Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 346
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aakko, Noora
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Öngörür, Gazal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kraften av beröring: Beröring som komplementär metod för att minska stress på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadens förändringar i form av högre arbetstakt, tillfälliga anställningar och krav på flexibla arbetsvillkor, gör att allt fler upplever stress i arbetslivet. Långvarig stress medför stora hälsorisker för individen. Eftersom många av dagens sjukskrivningar beror på stressrelaterade sjukdomar, såsom depression och utmattning är det viktigt att studera metoder för stresshantering på arbetsplatsen. Beröring i form av massage kan minska stress hos individer samt fungerar som ett komplement i behandlingen för stressrelaterade sjukdomar. Ett fältexperiment med 28 tjänstemän utfördes för att undersöka om en kortvarig massage på arbetstid kunde inverka positivt på den arbetsrelaterade stressen jämfört med en avslappningsövning och vanlig rast. Studien visade signifikant minskning av stressnivån efter massageinterventionen. Resultatet ger en antydan om att upplevelsen av stress går att reducera med hjälp av fysisk beröring. Stickprovets storlek samt förväntnings- effektens inverkan på resultatet diskuteras.

 • 2.
  Abramsson, Veronica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Selander, Malena
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Palliativ vård2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle drabbas många människor av cancer, där flertalet av de drabbade lider av smärta. En liten del av Danmarks cancerpatienter har möjligheten att avsluta sitt liv på Hospice. Syftet med studien var att genom fyra intervjuer belysa danska sjuksköterskors upplevelser av att vårda cancerpatienter med smärta på Hospice. Studien är fenomenologiskt inriktad. Teoretikern som användes i studien ar Katie Eriksson. Hon framhäver att kroppslig smärta på grund av sjukdom kan vara outhärdlig och skapa en ångest inför sjukdom till en själslig och andlig död. Som metod i studien användes innehållsanalys, där intervjuerna analyserades och sammanställdes. Resultatet i studien tyder på att sjuksköterskor upplever närvaro som en väsentlig del av vården med smärtpåverkade cancerpatienter. Analysen visar att närvaro innefattar närhet, beröring samt kommunikation.

 • 3.
  Ahlbäck, Alexandra
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Linnér, Mimmi
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Vuxna patienters upplevelser av sjuksköterskans affektiva beröring i daglig omvårdnad: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Beröring kommer alltid att vara en del av vården. Affektiv beröring är en typ av frivillig beröring som kan uppstå såväl medvetet som omedvetet. Denna typ av beröring används av sjuksköterskan i det dagliga omvårdnadsarbetet för att trösta, lugna, vårda och lindra patienters lidande. Sjuksköterskors olika beröringsstilar grundas i deras personlighet, livserfarenhet, kulturella bakgrund, utbildning och arbetsstil. Vidare forskning inom området anses vara av betydelse, då kunskaperna kring affektiv beröring är bristande bland sjuksköterskor.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vuxna patienters upplevelse av sjuksköterskans affektiva beröring i daglig omvårdnad.

  Metod: En litteraturöversikt baserad på åtta kvalitativa och två kvantitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Resultatet tematiserades i sex teman: Att knyta band, betydelsen av kommunikation, kroppsdelarnas olika betydelser, att bli berörd med närvaro, beröring och genus betydelse och betydelsen av att ha kontroll över situationen.

  Diskussion: Resultatet diskuterades mot Virginia Hendersons omvårdnadsteori om människans behov samt relaterades till vetenskapliga artiklar för att stärka resultatet. I denna del diskuteras vuxna patienters upplevelser av affektiv beröring i daglig omvårdnad samt hur sjuksköterskor skall förhålla sig för att patientens hela vårdupplevelse skall upplevas som god.

 • 4.
  Ahmed, Alya
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Brostedt, Johan
  Sophiahemmet University.
  Vårdpersonalens roll i kommunikation och omvårdnad av patienter med afasi orsakas av stroke2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Cirka 12 000 personer drabbas av afasi i Sverige varje år. Även om afasi är vanligast bland äldre är det ungefär 35 procent av alla med afasi som är yngre än 65 år. Den vanligaste orsaken till afasi är stroke. Cirka 33 procent av alla strokefall resulterar i afasi. Trauman, trafikolyckor samt hjärntumör är andra orsaker till afasi. Afasi kan klassificeras i motorisk, sensorisk och global afasi. För individen innebär afasi kommunikationssvårigheter, som är det största problemet. Ofta ses frustration, socialt utanförskap, stress, tvivel på sig själv och skamkänslor som en följd av afasin. Kommunikationssvårigheter leder också till att patienter inte får vård på lika villkor samt bristande personcentrerad omvårdnad.

  Syfte

  Syftet var att beskriva vårdpersonalens roll i kommunikationen i syfte att förbättra den personcentrerade omvårdnaden av patienter med afasi orsakad av stroke.

  Metod

  För att svara på syftet och frågeställningarna genomfördes en litteraturstudie där databaserna PubMed och Cinahl användes. Som komplement tillämpades även manuell sökning. Sexton artiklar användes och dessa granskades av författarna och klassificerades utifrån frågeställningarna.

  Resultat

  Studien resulterade i åtta olika teman för att främja personcentrerad omvårdnad av patienter med afasi orsakad av stroke. Dessa är: Ge tid/undvika stress, icke-verbal kommunikation, avslappnad vårdatmosfär, uppmuntra patienten, bekräfta patientens kompetens, visa respekt, uppmärksamhet och engagemang samt arbeta mot samma mål. Inom icke-verbal kommunikation ingick två underrubriker; beröring och kroppsspråk.

  Slutsats

  Kommunikationssvårigheter är ett stort problem hos patienter med afasi till följd av stroke, vilket försvårar personcentrerad omvårdnad. Vid tillämpning av de åtta temana kan vårdpersonalen utföra sina uppgifter och ansvarsområden samt ge vård på lika villkor till patienter med afasi till följd av stroke

 • 5.
  Ahnwall, Agnetha
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Hemlin, Åsa
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Den fysiska beröringens betydelse för omvårdnaden2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Ahrnberg, Eva
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Taktil massage/beröring: Relation och icke-verbal kommunikation inom omvårdnaden2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7. Aittamaa, Stina
  et al.
  Eleholt, Jenny
  Att inte bli sedd som sjuksköterska: Manliga sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Alanen, Therese
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Axelsson, Johanna
  Sophiahemmet University College.
  Beröring i vården av äldre: en forskningsöversikt2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Alfredsson, Eva
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Reuterwall, Ulrika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Beröringens betydelse i vården: en systematisk litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den fysiska beröringen är en förutsättning för att vård överhuvudtaget skall kunna utföras. Varje dag sker inom hälso- och sjukvården ett oräkneligt antal beröringar i skiftande situationer. Beröringen finns där som en självklar del i den dagliga vården men kan också användas i olika fysiska behandlingsmetoder. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken betydelse beröring hade i omvårdnaden för patienten. Vetenskapliga artiklar och litteratur i ämnet användes och var publicerade efter 1995. Fysisk beröring i omvårdnaden visade sig ha flera olika betydelser som gick att dela in i begreppen: symtomlindring och återhämtning, komfort, kommunikation, obehag samt samspel. Den fysiska beröringen gav både fysiska och psykiska förbättrade tillstånd. En del patienter minskade sin läkemedelsanvändning efter behandlingar med olika fysiska beröringsformer. Detta kunde vara en väg till ökad livskvalitet för människor, framförallt när det handlade om smärta, oro, och depression. Positiva känslor som trygghet, välbefinnande och komfort upplevdes av en del patienter i beröringsögonblicket och ibland som en följd av själva beröringen. Beröring visade sig vara ett sätt att kommunicera med patienter, framförallt var det viktigt när det verbala språket sviktade eller saknades. Även om många positiva betydelser för patienterna framkom i studierna fanns det också negativa upplevelser. Beröring av stressad och hårdhänt personal, smärta och att inte känna sig delaktig i skeendet var exempel på obehagliga upplevelser. I flera studier framkom att samspelet mellan patienter och vårdare kunde förbättras med stöd av den fysiska beröringen.

 • 10.
  Algernon, Malin
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Dahlgren, Malin
  Sophiahemmet University College.
  Fysisk beröring som behandlingsmetod vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Demenssjukdom innebär att hjärnceller skadas och dör vilket leder till att hjärnans funktioner bryts ned med en kognitiv funktionsnedsättning till följd. Vidare försämras vanligtvis minnet och den drabbades personlighet kan komma att påverkas. Även förmågan att kommunicera försämras och uppfattningen och förståelsen för omgivningen kan förvanskas. Det beräknas att cirka 90 procent av alla svårt demenssjuka personer någon gång drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom. Exempel på dessa symtom kan vara agitation, aggression, ångest och sömnstörningar. Behandlingen mot beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) ska inriktas mot en individuell omvårdnad men kan kombineras med farmakologisk behandling vid behov. Det har dock visat sig att många demenssjuka personer står på kontinuerlig farmakologisk behandling och att denna saknar ordentlig effekt och leder till allvarliga biverkningar. En alternativ behandlingsmetod till den farmakologiska behandlingen skulle kunna vara fysisk beröring.

  Syfte

  Att beskriva effekter av fysisk beröring på beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

  Metod

  För att svara på syftet utformades föreliggande uppsats som en litteraturstudie i vilken 16 artiklar har granskats.

  Resultat

  Resultatet visar på att olika beröringsmetoder har varierande effekter på olika beteendemässiga och psykiska symtom. En förbättring av kommunikation och välbefinnande kunde också ses. Massage i olika former visade överlag på de tydligaste effekterna med en minskning av agitation och aggression, reducerade stressnivåer, förbättrad sömn, ökad kommunikation samt bättre välbefinnande som följder av behandling. Både närstående samt vårdpersonal ställde sig positiva till fysisk beröring som behandlingsmetod och uttryckte bland annat att relationen mellan givare och mottagare förbättrades.

  Slutsats

  Fysisk beröring visade på positiva effekter och skulle kunna utgöra en alternativ eller komplementär behandlingsmetod till farmakologisk behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Vidare skulle beröring kunna användas i omvårdnaden av demenssjuka personer för såväl direkt symtomlindring som för att öka välbefinnande. Beröringen kan ges av såväl närstående som vårdpersonal. Vidare sågs inga tydliga bieffekter av behandlingen, dock var reaktionerna på beröring individuella vilket bör tas hänsyn till.

 • 11.
  Almgärd, Charlotte
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Söderberg, Isa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Patienter som utsatts för trauma och deras närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients who have suffered trauma and arrives at an emergency department / intensive care department need professional encounter and comprehensive care from the nurse.

  Aim: The aim of the study is to examine patients who have suffered trauma and their families’ experiences of the nurse's encounter at the emergency care and / or intensive care department.

  Method: A descriptive design with a literature review as data collection method. Ten qualitative articles have been used, where five of the articles have conducted studies that investigated patients’ experiences and five articles have conducted studies of families’ experiences.

  Result: Four significant behaviours in the nurse’s encounter were identified; information from the nurse, verbal and nonverbal communication from the nurse, psychological and physical support from the nurse, and commitment and attitude of the nurse. Patients and family considered that honest and understandable information, a relationship with the nurse, physical touch and eye contact, commitment and demonstrated interest in patient/family, and that their emotional and physical needs were satisfied was caring behaviours in the nurse’s encounter. Patients and family experienced the nurse’s encounter as non-caring when the information was inadequate, when the nurse was crossed, stressed and seemed to be overloaded, and when the nurse didn’t pay attention to the physical and psychological needs of the patient and the family.

  Conclusion: Patients who have suffered trauma and their families´ experienced the nurse's encounter at the emergency care and/or intensive care department as both positive and negative. The experiences of the encounter were determined in connection with the nurse's ability to transmit information, communicate, engage and fulfil the physical and psychological needs of the patient and their families. 

 • 12.
  Altenius, Ellinor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Massagens effekt på cancersmärta2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Cancersmärta orsakar ofta mycket lidande för den drabbade. WHO (World Health Organisation) bedömer att hela 10 % av de patienter som lider av Cancer idag upplever att de ej får en tillräcklig smärtlindring. Det är av stor vikt att alternativa behandlingsformer integreras med den traditionella skolmedicinen (den sedvanliga vården som ges i dag), för att på så sätt ge ett komplement till de patienter som inte erhåller tillräckligt god smärtlindring. Syftet var att undersöka vilken effekt massagen har på smärtpåverkade patienter med cancer, samt vilka instrument som använts för att mäta dessa effekter. En litteraturstudie gjordes där sju vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats användes. I analysförfarandet användes Forsberg och Wengström (2003). Resultatet visar på att patienterna erhöll värdefulla effekter av massagen, så som smärtlindring, mindre ångest, förbättrad sömn och minskad depressivitet. Bäst effekt hade massagen på patienternas upplevda smärta. Effekten av massagen resulterade även i att patienternas egna önskemål efter smärtstillande läkemedel minskade under behandlingstiden. Mätinstrumenten utgjorde en väsentlig del i utvärderingen av behandlingens effekter. Mätinstrumenten som användes för att skatta smärtan hos patienten var validerade för att på bästa sätt kunna utvärdera och kontrollera effekterna av den givna smärtbehandlingen. Slutsatsen av denna litteraturstudie tyder på att massage har en god men kortvarig effekt hos patienter med cancersmärta.

 • 13.
  Andersson, Agneta
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Blume, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  BrAmklev, Caroline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Löfstedt, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Syndikerade lån i Sverige: Sett ur S-E-Bankens, Handelsbankens och Föreningssparbankens synvinkel1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att beskriva hur svenska banker använder syndikerade lån. Eftersom vi inte fann tillräckligt med information om hur banksyndikat används av svenska banker i den sökt litteratur valde vi att ta kontakt med ett antal svenska banker ( Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken samt Föreningssparbanken.) Tanken var att kunna göra intervjuer med de personer som opererar med syndikerade krediter och på så sätt få en svensk synvinkel på företeelsen. Intervjuerna gjordes i Stockholm eftersom tillfrågade banker har sina huvudkontor där. Vi riktar vår rapport i första hand till anställda på storföretagens finansavdelningar som kan komma i beröring med banksyndikat och har behov av att få kunskap om hur syndikat används i Sverige. Exempel på kunskap som skulle kunna vara intressant är om banksyndikat är en vanligt förekommande företeelse i Sverige och i så fall vilka banker som arrangerar banksyndikat och om bankerna har någon egen nisch när det gäller syndikat. Vi vänder oss även till studenter som läser finansiering och kanske vill veta andra saker om banksyndikat.ex. om syndikat är lönsamma eller ej för långivare och låntagare.
 • 14.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Rosenlund, Hanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Effekter av taktil beröring hos personer med smärta: -      en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Bakgrund: Beröringsmetoder har länge använts hos människan i olika kulturer för att uppnå lugn och ro. Beröring är ett grundläggande behov för att utvecklas och ett sätt att kommunicera. Taktil beröring används många gånger som ett komplement till läkemedelsbehandling. Smärta innefattar olika dimensioner och är en komplex företeelse. Sjuksköterskan ska i sitt omvårdnadsarbete kunna uppmärksamma, möta och lindra patientens smärta genom adekvata åtgärder.

  Syfte: Syftet var att beskriva effekter av taktil beröring hos personer med smärta.

  Metod: Litteraturöversikt med totalt fjorton artiklar, varav tre kvalitativa och  elva kvantitativa. Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs femstegsmodell.

  Resultat: Tre teman framkom i resultatet. Psykiska effekter, fysiska effekter och existentiella effekter. Personer med smärta upplever att taktil massage lindrar smärtan både under och efter massagen.

  Slutsats: Taktil massage har flera positiva effekter på kroppen. Forskning har visat att taktil massage kan lindra smärta och också medföra andra positiva effekter.  Taktil massage kan lindra både akut och kronisk smärta och minska användandet av analgetika.

  Nyckelord: Effekter, taktil beröring, taktil massage, smärta. 

 • 15.
  Andersson, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Johansson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ickeverbal kommunikation: Hur kontakt kan skapas med demensdrabbade genom beröring och genom musik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att skapa kontakt med demensdrabbade kan vara svårt om vårdaren inte har rätt kunskap i hur kontakt kan skapas. Den ickeverbala kommunikationen såsom beröring och musik kan vara av betydelse när kontakt ska skapas. Människan förknippar beröring med att vara omtyckt och genom detta ökar känslan av trygghet och tillit och på så sätt kan kontakt skapas. Ett annat sätt att skapa kontakt på är genom musik, där det har visat sig att minnet av sång och musik betyder mycket för människan och kan stärka kommunikationen. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur kontakt kan skapas med demensdrabbade genom beröring och genom musik. Metod: En litteraturstudie som är baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna ar granskade och analyserade efter Burnards innehållsanalys. Orlandos omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram och som b1.a. tar upp interaktionen mellan vårdare och patient. Resultat: I resultatet har det visat sig att genom beröring och genom musik kan vårdare få en ökad förståelse för den demensdrabbade. Kontakt och kommunikation skapar gemenskap mellan demensdrabbade och deras vårdare, känslor av välbefinnande bildas och minnesförmågan hos personer med demenssjukdom ökar.

 • 16.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hansson, Malin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Taktil massage i förskolan: Metodens effekter ur ett pedagogiskt perspektiv2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose of the study was to investigate teachers' intentions with the use of tactile massage as educational emphasis in early childhood education, with the goal to identify and describe different conceptions as to the effects of using tactile massage in early childhood education from an educator's perspective.

  The study has a phenomenographic approach, an approach that implies that the researcher investigates people's perceptions and variations of a phenomenon. Data collection consisted of interviews with six teachers who used or use tactile massage in early childhood education.

  The result of the study shows that the teachers’ intentions to use tactile massage can be traced to the social, physical, psychological and cognitive effects. Effects that respondents perceive the use of tactile massage.   

  The conclusion reads as follows: that the use of tactile massage causes the teacher who chooses the method tactile massage facing an educational dilemma, which means that the teacher must choose between what is most important, a values perspective or a didactic perspective.

 • 17.
  Andersson, Erik
  Örebro University, School of Health Sciences.
  En historisk tillbakablick på fenomenet fysisk beröring: Kvalitativa textanalyser på en idrottslärartidskrift2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kalbo, Paulin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Fysisk beröring för människans välbefinnande?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mycket tyder på att massage har förekommit i många kulturer under flera århundranden. tidigare forskning visar att råttor som blev strukna på magen eller ryggen blev lugnare och fick lägre blodtryck som följd. Syfte: Syftet med studien var att belysa om terapeutisk fysisk beröring har någon effekt för människors välbefinnande. Metod: En litteraturstudie som bygger på nio artiklar. Artiklarnas resultat analyserades med hjälp av Graneheim & Lundmans innehållsanalysmetod. Detta resulterade i tio subkategorier och tre kategorier. Resultat: I flera fall uppgav testpersonerna att deras smärta, oro och ångest lindrades. Resultatet visade att massage hade sänkande effekt på blodtryck och visade även att vårdtiden förkortades samt att läkemedelsförbrukningen minskade. Diskussion: I de fall där man inte fann några konkreta fysiska förbättringar uppgav likväl testpersonerna att de tyckte att massage var skönt och avslappnande.

 • 19.
  Andersson, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Martinsson, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Beröringens effekter inom palliativ vård: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att se vilken effekt beröring har som

  omvårdnadsåtgärd för patienter inom palliativ vård. Metod: Studien är genomförd

  som en litteraturstudie. Huvudresultat: I de flesta studierna framgick att massage

  eller beröring hade positiv effekt på smärta, oro/ångest, sömn och på

  välbefinnandet Resultatet utmynnade i sex kategorier: smärtlindrande effekt,

  lugnande effekt, effekt på välbefinnandet och livskvaliteten, effekt på sömnen,

  effekt över tid och effekt beroende på terapiform. En av studierna visade inte

  någon signifikant skillnad på välbefinnandet hos grupper som fått

  massagebehandling eller vänligt besök av vårdpersonal. Slutsats: Resultatet visar

  att man kan använda beröring som ett komplement till traditionell vård för att

  bland annat minska smärta samt nå ökat välbefinnande hos patienter inom palliativ

  vård.

 • 20. Andersson, Maria
  et al.
  Molander, Anna
  Fysisk beröring i omvårdnad av patienter - en litteraturstudie2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 21.
  Andreasson, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vendelstrand, Inger
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Beröring vid omvårdnad av personer med demens2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 22.
  André, Lara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Jönsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Upplevelser av taktil beröring och den taktila beröringens effekter hos äldre personer med ohälsa: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beröring är ett av människans grundläggande behov som inte förändras i takt med åldern. Äldre personers minskade sociala nätverk kan leda till minskad möjlighet att få sitt behov av beröring tillgodosett. I vård och omsorg är äldre personer den grupp som får minst taktil beröring. Kvaliteten på omvårdnaden antas kunna höjas med hjälp av taktil beröring då det antas förbättra äldre personers välbefinnande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av taktil beröring och den taktila beröringens effekter hos äldre personer med ohälsa. Metoden är en systematisk litteraturstudie. Analysen var inspirerad av en kvalitativ innehållsanalys och resultatet grundades på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet presenterades utifrån upplevelser och effekter. Upplevelsen av taktil beröring beskrevs utifrån två huvudkategorier vilka var lindrande och obehag/likgiltigt. Effekterna av taktil beröring presenterades utifrån två huvudkategorier vilka var psykologiska effekter och fysiologiska effekter. Taktil beröring kan i omvårdnadsarbetet utgöra ett resurssnålt och lättillgängligt redskap för att öka välbefinnandet hos äldre personer.

   

 • 23.
  Annmo, Linnea
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Hållberg, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Blivande sjuksköterskors reflektioner angåendeett gott respektive ett sämre bemötande: En kvalitativ fokusgruppsintervjustudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Being a nurse means a lot of interacting with people. It has been found that when the interaction is perceived as bad, the other health care is perceived as bad. A prerequisite for being able to make a well interaction, you have to reflect the meaning and thoughts about the factors that can affect the interaction and make it good or worse. Aim: The aim of the study was to examine what the nursing students from last semester believe is a good / bad interaction, and the reasons why the interaction is better or worse. Methods: Twelve nursing students were interviewed in focus groups and qualitative content analysis was used to analyze the data. Results: Nursing students emphasized the importance of time, respect, empathy, personal standpoints and characteristics in an interaction. Examples of different causes that lead to good interaction is both consistent with the interviewed nursing students, and studied literature, was the friendliness, helpfulness, touch and eye contact. In addition, also revealed a "blame-yourself"-attitude as a cause of a worse interaction, and are not mentioned in either literature or research. Conclusion: External circumstances and personal characteristics affect the interaction. However, nursing students need a better understanding regarding the concept of interaction. It is therefore proposed that roleplay and seminar, concerning interaction, should be included in nursing education. Further research needs to be done to examine how patients and professional practice nurses, reflects of interaction, in order to be able to clarify current guidelines. The increased knowledge is considered to contribute to improved quality of care, better working environment and increased well-being for both nurses and patients.

 • 24.
  Antonsson, Kersti
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Arvidsson, Emilia
  Blekinge Institute of Technology.
  Kommunicera med patienter i livets slutskede: Vårdpersonalens upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en person drabbas av en obotlig sjukdom sätts palliativ vård in som en åtgärd för att lindra lidande och upprätthålla livskvalitet. Den palliativa vårdens sena fas benämns som vård i livets slutskede. Vid vård i livets slutskede är en god kommunikation viktigt för att minska lidandet för den döende patienten. Kommunikationen kan vara både verbal i form av samtal samt icke verbal vilket innefattar exempelvis beröring och att lyssna. Kommunikationen kan vara svår och påfrestande för vårdpersonalen och det krävs erfarenhet för att kunna kommunicera med patienter som befinner sig i livet slutskede

  Syfte: Studiens syfte var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att kommunicera med patienter som befinner sig i livets slutskede på en vårdinstitution.Metod: Studien gjordes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Studien utgick från åtta vetenskapliga artiklar som analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

   Resultat: I resultatet framkom det att vårdpersonalen upplevde att samtalet med patienterna var viktig då detta hjälpte patienterna att må bättre. Vårdpersonalen upplevde att det var viktigt att visa tillgänglighet men ändå låta patienterna själva bestämma när de vill prata. Kommunikationen med patienterna kunde ofta vara väldigt påfrestande för vårdpersonalen då de kunde uppleva ångest och trötthet i de svåra samtalen med patienterna. Trots svårigheten i kommunikationen upplevde vårdpersonalen att samtalen var berikande då de kände att arbetet var meningsfullt. Vårdpersonalen upplevde också hinder för samtalet, så som tidsbrist och brist på avskildhet, dock upplevde de att samtalet kunde förenklas genom att visa öppenhet. Något annat som upplevdes viktigt var att vara närvarande genom den icke-verbala kommunikationen, så som beröring och att finnas där och lyssna.

  Slutsats: Kommunikationen sågs som en viktig del i vårdandet och därför är det viktigt att uppmärksamma de svårigheter som uppstod när vårdpersonalen kommunicerade med patienter i livets slutskede. I framtida studier skulle det vara av intresse att undersöka om kommunikationen påverkas beroende på vilken miljö vården bedrivs.

 • 25.
  Ardnell, Ann
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Franzén, Ylva
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Berör mig: men på mina villkor, en studie om hur pedagoger arbetar med beröring i förskolan.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Artikelserien "Hudhunger" som Dagens Nyheter publicerat under våren 2004 har varit en inspiration för oss när vi har skrivit vår uppsats. Serien har belyst begreppet beröring och dess betydelse för oss människor. I litteraturgenomgången presenterar vi först begreppet beröring kopplat till barnkonventionen och förskolans läroplan, varför beröring är så viktigt för oss leveande varelser genom hela livet. Vi tar även upp vad beröringsbrist kan leda till och dess effekter. Vidare presenterar vi hur beröringskänslighet, eller taktilt försvar kan yttra sig och hur man kan arbeta med dessa barn som har dessa svårigheter. Det kan också finnas misstänktsamhet vid beröring av barn. I det avsnittet presenterar vi varför beröring är viktigt för att motverka dessa misstänksamheter då barnen bygger upp mer förståelse för bra och dålig beröring. Slutligen tar vi upp om det finns någon skillnade mellan pojkar och flickor, hur de upplever beröing, enligt forskare.

  I vår undersökning har vi gjort en enkät genom kvalitativ metod där vi undersökte hur pedagoger arbetar med beröring i förskolan. Undersökningen är gjord på fyra olika förskolor i två mellanstora städer i Sverige. Resultatet visar att de pedagoger som besvarat vår enkät har kunskap om beröring och beröringskänslighet. Samt att de har en positiv syn då de arbetar aktivt med beröring i form av exempelvis massage och taktila lekar. Vi anser att beröring ska vara en naturlig del i förskolans verksamhet och att vår uppsats uppmärksammar vikten av beröring och ett fortsatt arbete med beröring.

 • 26.
  Aregger, Ewa
  Sophiahemmet University College.
  Beröring: dess betydelse och effekter i vården av cancersjuka patienter inom den palliativa vården2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Arenroth, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Johansson, Sophia
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  "Ett arbete som berör" En kvalitativ studie om barns upplevelser kring massage och beröring i skolan.2000Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet syftar till att fördjupa vår egen kunskap om massage i skolan. Vi vill påvisa huruvida våra tankar kring massage i skolan stämmer överens med den uppfattning som elever och lärare har.

  Vårt arbete innefattar litteraturstudier samt en empirisk undersökning. Huvuddelen av arbetet bygger dock på undersökningen som utgörs av både en kvalitativ och kvantitativ del. Vi har försökt att få svar på om elevernas beteende gentemot varandra och mot läraren förändras genom ett aktivt arbete med massage, hur eleverna upplever/upplevde massagen i skolan, vilken syn föräldrarna har på massage i skolan samt vilka olika arbetssätt det finns angående massage och beröring.

  Enligt våra intervjuer tyckte flertalet av eleverna att det är bra med massage i skolan. Även de berörda lärarna och föräldrarna hade en positiv syn på massagen.

  Arbetet har utmynnat i att många av våra tankar och åsikter kring massage i skolan har bekräftats.

 • 28.
  Arias, Pamela
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Stenfelt, Sari
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Att ge beröring i omvårdnad: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Touching exists in different forms and can be experienced through the skin. By touching oxytocin is released like a relaxing hormone which counteracts anxiety and depression. Therapeutic contact and healing touch are methods nurses’ uses to give positive feeling of serenity, warmth and wellbeing for the patients. Touching can be a method for communication and happiness when word is not enough. By touching can nurses notice if a patient is, for example, anxious. The hands of the nurse are important caring of the patient such as adequate touching calms and sooths anxiety and pain.

  Aim:  To describe the significance to give touch in nursing.

  Method: A literary summary of scientific articles published between 1995 until 2012, where seven of them have qualitative approach and three have quantitative and all of them found via the databases CINAHL and MEDLINE.

  Result: Nurses were describing how touching had positive significance for the patients. The nurses could by touching reduce the patient’s pain, anxiety and worries. Different sorts of touching was mentioned like massage. A general theme was touching by non-verbal communication which gave a sense of security to the patients. The nurses’ attitude to touch became a problem since the nurses only touched the patients when necessary, for example when caring by hygiene without respecting the patients’ integrity.

  Discussion: In the result discussion it was described how the limited knowledge by the nurses of touching. By training (and education) they could carry though touching with help of different types of touching, massage, tactile touching, therapeutic touch etc. It relieved the state of pain, anxiety, and it also created security, closeness, better sleep and well-being of the patient. The touch adapted to the patients’ needs was described as positive and meaningful. To build an interpersonal relationship was essential and fundamental before the nurse approached the patient.

 • 29.
  Arifaj, Qendrese
  et al.
  Halmstad University.
  Grundström, Maria
  Halmstad University.
  Betydelsen av mjuk massage i omvårdnaden: ur mottagarens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the daily care of the patient, touch is used as an intervention. Therefore, the touch becomes a central part for both the patient and the nurse. In case of illness, the need of touch may increase, and the nurse's touch becomes more important. When soft massage is a complement, it can satisfy this need. Soft massage is a collective term for different but similar techniques, among other tactile massage, tactile stimulation, soft tissue massage and touch massage. The aim of the study was to find out the importance of soft massage in nursing from the recipient's perspective. A general literature study was made based on nine scientific articles. The analysis of the articles emerged two categories and seven subcategories that were: Safety: The importance of the massage therapist, feelings of being seen, and feeling togetherness. Rest: The importance of the surroundings, Experience the body as a whole, To experience relief from suffering, as well as to experience bodily energy. The result showed that several factors influenced the experience of the soft massage and helped in different situations. With further research, based on the recipient's perspective, it can lead to increased understanding and increased interest in how the soft massage can be used in the best possible way in the daily care.

 • 30.
  Aronsson, Karina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Hörberg, Ulrika
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Liljegren, Gunilla
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Vård i livets slut: Faktorer som stödjer sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: En av de mest krävande uppgifter sjuksköterskor har, är omvårdnad av personer som befinner sig i livets slut. Förr var döden en del av livet och fanns dagligen i människors närhet. Idag betonas ungdom, hälsa och en kultur som är dödsförnekande. Detta är ett problem som även speglar vården och en kärnkompetens i omvårdnad i livets slutskede bör efterfrågas hos alla sjuksköterskor. SYFTE: Syftet var att belysa vilka faktorer som kan vara stöd för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet vid livets slutskede. METOD: En allmän litteraturstudie är gjord. Analys har genomförts av 17 artiklar med hjälp av innehållsanalys. RESULTAT: Att vara mogen som människa kan innebära att ha erfarenhet, ha mod och ha förmåga till empati. Att få kraft i mötet kan vara att få lära känna, få ta sig tid, få uppskattning och få förtroende. Förutsättningar för att ge en god omvårdnad kan innebära lindring genom beröring, miljö, kommunikation och kunskap.

  SLUTSATS: Ömsesidig relation ger sjuksköterskor stöd i arbetet och patienterna stöd i sjukdomen. Är patienterna nöjda känner sig även sjuksköterskorna tillfreds. Utbildning inom palliativ vård är viktigt och flera studier visar att extra utbildning är nödvändigt för att ge en god omvårdnad vid livets slut.

 • 31.
  Arvidsson, Åsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jacobsson, Marcus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vad påverkar intensivvårdspatientens sömn?: Störande faktorer och tänkbara åtgärder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intensivvårdspatientens sömn påverkas av intensivvårdsmiljön.  Det är en högteknologisk miljö där vårdpersonalen är ständigt närvarande och omvårdnadsåtgärder utförs dygnet runt. Patienter upplever att deras sömnkvalitet är dålig, och att de får för lite sammanhängande sömn.  Sömnbrist ger negativa fysiologiska effekter. Immunförsvaret försämras, ämnesomsättningen förändras samt andning och cirkulation påverkas. Sömnbrist ökar även risken för långvariga kognitiva och psykiska besvär samt är en bidragande faktor till uppkomst av delirium. Målsättningen med omvårdnaden är att bevara hälsa, och det är sjuksköterskans uppgift att vidta åtgärder som skapar förutsättningar för god sömn.

  Syftet med studien var att identifiera och beskriva faktorer i vårdmiljön som påverkar den osederade intensivvårdspatientens sömn negativt samt att beskriva hur dessa faktorer kan reduceras. Studien genomfördes som en litteraturstudie, där kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades. Vanliga orsaker till att patientens sömn störs är ljud från medicinteknisk utrustning och ljud orsakade av personal eller medpatienter. Vårdmoment som inkluderar beröring av patienten riskerar att störa sömnen. Det är viktigt att göra vårdmiljön så fri från störningar som möjligt samt att organisera vårdarbetet för att uppnå goda förutsättningar för sömn.  Det kan röra sig om att minimera larmvolym, undvika onödiga larm samt att personalen pratar lågmält. Användning av öronproppar reducerar kraftiga ljud vilket gynnar sömnen. Dygnsrytmen och sömnen påverkas negativt av ljusmiljön, då det är vanligt med stora ljusvariationer dygnet runt. Cykliskt ljus medför att belysningen i vårdrummet får mindre variationer vilket är positivt för dygnsrytmen. Det är ingen enskild åtgärd som löser problemet med intensivvårdspatientens sömnbrist, men det är ofta påfallande enkla åtgärder som gör skillnad. Genom kompetensutveckling och ökad medvetenhet hos vårdpersonal kan risken för sömnbrist minskas.

 • 32.
  Augustsson, Åsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Fredriksson, Erica
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  "Ta på dem, så du vet hur de känns": En kvantitativ studie som ämnar undersöka stimulans av sinnena vid köp av toalettpapper.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera huruvida stimulans av sinnen leder till att kunden agerar genom taktilt berörande av en produkt ämnad för hudnära användande. Vi önskar undersöka om kunden reagerar på ett modifierat servicelandskap, samt om kombinationen av doft och möjlighet till taktil beröring leder till förändringar i beteende vid köpbeslut.

  Metod: Arbetet med denna uppsats är baserat på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Arbetet kretsar kring det experiment, med tillhörande observationer, författarna har utfört vid toalettpappersavdelningen på ICA Maxi Stormarknad i Kalmar. Ur instuderad teori har hypoteser formats, som sedan under experimentet har testats. Följaktligen har ett deduktivt arbetssätt tillämpats under uppsatsskrivandets gång. I uppsatsens analys återger författarna med egna ord sina tankar i en separat diskussion om experimentets resultat samt gjorda observationer.

  Slutsats: Genom stimulans av sinnena syn, känsel och doft, har författarna genom experimentet registrerat kundens förändrade agerande, som vid köp av toalettpapper. Ett antal kunder har noterat experimentets exponeringsrullar och använt sig av taktil beröring. Resultaten visar även att stimulans av sinnen har påverkat den tid kunderna har vistats vid toalettpappershyllan.Sinnesstimulansen har bidragit till att kunden tagit ett aktivare köpbeslut vid toalettpappershyllan, och att experimentet därav bidragit till en starkare köpupplevelse för kunden. Studien visar även att stimulans av sinnen i större utsträckning visat sig effektivt hos kunder med sällskap.

 • 33.
  Ax, Susanne
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Faktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa faktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person utifrån sjuksköterskans perspektiv. I litteraturen framkom det att det var många faktorer som spelade in. En demensdrabbad person förlorar successivt den språkliga delen av kommunikationen och blir mer beroende av den "tysta" kommunikationen som exempel beröring. Studien gjordes som en litteratur studie med en kvalitativ ansats. I resultatet framkom faktorer som; fysisk kontakt, språk, mimik och bevaring av integritet. Från dessa faktorer har slutsatsen gjorts att i kommunikationen med demensdrabbade personer bör sjuksköterskan vara flexibel dvs. ta situationen som den kommer och kunna kommunicera både språkligt och kroppsligt samt kunna bevara integriteten hos den demensdrabbade personen. De demensdrabbade använde den "tysta" kommunikationen betydligt mer än den språkliga kommunikationen.

 • 34.
  Axelsson, Elin
  Stockholm University of the Arts, Dance Pedagogy Department.
  Dans - med bild och assistan: att lära ut dans till synskadade och blinda2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35. Axelsson, Elisabeth
  et al.
  Widing, Ingela
  Beröringens betydelse i äldrevården - en litteraturstudie2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Beröring är något naturligt och enkelt som bör ingå i omvårdnaden av äldre. Alla människor är i behov av att bli berörda på ett eller annat sätt. Beröring innefattar vidrörande men kan även ske genom ögonkontakt och närvaro, att finnas där för den andre. Människans händer är ett unikt redskap, genom händerna kan vi uttrycka kärlek, ömhet och att vi vill en annan människa väl. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa beröringens betydelse vid omvårdnad av äldre människor. Resultatet i studien bygger på 18 olika artiklar som sökts elektroniskt i databaser. Efter bearbetning av artiklarna framkom 6 huvudkategorier: beröring som en form av kommunikation, beröringens betydelse för ökat välbefinnande, beröring som ett sätt att lindra smärta, beröringens betydelse för sömn, beröringens påverkan på oro/ ängslan, beröring som ett sätt att göra vissa situationer lätthanterligare för sjuksköterskan. Under dessa kategorier framkom 5 underkategorier. Med beröring kan vi visa känslor och överföra information utan att använda oss av ord. I resultatet framkommer att beröringen var betydelsefull i de situationer där inte verbal kommunikation var möjlig, och det framkom också hur viktig beröringen var i omvårdnaden av äldre, genom att den lindrar smärta och dämpar oro/ ångest och får den äldre att känna välbefinnande.

 • 36.
  Axelsson, Martina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Persson Signell, Lina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Beröra för att vårda: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beröring är ett brett ämne som bland annat innefattar taktil beröring, taktil massage samt massage. Behovet av beröring förstärks när vi drabbas av sjukdom, men beröring används ändå sällan inom somatisk vård. Det är därför av vikt att personal inom sjukvården är väl medvetna om hur de berör patienter samt hur det kan påverka patientens välbefinnande. Syftet var att belysa patientens upplevelse av beröring som vårdande handling.

  Examensarbetet är en litteraturöversikt som grundar sig på 10 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar.

  Resultatet visar fördelar med beröring där patienter upplever beröringen som avslappnande, smärtlindrande samt att det bidrar till ett ökat välbefinnande. Beröring kan även generera känslor som upplevs obehagliga vilket ger utövaren ett ansvar i att vara lyhörd för patientens reaktioner och känslor, det visar att beröring alltid skall ske på patientens villkor samt att det är patienten som sätter gränserna för beröringens förutsättningar.

  Slutsatsen är att beröring som enkel vårdhandling ger patienten upplevelsen av ökat välbefinnande och hälsa. Det visar även på en ökad uppfattning av trygghet och bättre relation till vårdaren.

 • 37.
  Baker, Monica
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjöwall, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Beröringens läkande kraft: Riktad beröring och dess effekter2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Mänsklig beröring är en viktig del av psykiskt och fysiskt välmående. Mycket kan uttryckas med hjälp av beröring, att vi bryr oss om och accepterar och respekterar varandra. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka när riktad beröring kan användas i omvårdnadsarbetet för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska lidande. Resultatet bygger på 20 vetenskapliga artiklar som visade att olika beröringsformer var fysiskt, psykiskt, socialt och andligt hälsobringande. Riktad beröring visade sig vara bland annat smärtstillande, blodtrycks sänkande och lugnande. Även förbättrad kommunikation och ökad trygghet sågs i ett flertal studier. Då sjukvårdskostnaderna fortsätter att stiga, kan användning av riktad beröring i omvårdnaden vara en säker, vårdande och kostnadsbesparande åtgärd. Riktad beröring är en utmärkt och välbehövd komplementär behandling till den övriga vården. Då sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret för patienten, känns det som att någon vetenskapligt framtagen beröringsmodell vore mycket lämplig att införa i undervisningen för blivande sjuksköterskor.
 • 38.
  Baldo, Anna
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Hamnmark, Petronella
  Sophiahemmet University College.
  Betydelsen av fysisk beröring i omvårdnaden av äldre patienter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Balic, Aida
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Andersson, Laine
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Beröring som omvårdnadsintervention vid demensrelaterad agitation: Touch as a nursing intervention in dementia related agitation2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige lever idag ungefär 150 000 personer med en demenssjukdom och det är vanligt att personen uppvisar ett agiterat beteende. Antalet som drabbas av en demenssjukdom ökar i takt med att människan lever längre. Syftet med litteraturstudien var att belysa beröring som omvårdnadsintervention vid demensrelaterad agitation. Studien genomfördes utifrån Polit och Beck’s (2008) riktlinjer för litteraturstudier och bygger på elva granskade artiklar. Via databaserna Cinahl, PubMed, PsykInfo samt AMED har data insamlats. Litteraturstudiens resultat visar på en minskning av agitationsbeteende hos studiedeltagarna, under tiden när massage ges, under interventionsperioden samt i ett fåtal fall även en tid efter att interventionen är avslutad. Beröring har även visats ge en motsatt effekt hos personerna, där agitationen istället ökade. Resultaten redovisas under två huvudkategorier: Betydelsen av beröring under intervention och Betydelsen av beröring efter avslutad intervention. Vidare redovisas resultat i underkategorierna Handmassage och Taktil massage.

 • 40.
  Bauer, Roxana
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Rydberg, Rebecca
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Icke-verbal kommunikation i vården: mellan vårdpersonal och patient2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns två olika typer av kommunikation; verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation. Den icke verbala-kommunikationen rör allt som inte har med ord att göra exempelvis kroppsspråk, beröring och ögonkontakt. Studier visar en brist på icke-verbal kommunikation i akuta vårdsituationer samt att patienter önskar mer icke-verbal kommunikation från vårdpersonalen. Det är även viktigt att vårdpersonal ser patienter som unika individer.

  Syfte: Syftet meddenna studie är att beskriva hur icke-verbal kommunikation mellan vårdpersonal och patient uttrycks i vården.

  Metod: Detta examensarbete är baserat på en litteraturstudie där relevant litteratur för syftet sökts i diverse databaser. Tio stycken artiklar valdes ut som alla berörde den icke-verbala kommunikationen mellan vårdpersonal och patient.

  Resultat: Tre teman kunde identifieras; Rädsla och osäkerhet hos vårdpersonal, Vårdpersonalens personliga förutsättningar och Beröring – en balansgång mellan genuinitet och förtryck. Studien visar att det finns en oro och rädsla hos vårdpersonal för att göra fel och att missförstånd ska uppstå genom den icke-verbala kommunikationen. För att kunna bygga en vårdrelationmåste vårdpersonalen se patienten som en unik individ samt ha kunskap om icke-verbal kommunikation. Även vårdpersonalens personlighet spelar en roll i när den icke-verbala kommunikationen används.

  Diskussion: Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee genomgår vårdpersonalen och patienten flera faser för att kunna skapa en människa-till-människa relation. Det är därför viktigt att identiteter får framträda både hos vårdpersonalen och patienten. Att använda sig av icke-verbal kommunikation skapar även arbetstillfredsställelse både kort- och långsiktigt hos vårdpersonalen.

 • 41.
  Bender, Anna
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Sweber, Lina
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Kommunikationens betydelse för omvårdnaden av patienter med afasi: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To suffer from aphasia could mean that a most important ability of human nature is lost and could therefore restrict the patient's communication ability. Therefore a higher standard is of importance in the non-verbal communication. Health professionals describe difficulties in understanding this form of communication. This causes disturbance in the interaction and nursing care cannot be adapted to the unique human being. The purpose of this literature review is to highlight and summarize existing research, describing how the various non-verbal communication channels are integrated, in nursing care to patients affected by stroke and aphasia. In the method of this literature review searches were made from the databases Cinahl and Medline. The 12 articles that were included has been quality examined and analyzed according to Friberg (2006). The results describe how the speaking body, support for the unique human being, bodily contact and relationships are important for the understanding of the nonverbal communication. The discussion revolves around how this understanding is formed in the interaction, to be able to see the unique human being and create relationships that provide external support for the human needs here and now. The four categories that are presented in this study may increase the knowledge of the studied phenomena and could also be the ground for further studies in this area.

 • 42.
  Bengtsson, Eva
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Thyrell, Katinka
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Syster broder: manliga sjuksköterskors upplevelser av beröring2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Berg, Morgan
  et al.
  Red Cross University College of Nursing.
  Ekstrand, Eva
  Red Cross University College of Nursing.
  Beröring som omvårdnadsåtgärd ur ett genusperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lack of touch can lead to illness. Physical touch between staff and patient may be a prerequisite for a professional and optimal care. An in- depth in the subject from a nursing- and gender perspective can help to improve the care of the patient. Touch can often be culturally determined by the rules. These rules may differ considerably in different groups of people. Who is allowed to touch whom, where on the body touch may occur can be both regulated and taboo. This C- essay is a literature study designed to shed light on male and female nurses experiences when they psychical touch patients in health care. The study was conducted with a qualitative approach. Eight scientific articles that illustrate male and female nurses experiences when they touch patients in care were analyzed using content analysis. In the analysis of the study was the VIPS- model four key concepts used: Well-being, Integrity, Prevention and Security to represent the analyzed articles content. In the result of this study it appears that both men and women felt that touch can be an expression of caring and well-being. No significant difference was found between men and women in their perceptions of the importance of integrity in relation to touch. Men developed strategies as a preventive measure to protect themselves against false accusations in relation to touch. Women felt that the knowledge of touch are formed in the family. Male nurses felt unsafe compared with female nurses who felt confident when they touched patients. From the result of this study can conclusion be drawn that there is a difference between male and female nurses experience when they touch patients.

 • 44.
  Bergholm, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Castensson, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Patienters upplevelse av mjuk massage i vården: en litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45. Berglund, Monica
  et al.
  Cabello, Barbara
  Förhållningssätt som kan öka trygghet hos personer med demens: En litteraturöversikt2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Berglund-Lake, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Det dagliga görandets självklarheter.: Om att nå beröring med människors dagliga vanor och rutiner i historisk kontext.2005In: Svenska Historikermötet: 22-24 april 2005, Uppsala, 2005Conference paper (Other scientific)
 • 47.
  Bergman, Sofia
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Pihlblad, Jeanette
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Upplevelser av mjuk massage ur ett patientperspektiv: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Methods such as massage can be traced all the way from ancient Greece and the Roman Empire in the writings of Hippocrates. Hippocrates felt that through various "rubbingprocesses” could treat some medical conditions. Recent research has shown, for example, that patients who suffered a stroke and had a massage while in the hospital improved their abilities to carry out activities of daily living faster than the control group.

  Aim: The aim was to describe patients' experiences of soft tissue massage in health care.

  Method: This literature review is based on ten qualitative and one quantitative article which were found in the database Cinahl. Friberg's method of analysis has been used when the authors analyzed the articles. Keywords: touch, experience, care, touching, patient, nursing, nurs*, massage, tactile, tactile massage, soft tissue massage and aromatherapy. In the discussion the results were linked to the theoretical point that is Katie Erikssons nursing theory and the nursing concept “care”.

  Results: The results revealed four themes, one of which has two subthemes. In the first theme, The relationship to the massage giver, the patients describe the relationship and feelings toward the massage giver. This theme has two subthemes: Trust and connectedness and Feel cared for and special. The second theme, To be here and now, is about the mental relaxation, the participants felt that they were given by the massage. The third theme, Bodily well-being, is about the participants' various positive physical experiences. The fourth and final theme, Negative aspects, is about what the participants experienced as negative during the massage.

  Discussions: The discussion is anchored in two theoretical points which are Katie Erikson's theory of nursing, Trim, Playing and Learning, and the consensus concept Care. The debate focuses on the main findings of the result. These concepts are discussed along with some of the main findings of the results. Touch, intimacy and warmth characterize the trim and here the corporeal pleasure is an important element. Soft massage can be seen as part of the trim in the care, as it can be done with the aim of creating physical as well as mental relaxation and well-being of the patient.

 • 48.
  Bergvist, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Karin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Massage i skolan - lärares och elevers upplevelser av massage i undervisningen 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om hur beröring/massage används i skolan och vad det har för effekter. Beröring är livsviktigt för alla människor och bidrar även till harmoni och ökad inlärning. Litteraturen hävdar att beröring är viktigt för människans utveckling. I litteraturgenomgången konstateras hur viktigt det är med beröring för barn och vuxna. Detta behov är något som kan tillgodoses med massage som har visat sig ge många positiva effekter. Den empiriska delen bygger på intervjuer med elever och lärare på en skola som arbetar med massage i undervisningen. Genom vår undersökning kom vi fram till att massage skapar en stund av lugn och ro. Detta upplevdes av både lärare och elever. Något man bör tänka på är att aldrig tvinga någon till beröring, utan massage ska vara på barnets villkor.

 • 49.
  Binback, Jenny
  Sophiahemmet University.
  "Välkänd patient" - mångbesökares upplevelse av bemötande inom akutsjukvård: en litteraturöversikt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet besök inom akutsjukvården ökar varje år. Det leder till högre krav på akutvårdspersonalens kompetens och förmåga till bemötande. Bemötande tenderar att vara en unik subjektiv upplevelse som kan ha stor betydelse för den enskilda individen. Bemötandet innefattar det skrivna språket, tonfall, ansikte mot ansikte, kroppsspråk och kroppsspråk med beröring. Alla har olika förutsättningar, fördelar och begränsningar. Sex procent av Stockholms läns landstings ca 550 000 akutbesök per år utgör en patientgrupp som har gjort fyra eller fler akutbesök på ett år. Patientgruppen kallas för mångbesökare och utgör en femtedel av den totala andelen akutbesök på akutmottagning. Statistik som tämmer väl överrens med internationell forskning. Liknande beteende påträffas inom primärvård och psykiatri. Det är en utsatt patientgrupp som väcker delade åsikter hos vårdpersonal. Alla är emellertid överrens om att mångbesökare kräver mer tid, resurser och ansträngning. Syftet var att beskriva mångbesökares upplevelser av bemötande inom akutsjukvård. Som metod valdes en litteraturöversikt där relevanta artiklar har samlats in från databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultatet av litteraturöversikten visade på mångbesökares förutsättningar och förväntningar på akutsjukvård, bemötande i akutsjukvården och relationen mellan patient och vårdpersonal. Sammanfattningsvis tenderar mångbesökare att utgöras av sårbara individer med svårigheter att hantera oroliga tankar och överväldigas lätt av känslomässig stress. När de väljer att söka vård präglas deras uppfattning av rädsla och oro. Akutsjukvården upplevs som en trygg plats, där mångbesökare vill känna sig respekterade och värderade. Ett dåligt bemötande resulterade i en känsla av att vara ovärdig vård, en fortsatt misstro och en undermedveten strategi där patienterna undvek att aktivt ta del av sin egen hälso- och sjukvårdsprocess. Resultatet visar även på en diskrepans mellan patienten och vårdpersonalen när det kommer till uppfattningar och förväntningar på vården och bemötandet.

 • 50.
  Bini, Christina
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Nielsen, Claire
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Beröringens makt: En litteraturöversikt om hur vårdpersonal använder sig av beröring i omvårdnaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Human interaction by touch plays a central role for our health and well being throughout life. When people touch each other our bodies release a hormone called oxytocin into the bloodstream, this gives the body a soothing effect. Touching on the other hand can be perceived as unpleasant if it is not in accordance with the patient’s norm or wishes. From biblical times and through to today human touch plays a central part of nursing. The way we touch each other is not always something that comes naturally, habits of touching depends largely on one´s cultural background, upbringing and experiences.

  Aim: The aim of this study was to describe how health professional’s uses touch in daily care.

  Method: The authors have made a literature review. Ten research papers of both qualitative and quantitative design have been gathered via database searches.

  Results: The result showed that touching is an inevitable part of nursing. Health professionals use touch to build relationships and support verbal communication with the patient. The result also showed that touching made patients feel more secure and it also gave health professionals pride.

  Discussions: The results were discussed in relation to the life-world theory according to Dahlberg and Segesten. The main focus of discussion was: how the relationship between health professionals and the patient is affected by the way touch is used, touch is also used to create positive feelings and health professionals themselves feel strengthened by using touch.

1234567 1 - 50 of 346
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf