Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 215
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Abiala, Kristina
  et al.
  Hernwall, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Tweens konstruerar identitet online – flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier2013In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 18, no 1-2Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Abiala, Kristina
  et al.
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Hernwall, Patrik
  Stockholms universitet.
  Tweens konstruerar identitet online: flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier2013In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, no 1/2, p. 10-35Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Borde svenska lärare bli mer franska?: En essä med reflektioner över lärararbetets gränser, structure och communitas2019In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 24, no 2, p. 70-83Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna essä diskuteras lärarprofessionens gränser. Bakgrunden hämtas ifrån att allt fler larmrapporter om sjukskrivna lärare, den hotande lärarbristen och lärares upplevt minskade  handlingsutrymme  når  oss.  Lärare  har  fått  ett  utsträckt  uppdrag  och  diskussioner förs om hur professionen kan avlastas. I essän jämförs exempel från den svenska  skolan  med  exempel  från  den  franska.  Avsikten  är  föra  en  kontrasterande  och  teoretisk  diskussion  om  lärarprofessionens  gränser.  I  beskrivningarna  används  teorier  om  communitas  och  structure  som  förklaringsmodeller  för  skolan  som  system. Inom communitas betraktas alla individer för vilka de är; här faller rang, titlar och formalia bort. Communitas baseras istället på närhet, intimitet och känslor. Alla har huvudrollen och är lika viktiga. Inom structure är förhållandet det motsatta. Här uppträder människorna i förhållande till och i enlighet med regler och rutiner på en spelplan.  Inom  structure  synliggörs  skillnader  och  hierarkier  och  man  uppträder  formellt och i överensstämmelse med olika roller, vilka har väldefinierade positioner på spelplanen. Det är värt att reflektera över hur de olika teoretiska strukturerna kan inspireras  av  varandra  i  syfte  att  avlasta  lärarna  en  del  av  det  utsträckta  uppdraget.  Vad händer om man tydligare skiljer på spelplanerna hem och skola samt rollerna elev, lärare  och vårdnadshavare?  Avslutningsvis  förs  en  diskussion  om  ifall  stärkta  gränser  skulle kunna leda till avlastning av lärare, och möjligen också till ökad auktoritet och professionalitet.

 • 4.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö Högskola.
  Barns erfarenheter av sociala gemenskaper i övergångarna till och från förskoleklass2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 1, p. 5-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att splittringar i barns relationer är en negativ faktor för barn i övergången från förskola till skola. Syftet med denna studie är att vinna kunskap om hur barn resonerar om övergångarna till och från förskoleklassen, och hur övergångarna inverkar på barnens kamratrelationer och tillhörighet i sociala gemenskaper. Studien är en etnografisk longitudinell studie, där samtal med barnen under 1,5 år i tre olika skolformer utgör det empiriska fundamentet. Resultaten visar att övergångar mellan skolformer innebär en relationell påfrestning för barn, där deras upplevelse av tillhörighet i sociala gemenskaper sätts på prov. I studien presenteras två aspekter av diskontinuitet mellan skolformer; den sociala och den fysiskt rumsliga. I linje med studiens resultat finns fog att vidare reflektera över hur barns tillhörighet i sociala gemenskaper villkoras av ständiga förändringar i gruppsammansättningar i samband med övergångarna, och hur det kan vara möjligt att förebygga ofrivilliga avbrott i barns relationer. I studien framstår förskoleklassen som en plats med begränsade möjligheter för sociala gemenskaper – ett år av övergångar till och övergångar från. Det kan därför vara relevant att vidare reflektera över förskoleklassens uppdrag att främja barns sociala gemenskaper.

 • 5.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Persson, Sven
  Skolförberedelse i förskoleklass.: Att vara lärare-i-relation i gränslandet.2010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 2/3, p. 142-163Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie förstås förskoleklassen teoretiskt som ett gränsland mellan förskola och skola, ett gränsland som man kan anta existerar på grunderna av verksamheternas skilda traditioner och positioner i utbildningssystemet. I detta gränsland skapas och konstrueras en institutionell identitet genom pedagogisk praktik och lärarnas berättelser om denna praktik. Denna studie utgår från hur lärarna talar om sitt arbete i dialogseminarier. Lärarna talar om det skolförberedande arbetet i förskoleklassen utifrån två förhållningssätt, dels som en tillvaroorienterad pedagogik och dels som en framtidsorienterad. För att lösa den inbyggda konflikten mellan tillvaro- och framtidsorientering framställer lärarna sig som att vara lärare-i-relation. Att beskriva sig som lärare-i-relation tolkas som en gränsmarkering gentemot andra lärares förhållningssätt och de kunskapsfokuserade verksamheterna i förskola och grundskola.

 • 6.
  Adolfsson, Carl-Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Sundberg, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Att forskningsbasera den svenska skolan: Policyinitiativ under 25 år2018In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 23, no 1-2, p. 39-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Även om ”en skola på vetenskaplig grund” idag är ett högaktuellt ämne är det ingalunda något nytt fenomen. I artikeln studeras tendenser i policyinitiativ som de senaste 25 åren haft till syfte att forskningsbasera den svenska skolan. Utgångspunkt tas i de problembilder som framkommer i policy samt vilka modeller för forskningsbasering som samtidigt lyfts fram som lösningen på dessa problem. Resultatet pekar mot att det de senaste 25 år har skett en succesiv förskjutning från indirekta till mer direkta initiativ. Under 1990-talet och det tidiga 2000-talet var många policyinitiativ ordnade utifrån att främst vilja skapa de rätta förutsättningarna för en forskningsbasering av skolan. Under 2000-talet blir initiativen alltmer fokuserade och ambitiös med syfte att åstadkomma direkta förändringar i lärares undervisning. När det kommer till modeller för forskningsbasering blir det samtidigt alltmer tydligt hur policy vänder sig till och söker legitimitet hos delvis nya aktörer och institutioner, som exempelvis hälso-sjukvården. Med detta går det också att urskilja en insnävning vad gäller att definiera och innehållsligt välja ut vilken forskning som bör sprids till skolans aktörer. Konsekvensen med en sådan modell för forskningsbasering menar vi kan bli att läraren främst får inta rollen som passiva mottagare av forskning.

 • 7.
  Alatalo, Tarja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Förskollärares och grundskollärares uppfattningar om undervisning och lärande i förskoleklass2017In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 22, no 1-2, p. 79-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks två lärarkategoriers, förskollärares och lärares, uppfattningar om undervisning och lärande i förskoleklassen, mötet mellan de båda lärargrupperna samt deras uppfattningar om en obligatorisk förskoleklass med en tydligare skolförberedande roll. Studien är genomförd utifrån sociokulturell teori och diskuterar möjligheter som studiens resultat öppnar för vad gäller utvecklandet av förskoleklassens pedagogik i enlighet med önskade intentioner. Resultatet visar att samverkan mellan förskollärare och lärare med bakgrund i de olika praktikgemenskaperna kan vara av betydelse för utvecklandet av förskoleklassens skolförberedande pedagogik.

 • 8.
  Alatalo, Tarja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Riskerar insikter om läs- och skrivinlärning att gå förlorade när nya perspektiv på lärande ges allt större utrymme i lärarutbildning och skola?2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 1, p. 56-65Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Teknikretorik i utbildningspolitik: En historisk fallstudie2006In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 11, no 1, p. 21-39Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Anderberg, Elsie
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Språkanvändningens funktion vid kunskapsbildning2009In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 14, no 4, p. 293-310Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Andersson, Ewa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Educational Measurement.
  Högskolestudenters syn på högskoleprovet och strategier för att antas till högre utbildning2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 10, no 2, p. 81-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utifrån en rad perspektiv är det angeläget att antagningssystemet och de instrument som används för urval till högre utbildning har legitimitet hos systemets avnämare. Den undersökning som redovisas har genomförts inom ramen för VALUTAprojektet (Validering av den högre utbildningens antagningssystem). Syftet är att belysa antagningssystemets konsekvenser ur ett avnämarperspektiv genom att undersöka hur olika grupper av högskolestudenter ser på högskoleprovets relevans som urvalsprov samt om de studerande använt sig av strategier, i form av upprepat provdeltagande och komplettering av gymnasiebetyg. Huvudresultaten visar, oberoende av utbildning, kön och social bakgrund, att det delprov som anses vara det mest relevanta är LÄS medan det minst relevanta delprovet är ORD. Vidare att de studerande genomfört och upprepat högskoleprovet samt kompletterat sina gymnasiebetyg, men att dessa strategier använts på olika sätt av olika studerandegrupper vilket är relaterat till utbildning, kön och social bakgrund.

 • 12.
  Andersson, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Avdelningen för didaktik och forskning om pedagogiskt arbete (DIPA). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, Sven B.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
   Mikropolitiska perspektiv på nyutbildade lärares lärande2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 3, p. 161-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   

   

  Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra mikropolitiska aspekter som speglas i samtal mellan nyutbildade lärare. Arton delta-gare har givits utrymme att individuellt och i grupper reflektera över erfarenheter under sin första termin som nyutbildade. De forskningsfrågor som växte fram under arbetets gång rör: vems intressen blir synliga, vilka mikropolitiska aspekter framträ-der och hur hanterar dessa lärare mikropolitiska dilemman? Resultaten visar att en del av komplexiteten i de nyutbildade lärarnas arbete består av att deras intressen bryts mot andra aktörers intressen, vilket kan leda till en känsla av utsatthet. Majoriteten av deltagarna hanterar utsattheten genom att arbeta relationsorienterat. Detta väcker frågor rörande betydelsen av nyutbildade lärares medvetenhet om mikropolitiska perspektiv. En sådan medvetenhet kan utvecklas med syfte att tydliggöra den dolda styrning som nyutbildade lärare möter i vardagsarbetet och leda till potentiella handlingsstrategier.

   

 • 13.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Svensk forskning om validering av vuxnas lärande: Trender och tendenser2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 4-5, p. 324-344Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel tar upp några olika teoretiska perspektiv som kan användas och har använts för att förstå bedömning som företeelse i pedagogiska sammanhang. Diskussionen tar sin utgångspunkt i ett exempel på bedömning som förekommer främst inom utbildning för vuxna, nämligen validering. Inledningsvis ges en definition av validering, som kort sagt handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt de kunskaper som utvecklats i sammanhang utanför det formella skolsystemet, men även i utbildningssammanhang i andra kontexter än där man befinner sig (till exempel i andra länder). Därefter presenteras och diskuteras, med utgångspunkt i tidigare svensk forskning, såväl vår egen som andras, ett antal teoretiska perspektiv som använts för att förstå och analysera validering som företeelse. Exempel på perspektiv är teori om situerat lärande, Habermas teori om kommunikativt handlande och Foucaults diskursanalytiska perspektiv. Till sist diskuteras teorierna tillskott och användbarhet i analys och förståelse av bedömning mer generellt.

 • 14.
  Aspelin, Jonas
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Relationell pedagogik - ingång till ett fält2017In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 22, no 3-4, p. 159-165Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Avby, Gunilla
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Att genom reflection organisera för en medveten och kunskapsrik praktik2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 3-4, p. 261-282Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett i högre grad vetenskapsbaserat samhälle ställer ökade krav på att professionellt arbete ska grundas i evidens och att beslut ska vila på evidens- baserade kriterier. På ett generellt plan är idén bakom en evidensbaserad praktik att överbrygga gapet mellan teori och praktik, men hittills har den evidensbaserade agendan främst fokuserat på professionellas instrumentella kunskapsanvändning. Mindre intresse har visats för en mer indirekt användning av forskningsbaserad kunskap, en så kallad konceptuell kunskapsanvändning med avsikt att utmana och förändra etablerade tanke- och vanemönster. Ett grundläggande antagande bakom denna artikel är att lärande gynnas när praktikern använder olika kunskapskällor. Artikeln bidrar till att utvidga och fördjupa reflektionens betydelse i professionell praktik. 

 • 16.
  Avery, Helen
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Sustainable Development and Science education.
  Att förebygga stora översvämningar: reflektioner om språk och mening i ett flerspråkigt och interdisciplinärt sammanhang2009In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 14, no 4, p. 354-373Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln redogör för en intervjustudie som gjordes med 15 internationella studenter på ett mastersprogram med inriktning mot hållbar utveckling, där undervisningen ägt rum på engelska. Studenterna frågades i individuella intervjuer på engelska hur de ansåg att stora översvämningar kunde förebyggas. En intentional-expressiv dialogstruktur anpassades till att innefatta frågor om hur nyckeluttryck i deras svar kunde uttryckas på studenternas modersmål. Studenterna fick sedan jämföra och kontrastera uttryckssätten och betydelserna som de använt i sina förklaringar, på engelska och på modersmålet. Deras skiftande språkliga och ämnesmässiga bakgrund speglades generellt genom en bred variation i uppfattningarna av frågeställningen, och i studenternas reaktioner till intervjusituationen. Resultaten visar att dialogstrukturen dessutom fick många av studenterna att inkludera andra aspekter i sina förklaringar, när frågan om uttryck och innebörder på modersmålet infördes, än när de först förklarat enbart på engelska.

 • 17.
  Bergqvist, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings.
  Examensarbetet. Ett bidrag till vetenskaplighet i lärarutbildningen2000In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 5, no 1Article in journal (Refereed)
 • 18. Berndtsson, Inger
  et al.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ullstadius, Eva
  Specialpedagogik: temaintroduktion2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 2, p. 81-83Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Bredmar, Anna-Carin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Emotionell närvaro i pedagogiskt arbete: En filosofisk analys med fokus på det mellanmänskliga mötets betydels2017In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, no 3-4, p. 255-275Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln syftar till att fördjupa förståelsen av emotionell närvaro i lärares arbete utifrån ett relationellt perspektiv, samt att visa på livsvärldsfenomeno-logins teoretiska och metodologiska bidrag till detta perspektiv. Med hjälp av Bubers dialogfilosofi analyseras erfarenheter av emotionell närvaro i lärares arbete. Resultatet av analysen presenteras i två meningsbestämmande teman: uppmärksamhet och skärpa i lärares arbete och integritet och gemenskap. Ana-lysen visar på betydelsen av emotionell närvaro som en kompass för lärare för att handla omdömesfullt. I emotionell närvaro riktar lärare och elever sin uppmärksamhet mot det som upplevs som väsentligt. Emotionell närvaro innebär en förmåga hos läraren att omfatta den pedagogiska situationen som en helhet. Likaså innebär emotionell närvaro en upplevelse av samhörighet som både är gemenskap och respekt för personlig integritet. Emotionell när-varo är en mänsklig kraft som förmår motverka ett mekaniskt och instru-mentellt förhållningssätt i lärares arbete.

 • 20.
  Broady, Donald
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Studies in Education, Culture and Media.
  Det svenska hos ramfaktorteorin1999In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 4, no 1, p. 111-121Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Donald Broady, 1998: The Swedishness of the frame factor theory /Det svenska hos ramfaktorteorin/. Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol 3, No 4, pp 111-121. Stockholm ISSN 1401-6788.

 • 21.
  Broady, Donald
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Studies in Education, Culture and Media.
  Heyman, Ingrid
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Omvårdnadsforskning: Ett vetenskapligt fält i vardande?1996In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 1, no 4Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Broady, Donald
  et al.
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Studies in Education, Culture and Media.
  Lindblad, Sverker
  Göteborgs universitet.
  På återbesök i ramfaktorteorin: Temaintroduktion1999In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 4, no 1, p. 1-4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Donald Broady and Sverker Lindblad, 1998: Introduction /Inledning /. Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol 3, No 4, pp 1-4. Stockholm ISSN 1401-6788.

 • 23.
  Brändström, Sture
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Anders Ljungar-Chapelons Le respect de la tradition: Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv2008In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 13, no 4, p. 310-312Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Brändström, Sture
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Juvas Marianne Liljas - "Vad månde blifva av dessa barnen?": en studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 3, p. 235-239Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Brändström, Sture
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Recesion av: Lind, Steffen Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling. Handlingsalternativen stängning och allians2001In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, no 2, p. 150-153Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Byström, Erica
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Undersköterskor i hälso- och sjukvården och deras förutsättningar för lärande i arbetet2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 3-4, p. 212-234Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Calander, Finn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Studies in Education, Culture and Media.
  Lärarna, fritidspedagogerna och kampen om vita tavlan1997In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 2, no 2, p. 105-118Article in journal (Refereed)
 • 28. Claesson, Silwa
  et al.
  Hallström, Henrik
  Kardemark, Wilhelm
  Risenfors, Signild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ricoeurs kritiska hermeneutik vid empiriska studier2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, ISSN 1401-6788, Vol. 16, no 1, p. 18-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln lyfts frågan om tolkningens roll i pedagogisk och didaktisk forskning och specifikt prövas Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik i vid empiriska studier. Ricoeurfilosofiska projekt handlar framför allt en kommunikation, där han bygger broar mellan det som kan förefalla vara motsägelsefulla ståndpunkter. I artikeln belyses några möjligheter som kan erbjudas forskare med empiriska data inom ramen för denna inriktning. Mer specifikt prövas här först möjligheten att använda begreppet tid så som Ricoeur framställer det, därefter tolkning där spän-ningsfält mellan att förklara och att förstå står i centrum samt, slutligen några frågeställningar runt transkription av inspelade dialoger. Artikelförfattarna kommer till slutsatsen att kritisk hermeneutik kan lämpa sig väl för praxisnära pedagogisk och didaktisk forskning och att det kritiska hermeneutiska förhållningssättet i många fall kan utgöra en god grund för förståelse och förklaring av fenomen i skolans komplexa och motsägelsefulla värld. Författarna menar också att kritisk hermeneutik öppnar för en reflektiv hållning i relation till empiriska data. Slutligen hävdas att tolkningsprocessen kan och bör uttryckas explicit vid empiriska studier.

 • 29.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   

   

  Att tveksamheter framförts angående mål- och kunskapsrelate-rade betyg liksom till möjligheten att betygskomplettera är väl känt. Likaså att betygsmedelvärdet har ökat sedan införandet av det nya målrelaterade betygssyste-met. Däremot har det varit oklart vad dessa höjningar av betygen representerar; mer kunskaper eller betygsinflation. Då betygen ska signalera kunskaper, och de kunska-per som eleverna tillägnar sig i gymnasieskolan ska ligga till grund för fortsatt utbildning, är det rimligt att förvänta att ju bättre gymnasiebetyg desto bättre studie-resultat vid fortsatt utbildning. Syftet med föreliggande studie är att undersöka gymnasiebetygens egenskaper och innebörden av betygskomplettering genom att relatera betygens jämförelsetal till studieframgång på civilingenjörs- och läkarpro-grammen. Resultaten visar att gymnasieskolans betygssättning är utsatt för en betydande inflation och att detsamma gäller för betygsförändringar som resultat av komplettering. Hela den genomsnittliga betygsökningen, oavsett om det gäller betygsutveckling eller komplettering, utgörs av »tomma» betygsenheter som inte svarar mot bättre resultat inom högskoleutbildningarna. 

 • 30.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing.
  De målrelaterade gymnasiebetygens prognosförmåga2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 2, p. 129-140Article in journal (Refereed)
 • 31.
  Colnerud, Gunnel
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings.
  Värdegrunden som praktik och diskurs2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 2, p. 81-98Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Dahlberg, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Elfström, Ingela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Pedagogisk dokumentation i tillblivelse2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 4-5, p. 268-296Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Dahlgren, Lars-Ove
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  ECTS skalan: att mäta eller mota lärande?2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 10, no 1, p. 24-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   Den s k Bolognaprocessen fokuserar på att harmonisera den högre utbildningen i Europa. En del i detta är strävan att göra utbildningar jämförbara. En student ska lätt kunna röra sig mellan olika länders utbildningssystem samt konkurrera på den europeiska arbetsmarknaden. Som ett led i detta förordar departementsskriften »Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning», ett införande av ECTS-systemet (European Credit Transfer System) i Sverige. Bland annat förordas införandet av en sjugradig betygsskala och det är denna punkt detta bidrag uppehåller sig vid. Vi kommer att argumentera emot de, som vi anser, felaktiga premisser som läggs fram i skriften om ökad jämförbarhet mellan utbildningar genom ett gemensamt betygssystem. Ett målrelaterat betygs-system är inte jämförbart med ett relativt betygsystem. Lika betygsskala ger i sig inte heller någon jämförbarhet. Variationen mellan länder, lärosäten och utbildningar är stor. Vidare kommer vi att argumentera för att ett flergradigt betygssystem inverkar negativt på studenters lärande. Betyg flyttar studenters fokus från lärandet till bety-gen och effekten blir större om flera grader används.

 • 34.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  I val(o)frihetens spår: Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 1, p. 20-38Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  Den entreprenörskapande skolan: Styrning, subjektskapande och entreprenörskapspedagogik2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 3, p. 179-198Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Departing from Michel Foucault’s concept of governmentality, the focus of this article is the introduction of entrepreneurial education in Swedish education policy at the turn of the millennium. We analyze the various meanings attached to the concepts of entrepreneur and entrepreneurship in education policy documents, as well as the main arguments for introducing entrepreneurial education. In policy documents, the entrepreneur is portrayed as being flexible, creative, enterprising and independent, as having the ability to take initiative, solve problems and make decisions. Here, there is an emphasis made on economical utility, and its priority over other values. In conclusion, entrepreneurial education may be seen as a particular kind of governmentality, connecting students and their subjectivity to the rationality of the market.

 • 36.
  Dahlström, Lars
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Om den neoliberala attacken på utbildning och undervisning: review of Mary Compion & Lois Weiner (2008) The global assault on teaching, teachers, and their unions – stories for resistance. New York: Palgrave Macmillan2008In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 13, no 3, p. 230-232Article, book review (Other academic)
 • 37.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Mooney Simmie, Geraldine
  University of Limerick.
  Det är lärares och lärarutbildares fel!: Faran med att gömma komplexitet under en slöja av fördomar2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 2-3, p. 229-234Article in journal (Refereed)
 • 38.
  Eilard, Angerd
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Malmö högskola.
  Genus och etnicitet i en "läsebok" i den svenska mångetniska skolan2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, no 4, p. 241-262Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras det diskursiva innehållet i en läsebok med syfte att visa hur man kan granska läromedelstexter för interkulturella undervisningskontexter. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys, postkolonial teori och ett genusperspektiv dekonstrueras texten för att belysa hur implicita ideal och värderingar tillsammans konstruerar genus och etnicitet. Den analyserade läseboken skildrar den mångkulturella och jämställda svenska skolvardagen. Huvudpersonerna, en flicka och en pojke, gestaltas i interaktion med barn av olika etnisk och social bakgrund. Kontrasterande samtida och historiska diskurser gör dock budskapen motsägelsefulla. I princip tillåts pojkar vara individuella och barnsliga medan flickor uppmuntras anpassa sig till ett västerländskt kvinnligt ideal och »normalbeteende». Motstånd förekommer i bokens »pojkflicka» och den kvinnliga huvudpersonens försök att vara självständig, men eftersom båda blir symboliskt kuvade sänds också signaler om vad som anses vara normalt »flickbeteende». Samtidigt gör ett par tydliga traditionella invandrarstereotyper, i kombination med ett implicit artikulerat svenskhetsideal, att det ytliga men sannolikt välmenande mångfaldsbudskapet blir tvetydigt.

 • 39.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Nadarevic, Sanela
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Mångkulturalism i lärarutbildning: hur förbereder samhället sina blivande lärare?2010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 4, p. 257-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   

  Granskar man lärarutbildningen i Sverige när det gäller mångkul-turalism, kan man notera betydande brister vad gäller kursplaner och formulerade mål. Lärarutbildningen tycks enligt ett större antal undersökningar inte heller förbereda framtida lärare när det gäller att undervisa i ett samhälle präglat av mångfald. I ett samhälle som konstant förändras och diversifieras måste emellertid varje lärare vara utrustad med en pluralistisk grundsyn, kunskap och kompetens att möta demokratiska värderingar. Ett bidrag till utvecklingen av deliberativ kommu-nikation i lärarutbildningen skulle kunna vara en allmänt spridd medvetenhet om möjligheterna att greppa områdets komplexitet. Mot denna bakgrund och i pragmatisk anda frågade vi oss: Hur och i vilken utsträckning bearbetas mångkulturalism i lärarutbildningarna? Vilka frågor reses och diskuteras? Vilka perspektiv kommuniceras? Föreskriven litteratur i två olika lärarutbildningar, en erkänd för att integrera mångkulturalism och en som troligtvis inte behandlar området i sin utbildning, har granskats i denna studie. Undersökningen syftar till att få en bild av vilka diskurser eller perspektiv avseende mångkulturalism, som tas upp i svensk lärarutbildning. En kritisk analys och diskussion relateras till internationell forskning på området. I artikeln skrivs möjligheter fram till hur övergripande globala synsätt och konfronterande kritiska perspektiv kan lyftas i lärarutbildning.

  Sedan länge

 • 40.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University.
  Nadarevic, Sanela
  Kristianstad University.
  Mångkulturalism i lärarutbildningen: Hur förbereder samhället sina blivande lärare?2010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 4, p. 257-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Granskar man lärarutbildningen i Sverige när det gäller mångkulturalism, kan man notera betydande brister vad gäller kursplaner och formulerade mål. Lärarutbildningen tycks enligt ett större antal undersökningar inte heller förbereda framtida lärare när det gäller att undervisa i ett samhälle präglat av mångfald. I ett samhälle som konstant förändras och diversifieras måste emellertid varje lärare vara utrustad med en pluralistisk grundsyn, kunskap och kompetens att möta demokratiska värderingar. Ett bidrag till utvecklingen av deliberativ kommunikation i lärarutbildningen skulle kunna vara en allmänt spridd medvetenhet om möjligheterna att greppa områdets komplexitet. Mot denna bakgrund och i pragmatisk anda frågade vi oss: Hur och i vilken utsträckning bearbetas mångkulturalism i lärarutbildningarna? Vilka frågor reses och diskuteras? Vilka perspektiv kommuniceras? Föreskriven litteratur i två olika lärarutbildningar, en erkänd för att integrera mångkulturalism och en som troligtvis inte behandlar området i sin utbildning, har granskats i denna studie. Undersökningen syftar till att få en bild av vilka diskurser eller perspektiv avseende mångkulturalism, som tas upp i svensk lärarutbildning. En kritisk analys och diskussion relateras till internationell forskning på området. I artikeln skrivs möjligheter fram till hur övergripande globala synsätt och konfronterande kritiska perspektiv kan lyftas i lärarutbildning.

 • 41.
  Ellström, Per-Erik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings.
  Arbetsplatslärandets janusansikte2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, ISSN 1401-6788, Vol. 10, no 3/4, p. 182-194Article in journal (Refereed)
 • 42. Ellström, Per-Erik
  et al.
  Löfberg, Arvid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Svensson, Lennart
  Pedagogik i arbetslivet: ett historiskt perspektiv2005In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 10, no 3/4, p. 20p. 162-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel ges en bild av hur forskningen om pedagogik i arbetslivet utvecklats i Sverige och vilka områden den har rört. Även om de områden som här urskiljs delvis går in i varandra representerar områdena relativt tydligt olika fokuseringar. I och med att utbildning, lärande och kompetensutveckling i arbets-livet kom att bli ett pedagogiskt forskningsområde tillfördes inte enbart ny kunskap till vår förståelse av människan i arbetslivet. Arbetslivspedagogisk forskning berikar också pedagogikämnet genom att ge ett breddat underlag för teori och metodut-veckling inom ämnet. Villkoren för lärande som ett allmänt kunskapsområde ges genom denna forskning en tydligare plats inom pedagogiken.

 • 43.
  Englund, Tomas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att studera lärande: En senkommen kommentar2010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 1, p. 77-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kommentar till "Fenomenografi om språkanvändning" i Pedagogik forskning i Sverige 14(4)

 • 44.
  Englund, Tomas
  Örebro University, Department of Education.
  Didaktisk renässans?2008In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 13, no 4, p. 291-295Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Artikeln innehåller några kritiska reflektioner av lärarutbildningsutredningen och ställer frågor om innebörden i den didaktiska revitalisering som föreslås av utredningen.

 • 45.
  Englund, Tomas
  Örebro University, Department of Education.
  Kommentar till Anders Fredriksson recension av boken Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet2008In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 13, no 3, p. 233-235Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det är, i den överlag mycket positiva recensionen, ett alltför enkelt och näst intill skamligt grepp som tas av recensenten Anders Fredriksson då han ger så mycket plats åt att antologin Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet inte innehåller empiriska analyser av deliberativa samtal i skolan. Eftersom sådana empiriska studier inte är något som utlovas av antologin så kan den inte heller knappast kritiseras därför. Däremot kan jag gärna hålla med recensenten om det potentiella värdet därav, men jag vill samtidigt understryka dess problematiska karaktär och svårigheten att ”genom experiment empiriskt testa…..potentialen i deliberativa samtal i skolan”

 • 46.
  Englund, Tomas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Två artskilda perioder för svensk pedagogisk forskning: Det utbildningspolitiska systemskiftets juridiska dimension och dess djupgående konsekvenser för samhälle, skola pch pedagogik2018In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 23, no 5, p. 20-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How might we explain and understand Swedish educational policy and the development of the Swedish school system, from the comprehensive, equality-oriented direction introduced in the early 1960s to the fragmented and divided system of today? In the following I will claim that two fundamentally different educational policy periods can be discerned. The first coincides with the first three decades of the comprehensive school system, from 1962 to 1989, the second with the three decades from 1989/1990 to the present. These two periods have created quite different conditions for the work of schools, and also for educational research. The crucial reforms laying the foundations for the shift in educational policy between the two periods were heavily influenced and inspired by the transnational emphasis in the late 1980s on the individual rights set out in international conventions, implying a parental right to educational authority. In recent decades, the consequences of this shift have manifested themselves in a partly privatised and marketized school system, characterised and driven by a logic clearly distinguished from the ideals and aspirations underpinning the struggles of the earlier period for a democratic and equality-oriented school system.

 • 47.
  Englund, Tomas
  Örebro University, Department of Education.
  Utvärdering av vad? Kommentar till Bengt Molanders reflektioner i anslutning till Utbildningsvetenskapliga kommitténs utvärderingsrapport2008In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 13, no 1, p. 71-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  För det första kan man ifrågasätta om de formella rapporterna och halvtimmesintervjuerna kan bilda underlag för utvärderarnas uttalanden. För det andra tror jag att det är en helt felaktig karakteristik utvärderarna gör då projekten sägs arbeta med en förenklad uppfattning av normativitet då de flesta projekten med demokrati- och värdefrågor i fokus snarast arbetar med en medvetet problematiserande syn på normativitet och på demokratibegreppet och en öppen, mångfaldig demokratisyn. Den förenklade syn på normativitet som tillskrivs projekten tror jag möjligen förekommer undantagsvis, men den dominerande skulle jag snarare vilja beskriva som pedagogiskt och politiskt filosofiskt grundad i termer där argumentationen ställs i centrum. Utvärderarna negligerar dock helt och hållet, menar jag, procedurala ansatser som sätter den kommunikativa rationaliteten som alternativ och värderar samtalets möjligheter. Utvärderarna förefaller tro att det från projektens sida ensidigt handlar om förmedling av de ’rätta demokratiska värdena’ och de tillskriver således (de flesta) projekten synnerligen osofistikerade vetenskapliga hållningar.

 • 48.
  Englund, Tomas
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Solbrekke, Tone Dyrdal
  Universitetet i Oslo, Oslo, Norway.
  Om innebörder i lärarprofessionalism2015In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 20, no 3/4, p. 168-194Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vad innebär det att som lärare vara professionell och vad innebär det att agera professionellt? I denna artikel anknyts inledningsvis till en alltmer betydelsefull distinktion mellan lärares professionalisering och lärares professionalism. Vi karakteriserar därvid professionalisering som relaterad till ett externt perspektiv där autonomi, auktoritet och professionens status och legitimitet står centralt. Lärares professionalism, å andra sidan, är ett perspektiv som är baserat på den interna, i bred mening pedagogiska kvaliteten på lärares utövande, den professionella praktiken. På denna bas utvecklar vi två olika aktuella motsatta logiker för professionellt utfört arbete: professionellt ansvar (professional responsibility) respektive redovisningsskyldighet (accountability). Vi analyserar spänningen mellan dessa båda logikers konsekvenser och applicerar dem på den under senare tid genomförda lärarlegitimationsreformen. Avslutningsvis ställs frågor om svenska lärare har utrymme att agera med professionellt ansvar samt hur utbildning av professionella bör utformas med hänsyn till nämnda logiker.

 • 49.
  Engström, Annika
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Arbetsmöten: Arenor för samspel och lärande2016In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 21, no 3-4, p. 283-305Article in journal (Refereed)
 • 50.
  Eriksson, Anita
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärarens ansvar: från självpåtaget  till pålagt och delvis legitimerat2015In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 20, no 1-2, p. 8-32Article in journal (Refereed)
12345 1 - 50 of 215
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf