Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Informed consent documents for cancer research: Textual and contextual factors of relevance for understanding
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Cancer Research and Molecular Medicine.
2012 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Dersom pasienter eller friske personer er villige til å delta i medisinsk forskning, må de gi sitt informerte samtykke til denne deltakelsen. Informert samtykke innebærer at de har fått grundig informasjon om hva forskningen går ut på, og hva som er konsekvensene av å delta. Etter at de har mottatt muntlig og skriftlig informasjon, bekrefter pasientene at de er informert, og at de ønsker å delta i forskningen ved å signere en samtykkeerklæring. Den skriftlige informasjonen, pasientinformasjonsskrivet, er temaet for denne avhandlingen. Innholdet i slike skriv er regulert av internasjonale etiske retningslinjer for medisinsk forskning (hvorav den mest innflytelsesrike er Helsinkideklarasjonen utviklet av Verdens legeforening), nasjonalt lovverk og nasjonale og regionale retningslinjer, for eksempel fra regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK skal også vurdere og godkjenne pasientinformasjonsskrivet før forskningsprosjektet kan starte. Målet med denne avhandlingen har vært å undersøke forhold som kan påvirke pasienters forståelse av pasientinformasjonsskriv, og hvordan tidligere forskning har målt pasienters forståelse av informasjonen de har fått i samtykkeprosessen. Kravene til hva pasientinformasjonsskriv skal inneholde er omfattende, og man kan spørre seg om skriv som etterfølger alle kravene, blir så kompliserte at det blir vanskelig for leserne å sortere ut hva som er det viktigste budskapet. Selv om reguleringene av innhold er laget i pasientenes interesse, så er det tenkelig at mange av innholdselementene ikke er relevante for leserne. Gjennom å intervjue lungekreftpasienter fant vi at pasientene var mest opptatt av praktisk informasjon om sin egen sykdom og behandling, og at kontekstuelle aspekter ved lesesituasjonen gjorde det vanskeligere å forstå skrivene. Pasientene var mindre opptatt av formell informasjonen om forskningsprosessen. De fleste var likevel klar over det overordna målet med forskning, dvs. å generere ny kunnskap som kan komme framtidige pasienter til gode. For å undersøke hvordan pasientinformasjonsskriv er skrevet, og om de er leservennlige ble det foretatt to dokumentanalyser. Den første var en undersøkelse av lengde og antall innholdselementer i 87 pasientinformasjonsskriv godkjent for bruk i studier mellom 1985 og 2007. Analysene viste at antall ord var nesten tredoblet i løpet av denne perioden, og at antall innholdselementer var mer en fordoblet. Antallet innholdselementer angående såkalte formaliteter, dvs. juridisk informasjon, finansiering, lagring av innsamlet materiale, erstatningsordninger, hadde økt mest. Problemer med å forstå et informasjonsskriv kan også skyldes skrivets lesbarhet, som i tidligere forskning har vært analysert vha. kvantitative lesbarhetsformler. I tillegg kan faktorer som tekststruktur, overskrifter og ordvalg være relevante for om skrivene er lesbare eller funksjonelle for de som faktisk skal lese og forstå dem. I en oppfølgingsstudie ble de ti eldste og de ti nyeste pasientinformasjonsskrivene av utvalget i ovennevnte studie analysert med mål om å finne ut hvilke tekstuelle faktorer som bidrar til funksjonelle pasientinformasjonsskriv og å sammenligne gamle og nye skriv i så måte. Resultatene viste at nye, lange informasjonsskriv ikke nødvendigvis var mindre funksjonelle enn de kortere, gamle skrivene. Nye informasjonsskriv var for eksempel mer rettet mot hovedtemaet i informasjonen (forskningen) og den viktigste handlingen som gjøres i skrivet (å spørre leseren om han er villig til å delta). Gamle informasjonsskriv var mer orientert mot pasientens sykdom og behandling, noe som ikke er funksjonelt som hovedtema i en tekst om medisinsk forskning. I Helsinkideklarasjonen påpekes det at legen har ansvar for at pasienten forstår informasjonen, men det utdypes ikke noe videre hva det egentlig innebærer å forstå informasjon om medisinsk forskning. En systematisk review av tidligere studier om forståelse ble gjennomført for å vise hvordan begrepet forståelse er definert og målt. Resultatene viste at tidligere studier ikke er basert på en felles definisjon av forståelse, at de fleste målemetodene er utviklet for hver enkelt studie, og at målemetodene er forskjellige med tanke på antall spørsmål og innholdet de dekker. Dette gjør det vanskelig å sammenligne tidligere studier for å finne ut hva som kjennetegner effektiv informasjon til forskningsdeltakere. Oppsummert viser studiene i denne avhandlingen at norske pasientinformasjonsskriv har blitt lengre og lengre de siste årene, og at de inneholder flere innholdselementer, men at de likevel ikke nødvendigvis blitt mindre leservennlige. Intervjuanalyser tydet på at innholdet i skrivene ikke var tilpasset det som pasientene var mest opptatt av. I forskningsfeltet mangler det dessuten standardmetoder for å måle pasienters forståelse av informasjon, samt en felles definisjon ‘forståelse’.

Abstract [en]

Participation in medical research must be completely voluntary, and a patient's or healthy volunteers’ decision to take part must be documented through an informed consent. Informed consent is the process in which the patient makes his/her decision about whether to participate or not based upon thorough information about the procedures of the research and the consequences of participating. After receiving oral and written information, the patients confirm that they are informed and that they are willing to participate in research by signing a consent form. The written information, the informed consent document (ICD), is the topic of this thesis. The contents of the ICDs are regulated by international ethical guidelines for medical research (the Declaration of Helsinki, developed by the World Medical Association, is the most important), national laws, and national and regional regulations, for instance developed by the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REC) in Norway. An ICD is approved by REC before the actual reader receives it. The overall aim of this thesis has been to investigate factors that can affect patients’ understanding of informed consent documents, and how previous research has assessed patients’ understanding of consent information. The regulations regarding mandatory content of ICDs are extensive, and one might consider whether ICDs written according to the guidelines contain so much information that it becomes difficult for the reader to grasp the overall message. Even if lists of mandatory content in ICDs have been developed in the patient’s best interest, it is conceivable that several of the content elements are of no particular interest for the patients. Through semistructured interviews, we found that lung cancer patients were mostly concerned with information about their own treatment and prognoses, and that aspects surrounding the ICD reading situation might hamper the patient’s ability to understand it. The patients were less concerned with formal information about the research process. In order to investigate how the Norwegian ICDs are written, and whether they are patientoriented, two document analyses were performed. In the first one, the length and content of a sample of 87 ICDs approved for use in research from 1987 to 2007 were investigated. The results showed that there had been a threefold increase in the number of words in ICDs during this period, and that the number of content elements was more than doubled. The presence of formal content elements (juridical information, financing, insurance and storage of data) increased the most. However, difficulties with the understanding of ICDs might also be caused by the readability of the documents, which previously has been analysed by quantitative readability formulas. Additionally, aspects such as text structure, headings and vocabulary are possible contributing factors for making documents readable or functional for the actual audience. In order to investigate the functional readability of ICDs, the ten oldest and the ten newest ICDs from the above-mentioned study were analysed in order to find out which textual characteristics might contribute to making ICDs readable, and to compare the readability in old and new ICDs. The findings indicate that even though newer ICDs are longer than the old ones, they are not necessarily less readable. New ICDs were, for instance, more oriented towards the main topic of an ICD (the research) and the main function (to ask the patient to take part). The older ICDs were more oriented towards the patient’s disease and treatment, which are not functional as main topics in an ICD for medical research. The Declaration of Helsinki states that the physician must ensure that the potential research subject has understood the information. However, no further instructions are given to clarify what this means and how it should be done. A systematic review was conducted on the concept of understanding and how patients’ understanding of research information has been measured. The findings confirmed that a definition of the term “understanding” is lacking, and there is a large degree of variation between the measuring instruments, for instance concerning the number of questions and the content they cover. This variation hinders comparisons of findings, thus making it impossible to improve ICDs based upon the results of these empirical studies. In summary, the studies in this thesis showed that Norwegian ICDs had become increasingly longer during the last years, and that they contain more information, bur that newer ICDs not necessarily less readable than old ones. The interview analysis suggested that the content in the ICDs were not adjusted to the patients’ preferences. In the field of research, there is also a lack of standardized methods for measuring patients’ understanding of information and a common definition of the term ‘understanding’.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2012.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2012:283Dissertations at the Faculty of Medicine, ISSN 0805-7680 ; 577
National Category
Medical disciplines
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-19797ISBN: 978-82-471-3880-9 (printed version)ISBN: 978-82-471-3881-6 (electronic version)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-19797DiVA: diva2:581969
Public defence
2012-11-16, 00:00
Available from: 2013-01-03 Created: 2013-01-02 Last updated: 2013-01-03Bibliographically approved
List of papers
1. Lung cancer patients' perceptions of informed consent documents.
Open this publication in new window or tab >>Lung cancer patients' perceptions of informed consent documents.
Show others...
2008 (English)In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 73, no 2, 313-7 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: To compare patients' perceptions and preferences of two different versions of informed consent documents.

METHODS: Patients eligible for a trial of palliative chemotherapy for lung cancer (N = 22) were randomly assigned to receive either an original consent document or a shortened version written for the present study. Semi-structured interviews were conducted after the patients had read the consent documents. The interviews were transcribed verbatim and analysed using qualitative content analysis.

RESULTS: Few differences between the two groups were found with respect to patients' assessment of the amount of content and the most important information in the documents. Information about disease and treatment seemed to be of most interest for the patients, while information about research aspects of the study such as financing, confidentiality and publishing (formalities) was judged to be of lesser relevance. Two patients who read the original document indicated that they treated the formalities as secondary.

CONCLUSION: Patients seemed to pay little attention to the research aspects, and thus risked to misunderstand the main point of the consent document.

PRACTICE IMPLICATIONS: The structure of consent documents should clarify for the readers that they are asked to take part in research, and that participation is voluntary.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-19798 (URN)10.1016/j.pec.2008.06.011 (DOI)18691845 (PubMedID)
Note

The article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com

Available from: 2013-01-03 Created: 2013-01-03 Last updated: 2013-01-03Bibliographically approved
2. The Understanding of Informed Consent Information –Definitions and Measurements in Empirical Studies
Open this publication in new window or tab >>The Understanding of Informed Consent Information –Definitions and Measurements in Empirical Studies
2010 (English)In: AJOB Primary Research, ISSN 2150-7716, Vol. 1, no 2, 4-24 p.Article in journal (Refereed) Published
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-19801 (URN)
Available from: 2013-01-03 Created: 2013-01-03 Last updated: 2013-01-03Bibliographically approved
3. The length of consent documents in oncological trials is doubled in twenty years.
Open this publication in new window or tab >>The length of consent documents in oncological trials is doubled in twenty years.
Show others...
2009 (English)In: Annals of Oncology, ISSN 0923-7534, E-ISSN 1569-8041, Vol. 20, no 2, 379-85 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: The aim of the study was to investigate whether the length of informed consent documents (ICDs) for oncological trials have increased from 1987 to 2007 and analyze the content of the ICDs. Design: In total, 87 ICDs from oncological trials approved by the Regional Committee for Medical and Health Research Ethics (REC) in the central region of Norway from 1987 to 2007 were analyzed. A list of 17 basic (fundamental medical and ethical aspects) and 30 formal (juridical aspects, financing, insurance and storage of data) content components was constructed based upon international and REC guidelines for ICDs. The number of words and presence of components were registered for all ICDs.

RESULTS: The mean length of the ICDs increased from 338 (range 276-464) words in 1987-1990 to 1087 words (range 399-2345) in 2005-2007. The number of components increased from nine to 25 during the same period. Basic components increased steadily from seven in 1987-1989 to 14 in 2005-2007 while the components concerning formalities increased substantially from two to 11.

CONCLUSIONS: The increased length of the ICDs is explained by an increased complexity of the documents and especially more information about formalities. This development increasingly demands competent readers and might prohibit truly informed consents.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-19799 (URN)10.1093/annonc/mdn623 (DOI)18922881 (PubMedID)
Available from: 2013-01-03 Created: 2013-01-03 Last updated: 2013-01-03Bibliographically approved
4. Readability of informed consent documents (1987-2007) for clinical trials: a linguistic analysis.
Open this publication in new window or tab >>Readability of informed consent documents (1987-2007) for clinical trials: a linguistic analysis.
2012 (English)In: Journal of empirical research on human research ethics : JERHRE, ISSN 1556-2654, Vol. 7, no 4, 67-78 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

we investigated the readability of informed consent documents linguistically and compared old and new ICDs. Twenty ICDs (ten from 1987-1992 and ten from 2006-2007) were included. The Evaluative Linguistic Framework (ELF) was used to analyze the texts. The ELF evaluates the following items: main themes, order of themes, rhetorical functions, the relationship between reader and writer, metadiscourse, headings, expert terminology, and visual aspects. An ICD is considered readable if it achieves the goal of inviting the reader to participate and explaining the implication of participation. The new ICDs were more readable than the old ones, as they were more oriented towards research, contained instructions about how to consent, and provided clear contact information. Aspects that reduced the readability of the new ICDs were the large number of topics, details, and actors presented. The readability of the old ICDs was enhanced by fewer topics, a clear presentation of the involved actors, and brevity. However, their readability was reduced by the inclusion of a vast amount of information about the reader's diagnosis and treatment.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-19800 (URN)10.1525/jer.2012.7.4.67 (DOI)23086049 (PubMedID)
Note

Article originally published as Readability of informed consent documents (1987-2007) in clinical trials: a linguistic analysis. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 2012 ;Volum 7.(4) s. 67-78 Copyright © 2012 University of California Press

Available from: 2013-01-03 Created: 2013-01-03 Last updated: 2013-01-03Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(1206 kB)1197 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 1206 kBChecksum SHA-512
852bf69804faf367c2016282c2377a8e1b58f84cc918001190b30001e806ea53aad8759c1975fd6fbae651167e8edaef702c37ec9f79d846539bd24e4e4c6dac
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Cancer Research and Molecular Medicine
Medical disciplines

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 1197 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 152 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link