Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 826
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Westerlund, Alejandro
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Adoptivfamiljens möjligheter: En intervjustudie om nyblivna adoptivfamiljers handlingsutrymme i samhället2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning inriktad på adoptivföräldrars upplevelser av föräldraskapet eller support och stöd från samhälleliga instanser är inte omfattande, speciellt inte i svensk forskning. Syftet med den här studien var att undersöka adoptivföräldrars upplevelse av stödfunktioner och samhällsservice under de första fem åren efter hemkomst med adoptivbarnet eftersom det är viktigt att få ett perspektiv på stödet från samhället under de tidiga åren då det adopterade barnet knyter ann till familjen. Studien utfördes genom intervjuer med fyra adoptivföräldrapar plus den ena föräldern till ett adoptivbarn. Intervjuerna utforskade hur de upplevt sitt handlingsutrymme i förhållande till deras tillgänglighet av samhälleliga resursinstanser under det tidiga föräldraskapet. Resultaten analyserades utifrån Amartya Sens teoretiska perspektiv capability approach som mäter hälsa genom att accentuera individens behov och frihet att själv välja vad som uppfattas som nödvändigt och viktigt. 

  Resultaten visade att adoptivföräldrarna överlag var nöjda med relationen de haft med skola, barnhälsovård, socialtjänst och övriga resursinstanser. En viktig del av handlingsutrymmet för familjerna var även privata relationer med andra adoptivföräldrar och adoptivbarn. Även internet nätverk eller grupper för adoptivfamiljer var dem till viss mån behjälpliga. Trots det menade föräldrarna att förståelsen för deras adopterade barns behov i alla samhälleliga instanser behövde förbättras, både överlag för adopterade barn, men även att de individuella behoven för adopterade barn behövde uppmärksammas mer.

 • 2.
  Kostiainen, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wetterborg, Jennie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ‘‘Allt har en negativ baksida också’’: En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors upplevelser av sociala medier och deras psykiska välmående2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att, genom semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor, studera kvinnornas egna upplevelser av de sociala medierna Facebook och Instagram, samt hur deras användning av dessa sociala medier eventuellt påverkar deras psykiska välmående. Detta förväntas bidra till en ökad förståelse om sociala mediers inverkan på människors hälsa. De teoretiska utgångspunkter som är centrala i denna studie är socialkonstruktivism, identitetsteori samt social jämförelseteori. Studien utgår från en fenomenologisk ansats vilket innebär att vi genom intervjuer ämnar studera kvinnornas subjektiva livsvärld utifrån deras egna erfarenheter och upplevelser kring ämnet sociala medier. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor i åldern 18-25 år, där en form av snöbollsurval har använts. Vidare har en tematisk analys genomförts, där teman identifierades utifrån vad som framkom i intervjumaterialet, som i sin tur analyserades i relation till de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning. Studiens resultat visar att det bland informanterna finns en stor variation i upplevelser av sociala medier som innefattar både positiva och negativa aspekter. Vidare framkom det att samtliga informanter upplevt att deras psykiska välmående påverkats av de sociala medierna Facebook och Instagram. Men hur och i vilken utsträckning de upplever sig ha blivit påverkade anger de främst berott på det dagliga humöret. Utifrån kvinnornas upplevelser gällande hur deras psykiska välmående påverkas av de sociala medierna, framträder känslor såsom avundsjuka och otillräcklighet kopplat till att de jämför sig med andra. Ur detta framträder känslor kring att vara missnöjd med sig själv och sin tillvaro, vilket i sin tur påverkar kvinnornas syn på sig själva. Kvinnornas upplevelser tolkades utifrån Giddens identitetsteori, då kvinnorna berättade om att de framställer och granskar sig själva och sina identiteter i förhållande till andra personer i dessa sociala medier. Att kvinnorna jämförde sig med andra och hur detta inverkade på psykiskt välmående tolkades utifrån Festingers sociala jämförelseteori. Vidare kunde den medvetenhet kring normer och beteenden som kvinnorna upplever konstrueras genom sociala medier tolkas i relation till socialkonstruktivismen. Detta har lett fram till en ny kunskap och ökad förståelse om sociala mediers påverkan på unga kvinnors psykiska välmående. Däribland att det finns en medvetenhet gällande sociala mediers påverkan samt hur denna påverkan visade sig vara högst individuell och föränderlig utifrån dess subjektiva kontext. 

 • 3.
  Strömdahl Östberg, Adam
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Helperin, Simon
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den (själv)medvetna konsumenten: Politisk konsumtion och studenters strävan efter erkännande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta studenter som identifierar sig själva som medvetna konsumenter använder politisk konsumtion som strategi för att söka erkännande inför sig själv och andra. Studien tar särskild hjälp av teoretiska begrepp konstruerade av Pierre Bourdieu. Metoden som används för datainsamling är semistrukturerade intervjuer. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: Vilka strategier använder åtta studenter för att söka erkännande genom politisk konsumtion? Vilka blir konsekvenserna av dessa strategier och hur skiljer de sig mellan männen och kvinnorna i studien?

  Tidigare forskning visar att hur mycket av en persons konsumtion som är politisk beror på position och roll i samhället. Framförallt kvinnor och de med akademisk utbildning tenderar att vara de största politiska konsumentgrupperna. Vidare vet vi att Sverige internationellt sett har relativt hög politisk konsumtion. Många upplever att det är svårt att göra rätt inför sig själva och inför samhället i relation till politisk konsumtion. Genom Bourdieus teoretiska perspektiv där både aktören och strukturen fångas in i begreppet habitus har vi undersökt hur åtta studenter i Stockholm hanterar frågor om rätt och fel i relation till politisk konsumtion. Resultat och analys presenteras utifrån följande teman: Att konsumera politiskt; Kunskapskapital; Konstruktionen av ett självreflexivt habitus. De två första temana beskriver strategier för att nå erkännande, det vill säga ackumulera vad Bourdieu kallar symboliskt kapital, det sista temat ämnar till att beskriva aspekter och konsekvenser av respondenternas habitus utifrån dissonans, ambivalens och skam. Slutligen pekar studien på en skillnad i hur män och kvinnor känner kring politisk konsumtion. Denna studie är explorativ och uppmuntrar till vidare studier om såväl studenter som andra samhällsgruppers relation till politisk konsumtion.

 • 4.
  naomi, korang
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ett jobb för en kvinna?: En kvalitativ studie om genusföreställningar bland förskolelärare.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka genusföreställningar som förknippas med

  förskolläraryrket från förskolepersonalens perspektiv. Vidare undersöks om

  förskolepersonalen upplever att de påverkas av dessa föreställningar. För att studera

  fenomenet har jag förhållit mig till två teoretiska ramverk: doing gender perspektivet och

  Collins perspektiv om genus. Dessa är teoretiska förhållningssätt som betonar att genus

  skapas i den vardagliga praktiken bland människor i social interaktion.

  Empirin har tagits fram med hjälp av den semistrukturerade intervjumetoden, där sammanlagt

  sex intervjuer har gjorts med jämn könsfördelning. Denna fördelning var en strategisk sådan

  för att få en så rättfärdigad bild av fenomenet som möjligt.

  Resultatet visade att förskolepersonalen är medvetna om de genusföreställningar som

  förknippas med deras yrke men tycker att denna tvetydiga syn är väldigt gammalmodig.

  Förskolläraryrket präglas av föreställningar kring vad som anses vara maskulint och feminint,

  detta är något som även uttrycks i skillnaden i arbetsuppgifter mellan kvinnlig och manlig

  personal. Respondenterna beskriver också hur skillnader i bemötande bland vänner, familj och

  barnens föräldrar påverkar det dagliga arbetet och menar att det kan ligga till grund för den

  låga representationen av män i yrket. Vidare menar samtliga respondenter att förskolan skulle

  gynnas av att fler män söker sig till yrket.

 • 5.
  Blomberg, Kalle
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Financial Fetishism: Neoliberal Power and the Fictitious Sources of the Swedish Economy2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis explores the conditions of neoliberal power through the lens of finance as a specific form of social mediation. Based on the recognition that neoliberal financialisation is mediated by financial forms that are characterised by a high degree of abstraction, the conceptualisation proceeds through an immanent critique aimed at tracing out the social sources behind them. In doing so it seeks to uncover the deep structures that make neoliberal power possible yet which tend to remain misrecognised through the refraction produced by its apparent forms. The highly financialised economy of Sweden serves as the concrete case for examining this social phenomenon. Neoliberal power, it is argued, derives its strength from a deepening fetishism that naturalises the alienated condition of the globalised capital relation, ultimately rooted in the way that money absents its own social source. This absenting gives rise to the false but necessary narcissistic social consciousness upon which the process as a whole relies. The absence of a concept of money’s own absenting in theories of neoliberal power tends to reproduce the detotalizing abstraction that the process itself depends on, with implications for the possibility for transformative change.

 • 6.
  Östlund, John
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Herren på täppan: En analys av kvinnornas underrepresentation på auktoritetspositioner i Sverige 20102018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnornas underrepresentation på auktoritetspositioner är ett allmänt känt faktum som ökar med högre hierarkiska positioner och den svenska forskningen kring fenomenet har pågått i mer än 20 år. Den kvinnliga underrepresentationen har ofta diskuterats med bakgrund i familjeperspektivet, eftersom kvinnor konstaterats bära huvudansvaret för barnomsorgen som bland annat minskar tiden i förvärvsarbete. Den svenska forskningen har även noterat att män och kvinnor till stor del hade anställningar inom olika organisationer och yrken. Det benämns som horisontell könssegregering och hade samband med olika karriärmöjligheter för arbetstagarna.Denna uppsatsen visar att andelen auktoritetspositioner är större i de blandade yrkena, i förhållande till de mer könssegregerade yrkena. Sambandet hos de blandade yrkena visar dessutom en ökad vertikal könssegregation hos auktoritetspositionerna, i jämförelse med mer könssegregerade yrken. Den ökade sannolikheten för en arbetstagare att vara i auktoritetsposition har framförallt männen jämförelsevis med kvinnorna, i de blandade yrkena.

 • 7.
  Martinez, Ivve
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hur nära kan Man vara?: En studie om mäns relation till intimitet och närhet kopplat till normer kring att vara man.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utöka kunskapen kring maskulinitet och normer kring att vara man kopplat till mäns relation till intimitet och sexualitet och genom det bidra till en vidare diskussion om jämställdhet. Forskningsstudiens fokus breddar begreppet jämställdhet genom att den bidrar till att utöka kunskapen om ojämställdhet som existerande även inom könskategorin män, och inte enbart mellan kvinnor och män. Studien har utgått från följande två frågeställningar; Hur ser män på intimitet och närhet kopplat till manlighet och normer kring att vara man? Samt; Ligger föreställningar om hegemonisk maskulinitet i vägen för mäns intimitet?

   

  Detta är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Utifrån uppfattningen att manlighet är en social konstruktion har forskningen till denna uppsats syftat till att undersöka den ontologi som föreligger utifrån mäns upplevelser av att vara man. Detta genom intervjuer med sex män för att undersöka deras personliga erfarenheter och upplevelser kopplat till forskningsfrågorna. Det teoretiska ramverket för analys har baserats på Connells teori om hegemonisk maskulinitet, doing gender begreppet av West och Zimmerman samt teorier om intimitet utvecklade av Giddens och Prager.

   

  Studien visar att manlig fysisk intimitet är starkt sammankopplad med sexualitet och att normer kring att vara man ligger i vägen för mäns utveckling av intima relationer av psykisk karaktär både med sig själv och andra. Detta kan förklaras av bland annat hegemoniska ideal där heteronormativa föreställningar hierarkiskt delar in män och beteenden i manliga eller icke manliga. Trots att känslor och känsloarbete inte kan förklaras av binära biologiska skillnader behandlas de fortfarande som mer eller mindre naturligt kopplat till det biologiska könet vilket får begränsande funktioner för individen. För män innebär det en känslomässig styrning som upplevs som negativ i relation till andra män men ännu mer i relation till sig själv.

 • 8.
  Afsharian, Parastoo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lundberg, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kan alla nå toppen?: En kvantitativ studie om könsskillnader i olika befattningar på den svenska arbetsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden återfinns ännu idag inom olika sektorer, yrken och branscher. Trots flertalet tidigare forskningar samt politiska insatser har vi inte nått en jämställd arbetsmarknad. I denna studie avser vi att undersöka könsskillnaderna i upplevda avancemangsmöjligheter och huruvida det förefaller sig i både de högre och lägre befattningarna. Det teoretiska ramverket utgår från teorier som vanligtvis används för att förklara könssegregeringen på arbetsmarknaden, nämligen glastaket, glashissen och diskriminering. Tidigare forskning som har undersökt detta fenomen har visat på att kvinnor förr eller senare stöter på barriärer som hindrar de till avancemang. Viss forskning menar på att dessa hinder förekommer i de högre positionerna, medan annan forskning menar på att det förekommer i de lägre positionerna. Denna studie baserar sig på datamaterial från Levnadsnivåundersökningen 2010, där urvalet består av män och kvinnor i åldrarna 25–60 som har en anställning. Resultatet visar på att det är högre sannolikt att en man upplever interna avancemangsmöjligheter, än en kvinna. Däremot visar resultatet inte på att individers familjeliv har en effekt på upplevda interna avancemangsmöjligheter. Vid en uppdelning av de olika befattningarna visar resultatet vidare på att enbart kvinnor i de lägre befattningarna upplever sig ha svårt att avancera sig internt jämfört med män. Vid kontroll av individ- och arbetsrelaterade faktorer visar resultatet på att könsskillnaderna består enbart för respondenter i de lägre positionerna, vilket vidare stämmer överens med teorin om glashissen. 

 • 9.
  Hedermo, Viktor
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kollektiv identitet och bevarandestrategier i Malmberget: En studie om samhällsomvandlingen i Gällivare kommun2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Focusing on the town of Malmberget in northern Sweden, this study addresses the relationship between place, identity formation and social transformation among mining communities. Due to an expanding mining area, the town is being gradually demolished and remaining inhabitants will eventually have to be relocated. Concurrently, urban expansion plans are underway in the neighboring town of Gällivare. The aim of the study is to examine whether and how collective forms of identity are constructed in relation to Malmberget as place. What are the main values underlying such collective identity and are they being taken into considerations in the expansion plans? The study also examines if and how any attempts to preservation have been made in response to the demolition and redevelopment.

  The study is primarily based on interviews with inhabitants of Malmberget. It also draws on qualitative content analysis of documents on the expansions plans. As the study focuses on notions of place and collective identity, in its theoretical framework Lefebvre’s spatial triad is combined with a phenomenological approach of place and Jenkins’ conceptualisation of collective identity.  

  The findings suggest that there exists a collective ‘Malmberget identity’ consisting of certain values connected to place relations and community history. Some aspects of these values have implicitly been taken into considerations in the expansion plans in Gällivare, but far from all of them. The study also shows how interviewees have enacted preservation strategies as a way to cope with the urban transformation and to protect their shared collective identity.

 • 10.
  Derholm, Katrin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kvinnliga läkares upplevelse av stress och hälsa: En kvalitativ studie om kvinnliga läkare i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flera studier visar att läkare oftare lider av stress och psykisk ohälsa än andra yrkesgrupper. En del studier anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än manliga läkare. Det faktum att kvinnliga läkares självmordsfrekvens är högre än i normalbefolkningen visar att det finns ett problem. Teorier om detta fenomen hävdar att det kan ha ett samband med läkarnas överstimulerande och stressfyllda arbetsmiljö. Syftet med denna studie är att genom intervjuer, med sex kvinnliga läkare, undersöka deras upplevelse av stress utifrån ett genusperspektiv. Mina huvudfrågor är: Hur upplever kvinnliga läkare stress? Hur påverkar genus kvinnliga läkares stress och ohälsa och hur upprätthålls och skapas detta? Hur försöker kvinnliga läkare hantera sin stress och ohälsa? I min studie använder jag mig av ett genusperspektiv för att undersöka om genus påverkar kvinnliga läkares upplevelse av stress. Jag använder mig framförallt av Yvonne Hirdmans genusteori som belyser hur genussystemet och genuskontraktet skapar hierarkier och ojämlikhet mellan könen. För att ge en djupare förståelse av stress presenterar jag en definition av stress, dess innebörd och konsekvenser samt några hanteringstrategier som kan användas när stress uppstår. Vidare presenterar jag tidigare forskningsresultat som jag anser relevanta för studien. Jag använder mig av en kvalitativ analys där jag har intervjuat sex kvinnliga allmänläkare i åldrarna 50–60 år boende i Stockholms län. Intervjuerna var semistrukturerade och varade cirka i 40–50 min. Min studie visar att stress är en påfallande viktig negativ faktor för de kvinnliga läkarna som intervjuades och att genussystemets och genuskontraktets mekanismer påverkar deras upplevelse av stress både i och utanför arbetet. Samtliga kvinnliga läkare i studien har upplevt känslan av stress och har haft både psykiska och fysiska stressrelaterade symtom. Anledningen till den ökade stressen är bland annat kraven från omgivningen och på sig själva om att prestera sitt yttersta. 

 • 11.
  Ekström, Elisabeth
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Melas, Stephanie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Motivationsfaktorer på arbetsplatsen: En kvalitativ studie kring vad som får medarbetare att känna motivation på en arbetsplats2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie var att undersöka hur arbetstagare upplever betydelsen av motivation på en arbetsplats. Vi var intresserade av vad som får arbetstagare att känna arbetstrivsel och vilka faktorer som påverkar arbestagare till att stanna kvar på en arbetsplats. Vi använde oss av Frederick Herzbergs tvåfaktorteori som är en av de mest använda teorier inom motivationsteorier som verktyg för att besvara vår frågeställning. För att kunna utföra studien så genomfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer med revisorer på en internationell revisionsbyrå. Intervjumallen konstruerades utifrån Herzbergs tvåfaktorteori och resultaten tolkades med hjälp av en teoristyrd tematisk analysmetod och kategoriserades till olika hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer sammanfattades till lön och andra förmåner, arbetsmiljö och relationer. Moivationsfaktorer sammanfattades till utveckling, prestation/utmaning och erkännande. Resultatet av den erhållna empirin visade att hygienfaktorerna inte skapar trivsel i sin närvaro men att motivationsfaktorerna skapade motivation och arbetstrivsel i sin närvaro. Detta gör att resultaten stödjer Herzbergs tvåfaktorteori om arbetsmotivation.

 • 12.
  Lindkvist, Jessica
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Petersson, Melissa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Organisatorisk lojalitet hos arbetstagare: En kvalitativ studie om hur organisatorisk lojalitet ändrats hos arbetstagare i samband med omorganisationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie har fokuserat på organisatorisk lojalitet inom en storbank i Sverige. Syftet har varit att se hur den organisatoriska lojaliteten förändrats över tid i samband med omorganiseringar så som personalneddragningar inom organisationen. Studien har använt Boulians definition på organisatorisk lojalitet som ett definitionsverktyg, därför har resultatet delats in i de tre blocken; tro och acceptans - bild av organisationen, vilja att vara kvar - trygghet och vilja att anstränga sig - engagemang. Resultatet har sedan kopplats mot Hirschmans teori om sorti och protest samt Allen och Meyers lojalitetsmodell. Utav resultatet kan vi se en stark koppling mellan en sänkt organisatorisk lojalitet i samband med omorganiseringen inom storbanken. Det visas en enad bild bland informanterna om att bilden av företaget förändrats och att tryggheten blivit mindre. Däremot syns en mer splittrad bild gällande engagemanget i arbetet och hur den förändrats över tid. Resultaten som dragits av denna studie har varit viktig, då vi står inför stora samhällsförändringar, framförallt på arbetsmarknaden som idag rör på sig snabbare än förr. Dessa förändringar har bland annat bidragit till omorganiseringar inom många företag, därför kommer studien kunna bidra till detta växande forskningsfält.  

 • 13.
  Gunnarsson, Kajsa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  “Out of sight, out of mind”: -A qualitative study of the interrelated character of workplace attitudes and the within-couple division of parental leave2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis examines how couples, aiming for a gender equal division of parental leave, experience the interrelated character and process of workplace attitudes and division of parental leave. The data comes from an interview study with twenty couples, of which thirteen are included in this study. The interviews are conducted in 2009 before their first child was born and again in 2010 or 2011, about a year and a half after their child was born. The interviews are a part of the project Between dream and reality. International and national studies of parenthood and work from a gender perspective [1](principal investigator Marie Evertsson) and was financed by The Swedish Research Council. The interviews have been analyzed from an Expectation States Theory and Doing Gender perspective with an aim to examine which mechanisms differ between the couples that were able to realize their planned division of parental leave and the couples that were not. The results show that the men working in workplaces where attitudes towards them taking a relatively long parental leave were positive also took a relatively long parental leave. On the other hand, many of the women who reported being in a workplace where attitudes to parental leave were positive, took a fairly short parental leave. The workplace support resulted in different outcomes for the men and the women, a relatively long parental leave for men and a relatively short parental leave for women. This could be explained by the different expectations society has on men and women, women are assumed to take a bigger part of the leave than men are. This can indicate that support is more important when breaking the traditional norm than it is when following it. The couples that divided their leave equally were very determined about their division. The couples that did not share their leave equally, were generally not as determined and therefore generally more open to the opinions and attitudes of prevalence at the workplace. The women that took a bigger part of the leave than their partners had a hard time returning to work after their parental leave, they often felt down-prioritized at the work place. The men that took a smaller part and the couples that divided their leave equally did not have a hard time returning to work.

  [1] Mellan dröm och verklighet. Internationella och nationella studier av föräldraskap och arbete ur ett genusperspektiv

 • 14.
  Ellfolk Kenttä, Ellen
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The mental wellbeing of parents and the childless in a European context: The case of France and Sweden2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A growing number of individuals in Europe and other developed regions of the world are

  remaining childless throughout their life course. These individuals will lack major social and

  caring components relative to parents and likely have other needs and issues as they age and as

  the proportion of childless continues to grow. It has previously been shown that partnered

  individuals and parents’ live longer and healthier lives, but studies into the mental health of

  childless individuals have been inconclusive. In the present study I investigate the relationship

  between mental wellbeing and childlessness in France and Sweden. The mental wellbeing of the

  respondents was measured using a short-form of a depression scale. The result of the study

  showed that the effects of childlessness were affected by country of residence, gender, parental

  status as well as marital status. Further, a poor relationship to one’s children had a negative

  impact on mental wellbeing. Individual attitude towards childlessness did not have an effect on

  mental wellbeing however, and contrary to previous studies and the first hypothesis of this study,

  being childless did not have a negative effect on mental wellbeing. The results are limited by the

  nature of the sample, where a more complete measure of the depression scale would have been

  beneficial. Future research could further investigate the significance of positive family

  relationship compared to those with poor relationships and the childless. As the proportion of

  childless individuals continues to grow there will be ample research opportunities into their

  mental wellbeing.

 • 15.
  Magnusson, Martina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Drakengård, Alexandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Varför arbetar människor övertid?: En kvantitativ studie om hur inställning till arbetet, kön och familjetyp inverkar på övertidsarbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknaden idag blir allt mer föränderlig och flexibel, vilket har påverkat arbetsgivarna till att ge arbetstagaren större utrymme att kombinera karriär och familjeliv. Varje vecka arbetar en av fem personer i Sverige övertid och den genomsnittliga övertiden är 6.2 timmar per person och vecka. Tidigare forskning har poängterat att arbetsgivaren föredrar att befintliga arbetstagare arbetar övertid snarare än att rekrytera ny personal. Denna studie ämnar att belysa olika aspekter till varför individer väljer att arbeta övertid och vem det är som gör det. Den huvudsakliga frågeställningen i studien är huruvida inställningen till sitt arbete påverkar mängden övertidsarbete. Vidare undersöktes det om könsskillnader föreligger i övertidsarbetet till följd av om personen har barn. I denna undersökning har data från Levnadsnivåundersökningarna (2010) använts för att identifiera mönster av övertidsarbete. Resultatet visar att personer med en hög inställning till sitt arbete är mer benägna att arbeta övertid än personer som uppgivit en låg inställning. Vidare identifierades det att en större andel män tenderar att arbeta mer övertid än kvinnor. Kontrollerat för barn i hushållet kan könsskillnaderna snarare förklaras av huruvida individerna har hemmavarande barn eller ej.

 • 16.
  Stelin-Nilsson, Emma
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Evertsson, Sandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Är de akademiska IT-utbildningarnas dagar räknade?: Accelerated Learning - utbildningsmarknadens sätt att möta kompetensgapet inom IT2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Snabb teknologisk utveckling och intensiv digitalisering i samhället har bidragit till att IT-kompetens saknas i den utsträckning som efterfrågas vilket skapar kompetensbrist på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att undersöka utbildningsformen Accelerated Learning och vilka möjligheter den skapat för individer som genomgått en utbildning med denna intensiva lärandemodell. Vi har valt att gräva djupare i utbildningsformen genom att studera upplevelsen samt karriärmöjligheterna i samband med genomförd utbildning för att få en djupare förståelse kring utbildningsformens integrering och påverkan på de individer vi intervjuat samt effekten på organisationens anpassning till digitaliseringen.

   

  Vi har utifrån en kvalitativ ansats utfört djupintervjuer med tio olika individer som alla studerat på Academy, en skola som tillämpar utbildningsformen Accelerated Learning. Det är en ny utbildningsmodell på marknaden som det ännu inte forskat brett kring. Detta var en motivation varför vi ville gräva djupare i utbildningsformen. Vi valde att utgå ifrån sociologiska teorier med fokus på organisationer i samhället samt samspelet med individerna. Detta gjorde vi genom att välja organisationsekologin samt Anthony Giddens strukturerings- och modernitetsteori.

   

  Utifrån resultatet visar vår studie på att utbildningsformen Accelerated Learning möjliggjort för våra intervjupersoner att byta yrkesinriktning mitt i karriären, få praktisk erfarenhet på kort tid samt utveckla en kombinerad kompetens med IT som nisch. Vidare tyder vårt resultat på att utbildningsformen kan ha en positiv påverkan på organisationer som snabbt behöver få in människor med praktiskt relevant och dagsaktuell kunskap samt kombinerad kompetens. Resultatet indikerar även på att utbildningsformen kan främja organisationers anpassning till arbetsmarknaden och det digitala samhället. 

 • 17.
  Ehrenpil, Johan
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Patrik, Hofstedt
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Är emotionellt krävande yrken också kvävande yrken?: En deskriptiv studie av skillnaderna i män och kvinnors uttag av sjukpenning.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns ett gap mellan kvinnor och män avseende sjukskrivningar, då kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män. Detta har av forskningen förklarats av ett antal olika faktorer. Vi ville därför undersöka om könsskillnaderna i sjukskrivningar fortfarande gäller, samt om de faktorer som tidigare forskning har lyft fram som förklaringar till skillnader fortfarande är hållbara för att förstå fenomenet.

  Vi har kommit fram till att skillnaderna i uttag av sjukpenning idag finns kvar mellan män och kvinnor. Den procentuella skillnaden mellan könen har under en förhållandevis lång tid varit konstant, trots att de totala sjuktalen har sjunkit. Vi har därför valt att studera tre tidigare förklaringsfaktorer till dessa skillnader för att se om dessa har förändrats sedan millennieskiftet. De tre förklaringsfaktorer utgår från fördelningen mellan könen av obetalt hushållsarbete, den könssegregerade arbetsmarknaden och slutligen på ekonomiska drivkrafter. Genom sekundäranalys av data från bland annat Statistiska centralbyrån (SCB) har vi tittat på hur de ovan angivna faktorerna har förändrats under olika år. Eftersom andelen sjukskrivningar mellan könen har varit konstant borde således även förklaringsfaktorerna ha varit konstanta.

  Utifrån resultatet kan vi sluta oss till att utförandet av det obetalda arbetet är mer jämställt mellan könen. Dock ser arbetsmarknaden ut att vara lika segregerad som tidigare forskning har visat, och de ekonomiska drivkrafterna har inte heller förändrats mellan könen. Vår slutsats är att det inte är könssegregeringen i sig, utan skillnader i de krav och den kontroll som föreligger mellan kvinno- och mansdominerade yrken, som kan tänkas vara en av flera faktorer som leder till att kvinnor har ett större uttag av sjukpenning än män. 

 • 18.
  Beramendi Heine, Virginia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  21st Century citizenship: human rights, global civil society and the pushing of boundaries: The role of civil society in the refugee crisis: the case of the Swedish Red Cross.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the last few years, migration towards Europe has intensified as a result of poverty and war in other parts of the world. Now, the European Union finds itself in a “refugee crisis” that has brought about contrasting reactions from within European societies. While many civil society organizations have mobilized for the inclusion of asylum seekers and undocumented migrants, governments have increasingly focused on restricting access and limiting their numbers. This study seeks to understand and explain the role of civil society in the refugee crisis. To this end, citizenship and framing theories are applied to the case of the Swedish Red Cross. Specific “acts of citizenship” carried out by the Red Cross in Sweden, and in Europe more generally, are analyzed. The study’s findings suggest that this civil society organization/movement acts as both a “denationalizing” (Sassen 2002) and a “post-nationalizing” (Bosniak 2006) force as it pushes the boundaries of citizenship from within and beyond the borders of the nation-state. It does this by calling upon international humanitarian and human rights laws and principles and by positioning itself inside and outside the political system at the same time. 

 • 19.
  Bulhan, Ahmed Mohamed
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att definiera extremism: En kvalitativ innehålls analys av begreppet våldsbejakande extremism i Sverige2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  2016 utnämnde den svenska regeringen en nationell samordnare för att lägga upp en strategi mot våldsbejakande extremism (Regeringskansliet, 2016). Då studien syftar att studera om begreppet terrorism är rasifierat och huruvida terrorism beskrivs med hänsyn till fördomar om människors bakgrund eller ursprung - gör författare en analys kring hur Regering framställt och framställer Våldsbejakande Extremismen. Undersökningen tar sin teoretiska utgångspunkt i Robert Miles (1989) rasifieringsteori, och studien använder en kvalitativ innehållsanalys som metodval. Genom att undersöka offentliga dokument som regeringen publicerat i arbetet mot våldsbejakande extremism konkluderar analys att rasifiering förekommer i användningen av ”terrorism” till följd av att Våldsbejakande islamistisk extremism sammankopplas kulturella- och religiösa föreställningar som inte delar samma värdegrund som Västvärlden.Studiens slutsats är att analysens resultat, som understöds av tidigare forskning, påvisar att den politiska kontexten tar ställning i de olika typerna av våldsbejakande extremism. 

 • 20.
  Zambon, Nathalie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att vara, eller inte vara, föräldraledig: En kvantitativ studie om faktorer som styr mäns föräldraledighet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsens syfte är att undersöka faktorer som verkar ha en betydande effekt på huruvida män är föräldralediga eller inte. Teorin och den tidigare forskning som presenteras utgår från både ett ekonomiskt perspektiv samt ett genusperspektiv. Frågeställningarna som vägleder uppsatsen är:

  • Är de relativa resurserna avgörande för föräldraledighetsuttag?
  • Hur påverkar könsvärderingar mäns uttag av föräldraledighet?

  Utifrån ett ekonomiskt perspektiv på tidigare forskning och teori är jag intresserad av att undersöka vad relativa resurser har för samband med mäns föräldraledighet. Jag har använt mig av variabeln utbildning, i relation till ens partner, som ett mått på relativa resurser. Detta eftersom att utbildning ofta är högt korrelerat med inkomst och som oftast är något som individer hinner genomföra innan de skaffar barn. Utifrån ett genusperspektiv på tidigare forskning och teori undersöker jag även faktorerna hegemonisk maskulinitet samt könsnormer och könsvärderingar. Analysen är gjort med hjälp av en logistisk regression i programmet SPSS. Resultaten visar inget statistiskt signifikant samband mellan relativa resurser och föräldraledighet. Resultaten visar inte heller något statistiskt signifikant samband mellan hegemonisk maskulinitet och föräldraledighet. Däremot visar resultaten att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan könsvärderingar och könsnormer och uttag av föräldraledighet på så sätt att en mer traditionell inställning till kön innebär lägre sannolikhet att vara föräldraledig.

 • 21.
  Trygg, Lina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Betydelsen av chefens kön för möjligheten att avancera internt: En kvantitativ studie om könsskillnader i upplevda avancemangsmöjligheter och närmaste chefens kön2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har den vertikala segregeringen på arbetsmarknaden och den låga representationen av kvinnor på chefsbefattningar fått stor uppmärksamhet. Den här studien syftar till att undersöka könsskillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter, där ett delsyfte har varit att undersöka om närmaste chefens kön korrelerar med upplevda avancemangsmöjligheter för män och kvinnor. Den teoretiska ståndpunkten utgår från vanliga förklaringar till könsskillnader i lön och avancemangsmöjligheter: homosocial reproduktion, diskriminering och new home economics. Studien baseras på datamaterial från Levnadsundersökningen 2010, där urvalet består av män och kvinnor med en anställning och som är i åldrarna 20 till 60 år. Resultatet visar att en större andel män än kvinnor upplever att de har stora interna avancemangsmöjligheter. Vid justering för klass, humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer i en multivariat regressionsanalys visar resultatet inte på några signifikanta skillnader mellan könen i upplevda avancemangsmöjligheter. Vid separata regressioner för en manlig närmaste chef och en kvinnlig närmaste chef visar resultatet däremot att det existerar könsskillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter vid en kvinnlig närmaste chef, där kvinnor har lägre sannolikhet att uppleva stora interna avancemangsmöjligheter, justerat för olika humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer. Anmärkningsvärt är dock att det inte går att finna några signifikanta skillnader i upplevda interna avancemangsmöjligheter mellan kvinnor och män vid en manlig närmaste chef, justerat för olika humankapitalfaktorer och arbetsrelaterade faktorer. 

 • 22.
  Rudberg, Anna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lund, Frida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bidrar föräldraledigheten till könslönegapet i Sverige?: En kvantitativ studie om föräldraledighetens påverkan på lönen samt dess interaktionseffekter för könen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie utreder vi om föräldraledighet kan förklara delar av könslönegapet samt om effekten av föräldraledighet på lönen skiljer sig mellan män och kvinnor. Våra hypoteser grundar sig bland annat i teorier kring humankapital, signalering och könsrollssocialisering samt tidigare forskning.

  Studien baseras på data från svenska levnadsnivåundersökningen 2010, vilket är ett riksrepresentativt urval över Sveriges befolkning. Vi har använt en linjär regressionsanalys för att studera effekten av föräldraledighet på lönen, där vi kontrollerar för vanliga faktorer som kan förklara könslönegapet. För att studera om effekten skiljer sig åt har vi utfört separata regressioner för män och kvinnor samt konstruerat en interaktionsmodell.

  Vi finner inget stöd för föräldraledighet som en bidragande förklaring av könslönegapet, istället finner vi att könslönegapet ökar något vid kontroll för föräldraledighet. Vi finner vissa skilda effekter av föräldraledighet på lönen för män och kvinnor, föräldraledighet har en positiv påverkan på kvinnors löner, medan vi för män inte får signifikanta resultat. När vi utreder interaktionseffekter i en gemensam modell finner vi viss signifikans som tyder på att effekten skiljer sig åt mellan könen.

  Vi diskuterar våra resultat i förhållande till teorier och tidigare forskning. Vi diskuterar även eventuella mätfel i datamaterialet som kan ha påverkat våra resultat då dessa skiljer sig så markant från befintlig statistik. Slutligen föreslår vi att studien bör upprepas med ny insamlad surveydata.

 • 23.
  Ahlin, Sofie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Larsdotter, Fanny
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bäckenbottens könade villkor: En kvantiativ analys2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. Vidare är sjukskrivning på grund av sjukdomar och besvär i könsorgan och urinvägar vanligare för kvinnor. Det har dessutom forskats mer på mäns kroppar. Att undersöka hur olika kroppar ger oss olika möjligheter i livet är av samhällsvetenskaplig relevans. Syftet med denna uppsats är att undersöka samband mellan menstruationsbesvär och underlivsbesvär och kvinnors sjukfrånvaro och lön och att jämföra dessa med liknande samband bland män. Detta genomförs genom att jämföra sambandet mellan olika besvär/sjukdomar i bäckenbotten och sjukfrånvaro och lön. Separata analyser görs för kvinnor och män. För att undersöka detta används teorier om stigmatisering, och även Joan Ackers teori om könade organisationer och den till synes könsneutrala arbetaren. Datamaterialet som används är från 2010 års Levnadsnivåundersökning med 2588 utvalda observationer. Datamaterialet analyseras i linjära regressionsanalyser. Resultatet visar att det finns ett starkare samband mellan besvär/sjukdomar i bäckenbotten och lön hos kvinnor än hos män. Denna könsskillnad ses dock inte för sjukfrånvaro. Skillnaden i lön är särskilt tydligt för just underlivsbesvär där det visar sig att kvinnor med svåra underlivsbesvär i genomsnitt tjänar 18,8 procent mindre i månaden än de utan besvär. För männen så verkar inte sjukdomar och besvär i bäckenbotten ha någon betydelse för lönen. Resultatet visar att det finns ett behov av mer forskning kring kvinnors hälsa, framförallt i bäckenbotten, kopplat till livschanser. Det behövs även forskning om den manliga normen på arbetsmarknaden. 

 • 24.
  Lewenhagen, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Coupled careers: Win-win or zero-sum?: How the partner’s occupational status relates to individual labor market outcomes2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The dynamics between partners’ careers have implications for household and gender inequality as heterosexual unions are usually formed by two individuals with similar educational attainment where the man has a stronger labor market position. This paper examines how the partner’s occupational status relates to individual career outcomes, and how the association varies by gender. The literature reports conflicting expectations on the subject. Social capital theory suggests that an occupationally successful partner can be beneficial to one’s career because of useful contacts, information, and advice. Economic theory assumes a negative relationship between the resources of the partner and own career outcomes due to less time and effort spent in the labor market. Using multiple regression analysis predicting hourly wage, annual income, and career progression, the contrasting hypotheses are tested on Swedish panel data including 1,065 married or cohabitating individuals. Results show a positive correlation between the partner’s occupational status at the start of cohabitation and hourly wage and career progression. The association does not differ significantly between men and women. However, the findings show that gender is more important than the partners’ occupational status for the interaction between careers in dual-earner couples. 

 • 25.
  Alexander, Widerberg
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den Andre i svenska valmanifest: En kvalitativ studie av svenska valmanifest och andrafiering inom politisk diskurs2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en studie i hur andrafiering används inom Socialdemokraternas och Moderaternas valmanifest, med syfte att se hur det har använts i diskurser inom politisk kommunikation gentemot potentiella väljare, utifrån frågeställningar om vilken funktion det fyller och hur användningen har utvecklats över tid. Vidare lyfts också frågor om hur andrafiering som process går till och vilka som har kommit att konstrueras som Den Andre. För att kunna studera den politiska diskursen har jag utöver teorier om andrafiering och Den Andre, främst använt mig av Laclau & Mouffes diskursteori, som har ett socialkonstruvistiskt perspektiv på språk och diskurs, för att förstå vilka effekter den politiska diskursen kan ha för samhället. Datamaterialet bestod av Socialdemokraternas och Moderaternas valmanifest inför svenska riksdagsval under en 50-års period, från 1964–2014, med totalt 32 valmanifest. Texterna har kodats och analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på hur det skett en förändring över tid i vilka som andrafieras i valmanifesten, och att även användningen har ändrat karaktär och kommit att få ett allt större utrymme i den politiska diskursen i valmanifesten.

 • 26.
  Martin, Erika
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den höga sjukfrånvaron och psykisk ohälsa som främsta sjukfrånvaroorsak: En textanalys utifrån ett socialkonstruktionistiskt genusperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak ökar för både kvinnor och män. I rapporter, analyser, åtgärdsprogram och tidningsartiklar läggs konsekvent det störst fokus på kvinnors sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som frånvaroorsak, samt i orsaksförklaringar till den höga sjukfrånvaron.

  Utifrån ett socialkonstruktionistiskt genusperspektiv har en textanalys gjorts av sex olika dokument som behandlar sjukfrånvaro och eller psykisk ohälsa som sjukfrånvaroorsak, för att besvara frågeställningar: (1) Hur framställs kvinnor och män i texterna? (2) Finns en eventuell påverkan av genusnormer i hur kvinnor och män framställs i texterna? (3) Återfinns föreställningar om kvinnor, sjukdom, psykisk ohälsa och kvinnors biologiska ”särart”, i texterna som analyseras?

  I textanalysen framkom, i varierande omfattning, att genom att framställa fenomenet (problemet) sjukfrånvaro med tyngdpunkten på kvinnors sjukfrånvaro, där orsaksförklaringar fokuserar på kvinnor och på kvinnors psykiska ohälsa som sjukfrånvaroorsak, skapas och reproduceras en föreställning av ett samband mellan kvinnor, sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.

  Vidare framkom en brist i resonemang om att psykisk ohälsa sedan 2014 är den främsta sjukfrånvaroorsak för män. En tolkning om varför detta ”utelämnas” är att det inte bedöms som relevant, eftersom psykisk ohälsa som främsta frånvaroorsak för kvinnor funnits länge. En alternativ tolkning är att sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som frånvaroorsak associeras med kvinnor. Kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män och därmed en högre andel med psykisk ohälsa som frånvaroorsak. Detta leder till att den höga sjukfrånvaron, dess orsaker osv. kan anses vara ett så kallat. ”kvinnoproblem” och medför en risk att inte uppfattas som ett samhällsproblem. 

 • 27.
  Hagenstam, Angelica
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Posada, Vilda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den olyckliga horan: Diskurser om prostitution i svensk press2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I debatten om prostitution finns många olika perspektiv på fenomenet och dess aktörer. Syftet med denna studie är att identifiera diskurser som är framträdande i diskussioner som rör prostitution, och därigenom bidra till ökad förståelse och ett bättre debattklimat. Studien är en diskursanalys på socialkonstruktivistisk grund. Till hjälp i analysen används Foucaults begrepp pastoralmakt som handlar om omsorg och hjälp genom kontroll och maktutövande. Tidigare diskursanalyser inom ämnet har delat upp diskurserna efter huruvida de syftar till att motverka eller normalisera prostitution. Den svenska sexköpslagen är abolutionistisk och bygger på en könsmaktsordningsdiskurs samt en patologiseringsdiskurs där sexköpare antas lida av psykiska problem. Andra diskurser som identifierats i tidigare forskning är den manliga sexdriftsdiskursen, olägenhetsdiskursen och moraldiskursen. Studien använder kritisk diskursanalys. Urvalet utgörs av 136 svenskspråkiga artiklar som innehåller något av sökorden “prostitution”, “prostituerad” eller “sexarbete” och som publicerats i tidningar eller på webben i Sverige mellan 1 februari - 30 april 2017. Analysen fokuserar på textens lingvistiska uppbyggnad samt intertextualitet, när texten refererar till andra texter eller diskurser. Resultatet visar att abolutionsdiskurser är dominanta medan normaliserande diskurser är ovanliga. Bland de mest dominanta diskurserna finns människorättsdiskursen, könsmaktsordningsdiskursen, patologiseringsdiskursen och diskursen om fattigdom och psykisk ohälsa som motivation till att sälja sex. Att abolutionsdiskurserna är dominanta kan bero på att hjälparbetare som polis och socialarbetare, som främst kommer i kontakt med sexsäljare i behov av hjälp, ges stor makt att tolka fenomenet. Insatser som motiveras med en olägenhetsdiskurs motiveras ofta med en moraldiskurs, vilket leder till att åtgärder som har negativa konsekvenser för sexsäljare presenteras som stödinsatser för säljare. Könsmaktsordningsdiskursens dominans leder till att sexsäljare som är män och transpersoner döljs. Framtida studier rekommenderas fokusera på män och transpersoner och på normaliseringsdiskurser eftersom dessa inte förekom så ofta i detta urval.

 • 28.
  Wasfi, Samar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Noyan, Belinda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket: En kvalitativ studie utifrån ett kvinnligt perspektiv, med fokus på syrianer/assyrier i Stockholm2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie inleder med en kort förklaring och beskrivning till uppsatsens titel samt ämne Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket. Bakgrund till det syrianska/assyriska folket i Sverige samt dess fortlevnad, har föranlett studiens frågeställning: Vilken roll har den syrisk ortodoxa kyrkan i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket i Stockholm, utifrån Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen? Denna forskning avser att studera den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket utifrån ett kvinnoperspektiv med stöd av Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen. För att undersöka detta gjordes sex intervjuer med syrianska/assyriska kvinnor av första generationens invandrare i Stockholm vars ålder varierar mellan 50–60 år.

  Rubriken “2.2 Tidigare forskning” syftar på att ge studien ett underlag samt att komplettera ramarna som huvudteorin strukturerat, för att skapa en bredare förståelse kring frågeställningens användning av begreppen ortodoxa, kyrkan samt folket.

  Studiens resultat har visat att det finns ett visst samband mellan kyrkans roll i sammanhållningen av syrianer/assyrier som folkgrupp i Stockholm; att vara en materiell kollektiv resurs i form av en social arena där individer inom gemenskapen kan mötas samt dela normer, värderingar samt traditioner. Kyrkans huvudsakliga roll är att stå som en arena där Ahrne samt Brunssons (2011) organisationselement kan utövas samt bevaras; medlemskap, regler, hierarki, övervakning samt sanktioner. Resultatet kan ha betydelse för vidare studier inom minoritetsgrupper samt dess fortlevnad.

 • 29.
  Zetterström, Sebastian
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Franchi, Joanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den upplevda balansen mellan ansträngning och belöning hos mellan- och högstadielärare: En kvantitativ studie om psykosocial arbetsmiljö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att mäta balansen mellan ansträngning och belöning hos mellan- och högstadielärare som arbetar på en skola i Stockholms län utifrån Johannes Siegrist ansträngning-belöningsmodell. Vidare är syftet med studien att undersöka om det finns skillnader i den upplevda balansen beroende på kön, ålder, arbetslivserfarenhet i yrket och på nuvarande skola, anställningsform samt om respondenten har barn under 18 år i hushållet. Studien baseras på en enkätundersökning med 48 mellan- och högstadielärare.

  Tidigare forskning om psykosocial arbetsmiljö understryker att de subjektiva upplevelserna och att en fungerade arbetsmiljö är viktigt för en god hälsa hos arbetstagarna. Läraryrket har pekats ut som speciellt utsatt för en sämre arbetsmiljö då det präglas av hög arbetsbelastning kombinerat med tids-och resursbrist.

  Resultatet visar att majoriteten av de undersökta lärarna upplever en obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet vilket är i linje med tidigare forskning om lärares psykosociala arbetsmiljö. Resultatet visar små skillnader baserat på demografiska aspekter, dock urskiljer sig gruppen som 60 år eller äldre, samt de lärare som som arbetat minst 12 år på skolan. Dessa lärare upplever istället en positiv balans mellan ansträngning och belöning, vilket innebär att de blir mer eller tillräckligt belönade i förhållande till hur mycket de anstränger sig i arbetet. Dock visar studien att majoriteten av lärarna i undersökningen upplever en negativ balans mellan ansträngning och belöning, vilket enligt Siegrist teori innebär en ökad risk för stressrelaterad ohälsa.

 • 30.
  Bouvin, Rebecka
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Porsner, Felix
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det omvända ambitionsgapet: En studie av den höga utbildningsambitionen hos andra generationens invandrarbarn2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka om det finns en skillnad mellan barn till invandrare och barn till svenskfödda vad gäller deras studieambitioner. Har barn till invandrare för avsikt att studera längre än sina helsvenska kamrater och förstärks detta när vi jämför barn med samma bakgrund och utbildningsprestation? Kan detta i sådana fall förklaras av att dessa barn har en ambition att erhålla en högre yrkesstatus än sina föräldrar?

  De teoretiska ramverken som används i denna undersökning är primära och sekundära effekter. De primära effekterna består av studentens skolprestation och de sekundära effekterna av de utbildningsval som studenten gör, givet deras prestation. Det kommer i denna studie att fokuseras på de sekundära effekterna. Tidigare forskning visar övergripande att barn till invandrare har sämre prestation (primära effekter) men högre ambition vad gäller sina utbildningsval (sekundära effekter).

  Datamaterialet som används kommer från PISA-undersökningen 2015. Urvalet består av totalt 4.706 flickor och pojkar, födda i Sverige år 1999, som går i nionde klass på grundskolenivå. Studiens beroende variabler är antalet år som studenten avser studera. De kontrollvariabler som används är; kön, antal böcker i hemmet, föräldrarnas utbildningsår, föräldrarnas yrkesstatus, prestation på test samt skillnaden mellan föräldrarnas yrkesstatus och yrkesstatusen som barn vill uppnå. Dessa analyserades vidare med hjälp av multipel linjär regressionsanalys.

  Resultatet visade att barn till invandrare, i Sverige, i genomsnitt har för avsikt att studera längre än barn till infödda svenskar. Vår studie kunde visserligen inte helt redogöra för orsakerna, men viljan att öka sin status tycks vara en starkt bidragande orsak.

 • 31.
  Tibell, Caroline
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det schyssta sexköpet: En diskursanalys av hur sexköp framställs som en legitim handling på diskussionsforumet Flashback Forum2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser hur positiva attityder till sexköp relaterar till kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Tidigare forskning har visat att gruppen sexköpare består av en heterogen skara av män, och studier av dessa mäns bevekelsegrunder för att köpa sex har också genomförts. Forskning har även lyft fram hur sexköp normaliseras när män interagerar och samarbetar med varandra på prostitutionsforum. I denna studie åskådliggörs istället hur sexköpande män upprätthåller en positiv hållning till sexköp i en kontext där ett starkt motstånd mot sexköpet föreligger. Materialet som undersöks utgörs av en diskussionstråd som är hämtad från det internetbaserade forumet Flashback Forum, och som går under rubriken ”Varför köper ni sex?”. I studien tillämpas Hirdmans teori om genussystem samt Connells teori om hegemonisk maskulinitet, och genom den kritiska diskurspsykologins metodologi analyseras hur bilden av sexköp som en legitim handling sammanvävs med såväl könsspecifika normer som med sexköparnas känsloliv. Resultatet visar att framställningen av sexköpet som en legitim handling utgörs av en samling motsägelsefulla föreställningar som aktualiseras i en dynamisk process, vilken anpassas i förhållande till det motstånd som sexköpet möter. Sexköparna ger uttryck för en maskulinitet som inbegriper ett berättigande till kvinnans kropp, och den prostituerade kvinnan uppfattas vara ett bruksföremål på en marknad. Samtidigt beskrivs sexköpet som en frivillig affärstransaktion mellan jämlika parter. Männens förhållande till sina sexköp och till kvinnor präglas av känslor. De känner sig förorättade och förfördelade på det sexuella planet i relation till kvinnor, men samtidigt upplever de sig själva som altruistisk välgörare i bemärkelsen att de hjälper kvinnor genom att köpa sex.

 • 32.
  Turkmani, Nasrin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Division of household tasks and union stability in a gender-egalitarian context: The case of Sweden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study looks at the relationship between the division of household tasks, satisfaction with the household division and the intention/potential intention to break-up in Sweden as a gender-egalitarian context with a high proportion of family dissolution. The framework of the study is relative deprivation theory. The data analyzed is extracted from the Generation and Gender Survey Wave 1 for Sweden. The sample size of the study is 2,170 persons including married and cohabiting heterosexuals with an age range of 20–49 years and the tool of analysis is logistic regression. We find that equal sharing of household tasks is common in Sweden however gender inequality has remained a concern. Our findings highlight that equality in the division of household tasks does not play an important role in family stability but perception of fairness regarding the division of household tasks is the important factor. Our findings also show that married persons and couples in which one of them is on parental leave have lower intention/potential intention of breakup.

 • 33.
  Engström, Sandra
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sanchez Gaba, Marcos
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Du har krav från alla håll”: En kvalitativ studie om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka och försöka förstå hur mellanchefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö och varför just de hamnar i en extra utsatt position. Studiens frågeställningar är: Hur upplever de intervjuade mellancheferna sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd och hur kan dessa upplevelser förstås? Går det att identifiera några skillnader i privat respektive offentlig sektor vad gäller den psykosociala arbetsmiljön för dessa mellanchefer? Har de nya föreskrifterna haft någon inverkan på den upplevda psykosociala arbetsmiljön? För att undersöka detta gjordes sex intervjuer med mellanchefer verksamma i privat och offentlig sektor.

   

  Tidigare forskning om rollen som mellanchef målar upp en ansträngd situation. Gruppen mellanchefer är av extra intresse eftersom deras situation även kan påverka deras underordnades arbetsmiljö, vilket blir studiens motivering. Det teoretiska ramverk som används är Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell. Vidare presenteras tidigare forskning om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö samt skillnader mellan sektorerna. Resultaten bygger på sex teman; rollen som mellanchef, krav, kontroll, socialt stöd, övriga omständigheter och de nya föreskrifterna.

   

  Studien visar att beskrivningen mellancheferna ger av sin arbetssituation stämmer väl överens med tidigare forskning – rollen är komplex. Dimensionen kontroll har en extra framträdande roll i deras upplevelser. Trots detta ger samtliga en relativt positiv bild av den upplevda psykosociala arbetsmiljön. Nyckeln anses vara erfarenhet. Därtill kan vi se att även övriga omständigheter har stor inverkan på upplevelsen. Vi kan inte identifiera några skillnader mellan privat och offentlig sektor. Vad gäller de nya föreskrifterna fann vi ingen inverkan på den upplevda psykosociala arbetsmiljön, inte ännu. 

 • 34.
  Blom, Johanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Emotional regimes and feeling rules in Swedish feminist comics: Breaking or abiding by the rules?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how Swedish feminist comic artists express emotional regimes and feeling rules as displayed by comic characters. Guided by Arlie Russell Hochschild’s understanding of feeling rules and emotion management together with Erving Goffman’s decoding behavior methodology this study seeks to contribute to a deeper understanding of gender emotion management norms. The study uses triangulation, combining analyzes of five semi-structured interviews with Swedish feminist comic artists and visual analysis of roughly 130 comic panels from a selection of Swedish feminist comic books. The findings indicate that Swedish feminist comic artists question and challenge existing feeling rules and, render new visual representations of male and female’s emotion management through their comic characters. Four character design techniques are found (1) mirroring, (2) non-stereotypical representation, (3) removing the male gaze, and (4) not emphasizing differences between male and female characters. A unique connection between expected emotion management and comic character’s body type is also found. This new finding implies that emotions and body type might be important to examine in future research. Unlike previous studies, the visual analysis suggests that emotion and gender need to be examined through several instruments to gain a more nuanced result. The findings motivate treating comics as a culturally significant source of data for future research.

 • 35.
  Kwasniewska, Oliwia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En kvalitativ studie i psykosocial arbetsmiljö i ett tekniskt företag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En god psykosocial arbetsmiljö är viktigt för de anställdas välmående samt arbetstillfredsställelse. Hur god en psykosocial arbetsmiljö är, har att göra med hur mycket kontroll, krav och social stöd en individ upplever att hen har. Syftet med denna uppsats är att undersöka de anställdas upplevda psykosociala arbetsmiljö på ett tekniskt företag som tillverkar mobilapplikationer i Stockholm, där frihet och beslutsutrymme är viktiga aspekter. Samt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar motivationen samt trivsel på arbetsplatsen.

  Detta är en kvalitativ studie av deduktiv ansats som genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fem anställda. Resultatet visar att en god psykosocial arbetsmiljö är grund för de anställdas välmående, produktivitet, motivation samt trivsel på arbetsplatsen. Negativt upplevd psykosocial arbetsmiljö är en effekt av psykiska påfrestningar som stress.

 • 36.
  Walter, Marie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Solgård, Simon
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "En legitim oenighet inom Polismyndigheten?": En kvalitativ studie av maktrelationer utifrån myndighetens omorganisation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen analyserar maktrelationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer hos Polismyndigheten i samband med myndighetens omorganisation 2015. De teoretiska utgångspunkterna i studien är makt och legitimitet. Studiens frågeställningar är:

   

  • Hur har arbetsgivaren och arbetstagarorganisationernas maktförhållande förändrats i samband med omorganisationen utifrån chefsrekryteringarna?
  • Vilken påverkan tillskrivs förändrade maktrelationer mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna för organisationen, sett utifrån chefsrekryteringarna?

   

  Empirin bestod av textmaterial inhämtat från publicerade källor och en egen datainsamling bestående av semistrukturerade intervjuer med representanter från tre arbetstagarorganisationer. I studien uppstod ett bortfall i form av en arbetstagarorganisation samt arbetsgivaren. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet tyder på att de nya riktlinjerna för bemanning, uppsägning av samverkansavtal och betoningen av MBL - Medbestämmandelagen förändrat maktrelationen genom ett minskat inflytande över rekryteringsprocessen för arbetstagarorganisationerna. Sammantaget är slutsatsen att det kan påverka organisationen genom en ökad oenighet mellan parterna och resultera i ett ökat antal utköp och tvister. Omstruktureringar såsom en myndighets omorganisation kan förändra maktrelationer och få konsekvenser för organisationen i sin helhet.

 • 37.
  Borch, Maja
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En stad i förändring: En kvantitativ fallstudie om hur Malmös åldersstruktur har förändrats efter öppnandet av Öresundsbron år 2000 och dess samband med kriminalitet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det första syftet i denna uppsats är att undersöka hur åldersstrukturen i Malmö kommun har förändrats efter Öresundsbron öppnade år 2000 och hur detta kan kopplas till migration. Ett andra syfte är att undersöka om en yngre åldersstruktur har ett samband med kriminalitet i svenska storstads- och förortskommuner. Utifrån dessa syften formuleras frågeställningarna: Hur har Malmö kommuns åldersstruktur förändrats i samband med Öresundsbrons öppnande fram till idag? Hur kan denna förändring kopplas till migration? Finns det ett positivt samband mellan en yngre åldersstruktur och kriminalitet (i svenska storstäder)? Uppsatsen är främst en kvantitativ fallstudie som siktar på att studera en specifik stad och hur denna påverkats av en händelse i form av en broöppning. Metoden som används är sekundäranalys av offentlig statistik där även en multipel regressionsanalys genomförs för att undersöka sambandet mellan en yngre åldersstruktur och antalet stölder och rån. Resultatet visar hur nettomigrationen till Malmö kommun inte ökar direkt i samband med öppnandet av Öresundsbron år 2000 men däremot hur en period av ökad migration, framförallt från Danmark, kommer sex år senare. Vidare syns även hur nettomigrationen till Malmö kommun främst är internationell och även hur den består av många danskar immigranter. I övrigt verkar mönstret av internationell migration till Malmö kommun följa det i resten av Sverige. Resultatet visar även hur åldersstrukturen i Malmö kommun föryngrats väsentligt under 2000-talet och hur detta troligtvis kan kopplas till en ökad internationell migration. Den sista resultatdelen bekräftar ett robust positivt samband mellan andelen unga i en kommun och antalet stölder samt rån i Sveriges storstads- och förortskommuner. Vidare studier kan förslagsvis vara att testa ett samband mellan antalet stölder och rån, eller någon annan typ av brott, och andelen unga i samtliga kommuner i Sverige. Ett annat förslag är en fördjupande studie över de danskar som bosatt sig i Malmö kommun.

 • 38.
  Carlsson, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Fertility intentions of the children of immigrants in Sweden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Molin, Malin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hultgren, Hedda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Flexibla arbetstider, nyckeln till mindre psykisk ohälsa?: En kvantitativ studie på arbetsrelaterade faktorers betydelse för kvinnor och mäns psykiska ohälsa2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan flexibla arbetstider och psykisk ohälsa samt om sambandet ser olika ut för kvinnor och män. Syftet är formulerat med bakgrund i tanken att flexibla arbetstider skulle underlätta vardagen för människor och på så sätt vara positivt för den psykiska hälsan. Tidigare forskning har visat på både positiva och negativa hälsoeffekter där friheten att styra sin egen tid delvis har visats vara positiv för den psykiska hälsan genom att det ger en bättre balans mellan arbete och familj. Den har även dels visat på negativa effekter då ansvaret som kommer med att kunna kontrollera sin tid kan leda till skuldkänslor. Konflikt mellan arbete och familj uppstår då förväntningarna på en person i den ena rollen försvårar möjligheten att leva upp till förväntningar i den andra. Denna typ av konflikt antas vara vanligare för kvinnor då de generellt har ett större ansvar för hemmet än vad män har. I och med detta testas även om sambandet mellan flexibla arbetstider och psykisk ohälsa ser olika ut för kvinnor och män. Datan i studien kommer från Levnadsnivåundersökningen 2010 och omfattar ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning mellan 18-75 år. Urvalet har selekterats för personer vilka är anställda och sambanden har mätts genom linjär regressionsanalys (OLS). Resultatet visar inledningsvis ett samband mellan flexibla arbetstider och psykisk ohälsa för kvinnor men inte för män. Detta samband försvinner dock när vi kontrollerar för arbetsrelaterade krav- och kontrollvariabler varpå det ursprungliga sambandet visar sig vara en proxy för om en person har inflytande över arbetsuppgifter, inflytande över arbetsmetoder och/eller enformigt arbete. Vi diskuterar vidare om det kan vara så att de potentiellt positiva aspekterna av flexibla arbetstider som underlättar vardagen och de negativa, där friheten att styra blir en börda då tiden inte räcker till tar ut varandra. Vi föreslår även vidare forskning på flexibla arbetstider och psykisk ohälsa där även variabler för upplevd konflikt mellan arbete och familj inkluderas.

 • 40.
  Bergling, Sanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Föräldraledighetsfrämjande arbetsplatser: En kvantitativ studie av arbetsplatsers påverkan på fördelning av föräldraledighet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett av de svenska familjepolitiska målen är att hem- och omsorgsarbete ska fördelas jämlikt mellan könen. Föräldraledighetsfördelning är ett mått på detta. Män tar idag ut 25 procent av utbetalda föräldrapenningsdagar medan kvinnor tar ut 75 procent. Forskning har fokuserat på individegenskapers påverkan på föräldraledighetsfördelningen. I denna uppsats undersöks istället arbetsplatsens betydelse. Faktorer som studeras relaterar till krav, kontroll och stöd samt arbetsplatsens sektorstillhörighet. Levnadsundersökningen 2010 ligger till grund för studien. Frågeställningarna är 1) Finns det något samband mellan arbetskrav, arbetskontroll samt tillgång till arbetsrelaterat stöd och föräldraledighetsfördelning? 2) Finns det skillnader i sambandens styrka mellan könen? 3) Skiljer sig eventuella samband mellan föräldrar som arbetar inom offentlig och privat sektor? Resultatet visar att arbetsplatsfaktorer har viss påverkan på hur föräldraledighet fördelas med köns- och sektorsskillnader. För kvinnor inom offentlig och privat sektor har krav- och kontrollrelaterade faktorer betydelse för föräldraledighetsuttag. För män i privat sektor påverkar stödrelaterade faktorer föräldraledighetsuttaget. Inget samband hittas för män inom offentlig sektor. Slutsatsen är att främst kvinnors arbetsplatsfaktorer påverkar föräldraledighetsfördelning, vilket kan bero på att kvinnor upplever en större konflikt mellan arbete och familj. Att studera arbetsplatsers organisering är därför av betydelse för att öka ett jämlikt föräldraledighetsuttag. 

 • 41.
  Olsson Sandberg, Kajsa
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Boudassou Báez, Nicole
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Fund Our Future & Fees Must Fall: En komparativ fallstudie om två studentprotester2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se hur sociala rörelser och stater interagerar, samt hur dialogen ser ut inom respektive part. Frågeställningarna som syftar till att fånga det är således; Hur ser relationen mellan sociala rörelser och stater ut, och hur påverkar var sidas val av strategier motpartens handlingsmönster? Samt; Vilka interna strategier inom kampanj respektive stat är mest framträdande? För att undersöka det har två kampanjer valts ut, Fees Must Fall i Sydafrika och Fund Our Future i Storbritannien. Vidare har nyhetsartiklar valts från sammanlagt nio av ländernas mest lästa nyhetstidningar. Fyra teoretiska ingångar fått vägleda analysarbetet; radical flank effect, symbolic damage, protest policing och eventful protest. Dessa är alla analytiska verktyg som hjälper oss förstå de mångfacetterade dimensionerna som existerar parallellt inom sociala rörelser och statens arbete. Den samlade tidigare forskningen har utforskat specifika delar av de nämnda begreppen, men däremot har aspekternas samverkande förmåga inte tidigare studerats.

  Studiens resultat visar att våldsamma aktioner ofta leds av radikala demonstranter. Dessa leder ofta inte enbart till stor medial uppmärksamhet, utan kan beroende på kontext förändra sociala rörelser och statens interna strategiska struktur. Det innebär även att fredliga aktioner ofta hamnar i skymundan, vilket bidrar till att befästa uppfattningen om att våld krävs för att sociala rörelsers syfte ska synas. Även stater kan uppleva sig nödgade att använda våldsamma strategier i mötet med demonstranter. Vidare visar resultaten på att det finns en interaktiv dynamik mellan kampanjer och stater, som även visar på aktörskap inom respektive part. 

 • 42.
  Hiltula, Paulina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Efigenio Ahlberg, Nasalia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Generell tillit och xenofobi: En kvantitativ tvärsnittsstudie om den gruppspecifika tillitens betydelse för skillnaderi xenofobi2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den generella tilliten har i Sverige länge varit stabil och anses ur ett internationellt perspektiv vara unik. Syftet med denna studie är att studera om det finns ett samband mellan generell tillit och xenofobi. På grund av den minskade toleransen till främlingar under de senaste åren, studeras även hur generell den svenska tilliten egentligen är, eller om den generella tilliten är beroende av gruppspecifik tillit. Studien grundar sig på Robert Putnams teori om socialt kapital samt tidigare forskning som visat på sambandet mellan generell tillit och xenofobi.

  Studien använder sig av data från World Value Survey och behandlar svensk data från 2011. Studiens frågeställningar har besvarats genom en logistisk regressionsanalys. Resultaten visade ett positivt samband mellan låg in-gruppstillit och xenofobi samt ett positivt samband mellan låg ut-gruppstillit och xenofobi. Slutsatsen blev att det fanns ett samband mellan generell tillit och xenofobi. Detta samband kunde även till viss del förklaras av gruppspecifik tillit, där särskilt tillit till individer från andra kulturella sfärer än den egna var av betydelse.

 • 43.
  Breslin, Samuel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Getting down to business: An exploratory study of Swedish nonprofits’ commercial responses to revenue loss2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines whether commercial activity within Swedish nonprofits engaged in international humanitarian assistance stems from previous losses in private and government revenue. Resource dependence theory suggests that nonprofits, as rational actors, will shift their resource-earning strategies in response to competition or a lack of resources. Swedish research has not focused heavily on nonprofit finances and commercial activity. Through constructing a unique dataset with organizational data and sources of revenue for members of the Swedish Fundraising Control (Svensk Insamlingskontroll) from 2011 to 2015, this study tests panel data for patterns in commercial revenue use. Trend analysis, as well as fixed-effect and OLS estimations do not support previous research claiming that increased commercial revenue results from decreases in public and private revenue. Instead, preliminary results suggest that revenue growth and organizational age are positively associated with commercial revenue. Isomorphism is explored as a mechanism and calls for more Swedish research and databases are made.

 • 44.
  Lindberg, Johannes
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Happy Ending för nybörjare: En netnografisk studie om ett sexköpsforum2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet har inneburit nya möjligheter för mänskligheten att kommunicera och organisera sig. I denna uppsats beger vi oss till utkanterna av nätet för att utforska ett sexköpsforum online med inriktning mot thaimassagesalonger. Med hjälp av netnografisk metod och utifrån sociologisk teori undersöks normer och organisering på forumet med fokus på förstagångsbesökaren. En lättare undersökning av förekomst av sexuell tjänst som beskriven av forumets medlemmar återfinns. Studiens resultat tyder på att det analyserade forumet har bidragit till att inspirera och lära förstagångsbesökare till att erhålla sexuella tjänster. Vidare identifieras ett, utanför det publika forumet, informationsubyte av komprometterande information där exakta anvisningar och platsdata utbyts medlemmar emellan. Detta sker i det så kallade privata meddelandet

 • 45.
  Adenfelt, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Home-leaving and Parenthood: Timing of home-leaving and the relation to childbearing behavior in Sweden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Objective: This thesis examines the timing of having the first child in relation to when Swedish men and women leave the parental home. The aim is to explain if any childbearing trends can be detected based on whether one leaves the parental home at a younger or older relative age than the current age norms. The timing of having the first child might be affected by either a speed up/slow down effect (one continues to experience other stages of adulthood faster or slower relative to people of the same age) or an age-norm effect (one tries to counter-act deviation from the home-leaving norm by speeding up or delaying childbearing to align with people of the same age).

   

  Method and Data: Event history analysis is applied using a multivariate piece-wise constant hazard model. The data comes from Swedish register data based on records of the entire Swedish population between 1 January 1953 and 31 December 2012.

   

  Results: The results indicate that Swedish women who leave the parental home younger than the norm run a greater risk of having their first child sooner after leaving the parental home relative to women of the same age. Swedish men who leave the parental home younger than the norm, on the other hand, run a greater risk of having the first child later after leaving the parental home relative to men of the same age. Swedish men who leave the parental home later than the norm run a greater risk of having their first child sooner after leaving the parental home relative to men of the same age while the opposite is true for women. However, the effects of timing of leaving the parental home are relatively small, which can be explained by the very long and stable mean durations found. The peak durations of intensities, i.e. number of years between leaving the parental home and having the first child, for men and women can be found after 10–12 years. The peak durations of intensities are remarkably similar between the genders.

   

  Conclusion: Swedish women who leave the parental home earlier than the norm are more likely to experience a speed-up effect in terms of childbearing and a slow down effect when leaving the parental home later than the norm. Thus, women stick to breaking the normative timing of the life course events once they have started. Swedish men, on the other hand, are more likely to try and catch up with age norms and instead postpone having the first child when leaving the parental home earlier than the norm and speed up having a child when leaving the parental home later than the norm. Men are thus more likely to time having children with men of the same age.

 • 46.
  Saeidibonab, Sepehr
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Homophily and Friendship Dynamics: An analysis of friendship formation with respect to homophily principle and distinctiveness theory2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  People always find themselves interacting with others and forming ties with them; these ties shape an individual’s social network which helps form the self-conception and identity of a person. In discussing the essence of social networks and how they are formed the concept of homophily is of high significance. Therefore, the purpose of this research is to show the association between homophily and the process of friendship formation. As the structure of any social network is important in tie formation, I have also intended to study homophilous tie formation from a distinctiveness theory perspective, suggesting that individuals with minority characteristics are more prone to form friendship ties with each other. The types of homophily studied in this research are gender, religion, nationality/ethnicity, and political views. The data is gathered from the cohort which started grade 10 in upper secondary education in a school in Stockholm in Autumn 2012. The analyses were conducted using logistic regression. The results indicated the existence of gender homophily and national homophily. However, religious homophily did not appear to be significant; political homophily was only significant for individuals who were participating in political meetings. However, due to lack of sufficient data, the relations between network structure and homophilous relations could not be accurately tested. Since the data were not collected randomly and the school was chosen due to its specific characteristics, it is not possible to generalize the results of the research to all of the adolescents living in Stockholm. However, this research sheds some light on the mechanisms at play in friendship formation among adolescents.

 • 47.
  Parada, Niklas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hur sannolik är det för en ensamstående förälder att bli utsatt för brott?: En kvantitativ studie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka sannolikheten för ensamstående föräldrar att bli utsatt för brott och hur andra faktorer hos den ensamstående föräldern påverkar sannolikheten. Den offentliga samhällsdebatten ändrade riktning i förklaringsmodeller för brottslighet, från att handla om gärningspersonens utsatta situation till att handla mer om brottsoffren. Strukturella ojämlikheter och fattigdom under uppväxten har negativa konsekvenser för individers framtid, vilket påverkar de att bli utsatta för brott. Tidigare forskning om utsatthet för brott har rapporterat att kvinnor blir mer utsatta för brott mot person än män. Studiens teoretiska ramverk bygger på fyra perspektiv. Social desorganisationsteori utgår från att kriminalitet förklaras av samhällets brist i att kontrollera deras invånare på grund av segregering. Ekonomisk kapital är ekonomiska resurser inom Bourdieus kapitalteori, som förklarar hur socio-ekonomiska skillnader ger ojämlika ekonomiska fördelningar. Habitus förklarar hur individers handlingar och livsstil är byggt utifrån deras uppväxt. Genusperspektiv utgår utifrån kritiska synpunkter kring genusbegreppet och hur definitioner för vad som är ”manligt” respektive ”kvinnligt” normaliseras. Data är inhämtat från Levnadsnivåundersökning 2010 (LNU 2010), och urvalet består av ensamstående föräldrar mellan 18-75 år. Studien har fem beroende variabler: ”Utsatt för stöld”, ”Våld med kroppskada”, Våld utan kroppskada”, ”Utsatt för skadegörelse” och ”Allvarliga hot”. Kontrollvariabler är fördelad i olika grupper om individers bakgrund på individnivå, familjeförhållande under uppväxt, bostadsförhållande och ekonomiska resurser. Materialet analyserade genom logistiska regressionsmodeller. Resultatet visade att förutom för utsatthet för skadegörelse så finns det en större sannolikhet för ensamstående föräldrar att bli utsatta till dessa brott jämfört med par med hemmavarande barn. Att leva i bostadsområden med missgynnande bostadsförhållande ökar sannolikheten för utsatthet, däremot så skiljer det sig beroende på vilket brott de blir utsatt för. Sannolikheten för utsatthet minskar för ju äldre individen är, särskilt inom åldern 40-59 år.

 • 48.
  Vindgard, Cecilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hur uppnår vi våra mål?: En studie av enhetschefers arbetsmiljö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svensk äldreomsorg har under de senaste åren haft stora svårigheter med att balansera ekonomi, personal och antalet kunder på ett gynnsamt sätt för alla parter. Med stora avgångar inom äldreomsorgens samtliga yrkeskategorier, svårigheter att rekrytera ny personal, utmaningar att uppnå ekonomisk balans samt att kunna bemöta det ökade behovet av äldreomsorg inom kommunen, står omsorgsförvaltningen i kris. Detta är något som har påpekats i tidigare studier gällande svensk välfärd och äldreomsorg i hela landet. Denna uppsats bygger på insamlat material från intervjuer med sex stycken enhetschefer som arbetar på en kommuns omsorgsförvaltning inom äldreomsorgen. Intervjumetoden är kvalitativ och semistrukturerad med det huvudsakliga syftet att ta reda på hur enhetscheferna upplever sin arbetsmiljö. Utifrån tidigare studiers faktorer som anses leda till god arbetsmiljö analyseras och diskuteras enhetschefernas intervjusvar. Kopplat till enhetschefernas upplevelse av sin arbetsmiljö används maktteorier för att diskutera hur makt upplevs av enhetscheferna på arbetsplatsen. Maktteorierna används också för att försöka förklara hur maktpåverkan från andra kan påverka enhetschefernas upplevelse av vilka som är deras befintliga maktresurser och vilket handlingsutrymme de har. Nedanstående frågor har ställts för att bidra till en ökad förståelse för enhetschefernas arbetsmiljö inom äldreomsorgen; Hur upplever de intervjuade enhetscheferna sin arbetsmiljö? Stödjer denna studie tidigare forskning om vad som utgör en god arbetsmiljö? I vilken uttsträckning kan deras upplevda arbetsmiljö förstås i termer av makt? Resultatet och diskussionen påvisar att de påverkansfaktorer som uppges av andra studier som viktiga för en god arbetsmiljö, även upplevs som viktiga för de intervjuade enhetscheferna. Framförallt är det viktigt med faktorer som delaktighet, stöttning och tydlighet. Om enhetscheferna upplever att dessa faktorer är förekommande eller ej, kan påverka deras självupplevda förmåga och handlingsutrymme att använda sig av maktresurser. 

 • 49.
  Källström, Sebastian
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wahlström, Christina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hälsan och kapitalen: En kvantitativ studie om sjukfrånvaro på den svenska arbetsmarknaden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att öka kunskapen kring sjukfrånvaro utifrån en sociologisk synvinkel genom att använda Pierre Bourdieus klassteori som teoretiskt ramverk. Data från Levnadsnivåundersökningen LNU (2010) analyseras med multipel regressionsanalys. Tre hypoteser testas i studien där samband mellan självrapporterad sjukfrånvaro och lön, utbildning och socialt stöd från arbetskamrater undersöks. Resultatet visar att högre lön, högre utbildning och högre grad av socialt stöd från arbetskamrater leder till minskad sjukfrånvaro. Vidare kontrollerar studien för kön och ålder där resultatet visar att kvinnor har fler självrapporterade sjukdagar jämfört med män och att äldre har fler sjukrapporterade sjukdagar än yngre. Detta var genomgående för samtliga analyser. Resultatet i studien går i linje med tidigare forskning och bidrar till en bredare teoretisk förankring med sociologiskt fokus gällande skillnader i sjukfrånvaron hos den svenska befolkningen. Framtida forskning föreslås för att en djupare förståelse av sjukfrånvaro ska nås där fokus bör läggas på att analysera och mäta kapitalformer som behandlar kön.

 • 50.
  Lindberg, Rickard
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wildros, Mattias
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  I föräldrarnas fotspår?: En kvantitativ studie om valet att utbilda sig eftergymnasialt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utbildning är en viktig del i många människors liv, en del som kan vara avgörande för framtida jobbmöjligheter. Valet att utbilda sig eftergymnasialt eller ej blir därför en viktig milstolpe i den unga elevens liv. Studien syftar till att undersöka hur föräldrarnas ekonomiska- och arbetssituation, utbildningsgrad, samt om de är skilda eller ej, påverkar barnets val att studera på eftergymnasial nivå. För att göra detta används måttet EGP och frågeställningen är: Hur påverkar föräldrarnas EGP, om de har studerat på eftergymnasial nivå samt om de är skilda eller ej, barnets beslut att utbilda sig eftergymnasialt. Baserat på tidigare forskning inom ämnet lyder hypotesen att ju högre föräldrarnas EGP är, ju fler av dem som har eftergymnasial utbildning samt om de lever tillsammans alla är faktorer som innebär en ökad sannolikhet att deras barn ska utbilda sig eftergymnasialt, och tvärtom. För att förklara varför dessa faktorer bidrar till elevens val appliceras socialisationsteori samt nätverksteori. Genom att använda datamaterial från Levnadsnivåundersökningen 2010, skapas regressionsanalyser för att se hur de oberoende variablerna påverkar sannolikheten att studera eftergymnasialt. Resultatet visar att hög EGP, att föräldrarna har studerat eftergymnasialt samt att de lever ihop alla ökar sannolikheten för att deras barn ska välja att utbilda sig eftergymnasialt. Detta överensstämmer med tidigare forskning och kan förstås utifrån studiens teorier om hur beteenden reproduceras från en generation till nästa.

1234567 1 - 50 av 826
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf