Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 106
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Amanda
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Läsning av faktatexter i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om grundskollärare och deras sätt att arbeta med förståelse av faktatexter med sina elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur några lärare idag arbetar med faktatexter medelever i tidiga åldrar. Genom tidigare forskning undersöker jag hur fyra grundskollärarearbetar med läsning och förståelse av faktatexter. I denna studie studerar jag i vilkasammanhang lärarna arbetar med faktatexter och när de väljer att introducera det för eleverna.Jag undersöker också vilka lässtrategier och modeller lärarna använder sig av vid läsning avfaktatext med eleverna. Jag har använt mig av intervjuer som metod och samlat in ochanalyserat det material som är relevant och användbart för denna studie. De fyra informantersom valdes till undersökningen skulle vara verksamma lärare samt ha arbetat med yrket iminst tio år för att få en bredd i deras erfarenheter. De arbetar också på två olika skolor. Minstudie visar att för informanterna är faktatexter en viktig del i undervisningen men det finns enskillnad mellan skolorna. En skola arbetar kontinuerligt med ett genremål och har en störremedvetenhet gällande läsning av faktatexter än vad den andra skolan har.

 • 2.
  Akermo, Hanna
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Barns möjligheter till lek i en sydafrikansk förskola: En studie från en sydafrikansk kåkstad2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att ta reda på vad sydafrikanska förskolepedagoger anser om lek i relation till lärande, utveckling och inflytande i lek. Vad pedagoger anser om barns lärande och utveckling, samt om barn har inflytande i leken i den dagliga verksamheten.Den metod jag använde för att få svar på mina frågor var intervjuer. Jag intervjuade 6 förskollärare i en sydafrikansk kåkstad. Analysen har utförts tematiskt, vilket fokuserat på två teman; lek, lärande och utveckling som ett tema samt barns inflytande i leken som det andra temat.I min studie har jag kommit fram till att de förskollärare som medverkar var mycket positiva till barns lek. De ansåg att leken gynnar barn i deras lärande och utveckling. Leken omfattar det mesta i ett barns liv. Det är i leken barn upptäcker, lär sig samt utvecklas.Resultatet från studien visar att lek är en grundläggande del i barns liv, vilket märktes i såväl litteratur som intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna ville barnens bästa, vilket är i samklang FN:s barnrättskonvention.Nyckelord: Sydafrika,

 • 3.
  Ambjörn, Fanny
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Camilla, Söderroos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skolbibliotekets betydelse: En jämförelse mellan fyra olika skolbibliotek2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Syftet med studien är att diskutera och jämföra skolbibliotek och hur dessa används av svensklärare i F−3. Vi har valt att göra en metodtriangulering där vi undersökt skolbibliotekets funktion och användning. Detta genom att observera fyra skolbibliotek i Mellansverige, intervjua rektorerna samt utföra enkäter med skolans F−3-lärare som undervisar i ämnet svenska. Resultatet visade att samtliga rektorer anser att skolbiblioteken är viktiga. Det var en stor variation mellan lärarna huruvida de anser att skolbiblioteket är en viktig resurs eller inte samt hur de använder sig av skolbiblioteket i sin svenskundervisning.

 • 4.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och genrekunskap. Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Studien begränsar sig till att undersöka en kommun i södra Sverige. Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och genrekunskap.

 • 5.
  Arvidsson, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  De splittrade själarna: En studie av symboliska uttryck i Harry Potter och Halvblodsprinsen2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den populära bokserien om den föräldralöse pojken och trollkarlen Harry Potter har väckt stor uppmärksamhet i medier och inom diverse forskningsfält. De religiösa budskap som serien sänder ut till läsare har bland annat blivit kritiserade av diverse kristna samfund i Sverige och det är denna kritik som ligger till grund för denna studie. Det övergripande syftet i denna studie är att, utifrån de motstridiga uppfattningarna angående Harry Potter bokserien, undersöka vilka symboliska uttryck för ondska och godhet som skildras i samband med de två karaktärerna Harry Potter och Lord Voldemort. Den textanalys som sedan utförs bygger på olika symbolteorier inom. Vidare är olika symboliska uttryck för begreppen ondska och godhet centrala för denna studies analys. Sammanfattningsvis går att säga att hos karaktären Harry Potter skildras både symboliska uttryck för ondska och godhet medan det hos karaktären Lord Voldemort finns starkt uttalade symboliska uttryck för ondska i boken Harry Potter och Halvblodsprinsen. Då det kommer till den kritik bokserien har mottagit från diverse kristna samfund så blandar författaren av dessa böcker symboler och deras innebörd i samband med många av karaktärerna och inte minst i skildringen av Harry Potter. Trots detta så framkommer det inte att detta sänder ut ett budskap om att typiskt onda egenskaper kan tolkas som goda utan, precis som i dessa böcker så är det varje människas egna val i avgörande situationer som definierar en människas karaktärsdrag.

 • 6.
  Badelt, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Cinthio, Charlotte
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Genrepedagogik och litteracitet: en litteraturöversikt för flerspråkiga elevers väg in i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flerspråkiga elever har en längre startsträcka än enspråkiga elever, då de tar in kunskapsrelaterad information via sitt andraspråk. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan få flerspråkiga elever i grundskolan att känna sig delaktiga och få utveckla sin begreppsförmåga i svenska genom undervisningsmetoder. Genom att besvara frågeställningarna: Hur kan lärare öka flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska genom användandet av undervisningsmetoderna genrepedagogik och litteracitet? På vilket sätt skapar litteracitet och genrepedagogik delaktighet i undervisningen för flerspråkiga elever?

  För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga artiklar om delaktighet, genrepedagogik, litteracitet, flerspråkiga elever och begreppsförmåga. Resultat visar att flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska gynnas genom att läraren använder sig av genrepedagogik och litteracitet. Detta framkommer genom att forskning pekar på att genrepedagogik tillsammans med litteracitet ökar den sociala interaktionen, vilket medför att eleverna utbyter erfarenheter och tidigare kunskaper som ökar delaktigheten samt den språkliga utvecklingen. Forskningen visar även på att det sker ett meningsskapande när läraren använder sig av socialt stöd, bilder och symboler i sitt klassrum. Efter diskussioner kring vidare forskning kom vi fram till att det hade varit intressant att undersöka närmare vad forskning säger om att lyfta in modersmålsundervisningen i svenskämnet och hur det påverkar elevernas språkliga utveckling.

 • 7.
  Bengtsson, Hans
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Karlman, Liza
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Lärare inom gränser: En studie om lärares överlevnadsstrategier2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Arbetets syfte har varit att identifiera erfarna gymnasielärares förhållningssätt och strategier för att genom detta klara av ett långt yrkesliv utan att påverkas alltför mycket av stress. Under arbetets gång har lärare intervjuats på ett sådant sätt att dessa har fått möjlighet att fördjupa sina svar, vilket har givit arbetet en djupare insikt genom lärarnas egna berättelser. Den teoribakgrund som har legat bakom undersökningen bygger på Antonovskys teori om Känslan Av SaMmanhang, Kasam. Förutom intervjuer har lärarna fått svara på den korta versionen av Antonovskys livsfrågeformulär, där tyngdpunkten ligger på hur individen reagerar i olika livssituationer och där grundkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet leder fram till god förmåga att hantera och stressfulla situationer. Genom intervjuer och frågeformulär har arbetet försökt att finna de förhållningssätt som varit framgångsrika för att hantera situationen i skolan. Dessa strategier har vi indelat i kategorierna gränssättning, beredskap, ambitionsnivå och fritid. Resultatet har åskådliggjort lärarnas synpunkter och uppfattningar om vad som var viktigt för att långsiktigt klara av yrkesrollen. Informanternas svar som givits genom livsfrågeformulärets frågor har dessutom visat på att de lärare som intervjuats äger dessa egenskaper.

 • 8.
  Berell, Christoffer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Överlämningar från årskurs 3 till 4: En intervjustudie om låg- och mellanstadielärares erfarenheter kring överlämningar i ämnet engelska2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 9.
  Bergqvist, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Sociala relationer under och efter särskoletiden: En ung kvinnas livsberättelse2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to use life story as a method to describe a former student’s, with her main schooling in the special school, thoughts of life during and after school, as well as the social relationships she has had and has access to. An overarching objective is to contribute to the field of knowledge from a young adult’s perspective. The study is qualitative with a life story approach. In the analysis, Bronfenbrenner’s ecological development model is used. The empirical data consists of transcriptions of conversations and instant prints from Facebook. The study is retrospective, but the study also captures the present day when the informant’s perception of life in the present day is also described. The informant perceives its later school years as more positive than earlier years. The result shows that the availability of social relationships was significantly higher during school in comparison to life as a young adult. The result also shows that the informant’s experience of the support of important adults is predominantly negative.

 • 10.
  Bolinder, Ebba
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Företrädesrätt till återanställning: Hur starkt är egentligen skyddet?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 11.
  Camilla, Monlars
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Autism i skolan: Hur en skola är tillgänglig för elever med autism2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  My purpose of this study is to investigate whether elementary school is available for students with the disability of autism. If the school is just as accessible for students with autistic syndrome as for students with asperger syndrome, or if the school is marked by equal treatment. I think this is important to highlight since I think it´s a deficiency in the school's accessibility for certain students, and dilemmas occurs regarding students in need of support. In order to provide a validated result according to me, I decided to conduct interviews with a few employees and ask all of them the same questions. The interviews I conducted was performed anonymously. However, all of them are from the same school, in order to achieve such a clear result as possible. The interviews have the nominated posts: principal, special education teacher, counselor, school nurse, teacher, leisure educator, recreation leader and teachers in the special needs school. My selection fell upon these persons since I wanted to interview the principal, student health team and some possible people who interacts with student health team regarding these issues.

   

  As a result, I received the answers to all the issues and got confirmation of my purpose. There is a shortage of school availability for students in need of support. The school can not with their current circumstances live up to the pursuit of a school for everybody and be able to reach all students. All the persons I interviewed are aware of that. Most of them did not believe that inclusion is a good solution for either the individual in need of support, the other students, or the teacher. Because the teacher is not able to reach all students and everybody's needs can not be met. But the individuals are welcome to be included with the availability of resources and the opportunity to personally leave the classroom if necessary. The school is available for students with autism, but not enough. Although this school is struggling with the dilemma between equality and to categorize pupils to give them special support. This dilemma is the underlying reason for why the aim for it to be a school for everybody is not met.

 • 12.
  Charbachi, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Feyzollahzadeh, Maryam
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Rapport nr: 2013ht00661 Att främja nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i årskurs 1-6 i förberedelseklass – Ur sex lärarperspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa och analysera hur sex lärare i två skolor arbetar med de nyanlända elevernas språk- och kunskapsutveckling i förberedelseklasser. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer för att försöka få fram lärarnas egna uppfattningar och hur de resonerar deras agerande och tolkningar över deras arbete när det gäller nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Resultatet visar att lärarna på båda skolorna anser att nyanlända elever bör börja sin skolgång i en förberedelseklass för att underlätta inlärningen av svenska språket, samt använder lärarna samma arbetssätt för att främja nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Vi kom fram till att lärarnas målsättning är att nyanlända elever ska lära sig grunderna i svenska språket och att stärka elevernas tidigare kunskaper, för att kunna gå vidare till en ordinarieklass och få en naturlig skolgång

 • 13.
  Coskun, Selcan
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Interkulturella relationer: en kvalitativ studie om lärares och elevers förhållningssätt till etniska och kulturella bakgrunder2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether and how some teachers in primary education in a multicultural area discussing the interculturality in their teaching with students from grades 1-3. It also aims to examine how students’ cultural interactions in the classroom are expressed.

 • 14.
  Croset, Grégoire
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  La dynamique de groupe dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE) au lycée en Suède: Problématique de la participation orale au sein des groupes informels et restreints2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this analytical research paper, the notions of second language acquisition and group dynamics are discussed in order to assess whether the latter is lacking in today’s Swedish upper-secondary schools’ French classes. In its theoretical section, this paper focuses on the foreign language didactics taught to students of foreign language education programs in Sweden and, most particularly, on their approach to the advantages and the benefits of group work and group dynamics. The didactic models of Lundahl (2012) and Tornberg (2015) are presented as well as the notions of primary and secondary groups found in Thornberg’s (2006) work. In its analytical section, this paper presents a written interview, built on Lundahl and Skärvad’s (1999) model, which was sent to ten upper-secondary school French teachers. This paper then provides an analysis of their answers based on Georgi’s model, as presented by Dimenäs (2007), and compares the main points to the theory. It emerges from the teacher’s answers that they tend to prefer middle sized groups, as they believe them to be best suited for a good work atmosphere and quality group dynamics. However, and contrary to the working hypothesis of this paper, most of the teachers seem not to think that small groups are an issue. In fact, it appears from their answers that they prefer to work with smaller rather than larger groups, which they find difficult to maneuver.

 • 15.
  Dagnäs, Klara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Tillgänglighetens påverkan på kulturvärden i statliga byggnadsminnen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  There is a great determination towards an increased accessibility in today’s society.  This creates some problems, when the building in question is a historic building of cultural significance, due to legislations and protective regulations. This thesis is executed as research for The National Property Board Sweden (SFV), who deals with these kinds of difficulties daily.

  The objective of this theses was to explore the influence of accessibility adaptation on cultural values in historic buildings from the 19th century, with a focus on doorways. The aim is also to identify possible faults and weaknesses that could cause a loss in cultural values.

  The study is based on a literature review and observations of eight doorways in the historical buildings Gamla Riksarkivet, Kungliga Operan, Linneanum and Uppsala Universitetshus. For each doorway actions and procedures have been identified and categorized based on the affected cultural values using two different evaluation models.

  The visual changes are, according to the result, the most frequent reason behind the affected cultural values that has been studied. The increase in social reforms and legislation about accessibility are the result of a changing society that has altered its preceptions of disabilities. This could be traced back as one of the major reasons that might be behind the loss of cultural values. Accessible environments are important, we should however consider that the cultural heritage is poorly accessible for a reason.

  It has been discovered that the studied archive files and documents have a lack of information, what actions and procedures the building had endured are vague. The amount of details explaining the procedures and justification of the actions are also limited, especially in the permit applications from SFV and its resolve from RAÄ.

  In order to facilitate the issue of how the legislation for accessibility and cultural values should ​​be interpreted, policy documents of how the laws should relate to each other are required.

 • 16.
  Dahlstedt, Ludvig
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Lär trummisar som de blivit lärda vad avser noter och gehörsspel?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa i vilken mån trumsetslärares tendenser att främja notläsningsbaserade verksamheter kontra gehörsspelsbaserade dito, samt det sätt som dessa olika moment utförs på, är ett resultat av hur de själva blivit undervisade. Tidigare forskning på bland annat spegelneuroner ger vid handen att olika handlingsprogram lärs in omedvetet hos en person vid kontakten med andra människor, för att vid ett senare tillfälle kunna manifesteras i handlingar likartade den som personen iakttagit. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med fyra trumsetslärare från kulturskolor i Storstockholmsområdet. Resultatet visar att respondenterna med viss variation visar relativt stora likheter med sina respektivelärare särskilt med avseende på proportionerna i vilka de använder notspel respektive gehörsspel. Flera av respondenterna utför vidare undervisningsmoment på ett sätt som nästan är identiskt med hur de utförde det som elever. I de fall då respondenterna avviker från sin lärares didaktiska stil, har de snarast lagt till olika moment i undervisningen som inte förekom under deras elevtid.

 • 17.
  Dannberg, Marja
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Litteratur och genus i skolan: Hur genus framställs i två bilderböcker samt hur det kan användas i ett didaktiskt syfte2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how gender and equality is represented in children's books and how educators from a didactic perspective can work with children's literature as part of their work with value-based issues. The books used for this paper is Alfons och Milla (1985) written by Gunilla Bergström and Kalle med klänning (2008) written by Anette

  Skåhlberg. These books were written during different decades and both the gender and ecuality aspect is presented differently. This might be explained by the values and what was normal during the times that they were written. Kalle med klänning (2008) is challenging the normal thoughts about gender. The book Alfons och Milla (1985) presents that boys and girls are different in the sense that they do and act differently. After analyzing both these books the conclusion is that Kalle med klänning (2008) is more suitable from a didactical perspective although Alfons och Milla (1985) can also be used in a didactic purpose. Both books gives us a good ground to discuss what is typically male and what is typically female although they illustrate gender differently. Methods to enlight these questions may be to read out loud and/or have a discussion about the books to get a deeper understanding regarding gender, equality and common principles.

 • 18.
  Demitz-Helin, Lotta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Ordinlärning i svenska för invandrare: Några sfi-elevers upplevelser av ett förändrat arbetssätt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine reactions on the implementation of a method for word learning among participants in a group of pre-literate students within a beginners’ course of Swedish for immigrants. The learning method uses individual wordlists, based on personal experiences. Data were collected through lesson observations of the group as a whole and interviews with six of the students, and analysed from a pragmatic point of view, with its emphasis on life experience and social interaction as important factors for successful learning. The study focuses primarily on conceptions of activity, participation and motivation. The result shows that the students experienced differences regarding all these factors, compared to their earlier experiences of word learning. Motivation was the most positively influenced factor. When it comes to activity, more time than before was spent on homework. The study also shows that the possibility to exert an influence on the learning process through participation entails a certain amount of doubtfulness as well as increased motivation.

 • 19.
  Eklund, Alexander
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Rörelsehindrade elevers möjlighet till delaktighet i skolidrott: Idrottslärares syn på rörelsehindrade elevers möjligheter till delaktighet i idrottsämnet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 20.
  Ekman, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning.
  Undervisning i autentisk miljö: Skillnader i mängd utomhusundervisning, studiebesök och besökande som kommer till skolor och håller i undervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utomhusundervisning, studiebesök och besökande som kommer till skolan och håller i undervisning, är exempel på undervisning i autentiska miljöer. Sådan undervisning har visat sig hjälpa elever med deras inlärning, när det förekommer i kombination med annan undervisning. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur mycket undervisning i autentiska miljöer gymnasielärare i ett län i Sverige hade arrangerat i kurserna i naturkunskap läsåret 15/16. För att göra detta skickades en enkät ut till naturkunskapslärarna och deras rektorer i länet, och två av lärarna intervjuades. Nästan alla svarande lärare arrangerade någon typ av undervisning i autentiska miljöer. Utomhus studerades ofta den omgivande miljön. Vid studiebesök gavs eleverna information som rörde platsen de befann sig på. När besökande kom till skolan och höll i undervisningen undervisade de om hälsa, samt sex- och samlevnad.

 • 21.
  Ekstrand, Amelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Sundelin, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Individualisering: Om svårigheter och möjligheter i lärares arbete med individualisering2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 22.
  Elfstrand, Jenny
  Karlstads universitet.
  Att bygga broar mellan gymnasiesärskola och arbetsliv: Två skolors strategier för elevers övergångsplaner2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag, på två skolor, intervjuat rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Materialet analyserades genom teoristyrd kvalitativ analys. 

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier två skolor uppger att de har kring sitt arbete med övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för elever på gymnasiesärskolans nationella program. 

  Resultatet visar att, båda skolorna, ser det viktiga i att eleverna utvecklar trygghet och blir självständiga. Detta kan eleverna bli genom att förberedas på vad som förväntas av dem när de kommer ut i arbetslivet. För att eleverna ska vara förberedda för arbetslivet så lägger skolan, i sin undervisning, fokus på vad som eleverna behöver ha med sig ut i arbetslivet. Ett sätt är att skapa undervisning som mycket efterliknar den verklighet som eleverna sedan kommer att möta. Eleverna är delaktiga i olika utsträckning inför arbetsplatsförlagt lärande (APL) men båda skolorna ser det viktiga i att ta tillvara på elevernas önskemål. Det är även av stor betydelse att det finns en tät kontakt mellan skolan och handledare på APL-platserna.

  En önskan, som båda skolorna uttrycker, är att det ska finnas mer tid till att vara tillsammans med eleverna på APL-platserna.

   

 • 23.
  Eliasson, Inga-Lill
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  SASHIKO Japanskt broderi i textilslöjdsundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien bygger på mitt eget intresse för broderitekniken Sashiko. Jag valde attpröva sashiko som arbetsområde i undervisningen då jag arbetade somtextillärare. Jag upplevde att sashiko kunde anpassas till styrdokumenten, atteleverna kunde arbeta på olika nivåer och att resultatet av det de producerade blevväldigt lyckat. Icke desto mindre tyckte både jag och eleverna att det var ett roligtoch utvecklande arbetsområde. Ämnesområdet är nytt i undervisningen och jagville utveckla min kunskap om hur andra lärare planerar, genomför och utvärderarsin undervisning i sashiko. Jag har intervjuat fyra textillärare om deras innehålloch metoder i undervisningen. Studien har utgått från läroplansteorin, och jag haranvänt en halvstrukturerad intervjumetod. Textillärarna har svarat på frågor somrör det didaktiska fältet i undervisningen. Deltagarna i studien har utvecklatundervisningen i sashiko utifrån sitt eget intresse för tekniken. Att den gereleverna rika möjligheter till egna val framhåller de som en viktig faktor till denpositiva inställning eleverna har till tekniken. Studien slår bland annat fast attlärarna saknar läromedel i sin undervisning, de efterlyser mer tid att träffakolleger och att de ser stora möjligheter att utveckla sashiko i undervisningen.Tidigare studier har visat att lärare ofta hämtar inspiration från tidigare praktik,egen skolgång, VFU eller traditioner i yrket, vilket inte lärarna i föreliggandestudie gjort.

 • 24.
  Eriksson, Anna-Lena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Elever med Aspergers Syndrom: En studie om hur den traditionella skolan, respektive specialskolan arbetar med elever som har Aspergers Syndrom.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the report was to compare the differences between a special needs school and a more traditional school when it comes to working with children with Aspergers syndrome. Furthermore I wanted to find out the differences in resources when it comes to helping these children.

  I used interviews as a method to elucidate how the schools work with children with Asperger syndrome. I interviewed teachers and special educational needs teacher from each of the two schools to understand how they worked in their respective schools.

  I investigated how they used their resources but also what kind of resources they had to work with. When I am talking about resources I am including both the economical resources and physical resources such as books, classrooms and technical equipment. Teaching skills development projects are also included.

  In summation I have concluded that my results points to an enhanced capability to take care of children with Asperger syndrome in the special needs school. They use a more individual based way of teaching and the special needs school is adapted for students with Asperger syndrome. The more traditional school have a tougher economical budget than the special needs school which makes it harder for the traditional school to help and individualize the education.

 • 25.
  Espås, Karoline
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Musik och politik: Att skapa en musikvideo med politiskt budskap2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 26.
  Fredriksson, Niklas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lundqvist, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Störande elevbeteenden på gymnasiet: En kvalitativ intervjustudie sett ur ett lärarperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit tvådelat. För det första var syftet att beskriva och förstå sex gymnasielärares uppfattningar om störande beteende hos elever i den gymnasiala klassrumsmiljön. För det andra handlade det om att beskriva och förstå gymnasielärarnas åtgärder och korrigeringar gentemot störande beteende. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har tillämpats som metod för inhämtande av data.

  Resultatet visar att gymnasielärarna som deltog i studien uppfattar störande elevbeteenden som något som förskjuter fokus från det som är avsett att göras. Elevbeteenden uppfattas störande först när de påverkar andra elever alternativt läraren själv. Då beteendet påverkar andra elever uppfattas det störande från en lärare med elevperspektiv. När beteendet påverkar läraren uppfattas det störande ur ett lärarperspektiv.

  Resultatet visar även att det finns ett samband mellan mest störande och mest förekommande störande beteenden. I denna studie uppfattar de deltagande lärarna Otillåtet prat samt Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning som mest störande och mest förekommande störande elevbeteenden.

  Åtgärder och korrigeringar av störande elevbeteenden förekommer på tre olika nivåer: Organisations-, Grupp- och Individnivå. Exempel på åtgärder och korrigeringar som gymnasielärarna använder sig av är Ordningsregler, Elevavtal, Relationer, Tillsägelser, Samtal samt Avvisning.

  En slutsats som kan dras är att Relationer är en faktor som flera av lärarna betonar som den viktigaste delen för att förebygga störande elevbeteenden. Lärarna menar att goda Relationer på lång sikt ger en bättre effekt vid korrigeringar av störande elevbeteende. En annan slutsats är att Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning är ett störande elevbeteende som i tidigare forskning inte har uppmärksammats, en ny kunskap inom området.

 • 27.
  Frykensjö, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013).
  Hur arbete med problemlösning kan påverka elevers motivation: En intervjustudie med verksamma lärare på lågstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur arbete med problemlösning, på lågstadiet, kan inverka på elevers motivation till att lära matematik. Denna studie undersöker hur lärare uppfattar och ser på hur elevers motivation till att lära matematik påverkas genom arbete med problemlösning.Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer vilket skedde genom ett fysiskt möte eller via telefon, där ljudupptagningar användes. Motivationsteorierna tron på sin egen kapacitet och målorienteringsteorin användes för att konstruera intervjufrågor samt som analysverktyg. Även Skolverkets kvalitetsgranskning ”Lusten att lära-med fokus på matematik” användes som ett verktyg för att skapa intervjufrågor samt till att analysera resultatet. Urvalet i studien utgjordes av verksamma lärare på lågstadiet.I bearbetning av resultatet framkommer att arbete med problemlösning påverkar elevers motivation till att lära matematik, både positivt och negativt. I resultatet visas även hur elevers motivation påverkas av arbete med problemlösning och varför.

 • 28.
  Frykestam, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Utomhuspedagogik, till vilken nytta?: På vilket sätt använder sig lågstadielärare av utomhuspedagogik?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 29.
  Granberg, Patrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Modig, Robert
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Ja, det fungerar ju inte alltid: Intervjustudie om lärares syn på IKT2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi under hösten 2013 undersökt hur sju stycken lärare i skolor som gett en dator till varje elev ser på sina nya pedagogiska verktyg och vilka utmaningar dessa lärare ställs inför. Vi har använt oss av en induktiv kvalitativ semistrukturerad intervju-metod till denna studie och vår studie innefattar skolor som har antagit någon form av 1 till 1 i sin verksamhet och ligger geografiskt förlagda till sydöstra Sverige.

    Vår undersökning visar på en bild av hur attityderna kan se ut hos lärarna ute i skolorna kring urvalsprocessen, sociala medier, källkritik, läromedelskritik, fortbildning, tekniska problem, lärarnas arbetsbelastning samt digitala lär-resursers mervärden.

    De digitala lär-resurser som informanterna till vår studie använder har till största del varit egenproducerat material och digitala läroböcker. När det gäller olika förutsättningar som ges informanterna till att utveckla sin egen kompetens inom IKT och utveckla bruket av IKT i skolan går det att se att detta skiljer sig mellan skolorna som våra informanter arbetar på. Vissa av våra informanter menar att den kompetensutveckling som erbjuds i form av utbildning för lärarna ligger på för låg nivå, medan andra lärare menar att den saknas helt.

    De huvudsakliga fördelarna våra informanter har uppgett med IKT i skolan är att de kan individanpassa undervisningen bättre för elever som har olika typer av inlärningssvårigheter. Även fördelen att göra undervisningen mer levande och intressant är ett återkommande argument till detta. De nackdelar som våra informanter lyfter i studien är främst problem med den teknik som används. Detta leder enligt flera informanter till att negativ stress oftare uppstår pga. en ökad arbetsbelastning genom dubbelplanering av lektionsmoment.

    Vårt resultat och vår diskussion visar på en delad bild av hur attityderna kan se ut hos lärarna ute i skolorna.

 • 30. Gustafsson, Anna-Lena
  "Man ska väl få bestämma över sig själv eller": - erfarenheter av skolgång och skolbyte hos två elever i gymnasiesärskolan.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 31.
  Haglund, Erika
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  "Det finns ju extrauppgifter i boken": Matematikundervisningens upplägg och påverkan2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

   

   

  I internationella tester såsom TIMSS och liknande kan man se en neråtgående trend i resultaten från de svenska eleverna. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i sin undervisning arbetar för att hjälpa elever med matematiksvårigheter. För att ta reda på det har jag intervjuat lärare i årskurs ett och två. Mitt resultat visar att det viktigaste arbetet inte handlar om att hjälpa enskilda individer utan om att förändra undervisningen för alla elever. Undervisningen behöver bli mindre läroboksbaserad och innehålla mer inslag av konkretisering, diskussioner och samarbete elever emellan. För att detta ska kunna komma till stånd behövs utbildning och tid för lärarna att genomföra ett förändringsarbete.

 • 32.
  Hammar, Johanna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Faktaskriv med eget driv: En jämförande studie av faktatextskrivande på lågstadiet i den traditionella skolan och inom Montessoripedagogiken2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är dels att undersöka de innebörder lärare ger undervisningen med faktatexter och att skriva faktatexter med egna ord på lågstadiet och dels att inom samma område undersöka om det finns några skillnader mellan den traditionella skolan och montessoripedagogiken. För att uppfylla syftet genomfördes kvalitativa gruppintervjuer med lärare från två pedagogiska inriktningar, montessoripedagogiken och den traditionella skolan. 

  Min undersökning visar att när det handlar om att skriva faktatexter och att utmana elever i de yngre åldrarna att skriva faktatexter med egna ord så skiljer sig inte montessoriundervisningen och den traditionella skolan specifikt. De resultat som framkom var att man inom båda pedagogiska inriktningarna utgår från elevgruppen när ett faktatextarbete startas upp samt anser att vikten av begreppsförståelsen är stor. När det kommer till att låta eleverna skriva faktatexter med egna ord visade undersökningen att alla lärare använder samma metod, nämligen att ta bort befintlig text och låta eleverna skriva det de minns. 

 • 33.
  Hansson, Sofia
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Jag var "fel" i skolan: tysta elever ur lärares perspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har många gånger känt mig ”fel” under min skolgång. Utåtriktad, att ta för sig etc. har intalats som positiva egenskaper, medan exempelvis tyst och introvert ofta används i negativ benämning. Vad innebär det att vara introvert eller extrovert? Det är biologiskt mätbart och ärftligt. Våra hjärnor fungerar faktiskt olika. Det styrs av hur vi reagerar på ett ämne som dopamin, och hur våra blodflöden styrs i hjärnan. Introverta visar bland annat högre aktivitet i områden som står i förbindelse med känslocentra i limbiska systemet. Detta innebär bland annat att introverta aktiverar känslor som rädsla och skräck lättare i pressade situationer. Myers Briggs Type Indicator (MBTI) är ett personlighetstest som mäter bland annat extraversion och introversion. Femfaktorteorin mäter också detta, och är idag den enda erkända personlighetsmodellen inom psykologin. Kulturella långtidsstudier visar på att det finns en ökad trend kring utåtriktat beteende sen 50-talet. Att ta plats har blivit en positiv egenskap som uppmanas och hyllas, vår tids ideal. Det finns flera konkreta exempel på vetenskaplig dokumentation om vad som skiljer introverta och extrovert åt i det centrala nervsystemet, i praktiken. Bland annat förbättras extrovertas verbala förmåga i en kombination av tidspress och koffein, vilket är det motsatta hos introverta. Det är viktigt att inte glömma bort att man fungerar olika och har olika förutsättningar. Introverta behöver avskildhet för att överhuvudtaget kunna vara kreativa och produktiva.

  Mitt syfte är att undersöka hur lärare upplever och tänker om de inåtvända eleverna i skolan. Jag har använt elektroniska enkäter som metod för att samla in mina svar. Man kan ana en okunskap kring introversion och extroversion som jag grundar i litteratur och hur majoriteten av lärarna beskriver vad de tänker när de hör ”introvert”. Jag ser också en tendens till okunskap när jag ser till deras svar kring hur de vill göra för att anpassa efter varje individ i klassrummet. Ambitionen verkar vara att anpassa för varje individ, men verkar trots allt ganska ofta falla in på att anpassa efter en mer extrovert personlighet. 

 • 34.
  Hansson, Sofia
  Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.
  Uttryck i rörlig bild: Att göra en egen musikvideo med enkla medel2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Är det möjligt att göra en kvalitativ musikvideo med en liten budget? Flera hävdar att detta är möjligt om man planerar detaljrikt och använder sig av olika knep, som bland annat att inte använda sig av för många miljöer utan istället använda sig av färre miljöer, men från flera olika vinklar och perspektiv för att få till en bra variation.

  Mitt projekt grundar sig i att undersöka detta närmare. En utmaning blev det att göra allt på egen hand, men resultatet växer fram till en musikvideo som dels innehåller klipp från skogmiljöer till en animation som knyter samman det hela till låtens kärna.

  Kärnan i detta är att dela med mig av min process, så att andra som också vill göra en musikvideo kan se vad som går att göra med enkla medel och förhoppningsvis inspireras.

 • 35.
  Hegg, Ann-Marie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan: Några lärares perspektiv på vad som påverkar grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva några lärares perspektiv på hur grundsärskoleelever påverkas av att vara inkluderade i grundskolan.

  För att samla in data till studien har den kvalitativa forskningsintervjun använts som metod. Studien bygger på sju intervjuer med grundsärskolelärare och grundskollärare som undervisar grundsärskoleelever som är helt eller delvis inkluderade i grundskolan.

  Den teoretiska utgångspunkten för studien är Nilholms (2007) beskrivning av tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet.

  Resultatet av studien visar att det finns flera faktorer som påverkar grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan. De faktorer som framträder i studien är organisatoriska faktorer, lärares påverkansfaktorer, såsom deras attityder och kunskaper om inkludering, elevers sociala utveckling och kunskapsutveckling, samt elevers uttryck för påverkan av inkluderingen. I resultatet synliggörs att det finns både möjligheter och svårigheter för eleverna att vara inkluderade, men svårigheterna är övervägande.

  Den slutsats som kan dras av studien är att det finns stora utvecklingsmöjligheter kring grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan. Utvecklingen måste ske på alla nivåer i skolsystemet för att skapa förutsättningar för denna process. I utvecklingsprocessen kommer det att finnas ett behov av speciallärarprofessionen som ser till elevernas individuella behov.

 • 36.
  Hjelte, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Klassrumsinteraktion på högstadiet-är lyssnandet en svårfångad färdighet?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete studerar lyssnandet på högstadiet i en skola i en medelstor kommun i Sverige. Arbetets syfte har varit att undersöka hur lärare och elever når fram till varandra i klassrummet. Empirin samlades in på en multikulturell skola utifrån tre syftesfrågor som behandlade lärarens ledarskap, elevernas uppmärksamhet på läraren samt lärarens uppföljning av elevernas eget arbete, i klassrummet. Tillvägagångssättet för insamling av empirin utgjordes av en etnografisk ansats som inbegrep dels strukturerade observationer av elever och lärare i klassrummet, dels semistruktrurerade, kvalitativa intervjuer och samtal med berörd lärare. Informanterna bestod av sammanlagt fyra klasser i årskurs sju och åtta samt deras respektive lärare, två kvinnor och en man med vardera cirka tio års erfarenhet som lärare på högstadiet. Resultatet i denna studie visar att lärarna var flexibla i sitt sätt att bemöta eleverna, samt att anpassa undervisningen efter rådande omständigheter. Samtliga lärare upplevde dock ett visst motstånd från många elever när det gällde elevernas förmåga eller vilja att lyssna och ta emot information, i synnerhet i helklass eller grupp. De kvinnliga lärarna upplevde till större del jämfört med den manliga läraren att eleverna överlag lyssnade okoncentrerat. Utifrån observationerna gav eleverna å sin sida bevis på olika handlingar, vilka pekade på fler svårigheter än förtjänster med att lyssna och förstå det läraren sade; svårigheter som lärarna bekräftade i intervjuerna. Svårigheterna fick en del elever att framstå som tämligen ointresserade av skolarbetet, vilket resulterade i negativ påverkan på deras utnyttjade lektionstid. Resultatet från lärarnas uppföljning av elevernas arbete visade olika former av individuell stöttning, exempelvis genom individuellt anpassade arbetsuppgifter, vilket eleverna dessvärre ofta avvisade. I denna studie framkommer också att lärarna gärna skulle samtala med kollegor om undervisningen i klassrummet, men att andra diskussionsämnen tar överhanden. Hur viktigt är lyssnandet för kommunikation och samspel egentligen? Ettt oväntat resultat framträdde, i och med att det inte låg i detta arbetes syfte, viz. att i studien åskådliggjordes en möjlig könsidentifiering mellan kvinnlig lärare-flicka, samt mellan manlig lärare-pojke. Detta samtidigt som alla tre lärarna uppgav att de inte medvetet gjorde någon åtskillnad på flicka-pojke i klassrummet.

 • 37.
  Holm, Carolina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Skönlitteraturens betydelse i klassrummet: En undersökning om hur lärare i årskurs 1-3 arbetar med skönlitteratur2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how teachers in primary school work with reading fiction in school as well as how their attitude towards fiction affects their teaching. In the survey, qualitative interviews and observations of teachers are used. The teachers have different experiences. On the other hand, all four of them are actively using fiction in their teaching. By using qualitative interviews and observing from four teachers, I get a picture of how the work with fiction is carried out in school.

   

  The results shows that most teachers work similarly with reading fiction, such as letting the pupils read aloud or read their own book. The teachers spend relatively much time working with reading fiction, about one third of the teaching. In the result, it also appears that the teachers have different opinions about how much time there is to actually work with fiction, they also think it is different from grades 1 to 3. Based on the interviews and the observations, the answer to why teachers believe it is important to read fiction has become clearer.

 • 38.
  Holmberg, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Obekväm hantering: En studie av hur värdegrundsproblematik hanteras i läroböcker2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete utförs en granskning av läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år och gymnasiet. I granskningen undersöks hur läroböckerna hanterar religiösa värderingar som inte stämmer överens med den svenska skolans värdegrund. Hur hanteringen av dessa värderingar yttrat sig i beskrivningar av religionerna buddhismen, hinduismen, islam, judendomen och kristendomen har även relaterats till begreppet andrafiering. Resultaten visar att hanteringen av värdegrundskonflikter i stor utsträckning kan anses vara undermålig utifrån Skolverkets krav på diskussion och tydliga ställningstaganden för värdegrunden. Hanteringen har även visat tecken på att skilja sig beroende på vilken religion som framställts. Detta har medfört att de analyserade läroböckerna överlag kan anses ha ett kristocentriskt förhållningssätt där främst Islam och Hinduism andrafieras.

 • 39.
  Ingelhag, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Samarbete mellan tekniklärare vid framtagning av undervisningsmaterial2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ingången till detta arbete är att författaren upplever framtagning av material att använda i undervisningen som en mycket tidkrävande process. För lärare som börjar undervisa i en ny kurs blir detta extra tydligt när allt material ska tas fram. Med material menas planeringar, lektionsinnehåll, instuderingsuppgifter och bedömningsmaterial. Författaren har förförståelsen att lärare skulle vinna på att samarbeta och dela material mellan sig. I arbetet undersöks, genom en enkätundersökning, hur gymnasielärare i teknik gör när de tar fram material till en ny kurs eller utvecklar materialet till en kurs. Vidare undersöks vilka eventuella hinder det finns för samarbete och vilket material lärare helst vill få tillgång till från kollegor. Resultatet visar att den absoluta majoriteten av lärarna i den undersökta gruppen inte ser några hinder att dela sitt material. Gymnasielärarna i teknik delar med sig. Det kan dock finnas praktiska hinder för om att läraren är ensam på sin skola att undervisa i ämnet, finns det ingen att samarbeta med. Eller att det inte finns någon gemensam lättanvänd Community, en mötesplats på internet, att dela på. I arbetet förs också en diskussion kring möjligheter med digitalisering av material.

 • 40.
  Johansson, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stress, pepp och press: En kvantitativ studie av påverkande stressfaktorer hos elever i gymnasieskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielevers upplevda stressnivå över skolan. Forskningsfrågor som besvaras är om elever känner sig stressade i skolan och om det finns några skillnader mellan könen. Studien ger även svar på vilka faktorer som påverkar stressnivån i skolan. Undersökningen är kvantitativ och 68 informanter deltog. Resultatet visar att majoriteten av eleverna känner sig stressade över skolan, men även att stress kan visa sig vara både positiv och negativ. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen. En stor faktor som påverkar eleverna negativt är betygspress och det som påverkar eleverna mest positivt är peppen de får av sig själva i stressade situationer. Slutsatsen av studien är att stress är ett stort problem i gymnasieskolan, men även en bidragande faktor för motivation och effektivitet. 

 • 41.
  Johansson, Josefin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Multimodala texter med fokus på smartboardtavlor: Skrivundervisning och elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av smartboardtavla2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur lärare på tre olika skolor i Sverige un-dervisar om läs- och skrivlärande och multimodala texter med hjälp av smartboardtavla. Vi-dare har syftet varit att se vilket resultat det ger på elevernas läs- och skrivutveckling.  Tillvägagångssättet har varit tre stycken observationer, en intervju med lärare och elevenkäter på varje skola. Studien har baserats på både kvalitativ och kvantitativ forskning där intervju-erna och observationerna har varit till största delen kvalitativa och elevenkäterna kvantitativa. Utifrån litteraturen som har använts i undersökningen har det visat sig att undervisningen med stöd av multimodala texter ökar med hjälp av den nya tekniken, samt att lärarna och lärarstu-derande kan behöva mer digital kompetens så att de kan hantera den teknik som finns ute på skolorna samt hur undervisningen med hjälp av digital teknik kan se ut. Det kan alltså bli en teknisk fråga och en pedagogisk fråga. Utifrån mina undersökningar har jag fått fram att smartboardtavlan är ett bra och roligt verktyg att använda i klassrummet där multimodala tex-ter ingår. När det gäller de multimodala texterna har litteraturen visat att det både kan vara en svårighet för elever när det kommer till att förstå bilderna men att det även kan medföra att kunskaper lättare kan befästas.  

 • 42.
  Karlsson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Självförtroende och självkänsla: Hur pedagoger stärker elevernas självförtroende och självkänsla2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this essay is to explore how teachers and leisure educators can strengthen and increase students’ self-confidence in different ways in their line of work. I chose this inquest for personal reasons and also because it will be of great aid for me since this is what I intend my future profession to be. For this inquest I have chosen to do five qualitative interviews and two unstructured observations. The inquest was also based on relevant literature connected to its purpose.

  The results show that self-confidence is linked to something the individuals accomplish and that self-esteem is the way they see themselves, an inner feeling. Self-confidence is something that grows by achieved performances and developing your own knowledge while the self-esteem is strengthened by confirmation through other individuals and faith in one’s self.

  As the individual evolves so does the self-image he or she may have of themselves. Self-esteem and self-confidence will vary depending on the response the individual gets from others. Family and friends are the key factors that determine whether self-esteem and self-confidences goes up or down.

  The results also show that the teacher, schoolmates and the school environment have a great impact on self-confidence and self-esteem. The subjects I interviewed press on the importance of a safe environment consisting of good friends and peers who accept faults and imperfections in one and other. The students ought to be able to feel encouraged, supported and guided in order to evolve their self-confidence and self-esteem. The answers during the interviews show that public speaking was used to empower the students’ self-confidence and self-esteem and create a secure place for the students to grow.

   

  Key words: ability, self-confidence, self-esteem, evolvement

 • 43. Karlsson, Anna
  Vad, hur och varför?: Lärare beskriver kunskapsbedömningen i den pedagogiska praktiken i grundsärskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 44.
  Karlsson, Erika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Runesson, Lotta
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Kompetensuvecklingssituationen för lärare i Idrott och hälsa2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aim to investigate the conditions framing the professional development situation for physical education teachers (PE) in a small municipality in the south of Sweden. The Swedish National Agency for Education declare that "focus must be directed towards strengthening the teachers' profession", and that "schools need well-trained teachers and good teaching to help students achieve good results". The study focuses both the schools’ contribution and the way in which the teachers take own initiative and are motivated to develop their professional skills. The investigation is all based on teachers' perspectives. In order to contribute and acquire knowledge of PE teacher’s professional development situation, we have used a survey of a quantitative nature with some qualitative elements which is analysed with the help of framefactor theory and motivation theories.

  Results show that factors like money and time have great influence on the situation. The schools’ contribution is crucial, since many teachers are not involved in individual planning of aims and skills development and forms for their professional development. The result also shows that PE teachers' motivation and attitude are factors to consider.  In what way they take initiative to develop their skills and how they want to achieve professional development is also crucial for the entire professional development situation.  

 • 45.
  Karlsson Rhönnstad, Siri
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Högläsningens betydelse för elevers läsförståelse: Studie om högläsning och textsamtal som didaktiska verktyg i grundskolans tidigare år2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka högläsningens roll i skolan samt hur sambandet mellan högläsning, textsamtal och elevers läsförståelse ser ut. Syftet är även att öka förståelsen för hur verksamma lärare arbetar med högläsning som ett didaktiskt verktyg.

  Min teoretiska utgångspunkt grundar sig i det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i samspel med andra genom att använda språket som ett kulturellt redskap. Den metodologiska ansatsen grundar sig i hermeneutiken där förståelse skapas för människors handlingar. Undersökningen bygger på kvalitativa forskningsintervjuer med öppna frågor för att möjlighet till utförliga svar ska finnas. Urvalsgruppen är verksamma lärare i årskurserna 1-3 då min utbildning inriktar sig dit. 

  Studiens resultat lyfter fram verksamma lärares syn och arbetssätt kring högläsning och textsamtal som didaktiskt verktyg. Resultatet visar att samtliga lärare använder sig av de båda metoderna i skolan. Resultatet visar även att verksamma lärare ser samband mellan högläsning, textsamtal och läsförståelse och hur det kan konkretiseras i undervisningen. Samtliga pedagoger var eniga om att läsförståelsen främjas genom högläsning och genom att interagera med andra genom textsamtal. 

 • 46.
  Klewefjord, Evelina
  Karlstads universitet. Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Estetiskt lärande i grundskolans tidigare år: En studie om pedagogers syn på estetik2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här är en uppsats som behandlar ämnet estetiskt lärande. Fokus ligger på grundskolans tidigare år, då det är där en undersökning genomförts för att ta reda på hur pedagogers syn kring estetiskt lärande ser ut och hur de använder sig utav det i sin undervisning. Det jag velat ha svar på med detta arbete är varför det är viktigt med estetiskt lärande, hur ett estetiskt förhållningssätt bemöts ute på skolorna samt om pedagogerna arbetar på ett estetetiskt sätt och i så fall hur. Undersökningen skedde med hjälp av en kvantitativ metod. Fyra skolor har deltagit i undersökningen och alla de som svarat på min enkät är alla verksamma som lärare i förskoleklass till årskurs fem, eller fritidspedagoger.

  Det som framkommit under arbetets gång är att de flesta av mina informanter är positivt inställda till ett estetiskt arbetssätt då de kan se att ett sådant arbetssätt främjar elevers inlärning. Även litteraturen jag använt mig av i arbetet pekar åt samma, positiva håll då estetikens fördelar även där belyses ur olika synvinklar. I stort sett alla som besvarat enkäten hävdade även att de brukar arbeta på ett estetiskt sätt. Att få lära med hela kroppen är viktigt för att befästa kunskapen på ett mer långsiktigt plan.

   

  Nyckelord:

  Estetik, estetiskt lärande, estetiska läroprocesser, varierat arbetssätt 

 • 47.
  Kolmodin, Jonas
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Källkritik2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att ge en överskådlig syn på hur elever tänker kring användandet av internet. Undersökningen belyser även skillnader för informationssökning privat och i skolan, samt skillnader mellan teoretiska och praktiska program. Detta gjordes med hjälp av en kvantitativ metod där respondenterna fick fylla i en enkät. Resultatet har visat på att elever generellt sett använder både Wikipedia och Google i sitt sökande efter information. Det förekommer även en del elever som tror att censur gäller på internet. Eleverna är även ytterst målmedvetna när de söker information och prioriterar högt att informationen skall vara pedagogiskt utformad. Slutsatserna som har dragits utifrån denna undersökning är att eleverna uppvisar typiska beteenden som stämmer överens med vad som kännetecknar Google generationen. Samt att det finns skillnader mellan programmen som är av vikt.

 • 48.
  Lagerwall, Magdalena
  Karlstads universitet.
  Lärare och elevers erfarenheter av undervisning med hänseende till läs- och skrivsvårigheter: Berättelser från ett teoretiskt gymnasium.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how students with reading and writing difficulties have experienced education at upper secondary school. Included in purpose is also to take part of teacher´s experience of tutoring students in readning and writing difficulties. It is a qualitative study and costitutes of life story perspectives. The method used is a semi- structures interviewes, which were held with two of the teachers plus two students in certan readning and writing difficulties.

   

  The result shows that all informants in the study have got their personal view of education in realtion to their reading and writing difficulties. Common for all informants is that both teachers and students have observed that good interpersonal relations is of great importance to have a fully working tutoring situation.

 • 49.
  Larsson, Julia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  "Jag kanske har bedömt bilden lite slarvigt, eftersom texten är i fokus": En kvalitativ studie om hur lärare på lågstadiet arbetar med bedömning av elevers multimodala texter i svenska2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to review how primary-school teachers' assess students' multimodal texts in the Swedish subject. With the aid of theory and previous research, I search for explanations of what affects teachers' assessment of multimodal texts. The essays empirics consists of qualitative interviews of teachers, with the intention of gaining insight into how the work on assessment of multimodal texts can look like. All teachers who participated in the interviews teach Swedish in primary-school. The result shows that teachers assess multimodal texts in similar ways, as the teachers mean that they use formative assessment, summative assessment and companion assessment when assessing students' multimodal texts. The result of my study also shows that there are some difficulties in assessing students' multimodal texts, partly because the concepts of multimodality and multimodal texts can be difficult to understand. The result also tells that the focus on assessment of multimodal texts easily center the text and that other forms of communication end up in the dark. The result further shows that teachers lean back to the curriculum when multimodal texts are assessed, and that previous experiences, research and awareness about the student's knowledge play a part in the assessment. The results also tells that the teachers in the survey provide students with access to both digital tools and practical materials in the creation of multimodal texts, although in a limited extent.

 • 50.
  Lauten, Cathrine
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Lässtrategin betydelse för elevers läsförståelse: En undersökning av lärares arbetssätt för att främja elevers läsförståelse2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to increase our knowledge of teacher’s work with reading comprehension and reading strategies. In order to get an understanding of how the teachers work with reading comprehension, I have performed qualitative interviews with five practicing primary school teachers.

  The result shows that all the teachers consider that it is important to work with reading comprehension and reading strategies in primary school. The result also shows that the teachers are using different tools and different teaching methods to support and to facilitate the development of the pupils. 

123 1 - 50 of 106
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf