Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö: En enkätundersökning av Miljöbelastningsprofilen
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering.
2015 (Swedish)Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
LCA-tools for the built enviroment : A studie of the Environmental Load Profile (English)
Abstract [sv]

Undersökningens syfte är att hitta hinder (barriärer) och möjligheter för ökad användning av Livscykelanalys-baserade (LCA-baserade) verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen (MBP) för den byggda miljön. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla och förenkla Miljöbelastningsprofilen för att göra den mera användarvänlig. Det övergripande målet inkluderade två delmål: ett forskningsmål för att utveckla en förenklad MBP och ett implementeringsmål för att använda och dra erfarenheter av användningen av MBP såsom den var utvecklad. Denna studie kom sedan att användas för att samla information till en förenklad version av MBP, vilken sedan användes i Hammarby sjöstad. Dessutom blev den en delrapport (nummer två) i en doktorsavhandling av Karolina Brick (Barriers and opportunities for increased use of LCA-based tools for the built environment - Stakeholder responses, manuscript, Brick, K., Frostell, B., Svanberg, C. 2008). Denna studie innehåller svaren från en enkät och intervjuer. Enkäten döptes till Frågor om miljö och hållbar utveckling till representanter för bygg- och fastighetssektorn. Vi skickade ut den till 76 personer inom 46 olika organisationer. Efter två skriftliga påminnelser och ett telefonsamtal svarade 40 tillfrågade på enkäten. Vid telefonsamtalet fick de som uppgav att de inte hade tid att svara på enkäten möjligheten att svara på fem av frågorna som vi valt ut. På detta sätt fick vi elva ytterligare svar på de viktigaste frågorna. Även åtta längre intervjuer gjordes med aktörer som lämnat intressanta och utförliga svar i enkäten. I dessa intervjuer ställdes frågor om vilket innehåll, vilken metod och vilket resultat man förväntar sig av LCA- baserade verktyg.

I studien har vi undersökt:

 •  miljöarbetet i Sverige byggsektorn (bakgrund, ansvar, attityder, drivkrafter)
 •  erfarenhet kring miljöbedömning verktyg (särskilt LCA-baserade) olika aktörer i Sverige byggsektorn har. (nuläge, kunskap och förståelse och tankar om framtiden).

För detta ändamål har vi etablerat en dialog med olika aktörer i Sverige byggsektorn:

 •  Aktörer som vi behöver för förändring av t. ex. lagar, föreskrifter och allmänna råd, såsom myndigheter, forskare och intresse-/branschorganisationer.
 •  Aktörer vilkas uppgift är att uppfylla kraven (dvs. beställare/byggherrar, förvaltare/fastighetsägare, konsulter/arkitekter och byggföretag/byggentreprenörer).

Av de aktörer som deltagit i den här studien är tillhör de flesta beställare/byggherrar. Många arbetar som miljöchef/miljösamordnare eller projektledare och har haft sin befattning i över tio år.

De flesta tycker att beställare/byggherrar har det största ansvaret för att driva frågor om miljö- och hållbar utveckling i byggsektorn (även beställare/byggherrar själva tycker detta). Men man tycker att även förvaltare/fastighetsägare och myndigheter har ett stort ansvar. Minst ansvar tycker man att intresseorganisationer och forskare har. Man tycker även att massmedia och politiker har mycket stort inflytande att påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggsektorn. De största drivkrafterna bakom miljö- och hållbarhetsarbete för den egna organisationen tycker man är varumärkesuppbyggnad och företagets miljöledning samt lagstiftning. Störst betydelse för hur företaget bedriver sitt miljöarbete har kunderna, därefter kommer medarbetare/anställda. Aktörerna tycker allmänt att deras kunskaper om miljöfrågor och hållbar utveckling i Sverige byggsektorn är hög. Miljöfrågorna är en stor del av det dagliga arbetet. I studien anser aktörerna att deras företag eller organisation är placerad högt i miljöarbetet i Sverige byggsektorn. En stor del (77 %) av aktörerna använder olika verktyg i sitt miljöarbete. De tycker själva att kunskapen om LCA-baserade verktyg är hög (81 %). Trots detta verkar det som om de bara använder sina kunskaper om

verktygen i begränsad omfattning, då endast 42 % av dem som vet om LCA-baserade verktyg använder dem. Hela 68 % känner till Miljöbelastningsprofilen, vilket inte är så konstigt då urvalet består av användare och tänkbara användare till MBP. De anser sig ha hög kunskap om hållbar utveckling och är medvetna om sitt miljöansvar inom Sveriges byggsektor. De tycker att det är viktigt att deras organisation syns i debatten om hållbar utveckling och att utvecklingen går framåt, men för sakta. De har ett starkt engagemang för att förbättra sitt miljöarbete genom önskan att bli placerad högre i miljöarbetet än vad de anser sig vara i dag. De tycker att det finns ett stort behov av samverkan mellan de olika aktörerna. De anser även att deltagande av miljöforskningen är av stor betydelse. Aktörerna anser att LCA-baserade verktyg för den byggda miljön, såsom MBP har många användningsområden (t.ex. för att jämföra energilösningar, välja material, att använda i miljöfrågor, årsredovisningar, användas i samband med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och miljömärkning). Men beredskapen att använda LCA-baserade verktyg är relativt låg, då de anses tidskrävande och leder till höga kostnader i projekten; att det även finns en brist på indata och standarder och att det krävs hög kunskapsnivå för att använda verktygen och tolka deras resultat. Ett stort antal hinder mot implementering av MBP och andra typer av LCA- baserade verktyg i Sveriges byggsektor har även identifierats.

Vi har funnit barriärer mellan:

 •  det befintliga och det önskade miljöarbetet inom sektorn
 •  kunskapen och användningen av LCA-baserade verktyg
 •  utvecklarna och användarna av verktygen

Ytterligare identifierade barriärer är särskilt kopplade till:

 •  data (tillgänglighet och trovärdighet)
 •  kostnader
 •  tid
 •  kundtryck
 •  kunskap
 •  incitament

Vi har även identifierat ett antal möjligheter för ökad användning av denna typ av verktyg:

 •  olika design av verktygen för olika aktörer och syften
 •  kombinera LCA med LCC
 •  använd miljövärdering i kombination med energideklaration av byggnader
 •  utveckla referensvärden
 •  förenkla insamling av indata till modellerna
 •  använd som underlag till miljömärkning och
 •  tillhandahålla incitament

Studien visar att det finns vissa starka drivkrafter för hållbar miljö i Sverige byggsektorn. Dock inser man att för att nå ett bättre miljöarbete inom byggsektorn, finns behov av ett starkare tryck från omgivningen (t.ex. lagar och kundtryck). I denna studie fick vi många viktiga åsikter om LCA-baserade verktyg att ta hänsyn till i den fortsatta utvecklingen av MBP

(Texten är delvis hämtad från Barriers and opportunities for increased use of LCA-based tools for the built environment - Stakeholder responses, manuscript)

Abstract [en]

This study aims to find obstacles (barriers) and opportunities for increased use of LCA-based tools, such as the Environmental Load Profile (MBP) for the built environment. In 2006 I came in contact with a research group that wanted to develop and simplify Environmental Load Profile to make it more user friendly. The overall objective includes two goals: one research objectives was to develop a simplified MBP and implementation goals for the use and benefit experience of the use of MBP as it was developed. This study was then used to gather information for a simplified version of MBP, which is then used in Hammarby. Moreover, it became part report (number two) in a doctoral thesis by Karolina Brick (named Barriers and Opportunities for Increased use of LCA-based tools for the built environment - Stakeholder responses, manuscript, Brick, K., Frostell, B. Svanberg, C. 2008). This study includes responses from a questionnaire and interviews. The questionnaire was christened Questions on Environment and Sustainable Development to the representatives of the construction and property sector. We sent it out to 76 people in 46 different organizations. After two written reminders and phone calls answered 40 in the questionnaire. When the phone called they had stated that they had no time to answer the survey opportunity to answer five of the questions that we have selected. In this way, we got 11 pieces of superficial answers to important questions. Even 8 pc long interviews were conducted with operators who have interesting and detailed answers in the questionnaire. In these interviews, questions were asked about the content, methodology and expected outcome of the LCA-based tools

In this study, we have examined: • environmental work in Sweden building (background, responsibilities, attitudes, motivations) • experience in environmental assessment tools (especially LCA-based) actors in Sweden, the construction sector has (current status, knowledge and understanding and thoughts about the future). For this purpose, we have established a dialogue with different actors in Sweden construction: • stakeholders who need change by example laws, regulations and guidelines (ie authorities, researchers and trade associations and industry organizations). • stakeholders whose job is to meet the requirements (ie clients / developers, managers / owners, consultants / architects and builders / contractors).

Of the stakeholders who participated in this study are among the most developers. Most work as Environmental Manager / Environmental Coordinator or Project Manager and has held his post for over 10 years. Most people think that the Client / Clients have the greatest responsibility to pursue issues of environment and sustainable development forward in the construction sector (including Client / Clients themselves think so). But even managers / property owners and authorities’ piece you have a great responsibility. Minimum liability think that interest groups and researchers have. They also think that the media and politicians have very large immigrant to affect the environment and sustainability in the construction sector. The biggest drivers of environmental and sustainability initiatives for the organization think it is brand building, the company's environmental management and legislation. The greatest impact on how the company conducts its environmental efforts, customers who come two Employees / Employees. The stakeholders generally think that their knowledge of environmental issues and sustainable development in Sweden, the construction sector is high. Environmental issues are a big part of the daily work. The study participants believe that their company or organization is located high in environmental work in Sweden construction. A large proportion (77%) of the participants is using different tools in their environmental efforts. They find themselves the knowledge of LCA-based tools is high (81%). Despite this, it seems that

they only use their knowledge of the tools to a limited extent. As only 42% of those who know about LCA-based tools use them. The entire 68% know the Environmental load profile, which is not surprising when the sample consists of users and potential users to MBP. It is considered to have a high knowledge of sustainable development and are aware of their environmental responsibilities within the Swedish construction sector. They think it is important that their organization is visible in the debate on sustainable development and that think that evolution is progressing, but slowly. It has a strong commitment to improving its environmental performance by one wishes to be placed higher in environmental than what they consider to be today. You think that is a great need for cooperation between the different actors. It also believes that the participation of environmental research is of great significance. The players believe LCA-based tools for the built environment, such as MBP has many uses (eg to compare energy solutions, selecting materials for use in environmental issues, annual reports, used in conjunction with the EU directive on the energy and environmental labeling). But the readiness to use LCA-based tools is relatively low. When is the view that these are time-consuming, leading to high costs of the projects. The fact that there is also a lack of input and standards. That one must have a high level of knowledge to use the tools and interpret their results.

A large number of barriers to implementation of MBP and other types of LCA-based tools in the Swedish construction sector have also been identified.

We have found barriers between: • the existing and the desired environmental sector, • knowledge and use of LCA-based tools • developers and users of the tools. Additional identified barriers are specifically linked to: • data (availability and reliability); • costs, • time • customer pressure; • knowledge • incentives. We have also identified a number of opportunities for increased use of this type of tool: • different design of the tools for actors and purposes, • Combining LCA with LCC • use environmental evaluation in combination with energy performance of buildings, • develop benchmarks • simplify the collection of input data for the models, • use as a basis for eco-labeling and • providers incentives. The study shows that there is some strong drive towards environmental sustainability in Sweden construction. However, one realizes that in order to achieve a better environmental performance in the construction sector, there is a need for a stronger pressure from the environment (eg laws and customer pressure. In this study, we have received many important opinions LCA-based tools to take into account the continued development of the MBP.

Place, publisher, year, edition, pages
2015. , p. 93
National Category
Civil Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-174082OAI: oai:DiVA.org:kth-174082DiVA, id: diva2:857616
External cooperation
KTH Industriell ekologi
Educational program
Bachelor of Science in Engineering - Constructional Engineering and Design
Supervisors
Examiners
Available from: 2015-10-02 Created: 2015-09-29 Last updated: 2015-10-02Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2033 kB)284 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2033 kBChecksum SHA-512
fbbf4ddd047cb1ee669ccc7f41ecd4dc4cfc025bea9bf6a30d12dd5c5bba12be6b7e953bad82ce7f84c27b3a9f373cd8aa8f7212f075aa5f335f0f463334a2fc
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Civil and Architectural Engineering
Civil Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 284 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 466 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf