Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 3885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Magnússon, Gunnlaugur
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Klang, Nina
  Uppsala Universitet, Sweden.
  Teachers’ Experiences About The Teaching Situation For Pupils With Mild Intellectual Disability2018Conference paper (Refereed)
 • 102.
  Andersson, Annichen
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hjälte, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Det är bra om dom är proffs liksom": 14 rektorers syn på specialpedagogens roll och arbetsuppgifter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera hur några rektorer beskrev och resonerade kring specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter. Vi gjorde intervjuer med rektorer eftersom rektorn är den som är ytterst ansvarig för skolan och för att alla elever får den utbildning och det stöd de har rätt till. Vi analyserade sedan vårt resultat med det relationella, och det kategoriska perspektivet samt med professionsteorin. Resultatet av vår studie visade att rektorernas syn på specialpedagogens roll och arbetsuppgifter varierade väldigt mycket. Något som rektorerna var överens om var att specialpedagogen skulle ägna sig åt handledning, arbete med elever i behov av särskilt stöd och att vara en spindel i nätet gällande elevhälsogruppen/elevhälsoteamet (EHG/EHT). I och med denna studie så blev vår förståelse och kunskap inom vårt blivande yrkesval mycket starkare. Vi upptäckte att kunskapen och användandet av specialpedagogens kompetens och kunskaper inte alltid får tillräckligt med utrymme i skolan. Vi ser att det finns ett stort behov av ett mer och större organiserat specialpedagogisk arbete, men kunskaperna och möjligheterna om specialpedagogen är kraftigt begränsade både i skolan men också inom legitimation, lag och styrdokument.

 • 103.
  Andersson Bergvall, Ingmari
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares ledarskap i klassrummet: Lärares ledarskap och dess inverkan på klassrumsklimatet och elevers studieresultat2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få fördjupad kunskap om lärares uppfattning om sitt

  ledarskap i klassrummet och vilken betydelse lärare anser att ledarskapet har för

  klassrumsklimatet/miljön och elevers studieresultat. Utifrån syftet med studien har jag tagit

  del av relevant litteratur och tidigare och aktuell forskning i ämnet samt fördjupat mig i

  generell systemteori och utvecklingsekologisk systemteori som fått utgöra grunden för

  uppsatsens teoretiska förankring.

  Studien har en kvalitativ forskningsansats, där individuella kvalitativa intervjuer använts

  som datainsamlingsmetod. Sammantaget intervjuades sju grundskollärare med erfarenhet av

  undervisning i årskurserna 1-9, inom den ordinarie grundskolan. Studiens resultat utgörs

  endast av dessa lärares uppfattningar om sitt ledarskap i klassrummet och dess inverkan på

  klassrumsklimatet/miljön och elevers studieresultat.

  Enligt studiens resultat präglas ett bra ledarskap generellt sett av tydlighet. Utmärkande

  för ett bra ledarskap direkt kopplat till lärares ledarskap präglas framförallt av det som är

  utmärkande för ett demokratiskt ledarskap. En bra pedagogisk ledare beskrivs som lyhörd,

  engagerad, inkännande, förtroendeingivande, relationsskapande och som en ledare som ”bryr

  sig om” sina elever. Läraren och lärarens personlighet anses ha stor betydelse för att skapa ett

  gynnsamt klassrumsklimat som präglas av trygghet och studiero. Vidare betonas lärarens

  undervisande roll och betydelsen av att som lärare ha ett demokratiskt förhållningssätt.

  Slutligen visar studiens resultat på möjliga samband mellan lärarens ledarskap och elevers

  resultat. Sambandet anses framförallt bygga på hur läraren är som individ och på lärarens

  förhållningssätt. Dessa faktorer anses enligt studien vara grundläggande för att genom

  ledarskapet skapa ett gynnsamt klassrumsklimat där elever kan utvecklas och prestera.

 • 104.
  Andersson, C Elisabeth
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Forskningscirklar i projektet JämBredd vid MDH2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 105.
  Andersson, C Elisabeth
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lärande utvärdering.: Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas resultatet från en följeforskning av ett kompe­tensutvecklingsprojekt inom vård- och omsorgssektorn, kallat KIVO. Det övergripande målet med projektet har varit att det ska bidra till att arbets­platser upplevs som mer kvalitetsmedvetna och attraktiva. Tidsperioden för genomförandet av projektet har pågått under två år med avslut i janu­ari 2013. Konkret har projektet inneburit att cirka 300 medarbetare från olika femton olika arbetsplatser i Västmanland har getts möjlighet att delta i ett utbildningsprogram.

  Utvärderingens roll har varit att granska hur deltagarna omsätter erfaren­heter och kunskaper utifrån utbildningsinsatser gällande friskfaktorer, lärande och samarbetsformer.

 • 106.
  Andersson, C Elisabeth
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Är det något speciellt med SKOLPROJEKTET?: - utvärdering av en kommunal satsning på skolutveckling2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas resultatet från en utvärdering av ett kommunprojekt inom förskola, grundskola och gymnasium inom Flens kommun, kallat Skolprojektet. Det övergripande målet med projektet har varit att det ska bidra till att alla elever i kommunen successivt nu och i framtiden ska klara godkända resultat i skolan. Tidsperioden för genomförandet av projektet har varit tre år med avslut mars 2015. Konkret har projektet inneburit att främst förskolor, grundskolor, gymnasium och fritidshem och egentligen alla samhällsmedborgare ska involveras i detta projekt, allt för att stödja alla elever till att uppnå måluppfyllelsen.

 • 107.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johan, Asmus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vad ska vi lära oss idag?: En kvalitativ fallstudie om hur en grundskolelärare i årskurs 3 synliggör, konkretiserar och begripliggör lärandemålen i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie undersöker om samt hur lärandemålen i ämnet svenska synliggörs, konkretiseras och begripliggörs av en grundskolelärare i årskurs 3. Metodvalen i föreliggande fallstudie är av kvalitativ karaktär där både observationer och semistrukturerade intervjuer använts. En stegvis deduktiv-induktiv analysmetod har sedan tagits i anspråk för att förstå vårt resultat i förhållande till vår teoretiska bakgrund. Resultatet visar att synliggörande av lärandemål förekommer men inte i den utsträckning som vore önskvärt i förhållande till vad forskningen talar för. 

 • 108.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Siniaalto, Paulina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning: En studie om klassrumskommunikation i 5 klasser i åk 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera förekomsten av olika verbala kommunikationsstrategier i några lärares engelskundervisning i 5 utvalda klasser i Sverige, bl.a. för att kunna bidra med fakta som kan inspirera lärare att utveckla sin egen undervisning. Metoden som använts består dels av observationer av engelsklektioner och dels av intervjuer med de undervisande lärarna och har genererat data av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Inspirationen till de aspekter av kommunikation som har observerats är hämtad från den så-kallade SETT-modellen som kan hjälpa lärare att själva utveckla sin undervisning genom att den synliggör de interaktionsprocesser som pågår i klassrummet (Walsh, 2013). Resultatet visar att lärarna främst använde sig av det svenska språket i engelskundervisningen och att slutna frågor var den vanligaste förekommande interakturen, dvs. lärarnas sätt att kommunicera med elever, av de totalt 17 interakturstyper som undersökts. Dessutom visar resultatet att lärarna hade en god inställning till att undervisa i ämnet samtidigt som att undervisningen medför vissa utmaningar för dem. Slutligen belyser studien hur SETT-modellen ytterligare kan utvecklas, anpassas och användas i den svenska skolan och dess engelskundervisning. 

 • 109.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lödesjö, Lotta
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Några förskollärares bemötande till mångkulturella föräldrar.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 110.
  Andersson Dimberg, Nina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wahlqvist Jung, Emilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisning i förskolan: ”…och då är det ju liksom upp till mig att fånga dom här situationerna och synliggöra det här för barnen. Jag har en jätteviktig roll i undervisningen”.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur åtta verksamma förskollärare uppfattar och beskriver undervisning i förskolan. Vi har utfört en kvalitativ studie och med hjälp av semistrukturerade intervjuer samlat in vårt material. Resultatet visar bland annat att undervisning främst definieras som kommunikation och samspel med barnen samt att olika ramfaktorer såsom gruppstorlek, personalens kompetens och tid för planering anses påverka undervisningen. Vidare kan utläsas att undervisning ibland tenderar att förväxlas med lärande. I resultatet beskrivs olika situationer i förskolan där undervisningen kommer till uttryck. Dock kan slutsatsen dras att undervisning i en förskolekontext är komplex och att den bör fortsätta reflekteras och diskuteras för att möjligtvis sträva mot en samsyn av främst definitionen av undervisning så att den inte förväxlas med lärande.

 • 111.
  Andersson, Elisabeth C
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Begreppet värde i en utvärdering - värt att belysa?2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa begreppen utvärdering och värde i utvärderingar kopplade till offentlig verksamhet. Forskningsfrågan lyder: Vilken betydelse tillskriver tjänstemän och politiker begreppen utvärdering och värde vid utvärdering inom offentlig verksamhet? Forsk­ningsfrågan har brutits ned i tre frågeställningar: Vilka uppfattningar finns om begreppet ut­värdering? Vilka uppfatt­ningar finns om begreppet värde i en utvärdering? Vilken med­veten­het finns hos mottagaren av en utvärdering att se till bakomliggande faktorer?

   

  Uppsatsens metod är en triangulering sammansatt av kvalitativa och kvantitativa forsknings­strategier samt utgången från ett ideografiskt angreppssätt. Tre studier är genomförda; två öppna intervjustudier och en enkätstudie. Tolkningen av intervjustudierna har genomförts via hermeneutisk ansats och analysen i enkätstudien har genomförts genom rangordning i ett da­torbaserat statistikprogram. Respondenter är politiker och tjänstemän som arbetar inom barn- och skolförvaltningen i kommuner i två län. 

   

  Resultatet visar att respondenterna har en insikt om att utvärdering ses allsidigt utifrån olika synsätt om teorier och modeller. Termer som kan sättas i samband med utvärdering är nog­grannhet och bedömning. Flertalet anser att det finns mer eller mindre uttalade krav på att utvärderingar bör genomföras i kommunerna. I svaren återkommer också benämningar såsom beskriv­ning, definition och förklaring som återfinns i teorisammanhang tillika med att sam­manställa fakta och att skapa ordning i uppgifter. Respondenternas svar beträffande begreppet värde är lite mer diffust. Det går inte av resultatet att se om värdebegreppet anses som något specifikt att beakta i en utvärdering. Respon­denterna ser sig dock som professionella yrkesut­övare och anser därmed att de har kompe­tens att se till bakomliggande faktorers betydelse när de får en utvärdering i sin hand. I resultatet ses också ekonomin som ett viktigt kriterium att ta hänsyn till. Samtidigt finns en vilja att sätta den enskilda människan i fokus. De två sist­nämnda anspråken kan ibland stå i ett motsatsförhållande men det främsta målet med kom­munens verksamhet, enligt respondenterna, bör vara att ge varje individ trygghet.

 • 112.
  Andersson, Elisabeth C
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  En utbildning i processledarskap avseende mångfald: utvärdering och aktionsforskning2013Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. Schools, district courts, various municipal health care institutions, housing associations and universities have all requested knowledge about equality and diversity issues, in order to be able to create a better exchange of ideas both internally within organizations and externally in customer contacts. All participants have some form of leadership in their various activities. The professional roles of the 33 participants at the start of the education course were headmasters to preschool or school managers in various municipal administrations, personnel officers, gender instructors, lecturers, counselors, and administrators in various municipalities, counties and District Court. Process Leadership education was offered in nine so-called education modules over one year. The teaching methods varied with different approaches to in equality and diversity issues by researchers. Education modules were organized as full-day educational activities and located outside the university.

  The overall aim of the study is to identify learning and change processes related to equality and diversity issues among participants in the Process Leadership Education. Another aim is to develop an education model which can be used for skills enhancement in the areas of equality and diversity for different occupations? The questions are: How has participation in the education led to increased knowledge of equality and diversity issues? How has the education given participants increased knowledge that has contributed to a process of change regarding equality and diversity issues? What factors can be seen as important in the change process regarding equality and diversity issues? What conclusions can be drawn from the evaluation to contribute to the future development of process management training?

  The research strategy of this study has been Action research. The Action researcher has followed the learning process throughout a year and evaluated the program through observations, visual method, interviews and questionnaires. The results showed an understanding among the participants that they had attained increased knowledge about diversity that was mainly due to two factors: One reason was that the lecturers were knowledgeable researchers in various diversity issues and shared their own knowledge with the participants. The second reason was that there was plenty of time for reflection, reference reading and networking since the educational program spanned the entire year. The final result also indicated a training model that might be used to create a better understanding of diversity issues within various occupations. The result show consistent responses from the participants of the education, as described above, and can thus be said to be relevant to further education in equality and diversity issues. Through this education in process management, participants’ attained increased knowledge on the one hand and also on the other hand tools to drive processes that in turn can lead to employees with increasing knowledge about diversity issues.

  Keywords: process

 • 113.
  Andersson, Emelie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Grammatikundervisning - nytta eller tradition?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasielärares inställning till grammatikundervisning. Metoderna som användes var fem kvalitativa intervjuer samt en liten enkätundersökning. Resultatet visar att lärarna tycker att språkriktighet är viktigare än grammatik i undervisningen. Samtliga ser grammatiken som ett redskap för att förbättra språket men ingen av dem vet hur de ska motivera sina elever till att lära sig den. Lärarnas åsikter skiljer sig åt gällande elevernas bristande kunskaper inom grammatik när de kommer från högstadiet. Det förekommer även olika åsikter kring hur viktigt det är att avsätta tid för grammatik i undervisningen samt huruvida grammatiken uttrycks i styrdokumenten.

 • 114.
  Andersson, Emelie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läs- och skrivsvårigheter eller språksvårigheter?: Hur kan man identifiera läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever i gymnasiet?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i gymnasieskolan kan indentifiera läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Med en kvalitativ metod intervjuades tre specialpedagoger, en speciallärare och två modersmålslärare där samtliga gav sin syn på hur arbetet och samarbetet fungerade. Resultatet visar att det är svårt att avgöra vad svårigheter hos en tvåspråkig elev beror på eftersom man inte alltid vet hur det ser ut på modersmålet. Därför har modersmålsläraren en viktig roll. Det råder delade meningar om hur samarbetet fungerar men samtliga var eniga om att en förändring måste ske.

 • 115.
  Andersson, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hahlin, Angelica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  FÖRSKOLAN - PÅ FÖRÄLDRARS VILLKOR: En kvalitativ studie om vårdnadshavares syn på, och kunskaper om förskolans verksamhet och uppdrag2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utöka kunskapen om vårdnadshavares syn på förskolans verksamhet och vilka kunskaper de har om förskolans uppdrag. Resultatet av vår en-kätundersökning visar att synen på förskolan är komplex och att det finns skillnader i vad vårdnadshavare vet och hur de ser på förskolans verksamhet och uppdrag. Trots skillnaderna har vi kommit fram till att ett gemensamt ansvar och intresse hos både vårdnadshavare och pedagoger är av vikt. Detta ligger också till grund för både bar-nens utveckling och lärande, men även vårdnadshavares kunskaper om förskolans verksamhet och uppdrag.

 • 116.
  Andersson, Erica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Norman, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Samverkan mellan hem och förskola Utifrån mångkulturella verksamheter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how staff works with collaboration and how the caretakers describe the interaction between home and preschool on three multicultural activities. The purpose and research question is to find out how staff and caretakers relate to collaboration work in preschool. According to the revised curriculum (Lpfö98/2010) the pre-school should provide caretakers involvement and influence in interaction with the individual family needs. We have through qualitative interviews asked staff and caretakers what they think is important for a good collaboration. The survey was conducted by means of conscious open-ended questions followed by supplementary questions. The results between staff and caretakers have been compared to take part of both staff and caretakers perspectives on collaboration. The results of the survey show that the majority of staff and caretakers have a clear picture of what collaboration is for them and gave during the interviews interesting proposals on forms of collaboration and what it means for them. The result showed that the overall form of cooperation was the daily contact that proved to be the most valued form of cooperation between home and preschool. Participants in the survey said that the daily contact was the most important because it was seen as a quick and easy way to be able to both give and receive information on the individual child's stay in preschool. The study aims to contribute to a practical knowledge production for people who work and participate in the multicultural activities.

 • 117.
  Andersson, Erika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andraspråksinlärning i förskolan: Några pedagogers beskrivningar av arbetet med språkinlärning i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur fem pedagoger på fem olika förskolor väljer att arbeta för att stärka det svenska språket hos barn som har svenska som andraspråk. Jag vill jämföra pedagogernas olika arbetssätt, och likheter och skillnader kommer att diskuteras. Syftet är också att fokusera på vilket förhållningssätt fem pedagoger har till barns användning av sina modersmål vid inlärning av ett andraspråk och hur pedagogerna ser på betydelsen av barns modersmål när barnen lär sig ett andraspråk. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod med intervju som datainsamlingsmetod. I resultatet framkom det att pedagogerna har en viktig och betydande roll för barnens tillägnande av ett andraspråk. Resultatet visar även att samtliga förskollärare är överens om att ett välutvecklat modersmål gynnar andraspråksinlärningen och när det gäller användningen av modersmålet i förskolan upplevs det som vanligt och tillåtet. Mina slutsatser av studien är att samtliga förskollärare arbetar väldigt medvetet med språkinlärning och stimulering av språket och att de är engagerade och mycket intresserade av sitt arbete med flerspråkiga barn.

 • 118.
  Andersson, Erika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Enlund, Charlotte
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bland målarfärg och toner: En kvalitativ studie om förskollärares syn på estetik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att, utifrån en kvalitativ ansats, undersöka nio förskollärares syn på estetik i förskolan. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ville vi ta del av förskollärarnas personliga tankar om och erfarenheter av estetik. Vi ämnade undersöka hur de beskriver den estetiska verksamheten, deras roll och förhållnings-sätt till området. Resultatet visade att förskollärarna framhåller estetik som betydelsefullt, men att begreppet är svårtolkat. Förskollärarna redogjorde för att estetiska aktiviteter sker dagligen, då främst via musik och bild. De uttryckte emellertid en önskan om att utveckla den estetiska verksamheten. Av resultatet framgick att lärarens roll är viktig, men att uppdraget praktiseras på olika sätt. Vissa förskollärare deltar mer aktivt i aktiviteterna, medan andra sa sig vara ett stöd i bakgrunden. Slutsatsen av studien var att estetik anses vara en viktig del i verksamheten och att förskollärarens förhållningssätt påverkar det praktiska arbetet

 • 119.
  Andersson, Erika
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tholin, Sofia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Klassrumsmiljön: En undersökning om lärares uppfattningar om den fysiska klassrumsmiljöns inverkan på lärande2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Andersson Farina, Pernilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Aziz, Mazin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nyanlända elevers förkunskaper : En studie om lärarens förhållningssätt gentemot nyanlända elevers förkunskaper 2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av observationer och semistrukturerade intervjuer undersöka sex olika lärares uppfattning om nyanlända elevers förkunskaper så att läraren kan främja nyanlända elevers skolutveckling. Hur förhåller sig lärarna till de nyanlända elevernas förkunskaper i sin undervisning och i sitt resonemang? 

  Vårt resultat visar att det inte är självklart att alla lärare arbetar för att ta tillvara på de nyanlända elevernas förkunskaper i sin verksamhet. Det framkommer däremot att det är viktigt att ha samverkan med modersmålslärarna för att kartlägga nyanlända elevers förkunskaper. Det finns en hel del i lärarnas förhållningssätt som kan påverka hur de nyanlända elevernas förkunskaper integreras i undervisningen. Det handlar om att lärare kontinuerligt måste fortbilda sig inom interkulturell pedagogik. Denna studie har gett oss inblick i hur nyanlända elevers skolsituation kan se ut i dagens läge.

 • 121.
  Andersson Flöjt, Lisa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkutvecklande arbetssätt: Elevers utvärdering av arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur elever uppfattar att olika arbetssätt i klassrummet påverkar deras språkutveckling. Syftet är att ge eleverna en röst i sammanhanget och utgå direkt ifrån deras utvärderingar av pågående metoder under ett arbetsområdes utförande.

  Undersökningens empiriska del är gjord i en undervisningsgrupp inom gymnasieskolans svenska som andraspråksundervisning, år två (SVA02). Ett urval på åtta personer ur elevgruppen har svarat på enkäter före och efter ett fem veckor långt arbetsområde. De två första delarna handlar om hur de ser på sin egen språkutveckling och hur arbetssättet påverkar den. Den tredje delen handlar om att utvärdera arbetssätten och få syn på om språkutveckling skett.

  Resultatet visar att flera elever upplever att språkutveckling skett utifrån deras egen definition av vad språkutveckling är. De olika arbetssätten utvärderas olika av eleverna utifrån deras egna preferenser, men det finns indikationer på att samarbete i par eller grupp ger ökad språkutveckling hos eleverna om det är genomtänkt och möjlighet till träning finns. Lärarens respons är viktig för alla, och det har visat sig genom undersökningen att även möjligheten att påverka arbetssätten är viktig för eleverna.

  Träning i samarbete ger resultat även för språkutveckling. Elever är intresserade av att påverka arbetssätten i skolan och kan uppleva språkutveckling efter endast fem veckor.

 • 122.
  Andersson, Fredrik K.
  et al.
  WorldLight.com AB, Sweden.
  Silvestrov, Sergei
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  The mathematics of internet search engines2008In: Acta Applicandae Mathematicae - An International Survey Journal on Applying Mathematics and Mathematical Applications, ISSN 0167-8019, E-ISSN 1572-9036, Vol. 104, no 2, p. 211-242Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a survey of techniques for ranking results in search engines, with emphasis on link-based ranking methods and the PageRank algorithm. The problem of selecting, in relation to a user search query, the most relevant documents from an unstructured source such as the WWW is discussed in detail. The need for extending classical information retrieval techniques such as boolean searching and vector space models with link-based ranking methods is demonstrated. The PageRank algorithm is introduced, and its numerical and spectral properties are discussed. The article concludes with an alternative means of computing PageRank, along with some example applications of this new method.

 • 123.
  Andersson, Helena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ELEVERS SJÄLVKÄNSLA: Hur elever upplever och uttrycker sin självkänsla i skolan2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att undersöka hur elever i de lägre årskurserna upplevde sin självkänsla i klassrummet samt hur självkänslan hos eleverna skiljde sig i olika åldrar. Syftet var också att undersöka hur elever gav uttryck för sin självkänsla i klassrummet.

  Tre olika metoder har använts i undersökningen; observationer, enkätundersökning samt intervjuer. Samtliga undersökningsmetoder har förberetts, genomförts samt analyserats av ansvarig person för undersökningen Undersökningen har utgått ifrån de forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

  Resultatet från undersökningen visar på att de flesta elever upplever sin självkänsla i skolan som ganska stark, där fler än hälften av eleverna har en upplevd självkänsla över medel. Undersökningen har trots detta visat på att knappt hälften av eleverna upplever sig ha lägre framgång i skolan än vad de eftersträvar ambitionsmässigt att vilja uppnå. Men vi finner även att ungefär en fjärdedel av eleverna upplevde sig ha högre framgång i skolan än vad de eftersträvar ambitionsmässigt att vilja uppnå. När det gäller upplevelsen av huruvida eleverna ansåg sig själva som duktiga eller inte i skolan visade resultatet på att mer än tre fjärdedelar av eleverna upplever sig själv som duktiga i skolan. En annan central punkt är att elever jämför sina egna prestationer med övriga elever, inte minst när det gäller att tala inför större grupper.

  Skillnaden mellan den upplevda självkänslan gällande olika skolämnen visade på att eleverna uppleda sin självkänsla störts i ämnet svenska och lägst i ämnet matematik. Elevernas upplevda och uttryckta självkänsla skiljer sig mellan de tre årskurserna 1, 3 och 6 som har undersökts.  De mest centrala åsikterna från tidigare forskning när det gäller att uppnå god självkänsla är att barn behöver känna sig bekräftade och uppmärksammade av andra för att skapa sig en god självkänsla och här visar undersökningen positivt att flertalet elever upplever sig bekräftade på så sätt att deras egna upplevda självkänsla stämmer överens med hur de anser att deras klasskamrater uppfattar dem.

 • 124.
  Andersson, Ingemar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Agatons Sax snillrika värld2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nils-Olof Franzéns elva böcker om Agaton Sax utgivna mellan åren 1955 och 1978 har undersökts med syftet att visa vilken slags teknik som förekommer i böckerna och hur teknik har användts. Böckerna har också placerats in i modernitetens epok med utgångspunkt ide kriterier som sociologen Peter Berger menar kännetecknar moderniteten. För att få en differentierad och fördjupad bild av tekniken har Carl Mitchams modell att dela in tekniken i fyra områden använts. Dessa områden är tekniska objekt, aktivitet, kunskap och vilja. Mitchams modell visade sig vara mycket användbar att använda även på fiktiv teknik i berättelsens form för att den identifierade olika aspekter av teknik genom att dela in teknik i de fyra nämnda områdena. Trots att utgivningsperioden var så lång som tjugotre år, i en tid med stora samhällsförändringar, så märks inte mycket av detta i böckerna. Bilden som förmedlas till läsaren är ett framtidsoptimistiskt svenskt 1950-tal med stark tilltro till förnuft och vetenskap trots att sju av böckerna gavs ut på 1960-och 1970-talen. Detta speglar moderniteten enligt Peter Berges kriterier, särskilt vad avser teknik, vetenskaplig rationalitet och förnuft

 • 125.
  Andersson, Jennie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förekomsten av och inställningen till muntliga uppgifter i grundskolans årskurs 6-92014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete

  är att undersöka några grundskolelärares inställning till muntliga uppgifter i skolan. Med hjälp av intervjuer med fyra idag yrkesverksamma lärare i grundskolans årskurser 6–9 har jag undersökt i vilken utsträckning de införlivar muntlighet i sin undervisning samt hur de muntliga delarna bedöms. Studien tar även upp problemet talängslan, skillnader mellan lärares och elevers tal i klassrummet vad gäller exempelvis taltid och talets innehåll samt synen på muntligt kontra skriftligt i skolsammanhang. Det har visat sig skilja i resultaten av de fyra intervjuerna bland annat beroende på hur länge de fyra lärarna varit verksamma inom yrket och vilken årskurs de undervisar i. Även vissa likheter har påträffats, till exempel framkom under intervjuerna vilken betydelse för och påverkan på muntliga inslag i undervisningen som den aktuella läroplanen har.

 • 126.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Norberg, Guje
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fri lek och frisk luft – behövs mer?: En kvantitativ studie om förskollärares förhållningssätt till lärtillfällen i förskolans utemiljö2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares medvetenhet om, samt tillämpning av, utemiljöns pedagogiska möjligheter. Vi har via en webbaserad enkätundersökning tagit del av förskollärares åsikter och förhållningssätt kring arbetet på förskolegården. Resultatet visade en osäkerhet kring arbetet med gården som ett uterum. Ju mer positiv förskolläraren känner att det är på förskolegården desto mer lustfyllt blir det att vara där! Det finns en viss osäkerhet hos förskollärarna i vad som kan göras på förskolans gård, den beror dels på hur man uppfattar sig själv och vilken inställning man har till utevistelsen.

 • 127.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Renderstedt, Anneli
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Att inte vara en skrubbgumma: Specialpedagogisk verksamhet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera specialpedagogisk verksamhet ur specialpedagoger, speciallärares och övriga pedagogers perspektiv. Studien omfattar en enkätundersökning där vi fördjupar oss i hur specialpedagogerna uppfattar sitt uppdrag och sin yrkesroll, och jämför detta med speciallärare och övriga pedagogers uppfattning om specialpedagogisk verksamhet. Vi vände oss till alla specialpedagoger och speciallärare i Eskilstuna och Västerås. Dessa om-bads i sin tur att distribuera enkäten vidare till en pedagog med mer eller mindre än 10 års yrkeslivserfarenhet inom skolan. Sammanlagt valde 99 specialpedagoger, speciallärare och övriga pedagoger att delta i undersökningen.

  Som stöd i arbetet med att tolka och förstå resultatet av undersökningens insamlade empiri har vi försökt att samla en bred bakgrundsbild av ämnesområdet, fördjupat oss i perspektiv som kom att bli vår teoretiska referensram samt tagit del av vad styrdokumenten säger om den specialpedagogiska verksamheten. Vi valde att utgå från Perssons (2001) båda perspektiv, det relationella- och det kategoriska perspektivet som analysverktyg i denna studie. Detta då in-tresset fanns att se hur dessa synsätt var fördelade hos de olika yrkeskategorierna i vår under-sökning.

  Vårt resultat visar att det finns skillnader i hur man ser på specialpedagogisk verksamhet. Vår tolkning är att specialpedagoger i större utsträckning talar för en specialpedagogisk verksam-het som utgår från ett relationellt perspektiv och att speciallärare i större utsträckning talar för en specialpedagogisk verksamhet som utgår från ett kategoriskt perspektiv. Enkätens öppna frågor gav respondenterna möjlighet att utveckla sina tankar om den specialpedagogiska verk-samheten. Där fann vi ytterligare skillnader som talade för olika perspektiv hos de respektive yrkesgrupperna samt att både specialpedagogerna och speciallärarna talade om att de hade skilda kompetenser och att de gemensamt ansåg att båda yrkesgrupperna behövdes i verksam-heten.

 • 128.
  Andersson, Jessica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Dyskalkyli: Kunskaper och attityder hos några lärare inom grundskolans tidigare år.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur några lärares kunskaper och attityder ser ut gällande dyskalkyli. För att uppnå syftet använder studien en enkät som lämnats ut till lärare på två skolor i Mellansverige. En översikt över tidigare studenters examensarbeten har gjorts för att bredda bilden över hur lärares kunskaper och attityder ser ut. Resultatet av denna studie är att dyskalkyli är ett svårdefinierat begrepp då det finns olika definitioner och forskare är oense. Detta märks på lärarnas svar då även de är osäkra på begreppet och kunskapen är låg. Attityden hos lärarna visas vara positiv då de flesta accepterar dyskalkyli som diagnos och vill stötta elever med dessa svårigheter. 

 • 129.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Haugen, Catarina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  IKT i förskolan: Ett verktyg för framtiden2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder IKT som pedagogiskt verktyg i barngrupp i förskolan. Vidare syftar studien till att undersöka förskollärares förhållningssätt till IKT samt i vilken utsträckning de anser det viktigt att skapa möjligheter för barn att använda IKT i förskolan. I studien undersöks även förskollärares uppfattning av eventuella pedagogiska vinster med samt hinder för användande av IKT. Studien är av kvalitativ art och datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare verksamma inom en mellanstor kommun i Sverige. Resultatet visar att det finns en generell uppfattning om att det är viktigt att barn i förskolan får möta och använda sig av IKT för att utveckla sin digitala kompetens samt att IKT är ett användbart verktyg för att främja barns utveckling och lärande inom olika områden. Vidare synliggör resultatet att det finns vissa hinder som försvårar användande av IKT i förskolan. En slutsats är att IKT i förskolan används på olika vis och i olika stor utsträckning beroende på faktorer som förskollärares förhållningssätt till IKT samt tillgång till teknisk utrustning.

 • 130.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Mikael
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lyfts frågorna i lyftet?: En studie i hur Skolverket modellerar frågor i Matematiklyftet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier av matematik visar att lärare ofta ställer frågor som eftersöker korta svar.Detta gör att det saknas frågor som fokuserar på att eleverna resonerar, analyserar ochkommunicerar. Dessa typer av frågor bidrar till att nå en större matematisk utveckling föreleverna. Den här studien observerade lektionsfilmer från fortbildningen Matematiklyftetårskurs 4-6 med syfte i att undersöka vilka typer av frågor som ställdes. Resultatet avstudien visade att det även här fanns en stor andel frågor fokuserade på korta svar där justsvaret är det viktiga. Dock ställdes det fler frågor som byggde på att skapa diskussion ochför att eleverna skulle få utveckla sina tankegångar. Studiens slutsats är attMatematiklyftet vill arbeta mot att bryta den rådande klassrumssituationen och iställetskapa ett mer kommunicerande och resonerande klassrum.

 • 131.
  Andersson, Johan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ist Tony Buddenbrook kindisch?: Neue Aspekte zu ihrem Charakterbild2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Der vorliegende Aufsatz ist eine Untersuchung innerhalb des C-Seminars für Deutsch an der Mälardalens Högskola. Die Zielsetzung besteht darin, in Thomas Manns »Buddenbrooks -Verfall einer Familie« zu untersuchen, ob die üblichen Interpretationen vom Charakter der Tony Buddenbrook ausreichend oder gar widersprüchlich sind. Die üblichen Interpretationen von Tony Buddenbrook gehen davon aus, dass sie »naiv«, »kindlich«, »kindisch« oder gar »töricht« sei. Es gibt in der Forschung aber auch alternative Deutungen von Tony und ihrem Charakterbild. Diese meinen, dass Tony keineswegs kindlich sei, sondern eine reife Frau, die einen Entwicklungsprozess durchläuft. Hier wird die Meinung vertreten, dass Tony viel komplexer ist, als in der bisherigen Forschung dargestellt wird. Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese alternativen Interpretationen stärker zu betonen und womöglich zu ergänzen. Deshalb werden ausgewählte Zitate und Passagen zu Tonys Charakterbild hervorgehoben, die den bekannten Interpretationen von Tony Buddenbrook eindeutig widersprechen und eher charakterliche Stichworte wie »stolz«, »traurig«, »selbstbewusst«, »verantwortungsvoll«, »familientreu«, »klug« und »reif« in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen.

 • 132.
  Andersson, Johan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Anders, Södergren
  University of Copenhagen.
  On the universality of the Epstein zeta functionManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  We study universality properties of the Epstein zeta function En(L,s) for lattices L of large dimension n and suitable regions of complex numbers s . Our main result is that, as n→∞ , En(L,s) is universal in the right half of the critical strip as L varies over all n -dimensional lattices L . The proof uses an approximation result for Dirichlet polynomials together with a recent result on the distribution of lengths of lattice vectors in a random lattice of large dimension and a strong uniform estimate for the error term in the generalized circle problem. Using the same basic approach we also prove that, as n→∞ , En(L1,s)−En(L2,s) is universal in the full half-plane to the right of the critical line as (L1,L2) varies over all pairs of n -dimensional lattices. Finally, we prove a more classical universality result for En(L,s) in the s -variable valid for almost all lattices L of dimension n . As part of the proof we obtain a strong bound of En(L,s) on the critical line that is subconvex for n≥5 and almost all n -dimensional lattices L.

 • 133.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Visti, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagoger och vårdnadshavare om genuspedagogik i förskolan: Miljö och material ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser hur pedagoger från två förskolor reflekterar kring miljö och material i förhållande till genus och hur vårdnadshavare görs delaktiga i förskolornas genusarbete. Syftet i studien var att undersöka hur pedagoger på två förskolor reflekterade över miljö och material ur ett genusperspektiv samt om och hur de förmedlar genusarbetet till vårdnadshavare. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med avseende på genus har använts. Förskolan ska arbeta för att motverka stereotypa könsmönster men inga direkta riktlinjer finns för hur ett sådant arbete ska gå till. Studien bestod av intervjuer med sex pedagoger och två vårdnadshavare. Resultatet i studien visade att miljö och material kan påverka både vuxna och barns uppfattningar om flickors och pojkars lika värde. Det framkom att vårdnadshavare inte var alltför delaktiga i förskolans genusarbete. En slutsats blev att både pedagogers och vårdnadshavares förhållningssätt påverkade miljön som i sin tur sände ut budskap om hur flickor och pojkar bör vara.

 • 134.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Att ge respons på studentens texter via ljudfil2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under några år har min handledning av kandidatuppsatser på distans ökat. Det jag kommer att utveckla i min presentation är hur jag har använt teknik för att ge respons på uppsatsutkast och inlämningsuppgifter. Upprinnelsen till teknikanvändningen är att fler studenter väljer handledning via e-post när de skriver sin kandidatuppsats. Den återkoppling jag tidigare har gett har varit i form av infogade skriftliga kommentarer, både övergripande och detaljerade i inskickat dokument. Ibland har den skriftliga återkopplingen kompletteras med telefonsamtal. För några studenter fungerade detta, för andra inte. Uteblivna möten i realtid mellan studenter och handledare resulterar i att handledningen blir en utmaning, för båda parter. Tid, eller brist på tid, var den utlösande faktorn som tvingade mig att anamma en ny metod för återkoppling, med hjälp av teknik. Från att enbart ha infogat skriftliga kommentarer i studenternas dokument, till att även lägga till färgmarkeringar i text har jag nu provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Denna arbetsmetod startade jag med våren -17, som ett pilotprojekt. Mitt tillvägagångssätt är att först läsa texten och göra anteckningar. Sedan skriver jag in några korta kommentarer i studenternas text. Därefter startar jag videoinspelningen som spelar in min röst samtidigt med att deras text visas i bild. Min erfarenhet är att denna form av återkoppling tar mindre tid i anspråk än att ge skriftliga kommentarer, en tidseffektivisering av handledningstiden. De studenter som ingick i pilotprojektet och som fått ta del av denna handledning, under ht-17 är positiva till denna form av återkoppling. Studenterna upplever att mina kommentarer blev tydligare. Det blev enklare att förstå vad och hur de kunde utveckla sin text samt att de förstod mitt resonemang bättre. Återkoppling med ljud och bild vill de att jag fortsätter med. Metoden kommer jag att fortsätta använda, både vad det gäller respons på kandidatuppsatstexter samt på inlämningsuppgifter i andra kurser. 

 • 135.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Att ge respons på studentens texter via ljudfil2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under några år har min handledning av kandidatuppsatser på distans ökat. Det jag kommer att utveckla i min presentation är hur jag har använt teknik för att ge respons på uppsatsutkast och inlämningsuppgifter. Upprinnelsen till teknikanvändningen är att fler studenter väljer handledning via e-post när de skriver sin kandidatuppsats. Den återkoppling jag tidigare har gett har varit i form av infogade skriftliga kommentarer, både övergripande och detaljerade i inskickat dokument. Ibland har den skriftliga återkopplingen kompletteras med telefonsamtal. För några studenter fungerade detta, för andra inte. Uteblivna möten i realtid mellan studenter och handledare resulterar i att handledningen blir en utmaning, för båda parter. Tid, eller brist på tid, var den utlösande faktorn som tvingade mig att anamma en ny metod för återkoppling, med hjälp av teknik. Från att enbart ha infogat skriftliga kommentarer i studenternas dokument, till att även lägga till färgmarkeringar i text har jag nu provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Denna arbetsmetod startade jag med våren -17, som ett pilotprojekt. Mitt tillvägagångssätt är att först läsa texten och göra anteckningar. Sedan skriver jag in några korta kommentarer i studenternas text. Därefter startar jag videoinspelningen som spelar in min röst samtidigt med att deras text visas i bild. Min erfarenhet är att denna form av återkoppling tar mindre tid i anspråk än att ge skriftliga kommentarer, en tidseffektivisering av handledningstiden. De studenter som ingick i pilotprojektet och som fått ta del av denna handledning, under ht-17 är positiva till denna form av återkoppling. Studenterna upplever att mina kommentarer blev tydligare. Det blev enklare att förstå vad och hur de kunde utveckla sin text samt att de förstod mitt resonemang bättre. Återkoppling med ljud och bild vill de att jag fortsätter med. Metoden kommer jag att fortsätta använda, både vad det gäller respons på kandidatuppsatstexter samt på inlämningsuppgifter i andra kurser.

 • 136.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Distanserad distansutbildning - med närhet till campus: Utvärdering av förskollärarprogrammet på distans vid MDH2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 137.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ideal och verklighet.: Studiecirkelns betydelse för lärande och hälsa.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva studiecirkeldeltagandets betydelse för individens lärande och hälsa. För att kunna beskriva detta har studien inspirerats av etnografisk metod. Data insamlades under utvärderingen av studiecirkeln

  Det goda livet, från två studiecirkelgrupper. Det empiriska materialet från den ena studiecirkelgruppen består av elva enskilda intervjuer som genomfördes före och tio efter cirkeldeltagandet samt av fyra observerade studiecirkelträffar. Från den andra studiecirkelgruppen har data insam-lats under en studiecirkelträff samt genom att deltagarna, gemensamt vid detta tillfälle, fick besvara några frågor.

  Resultatet visar att studiecirkeldeltagarnas och ledarnas förväntningar och cirkelerfaren-heter samt cirkelmiljö och gruppform för studiecirkelgruppen har betydelse för studie-cirkelns genomförande. Oavsett deltagarnas motiv för cirkeldeltagandet har deltagandet haft betydelse för deras lärande och hälsa. Ett lärande som har visat sig som: förvåning, bekräftelse, förändrad handling, förstärkning och eller som att ta till sig boklig kunskap. Detta lärande har inneburit en anpassning utifrån respektive deltagares livsvärld. En livsvärldsanpassning som har betydelse så att deltagarna ska kunna må bättre, ha hälsa i sin vardag. Studiecirkeldeltagandet har, med andra ord, inneburit ett hälsolärande för deltagarna.

  Det framkommer även att studiecirkelns karakteristika liknar de fem första folkhälso-målen och att cirkelformen är flexibel. Detta innebär att en ideal studiecirkel har en anpassningsförmåga till både det omgivande lokalsamhället och deltagarna. Anpass-ningen har betydelse för cirkeln, deltagarna, lärandet och hälsan, vilket gör det möjligt att påstå att en idealt formad studiecirkel är både lärande och ger hälsa.

 • 138.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lärarens lärande i arbete2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lärare inom högre utbildning förväntas ha studenters lärande i fokus. Hur studenter lär, vad som stimulerar deras lärande och kunskapande är frågor som lärare bör och ska ställa sig. Andra förväntningar som finns är att utveckla och utvärdera kurser och program, och att lärare själva ska lära sig. Den fråga som ställs i denna studie är vilka möjligheter som finns att lära i arbetet, sett ur lärares perspektiv. En annan fråga som också ställs är hur eller om lärare i högre utbildning kan eller har möjlighet att utveckla sin praktiska klokhet, praxis i Aristotelisk mening. Samtal med kollegor inom högre utbildning som undervisar i olika ämnen i lärarprogram, utgör empiri. Resultaten visar att frågor som prioriteras är hur studenter ska stöttas, stimuleras och erbjudas varierad undervisning. Studenternas lärande är i fokus. Resultatet visar också att få undervisande lärare förstår frågan om hur de lär i arbetet. Att de lär i arbetet framkommer dock i deras berättelser om vad som influerar dem att utveckla undervisning, uppgifter eller kurser. En preliminär analys är att det behövs tid för att medvetandegöra varför man gör som man gör. Metoder för att lära i arbete är bland andra att få diskutera med och att få frågor av kollegor. En tidig slutsats som kan dras är att fokus på studenter bidrar till att medvetenhet om det egna lärandet hamnar i skymundan.

 • 139.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lärares lärande i arbete2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lärare inom högre utbildning förväntas ha studenters lärande i fokus. Hur studenter lär, vad som stimulerar deras lärande och kunskapande är frågor som lärare bör och ska ställa sig. Andra förväntningar som finns är att utveckla och utvärdera kurser och program, och att lärare själva ska lära sig. Den fråga som ställs i denna studie är vilka möjligheter som finns att lära i arbetet, sett ur lärares perspektiv. En annan fråga som också ställs är hur eller om lärare i högre utbildning kan eller har möjlighet att utveckla sin praktiska klokhet, praxis. Samtal med kollegor inom högre utbildning som undervisar i olika ämnen i lärarprogram, utgör empiri. Resultaten visar att frågor som prioriteras är hur studenter ska stöttas, stimuleras och erbjudas varierad undervisning. Studenternas lärande är i fokus. Resultatet visar också att få undervisande lärare förstår frågan om hur de lär i arbetet. Att de lär i arbetet framkommer dock i deras berättelser om vad som influerar dem att utveckla undervisning, uppgifter eller kurser. I analysen används Aristoteles begrepp praxis (Gustavsson, 2000) samt de delar som Kemmis och Smith (2008) menar stöttar sociala, kulturella och materiella villkor så att det är möjligt för individen att agera. En preliminär analys är att det behövs tid för att medvetandegöra varför man gör som man gör. Metoder för att lära i arbete är bland andra att få diskutera med och att få frågor av kollegor. En tidig slutsats som kan dras är att fokus på studenter bidrar till att medvetenhet om det egna lärandet hamnar i skymundan.

   

  Referenser

  Gustavsson, B. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre former i historisk belysning. Stockholm: Wahlström & Wistrand.

  Kemmis, S., & Smith, T. (2008). Enabeling praxis. Challenges för Education. Rotterdam: Sense Publications.

 • 140.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Skolan – en hälsofrämjande arbetsplats2019Report (Other academic)
 • 141.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Tydlighet genom ljud och bild2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Distanshandledning av kandidatuppsatser har ökat. Från att enbart ha infogat kommentarer i dokumentet till att lägga till färgmarkeringar har jag provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Mina erfarenheter av denna nya arbetsmetod är bland andra tidsbesparing och studenter upplever en tydligare återkoppling, med mindre risk för missförstånd.

 • 142.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Tydlighet genom ljud och bild2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Distanshandledning av kandidatuppsatser har ökat. Från att enbart ha infogat kommentarer i dokumentet till att lägga till färgmarkeringar har jag provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Mina erfarenheter av denna nya arbetsmetod är bland andra tidsbesparing och studenter upplever en tydligare återkoppling, med mindre risk för missförstånd.

 • 143.
  Andersson, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Utvärdering av projektet MoDIG: Om möjligheter och önskemål av flexibla salar vid Mälardalens Högskola2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 144.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Jepson Wigg, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Att använda teori för att utveckla sin egen praktik - universitetsläraren som reflekterande praktiker2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här presentationen handlar om reflektion och lärande i universitetslärares arbete, med fokus på relationen mellan vad vi som universitetslärares tänker och planerar och vad vi sedan faktiskt gör. Med detta vill vi dels teoretisera den egna erfarenheten, dels utveckla vår praktik, som ett led i ett professionellt förhållningssätt som universitetslärare. Vi vill också bidra till en kollegial diskussion kring vårt arbete som universitetslärare.

  Vi är båda lärare och forskare i ämnet pedagogik och har omfattande kunskaper om lärande och om vad som krävs för att skapa goda lärmiljöer. Vi har dock en misstanke om att vi inte alltid efterlever våra kunskaper och ideal i handling i mötet med studenter. En del av syftet med presentationen är att analysera våra egna, ofta omedvetna, ideal och förgivettaganden som lärare i högre utbildning samt att reflektera över på vilka sätt det påverkar oss som lärare, inspirerade av ex Gibson (1998) och Leitch & Day (2000).

  Det empiriska materialet består av exempel hämtade från vår egen erfarenhet. De belysande exempel vi valt att använda oss av i den här texten har vi bearbetat med en form av aktionsforskning som kan kallas introspektiv reflektion. Metoden går i korthet ut på att använda sina egna erfarenheter som empiri, och behandla det genom teoretisk reflektion för att skapa ny kunskap. Genom att hantera den introspektiva reflektionen gemensamt och analysera med begrepp som lyfter från det individuella, ägnar vi oss inte bara åt subjektiv reflektion utan också kollegial reflektion.

  För att analysera våra erfarenheter använder vi teorierna om den reflekterande praktikern samt om transformativt lärande. Den reflekterande praktikern (Schön, 1983) har under flera årtionden använts inom aktionsforskning kring lärares arbete i skolan. Avsikten är att skapa nya former av kunskap och utveckling av praktiken, genom att lyfta reflektion som ett professionellt redskap (se t ex Goodson & Hargreaves, 1996; Meierdirk, 2016; Brookfield, 2017). Centrala begrepp är reflektion-i-handling och reflektion-över-handling. Det transformativa lärandet handlar om de processer i vilka en person skiftar perspektiv och på så vis ändrar sitt handlande, sina förgivettaganden och föreställningar om sig själv och världen (Mezirow, 2000; Wilhelmson, 1998). Ett transformativt lärande innebär att kritiskt granska både inåt och utåt. En inre kritisk granskning är att få fatt de i de egna föreställningar och yttre kritisk granskning är att vara kritisk till de ämnesspecifika kunskaperna som ska förmedlas i undervisning (Wilhelmson, 1998).

  Att tänka nytt kring den egna praktiken, att göra nytt, reflektera i handling på nya sätt ser vi som professionella redskap. Vi vill också lyfta vikten av reflektion-över-handling tillsammans med kollegor. Kollektivet behövs för både inre och yttre kritisk reflektion, så att lärande som transformation möjliggörs. Slutligen menar vi att det här angreppssättet kan vara ett redskap för att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i den egna praktiken.

   

  Referenser

  Brookfield, Stephen (2017). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

  Gibson, Linda S. (1998). Teaching as an encounter with the self: Unraveling the mix of personal beliefs, education ideologies, and pedagogical practices. Anthropology & education quarterly, 29 (3), pp 360-371.

  Goodson, Ivor & Hargreaves, Andy (1996). Teachers’ Professional Lives. London: Falmer Press.

  Leitch, Ruth, & Day, Christopher (2000). Action research and reflective practice: Towards a holistic view. Educational Action Research, 8 (1), pp 179-193.

  Meierdirk, Charlotte (2016). Is reflective practice an essential component of becoming a professional teacher?. Reflective Practice, 17 (3), pp 369-378.

  Mezirow, Jack (2000). Learning as transformation. Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

  Schön, Donald (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books.

  Wilhelmson, Lena (1998). Lärande dialog. Samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal. Arbete och hälsa, vetenskaplig skriftserie, 1998:16.

 • 145.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Jepson Wigg, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Universitetsläraren som reflekterande praktiker: Reflektion och transformation som professionella redskap2018In: Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik / [ed] Eva Ärlamalm-Hagsér & Marie Öhman, Västerås: Mälardalens högskola , 2018, p. 35-46Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här artikeln är att rikta ljuset mot vår egen praktik som universitetslärare, att analysera våra egna, ofta omedvetetna, idela och förgivettaganden samt att reflketera över på vilka sätt det påverkar undervisningssituationen. Vi vill också bidra med kunskap till det högskolepedagogiska fältet. Empirin består av exempel från vår egen undervisningserfarenhet, och vi analyserar dem med hjälp av begreppen reflektion-i-handling och reflektion-över-handling, samt transformativt lärande. 

 • 146.
  Andersson, Lina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Problemsituationer i skolan: en undersökning om hur elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattar sin skolsituation2008Student thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att belysa en fördjupad förståelse av skolsituationen för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolår nio med fokus på elevernas egna uppfattningar av problem, svårigheter och stöd. Detta för att kunna ta reda på vad som bör beaktas då stödformer ska utvecklas.

  En kvalitativ studie med intervjuer som undersökningsmetod utfördes där sex elever och deras lärare intervjuades om elevernas problematik i skolan. Anteckningarna från intervjuerna användes för att göra en horisontalisering och se om berättelserna skilde sig åt och om de skilde sig från den bild som litteraturen ger.

  Elevernas uppfattningar om skolan baserades på upplevelser, sociala relationer och undervisningssituationens organisering. Eleverna tänkte inte så mycket på sina svårigheter och flera upplevde inte att de hade svårigheter samtidigt som de pratade om saker som var svåra i skolan.

  Lärarna och eleverna hade ganska likartad syn på vilka svårigheter eleverna hade även om skolans syn var mer utvecklad. Eleverna uppfattade sina problem som kopplade till aktiviteter medan lärare såg problem inom andra domäner av ICF. Skolan tenderade att ha samma åtgärder för problemen i undersökningen. I vissa fall var skolan och eleverna inte överens om vad som var det huvudsakliga problemet eller vad som borde göras för att lösa ett problem.

  Skolan behöver kartlägga elevernas svårigheter och bestämma åtgärder tillsammans med eleven. En konversation mellan eleven och läraren behöver komma till stånd för att ge en bild av vad eleven upplever och har upplevt.

 • 147.
  Andersson, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Lena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vattenrum: Att utveckla en stimulerande lärmiljö för barn i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den fysiska miljön har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Att förskolans lärmiljöer utformas efter barns behov och intressen spelar en stor roll i att skapa bra förutsättningar för barns lek och lärande. Syftet med detta utvecklingsarbete var att skapa ett rum som skulle inspirera barn till lek och lärande. Utvecklingsarbetet genomfördes på en förskola på en avdelning med barn i åldern 1-3 år. Metoder som användes var: Observationer, dokumentation med digitalkamera, gruppdiskussion, vilket filmades och genom frågeformulär till personal, (som har ett vattenrum och till personal som önskar ett vattenrum). Resultatet visade att rummet som skapades inspirerade barn till samspel, lek och lärande. Enligt frågeformulären ansåg personalen att färg och form påverkar barnens sinnen positivt. Resultatet från observationerna visade att när barn experimenterade och utforskade tillsammans med personalen, fick de en förståelse för sin egen utveckling och lärande. Utvecklingen av miljön har bidragit till att miljön har fått en tydligare funktion och syfte, vilket har påverkat barnens utveckling och lärande.  

 • 148.
  Andersson, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Petrovic, Daniela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Föräldrar har rättigheter i förskolan, men hur ser det egentligen ut i praktiken?: En studie om hur föräldrar ges möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar ges möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Metoden är kvalitativ och vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Respondenterna består av sju förskollärare, två barnskötare samt sju föräldrar. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Resultatet visade på att förskolepersonalen använde sig av liknande metoder för föräldrars delaktighet och inflytande, samt att föräldrarna upplevde att de gavs möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet på liknande sätt som personalen beskrev, med visst undantag. 

  Undersökningen har visat att föräldrasamverkan upplevs som en viktig del i förskolans verksamhet av både personal och föräldrar. Metoderna för delaktighet och inflytande ser liknande ut i de berörda förskolorna. Ett problem kan dock vara att hitta metoder för att nå ut till alla föräldrar.

 • 149.
  Andersson, Linn
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vilka arbetssätt används för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling?: Varierade metoder med inslag av olika kulturer i undervisning2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på vilka arbetssätt och metoder som används i klassrummet för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling samt hur skolan tar tillvara olika kulturer som finns i elevernas hem i undervisningen. Observationer och intervjuer har genomförts med fyra lärare på fyra olika skolor i Mellansverige. Av resultatet framgår det att skolorna använder varierande arbetssätt för att främja andraspråksinlärning men också vilka arbetssätt som används mest. Resultatet visar också att skolorna har en positiv syn på olika kulturella bakgrunder men även att skolorna använder sig av kulturerna i mindre utsträckning än vad studerad litteratur rekommenderar.

  Arbetets slutsatser är att lärarna är medvetna om arbetssätten och hur de gynnar flerspråkiga elever samt att de är medvetna om att olika kulturer också bör ha en större roll i undervisningen än de ges nu.

 • 150.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Palm, Johan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Forecasting the Stock Market: A Neural Network Approch2009Student thesis
  Abstract [en]

  Forecasting the stock market is a complex task, partly because of the random walk behavior of the stock price series. The task is further complicated by the noise, outliers and missing values that are common in financial time series. Despite of this, the subject receives a fair amount of attention, which probably can be attributed to the potential rewards that follows from being able to forecast the stock market.

  Since artificial neural networks are capable of exploiting non-linear relations in the data, they are suitable to use when forecasting the stock market. In addition to this, they are able to outperform the classic autoregressive linear models.

  The objective of this thesis is to investigate if the stock market can be forecasted, using the so called error correction neural network. This is accomplished through the development of a method aimed at finding the optimum forecast model.

  The results of this thesis indicates that the developed method can be applied successfully when forecasting the stock market. Of the five stocks that were forecasted in this thesis using forecast models based on the developed method, all generated positive returns. This suggests that the stock market can be forecasted using neural networks.

1234567 101 - 150 of 3885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf