Download:
File size:
7783 kb
Format:
application/pdf
Author:
Jacques, Eric (KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Aeronautical and Vehicle Engineering, Lightweight Structures)
Title:
Lithium-intercalated Carbon Fibres: Towards the Realisation of Multifunctional Composite Energy Storage Materials
Department:
KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Aeronautical and Vehicle Engineering, Lightweight Structures
Publication type:
Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Language:
English
Place of publ.: Stockholm Publisher: KTH Royal Institute of Technology
Pages:
xi, 61
Series:
TRITA-AVE, ISSN 1651-7660; 2014:07
Year of publ.:
2014
URI:
urn:nbn:se:kth:diva-144323
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-144323
ISBN:
978-91-7595-072-3
Subject category:
Engineering and Technology
Research subject:
Aerospace Engineering
Project:
Kombatt
Abstract(en) :

Lightweight design is a major improvement path for sustainable transport asit contributes to lower vehicles energy consumption and gas emissions. Anovel solution to weight savings is to store energy directly in the mechanicalstructure of the vehicle with a multifunctional material, called structural battery,which could simultaneously bear mechanical loads and store electricalenergy. This is especially possible because the carbon fibre is a high performancemechanical reinforcement for polymer composites and can also be usedas a lithium-intercalating electrode in lithium-ion batteries. In this thesis, theperformance of carbon fibres for use as a lithium-intercalating structural electrodeis investigated.Electrochemical characterisation has shown that intermediate modulus polyacrylonitrile- based carbon fibres which have the highest strength also offerthe most promising electrochemical capacities when compared to other fibregrades with different microstructures. The measured capacity of fibre bundleswas highly dependent on the current rate and at low rate the capacitiesclose to that of graphite electrodes were measured. In a mechanical characterisationthe carbon fibre was not affected by the number of electrochemicalcycles, up to 1000 cycles, but rather by the amount of intercalated lithium.The tensile stiffness appeared to remain unchanged, but during lithation thetensile strength dropped and partly recovered during delithiation due to afirst-cycle irreversible drop. A longitudinal expansion of the carbon fibre wasalso measured during lithiation. An irreversible expansion in the delithiatedfibres highlighted that the first cycle-capacity loss is partly due to intercalatedlithium which is trapped in the carbon fibre. From these results, the carbonfibre is without doubts suitable for structural battery applications.A mechanical-electrochemical coupling in lithium-intercalated carbon fibreswas also measured, highlighting a piezo-electrochemical transducer effect resultingin new functionalities for lithium-intercalated carbon fibres. The longitudinalexpansion strain can be used for mechanical actuation. A responseof the cell open-circuit potential to an applied mechanical strain can be usedfor strain sensing.

Abstract(sv) :

Lättviktsdesign är en stor väg till förbättring för hållbara transporter eftersomdet bidrar till lägre energiförbrukning och utsläpp för fordon. Ett ny lösningpå viktbesparing är att lagra energi direkt i den mekaniska fordonskroppenmed ett multifunktionellt material, kallat strukturellt batteri, som samtidigtskulle kunna bära mekaniska belastningar och lagra elektrisk energi. Dettaär möjligt eftersom kolfibrer är en högpresterande mekanisk förstärkningav polymerkompositer och också kan användas för en litium-interkalerandeelektrod i litiumjonbatterier. I denna avhandling har användandet av kolfibrersom en litium-interkalerande strukturell elektrod undersöks.Elektrokemisk karakterisering har visat att mellanmodul-polyakrylnitrilbaseradekolfibrer som har den högsta styrkan även erbjuder de mest lovandeelektrokemiska egenskaperna jämfört med andra fibersorter med annorlundamikrostrukturer. Den uppmätta kapaciteten hos fibrerknippen var starkt beroendeav den aktuella spänningen och vid låg spänning kapaciteter nära denför grafitelektroder mättes. Vid en mekanisk belastning påverkas kolfibrerninte av antalet elektrokemiska cykler, upp till 1000 cykler, utan snarare avmängden interkalerad litium. Dragstyvheten verkade vara oförändrat, menunder litiering sjönk draghållfastheten som dock delvis återhämtade sig efterdelitiering men med en irreversibel förlust efter den första cykeln. Enlängdexpansion av kolfibern mättes under litiering. En irreversibel expansionefter delitiering av fibrer betonade att kapacitetsförlusten efter förstacykeln berodde delvis på interkalerat litium, som är instängt i kolfibrerna.Utifrån dessa resultat är kolfibrer utan tvivel lämpliga för strukturella batteritillämpning.En mekanisk-elektrokemisk koppling i litiuminterkalerade kolfibrer mättesockså, vilket belyser en piezo-elektrokemisk effekt som kan ge nya funktionerför litium-interkalerande kolfibrer. Expansionen kan användas för mekaniskaktivering. Det svaret hos cellpotentialen vid en mekanisk deformation kananvändas för deformationsavkänning.

Note:

QC 20140423

Public defence:
2014-05-16, F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm, 10:15 (English)
Degree:
Degree of Doctor of Philosophy
Supervisor:
Zenkert, Dan, Professor (KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Aeronautical and Vehicle Engineering, Lightweight Structures)
Lindbergh, Göran, Professor (KTH, School of Chemical Science and Engineering (CHE), Chemical Engineering and Technology, Applied Electrochemistry)
Opponent:
Shaffer, Milo, Professor (Imperial College, London)
Research funder:
Swedish Foundation for Strategic Research , 26188
Research funder:
Swedish Research Council, 621- 2012-3764
Available from:
2014-04-23
Created:
2014-04-17
Last updated:
2014-04-23
Statistics:
134 hits
FILE INFORMATION
File size:
7783 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
602 hits