Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 93
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en kortfattad översikt och syntes av tvärvetenskapliga forskningsresultat från verksamheten i konsortiet Byggnader i energisystem inom forskarskolan Program Energisystem. Tonvikten ligger på tiden från forskarskolans start 1997 till dess 15-årsjubileum 2012, men hänvisningar görs även till forskning publicerad därefter. Utgångspunkten har varit att lyfta fram det tvärvetenskapliga inom forskningen för att visa hur forskarskolan har bidragit till tvärvetenskaplig kunskaps- och metodutveckling.

  I rapporten ges en översikt över fallstudier och avhandlingar inom konsortiet och de tvärvetenskapliga forskningsresultaten sammanfattas inom tre huvudsakliga tematiska områden: (1) Passivhus: boende och energieffektiva byggnadstekniker,

  (2) Energieffektivisering: processer och aktörer, samt (3) Energianvändning, vardagsaktiviteter och småskalig solenergi i hushåll. Tvärvetenskapliga metoder och resultat sammanfattas och utvecklingen av samarbeten och angreppssätt beskrivs. Rapporten avslutas med några sammanfattande reflektioner kring hur framgångsrik tvärvetenskaplig forskning bör bedrivas.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem
  Download (png)
  presentationsbild
 • 2.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna syntesrapport är en sammanfattning och analys av den forskning som bedrivits inom ramen för det Industriella konsortiet från år 1997 (konsortiets verksamhet startade 1999) inom ramen för forskarskolan Program Energisystem. Under denna tid har 25 doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling producerats inom det Industriella konsortiet. Avhandlingarna sammanfattas och analyseras i denna syntesrapport och arbetet avgränsas då till att studera avhandlingarnas Problemområde, Verktyg/Metod/Teori, Systemgräns, studerad Sektor och Övergripande resultat. Vidare ges, med utgångspunkt från dessa forskningsresultat, förslag på fortsatt forskning för hållbara och effektiva energisystem.

  Många viktiga problemområden har studerats inom ramen för forskarskolans Industrikonsortium. Ett flertal avhandlingar behandlar möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser från industrin och här har flera sektorer studerats, bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, kemiindustrin och oljeraffinaderiindustrin. Ett centralt tema i avhandlingarna är potentialer för energieffektivisering i industrisektorn, inte minst vid införande av bioraffinaderikoncept i framtiden. Här analyseras t.ex. tekniska potentialer, kostnadseffektivitet för energieffektiviseringsåtgärder, samt betydelsen av energiledning och styrmedel.

  I avhandlingarna har en mängd olika metoder och verktyg använts. Den i särklass mest använda vetenskapliga metoden är intervjuer (15) följt av scenarioanalys (10), dokumentstudier (9), simuleringsberäkningar (9), pinchanalys (9) och optimering (8). Fallstudiemetodik där mer än en metod används för att studera ett specifikt fall, t.ex. ett företag, förekommer i flera avhandlingar. En grundtanke i forskarskolan Program Energisystem har varit att forskaren måste vara medveten om att resultat från energisystemanalyser kan påverkas av vilka systemgränser som valts. I flertalet av Industrikonsortiets avhandlingar har Europas elsystem utgjort systemgräns då effekter av förändrad elanvändning eller elproduktion analyserats.

  Industrikonsortiets forskningsresultat visar på många intressanta slutsatser. Det påvisas att det finns energieffektiviseringspotentialer både i nya investeringar och i energiledningsåtgärder, som att justera driftsbetingelser för befintlig teknisk utrustning och ändra beteenden. Det konstateras också att energisamarbeten mellan industri och energibolag med syfte att öka användningen av industriell överskottsvärme i många fall är en hållbar lösning som minskar regioners behov av primärenergi och reducerar utsläppen av växthusgaser. Hinder mot sådana samarbeten kan vara att detta inte är en del av industrins kärnverksamhet. Det konstateras även att energisamarbeten mellan närliggande anläggningar i ett industrikluster kan leda till avsevärt större energieffektiviseringspotentialer än om var och en av de ingående industrierna arbetar enbart med interna åtgärder. Hinder mot denna typ av samarbete är brist på etablerade affärsmodeller. Forskningen visar på ett behov av fortsatta studier kring begreppet kärnverksamhet och dess påverkan på energifrågan i svensk industrin. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) från industrin har studerats och här konstateras att denna lösning inte är ekonomiskt lönsam med dagens förutsättningar. Det rekommenderas därför att framtida forskning bedrivs för att studera vilka styrmedel som skulle behövas för att CCS ska bli ekonomiskt intressant för industrin. En annan viktig fråga är hur energitjänsteföretag ska formulera affärsmodeller och strategier kring CCS, samt hur de kan samarbeta med industrin för att på affärsmässiga grunder få till stånd CO2– avskiljning, transport och lagring. Även framtida forskning kring styrmedel, t.ex. energitjänster, för ökad energieffektivitet i industrisektorn förordas. Resultat från Industrikonsortiets avhandlingar visar att processintegrationsverktyget pinchanalys kan kombineras med optimeringsverktyg (i detta fall MIND) vid analys av industriella energisystem. Denna metodkombination ger intressanta resultat varför fortsatt forskning förordas kring kombinationer av olika processintegrationsmetoder. I flertalet avhandlingar har företagsdata använts som indata vid exempelvis modellering och processintegrationsstudier. Detta har accentuerat behovet av ett standardiserat protokoll vid insamling av företagsdata. Ett sådant protokoll kan öka reliabiliteten på indata och förslagsvis användas vid fallstudier.

  Avslutningsvis kan konstateras att trots närmare 20 års tvärvetenskaplig forskning mellan samhällsvetare och teknikvetenskaperna finns det fortfarande mycket mer att beforska och utveckla.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem
  Download (png)
  presentationsbild
 • 3.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskarskolan Program Energisystem har med sina fem deltagande forskningsavdelningar från Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, KTH och Uppsala universitet varit banbrytande inom tvärvetenskaplig energisystemforskning och dess tre konsortier har spelat en viktig roll för forskarskolans utveckling. Konsortierna är inriktade på byggnader i energisystem, industriella energisystem samt lokala och regionala energisystem. I varje konsortium har doktorander och seniorer från minst två av de deltagande avdelningarna bedrivit tvärvetenskaplig forskning.

  I det lokala och regionala konsortiet har forskningsfrågorna kretsat kring aktörer och processer av betydelse för energisystemen i svenska kommuner, län och regioner. Inom konsortiet har frågeställningar om miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara lokala och regionala energisystem bland annat studerats genom att analysera aktörers agerande och politiska processer inom de tekniska, ekonomiska och institutionella villkor som utgör begränsningar och möjligheter för energisystemen. En tydlig trend inom konsortiets forskning under forskarskolans arton år är att inriktningen gått i riktning från lokal till regional och från stationära till mobila energisystem. Den förskjutningen följer också den ökande betydelse som regioner i form av länsstyrelser har fått för samordningen av energi- och klimatplaneringen i Sverige under det senaste decenniet. Kommunerna har fortfarande en dominerande position genom den energirelaterade infrastruktur som de förfogar över men en förskjutning mot ett mer regionalt inflytande är tydlig.

  Totalt har 26 doktors- och en licentiatexamen avlagts av konsortiets doktorander och dessa alumner är nu verksamma inom energirelaterade verksamheter Sverige. Den främsta representationen finns inom myndigheter och akademier.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem
  Download (png)
  presentationsbild
 • 4.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Huvudrapport2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idén att samhällsvetenskaplig och teknisk energisystemforskning måste vävas samman för att utveckla ny kunskap och få ökad samhällsnytta var utgångspunkt när Program Energisystem startade år 1997.

  Program Energisystem identifierade tidigt kärnvärden som visades vara viktiga framgångsfaktorer:

  • Energisystem med tyngdpunkt på användarsidan
  • Tvärvetenskaplig, universitets- och fakultetsöverskridande
  • forskning och forskarutbildning
  • Sammanhållen forskarskola
  • Finansiering av hela doktorandprojekt
  • Samarbeten i tematiska forskningsområden
  • Kontinuerlig tvärvetenskaplig utveckling
  • Långsiktig finansiering av samordningsstruktur

  Program Energisystems arbete har kännetecknats av:

  • Val av samhällsrelevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet
  • Gemensamma tvärvetenskapliga kurser och projektarbeten
  • Tvärvetenskaplig handledning
  • Kontinuerligt arbetande fora för diskussion
  • och kontakter över ämnesgränser
  • Forskningssamarbeten mellan seniorer i olika ämnen
  • Aktivt doktorand- och alumninätverk

  Forskarutbildningens målsättning har varit att utbilda bättre samhällsvetare

  och bättre ingenjörer, inte att göra samhällsvetare av ingenjörerna eller ingenjörer

  av samhällsvetarna.

  I den kontinuerliga utvecklingen av Program Energisystem har ett förtroendefullt samarbete utvecklats som möjliggjort kontinuerliga förbättringar av forskningen och forskarutbildningen.

  Arvet från Program Energisystem har förts vidare i den nya Forskarskola Energisystem. Forskarskola Energisystem har en delvis annan struktur men bygger innehållsmässigt vidare på centrala idéer från Program Energisystem. Det finns ett fortsatt stort behov av tvärvetenskaplig kunskapsutveckling på energiområdet som främst handlar om att förstå komplicerade samband och processer och hur dessa kan påverkas.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Huvudrapport
  Download (png)
  presentationsbild
 • 5.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns en omfattande publicering från Program Energisystem. Förutom 78 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar så har forskarstuderande och seniorer publicerat ytterligare minst 500 publikationer inom ramen för Program Energisystem.

  I denna rapport förtecknas dessa publikationer.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem
  Download (png)
  presentationsbild
 • 6.
  Anaby, Dana
  et al.
  School of Physical and Occupational Therapy, McGill University, Montreal, Canada.
  Vrotsou, Katerina
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Kroksmark, Ulla
  Sahlgrenska Academy, Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg, Göteburg, Sweden.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Changes in participation patterns of youth with physical disabilities following the Pathways and Resources for Engagement and Participation intervention: A time-geography approach2019In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The PREP (Pathways and Resources for Engagement and Participation), an innovative 12-week occupational therapy intervention that focuses on changing the environment, was found effective in improving the participation of youth in specific chosen community-based activities.

  Objective: To complement existing evidence, this study explored changes in overall participation patterns of youth with physical disabilities following the PREP intervention.

  Methods: Guided by time-geography approach, 13 youth aged 12–17 completed a 24-hr diary using the Aday app during one typical weekday and another day during the weekend, pre- and post-intervention. Data of 50 diaries were plotted and analyzed using the VISUALTimePAcTS program.

  Results: Following the PREP, youth were engaged in less digital media and more in study-related activities. Number of occurrences and time spent doing activities with friends were greater post-intervention, whereas time spent doing activities at home was quite similar, particularly during the weekdays. During the weekends, however, youth spent slightly less time at home.

  Conclusions and significance: Findings provide preliminary support for the effectiveness of the PREP, extending beyond the accomplishment of specific targeted activities towards a change in the overall daily patterns of youth. Such knowledge can redirect occupational therapists’ attention to environment-focused interventions involving real-life experiences.

 • 7.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ellegrd, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Time squeezed teachers?: Structural patterns in the time use of teachers’ in folk high schools2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The teacher profession has certain conditions when it comes to time use. On the one hand, teaching is normally scheduled during the day and week. Increasingly, at least in the Swedish context, also other duties are scheduled, like staff meetings and planning with colleagues. On the other hand, there is still a high degree of freedom when it comes to teachers’ use – in time and space – of the rest of the working hours. What is folk high school teachers’ everyday life like in a week perspective?

  In this paper we analyse and visualize the activity rhythm of teachers in non-formal adult education in the Swedish folk high school. The analysis is based on 658 time diaries, from 94 folk high school teachers who filled in seven time diaries each, during a full week Monday-Sunday.

  We use the data for an analysis based on basic time-geographic concepts (activities, projects and constraints) and methods (visualizations). E.g., the work rhythm of the week, the day-to-day sequential flow of activities including the weekend, can be identified on an individual level for these folk high school teachers, and the interweaving of work and private activities can be revealed in a week perspective.

  The results show structural patterns in the interweaving of teaching, planning, and administrative work-activities, and of work and private life. The influence of the schedule will also be identified in relation to time for breaks and recovery during the day.

 • 8.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Everyday life of teachers in compulsory schools and folk high schools2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The teacher profession has certain conditions when it comes to time use. On the one hand, teaching is normally strictly scheduled during the day and week. Increasingly, at least in the Swedish context, also other duties are scheduled, like formal meetings and planning with colleagues. On the other hand, there is still a high degree of freedom when it comes to teachers’ use – in time and space – of the rest of the working hours. What is teachers’ everyday life like in a week perspective?

  In this paper we analyse and visualize the activity rhythm of teachers in compulsory school and non-formal adult education in the folk high school. The analysis is based on two data sets with similarities and differences. 3626 compulsory-school teachers filled in a one-day time diary each, on one of the weekdays Monday–Friday. 94 folk high school teachers filled in seven time diaries each, during a week Monday-Sunday. As data on compulsory-school teachers’ weekends are lacking, the focus will be activity patterns during weekdays, Monday–Friday.

  We use the data for an analysis based on basic time-geographic concepts (activities, projects and constraints) and methods (visualizations). We also discuss weaknesses and strengths of the whole week data collection and the one-day diaries, and the consequences of these different approaches for the analysis. E.g., the work rhythm of the week, in this paper focussing on the weekdays, can be identified on an individual level for the folk high school teachers, and the interweaving of work and private activities can be revealed in a week perspective. For the compulsory-school teachers, the data based on one-day diaries from different individuals mean that the rhythm of the week can be identified at aggregated level and day by day only, while the important day-to-day sequential flow of activities is lost.

  The results will show similarities and differences between teachers work in compulsory school and folk high school when it comes to the interweaving of teaching, planning, and administrative work-activities, and of work and private life. The influence of the schedule will also be identified in relation to time for breaks and recovery during the day.

 • 9.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lärare i tidens grepp?: Aktivitetsmönster som strukturerar folkhögskollärares arbetsvecka2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta paper innehåller en preliminär tidsgeografisk analys av 94 folkhögskollärares sätt att använda sin tid under en hel vecka om sju dagar. Analysen bygger på tidsdagboksmaterial, och visualiserar veckans struktur när det gäller olika typer av arbetsrelaterade aktiviteter bland dessa 94 lärare.

 • 10.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rohracher, Harald
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems2015Book (Other academic)
 • 11.
  Bendixen, Hans-Jörgen
  et al.
  Copenhagen University Hospital, Gentofte, Denmark.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Occupational therapists' job satisfaction in a changing hospital organisation: A time-geography-based study2014In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 47, no 2, p. 159-171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To investigate occupational therapists’ job satisfaction under a changing regime by using a timegeographicapproach focusing on the therapists’ everyday working lives.PARTICIPANTS: Nine occupational therapists at the Copenhagen University Hospital, Gentofte, Denmark.METHOD: A mixed-method design was employed. Occupational therapists kept time-geographic diaries, and the results fromthem were grounded for individual, semi-structured in-depth interviews. Individual reflections on everyday working life wererecorded. Transcribed statements from the interviews were analysed to determine factors influencing job satisfaction.RESULTS: The nine therapists kept diaries for one day a month for a total of 70 preselected days over a period of nine months;six participated in individual interviews. Four factors constraining OT job satisfaction were revealed. Economic concerns, newprofessional paradigms and methods in combination with a new organisational structure for the occupational therapy servicecaused uncertainty. In addition, decreasing possibilities for supervision by colleagues influenced job satisfaction. Opportunitiesfor experiencing autonomy in everyday working life were described as facilitators for job satisfaction.CONCLUSION: The time-geographic and interview methods were useful in focusing on the job satisfaction of occupationaltherapists, who provided individual interpretations of the balance between autonomy and three types of constraints in everydayworking life. The constraints related to organisation, power relations and – not least – how the organisational project of thedepartment fitted in with OTs’ individual projects. Matching of organisational and individual projects is of crucial importance,not only for OTs but for most workplaces where individuals are employed to serve patients in the healthcare sector.

 • 12.
  Cooper, Mathew
  et al.
  ITN Linköpings universitet.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change.
  Complexity in daily life - a 3D-visualization showing activity patterns in their contexts2004In: Electronic International Journal of Time Use Research, ISSN 1860-9937, Vol. 1, no 1, p. 37-59Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Använd elen klimatsmart2008In: Ingenjören, ISSN 1101-8704, no 2, p. 11-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att använda varor och tjänster i vardagens projekt: om konsumtionens vidd och mening2003In: Konsumenterna och makten: att använda och bevara resurser / [ed] Ellegård Kajsa, Sturesson Lennart, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2003, 1, p. 69-98Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Konsumenten borde stå i centrum i detta samhälle, men hur förhåller det sig med konsumenternas makt och position? Boken betraktar konsumtionen utifrån konsumentens perspektiv

 • 15.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Att fly eller lära oss fäkta?2008In: Ingenjören, ISSN 1101-8704, no 7, p. 31-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Automation and Inertia1999In: Automation in Automotive Industries: Recent Developments / [ed] Anna Comacchio, Guiseppe Volpato, Arnaldo Camuffo, Berlin: Springer , 1999Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

     

 • 17.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Borta bra men hemma bäst2006In: Civilingenjören, ISSN 0348-6087, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter2014In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 20, no 4, p. 87-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The subject matter of this thesis is governance principles in global management concepts and the application of such principles by managers at a local level. The thesis includes a case study on a foreign-owned Swedish group of companies that has introduced the management concept of High Performance Culture in all of its consolidated group countries. Global management concepts usually originate from the United States and make use of neorational governance principles. High Performance Culture is a management concept that puts increased performance and individualisation in the foreground. In addition, the concept advocates co-determination and self-development. The governance principles further promote employee autonomy orientation and self-development in addition to a leader-centric approach. The case study results indicate a discrepancy in the requirements of the governance principles of the management concept, highlighting the various dimensions of cultural layers and values to which managers in the same organisation are subject. The same values had an effect in different ways on the managers’ interpretation and handling of the management concept. This interpretation and handling of the management concept tools led to an implementation that partially opposed what the French management team and management concept advocated. The managers choosing to oppose the governance principles of the management concept can be seen as an example of modern individualism, according to which people are increasingly questioning rigid and hierarchic authority while showing initiative and assessing one’s own personal work. Hence, the values of modern individualism can act as a counterforce to neorational governance principles.

 • 19.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Context of everyday life - a new time-geographic approach to study of everyday life1999In: International Household Family Research Conference,1998, Helsinki: Department of Home Economics and Craft Science , 1999Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

    

 • 20.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Det bästa som det godas fiende2007In: Ingenjören, ISSN 1101-8704, no 3, p. 11-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Emelie Eriksson: Stockholm i modernismens centrum, Cityomdaningen ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv.2005In: Nordisk arkitekturforskning, ISSN 1102-5824, Vol. 18, no 1, p. 120-124Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Energy consuming activity patterns in daily life as revealed by the program VISUAL-TimePAcTS2008In: 10th World Renewable Energy Congress,2008, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

    

 • 23.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fullt upp från morgon till kväll2014In: Venue, ISSN 2001-788XArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grundskollärare har långa arbetsdagar, i genomsnitt cirka 9,5 timmar. Men genomsnittstiden säger inte mycket om hur dagarna ser ut, när olika arbetsaktiviteter genomförs under dagen, hur länge de varar, om de splittras upp av annat, om några aktiviteter är mer vanliga hos vissa lärare än andra eller hur fördelningen mellan arbetet på skolan eller i hemmet ser ut. En ökad kunskap om lärares tidsanvändning visar den komplexitet som följer med skolans vardag och möjliggör nya vägar att hantera den.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Gammal teknik åter på modet2006In: Civilingenjören, ISSN 0348-6087, Vol. 9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Har du hört den förut?2006In: Civilingenjören, ISSN 0348-6087, Vol. 7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter - ett perspektiv på effektivisering av energianvändning från hushållsnivå2008In: Vardagsteknik: Energi och IT. Forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem., Stockholm: Carlssons , 2008, 1, p. 144-171Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Limat- och miljöfrågorna står i högsta grad på dagordningen. Globala överenskommelser krävs i det stora, företag och organisationer måste välja och prioritera både i det korta och det längre perspektivet. Men också den enskilda medborgaren har ett dagligt ansvar. >>Vardagsteknik: energi och IT<< ger talrika exempel på hur miljöfrågan sätts in i olika politiska och vardagliga sammanhang. Stora samhälleliga system byggs ut och låser användningen för lång tid – vilka drivkrafter ligger bakom? Och hur uppbunden blir den enskilda människan av detta? Vi är alla både människa, medborgare och kund. Vi kan exempelvis kräva klimatmärkning av varor. Vi kan göra klimatsmarta val, vi kan påverka opinionsbildningen och politiken med vårt eget agerande. <<Den globala klimatförstöringen måste lösas med förenade krafter – det finns inte ’någon annan’ som gör det åt oss, skriver bokens två redaktörer rakt på sak i förordet.

 • 27.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  I spänningsfältet mellan geografisk närhet och social gemenskap: Försätter IKT den geografiskt förankrade demokratin i klämma?1999In: IT i demokratins tjänst: Demokratiutredningens forskarvolym VII / [ed] Erik Amnå, Stockholm: Fakta info direkt , 1999, p. 71-102Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Introduction: The roots and diffusion of time-geography2019In: Time geography in the global context: an anthology / [ed] Kajsa Ellegård, Oxon: Routledge, 2019, 1, p. 1-18Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The material world within human reach is altered not by words but by the grasp of the hand. The word-makers are in power, but for their decisions to turn into something more than vibrations in the air, one, some or all people must engage with material things. (Hägerstrand 2009: 27, my translation)

  Download full text (pdf)
  Introduction: The roots and diffusion of time-geography
 • 29.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Livet är en resa2007In: Ingenjören, ISSN 1101-8704, Vol. 8, p. 13-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Med gemensam kraft : för ett bekvämt vardagsliv med elsnåla och eleffektiva hushållsapparater: Slutrapport från projektet Elanvändning i hushåll – hinder och incitament att spara el2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har användningen av hushållsel i Sverige ökat kraftigt. Samtidigt tas larmen om energianvändningens negativa verkningar på jordens klimat på allt större allvar av politiker och andra beslutsfattare. Medlemmarna i FN, EU och andra internationella samarbetsorganisationer är överens om att användningen av energi i det globala samhället måste minska och bli effektivare för att klimatmålen ska nås. Därför står energieffektivisering och energisparande högt på den globala politiska agendan och stater förhandlar om vem som ska göra vad och hur mycket var och en ska betala. Oavsett hur dessa globala förhandlingar utfaller ska besluten omsättas till lagar och andra styrmedel i de enskilda länderna. Sedan vidtar det stora arbetet med att implementera styrmedlen så att medborgarnas handlingar och val i vardagslivet främjar energisparande och energieffektivitet. Stora satsningar har redan gjorts för att göra vitvaror, som tidigt identifierades som stora ”energitjuvar” i hushållen, mer energieffektiva, och hushållen har också visat sig vara energimedvetna och använder såväl tvätt- som diskmaskiner på ett energisnålt sätt.

  Mot den bakgrunden blir viktiga frågan: Hur kan den ökade elanvändningen i hushållssektorn förklaras? Det är också motivet till forskningsprojektet ”Elanvändning i hushåll – hinder och incitament att spara el”. När Energimyndigheten beslutade att genomföra en omfattande mätning av elanvändningen i 400 hushåll bestämdes också att ett par forskningsprojekt skulle genomföras för att komplettera elmätningarna och betrakta elförbrukningen utifrån användningen av elapparater i hushållens vardagsliv, så kallade ”beteendestudier”.1 Resultaten från elmätningarna visar hur mycket el som de mätta hushållsapparaterna använt under mätperioden, men de säger inget om varför de används. ”Beteendestudier” sätter sökljuset just på varför apparaterna används. Svaren bidrar till att förklara varför användningen av hushållsel ökar och hinder och incitament att spara el kan identifieras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Mindre familj drar mer el2008In: Ingenjören, ISSN 1101-8704, no 4, p. 10-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nu är det 20502012In: Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt: en antologi om vägval för offentliga fastighetsägare / [ed] Magnus Kristiansson, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting , 2012, p. 39-48Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  De globala klimatförändringarna är dagens överskuggande problem och det kommer att följa med oss in i morgondagen. Redan nu vet vi att omfattande energianvändning baserad på icke förnybara energikällor, särskilt olja och kol, är en kritisk faktor i klimatförändringarna. Problemet måste senast nu – fast det borde egentligen ha gjorts för flera år sedan – mötas av massiva aktiva åtgärder. Inte minst viktigt är det att vidta åtgärder för energieffektivisering och energisparande inom bygg- och fastighetssektorn eftersom byggnader har långa liv och de som finns redan idag kommer att finnas kvar mycket länge. De långsiktiga effekterna på klimatet från just denna sektor är därför en utmaning för kreativa lösningar.

  Uppgiften är att problematisera utmaningar som offentliga fastighetsägare och förvaltare möter i fråga om energianvändning och energieffektivisering i sina byggnader i perspektivet av år 2050. En sådan uppgift kräver att begreppet tid problematiseras. Detta kan göras genom att lyfta fram en viktig men förbisedd aspekt på tid: hur tiden kan utnyttjas som ett verktyg för att förstå och hantera förändringsprocesser.

  Först kommer jag att ta upp några aspekter på tidsbegreppet och hur tid används i förändringsprojekt. Därefter ska jag visa på ett exempel på hur tiden utnyttjades i en förändringsprocess inom en annan bransch i en annan tid. Till slut ska jag ta upp några saker som jag tror skulle kunna förbättra förutsättningarna för energieffektivt och energisnålt utnyttjade av offentliga fastigheter. Det sistnämnda är några förslag till långsiktiga åtgärder som kan sättas i verket redan nu för att hinna få önskade konsekvenser 2050.

 • 33.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Power of projects in everyday life2005In: IATUR conference 2005: Time-use in daily life. The content and context of human behaviour,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Problemorienterad forskning om energisystem2007In: Att forska på tvären. Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem / [ed] Jenny Palm, Magnus Karlsson, Linköping: Program Energisystem , 2007, p. 49-56Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change.
  Redskap för förändringsarbete underifrån - underlag för utveckling av ett IT hjälpmedel2001In: Användarperspektivet :: Strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare / [ed] Bertil Olsson, Stockholm: VINNOVA , 2001, p. 46-54Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett resultat av forsknings- och utvecklingsprogrammet MTO, Människa Teknik Organisation. Här diskuterar forskare och praktiker, med utgångspunkt i egna erfarenheter, strategier för att skapa bättre förutsättningar för användare och utvecklare att mötas för att gemensamt utforska möjligheterna i den nya informations- och kommunikationstekniken och tillsammans skapa framtidens IT-artefakter.

 • 36.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Samhällsengagemang lockar2007In: Ingenjören, ISSN 1101-8704, Vol. 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Serviceroboten är en social utmaning2015In: Dagens arbete, ISSN 1402-2974Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Många viktiga frågor söker svar. Servicerobotar ska sköta människor – men vad är värdigt och socialt önskvärt att robotisera inom servicesektorn? Vad händer med det sociala samspelet? Servicerobotar, likaväl som robotarna i karossfabriken, måste underhållas och skötas om. Att sköta robotar för att de ska fungera innebär nya och annorlunda arbeten inom servicesektorn – men vad händer med de befintliga servicejobben? Var finns de kreativa, socialt orienterade och samarbetsskickliga aktörer som svarar på dessa frågor i samhällets ”servicerobotiseringsprocess”?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Spara energi är konsten att utmana vanan2004In: Miljöforskning : Formas tidning för ett uthålligt samhälle, ISSN 1650-4925, no 5-6, p. 10-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Stadsplanerarna är ute och cyklar2007In: Ingenjören, ISSN 1101-8704, Vol. 5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thinking time geography: concepts, methods and applications2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Time-geography is a mode of thinking that helps in the understanding of change in society, the wider context and ecological consequences of human actions. This book presents its assumptions, concepts and methods, and example applications.

  The intellectual path of the Swedish geographer Torsten Hägerstrand is a key foundation for this book. His research contributions are shown in the context of the urbanization of Sweden, involvement in the emerging planning sector and empirical studies on Swedish emigration. Migration and innovation diffusion studies paved the way for prioritizing time and space dimensions and recognizing time and space as unity. From these insights time-geography grew. This book includes the ontological grounds and concepts as well as the specific notation system of time-geography – a visual language for interdisciplinary research and communication. Applications are divided into themes: urban and regional planning; transportation and communication; organization of production and work; everyday life, wellbeing and household division of labor; and ecological sustainability – time-geographic studies on resource use.

  This book looks at the outlook for this developing branch of research and the future application of time-geography to societal and academic contexts. Its interdisciplinary nature will be appealing to postgraduates and researchers who are interested in human geography, urban and regional planning and sociology.

  Download full text (pdf)
  Thinking Time Geography: Concepts, Methods and Applications
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet2010In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. LXVIII, no 4, p. 171-186Article in journal (Other academic)
 • 42.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Time geography2017In: Oxford bibliographies in geographyArticle, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Time geography is an integrative approach to studying the coordination of human activities in society and nature. It concerns environmental problems caused by humans and aims to develop knowledge about human life that may facilitate social and ecological sustainability. Time geography is interested in the idea of competition in and for time and space, and time-geographic analyses, often applying a bottom-up perspective, study how individuals’ everyday activities are arranged and coordinated in time in the context of the geographical location of important places, such as home, work, and service centers. Planning at urban and regional levels gains from knowledge of how peoples’ access to work, service, and necessary resources relates to regulations; physical, temporal, and societal structures; and capacities for social cohesion. Precisely defined locations in time and space are important for time-geographic analyses. Torsten Hägerstrand, the founder of time geography, suggested in the 1950s that places should be defined by coordinates, which is one basis for geographic information systems (GIS). Data collection on daily activities gains from technologies like the Global Positioning System (GPS) and information and communication technology (ICT) devices. Computers facilitate analyses of large data sets, which are important in many empirical time-geographical studies. The basic time-geographical assumptions that time and place are vital for understanding human life make the approach simultaneously abstract and mundane. Since it is difficult to find precise words to express such complex but self-evident phenomena, a time-geographic visual language—a notation system—gives a processual understanding of sequences of events in time and space. The main concept in this language is trajectory, or “path,” which describes an individual’s movements in time-space. All existents with corporeality are regarded as individuals—humans, animals, plants, artifacts, stones, and so on. Such a take on how individuals of various kinds compete for a place in time-space facilitates ecological analyses. However, most time-geographic studies concern human individuals. Every individual is indivisible during his or her lifetime, and the path concept underlines this inevitable corporeality. Everyone is always located somewhere, and the path reveals logical gaps in reasoning: nobody can simultaneously be located at two places or leave out an hour of the day. In its bare form, the path helps analyze peoples’ approaches and departures to and from each other, as well as the duration of activities and movements between, and stays at, places. But the path does not grant an inside perspective on peoples’ wishes and motives. Time geography differs from most social science approaches in its adherence to the indivisible individual, which implies that an individual can’t be averaged. This bottom-up perspective also implies that some meaning is expressed by the mere sequence of individuals’ daily activities. Time geography has increasingly inspired researchers in other disciplines outside geography—in health science and engineering, for example. In a social science context, time geography to some extent has inspired structuration theory.

 • 43.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Time geography in the global context: an anthology2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Time-geography is a mode of thinking that helps us understand change processes in society, the wider context and the ecological consequences of human actions. This book brings together international time-geographic research from a range of disciplines. 

  Swedish geographer Torsten Hägerstrand is a key foundation for this book, and an introductory biography charts the influences that led to the formation of his theories. A central theme across time-geography research is recognizing time and space as unity. Contributions from the Netherlands, the USA, Japan, China, Norway and Sweden showcase the diverse palette of time-geography research. Chapters study societies adjusting to rapid urbanization, or investigate the need for structural changes in childcare organization. The book also delves into green transportation and the interplay between humans and nature in landscape transformation. Applicational chapters look at ICT effects on young people’s daily life and methods for engaging clients in treatment practice.

  This book situates the outlook for this developing branch of research and the application of time-geography to societal and academic contexts. Its interdisciplinary nature will appeal to postgraduates and researchers who are interested in human geography, urban and regional planning and sociology.

  Download full text (pdf)
  Time Geography in the Global Context: An Anthology
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Time-Geography2010In: Encyclopedia of Geography / [ed] Barney Warf, Sage Publishers , 2010, p. 2837-2840Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  To request a free 30-day online trial to this product, visit www.sagepub.com/freetrial"Simply stated, geography studies the locations of things and the explanations that underlie spatial distributions. Profound forces at work throughout the world have made geographical knowledge increasingly important for understanding numerous human dilemmas and our capacities to address them.With more than 1,200 entries, the "Encyclopedia of Geography" reflects how the growth of geography has propelled a demand for intermediaries between the abstract language of academia and the ordinary language of everyday life. The six volumes of this encyclopedia encapsulate a diverse array of topics to offer a comprehensive and useful summary of the state of the discipline in the early 21st century.Key FeaturesGives a concise historical sketch of geography s long, rich, and fascinating history, including human geography, physical geography, and GISProvides succinct summaries of trends such as globalization, environmental destruction, new geospatial technologies, and cyberspaceDecomposes geography into the six broad subject areas: physical geography; human geography; nature and society; methods, models, and GIS; history of geography; and geographer biographies, geographic organizations, and important social movementsProvides hundreds of color illustrations and images that lend depth and realism to the text Includes a special map sectionKey ThemesPhysical GeographyHuman GeographyNature and SocietyMethods, Models, and GISPeople, Organizations, and MovementsHistory of GeographyThis encyclopedia strategically reflects the enormous diversity of the discipline, the multiple meanings of space itself, and the diverse views of geographers. It brings together the diversity of geographical knowledge, making it an invaluable resource for any academic library

 • 45.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Uddevalla i Japan och Toyota City i Sverige?2006In: Civilingenjören, ISSN 0348-6087, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Vardagslivets valfrihet - om energianvändning, vardagsliv och bebyggelsemönster2004In: Krävs energi i samhällsplaneringen? En antologi, Linköping: Vadstena Forum , 2004, p. 151-167Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Är det de små, små detaljerna som gör det? Om klassificering av aktiviteter vid dagboksstudier av människors vardagsliv2005In: Kunskapens vägar och forskningens praktik: en vänbok till Boel Berner / [ed] Ulf Mellström och Boel Berner, Lund: Arkiv förlag , 2005, p. 31-54Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boel Berner har under sin akademiska karriär plöjt upp ett intellektuellt landskap där frågor om teknisk rationalitet, utbildning, ingenjörsarbete, sociologi, historia, genus, teknikhistoria, riskhantering, metodologi och skrivande står i fokus. Hennes, böcker och artiiklar, forskning och handledning har rört sig i detta landskap, i vad som hennes kolleger, kallar "Bernerland". Där tar denna bok, som tillägnas Boel Berner, sin utgångspunkt.Hur formuleras frågor, skrivs avhandlingar och byggs akademiska karriärer? Vad är ett tankekollektiv och hur formas en akademisk seminariemiljö? Hur väljer forskaren perspektiv och studieobjekt, och vad betyder dessa val som politiska ställningstaganden? Hur viktiga är detaljerna för trovärdigheten hos en teori? Dessa är några av de frågor som behandlas av bokens författare, tio forskare som känner Boel på olika sätt. Personliga berättelser från universitetsvärlden blandas med reflektioner över forskningens villkor.

 • 48.
  Ellegård, Kajsa
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  The power of categorisation in the study of everyday life2006In: Journal of Occupational Science, ISSN 1442-7591, E-ISSN 2158-1576, Vol. 13, no 1, p. 37-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How do categorisation schemes influence the results in studies of everyday life? This article identifies the consequences of using an empirically generated category scheme (EGCS) versus an analytically derived category scheme (ADCS) based on a two-step comparison. In the first step, the same diary was coded using both the ADCS and EGCS, and the results compared. This step showed that EGCS has greater potential to distinguish between everyday occupational patterns because the categories are more specific, even at the least detailed level. The comparison is, however, somewhat unfair since the main categories differ. To avoid this problem, a second step was taken transforming the ADCS-codes into EGCS, resulting in EGCSt (t=translated). The diary coded directly by EGCS gave more detailed results than by EGCSt, but both are potentially better able to distinguish between different everyday occupational patterns than the ADCS. It is suggested that EGCS might be useful in occupational science because it comprises the whole day, its classification of occupations is specific, and it has been shown to be useful for individual rehabilitation purposes as well as for describing and analysing everyday life on individual, household and population levels. For example EGCS can better detect the everyday life of a mother since EGCS specifies various kinds of household occupations at main category level. Further, if ADCS-coded diaries are translated into EGCSt similar results are yielded, however, more vague. The EGCS classification of occupations is suggested when policy changes are to be made, since a democratic dialogue between policy makers and citizens is facilitated when people can recognise conditions that resemble their daily lives.

 • 49.
  Ellegård, Kajsa
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Tiden bara rinner förbi : en metod för att upptäcka att vanor tar tid1992Report (Other academic)
 • 50.
  Ellegård, Kajsa
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nordell, Kersti
  Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet .
  Att byta vanmakt mot egenmakt1997Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som tycker sig ha förlorat makten över sin vardag och som känner ett behov av att skapa egenmakt. Vi tror att arbetsterapeuter, psykologer och andra yrkesutövare i rehabiliterande verksamheter kan ha glädje av boken. Den arbetsmodell vi använder i exemplet i kapitel 6 kan användas enligt våra anvisningar, men den kan också användas för att göra utvärderingar av effekter i vardagslivet efter rehabiliteringsinsatser. Vi har tänkt oss boken som en lärobok och därför presenteras vår principiella arbetsmetod grundligt och detaljeringsgraden i exemplet är hög. För den som vill fördjupa sig i den teoretiska bakgrunden till tidsgeografin, som är det synsätt som genomsyrar hela vårt arbete finns ett speciellt avsnitt. I boken gör vi ingen teoretisk fördjupning inom andra, angränsande områden, som till exempel arbetsterapeutiska modeller eller kognitiv psykologi. Sådana fördjupningar görs bäst i litteratur inom respektive fält.

  Vi presenterar problemområdet i KAPITEL I och kapitlet innehåller också en översiktlig beskrivning av vår arbetsmetod.

  Den som är intresserad av det tidsgeografiska synsättet och den begreppsbildning som ligger bakom vår arbetsmetod bör läsa KAPITEL 2 och 3. Här definieras också en del centrala begrepp.

  I KAPITEL 4 gör vi en kort genomgång av ohälsoproblematiken.

  I KAPITEL 5 ger vi en detaljerad presentation av hur arbetsmetoden fungerar och i kapitel 6 visar vi med ett empiriskt exempel hur dagboksmetoden rent praktiskt kan användas och vilka resultat den kan ge. I exemplet återvänder vi till Gunilla, som vi presenterade inledningsvis, och hennes arbete med att ta makten över sin vardag.

  KAPITEL 7 innehåller några enkla exempel och övningar som man kan göra för att bekanta sig med vår datorbaserade metod att hantera dagböcker.

  Boken avslutas i KAPITEL 8 med några reflektioner kring metodens vidare användningsområden.

  Metoden som presenteras i boken är nära anknuten till ett datorprogram. Programmet, övningar och en manual finns att köpa från förlaget. Det är utvecklat på Macintosh och kommer inom kort även för pc-användare.

  Download full text (pdf)
  Alt byta vanmakt mot egenmakt
  Download (pdf)
  Omslag/Cover
12 1 - 50 of 93
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf