Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Matematikk og elever som bruker punktskrift i opplæringen: En kartlegging av elevgruppen i forhold til undervisningsnivå gjennom førti år, og en dybdestudie av geometrilæring med tre elever i grunnskolen
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Education.
2013 (Norwegian)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Doktorgradsprosjektet retter fokus mot matematikklæring og matematikkundervisning for elever i grunnskolen som bruker punktskrift i opplæringen. På denne måten er dette en avhandling som ligger i krysningsfeltet mellom matematikkdidaktisk forskning og synspedagogisk forskning.

Avhandlingen bygger på perspektivet om at matematikk er et språk som (seende) mennesker har utviklet og stadig utvikler for å kunne forstå og løse problemer i en fysisk og mental verden. På dette grunnlaget blir det argumentert for at matematikk er betydningsfull for både sosial deltakelse og selvstendighet.

Målsetting for prosjektet er a) å belyse mangfold og variasjon ved elevgruppen, og å undersøke om det er et mønster i forhold til elevkarakteristika og hvorvidt elever har fulgt normert aldersprogresjon i matematikkundervisningen, samt b) å frembringe kunnskaper om læring av grunnleggende geometribegreper.

Doktorgradsprosjektet har et forskningsdesign med blandede metoder og med både kvantitative og kvalitative data. Prosjektet er basert på to sidestilte studier som blir diskutert i et helhetlig perspektiv til slutt i avhandlingen. Sentralt i begge studier er dikotomien mellom å mestre eller ikke mestre skolefaget matematikk.

Den ene studien (a) er en kartleggingsstudie av elever som har fått opplæring i punktskrift i perioden mellom 1967 til 2007. Studien viser at 287 elever har fått opplæring i punktskrift i løpet av disse førti årene, og at det har vært en viss endring av diagnoser i perioden. Studien om undervisningsnivå i matematikk bygger på datamateriale fra 248 elever, og av disse har 57 % (141 elever) fulgt normert undervisningsnivå. Materialet viser ingen betydelig forskjell mellom jenter og gutter. Undersøkelsen viser at elever som har diagnoser som kan karakteriseres som cerebrale synshemninger utgjør en større andel av elever som ikke har fulgt aldersnivået i matematikk.

Et viktig resultat ved kartleggingsstudien er at syn eller synserfaringer ikke er en nødvendig betingelse for å kunne følge alderstrinnets undervisningsprogresjon i matematikk. Blindhet i seg selv er ikke en direkte årsak til svake matematikkprestasjoner. Slike funn tilspisser den oppgaven og ansvaret som fagmiljøene har, både for å søke å finne andre årsaksforklaringer, men også for å gi kurs og veiledning om egnede undervisningsmetoder og materiell når eleven bruker punktskrift.

Den andre studien (b) er et undervisningseksperiment med tre elever på 4. og 5 trinn. Denne studien indikerer at kompetente elever bruker et variert spekter av manuelle strategier når de undersøker geometriske former. Samtidig understøtter elevene de manuelle strategiene med kroppsbevegelser og positurer som samsvarer med karakteristiske særtrekk ved et objekt. Det er typisk at elevene roterer små tre-dimensjonale objekter i hendene sine og at de leker seg  med å finne balansepunktet til gjenstandene. Videoopptak viser at elevene sammenholder spatiale egneskaper ved objekter (lengder, størrelser, etc.) mot enheter i egen kropp. Dette er tolket som en måte å ”se” spatiale egenskaper ved et objekt på, og slik gir studien et viktig bidrag til ideen om embodied matematikk. Undervisningseksperimentet viser videre at selv om en elev kan gjenkjenne form på små prototyper, så er ikke dette et godt nok grunnlag til å vite om begrepene vil være anvendbare i sammenheng også med store objekter.

Prosjektet gir grunnlag for å utdype teorier om geometrilæring hos seende elever, med hypoteser om hvordan elever med synshemning lærer å tenke geometrisk. En sentral hypotese er at teorien må utdypes med et før-geometrisk forståelsesnivå. Dette er et nivå der barnet lærer å gjenkjenne taktile kvaliteter ved gjenstander og at de i tillegg erfarer gjennom kroppen at fysiske legemer har flater, kurver, kanter og utstrekninger. For øvrig må et undervisningsopplegg i geometri omfatte et mangfold av objekter og aktiviteter slik at elevene erfarer hvordan begrepene blir brukt i mange ulike situasjoner.

Abstract [en]

This PhD project focuses on mathematics education and braille-reading students in primary school, and thus the thesis is centered at the intersection between mathematics education research and the field of visual impairment studies.

The thesis builds on the perspective that mathematics is a language that (sighted) people have developed and continue to develop in order to understand and solve problems in the physical and mental world. On this basis it is argued that mathematics is important for both social participation and independence.

The aims of the project are a) to elucidate the heterogeneity among students with visual impairment, and to investigate if a pattern exists in relation to student characteristics and whether student have followed the normal age progression in mathematics education, and b) to provide knowledge about the learning of basic geometry concepts.

The PhD project has a research design with mixed methods and both quantitative and qualitative data. The project is based on two studies that are discussed in a comprehensive approach at the end of the thesis. Central in both studies is the dichotomy between attaining and not attaining an educational grade level in school mathematics.

The first study (a) has a retrospective population-based study design, with the goal to include all students that have received education in braille from 1967 to 2007.

We identified 287 students that had received braille education over forty years. During the above mentioned four decades, there was some variation in the distribution of different diagnoses. The examination of mathematics education is based on data from 248 students, and of these, 57% (141 students) followed standardized educational level. The material shows no significant differences between girls and boys. Students with diagnoses related to the central nervous system had a comparatively higher risk of not attaining their normal grade level in mathematics.

A principal finding of the study is that vision is not a prerequisite for following grade-level education in mathematics. Rather than focus on blindness itself as the main causal factor related to the ability to engage in mathematics thinking, it is more appropriate to look for other factors. These findings intensify the need to receive comprehensive and appropriate services from specialists. The challenge is to improve teaching methods and materials that draw on research on how braille students learn.

The second study (b) is an educational experiment conducted as a geometry course for students in the fourth and fifth grades. This study indicates that skilled students complement their multiple manual explorations with body movements and postures that correspond to characteristic features of the shape of objects. The students typically rotate small, three-dimensional objects and experiment with the objects’ point of balance. Video recordings show that they continually measure geometric properties, such as length and size related to the units in their own body. Thus the study makes a powerful claim for the idea of embodied mathematics. However, the educational experiment also shows that even if a student can recognize shapes of small prototypes, this is not fully reliable for assessing geometric understanding.

The project provides the basis to go thoroughly into theories of geometry learning for sighted students, with hypotheses about how students with visual impairments learn to think geometrically. A central hypothesis is that the theory must be extended with a “pre-geometric level” of geometric understanding. At this level a child/student learns to recognize tactile qualities of objects and also experience through the body that physical objects have surfaces, curves, edges and areas. Students who are visually impaired should be challenged to use geometric concepts in different contexts and in activities with both small and large objects to enable them to build up a repertoire of situations in which the concepts are used.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2013.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2013:38
National Category
Education
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-20386ISBN: 978-82-471-4170-0 (trykt utg.)ISBN: 978-82-471-4169-4 (elektr. utg.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-20386DiVA: diva2:609077
Public defence
2013-02-22, 00:00
Available from: 2013-03-04 Created: 2013-03-04 Last updated: 2013-05-06Bibliographically approved
List of papers
1. Braille use among Norwegian children from 1967 to 2007: trends in the underlying causes
Open this publication in new window or tab >>Braille use among Norwegian children from 1967 to 2007: trends in the underlying causes
2012 (English)In: Acta Ophthalmologica, ISSN 1755-375X, E-ISSN 1755-3768, Vol. 90, no 5, 428-434 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

. Purpose: The aim of the study was to estimate the occurrence, diagnoses and time trends among Norwegian children that have received education in braille from 1967 to 2007. Methods: We used a retrospective population-based study design. The health care system is free for all inhabitants in Norway. We included all children that had received braille education the last four decades. From each students record, we abstracted year born, country of birth, gender, year diagnosed, diagnosis, classification of visual impairment and type of reading media. Results: We identified 287 children (137 girls and 150 boys) that had received braille education over the last 40 years. Of these, 262 (91.3%) children were born in Norway, 145 (53.7%) were diagnosed within the first year of life and 59 (20.6%) from age of one to five. The most frequent diagnoses were Retinopathy of Prematurity (ROP), Juvenile Ceroid Lipofuscinoses (JNCL), Lebers Congenital Amaurosis (LCA) and Retinitis Pigmentosa (RP). Among the children, 63% (N = 170) used braille only, 9% (N = 25) braille and print, but priority braille, and 27% (N = 73) braille and print, priority print. The number of children with ROP using braille had a peak in 1977, then the number declined. The number diagnosed with LCA increased from 1987 to 1992. The number of braille users among children diagnosed with JNCL tended to increase substantially after 1992. Conclusion: Braille education seemed to be dependent of trends in diagnoses as well as trends in recommendations from professional educators.

Keyword
blindness, braille, children, diagnosis, education
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-20818 (URN)10.1111/j.1755-3768.2010.02100.x (DOI)000306903600030 ()
Available from: 2013-05-06 Created: 2013-05-06 Last updated: 2013-05-06Bibliographically approved
2. An Examination of 40 Years of Mathematics Education Among Norwegian Braille-Reading Students
Open this publication in new window or tab >>An Examination of 40 Years of Mathematics Education Among Norwegian Braille-Reading Students
2012 (English)In: Journal of Visual Impairment & Blindness, ISSN 0145-482X, Vol. 106, no 2, 93-105 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction: The study presented here estimated the occurrence of braille-reading students in Norway who were educated according to their grade-level progression in mathematics from 1967 to 2007. It also analyzed the association among these students' progression in mathematics and the causes of visual impairment, the age at which the diagnosis was established, the students' gender, and the students' use of reading media (braille as the sole, primary, or secondary literacy medium). Methods: A retrospective, population-based study design was used. All the students who had received braille education in the past four decades prior to the study were included. The following data were abstracted from each student's records: birth year, country of birth, gender, year diagnosed, diagnosis, type of reading media, and whether the student's education had followed their grade-level progression. Results: In total, 248 braille-reading students were identified. Of these students, 141 (57%) had been taught mathematics at grade level. In 19 of the 45 principal eye diagnoses that were registered, all the students were educated according to the normative grade progress in mathematics. There were no statistically significant associations between gender and the abstracted variables or between mathematics education and reading media. Discussion: During the four decades under study, there was some variation in the distribution of different diagnoses. Students with diagnoses related to the central nervous system had a comparatively higher risk of not attaining their normal grade level in mathematics. Implication :for practitioners: Teachers may expect that a braille-reading student will follow his or her grade level in mathematics. It is essential, however, to gain information on the causes of visual impairment, in general, and in cases of the co-occurrence of visual impairment and learning disabilities, in particular. It is essential to document typical learning patterns among braille-reading students and intervention strategies for students with visual impairments and learning disabilities.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-20819 (URN)000300386200004 ()
Available from: 2013-05-06 Created: 2013-05-06 Last updated: 2013-05-06Bibliographically approved
3. Conceptual Understanding of Shape and Space by Braille-Reading Norwegian Students in Elementary School
Open this publication in new window or tab >>Conceptual Understanding of Shape and Space by Braille-Reading Norwegian Students in Elementary School
2012 (English)In: Journal of Visual Impairment & Blindness, ISSN 0145-482X, Vol. 106, no 8, 453-465 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction: The study presented here investigated the ways in which students who read braille were able to complete geometric tasks and how they constructed mental representations of the shapes of objects. Methods: Data were collected in an educational experiment conducted as a geometry course for students who read braille. A case study approach was used to study two students, aged 10 and 11, who were competent in mathematics. Results: The two students complemented their multiple manual explorations with body movements and postures that corresponded to characteristic features of the shapes of objects. They typically rotated small three-dimensional objects and experimented with the objects' point of balance. Another important result is that they continually measured geometric properties, such as length, area, and volume, as part of their way of "seeing" the shapes of objects. Discussion: The two students "played with" the physical characteristics of environments. Each used his whole body as an explorative instrument. Thus, the study makes a powerful claim for the idea of embodied mathematics. Implications for practitioners: What seems to be important for students aged 10-11 who read braille is to offer a diversity of objects and geometric figures, not only prototypes. Teachers should challenge students to talk about the dimensions of objects in everyday language and in natural situations as a prerequisite to the transition to studying standard units in numerical measurements.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-20820 (URN)000307433900002 ()
Available from: 2013-05-06 Created: 2013-05-06 Last updated: 2013-05-06Bibliographically approved
4. Portrait of learning difficulties in geometry: The case of a braille-reading student in elementary school
Open this publication in new window or tab >>Portrait of learning difficulties in geometry: The case of a braille-reading student in elementary school
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-20817 (URN)
Note

File created (month/day/year). This is not the final version of record. The following article has been submitted to the Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB). After it has been published, it will be found at http://www.jvib.org.

Available from: 2013-05-06 Created: 2013-05-06 Last updated: 2013-05-06Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(12405 kB)453 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 12405 kBChecksum SHA-512
bca0172da23c681729c6b560902e8492709bc9ecc5dabf257313dc87af78b616c28e5fea3d5c786f94a3bbee2470d0ce8b028b47fcdcc5b2fa619bb213f19e58
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Education
Education

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 453 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 143 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link