report concluded that the current application of the law, combined with the procedural background constitutes an incentive rather than a deterrent for bad faith trade mark applications in China. The issue originates in Chinese defrauders conducting research among foreign companies with the intent of un- lawfully registering their trade marks in China. Since China apply a ‘first-to-file’ system, un- registered trade marks enjoy very little protection. Companies, and foreign companies in particular, are therefor often forced to rebuy their trade marks from the bad faith filers. The Chinese government are, however, not blind to this issue and recently, a draft amend- ment to the Trademark Law was released, partly aimed at obstructing bad faith filing. In remains, however, to be seen whether the amendment will have any great impact on the is- sue of bad faith trade mark applications.

  The purpose of this thesis is to ascertain the core to the problem with bad faith trade mark applications and to establish whether the new amendment provides a solution to this issue. The thesis uses a comparative method by studying the EU approach to bad faith trade mark applications and to put it in relation to the system used in China.

  The analyse demonstrates that the core to the problem with bad faith trade mark applica- tions in China fall into several aspects significant to the Chinese trade mark system, primar- ily through the construction of the trade mark application process and the ineffective appa- ratus operating the Chinese judicial system. Although the new amendment is a great leap in Chinese trade mark development, it does not sufficiently address the issue with bad faith trade mark applications.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kristian Elftorp - bad faith trade mark applications
 • 136.
  Elmlid, Eric
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  The remuneration for intra group services: A study of issues that have caused disagreements between taxpayers and tax authorities2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master’s thesis has analyzed the issues multinational enterprises (MNE) have when determining the arm’s length price from intra group services rendered from a group service center (GSC). The thesis is based on the recommendations from the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and the legislations in Sweden, Germany, USA, and Denmark. There are several factors that could cause issues for services rendered from a GSC.

  GSCs render services to the members of a MNE. These types of services are often managerial, supervisory, marketing, or other kinds of services, which are preformed more efficiently if centralized in the MNE rather than if each member of the MNE would perform the services themselves. The research has shown three specific issues that have caused problems for MNEs: When is a service chargeable? Is the applied method for charging appropriate? And, how should the remuneration be determined? The concerned countries have different rules and regulations towards dealing with these issues, which have caused problems for MNE operating in these countries.

  There is no other category of transaction that has caused as much disagreement between taxpayers and tax authorities as intra group services. Countries seem to have different approaches towards when services are chargeable, which in situations create disputes between taxpayers and the countries’ tax authorities.

  The appropriate method for charging is dependent of the concerned countries. Three of the countries have a negative attitude towards indirect charging, while one has no preference. Consequently, this has caused problems for MNE to price services.

  Three of the countries apply the OECD’s recommendations, when determine the appropriate pricing method. OECD has a hierarchy of the methods, whereas USA applies the best method rule, which means that they have no preference over a certain pricing method. The most common methods for pricing services are the cost plus method and the transactional net margin method. However, there are situations where some of the countries do not approve a profit element in the charge. In these situations, the OECD‘s recommendations do not provide a clear and straight answer, whereas the US Regulations have very strict and clear regulations when a service should be charged without a profit element.

  There could be many factors to why countries have different interpretations: ambiguous recommendations from the OECD; subjective opinions from governments, tax authorities and courts; protectionism; language barriers; accounting standards; the differences in the legal value of the OECD recommendations; and probably other factors which has not been considered. Inferentially, the OECD should be more open to a “US approach”, by giving more clear, precise and direct recommendations. A “US approach” gives more predictability to practitioners. Direct, clear and precise recommendations will give less room for interpretation, thus, less confusion in practice. Even if this has to be accepted by countries it should lead to less confusion and hopefully decrease double taxation for MNEs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 137.
  Elyo, Simeli
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Avskaffande av revisionsplikten: En komparativ studie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The purpose of the set of regulations as regards to accounting and auditing within the Union, is primarily to ensure a high quality of the large public companies financial reporting and hence protect the capital market investors. As the set of regulations also applies to the small companies, these are burdened by administrative costs that are disproportionate. To increase the competitiveness of the European companies, the European council has stated that it is essential to reduce the companies’ administrative costs. The main principle is that all companies are under an obligation to statutory audit, however Member States may make audit exemptions for small companies. In 2006 Denmark adopted a law which states that small companies are exempted from the statutory audit. Britain has progressively, in line with the Fourth Corporation Directive´s threshold limit value, abolished the statutory audit for small companies. The ability for small companies in Sweden to be exempted from the statutory audit will probably come into force 1st of November 2010.  The purpose of this study is to compare the simplified auditing regulations in Swedish law with Danish law and British law. The aim is further to explore the possible cost savings that may arise in association with the abolition of the statutory audit in Sweden and subsequently estimate what the savings would amount to if the Danish and British threshold limited value was applied instead of the values suggested by the Swedish government. The thesis is performed with help of a comparative part followed by an analyzing part.  The auditing regulations are very equal in the three mentioned states. The British threshold limit value is the highest followed by the Danish and Swedish. The savings would have amount to almost the double if the British threshold limit value was applied instead of the one suggested by the Swedish government. Also when applying the Danish threshold limit value the savings would have amount to more. Thus it has been found that the higher threshold limit value that applies, the more companies will be subject to the statutory audit exemption and hence the greater the savings will amount to.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 138.
  Elyo, Simeli
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  SPE-förordningens eventuella konkurrenskraft i Sverige: En jämförelse med de svenska reglerna för små privata aktiebolag2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommissionen presenterade år 2008 ett förslag om en ny europeisk associationsform ett s.k. SPE-bolag (Societas Privata Europaea), ett privat europabolag särskilt anpassat för små och medelstora företag. Syftet med förordningen är bl.a. att göra det enklare och mer flexibelt för små och medelstora företag att utöva sin verksamhet och etablera sig på den inre marknaden och därav stärka deras konkurrenskraft. I takt med utvecklingen av bolagsrätten på den överstatliga nivån är bolagsrätten i Sverige också föremål för utveckling och förändring. En utredning, SOU 2009:34, tillsattes för att överväga ändringar i bl.a. aktiebolagslagen vilka skulle medföra förenklingar för de privata aktiebolagen och däribland göra det enkelt att etablera och driva privata aktiebolag i Sverige.

  Syftet med förevarande uppsats är att utreda huruvida SPE-förordningen förväntas få genomslagskraft på privata aktiebolag i Sverige. Vidare är syftet bl.a. att utreda om SPE-förordningens eventuella konkurrenskraft påverkas av regelförenklingarna i den svenska bolagsrätten? Fyra verktyg för utvärdering ligger till grund för uppsatsens syfte vilka är flexibilitet, enkelhet, effektivitet (bl.a. i ekonomisk betydelse) och modernitet. Verktygens innebörd klarläggs och analyseras i början av framställningen. För att ett regelverk ska vara konkurrenskraftigt och således få framgång krävs att nämnda fyra verktyg är uppfyllda.

  Förslaget om en SPE-förordning är, med grund i verktygen för utvärdering, ett betydligt bättre regelverk för privata aktiebolag än vad det svenska regelverket är, trots att den har vissa brister. SPE-bolaget kommer således vara mer konkurrenskraftigt än ABL, även efter att utredningens regelförenklingsförslag träder i kraft. Detta eftersom regelförenklingsförslaget anses vara ett ”klent” försök till att stärka de privata aktiebolagens konkurrenskraft.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Ericsson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Arbetstagare och arbetsgivare i familjerelation: Undantaget i 1§ p.2 LAS2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 140.
  Eriksson, Angelica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Icke-värvningsklausuler: Finns behov av eget stadgande i lag?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Eriksson, Helena
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Securing Export Payment: Particularly with Focus on China2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar betalning vid export. Olika betalningsmetoder som kan användas för att erhålla och säkerställa betalning analyseras, och relevanta risker och problem studeras. Uppsatsen är särskilt inriktad på Kina.

  Internationell handel medför många möjligheter för företag, men också en ökad risk. Hänsyn måste tas till bland annat den politiska risken, valutarisken och den kommersiella risken. Den kommersiella risken är risken att betalning eller leverans inte sker i enlighet med vad som har avtalats.

  Den kinesiska marknaden har under de senaste årtiondena genomgått en omfattande förändring, och idag är den en av världens viktigaste marknader. Den kommersiella risken är ibland befarad vid kinesisk handel. Detta beror på att det finns en uppfattning att kinesiska köpare ibland kan vara osäkra betalare.

  Betalning är en viktig del av alla handelstransaktioner. Det finns ett antal betalningsmetoder som kan användas för att erhålla och säkerställa internationell betalning. Vilken metod som bör användas beror på omständigheterna vid handelstransaktionen. Remburs är en betalningsmetod som är vanligt förekommande vid internationell handel. Metoden ger exportören betalningssäkerhet eftersom minst en bank garanterar betalningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 142.
  Eriksson, Kristin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Andersson, Eva
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Utstationerad arbetskraft i Sverige: Sveriges metod att garantera minimilön genom kollektivavtal2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services has as its main purpose to prevent social dumping throughout the European Union. This stated purpose is obtained by establishing conditions that posting employers have to comply with regarding for example wages. These conditions will be implemented in the Member States through laws, collective agreements or arbitrations that has general effect. Previously the implementation of a directive through a collective agreement has not been allowed but with this new directive even the Swedish model of collective agreements has been accepted as a method of implementation.

  Most of the regulations in the Directive have been implemented in the Swedish law on posted workers. In this law there are references to already existing Swedish legislation regarding the different areas.

  Rules concerning minimum wages are found in the Swedish collective agreements, as Swedish legislation regarding this area, do not exist. In the Swedish law on posted workers there are no references that refer to the collective agreements in these matters. There are however rules stipulating that Arbetsmiljöverket, the Swedish office of relations, will give needed information concerning the employment- regulations that have to be applied when sending posted workers in Sweden. Companies that are interested in sending posted workers to Sweden will have to contact Arbetsmil-jöverket in order to get information about the applicable collective agreements and minimum wages. Arbetsmiljöverket has however recieved critique for not fulfilling this responsibility in a satisfying way.

  When foreign employers arrive to Sweden with posted workers they mostly sign a local collective agreement in order to be bound by the conditions stated there. Foreign employers also have the possibility to get a temporary membership in a Swedish employers’ association in order to be bound by the collective agreement that already exists between the association and the corresponding employee association. The employers’ association, above all Teknikföretagen, has recieved critique from the Swedish unions for allowing temporary memberships in their organisations. The unions find that they, in those situations, lack satisfying opportunities to control the foreign employers.

  If a foreign employer refuses to sign a Swedish labour contract, the union may take offensive action to force the employer to sign the contract. According to the rules of Lex Britannia, the union also has the possibility to force foreign employers to sign a labour contract although they might already be bound to a contract in their native country. These rules have received a great deal of criticism for being contrary to EC-law. Most recently the issue was raised in the “Vaxholm-case”. This case made the Swedish labour court request a preliminary ruling from the European Court of Justice, in accordance with article 234 in the EC-treaty.

  It is difficult to ensure that foreign employers do not breach the Swedish labour con-tracts they have signed, for example by not paying the salaries they are obliged to pay. According to § 19 MBL, the Swedish union has the right to collect information from the employer if their employees are members of the union. This has caused problems when it comes to posted workers since it is very rare that they are members of a Swedish union. There is a proposal to extend the § 19 MBL. If the proposal is accepted the Swedish union will also be allowed to control employees that are employed by a company even if they are not members of the union.

  An alternative to the Swedish system of collective contract is the system of contract with general effect that is used in Finland. Finland has a labour legislation that is relatively similar to the Swedish legislation. Both sides on the Swedish labour market are however satisfied with the Swedish system. The system allows great amount of flexi-bility as it is not influenced by the Swedish government.

  The current Swedish system sufficiently guarantees minimum wages to posted workers. With some changes the system could however become even better. Arbetsmiljöverket must, for example, control that the information given is enough and also that it is understandable for foreign employers. If the suggested changes in the 19 § of MBL will be accepted, the Swedish system will become even more secure regarding the possibility of guaranteeing minimum wages to posted workers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143.
  Eriksson, Magnus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Richter, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Thin Capitalisation: A comparison of the application of article 9.1of the OECD model tax convention and the Swedish adjustment rule to thin capitalisation2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This thesis answers the question “How does the application of the Swedish adjustment rule correspond to the OECD point of view regarding intragroup loans to thinly capitalised companies?” The question is answered by using the traditional legal method and by examining the way the adjustment rule is applied by the Supreme Administrative Court, the Swedish approach when using the arm’s length principle in Swedish law is then compared to the approach recommended by the OECD.

  From a tax point of view intragroup prices on commodities and services are of vital importance for multinational enterprises, since these prices in the end affects the total corporate taxation. Also the way of financing a company can have tax implications since it could be an advantage for an MNE to arrange financing of companies within the group through loans rather than contribution of equity capital. A company with a disproportionate debt to equity ratio is considered thinly capitalised and since interest payments are considered deductible expenses, which dividends are not, it provides a way to transfer untaxed profits within a group. This may be an incentive for MNEs to intentionally thinly capitalise companies by providing them with capital through loans instead of equity contributions.

  The Swedish provision regulating transfer pricing between associated enterprises is the adjustment rule which expresses the arm’s length principle. The purpose of the rule is to adjust erroneous pricing between associated enterprises and it has four requisites that have to be fulfilled in order to be applicable. In the thesis it is concluded that nothing in the preambles to the adjustment rule points at the provision being applicable to thin capitalisation, on the contrary they indicate that it should have a narrow application. Through case law it has been established that the adjustment rule is not applicable to thin capitalisation situations in the sense that it can not be used to reclassify a loan into equity contribution. The provision is, in such a situation, only applicable to adjust interest rates that deviate from rates on the open market. The arm’s length principle expressed in article 9.1 of the OECD Model Tax Convention however seems to have a broader application than the adjustment rule. It is stated in the commentary to the article that it may be applied to prima facie loans, i.e. it can reclassify a loan into equity contribution if the surrounding circumstances points at it being the true nature of the transaction.

  The conclusions drawn when comparing the reasoning of the Supreme Administrative Court with the OECD regarding the application of the arm’s length principle, is that the way the OECD reason regarding the true nature of a transaction is based on the same idea as the reasoning of the Swedish court. The Swedish Supreme Court however uses this type of reasoning when applying the substance over form principle and not when applying the adjustment rule. In other words, the difference is that the adjustment rule is not acknowledged the same scope of application as article 9.1.

  Regarding the need to legislate against thin capitalisation in Sweden it is the authors’ opinion that since no examination of the problem has been performed, it is necessary to examine whether thin capitalisation in reality constitutes a problem for the Swedish revenue. Not until it is established if a problem exists should there be a discussion regarding the construction of such a provision.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144.
  Eriksson, Matilda
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Anställdas förvärv av värdepapper: Beskattningstidpunkten när förvärvet är förenat med förfoganderättsinskränkningar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It has become increasingly simple for companies to offer its employees shares in the form of incentive or option plans to acquire.  Companies motivate incentive plans with employee buy-outs that it will lead to higher involvement of work. The offers are often associated with disposal restrictions to the employee such as not immediately dispose of shares or that the employees will have to remain of employment within a certain timeframe. The problems with disposal restrictions are that it makes it difficult to determine the point of taxation.

  When shares deemed acquired at the time of share subscription the benefit will be taxable as income from service and the increase in value income from capital. When shares are deemed to be acquired only after cessation of disposal restrictions this will result in that the benefit is taxed only once.

  After the Supreme Administrative Court rulings in 3167-09 and 3168-09, it is now obvious that the acquisition is deemed to occur at the time of acquisition. The problem is not yet solved because the constant development of the security market needs to be considered. The area will be a subject to further revisions because of the technological development and internationalization of the area.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145.
  Eriksson, Matilda
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Ränta på lån från moderbolag till dotterbolag: Ett naturligt steg i rättsutvecklingen2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av de gångna årens finansiella utveckling har företag valt att allt mer vända sig till koncernintern finansiering. På grund av transaktionernas komplexa karaktär och avsaknaden av tydliga riktlinjer har finansiella transaktioner kommit att bli ett omtvistat internprissättningsområde. Koncerninterna lån mellan bolag i intressegemenskap är ett internprissättningsområde där det i dagsläget råder stor skillnad i uppfattningen om huruvida implicit support ska tas i beaktande vid fastställandet av räntenivån på koncerninterna lån. Detta är en avgörande fråga då implicit support påverkar ett bolags kreditvärdering och därmed räntenivån.

  Den svenska rättsutvecklingen kom att bli omdiskuterad i samband med att Diligentiamålet avkunnades. I Diligentiamålet behandlade HFD frågan om en ränta som ett svenskt dotterbolag betalat på ett lån från sitt svenska moderbolag var avdragsgillt fullt ut. Av Diligentiamålet följer att ett lån från ett moderbolag till ett dotterbolag har väsentliga särdrag som påverkar kreditrisken och därmed räntan vilket saknas när parterna är oberoende. Den allmänna tesen i Diligentiamålet är visserligen korrekt men det innebär dock inte att det generellt kan sägas att alla koncerninterna lån alltid har en lägre räntesats än externa lån. SKV har dock i rättsutvecklingen efter Diligentiamålets avkunnande fått gehör för detta. Även om SKV hittills haft framgång i förvaltningsrätten finns det dock anledning till viss osäkerhet om hur bedömningen kommer att bli i högre instans.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Eriksson, Rebecca
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  The Confusion Doctrine; Establishing Swedish compliance with EU Law2010Studentarbete övrigt, 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As a response to trade marks’ enhanced importance within trade, the EU’s interest in the area has increased by proponing a harmonization of the member states’ trade mark pro-tection so far as needed to preserve the EU’s objective of an internal market. The area is therefore regulated by an EU Directive, however allowing some national discretion.

  The purpose of this study was to investigate if a specific part of the trade mark protec-tion, the assessment-based confusion doctrine, corresponds on a Swedish and EU level. The aim was to locate statutory discrepancies in order to stimulate further review of the practical application of the doctrine from the analytical perspective of legal certainty.

  A scientifically accepted and traditional legal research method was applied when ex-amining and interpreting the sources of law. In addition, a comparative study was con-ducted between the two investigated legal systems to achieve the overall purpose.

  When comparing the results from the investigated sources, the legislations present a sta-tutory diversity, opening up for practical discrepancies. So was also the case with the application at the early stage of national implementation of the EU Directive. The tradi-tional national confusion doctrine, prescribing a more legal-technical assessment, did not correspond to the more flexible and contemporary EU view. Consequently, some national courts had to endure criticism for not adjusting to the EU development.

  Later case law however presents a very positive transition to the EU view of the confu-sion doctrine, suggesting a partial abandonment of the national legal sources of law for the benefit of EU law. Conclusion was however that despite this practical transition to EU law, statutory changes are necessary in order to safeguard the legal certainty in the way of achieving predictability.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Confusion Doctrine: Establishing Swedish compliance with EU Law
 • 147.
  Eriksson, Ulrika
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  En utredning av arbetsgivarbegreppet vid tillämpningen av expertskattereglerna i 11 kap IL: Utifrån den grundläggande principen om fri rörlighet av kapital inom EU2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att locka till sig kvalificerad utländsk arbetskraft inför allt fler länder inom EU en mer förmånligare beskattning för denna typ av arbetstagare. Sverige införde en sådan beskattning år 2001 vilket innebär att experter, forskare eller nyckelpersoner som kommer till Sverige för att arbeta under en period kortare än 5 år endast beskattas på 75 procent av sin lön och annan ersättning. För att kunna erhålla denna förmånligare beskattning ska arbetsgivaren vara ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med fast driftställe i Sverige och arbetsgivaren definieras som den som betalar ut ersättningen till arbetstagaren. Utformning har lett till att utbetalningar från ett utländskt bolag beskattas högre än en objektivt jämförbar utbetalning som kommer från ett svenskt bolag. En sådan situation är ej tillåten enligt de grundläggande principerna om fri rörlighet inom EU. Författaren konstaterar i framställningen att utformningen av arbetsgivarbegreppet utgör en indirekt diskriminerande restriktion av den fria rörligheten av kapital. Detta då det föreligger en objektivt jämförbar situation och ersättningen som betalas ut fattas av sämre villkor om den kommer från ett utländskt bolag respektive ett svenskt bolag. En indirekt diskriminerande restriktion kan i vissa fall rättfärdigas genom rule of reason. EU-domstolen har dömt liknande fall där nationella lagstiftningar har ansetts utgöra restriktioner av den fria rörligheten av kapital. De nationella domstolarna har åberopat att deras lagstiftning syftar till att upprätthålla skattesystems inre sammanhang. Författaren prövade den svenska förmånsbeskattningen mot denna rättfärdigandegrund och fastslog att det inte förelåg ett sådant direkt samband mellan skatteförlusten som uppstår vid ett beviljande av avdrag och den skatteintäkt som kan kompensera för denna förlust. Arbetsgivarbegreppet i det svenska expertskattereglerna utgör således en otillåten restriktion av den fria rörligheten av kapital.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Eriksson, Ulrika
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Generalklausulens fjärde punkt i Lag (1995:575) mot skatteflykt: I ljuset av Peru-upplägget2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The taxation of various kinds of income which Sweden requires taxpayers to pay results in people undertaking sophisticated tax schemes to avoid paying tax . As a result of this Sweden had to develop its tax laws and insert a general clause in the legislation because the legislator wanted a more preventive effect. This preventive effect results in that the clause is applicable to more various types of tax situations. The clause, found in § 2 law (1995:575) against tax treaty override, states four requisites that must be met for a procedure to be considered tax treaty override. The relevant point for this paper is the fourth item which created interpretation problems among courts. Rulings relevant for this thesis are the proceedings regarding the Peru-agreements. The agreements led to taxpayers only paying Peruvian tax and escaping the much higher Swedish tax. The 2 § 4 paragraph shall be interpret in relation to international law to see how a cross-border proceedings shall be subject to tax law. The thesis explains that a teleological approach may be preferable to interpret the fourth item, also that the principle of legality might be set aside in favour of the aim the legislator wants to achieve with the clause. A discussion concerning whether the articles the OECD has developed to prevent tax treaty override can clarify the interpretation of § 2 paragraph 4 item in the law of tax treaty override will be held. From the court cases, it can also be seen that a common intention of the parties to prevent tax treaty override can be inferred from the contract, which affects the interpretation of the fourth item. The contract includes an article on taxation which is used to escape Swedish taxation. This article can legitimize the arrangement if the Peruvian company is active, but the procedure is questionable when there is no activity in the Peruvian company.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Espegren, Pauline
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Samma eller likartad verksamhet: En studie av 3:12-reglerna2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag finns i Sverige särskilda beskattningsregler för små och medelstora företag, de så kallade fåmansföretagen. Reglernas syfte är att hindra omvandling av förvärvsinkomst till kapitalinkomst. Reglerna går under benämningen 3:12-reglerna och är placerade i 57 kap. Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) (IL). 57 kap. innehåller bestämmelser om utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar. Syftet med denna framställning är att utreda 3:12-reglerna. Framställningen inriktas särskilt på att analysera och tolka begreppet samma eller likartad verksamhet, som återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL, i förhållande till 3:12-reglernas syfte.

  3:12-reglerna har under årens lopp utretts och debatterats. Både den så kallade 3:12 utredningen och rapporten reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet har konstaterat att särskilda regler behövs för att förhindra att förvärvsinkomst omvandlas. Andra anser att reglerna är för hårda eller att reglerna helt enkelt borde slopas. 3:12-reglerna får dock anses nödvändiga för att förhindra att förvärvsinkomst omvandlas. Under beskattningsåret 2006 genomfördes ett antal lättnader i regelverket. I samband med detta togs även den så kallade klyvningsregeln bort. Klyvningsregeln kom dock snart att återinföras, för att gälla fram till 2009 i avvaktan på en ny 3:12-utredning. Vad som sker efter årsskiftet med klyvningsregeln är oklart och förutsebarheten är, som den många gånger varit när det kommer till 3:12-reglerna, obefintlig. Valet att återinföra klyvningsregeln får dock anses vara olyckligt. Att ta upp utdelning till beskattning annorlunda i jämförelse med kapitalvinst på avyttringar är emot likformighetsprincipen. Lagstiftaren borde istället avvaktat en ny utredning.

  Vid bedömningen huruvida en andel är att anse som kvalificerad kan begreppet samma eller likartad verksamhet, som återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL, få en betydande roll. Regeringsrätten har i ett fåtal fall tolkat begreppet. Rättsläget är dock osäkert angående dess tolkning. Ett kringgående har uppmärksammats avseende dess tillämplighet. Sedan en lagändring som genomfördes år 1995 anses bestämmelsen inte vara tillämplig på det överlåtande företaget vid flytt av verksamhet. Skatterättsnämnden har i början på året avgjort ett flertalet förhandsbesked avseende tolkningen av begreppet. Skatterättsnämnden har ansett att bestämmelsen är tillämplig både på det överlåtande som det förvärvande företaget vid flytt av verksamhet. Förhandsbeskeden hade dock skiljaktiga. I förhandsbeskeden har vidare frågan ställts huruvida bestämmelsen även gäller då ett företag uppdelas på flera företag. I enlighet med 3:12-reglernas syfte bör begreppet samma eller likartad verksamhet vara tillämpligt på både flytt av verksamhet och andra företagsuppdelningar mellan den skattskyldige eller närstående.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 150.
  Estving, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Jämförelse mellan gamla PBL och nya PBL: Med fokus på bygglovets överklagande och möjlighet att vinna laga kraft2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis provides a comparison of the old Planning and Building act (PBA) from 1987 with the new PBA, which entered into force in May 2011. The essay consists of a descriptive part that presents the regulation of both laws. The new PBA consists of several differences compared to previous regulation. This thesis will, however, primarily be centred around the regulation regarding building permit appeals and the possibility of building permit, to gain legal force.

  In the old PBL, there were no regulations that result in a building permit decision could be made effective. Instead, a building permit could, long after the decision had been made, be over-challenged. This could, in extreme cases, lead to the new building had to be demolished and the rules on appeals of building permits was therefore not safe. To eliminate the problem of appealing far after the decision was made the new PBA introduced rules which made it possible for building permits to gain legal force. The Act aims is to simplify and make the planning application process more effective. By introducing a ruling which means that a building permits can gain legal force, the aims was regarded as fulfilled.

  The question that arise is whether the new rules are complete and what the consequences of the new rulings are. As mentioned above the rules, which make it possible for a decision to gain legal force, is to simplify and make the building permit process more effective but also to protect the building permit decisions to be appealed afterwards. To simplify and make the rules more effective is something positive. However, there are also some disadvantages. The municipality's costs will be higher by the increased demands on information to interested parties.

  The legislators believed that there was a need for a rule that allowed a building permit decision to be gain legal force. However, this rule is not considered to be complete. It may still be situations where an appeal against a planning permission decision can be handed in after a long time. This can occur when the local authority (through building committee) make an incorrect judgement, which means that the notification is not done to the people who really have a right to be heard.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 av 763
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf