Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Participation in older adults – in the context of receiving home-based services
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Social Work and Health Science.
2013 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Deltakelse for samfunnets borgere, pasientdeltakelse og deltakelse som rettighet vektlegges i politiske dokumenter, profesjonelle retningslinjer og i lovgivning. Den overordnede målsettingen for denne avhandlingen er å utforske begrepet deltakelse, erfaringer med og forutsetninger for deltakelse blant eldre folk som mottar hjemmetjenester. Dette temaet utforskes fra perspektivene til både tjenesteytere i og eldre tjenestemottakere av hjemmebaserte tjenester. Avhandlingen har til hensikt å oppdage likheter og forskjeller i deres perspektiver, samt å se nærmere på hvordan tjenesteyterne støtter tjenestemottakernes mulighet for deltakelse i hverdagslivet. Datamaterialet består av fokusgruppediskusjoner med til sammen 30 tjenesteytere i ulike deler av hjemmebaserte tjenester, rekruttert fra en stor og en liten kommune i Norge. Videre er en spørreundersøkelse og kvalitative dybdeintervjuer blant henholdsvis 155 og 10 eldre personer som mottar hjemmetjenester gjennomført. Deltakerne i disse studiene ble rekruttert fra samme kommune.

Funn fra studie I viser at tjenesteyterne i hovedsak hadde et oppgaveorientert syn på eldre tjenestemottakeres deltakelse. Deltakelse ble forstått som å ta del i eget liv, inkludert å utføre små oppgaver i hverdagslivet, hjemme og ute. Å opprettholde og gjenvinne ferdigheter ble også vektlagt. Tjenesteyterne vektla sin egen rolle i eldre folks sosiale liv og for deres muligheter til å ta del i beslutninger. En felles oppfatning var også at tjenestene i seg selv bidro til at eldre tjenestemottakere ble hjelpeløse og passive. Funn fra studie II støtter ikke at tjenesteyterne er svært viktige i de eldre tjenestemottakernes sosiale liv. Funn fra denne studien indikerer at deltakelse foregår i kontekstene hjemme og ute, og at tjenestemottakernes tilfredshet med deltakelse har sammenheng med deres egen oppfatning av aktivitetsutførelse, helse generelt og følelsesmessig velvære. Studie III viser at eldre tjenestemottakere oppfatter deltakelse som en verdibasert prosess for å klare seg selv og for å opprettholde stolthet og verdighet. Å være herre i eget liv og å tilpasse seg endret funksjon og kapasitet for å opprettholde likeverd, gjensidighet, kontroll og sosiale relasjoner ble viktig. Informantene vektla familie, venner og naboer, og fellesskap og tilhørighet ble tilstrebet gjennom å delta i varierte aktiviteter og sosial deltakelse. Studie IV viser at tjenesteyterne ble integrert i de eldre tjenestemottakernes hverdagsliv, men at sosial deltakelse med tjenesteyterne ble opplevd som underordnet praktisk og personlig støtte til å gjennomføre hverdagslivets aktiviteter. Tjenesteyterne representerte imidlertid en tilknytning til samfunnet for øvrig og en opplevelse av sikkerhet. Hverdagspraten var sentral i eldre folks deltakelse med hjemmetjenesten. Deltakelse ble også erfart som å balansere sin egen myndighet i møte med tjenesteyterne og som å forvente at adekvate tjenester er et felles ansvar. Forsinkelser og manglende profesjonelle ferdigheter ble oppfattet som barrierer for deltakelse.

En hovedforskjell i funnene viser at tjenesteutøverne opplever at tjenestemottakerne er og blir passive av å vente på at hjemmetjenesten skal komme, mens tjenestemottakerne opplever at de deltar aktivt i hverdagslivet. En annen hovedforskjell viser at tjenestemottakerne og tjenesteyterne vektla sosial deltakelse ulikt, men begge parter verdsatte hverdagspraten når tjenester ble utført. En tredje hovedforskjell tyder på at eldre folk erfarer deltakelse i hverdagslivet generelt som en prosess, mens tjenesteyterne har en mer oppgaveorientert forståelse av deltakelse. Tjenestemottakerne satte imidlertid pris på og forventet avgrenset og oppgaveorientert deltakelse med tjenesteutøverne. Tjenesteutøvernes forståelse av deltakelse synes å være i tråd med politiske føringer som å legge til rette for brukermedvirkning og medbestemmelse i beslutninger, mens tjenestemottakerne var mer opptatt av å være myndig aktør eller «herre i eget liv».

Denne avhandlingen bidrar med ny kunnskap om begrepet deltakelse, ved å foreslå at deltakelse for eldre folk som mottar hjemmetjenester kan forstås som praktiske, emosjonelle og intellektuelle dimensjoner, og som en verdibasert prosess for å klare seg selv og opprettholde stolthet og verdighet. Avhandlingen foreslår at for å støtte deltakelse for eldre folk som mottar hjemmetjenester, bør både politisk og praktisk tjenestenivå gjenkjenne og støtte tjenestemottakernes egne prioriteringer og strategier for å klare seg selv.

Abstract [en]

The citizens’ participation, patient participation and the right to participate is central in policy documents, clinical guidelines and in legislation. The overall aim of this thesis is to explore the concept of participation, the experiences with and conditions for participation among older adults who receive home-based services. The topic is studied from both service providers’ and older adults’ perspectives. The thesis works to discover similarities and differences between their perspectives, and how service providers contribute to support older adults’ participation.

The data consists of focus group discussions with 30 professional service providers, from different parts of the organization of home based services, recruited from two different municipalities in Norway. Further, a survey of 155 older adults and qualitative interviews with 10 older adults were accomplished. The participants in these two studies were recruited from the same municipality.

Findings in study I show that service providers mostly had a task oriented perspective on older adults’ participation. Participation was understood as taking part in life, including carrying out tasks in the contexts of inside and outside. Keeping up and regaining functions was considered an important task. Service providers emphasized their own role in the older adults’ social life and as influential to older adults’ opportunities to participate in decisionmaking. A common view was that service delivery itself contributed to helplessness and passivity in the older adults. Findings in study II support a distinction between participation in domestic/private and outwards activities, but did not support that service providers are critical for older adults’ social life. The findings supported, however, that older adults’ satisfaction with participation is associated with self-reported activity performance, overall health and emotional well-being. In study III the findings revealed that older adults perceived participation as a value based process of fending for themselves and keeping up dignity and pride. Being an agent and adaption in order to maintain equality, reciprocity, control and social relations became important. Family, friends and neighbors were emphasized, and community and belonging were sought through a variety of activities and social participation. Study IV revealed that social participation with the service providers was experienced as subordinate to practical and personal support in everyday life activities. However, the service providers represented a link to society and a sense of security. Participation was experienced by the older adults as balancing agency and expecting joint responsibility for appropriate service delivery. Delays and lack of skills were experienced as barriers to participation.

A main difference in perspectives when comparing findings, is that service providers experienced older adults as passive recipients of services, while the older adults experienced themselves as actively participating in everyday life. A second main difference, is that service providers and the older adults emphasized social participation differently. However, both parties valued the small-talk dimension in service delivery. A third main variation, when comparing findings is that the older adults experienced participation as a value-based process in everyday life, while the service providers had a task oriented perspective on participation. The older adults did, however, appreciate and expect that services were accomplished accurately and on time, being more in line with a task-oriented perspective on participation. Another main difference in perspectives was that service providers emphasized participation as decision-making and self-determination, being in line with aspects of participation in policy documents, legislation and in the organization of welfare services. The older adults' participation, however, was more characterized by balancing agency in their everyday encounters with the service providers.

This thesis contributes with new knowledge to the concept of participation, by suggesting that older adults’ participation can be understood in practical, emotional and intellectual dimensions and as a value based process of fending for themselves. Further, the thesis suggests that in order to support older adults’ dignity and pride, both policy and practice of home based services must recognize and support the older adults’ priorities and strategies of agency in order to fend for themselves.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2013.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2013:132
National Category
Social work
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-21331ISBN: 978-82-471-4366-7 (printed ver.)ISBN: 978-82-471-4367-4 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-21331DiVA: diva2:636050
Public defence
2013-05-29, 00:00
Available from: 2013-07-08 Created: 2013-07-08 Last updated: 2014-01-22Bibliographically approved
List of papers
1. Professional carers' perspectives on participation for older adults living in place
Open this publication in new window or tab >>Professional carers' perspectives on participation for older adults living in place
2011 (English)In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 33, no 7, 557-568 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose. The purpose of this study was to provide knowledge about professional carers' subjective descriptions and understanding of older adults' participation in everyday life, when living in place and depending on home-based service delivery. Method. Thirty professionals from different organisational levels were selected, allowing for differences in ages, gender, length of working experience, and profession or education. Six focus group discussions were held. A grounded theory approach was used to analyse the data. Results. The core category was identified as 'participation in one's own life'. Two categories included the care providers' descriptions and understanding of participation in the life of older adults; 'carrying out tasks in everyday-life' and 'interaction during service delivery'. Participation as carrying out tasks was related to the contexts inside and outside the house. The professional carers' understandings of older adults' participation in interaction during service delivery included three categories; 'Being included and taking part in decision-making', 'socialising during service delivery' and 'collaboration in keeping up or regaining functions'. Conclusions. To promote participation for older adults living in place and in the context of service delivery, the findings suggest that the professional carers must extend their focus on participation as socialising and its significance for older adults. At a system level there is a need to focus on how the professional role in home-based service delivery can be adjusted and developed to promote collaboration about participation in older adults.

Keyword
Elderly, participation, ICF, carers
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-23851 (URN)10.3109/09638288.2010.499490 (DOI)000287451200002 ()
Available from: 2014-01-20 Created: 2014-01-20 Last updated: 2014-01-20Bibliographically approved
2. Older Homecare Service Recipients' Satisfaction with Participation in daily Life Activities
Open this publication in new window or tab >>Older Homecare Service Recipients' Satisfaction with Participation in daily Life Activities
2012 (English)In: Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, ISSN 0270-3181, E-ISSN 1541-3152, Vol. 30, no 2, 85-101 p.Article in journal (Refereed) Published
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-23852 (URN)10.3109/02703181.2012.678970 (DOI)
Available from: 2014-01-20 Created: 2014-01-20 Last updated: 2014-01-20Bibliographically approved
3. Participation in Older Home Care Recipients: A Value-Based Process
Open this publication in new window or tab >>Participation in Older Home Care Recipients: A Value-Based Process
2012 (English)In: Activities, Adaptation & Aging, ISSN 0192-4788, Vol. 36, 297-316 p.Article in journal (Refereed) Published
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-23853 (URN)10.1080/01924788.2012.729187 (DOI)
Note

This is an Author's  Accepted Manuscript of an article published in Activities, Adaptation & Aging, Volume 36 Issue 4, 2012, copyright Taylor & Francis, available online  at: http://www.tandfonline.com/10.1080/01924788.2012.729187

Available from: 2014-01-20 Created: 2014-01-20 Last updated: 2014-01-20Bibliographically approved
4. Taking home-based services into everyday life; older adults' participation with service providers in the context of receiving home-based services
Open this publication in new window or tab >>Taking home-based services into everyday life; older adults' participation with service providers in the context of receiving home-based services
2013 (English)In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article aims to increase the understanding of older adults' participation with home-based service providers. It is critical to ensure that home-based services promote older adults' ability to live in their own homes, and to participate in daily life and society as long as possible. Exploring older adults' experiences with participation in home-based service delivery is essential for development and delivery of high-quality services that support older adults' participation. Older adults with a variety of age-related physical impairments and frequency of home-based services were interviewed. The data was collected by in-depth face-to-face interviews in the older adults' homes. A constant comparative method inspired by constructivist grounded theory was applied to analyze the data. The study highlights the importance of understanding emotional and intellectual aspects of older adults' participation, and to recognize their strategies for balancing agency in everyday life.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-23854 (URN)10.1080/15017419.2013.795913 (DOI)
Note

This is an Author's  Original Manuscript of an article whose final and definitive form, the Version  of Record, has been published in the Scandinavian Journal of Disability Research, Published online: 23 May 2013, copyright Taylor & Francis , available online at: http://www.tandfonline.com/10.1080/15017419.2013.795913

Available from: 2014-01-20 Created: 2014-01-20 Last updated: 2014-01-20Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(17478 kB)268 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 17478 kBChecksum SHA-512
fc730e5af1b9cf9e15cf0cc0a971f1b265b3a91c20b183eb8a2baab4d942337267e4dbc8195ebf567396710f19e73a2d27aaa5e3d81f03cab4f0852acbfe480d
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Social Work and Health Science
Social work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 268 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 429 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link