Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 949
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Strömberg, Ely
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Eriksson, Theresia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Arbetslöshet och livstillfredsställelse, var är det bäst att förlora jobbet?: En jämförande studie av arbetslöshets påverkan på kognitivt välmående i europeiska socialförsäkringsstrukturer2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetslöshet är ett av de största problemen för moderna välfärdsstater och påverkar individer på en rad områden. Det för med sig försämrad fysisk och psykisk hälsa, samt lägre kognitivt välmående vilket är en individs subjektiva värdering av sitt eget liv, hur nöjd en är med livet som helhet. Syftet med den här studien var att genomföra en jämförande undersökning bland europeiska välfärdsstater gällande effekten av arbetslöshet på det självskattade kognitiva välmåendet, samt undersöka om denna effekt skiljer sig åt beroende på socialförsäkringsstruktur. Studien utgick från Korpi och Palmes teori om socialförsäkringsstrukturer och typologisering av välfärdsstater i modellerna korporativ, grundtrygghet och generell standardtrygghet. Datamaterialet kom från European Social Surveys (ESS) åttonde omgång från 2016 och innehåller data från 12 europeiska välfärdsstater. Totalt innefattar materialet 17344 individer mellan 20-65 år. Bivariata och multipla linjära regressionsanalyser användes för att undersöka arbetslöshetens påverkan och socialförsäkringsstrukturens inverkan undersöktes med hjälp av interaktionsvariabler. Resultatet påvisade att arbetslöshet har en negativ inverkan på det kognitiva välmåendet. Arbetslöshetseffekten på det kognitiva välmående skilde sig mellan den korporativa modellen och generella, där den förstnämnda uppvisade en större negativ arbetslöshetseffekt på det kognitiva välmåendet. Inga signifikanta skillnader kunde hittas mellan grundtrygghetsmodellen och generell standardtrygghet. Sammantaget stödde resultatet tidigare forskning kring en negativ arbetslöshetseffekt på kognitivt välmående och pekade på att socialförsäkringsstruktur kan verka skyddande mot denna effekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Fidler, Miriam
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Pihlgren, Julia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Att vara där när man har så mycket annat att göra": En intervjustudie om emotionellt arbete och stress inom äldreomsorgen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stress kan idag ses genomsyra det svenska samhället och den psykiska ohälsan ökar. I linje med detta så är stressen inom arbetslivet påtaglig och inte minst inom vård och omsorg. Personalen inom äldreomsorgen drabbas hårt av detta och sjukskrivningar är vanligt förekommande inom sektorn. Mot bakgrund av detta har studiens syfte varit att undersöka arbetsmiljön inom äldreomsorgen kopplat till stress och emotioner och vilka konsekvenser detta medför för de som arbetar. Metoden studien använder sig av är av kvalitativ karaktär, mer specifikt semistrukturerade intervjuer och sju personer har intervjuats. Intervjupersonernas upplevelser har analyserats med hjälp av Arlie Russell Hochschilds teori om emotionellt arbete samt Roberts Karaseks och Töres Theorells krav-kontroll- och stödmodell. Studiens resultat visar att personalen inom äldreomsorgen utför ett emotionellt arbete utifrån Hochschilds tre kriterier för den emotionelle arbetaren då de arbetar nära andra människor, framkallar sinnestillstånd hos andra och i viss mån styrs av arbetsgivarens känsloregler. Vidare visar resultatet att intervjupersonerna utifrån Karaseks och Theorells modell utför ett högstressarbete då de möter höga krav samtidigt som de upplever låg kontroll över arbetssituationen. Här tycks tidspressen vara särskilt framstående då den både skapar krav och känslor av låg kontroll. Slutsatser som kan dras från studien är att det finns strukturella brister i arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Dessa strukturella brister innefattar att tidspressen är hög vilket leder till för lite tid att genomföra vissa arbetsuppgifter eller att de till och med måste bortprioriteras. Sannolikt kan detta leda till negativa konsekvenser för kunderna. Vidare har uppsatsen funnit att bemanningen tycks vara för låg i kombination med att personalen har låg kontroll över sin arbetssituation. Deras scheman upplevs som tunga och i vissa fall brister det sociala stödet. Dessa brister spiller ibland över på den privata sfären och personalen beskriver att det får konsekvenser för privatlivet. Således leder arbetsmiljön till negativa konsekvenser för de som arbetar och dessa konsekvenser är delvis att känslor av stress, oro, skuld och otillräcklighet uppstår. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Norén, Jennie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  O'Mahony, Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att vara kvinna i en mansdominerad bransch: En intervjustudie om kvinnliga sjömäns upplevelser av kulturell exkludering2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjömansyrket har länge varit mansdominerat och det ter det sig därför intressant att undersöka de kvinnliga sjömännens subjektiva erfarenheter av att vara minoritet. Studiens syfte är att undersöka kulturell exkludering av kvinnor som minoritet i en mansdominerad bransch. Detta görs genom frågeställningarna Vilka exkluderande uttryck i sjömanskulturen upplever kvinnor till sjöss? och På vilka sätt hanterar kvinnor dessa?.

  Studiens datamaterial består av sju semistrukturerade intervjuer med tematiskt öppna inslag. Studien har utgått från en abduktiv ansats, det vill säga det har skett en växelverkan mellan induktion och deduktion.

  De teoretiska utgångspunkter som främst används behandlar organisationskultur, samhällets könsstrukturer samt strukturella effekter och copingstrategier som har identifierats i förhållande till avvikarpositionen.

  Resultatet visar att undersökningsdeltagarna trivs med sitt yrkesval och i många fall med branschen överlag, men att sjömanskulturen är manligt kodad vilket medför flertalet exkluderande uttryck. De exkluderande uttryck som identifieras är sjömansstereotypen, jargong, mumshaming, fysisk arbetsmiljö, uteslutning från språkliga praktiker, homogena chefsled samt jämställdhetsdiskursen.

  Utifrån studien tas en modell för en framgångsrik strategi fram, där anpassning, motstånd och socialt stöd kan ses som tre kompletterande delstrategier. En pågående förändringsprocess av kulturen i sjöfartsbranschen identifieras, vilken påverkas av att normer förändras på samhällsnivå. Detta märks särskilt genom hur Me too-rörelsen har medfört en stark förbättring av sjömanskulturen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Holst, Emelie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sparrborn, Nilla
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Betydelsen av utbildning för en jämställd fördelning av hushållsarbete: En kvantitativ studie på den relativa fördelningen av hushållsarbetet för samboende kvinnor och män2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om den relativa tiden i hushållsarbete för män och kvinnor i heterosexuella par samvarierar med båda parternas utbildningsnivå. Detta för att få en djupare förståelse för hur kvinnor och män i par med olika kombinationer av utbildningsnivå fördelar hushållsarbetet i relation till sin partner. Studien är en tvärsnittsstudie med data från Levnadsnivåundersökningen 2010. Urvalet består av 1905 heterosexuella respondenter som sambor med sin partner. De teoretiska ramverk som studien baserats på är perspektiv som kan belysa olika förklaringar till den fortsatt skeva fördelning av hushållsarbete. Dels från ett ekonomiskt perspektiv samt genusperspektiv men även från teoretiska utgångspunkter som sällan använts på området. De ekonomiska teorierna (specialiseringsteorin och teorin om relativa resurser) och teorin Doing gender kan endast delvis förklara studiens resultat medan Giddens begrepp om praktiskt och diskursivt medvetande samt socialiseringsteorin kan bidra med ytterligare förståelse och alternativa infallsvinklar till hur resultatet kan tolkas. Genom att applicera en kombination av både väl använda och mindre vanligt förekommande teoretiska utgångspunkter på området bidrar studien med en bredare förståelse för utbildningsnivåns betydelse för fördelningen av hushållsarbetet.

  För att besvara studiens frågeställningar och hypoteser genomfördes linjära regressionsanalyser med kombinationen av utbildningsnivå inom paret som oberoende variabel. Resultaten visade att både män och kvinnor i par där båda eller en av respondenterna har en hög utbildningsnivå uppvisar en mer jämställd fördelning av hushållsarbetet jämfört med individer i par där båda har en låg utbildningsnivå. Det kunde i studien däremot inte bekräftas att det förekommer en mer jämställd fördelning av hushållsarbetet i par där enbart kvinnan har en hög utbildningsnivå jämfört med par där enbart mannen har en hög utbildningsnivå. Däremot syns tendenser i studiens material som talar i denna riktning. Resultatet ligger delvis i linje med tidigare forskning på ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Matatko, Olivia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wermelin, Johanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  “Framgångsrika företag lyckas  såklart attrahera medarbetare, men framgången grundar sig i organisationskulturen”: En kvalitativ intervjustudie om ett företags arbete med employer branding.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknaden genomgår en ständig förändring vilket medfört att arbetsgivare inom flera branscher har svårt att hitta potentiella medarbetare med rätt kompetens. Detta har gjort att arbetsgivare i större mån investerat i employer branding, ett arbete som avser att öka arbetsgivares förmåga att attrahera och behålla rätt medarbetare. För att säkra organisationens framtida utveckling har många arbetsgivare valt att inrikta sig på en särskild målgrupp. Målgruppen är den nya generationens medarbetare som består av unga och kvalificerade individer som nyligen trätt in på arbetsmarknaden. Syftet med denna uppsats var att ge en inblick i ett specifikt företags arbete med employer branding samt att undersöka hur det uppfattas av medarbetarna inom organisationen. Företaget som uppsatsens undersökning baserats på har specialiserat sig på den nya generationens medarbetare. Tidigare forskning har visat att employer branding kan användas för att öka arbetsgivares förmåga att attrahera och behålla medarbetare, framförallt bland den nya generationens medarbetare. Uppsatsens teoretiska ramverk bestod av sociologen Parsons teori om sociala handlingssystem, human resource management litteratur som behandlar employer branding samt Scheins teori om organisationskulturens dimensioner.  Åtta semistrukturerade intervjuer tillämpades för att ge ett chefs och medarbetarperspektiv av företagets arbete med employer branding och den rådande organisationskulturen. Resultatet visade att företagets arbete med extern employer branding uppnådde en viss önskad effekt och upplevdes som positivs av medarbetarna. Resultatet visade även att organisationskulturen hade en avgörande betydelse för det interna arbetet med employer branding. Företagets interna arbete med employer branding och organisationskulturen upplevdes som både negativ och positiv av medarbetarna. Denna uppsats avser kunna bidra med insyn och förståelse på de fördelar och problem som employer branding kan medföra. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Uvemo, Fanny
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Vartiainen, Emmy
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Frihet under ansvar": En kvalitativ studie om vad som motiverar servicetekniker att prestera i sitt arbete2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Trots att motivation är ett komplext fenomen är det både omtalat och omdiskuterat inom organisatorisk forskning. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida Herzbergs tvåfaktorteori samt Ryan och Decis självbestämmandeteori kan appliceras som förklaringsmodeller för motivationen hos servicetekniker på Företag X. Tvåfaktorteorin gör en åtskillnad mellan yttre hygienfaktorer och inre motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är grundläggande för medarbetarens trivsel på arbetsplatsen samtidigt som motivationsfaktorerna associeras till medarbetarens motivation och arbetstillfredsställelse. Likaså avser självbestämmandeteorin att det finns en diskrepans mellan inre och yttre motivation, men detta anses vara förknippat med arbetets grad av autonomi samt tillfredsställelsen av basbehoven autonomi, kompetens och samhörighet. Därtill framhåller teorin att inre motiverat beteende är prototypiskt autonomt, medan yttre motivation kan internaliseras och således vara kontrollerad eller autonom. 

  För att besvara frågeställningarna genomfördes digitala intervjuer med sju servicetekniker på Företag X. I förhållande till tvåfaktorteorin visar resultatet att hygienfaktorerna är avgörande för minskad vantrivsel, men även betydande för ökad trivsel samt motivation. Dock framkommer att motivationsfaktorerna arbetet i sig, personlig utveckling och bekräftelse är de som övergripande bidrar till serviceteknikernas motivation i arbetet. Resultatet visar vidare i relation till självbestämmandeteorin att arbetsuppgifter som upplevs som intressanta och roliga innefattar en hög grad av autonomi samtidigt som betungande arbetsuppgifter genomförs enligt regler satta av arbetsgivaren. Företag X fokuserar på belöningar i syfte att motivera servicetekniker i arbetet, men detta ger sammantaget inte önskad effekt.   

  Med beaktning av resultatet och den kritik som lyfts fram i studien, kan man diskutera relevansen av tvåfaktorteorin och självbestämmandeteorin som förklaringsmodeller för motivationen för serviceteknikerna på Företag X. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Stuart, Gabriella
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The relationship between institutional and interpersonal trust and health information seeking behaviour in Sweden – a quantitative analysis2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Trust for health care professionals (interpersonal trust) and the health care system (institutional trust) is imperative for the performance of health care systems. However, at the same time, contemporary societies today are characterised by decreasing levels of trust and citizens today are increasingly inclined to seek health information from sources beyond health care professionals. Sociologists have argued that societal institutions, such as the health care system, are subject to individuals’ increasing mistrust, which has created a “critical distance” between lay citizens and modern medicine. In this critical distance, the health care system and its representatives are continually questioned why citizens’ trust for the medical institution can not be taken for granted. Because individuals living in the modern society are more inclined to take control over their health by engaging in health information seeking behaviour, the present study aims to examine whether there exists an association between interpersonal and institutional trust and differences in health information seeking behaviour. This study focuses on the Swedish context, where decreasing levels of trust for societal institutions - including the health care system, have been reported. Multivariate logistic regression analysis using data from European Social Survey (2004) was utilised to answer the research questions “Is the degree of trust for the health care system in Sweden associated with individuals' health information seeking behaviours?” and “Is the degree of trust for health care professionals in Sweden associated with individuals' health information seeking behaviours?”. The majority of the results from this study were not statistically significant, why the null hypothesis can not be ruled out. More recently collected data and more representative operationalisations of variables might generate more valid results. The study topic provides a potentially fruitful and valuable route for future scientific research, why it is considered important to further investigate whether mistrust for the healthcare system and its experts motivates individuals to consult alternative sources rather than health care professionals when seeking health information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Stuart_Gabriella_VT2020
 • 8.
  Eriksson, Matheus
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Johansson, Alice
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”VARNING FÖR FALSKA POLISER!”: En tematisk analys av intrycksstyrning på Instagram2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I en värld där sociala medier breder ut sig, introduceras och tar nya vägar blir det också ett sätt för myndigheter att kommunicera och interagera med allmänheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur polisen framställer sig själva och sin verksamhet samt andra personer och brottslighet via Instagram. Studiens har en konstruktivistisk utgångspunkt där empirin delats upp i sju huvudteman och analyserats med stöd av Goffmans teori om intrycksstyrning samt en variant på Christies ideala offer. Studiens metodologiska tillvägagångssätt är tematisk analys baserat på 560 textinlägg från polisens officiella Instagramkonton. Urvalet är begränsat till lokalpolisområden i Stockholm med fler än 4000 följare och som publicerat inlägg mellan januari - april år 2020. Resultaten visar att polisen styr intrycken om sig själva vilket kan sammanfattas i ett övergripande tema: ”Den föredömliga polisen”.  Genom användandet av idealbilder och ett uppvisande skådespel förmedlar polisen på olika sätt en önskan om hur följaren ska betrakta polisen som en förebild och agera eller tänka kring polisen i samhället i stort. Studien kan bidra med en nyanserad bild av hur myndigheters framställning på sociala medier ser ut, i synnerhet via Instagram. Vi hävdar här att myndighetspersoner som skriver inlägg på polisens Instagram är medskapare till och etablerare av att upprätthålla och återskapa gränser som finns mellan människor och grupper. Idealbilder och intrycksstyrning skapar och återskapas genom Instagramtexterna och kan på så sätt användas i taktiska syften. Polisen försöker således framställa sig själv som god, duktig och kunnig genom att använda brottslighet, andra personer eller situationer som kontrast. Idealbilder i polisen vardag används på så sätt för styrning av intryck.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Oanes, Alexandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Yrkesrollens effekt på bankanställdas stressupplevelser: Stress som resultat av påtryckningar från arbetslivet och osäkra arbetsförhållanden i dagens arbetsmarknad2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftade till att besvara hur korttidsanställda banktjänstemän upplevde stress i arbetet på grund av deras yrkesroller och arbetssituationer, samt undersöka hur och varför dessa banktjänstemän hanterade den arbetsrelaterade stressen. För att undersöka detta utgick studien från en kvalitativ ansats där telefonintervjuer genomfördes med fyra heltidsanställda banktjänstemän som hade korttidsanställningar. Semistrukturerade intervjufrågor tillämpades under intervjuerna. Studien utgick från fyra teorier; Goffmans teori om det dramaturgiska perspektivet, Blochs teori om flyt och stress i arbetslivet, Karasek och Theorells teori om krav-kontroll-socialt stöd samt ERI-modellen av Siegrist. Resultatet visade att de bankanställda upplevde stress i arbetslivet och att detta kunde härstamma från ett antal faktorer. Däribland fann studien att en obalans existerade mellan de arbetskrav som ställdes på de bankanställda relativt deras möjligheter att kunna påverka arbetsprocesserna. Detta i kombination med bristande möjligheter för de bankanställda att få direkt stöd och hjälp från kollegor ledde till känslor av frustration och ängslighet, vilket ökade stressemotionerna. Att erhålla beröm var ett uppskattat inslag i arbetet men upplevdes vara en otillräcklig kompensation givet deras arbetsinsatser. Det faktum att de inte fick tryggare anställningsformer bidrog till känslor av oro och prestationsångest eftersom de ständigt såg behov av att behöva bevisa sig för organisationen. Slutligen upplevde de bankanställda stressemotioner eftersom de ständigt behövde tänka för gällande deras uppförande på arbetsplatsen så att de skulle kunna leva upp till den strikta och professionella yrkesrollen. För att mitigera stressemotionerna som uppkom i arbetslivet brukade de bankanställda prata ut till kollegor, vänner och familjemedlemmar vilket gav de möjlighet till att ventilera. Dessutom umgicks de bankanställda under mer avslappnade former, såsom afterwork, för att hantera stressen och ge sig själva möjlighet till att slappna av och återhämta sig. En potentiell förklaring till varför de bankanställda valde att arbeta under stressiga arbetsförhållanden var att de önskade skapa förutsättningar för en trygg framtida karriär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Finnström, Johanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  A macro perspective on employment integration of immigrants in Sweden: A municipal comparision2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Looking at the labor market situation of Sweden today, the employment rates of immigrants are substantially lower compared to persons born in Sweden. There are, however, major differences in the degree to which immigrants are active in the labor force between different municipalities. While there has been considerable research on the employment integration of immigrants at the national level, less has been done to explain these regional variations. The aim of this study is to analyze municipal differences in employment integration success between Sweden’s municipalities. Using register data from Statistics Sweden, aggregated at the municipal level, multiple regression analysis is conducted to estimate the effects of immigrant characteristics and local labor market characteristics on employment outcomes. The regression results suggest that municipal differences in integration success, to some degree, could be attributed to municipalities attracting immigrants with different levels of human capital. However, local factors are of importance as well. The employment rates of immigrants were significantly affected by the employment rates of persons born in Sweden, a proxy for the local supply of jobs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Engström, Johanna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Larsson, Emelie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Arbetsmotivation och välbefinnande utefter anställningsform?: En kvantitativ studie om utvecklingen av tidsbegränsade anställningar i Sverige2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att studera utvecklingen av andelen tidsbegränsat anställda på den svenska arbetsmarknaden och se huruvida eventuella trender i andelen även kan anses ha påverkat individers arbetsmotivation och välbefinnande. För att undersöka detta behandlas frågeställningarna 1) om andelen anställda med tillfälliga kontrakt ökat eller minskat över tid i Sverige sedan 2000-talet, 2) om andelen med motivationsproblem eller lägre välbefinnande ökat eller minskat i Sverige sedan 2000- talet samt 3) om det finns skäl att tro att andelen tidsbegränsat anställda kan påverka arbetsmotivationen och välbefinnandet inom arbetskraften. Studien tillämpar en kvantitativ ansats där befintlig statistik används från Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökningar och Arbetsmiljöundersökning. För att besvara studiens frågeställningar tillämpas ett teoretiskt ramverk, bestående av krav- och resursmodellen samt självbestämmandeteorin, med syfte att beskriva hur motivation och välbefinnande skapas i arbetet. Det empiriska underlaget baseras på studier som genomförts gällande tidsbegränsade anställningars effekter på de berörda anställda. Empirin delas in utifrån dess infallsvinklar och resultat i neutralare, optimistiska och pessimistiska studier.

  Resultatet av vår studie visar på en trendlös fluktuation i andelen tidsbegränsat anställda, samtidigt som negativa trender syns i vissa mått på arbetsmotivation och välbefinnande. Studien kommer således fram till att de negativa trenderna i arbetsmotivation och välbefinnande inte kan härledas ur trender i andelar med olika anställningsformer. Studien riktar därefter in sig på alternativa förklaringar för att söka svar på de negativa trenderna, där vi identifierar en eventuell obalans mellan krav och resurser för individer på den svenska arbetsmarknaden. En obalans i krav och resurser torde leda till försämrad arbetsmotivation och försämrat engagemang hos individer, vilket lämnar utrymme för vidare forskning inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ismail, Sally
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Pastoriza Pehrsson, Natalie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att locka och behålla: En kvalitativ studie om två organisationers arbete med employer branding2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat och att det finns en brist på kvalificerade arbetare. Arbetsgivarna har försökt att uppmärksamma detta problem genom att arbeta på sitt employer brand. Detta görs genom att skapa en attraktiv organisation samt genom att behålla de redan anställda med hjälp av att engagera och förstärka dem. Studiens syfte har varit att undersöka hur en större organisation (med ca. 1000 anställda) jämfört med en mindre organisation (med ca. 15 anställda) arbetar med employer branding. Frågeställningarna studien kommer att besvara är “hur arbetar en större organisation jämfört med en mindre organisation för att attrahera nya potentiella medarbetare?” och “hur arbetar en större organisation jämfört med en mindre organisation med att behålla sina medarbetare?”. Studiens syfte delades in i två delar: den externa delen som behandlar hur organisationer marknadsför sitt varumärke samt hur de attraherar nya medarbetare, och den interna delen som behandlar hur organisationen arbetar för att behålla sina nuvarande medarbetare med hjälp av feedback, socialt stöd, engagemang, utvecklingsmöjligheter samt trivsel.

   

  Studien har genomförts med en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer från två olika organisationer inom rekryteringsbranschen. Alla valda intervjupersoner besitter en expertis inom området, därmed klassas samtliga intervjuer som expertintervjuer. Trots den semistrukturerade formen på intervjuerna var det viktigt för studien att ha med ett par frågor som var essentiella för att kunna besvara studiens frågeställningar. Studiens resultat visade att båda organisationerna arbetar med sitt employer brand, dock hade de väldigt olika tillvägagångssätt med tanke på organisationernas olika storlek. Den större organisationen hade ett mer strukturellt och formellt tillvägagångssätt inom den interna delen. Medan den mindre organisationen använde sig av ett informellt sätt för utförande av de interna delarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Jakbo, Rickard
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott”: En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status.

  Av studien framgår ett signifikant och tydligt samband mellan upplevd föräldratid och brottsutsatthet. Oddsen att utsättas för brott är lite mer än två gånger högre för barn som upplever minst tid med sina föräldrar jämfört med barn som inte upplever tidsbrist med någon av sina föräldrar. Sambandet är tydligt även efter kontroll för ålder, kön, konflikter inom familjen, familjetyp samt relativ fattigdom. Sambandet påverkas inte i någon större grad av klass, vilket kan ha att göra med att den uppmätta brottsutsattheten inkluderar stöldbrott.

  Resultaten tolkas utifrån livsstilsteori och routine activity theory, i linje med det som kallas L-RAT-framework samt Hirschis teori om social kontroll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Therese, Dahlgren
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Beror ditt yrkesval på dina syskon: En studie om placeringen i syskonskaran har något samband med ens yrkesprestige2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Yrkesprestige kan bidra till att påvisa trender och tendenser på arbetsmarknaden, vilket är viktigt att undersöka för att samhället ska kunna bidra med resurser där det behövs på bästa sätt. Denna studies syfte är att undersöka om syskonplaceringen påverkar ens yrkesprestige och om det finns ett samband mellan dessa. Studien undersöker även vilken riktning det eventuella sambandet har och om antalet barn i familjen påverkar den förstföddas yrkesprestige. De teorier som ligger till grund för studien är ”nisching” som innebär att man intar olika roller i familjen beroende på vilken placering i syskonskaran man har och ”The resource dilution model” som handlar om att föräldrarnas resurser är begränsade. Den data som används i studien är kvantitativ sekundärdata från LNU 2010. Urvalet bestod av kvinnor och män, folkbokförda i Sverige och var i åldrarna 35 till 65 år. Studiens analyser genomfördes med bivariata och multivarita regressionsanalyser där kontrollvariablerna kön, ålder och respondentens, faderns och moderns högsta avslutade utbildningsnivå inkluderades. Resultatet visar inte på signifikans och studiens hypotes ”Det äldsta syskonet har oftare högre yrkesprestige än de yngre syskonen” får inte stöd av analysen men visar däremot starka positiva samband på att respondentens utbildningsnivå påverkar dennes yrkesprestige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Svennas, Michaela
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Tottras, Sanne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Big 5 och brottsviktimisering: En kvantitativ studie om associationen mellan Big 5:s personlighetsegenskaper och brottsviktimisering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Lindberg, Josefine
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Schröder, Josefin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bra lön eller barn?: En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. Om det faktum att kvinnor får barn faktiskt leder till dessa löneskillnader, så innebär det inte bara att män och kvinnor har olika lön, men också att kvinnor som har barn och kvinnor som inte har barn har olika lön. Detta är studiens syfte, alltså att undersöka om en kvinnas lön påverkas negativt av att hon får barn. För att kontrollera detta jämförs lönen mellan kvinnor med barn och kvinnor utan barn. Vidare så studeras även om lönen för kvinnor med barn påverkas olika mycket beroende på hur många barn hon har. Detta formuleras till två frågeställningar; ”Finns det en genomsnittlig skillnad i lön mellan kvinnor som har barn och kvinnor som inte har barn?” och ”Finns det genomsnittliga skillnader i lön beroende på hur många barn kvinnor har?”. För att kunna besvara dessa frågeställningar har olika teoretiska perspektiv använts, nämligen humankapitalteorin samt rational choice theory. Båda dessa förklarar olika tänkbara aspekter av varför en kvinnas lön skulle påverkas negativt av att hon skaffar barn. Vidare har även tidigare forskning som beskriver “The Wage Penalty of Motherhood” använts genomgående i studien, för att ge ytterligare eventuella förklaringar till att kvinnor med barn har en lägre lön. Studien använder en kvantitativ ansats med ett sekundärt datamaterial från Levnadsnivåundersökningen år 2010. Med detta datamaterial har regressionsanalyser genomförts, för att kunna studera sambanden mellan kvinnor, barn och lön. Resultatet visar, i motsats till tidigare forskning och teorier, ett positivt samband mellan att ha barn och lön, och även ett positivt samband mellan antalet barn och lön. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Lindström, Jonathan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Childbearing among Polish migrant women in Sweden: A country-of-origin and country-of-destination approach2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines childbearing among Polish migrant women and their descendants in Sweden. While many studies have focused on immigrants' childbearing in relation to women in the destination country, this study uses a country-of-origin and a country-of-destination approach in order to more thoroughly examine the socialization, selection and adaptation hypotheses. Using a piecewise-exponential model, the transitions to first and second births are analyzed using Swedish register data and the Polish Generations and Gender survey (GGS). The results show that the Polish stayers and the first-generation have relatively similar fertility behavior in the transition to first birth but not in the transition to second birth. However, parts of the similarity in the transition to first birth can be attributed to marital status selection. By examining the 1.5-generation and the second-generation in relation to Swedish natives, it is possible to see fertility convergence across generations, both when it comes to timing and quantum. This study also shows that family migrants have higher risk of having a first child compared to migrants moving for other reasons. However, in the transition to second birth, there is no difference. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Persson, Hanna Agnes
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  (De)konstruktion av sexuella script i sexualundervisningen: En intervjustudie om sex- och samlevnadsämnet på högstadiet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sexualundervisning har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1955 och är en del av ett folkhälsopolitiskt uppdrag att främja sexuell hälsa. Sex- och samlevnadsundervisningen har de senaste åren fått en del kritik för hur den genomförs och organiseras på skolorna. Det råder stora skillnader skolor emellan och ofta får eleverna inte tillräckligt med chanser att diskutera normer och värderingar kopplade till sexualitet. Syftet med denna studie var därför att undersöka vilka betydelser sexualitet ges i sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet, samt vilka sexuella normer som (re)produceras eller dekonstrueras där. Studiens teoretiska ram utgörs av sexuell scriptteori, där sexualiteten ses som styrt av sexuella manus konstruerade av samhällets normer och värderingar.Skolan kan utifrån teorin ses som både en arena för och producent av sexuella normer och värderingar. Studiens empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger på högstadienivå. Resultaten visade att sex- och samlevnadsundervisningen kan ha en stark normkritisk prägel där traditionella sexuella script ifrågasätts. Dock visade resultaten att undervisningen var beroende av flera faktorer, så som enskilda pedagogers intresse, elevgruppens sammansättning samt externa aktörer. Studiens slutsats är därför att dagens sex- och samlevnadsundervisning inte kan  sig konstruera ett koherent sexuellt script som står i kontrast till de mer traditionella heterosexuella scripten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Evangelou, Alexandros
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Demographic and socio-economic characteristics of immigrant population in Greece (1991-2011): Comparisons from census data and vital statistics.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Immigrant flows in Greece after 1990 transformed Greece from a country of outwards migration to an inwards migration state. The contribution of immigrants in a globalized world of migration with sub-replacement fertility levels found in developed countries is a particularly interesting topic in demographic studies. The primary aim of this thesis is to discuss the changes of the demographic and socio-economic characteristics of immigrant population in Greece focusing on Albanian and Bulgarian immigrants. In order to answer these research questions, data from the last three national population census of 1991, 2001 and 2011 as well as vital statistics for European and non-European immigrants’ fertility in Greece have been used. The analysis is based on descriptive statistics for the differential age structure of Greek population and immigrant groups. Reasons for immigration to Greece, educational attainment of immigrants, rates of unemployment and employment status of immigrant population have been used to approach the research questions. The results indicated a younger age structure of Albanian and Bulgarian immigrant population. Meanwhile, immigrant population appears to have higher unemployment rates compared to native Greek population. Finally, a substantial decline of general fertility rates for non-European immigrant women in Greece compared to native Greek women has been observed within the years of the economic recession.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Nordström, Madeleine
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Uddén, Irene
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den ojämna fördelningens konsekvenser: En kvalitativ studie om sambandet mellan obetalt arbete, förvärvsarbete och stress2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under den senare halvan av 1900-talet och fram till idag har kvinnors möjlighet att delta i arbetslivet ökat markant i Sverige. Till stor del har detta skett med anledning av de olika reformer som införts gällande föräldraförsäkring samt satsning på barnomsorg. Kvinnor tar dock ett fortsatt stort ansvar för obetalt arbete samt majoriteten av föräldradagarna vilket resulterar i dubbelarbete. Det är inte heller ovanligt att kvinnor väljer att anpassa sitt arbete för att ta ansvaret för det obetalda arbetet. Detta genom att gå ner i arbetstid samt välja yrken med flexibla arbetsvillkor. Vidare finns det tydlig statistik som visar att kvinnor upplever en hög grad av stress samt sjukskrivs för stressrelaterad sjukdom. Syftet med studien är att undersöka hur män och kvinnor fördelar det obetalda arbetet i förhållande till förvärvsarbetet och söka samband mellan stress och mängden obetalt arbete. Studien har en kvalitativ ansats och intervjuer har genomförts med män och kvinnor som var och en lever i parrelationer och har barn. Deras upplevelser och beskrivningar av det obetalda arbetet, förvärvsarbetet och stressen ligger till grund för studiens resultat. Det empiriska materialet har analyserats med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier om könsroller (doing gender, genussystemet) och stress. Resultaten visar på fortsatt rådande ojämn fördelning, där kvinnorna nyttjar merparten av föräldradagarna samt har huvudansvaret för hemarbetet. Vidare påvisar resultaten en koppling mellan obetalt arbete och stress hos merparten av respondenterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Nyman, Ancelica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Det är för barnets skull man gör det”: En kvalitativ studie om lågstadielärares förutsättningar och utmaningar med att efterfölja anmälningsplikten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som lågstadielärare i Stockholms län utgår ifrån när de beslutar sig om att gå vidare med en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa i hemmet. Studiens frågeställningar är följande: Hur beskriver lärare varningssignaler hos de barn som de misstänker fara illa?  Hur upplever lärare att förutsättningarna är för att efterfölja anmälningsplikten och vilka hinder finns det? För att undersöka detta genomfördes sex intervjuer med lärare som arbetat i minst ett år med barn i lågstadiet.

  Den tidigare forskningen om orosanmälningar om barn som far illa har främst varit kvantitativ och studerat barn i förskolan och hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar, varför det är motiverat att utföra en kvalitativ studie om äldre barn i lågstadiet. Både den internationella och svenska tidigare forskningen indikerar att många barn far illa och trots att det finns ett regelverk som ska förhindra att det fortgår tycks det finnas brister i att efterfölja regelverket som innefattar anmälningsplikten. Orsakerna till att det brister i att efterfölja anmälningsplikten anges vara brist på kunskap om hur man identifierar barn som far illa, tillämpningen av anmälningsplikten och samverkan mellan de olika yrkesrollerna. De teoretiska ramverken som tillämpas i studien baseras på Erving Goffmans roll- och stigmateori samt Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater.

  Resultatet bygger på tre teman som framkom i samtliga intervjuer: 1. Kunskap och brist därav, 2. stigmatisering och 3. andra aktörers påverkan på den egna rollen. Studiens resultat visar att utövningen av lärarrollen är komplex och att respondenterna saknar kunskaper från lärarutbildningen i att identifiera barn som far illa men trots detta i stor utsträckning strävar efter att efterfölja anmälningsplikten. Denna studie visar att anmälningsbenägenheten är hög och att lärarna tar hänsyn till möjliga negativa konsekvenser en orosanmälan kan generera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Brandén, Lisa
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Christensson, Hanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Det finns ingen virtuell kaffemaskin": En kvalitativ undersökning gällande hur medarbetare i virtuella team upplever ledarskap på distans2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Globalisering och teknisk innovation har inneburit nya möjligheter för företag att organisera och strukturera sig, där virtuella team och ledarskap på distans succesivt fått större betydelse i bolag med såväl nationell som internationell verksamhet. Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur medarbetare som ingår i virtuella team upplever ledarskap på distans. Detta har undersökts genom en kvalitativ studie där det genomförts semistrukturerade intervjuer med åtta medarbetare på ett internationellt företag. Utfallet av dessa intervjuer har analyserats med hjälp av teorier kring transformativt ledarskap, transaktionsbaserat ledarskap samt följarskap. Resultatet visar att medarbetarna känner en självständighet i sitt arbete, tillit till sin chef och en förståelse för det organisatoriska upplägget. Samtidigt upplever de en distans som sträcker sig utöver det fysiska genom begränsad kommunikation och avsaknad av en personlig relation till sin chef. Genom analys utifrån det teoretiska ramverket tyder dessa teman på en avsaknad av transformativt ledarskap, samtidigt som vissa förutsättningar för att denna typ av ledarskap ska kunna utövas tycks finnas. Avslutningsvis diskuteras huruvida transformativt ledarskap är nödvändigt för arbetet när man har sin närmsta chef på distans samt vad det kan göra för att påverka medarbetaren i egenskap av följare. Det behov av personliga relationer som förmedlas visar att fortsatt forskning på området kan behövas för att förstå hur man uppnår detta i en relation mellan ledare och följare som innefattar en fysisk distans.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Aiello, Alessandro
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det sociala entreprenörskapets diskursiva koreografi: En studie om konstruktionen av socialt entreprenörskap2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialt entreprenörskap används för att beteckna organisationer som med inslag av affärsmässiga strategier försöker lösa olika samhällsproblem. Syftet med denna studie är att utforska hur social-entreprenöriella diskurser inom sådana organisation upprätthålls och produceras utifrån följande frågeställningar: Hur orienterar sig sociala entreprenörer mellan diskurser om socialt entreprenörskap? Hur legitimeras socialt entreprenörskap inom sådana diskurser? Studien vilar på en socialkonstruktivistisk grund och tillämpar metodologiskt och teoretiskt en hybridansats utgjord av diskursanalys med socialpsykologiska inslag. Sju intervjuer har genomförts med personer som arbetar inom teknik-orienterat socialt entreprenörskap och driver organisationer vars verksamhetsmål kan beskrivas som socialt gynnsamma, utöver ekonomiska. Fokus har legat på att utforska det som av diskursanalytiker beskrivits som tolkningsrepertoarer (interpretative repertoires), det vill säga hur olika retoriska och diskursiva resurser används för att legitimera och upprätthålla en diskurs. Resultatet visar på förekomsten av tre tolkningsrepertoarer; en entreprenörsrepertoar, en förbättrarrepertoar och en harmonirepertoar. Var och en av dessa repertoarer inrymmer diskursiva resurser som kan tillämpas, samt multipla subjektspositioner som kan intas, för att representera och legitimera olika aspekter av fenomenet. En avslutande diskussion behandlar studieresultaten i förhållande till tidigare studier på området och redogör för möjligheterna till framtida forskning. I synnerhet framhålls behovet av att studera relationen mellan resultatet och den mer övergripande samhällsdiskursen om fenomenet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Klasson, William
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Thulin, Christoffer
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Det är både uppåt, nedåt, framåt och åt sidan”: En intervjustudie om mellanchefers komplexa förutsättningar i organisationen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att bli ledd och hantera krav uppifrån och att samtidigt vara ansvarstagande och leda underställda är den svårighet som mellanchefer handskas med i sitt vardagliga arbete. Rollen som mellanchef befinner sig i ett mittenled som belastas av påtryckningar uppifrån, nerifrån, inifrån och utifrån organisationen. Syftet med studien var att undersöka mellanchefers arbetssituation med fokus på de krav som de ställs inför och vilka resurser de har till sitt förfogande för att hantera dessa. För att besvara syftet antog studien en kvalitativ ansats varvid semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju mellanchefer belägna inom privat sektor på den svenska arbetsmarknaden. Mellancheferna som intervjuades besitter en uppdelad arbetsroll varvid de dels arbetar som gruppchef men även i uppdrag som konsult. I resultatet lyfts organisatoriska krav och speciella krav för mellanchefer som är konsulter som de mest utmärkande kraven för mellancheferna. Tröga organisationer vad gäller både långa beslutsvägar samt krav på dokumentation och uppföljning begränsar tiden som kan läggas på att utveckla organisationen. Rollen som mellanchef kräver även att man utvecklar en fungerande balans mellan att arbeta i uppdrag och i chefsskapet, vilket för somliga upplevs problematiskt. Resultatet visar att vid perioder av högre arbetsbelastning ges utrymme för att själv kunna prioritera vad som bör fokuseras på, vilket var den enskilt mest betydande resursen för att kunna handskas med kraven som uppdelningen medför. I resultatet lyfts även organisatoriskt stöd som en betydande resurs för att mellanchefer ska kunna hantera sina arbetsuppgifter. Här ryms grundläggande supportfunktioner såsom HR och IT, stöd och återkoppling från högre chefer samt att kunna rådfråga kollegorna om både småsaker eller komplicerade arbetsuppgifter. Resultatet visade på att mellancheferna stundtals känner sig klämda av organisationens oförenliga intressen från strategisk ledning och operativ verksamhet. Förståelse för rollen och dess förutsättningar, dels hos högre chefer men även hos medarbetare, tenderar att motverka det korstryck som mittenpostionen riskerar att belastas av.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Björnfot, Sandra
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wiklund, Emma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Det är en bra arbetsgivare, men...": En kvalitativ intervjustudie om varför unga medarbetare valt att avsluta sin anställning.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknaden inom IT-branschen är i stor förändring då efterfrågan på IT-kompetens har ökat vilket beräknas leda till ett underskott på arbetsmarknaden. Fler företag kommer att efterfråga IT-kompetens och det leder till större konkurrens för att attrahera och behålla den. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför unga medarbetare avslutade sin anställning på ett företags IT-avdelning för att få ökad förståelse kring hur kompetensen bäst behålls.

  Tidigare studier inom området finner starka kopplingar mellan personalomsättning och employer branding men ofta genom kvantitativ metod. I syfte att komplettera den tidigare forskningen har en kvalitativ fallstudie av ett företags IT-avdelning utförts. Uppsatsen genomfördes genom sju semistrukturerade intervjuer med tidigare medarbetare som på egen begäran sagt upp sig under de senaste 12 månaderna.

  Uppsatsens teoretiska ramverk är employer branding, arbetstillfredsställelse och social utbytesteorin som används i syfta att förklara varför anställning avslutats. Inom employer branding finns det två centrala aspekter vilka är intern och extern. Nämnda teoretiska ramverk har använts för att undersöka de tidigare medarbetarnas personliga upplevelser av förväntningar på företaget och arbetsrollen samt om de uppfyllts.

  Resultatet visar på att ingen av intervjupersonerna möttes av marknadsföring riktad till deras IT-kompetens samt att bilden av företaget kan kopplas till vilken högskola de utbildat sig vid eller privata relationer. Vidare tyder resultatet på att majoriteten av de tidigare medarbetarna eftersökte tydlighet i arbetsroll, ledarskap och bättre lön. En del intervjupersoner upplevde att de inte kan se sig själva på företaget igen medan majoriteten har en fortsatt positiv bild av företaget och kan tänka sig arbeta där i framtiden.

  Vi anser att det är ett relevant forskningsområde som kan bidra till insikt om vad unga medarbetare saknar hos ett företag inom IT-branschen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Safari, Dime
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Tito, Medra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  “Det är ju en helt annan värld om man går in på Instagram.”: En kvalitativ studie om hur offline identiteten påverkas av den konstruerade online identiteten på Instagram.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur identiteten offline påverkas av den konstruerade identiteten online på Instagram. För att kunna besvara studiens frågeställning genomförde de två författarna 8 intervjuer. Deltagarna bestod av unga vuxna inom åldersgruppen 18 - 25 år och var både kvinnor och män. För att tolka intervjuerna applicerades teorier och koncept från Anthony Giddens, Erving Goffman och Charles Horton Cooley. Denna studie gjordes mot bakgrund av sociala medier och självbild samt identitet och Instagram. Resultatet bygger på fem teman som uppkom under intervjuerna: påverkan, syfte, process, intryck och observationer. Det studien kom fram till var att deltagarna påverkades av online identiteten men på olika sätt. Ett sätt var att individer kunde finna sig själva och andra kunde få en sämre självkänsla från Instagram. Deltagarna var påverkade av andra människor inom plattformen av Instagram när det kom till processerna för att presentera online identiteten. Processerna kunde innebära hur deltagarna valde ut bilder, tankeprocesser inför att ladda upp en bild och liknande. Studien visade att offline identiteten kunde påverkas av online identiteten men andra individers bedömningar och närvaro hade en betydande påverkan på online identiteten. Detta är en intressant aspekt av identitet och Instagram som tidigare forskning inte fokuserat på och kan vara betydande i framtida studier om individers sociala beteende inom sociala medier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Fager, John
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hagman, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Det är ju trevligare att vara på en fest med både killar och tjejer”: En studie om HR-avdelningens könsfördelning.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att studera hur strategisk HR-personal resonerar kring den ojämlika könsfördelningen inom HR-branschen i allmänhet, samt könsfördelningen på deras egna HR-avdelningar. Vi har använt kvalitativ metod och utfört enskilda semistrukturerade intervjuer. Våra resultat visar hur respondenterna hänvisar den ojämna könsfördelningen till felaktiga föreställningar om att HR-yrket enbart betraktas som ett omvårdande yrke vilket de antar attraherar kvinnor i större utsträckning än män. Respondenterna påvisar att yrket idag innefattar betydligt mer business-orienterade och resultatfokuserade arbetsuppgifter, och hävdar att ökad medvetenhet kring denna verklighet hade lett till att fler män söker sig till HR-branschen. Intervjupersonerna förklarar också sin ojämna könsfördelning genom att peka på rekryteringsunderlaget och hänvisar till den rådande kvinnodominansen på personalvetarutbildningarna. Flera av intervjupersonerna menar att utbildningarnas innehåll kretsar för mycket kring beteendevetenskapliga ämnen och argumenterar för att en ökning av business-orienterade kurser både hade lett till en jämnare könsfördelning, men också en mer verklighetsförankrad bild av det faktiska HR-yrket. Samtliga intervjupersoner betonar värdet av könsblandade arbetsgrupper och uttrycker en unison önskan om att fler män ska söka sig till HR-yrket. Flera av intervjupersonerna ser dock inte deras egen avdelnings ojämna könsfördelning som ett problem. Vid rekryteringar framhåller de personlighet och kompetens som faktorer som väger tyngre än kön, och en jämn könsfördelning på avdelningen blir sedermera sekundärt. Följaktligen framstår respondenternas svar som en paradox, och kön tycks vara viktigt och oviktigt parallellt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Eckert, Viktor
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Det är naturens krafter som måste bekämpas”: Diskursanalys av den svenska debatten kring skogsbränderna 20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker de diskurser enligt vilka samtalet i svensk media fördes om de pågående skogsbränderna under sommaren 2018. Detta görs genom en diskursanalys där 129 ledare och debattartiklar från 28 svenska dagstidningar studeras. Studiens frågeställningar är: ”Vilka diskurser dominerade samtalet om skogsbränderna 2018 under det att skogsbrän­derna rasade?” samt ”Hur förhåller sig dessa diskurser till klimatförändringarna?”. Som teoretiskt ramverk för uppsatsen används Kari Marie Norgaards socialt organiserad förnekelse, ett koncept som formuleras för att förklara avsaknaden av social mobilisering i klimatfrågan.

  Studiens resultat visar att under bränderna kom diskussionen i media att handla mer om hur samhället ska anpassas till klimatförändringarnas framtid, snarare än att diskutera hur det ska förhindra – eller i största möjliga mån förmildra – klimatförändringarnas framtid. Den diskurs som dominerar samtalet förespråkar en stark krisberedskap där förmågan att tackla den glo­bala uppvärmningens konsekvenser är central – samhället uppmanas att agera för anpassning. I motsats till Norgaards tes, finns en andra, svagare diskurs i samtalet som talar för behovet att förhindra klimatförändringarna – där uppmanas samhället att agera för förändring. Inom den dominerande diskursen betraktas framtiden som opåverkbar: klimatförändringarna tenderar att framställas som en oundviklighet, likt en naturlag. Inom den dominerande diskursens förs­tåelse av klimatförändringarna framstår ett motstånd som lönlöst och irrationellt. Att diskur­sen dominerar samtalet om klimat riskerar därmed att bidra till fortsatt passivitet i fråga om att motverka klimatförändringarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Makhlouta, Elias
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sher E Alam, Nida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Det är som att man är i ett skådespel”: En kvalitativ studie om förskollärares emotionsreglering och rollhantering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskollärare betraktas som en viktig del av samhällsstrukturen, eftersom de bidrar till att lägga grunden för nya generationer. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för vilket emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som förskollärare i relation till stress. I uppsatsen tillämpas en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna består av sju heltidsanställda förskollärare i Stockholms län. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har ett teoretiskt ramverk tillämpats som utgår från två teorier, Hochschilds teori om känsloregler samt Goffmans dramaturgiska perspektiv om främre region och bakre region. Syftet är att ta reda på hur känslor och roller i arbetet regleras.

   

  Resultatets slutsats visar att de samtliga intervjupersoner är medvetna om att de har olika ansvarsroller som de träder in i varje dag, exempelvis att ha en positiv attityd till lärandet, vara social kompetent samt att kunna inspirera barnen till samarbete och utveckla deras delaktighet. Att växla mellan olika ansvarsroller upplevs för vissa av pedagogerna som påfrestande och stressfullt men de flesta är kapabla att skilja mellan den privata och professionella rollen på arbetsplatsen. Resultatet visar även att de flesta kan visa riktiga känslor på jobbet men vid vissa situationer med föräldrar kan detta upplevas som påfrestande, eftersom de alltid blir tvungna att upprätthålla en yttre mask - att agera professionellt, vara positiv och tillmötesgående, oavsett situation. Detta upplevs som mentalt ansträngande för förskollärarna och som en svår balansgång, vilket visar att pedagogerna upplever emotionsarbete i yrket. I relation till dessa situationer är pedagogerna tvungna att dämpa sina riktiga känslor. Det administrativa arbetet, stora barngrupper och personalbristen upplevs som de största stresselementen för förskollärarna och har haft en effekt på den fysiska och psykiska välmåendet. Resultatet visar att förskolläraryrket är ett givande och lärorikt yrke som bidrar till både personalens och barnens utveckling. Det framgår även att det har ett stort socialt stöd på arbetsplatsen, både från arbetslag och chef.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Åhlander, Stina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Klingsdal, Linn
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det är öppet, här får jag tala högt: En kvalitativ studie om hur arbetsplatsutformning påverkar trivsel, sociala interaktioner mellan anställda och förväntningar samt beteende kopplat till psykologiska kontrakt.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar medarbetarna och deras interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. Syftet är även att undersöka vilka effekter de olika arbetsplatsutformningarna har på innehållet av det psykologiska kontraktet. För att besvara syftet utfördes sju semi-strukturerade intervjuer med individer som har erfarenhet av båda arbetsplatsutformningarna och som arbetar inom tjänstemannasektorn.

  Det teoretiska ramverket för studien, grundar sig i teorin om psykologiska kontrakt och Goffmans dramaturgiska teori. Tidigare forskning på området undersöker huvudsakligen hur anställda upplever att arbetsmiljön, tillfredsställelsen och sociala beteende-mönster kopplat till arbetsplatsers utformning förändras när organisationer går från cellkontor till öppet kontorslandskap. Då tidigare forskning som är positionerad nära vårt fält, främst utgörs av kvantitativa metoder, hoppas vi kunna komplettera med nya kvalitativa analyser.

  Resultatet visar att respondenterna föredrar olika arbetsplatsutformningar och att det i öppet kontorslandskap finns fler störningsmoment som kan påverka trivseln, den sociala interaktionen med kollegor och arbetsprestation negativt. Resultatet visar även att arbetsplatsens utformning påverkar de psykologiska kontrakten, då de förväntningar och åtaganden som finns mellan arbetsgivare och anställda ser olika ut beroende på arbetsplatsutformningen. Vid utformandet av en arbetsplats anser respondenterna att arbetsgivaren bör ta hänsyn till de krav som ställs på arbetsrollen och de arbetsuppgifterna som ska utföras. Resultatets genomgående tema är att de anställda behöver de rätta förutsättningarna, oavsett arbetsplatsutformning, för att på ett optimalt sätt kunna utföra sitt arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Persson, Hantanirina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ett religiöst miljöengagemang: En kvantitativ studie av religiositetens påverkan på individuellt respektive kollektivt miljöengagemang2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har blivit allt vanligare att tala om miljöfrågor som en av vår tids stora ödesfrågor. Kopplingar mellan religiositet och miljöengagemang är många och i vårt aktuella samhällsklimat kan det vara lämpligt att undersöka ifall det föreligger signifikanta samband dem emellan. Hittills har den empirin som undersökt frågan gett mycket delade och omdebatterade meningar. Den här uppsatsen använder Durkheims definition av religion som en universell företeelse för att bidra med ytterligare ett intressant perspektiv. Sociologisk teori om hur individen beter sig på ett visst sätt enskilt och på ett annat i stunder av intensiv kollektiv gemenskap leder även till antagandet att religiositet kan påverka individuellt och kollektivt miljöengagemang på olika sätt.  Av den anledningen testas hypoteserna att religiositet har en positiv effekt på en individs nivå av miljövänligt beteende medan det har en negativ effekt på en individs benägenhet att delta i en kollektiv miljöaktion. Resultatet visar att det föreligger ett positivt samband mellan religiositet, mätt i frekvens av gudstjänstdeltagande, och miljövänligt beteende i vardagen, men inget signifikant samband med benägenhet att delta i en kollektiv miljöaktion. Studiens resultat tyder även på att kontrollvariablerna utbildningsnivå, kontinent och kön har ett bättre prediktionsvärde för miljöengagemang än religiositet har. Slutsatsen är emellertid att religiositet kan ha olika effekter på individuellt och kollektivt miljöengagemang.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Harrison, Joseph
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Exploring educational attainment by immigrant background: An analysis of PISA data in six OECD countries2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Nymark, Anne-Lie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Casabona, Emily
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Fan, kan jag inte bara få jobba med det jag är här för att göra egentligen?": En intervjustudie med myndighetsanställda om digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen har kommit att innebära en förändring för såväl hela arbetslivet som för individen. Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur digitaliseringen har kommit att påverka medarbetares arbetsmiljö. För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med sju myndighetsanställda, där följande frågeställningar låg till grund: på vilket sätt har digitaliseringen förändrat eller inte förändrat medarbetarnas arbete?, vilka upplevda möjligheter och hinder har digitaliseringen medfört i medarbetarnas arbete? samt vilka konsekvenser har digitaliseringen medfört på medarbetarnas arbetsmiljö? Resultatet visade att digitaliseringen har inneburit en förändring på myndigheten i form av att analoga funktioner och processer har kommit att bli digitala där nya digitala verktyg har förändrat arbetssätt, kommunikation och relationer. Förändringen har medfört möjligheter att utföra arbetet med ökad effektivt och med bättre kvalitet samt flexibilitet genom gränslöst arbete. Digitaliseringen har även medfört nya möjligheter för kommunikation, vilket delvis har förbättrat sociala relationer. Dock har digitaliseringen även inneburit att en del kontakt med kollegor har suddats ut då sociala relationer delvis har kommit att ersättas av digitala funktioner. Oförmåga att leva upp till kravet att arbetet i och med digitaliseringen ska hålla ett högre mått samt upplevelsen av att det gränslösa arbetet skapar ett krav på att ständigt vara tillgänglig är ytterligare baksidor som digitaliseringen medfört. De nya möjligheterna och hindren har inneburit konsekvenser på arbetsmiljön i form av nya krav i arbetet, förbättrat och försämrat handlingsutrymmet samt förändrade former för stöd. Digitaliseringen har kommit att styra såväl arbetssätt, resultat och uppföljning, gränsdragning mellan arbete och privatliv som sociala relationer i arbetet, vilket på gott och ont har kommit att förändra intervjupersonernas arbetsmiljö. Forskning har efterfrågats kring digitaliseringens effekter på anställdas arbetsmiljö varpå föreliggande studie har bidragit med kunskap av betydelse för forskningsområdet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hjerten Njem, Li
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Manneheimer, Jakob
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Fotboll som integrationsarena2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Shmidt, Mayya
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  From Do It Yourself to Do It Together: Sociological analysis of knowledge sharing in Stockholm Makerspace2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study examinesthe variety of interaction and motivation practices to participate in the sharing initiative as well as pinpointing key elements of member-driven organization functioning;in the case of Stockholm Makerspace– a community of non-professional makers. 

  The Current scholarship on sharing is mostly focused on the large-scale platform businesses in a North American context, thus evidence from grassroots small-scale initiatives is lacking. This paper aims to fill this gap by providing the empirically grounded sociological study of the operation of sharing initiative in Sweden.

  Data including 1) 11 in-depth interviews conducted with active members of the community and experts, 2) ethnographic observation in situations of planned workshops and everyday life of the Makerspace, 3) systematic online observation (in the role of observer as participant) (Gold, 1958). Therefore, this study employs mixed ethnography and digital methodology – studying sharing economy communities both online and in situto provide a ‘thick’ description of community building.

  The results revealed that members of the Stockholm Makerspace, acted as prosumers, and attempted to benefit not only from the community understudy, but also contributed to the societal development at large, by creating a public good. Shared access to tools and common “know-how” democratized production of knowledge and its spreading, thus contributing to informal learning, which complemented formal education institutions. The main incentives of sharing, vocalized by participants in the study were open-ended socializing and community commitment, as well as self-expression and belonging. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Planchard, Elise
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Remmegård, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Får alla vara med?: En studie om seniorers upplevelser av digitaliseringen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vårt digitaliserade samhälle finns 1,1 miljoner svenskar som inte använder sig av internet dagligen, däribland 500 000 som aldrig använder sig av det. Den största gemensamma nämnaren för digitalt utanförskap har visat sig vara ålder. Studiens syfte har varit att undersöka hur seniorer upplever digitaliseringen. Detta har gjorts genom nio kvalitativa intervjuer med seniorer i Stockholm. Resultatetet redovisas i två teman, konsekvenser för samhället och konsekvenser för individen för att sedan analyseras med hjälp av Anthony Giddens teori om det senmoderna samhället. Ett av studiens mest utmärkande resultat har visat sig vara upplevelsen av att samhällsförändringarna kring digitaliseringen går för snabbt vilket har negativa konsekvenser för respondenterna. Vår förhoppning med denna uppsats är att lyfta frågan och uppmuntra till bredare diskussion i ämnet samt till vidare forskning.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Rosén, Emma
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Envall, Kamilla
  Förväntningar och förutsättningar för att skapa WOW!: En kvalitativ studie om ett techbolags interna identitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Calemark, Marcus
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Saeter, Karl
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Generation Y: En kvalitativ intervjustudie med unga vuxna om deras syn på arbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med allt fler individer tillhörande generation Y på arbetsmarknaden så är det centralt för organisationer att få kunskap gällande hur de ska attrahera och motivera dessa individer. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad individer tillhörande generation Y värderar i relation till arbetsrelaterade frågor. Utifrån tidigare forskning definieras arbetsrelaterade frågor utifrån teman som ledarskap, feedback och work-life balance/flexibilitet. För att undersöka detta så genomfördes en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med sju individer födda inom åldersspannet för generation Y (1981-2000). Samtliga intervjupersoner är födda och bosatta i Stockholmsområdet och har eller är i slutfasen av en eftergymnasial utbildning. Resultatet visar att de intervjuade ur generation Y är måna om att ständigt utvecklas och ha en god balans mellan arbete och fritid. Detta leder till att de har stora krav på sina chefer gällande att få regelbunden feedback. Generationsbegreppet har kritiserats för att vara komplext och starkt sammankopplat med sociala livshändelser, somliga menar dessutom att det är ålder och erfarenhet som utgör den huvudsakliga skillnaden mellan generationer. Oavsett om generationsskillnader existerar eller inte så är det viktigt att förstå hur unga individer fungerar idag och inom den närmsta framtiden för att organisationer ska kunna attrahera och motivera dessa. Bland studiens intervjupersoner anser dock alla att generationsskillnader i hög grad existerar vilket bland annat uppenbarar sig på olika sätt på deras arbetsplatser. Uppsatsen diskuterar även kring den utmaning som ställs på organisationer vad gäller att hålla generation Y motiverad. Det kan ses som en krävande generation för dagens chefer men både utifrån tidigare forskning och denna studies resultat så tycks generationen bestå av individer med högt arbetsengagemang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Jäger, Denise
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Karlsson, Clara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Informella förväntningar och anställdas arbetsroller: En studie om hur anställda upplever sina arbetsroller i IT- och ekonomibranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens digitaliserade samhälle bidrar till att anställda får allt svårare att dra en gräns mellan privatliv och arbetsliv. Detta medför att informella förväntningar skapas på arbetsrollen, framförallt gällande arbetstid och tillgänglighet. Dessa förväntningar kan definieras som psykologiska kontrakt mellan anställda och arbetsgivare och kan påverka anställdas vilja att stanna kvar på företaget. Syftet med studien är därmed att bidra med kunskap kring psykologiska kontrakt och arbetsroller. Vi undersöker hur anställda uppfattar och hanterar sina arbetspositioners rollbeskrivningar i kontext av möjliga informella förväntningar som ingår i det psykologiska kontraktet. Syftet är även att undersöka möjliga skillnader av informella förväntningar gällande arbetsroller mellan anställda inom IT- och ekonomibranschen.

  Sammantaget visar tidigare forskning att det psykologiska kontraktet skapas genom ömsesidigt beroende mellan anställda och arbetsgivare. Relationen mellan parterna är således en viktig faktor för att ett stabilt psykologiskt kontrakt ska upprätthållas och präglas därmed av kontroll och trygghet. Eftersom tidigare forskning om psykologiska kontrakt till stor del är begränsade till den amerikanska arbetsmarknaden är vår förhoppning att vi med denna studie ska kunna bidra med kunskap om den svenska arbetsmarknaden.

  För att besvara studiens syfte har en kvalitativ studie genomförts på anställda inom IT- och ekonomibranschen. Val av branscher grundades i vår tro att det fanns ett stort utrymme att synliggöra psykologiska kontrakt inom branschernas olika arbetsroller och arbetsuppgifter. Studiens empiriska material bestod av sju semistrukturerade intervjuer med respondenter som varit verksamma inom respektive bransch i minst tre år. Studiens resultat och de generella slutsatserna är att anställda upplever att det finns informella förväntningar på deras arbetsroller och arbetstid. Detta resultat återfinns i både IT- och ekonomibranschen och dessa förväntningar är betydelsefulla för att anställda ska uppleva arbetsrollen som trygg och stabil.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Hellmark, Julia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Naess, Kim
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kan lönen premieras av olika personlighetsdrag?: En kvantitativ studie om sambandet mellan personlighet och lön inom privat och offentlig sektor.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka om personligheten kan tänkas påverka lön och om personligheten i så fall har olika betydelse beroende på socioekonomisk befattning och sektorstillhörighet. I Sverige har det visat sig att lönen generellt är högre i den privata sektorn än i den offentliga, samt att den offentliga sektorn till stor del består av kvinnodominerade yrken. Det har också påvisats i tidigare forskning att en individs personlighet till viss del påverkar utfallet av lön, framför allt i grupper där lönen är högre, men sådana undersökningar har främst skett utanför Sveriges gränser. Utifrån femfaktorteorin om personlighet, humankapitalteorin samt sociologiska aspekter av personlighet teoretiseras det i denna studie kring sambandet mellan personlighet och lön i Sverige där data från Levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU 2010) används. LNU 2010 innehåller en kortversion av personlighetsdrag som kan länkas till femfaktorteorins personlighetsdrag; öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Resultatet från linjära regressionsanalyser visar att det snarare är enskilda personliga egenskaper inom personlighetsdragen som verkar ha ett samband med lön än de index som skapas för att fånga ett helt personlighetsdrag. Resultatet visar dock att variansen i lön bara till viss del kan förklaras av skillnader i personlighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Cramne, Maja
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Landahl, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kombinationen av arbetsrollen och föräldrarollen: En intervjustudie om komplexiteten kring att kombinera arbetsliv och föräldraskap ur småbarnsmammors perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En vardag fylld av ansvar och krav från både föräldrarollen och arbetsrollen kan upplevas som stressfyllt för individen. I många fall är det mammor som tar det största ansvaret för hem och barn samtidigt som de arbetar heltid. Statistik visar att kvinnor drabbas hårdast av stress i dagens samhälle, vilket kan förstås utifrån kvinnans breda ansvarsområden gällande barn och arbete. Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor kombinerar heltidsarbete med föräldrarollen. Vidare syftar studien till att förstå hur stressupplevelser hos kvinnor relaterar till kombinationen av arbete och föräldraskap. För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sju heltidsarbetande mammor i tre olika branscher. Samtliga intervjupersoner är utbildade på universitetsnivå samt har ett eller flera barn i åldrarna noll till tio år. Resultatet av studien visar att intervjupersonerna upplever vissa svårigheter kring att kombinera föräldrarollen med arbetsrollen. En av de största anledningarna till detta är brist på tid, samt ojämn fördelning av praktiska uppgifter kopplat till barnen. Enligt studien tar kvinnorna större ansvar för barn och hushållsuppgifter än vad deras män gör. Mödrarna upplever att det är svårt att hinna med sitt arbete och samtidigt hinna med sina barn och uppgifter i hemmet, vilket ofta resulterar i känslor av stress och otillräcklighet. Ju högre arbetsposition modern har, desto svårare är det att kombinera rollerna. Socialt stöd i form av kollegor, vänner och familj, samt känslan av tillhörighet i många olika sammanhang är av stor vikt för mödrarnas välmående och minskar upplevelsen av stress. Vidare visar resultatet att de kvinnor som har flexibla arbetstider samt hög grad av autonomi i sin arbetsroll upplever mindre arbetsrelaterad stress. Studiens slutsats är att mödrarna generellt upplever sig vara mindre stressade på sina arbeten nu än tiden innan de var föräldrar. Detta är på grund av de inte längre prioriterar arbetet lika högt som de gjorde innan. Däremot känner sig intervjupersonerna mer stressade utanför arbetet när de är föräldrar, vilket beror på att de drar det tyngsta lasset i hemmet och tar störst ansvar för barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Junman, Alice
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kommersialiserad ångest: En intervjustudie om influenceryrkets alienationsproblem och motstrategier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för en ny typ av arbete; att vara influencer, vilket innebär att arbeta med sociala medier för att på något sätt påverka den publik man byggt upp. Huvudsakligt fokus ligger på att förstå vilka eventuella problem influencers upplever inom sitt arbete, vilket besvaras genom två frågeställningar: Hur upplever influencers balansen mellan privatliv och yrkesliv? Och Vilka metoder använder de för att hantera eventuella konflikter mellan de två? Datan bygger på semistrukturerade intervjuer med fem influencers. De teoretiska utgångspunkterna är Marx alienationsteori samt Goffmans teori om intrycksstyrning, vilka bidrar till förståelsen för yrket ur olika perspektiv. Resultatet kan också kopplas till tidigare forskning om mikrokändisskap och frilansarbete, eftersom detta är två aspekter som tydligt karaktäriserar influencerskapet. Resultatet visar att influencers upplever gemensamma problem som i olika grad går att koppla till alienation, samt att de utvecklat tre kategorier av strategier för att hantera dessa problem; praktisk, emotionell och relationell särskiljning. Detta visar att influencers använder en aktiv och medveten särskiljning mellan livet och arbetet för att motverka den alienation man i viss mån upplever. Bidraget till forskningsfältet består i ett sätt att kategorisera strategier för särskiljning som ett sätt att hantera alienation genom arbetet, samt ökad kunskap om ett nytt och högst relevant yrke som tidigare inte studerats ur den aktuella gruppens eget perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Reinholdz, Cassandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kompetensbaserad rekrytering?: En intervjustudie om användandet av personlighetstest vid rekrytering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att vi bättre kan förstå varför personlighetstest implementeras vid personalrekrytering och vilka funktioner de fyller ur ett organisa­tionssociologiskt perspektiv. Fråge­ställningarna som undersökts i studien är: 1) I vilka avseenden påverkas rekryteringen positivt eller negativt av personlighetstest enligt informanterna? 2) Blir rekryteringsprocessen mer kompetensbaserad med användning av personlig­­hetstest? 3) Vilka organisationssociologiska funktioner uppfyller personlighetstesten? 4) Hur mycket förlitar sig rekryterarna på personlighetstesten? För att undersöka frågorna gjordes intervjuer med fem personer som har arbetat eller arbetar med rekrytering där de använder eller har använt sig av personlighets­test vid rekrytering. Jag har tagit hjälp av organisations­sociologiska teorier för att belysa anledningarna till att personlighetstest används vid rekrytering.

   

   Studien visar på att omgivningen samt organisationsformen är betydelsefull eftersom personlighetstesten bedömdes som i varierande grad effektiva i rekrytering beroende på kontexten. Informanterna vittnade om att det t.ex. kan uppstå svårigheter att använda sig av personlighetstest där organisationen rekryterar till en extern tredje part. Svårigheterna ökar här eftersom den som ska besluta om anställning då oftast inte har en certifiering i att tolka personlighetstesters resultat. Den främsta orsaken till användandet av personlighetstest verkade ändå vara att användarna trodde att dess användning skulle borga för en mer kompetensbaserad rekryteringsprocess. Även med den utgångspunkten verkade det dock inte vara okomplicerat att sätta en relevant kravprofil för anställningarna som skulle fyllas. Intervjuerna gav oss skäl att tro att kandidater som skulle ha passat för anställningar missgynnades av de satta kravprofilerna, som ofta sammankopplades till personlighetstests utformning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Neira, Carlos
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sertcanli Branting, Mikail
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kvinnodominans på svenska högskolor och universitet? En kvantitativ longitudinell studie.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Throughout history men have been the majority in universities across the world. Thus, in recent decades this has changed in favor of women who make up for the large majority of students in both universities and colleges. The purpose of this study is to examine why women have become the new majority in Swedish universities/colleges and using rational choice theory to answer this matter. More specifically, this study aims to find out whether children who are seldom truant, and who value themselves to be good at math, Swedish and English have a higher probability to study at universities/colleges in the future than children with high truancy and low self-evaluation in these subjects. The data set used in this research comes from Barn-LNU 2000 and Yngre-LNU 2010 and the sample contains a total of 915 respondents who were between the ages 10-18 in Barn-LNU 2000 and 20-28 when they participated in Yngre-LNU 2010. Logistic regression models and cross tables are used to analyse the material

   

  The result of the analyses indicates that children in general who estimates themselves to be good at math, Swedish and English have a higher probability of study in universities/colleges when they become adults than children who don’t value themselves to be good at these school subjects. Another significant result from the analyses is that children who are seldom truant tend to study in universities/colleges in adult age more often than children who truant. However, there isn’t any significant result who indicates that girls tend to have a higher self-evaluation regarding their skills in math, Swedish and English than boys. Neither does the cross tables show any significant results of sex differences in truanting.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Claésson, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Managerial representation: Are Women Better Off in the Public or the Private Sector?: A quantitative study of gender inequality in managerial authority in the Swedish welfare state service industries2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent decades, Sweden has seen a rapid increase in the share of health care, education and social care that is delivered by privately-owned companies. Such privatisation of welfare state services has by some of its advocators been viewed as a means to enhance gender equality in labour market outcomes; one of them being access to managerial positions. This thesis uses Swedish registry data to examine how the underrepresentation of female managers differs between public sector and private sector providers of welfare state services. Moreover, the analysis pays close attention to how employees’ family statuses – partnership and parenthood – influence careers in each of the sectors. The result shows that the gender gap in managerial authority is narrower in the public sector than in the private sector. However, family responsibilities are shown to have a smaller and more gender-equal influence on managerial authority among employees in the private sector. The thesis’ conclusion is, thus, that even though career opportunities might be more gender-equal in the public sector than in the private sector, the theoretical assumption that women’s careers are better off in the public sector because it is more “family-friendly” does not receive support. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Taberman, Mikaela
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Berkers, Irene
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Moderskap och lönegap på den svenska arbetsmarknaden.: En kvantitativ studie om sambandet mellan moderskap och lön.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare år har det forskats mycket kring könslönegapet i Sverige, det har rapporterats om anledningar som att kvinnor är mer benägna att arbeta deltid och vara föräldralediga. Forskning indikerar att könslönegapet blir större efter kvinnor fött barn och blir större ju fler barn en kvinna har. I den här kvantitativa uppsatsen bryter vi ner lönegapet och undersöker vad föräldraskapet har för inverkan på kvinnors lön. Det vi tittar på är om det finns ett motherhood wage penalty på den svenska arbetsmarknaden, alltså om det finns en löneskillnad mellan kvinnor utan barn och mödrar. Detta undersöker vi med hjälp av frågeställningen ”Skiljer sig bruttotimlönen i Sverige mellan kvinnor som inte har några barn jämfört med kvinnor som har ett barn, två barn och tre eller fler barn?”. Vi kommer att kontrollera för variablerna utbildning, sysselsättningsgrad, antal år i samma typ av arbete och antal månader borta från förvärvsarbete. Datamaterialet kommer från Levnadsnivåundersökningen (2010) och urvalet har avgränsats till kvinnor mellan 35-55 år vilket resulterar 497 respondenter. Begreppet the motherhood wage penalty härstammar från humankapitalteorin, vilket är en av teorierna som vi kommer att utgå ifrån samt signaleringsteorin. Båda dessa teorier baseras på att mödrars löner sätts utifrån fördomar och förväntningar. Enligt humankapitalteorin sätts mödrars löner lägre då arbetsgivaren förväntar sig att hon kommer att investerar mindre på arbetsplatsen. Signaleringsteorin säger istället att arbetsgivare förväntar sig att kvinnor en dag skall komma att bli föräldrar då detta är normen för vårt samhälle. Med denna förväntning så tolkas inte moderskapet och föräldraledigheten som en signal att hon har ett minskat intresse för arbetet och bestraffas därför inte för detta i form av lägre lön. Resultatet i studien visar att mödrar i genomsnitt tjänar mer än kvinnor utan barn och att det positiva sambandet är statistiskt signifikant för mödrar med två barn. Resultatet stödjer inte humankapitalteorin, och endast till viss del signaleringsteorin, då vi utifrån denna skulle förvänta oss ett icke-samband medans resultatet indikerar ett positivt samband, åtminstone mellan att ha två barn och timlön Det väcker frågor kring tidigare forskning och om fördomar kring mödrar i Sverige nu kanske förändrats till det bättre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Nyman, Emilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Aldentorp, Erika
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Multipla roller i dagens samhälle: En intervjustudie om universitetsstudenters upplevelser och välmående2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Palmkvist, Sigrid
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wöllner, Louise
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Mycket snack och lite verkstad i byggbranschen?: En kvalitativ studie om hur ett företag arbetar med sitt varumärke för att attrahera och rekrytera kvinnor i en mansdominerad bransch.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges arbetsmarknad kan idag beskrivas som könssegregerad. I framtiden kan detta leda till svårigheter att bemanna, samt bidra till en ojämställd arbetsmarknad, vilket bland annat kan innefatta könsfördelningen i de ledande positionerna. I byggnadsbranschen är denna problematik tydlig då flera av de börsnoterade bolagen är rödlistade, vilket innebär att de helt saknar kvinnor i sin ledningsgrupp. Trots att klyftan mellan män och kvinnor minskar, går utvecklingen långsamt. Mot bakgrund av denna problematik avser denna studie att undersöka hur ett företag arbetar med sitt varumärke för att attrahera och rekrytera kvinnor i en mansdominerad bransch, ur ett genusperspektiv. Detta kommer att göras i en fallstudie på ett företag i byggnadsbranschen, där det empiriska materialet utgår från sju kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. I studien följer vi Employer branding-arbetet som en process från ledningens syn på varumärket, via det praktiska arbetet, till upplevelsen av de nyanställda. Employer branding har länge studerats ur ett managmentperspektiv, men med denna studie ser vi på Employer branding ur ett genusperspektiv. Resultaten visar tendenser till att ledningens syn gällande arbetet kring att vara en attraktiv arbetsgivare och hur företaget porträtterar sig i rekryteringsprocessen, inte stämmer överens med de nyanställdas uppfattning. En anledning till diskrepansen mellan ledningens syn på varumärket och de nyanställdas uppfattning skulle kunna vara tempot i företaget, där vi kan se tendenser till att det viktigaste är att få in resurser fort, snarare än kvinnliga resurser. Ur ett genusperspektiv kan vi se tendenser till underliggande mekanismer, som upprätthåller de rådande könsnormerna, såsom strukturella barriärer kopplade till ett större genussystem. Dessa står i vägen för företagets mål att attrahera och rekrytera fler kvinnor, exempelvis då man väljer personer ur sitt egna homogena nätverk, samt att en representant från ledningen menar att han inte ser kön utan kompetens, men på grund av stereotypa idéer om hur kvinnor är och borde vara, kan man hindras att se kvinnors kompetens. Detta indikerar att det krävs åtgärder från företagets sida, såsom att rekrytera utanför sitt nätverk, för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor i en mansdominerad bransch. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Guignard Adler, Léo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ockell, Per Ola
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Nederbörd och migration: En kvantitativ studie om nettomigration, urbanisering och nederbördsunderskott2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns samband mellan nederbörd och migration. Studien fokuserar främst på nederbördsunderskott då nederbördens påverkan på migration i utvecklingsländer sker framförallt via jordbruket, ett nederbördsunderskott skulle därmed begränsa försörjningen i dessa samhällen och därmed orsaka migration.

  Data och metod: Urvalet är 127 stater som är klassade som låg- och medelinkomststater. Data om nederbörd är sammanställd av Climatic Research Unit (CRU) i University of East Anglia och hämtad från Världsbankens databas. Data gällandes migration är hämtad från United National Population Division (UNPD). Observationerna i datasetet är från var femte år mellan årtalen 1964–2009. Studiens hypoteser har testats med hjälp av spridningsdiagram och linjära regressionsanalyser. Nettomigration per 1000 invånare och procentuell populationsandel som bor i urbana områden har använts som beroende variabler i analyser medan procentuell nederbördsskillnad från ett nederbördsgenomsnitt (1961–1990) har använts som oberoende variabler. Även kontrollvariablerna livsmedelstillgång, procentuell BNI från jordbruk, världsdel/region och procentuell andel av populationen som är under 15 år har inkluderats i analyserna.

  Resultat: Studien finner inga starka stöd för hypoteserna. Dock så pekar resultatet på att det finns samband mellan en stats nettomigration/urbanisering och ekonomiska variabler såsom andel i jordbruk som ofta är beroende av nederbörd. Resultatet tyder även på att det finns ett samband mellan ett uppvisat nederbördsunderskott och positiva värden i nettomigration för Europa och Asien samt en ökad urbaniseringstakt i Afrika och Asien vid uppvisat nederbördsunderskott.

  Diskussion/Slutsats: Studiens resultat går till en viss del i linje med tidigare forskning.  Dock uppmärksammas en del begränsningar såsom eventuella konflikter och krig som ej tas hänsyn till, länders olika förutsättningar att hantera torka och nederbördens betydelse för varje enskild stat och dess befolkning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Murholm, Mariella
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Eriksson, Linn
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Psykologiska kontrakt och HR-yrkesverksammas karriär-förväntningar: En kvalitativ studie om upplevelsen av brutna psykologiska kontrakt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vad beror det på att vissa anställda erbjuds karriärmöjligheter och andra typer av utvecklingsmöjligheter av sin arbetsgivare på en arbetsplats och andra inte? Att en anställd söker en tjänst internt och besitter en lång erfarenhet eller högre utbildning men en nyligen anställd som nyligen börjat får jobbet, eller att en anställd helt plötsligt inte får stanna kvar på sin arbetsplats utan rimlig förklaring? Dessa händelser är exempel av situationer som uppstår dagligen inom olika organisationer och arbetsplatser, där anställda och arbetsgivare har olika uppfattningar om vilka förväntningar och löften de har gentemot varandra. Syftet med denna studie är att undersöka dessa komplexa förväntningar närmare med utgångspunkt i teoretiska antaganden om så kallade psykologiska kontrakt (även kallad informella och osynliga kontrakt). Dessa kontrakt är motsatsen till formella skriftliga kontrakt där titel, befattning och lön framgår. Psykologiska kontrakt handlar om vilka outtalade löften, åtaganden och förväntningar som finns mellan arbetsgivare och anställd, vad man tror att man är överens om men som forskningen visar att vi oftast inte är. Vad får det för konsekvenser när de psykologiska kontrakten bryts?

  Psykologiska kontrakt finns i alla relationer, mellan familjemedlemmar, inom vänskapsrelationer, på arbetsplatsen osv. I denna studie fokuserar vi på att undersöka de psykologiska kontrakten ur en arbetstagares synvinkel gällande karriärutveckling och utvecklingsmöjligheter hen upplever sig ha på sin nuvarande, eller hade på en tidigare arbetsgivare. Med hjälp det teoretiska ramverket kring psykologiska kontrakt som utgångspunkt genomfördes åtta kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma tjänstemän inom Human Resources (HR). Resultaten visar att flera av respondenterna har haft erfarenheter utav brutna psykologiska kontrakt genom arbetslivet, på både låg och hög nivå. Det visar sig även att våra respondenter har väldigt liknande åsikter om hur deras karriärutveckling leds i första hand personligen av dem själva som högst ansvariga men att det även måste ske med en känsla av trygghet till chefen och dess stöd i en växelverkan. Att chefen håller det hen lovar och att den anställde känner sig rättvis behandlad framhölls av respondenterna som mycket betydelsefullt för deras välbefinnande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 949
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf