Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Activity Monitoring in Older Persons: Methodology and Clinical Applications
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
2013 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Fysisk aktivitet handler om hva du faktisk gjør i løpet av en dag. Fysisk aktivitet endres som følge av økt alder og funksjonsnivå, men også som følge av skader eller sykdom. For eldre er linken mellom fysisk aktivitet og funksjon viktig, og å være i aktivitet er viktig for å opprettholde selvstendighet i daglige aktiviteter. Eldre som har vansker med å forflytte seg er ofte inaktive, og risikoen for ytterligere funksjonsnedsettelser vil dermed også øke. For disse vil mobilisering være ekstra viktig etter perioder med sengeleie grunnet sykdom eller operasjoner.

Fysisk aktivitet over lengre perioder kan nå måles ved å benytte små, kroppsbårne, akselerometer-baserte aktivitetsmålere. Dette gjør det mulig å samle objektiv informasjon om hvor fysisk aktive eldre faktisk er i daglige aktiviteter. Slike akselerometer-baserte metoder har typisk blitt utviklet og validert på yngre og friskere personer. Derfor er det behov for å undersøke målesikkerheten og gyldigheten av slike metoder på eldre og de med forflytningsvansker, før man kan ta i bruk disse i klinisk forskning og praksis.

Avhandlingen inkluderer en litteraturgjennomgang, to metodestudier og en klinisk studie, hvor målsetningen består av fire deler, og er som følger:

1) å gå systematisk gjennom litteratur på hvilke fysisk aktivitetsvariabler som er utledet fra kroppsbårne sensorer gjennom langtidsmåling av friske eldre og eldre med ulik helseproblematikk;

2) å evaluere nøyaktigheten til en-aksete aktivitetsmålere basert på akselerometer til å gjenkjenne stillinger, forflytninger og steg, sammenlignet med videoopptak, i ulike eldre pasienter: i akuttfasen etter hjerneslag, etter hoftebrudd og sykehuspasienter fra geriatrisk avdeling, sammenlignet med friske yngre voksne;

3) å evaluere nøyaktigheten av ulike antall og kombinasjoner av dager med opptak for å estimere tid i oppreist stilling gjennom en dag hos hoftebruddpasienter; og

4) å evaluere om det er forskjell i tid i oppreist stilling fjerde postoperative dag hos hoftebruddpasienter behandlet med bred geriatrisk utredning og behandling eller ortopedisk behandling, og sekundert å evaluere forskjeller i antall forflytninger, funksjon i underekstremitetene og behov for hjelp ved forflytning.

Den systematiske litteraturgjennomgangen viste 134 studier som inkluderte ulike variabler fra aktivitetsmålere blant friske eldre og eldre pasientgrupper. Det er stor variasjon i hvilke aktivitetsvariabler som er brukt i de ulike studiene og også i metodene for aktivitetsmålingen, noe som gjør det vanskelig å sammenligne resultat mellom studier og ulike populasjoner.

Valideringsstudien på aktivitetsmåling blant eldre med forflytningsvansker viste stor nøyaktighet for variablene tid i oppreist stilling og antall forflytninger fra sittende til stående, samtidig var antall steg under gange unøyaktig spesielt på lave ganghastigheter. Videre fant vi at det blant hoftebruddpasienter er stor variasjon i tiden de er i oppreist stilling, både når det gjelder variasjonen mellom dager for enkeltpersoner og mellom personer. Basert på disse resultatene, foreslår vi at minimum fire dager med aktivitetsmåling bør gjennomføres for å få et nøyaktig estimat av tid i oppreist stilling gjennom en uke. Studien som evaluerte fysisk aktivitet tidlig etter hoftebrudd avslørte at pasienter behandlet med bred geriatrisk utredning og behandling i en geriatrisk sengepost tilbrakte mer tid i oppreist stilling og hadde bedre funksjon i underekstremitetene sammenlignet med de som fikk ortopedisk behandling i en ortopedisk sengepost. Dette viser at mobilisering bør inngå i en systematisk tilnærming overfor eldre etter hoftebrudd.

Denne avhandlingen gir ny kunnskap om fysisk aktivitet hos eldre, og særlig i forhold til eldre med forflytningsvansker. Det er behov for variabler som er pålitelige, noe som forutsetter evaluering for hver populasjon hvor metoden skal benyttes. Resultatet fra avhandlingen viser dessuten at fysisk aktivitet bør inngå som en del av ulike behandlingsmodeller. Basert på resultatet fra fysisk aktivitet tidlig etter operasjon for hoftebrudd, er forslaget at man bør ha fokus på å utnytte daglige aktiviteter til å være fysisk aktiv. Fysisk aktivitet hos eldre tidlig etter hoftebrudd vil være avhengig av omgivelsene, og utvikling av behandlingsmodeller med fysisk aktivitet som del av en systematisk tilnærming vil dermed være nødvendig.

Aktivitetsmåling er et relativt nytt forskningsfelt, hvor det er behov for enighet om metodevalg og hvilke variabler som bør benyttes ved aktivitetsmåling av eldre.

Abstract [en]

Physical activity refers to what you actually do during a day. Physical activity changes with increasing age and functional level, as following injuries or diseases. For older persons the link between physical activity and function is important, where living a physically active life will be important for independence in daily life activities. Older persons with mobility limitations could be at risk of further functional declines because of their low levels of physical activity. Thus, after periods of bed-rest caused by disease or surgeries, physical activity would be extra important.

Physical activity over longer periods can now be measured by use of small, wearable, accelerometer-based activity monitors. This enables collection of objective information about how physically active older persons actually are during their daily life. Activity monitors have typically been developed and validated in younger and healthy samples. Thus, before taken into use in older persons and older persons with mobility limitations both in clinical research and in practice, assessment of reliability and validity of these methods are needed.

The aim of this thesis, which includes one literature review, two method studies and one clinical study, was fourfold;

1) to systematically review the literature on physical activity variables derived from bodyworn sensors during long term monitoring in healthy and in-care older persons;

2) to assess accuracy of single-axis accelerometer-based activity monitors in recognizing postures and transitions and counting steps compared to video recordings, in different samples of older patients: in the acute phase after a stroke, following a hip fracture, and in a geriatric hospital ward, compared to healthy younger adults;

3) to evaluate the precision of estimated upright time during the day in hip-fracture patients, using different numbers and combinations of recording days; and

4) to assess if there are differences in time in upright position the 4th day after surgery between hip-fracture patients treated with comprehensive geriatric care as compared to orthopedic care, and secondary to assess differences in upright events, lower extremity function, and need for help during ambulation.

The systematic literature search revealed 134 studies with different outcomes from activity monitoring for older healthy persons and patient groups. There were large inter-study variability in activity outcomes and great variety in activity monitoring methods, which makes it difficult to compare results across studies and populations.

The studies on validation of physical activity monitoring in older people with mobility limitations demonstrated very good accuracy for the outcomes upright time and number of transitions from sitting to standing, but inaccuracy for step counts during walking, especially at low gait speeds. Furthermore, we found upright time in older hip-fracture patients to vary largely between persons and days. Based on the results, we suggest that activity monitoring should be performed for a minimum of four days in order to give a valid estimate of upright time during a week. Studying physical activity early after a hip fracture, we found more upright time and better physical function in patients treated with comprehensive geriatric care in a geriatric ward compared to orthopedic care in an orthopedic ward, suggesting that mobilization should be part of a systematic approach when treating older persons after hip fracture.

This thesis provides new knowledge about physical activity in older persons, particularly in older persons with mobility limitations. It pinpoints the need for reliable outcomes and that reliability needs to be assessed in this particular population. Results from this thesis also highlight that physical activity should be included in caring models. Based on the results of physical activity in hip fracture patients early after surgery, the suggestion is to make the most out of daily life activities in order to increase physical activity. Physical activity in older persons early after hip fracture is dependent of the settings where it is being performed. Development of treatment models where systematical approaches for physical activity are included in treatment procedures is therefore warranted.

Activity monitoring is a relative new field of research. The results from this thesis demonstrate the need for consensus on methodological aspects related to activity monitoring, including outcome measures when used in older persons.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2013.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2013:215
National Category
Clinical medical disciplines
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-22614ISBN: 978-82-471-4546-3 (printed ver.)ISBN: 978-82-471-4547-0 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-22614DiVA: diva2:650342
Public defence
2013-08-21, 12:15
Available from: 2013-09-20 Created: 2013-09-20 Last updated: 2014-01-13Bibliographically approved
List of papers
1. Physical activity monitoring by use of accelerometer-based body-worn sensors in older adults: a systematic literature review of current knowledge and applications.
Open this publication in new window or tab >>Physical activity monitoring by use of accelerometer-based body-worn sensors in older adults: a systematic literature review of current knowledge and applications.
Show others...
2012 (English)In: Maturitas, ISSN 0378-5122, E-ISSN 1873-4111, Vol. 71, no 1, 13-9 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVES: To systematically review the literature on physical activity variables derived from body-worn sensors during long term monitoring in healthy and in-care older adults.

METHODS: Using pre-designed inclusion and exclusion criteria, a PubMed search strategy was designed to trace relevant reports of studies. Last search date was March 8, 2011.

STUDY SELECTION: Studies that included persons with mean or median age of >65 years, used accelerometer-based body-worn sensors with a monitoring length of >24h, and reported values on physical activity in the samples assessed.

RESULTS: 1403 abstracts were revealed and 134 full-text papers included in the final review. A variety of variables derived from activity counts or recognition of performed activities were reported in healthy older adults as well as in in-care older adults. Three variables were possible to compare across studies, level of Energy Expenditure in kcal per day and activity recognition in terms of total time in walking and total activity. However, physical activity measured by these variables demonstrated large variation between studies and did not distinguish activity between healthy and in-care samples.

CONCLUSION: There is a rich variety in methods used for data collection and analysis as well as in reported variables. Different aspects of physical activity can be described, but the variety makes it challenging to compare across studies. There is an urgent need for developing consensus on activity monitoring protocols and which variables to report.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-22615 (URN)10.1016/j.maturitas.2011.11.003 (DOI)22134002 (PubMedID)
Note

The article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com

Available from: 2013-09-20 Created: 2013-09-20 Last updated: 2013-09-20Bibliographically approved
2. Evaluation of a body-worn sensor system to measure physical activity in older people with impaired function.
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of a body-worn sensor system to measure physical activity in older people with impaired function.
Show others...
2011 (English)In: Physical Therapy, ISSN 0031-9023, E-ISSN 1538-6724, Vol. 91, no 2, 277-85 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: There is limited information on reliable and valid measures of physical activity in older people with impaired function.

OBJECTIVE: This study was conducted to compare the accuracy of single-axis accelerometers in recognizing postures and transitions and step counting with the accuracy of video recordings in people with stroke (n=14), older inpatients (n=14), people with hip fracture (n=8), and a reference group of 10 adults who were healthy.

DESIGN: This was a cross-sectional study, evaluating the concurrent validity of small body-worn accelerometers against video observations as the criterion measure.

METHODS: Activity data were collected from 3 sensors (activPAL) attached to the thighs and the sternum and from registration of the same activities from video recordings. Participants performed a test protocol of in-bed, transfer, and walking activities.

RESULTS: The sensor system was highly accurate in classifying lying, sitting, and standing positions (100%) and in recognizing transitions from lying to sitting positions and from sitting to standing positions (100%). Placement of a sensor on the nonaffected leg resulted in less underestimation of step counts than placement on the affected leg. Still, the sensor system underestimated step counts during walking, especially at slow walking speeds (≤0.47 m/s) (limits of agreement=-2.01 to 16.54, absolute percent error=40.31).

LIMITATIONS: The study was performed in a controlled setting and not during the natural performance of activities.

CONCLUSIONS: The activPAL sensor system provides valid measures of postures and transitions in older people with impaired walking ability. Step counting needs to be improved for the sensor system to be acceptable for this population, especially at slow walking speeds.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-22616 (URN)10.2522/ptj.20100159 (DOI)21212377 (PubMedID)
Note

©2011 American Physical Therapy Association.

Available from: 2013-09-20 Created: 2013-09-20 Last updated: 2014-01-13Bibliographically approved
3. Multiple Days of Monitoring are Needed to Obtain a Reliable Estimate of Physical Activity in Hip Fracture Patients.
Open this publication in new window or tab >>Multiple Days of Monitoring are Needed to Obtain a Reliable Estimate of Physical Activity in Hip Fracture Patients.
Show others...
2013 (English)In: Journal of aging and physical activity, ISSN 1543-267XArticle in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

The aim of the study was to investigate the precision of estimated upright time during one week in community-dwelling older persons after hip fracture when monitoring activity for different numbers of consecutive days. Information about upright time was collected by thigh-worn accelerometers during seven consecutive days in 31 older persons (mean age 81.8 years ±5.3) three months after hip fracture surgery. Mean time in upright position, including both standing and walking, was 260.9 (±151.2) minutes per day. A cut-off value of half an hour was used to provide recommendations about number of recording days. Large variability between participants between days, as well as a non-constant within-participant variability between days indicate that at least four consecutive days of recording should be used to obtain a reliable estimate of upright time for individual persons. However, at a group level one day of recording is sufficient.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-22617 (URN)23579287 (PubMedID)
Note

http://journals.humankinetics.com

as accepted for publication

Available from: 2013-09-20 Created: 2013-09-20 Last updated: 2014-01-13Bibliographically approved
4. Physical Behavior and Function Early After Hip Fracture Surgery in Patients Receiving Comprehensive Geriatric Care or Orthopedic Care--A Randomized Controlled Trial.
Open this publication in new window or tab >>Physical Behavior and Function Early After Hip Fracture Surgery in Patients Receiving Comprehensive Geriatric Care or Orthopedic Care--A Randomized Controlled Trial.
Show others...
2013 (English)In: The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, ISSN 1079-5006, E-ISSN 1758-535XArticle in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

BACKGROUND: This study is a part of the randomized controlled trial, the Trondheim Hip Fracture Trial, and it compared physical behavior and function during the first postoperative days for hip fracture patients managed with comprehensive geriatric care (CGC) with those managed with orthopedic care (OC).

METHODS: Treatment comprised CGC with particular focus on mobilization, or OC. A total of 397 hip fracture patients, age 70 years or older, home dwelling, and able to walk 10 m before the fracture, were included. Primary outcome was measurement of upright time (standing and walking) recorded for 24 hours the fourth day postsurgery by a body-worn accelerometer-based activity monitor. Secondary outcomes were number of upright events on Day 4, need for assistance in ambulation measured by the Cumulated Ambulation score on Days 1-3, and lower limb function measured by the Short Physical Performance Battery on Day 5 postsurgery.

RESULTS: A total of 317 (CGC n = 175, OC n = 142) participants wore the activity monitor for a 24-hour period. CGC participants had significantly more upright time (mean 57.6 vs 45.1 min, p = .016), higher number of upright events (p = .005) and better Short Physical Performance Battery scores (p = .002), than the OC participants. Cumulated Ambulation score did not differ between groups (p = .234).

CONCLUSIONS: When treated with CGC, compared with OC, older persons suffering a hip fracture spent more time in upright, had more upright events, and had better lower limb function early after surgery despite no difference in their need for assistance during ambulation.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-22618 (URN)10.1093/gerona/glt097 (DOI)23902933 (PubMedID)
Note

© The Author 2013. Published by Oxford University Press on behalf of The Gerontological Society of America. All rights reserved. 

Available from: 2013-09-20 Created: 2013-09-20 Last updated: 2014-01-13Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltekst(2513 kB)258 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2513 kBChecksum SHA-512
9f1bcd7cef215ffe7713bfe0ce13af638332ba597499e7f46500bc7a8c37b567c8fd93591577bdcdb1f6a6d65d043fe2c0df7f444b03776f47be2090b5633193
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Neuroscience
Clinical medical disciplines

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 258 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 223 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link