Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Mobbing fra "innsiden": En kvalitativ forskningsstudie av mobbere, og deres tanker og følelser knyttet til mobbingen
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Education.
2014 (Norwegian)Masteroppgave, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [no]

Mobbing er vanskelig å oppdage, og vi vet lite om bakgrunnen til mobberenes handlinger. Formålet med denne studien var å få en innsikt i hvorfor mobbere handler som de gjør. Fokuset har vært på barn i grunnskolen. Problemstilling er som følger; ”Hva ligger bak en mobbers handlinger?”.

Gjennom kvalitativ tilnærming ble tre tidligere mobbere intervjuet om handlingene de de har vært en del av i løpet av grunnskolen. Intervjuene ble foretatt i retrospektiv perspektiv, på grunn av praktiske og etiske hensyn. I tillegg ga dette informantene en evne til refleksjon, noe som var sentralt i forhold til oppgavens formål. Resultatene viste at mobberne forklarte sine handlinger ut i fra status, makt, og selvoppfatning. I tillegg er det lagt stort fokus på mobbing, hva mobbing er, og uttalelser av informantenes mobbehandlinger.

Deler av oppgaven er basert på Heinemanns teorier om sosial atferd, samt Roland og Olweus sin kunnskap om mobbing. I tillegg er noe av oppgaven fokusert på Lorenz teori om aggressiv atferd som forankrer seg i dyr og mennesker. Det er lagt mye fokus på tidlig forskning på emnet, da mobbing er et begrep som står relativt uendret.

De sentrale tendensene i undersøkelsen viser til at barns fokus på status har mye å si for om de utvikler seg til å bli mobbere. Både fordi de er redde for å miste sin status i sin sosiale gruppe, og fordi de ønsker å klatre høyere opp i hierarkiet i klassen. I tillegg viser undersøkelsen til at selvoppfatning er et element som har stort utslag for om barn utvikler seg til å bli en mobber, og at selvoppfatningen kan endres som følge av at man mobber. Til sist kom det frem at makt spiller en stor rolle under mobbing. Dette både fordi barn som mobber opplever å tilegne seg makt, noe de anser som positivt, og fordi makt er et viktig element for utførelsen av mobbehandlingene. Det ble også funnet at barns deltakelse i sosiale grupper spiller en stor rolle for mobbingen.

Det settes fokus på at arbeid mot mobbing bør skje i et forebyggende perspektiv. Dette fordi det er svært vanskelig å oppdage mobbing dersom man er en utenforstående, og for å beskytte både mobberene og mobbeofrene. Blant forslagene til å forebygge at barna deltar i negative sosiale grupper, ble det presentert forslag om samtaler, sosiale referansegrupper, samt det å bygge opp barnas selvoppfatning. Oppgaven er ikke ment til å være generaliserbar.

Abstract [en]

Bullying is hard to discover, and we know little of what lies behind a bully’s acts. The aim of this study was to gain an understanding of why bullies act the way they do. The focus has been set on children in elementary school. The thesis question is therefore as follows; "What lies behind a bully’s actions?".

Through qualitative approach, three former bullies were interviewed on the actions they participated in during the time they went to elementary school. The interviews were conducted in retrospective perspective, due to practical and ethical considerations. In addition, this gave the informants a capacity to reflect on their former actions. Reflection was central to the purposes of the thesis. The results showed that the bullies explained their actions on status, power, and self-perception. In addition, there has been placed great emphasis on bullying in general, what bullying is, and statements of the informant’s former acts of bullying.

Parts of the thesis has been based on Heinemann’s theories on social behavior, as well as the knowledge Roland and Olweus have presented about bullying. In addition, the thesis focuses on Lorenz’s theory on aggressive behavior, which anchors itself in both animals and humans. There is a strong focus on early research on the subject, as the term bullying is relatively unchanged.

The central tendencies of the survey show that the children’s focus on status says a lot about whether they grow up to be bullies or not. This is because they are afraid of losing their status in their social group, and because they want to climb higher up the hierarchy of their group. In addition, this study shows that self-perception is an element that has a huge impact on whether children grow up to be bullies, and that the perception may change as a result of the child becoming a bully. Finally, it emerged that power plays a major role in bullying. This is both because the children who bully experience that they gain power, which they regard as positive, and because power is an important element for the implementation of the bullying acts. The results of the thesis also showed that group behavior, and social groups played a big part in the bullying.

There is a focus on the work against bullying, and that it should occur in a preventive perspective. This is because it is very difficult to detect bullying if you are an outsider, and to protect both the bully, and the bully’s victims. Among the suggestions to work preventive, conversation and social referents were presented, as well as focus on building the children’s self-perception. The thesis is not intended to be generalisable.

Place, publisher, year, edition, pages
2014. , 70 p.
National Category
Education
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-27111OAI: oai:DiVA.org:ntnu-27111DiVA: diva2:757835
Supervisors
Available from: 2014-12-08 Created: 2014-10-23 Last updated: 2014-12-08Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltekst(853 kB)70 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 853 kBChecksum SHA-512
2c8f327373db813410bf245941edc80b95444e0a91092a1d626b200e1abf0b2539cc4921c2facc1c59694686c88a55776f60a69766ae0fe886981a7d66aba24a
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Education
Education

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 70 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 204 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link