Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Optimizing opioid treatment for cancer pain: clinical and pharmacological aspects
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Circulation and Medical Imaging.
2012 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Smerter er et fryktet symptom hos pasienter med kreft og deres pårørende. 80 % av pasienter med langtkommet kreft opplever kreftsmerter, og hele 10-30 % opplever smerte og/eller uakseptable bivirkninger til tross for behandling med et sterkt opioid som for eksempel morfin. Hos disse pasientene er et bytte til et annet opioid som metadon et behandlingsalternativ. Mange strategier for opioid-bytte til metadon er foreslått, men ingen randomiserte studier eksisterer. Et alternativ er stopp-og-start-metoden hvor en starter rett på ny metadondose samtidig som det første opioidet avsluttes. Det er hevdet at pasientene da får raskere smertelindring (raskere stabil metadon konsentrasjon) og at bivirkningene forsvinner raskere (raskere eliminasjon av det første opioidet og metabolitter) enn ved 3-dagers-metoden hvor det nåværende opioidet trappes ned over tre dager, og overlappes med tilsvarende dose metadon hver dag.

En stor andel av pasienter med langtkommet kreft opplever plutselige episoder med intense smerter av relativt kort varighet til tross for at opioider lindrer bakgrunnsmerten effektivt; såkalte gjennombruddsmerter. Standard behandling for gjennombruddsmerter har vært ”hurtigvirkende” opioid-tabletter som morfin ved behov. På grunn av lang tid til effekt og langsom utskillelse fra kroppen har effektprofilen til opioid-tabletter passet dårlig med gjennombruddsmertenes tidsprofil. Det ideelle medikamentet mot gjennombruddsmerte tas raskt opp, har rask tid til effekt, skilles raskt ut og må kunne håndteres av pasienten selv. Fentanyl er et svært potent opioid (kan gis i små volum), er fettløselig (tas raskt opp gjennom nesen) og har rask tid til effekt.

Målet for denne avhandlingen var 1) å teste hypotesen om at stopp-og-start-metoden ved bytte fra morfin/oksykodon til metadon hos kreftpasienter med smerter/bivirkninger er mer effektiv og like sikker som 3-dagers-metoden ved å måle smerteintensitet, bivirkninger, opioidkonsentrasjoner og alvorlige hendelser og 2) å studere farmakokinetikken til fentanyl gitt som nesespray og toleransen for medikamentet i målgruppen. Farmakokinetiske parametre fra arterielle og venøse blodprøver ble også sammenliknet.

42 kreftpasienter på morfin/oksykodon-behandling fra fire sykehus i Norge ble randomisert til å bytte til metadon på en av to måter; stopp-og-start-metoden eller 3- dagers-metoden. Beregnet metadondose var avhengig av morfin/oksykodon dosen de sto på. Smerteintensitet ble registrert av pasientene før intervensjon, samt dag 3 og 14. Bivirkninger, alvorlige hendelser og opioiddoser ble registrert daglig i 14 dager. Det ble også tatt blodprøver før opioid-byttet (dag 1), dag 2, 3, 4, 7 og 14 til analyser av morfin (med aktiv metabolitt M6G), oksykodon og metadonkonsentrasjoner. To studier med fentanyl nesespray ble gjennomført. I den første ble 19 kreftpasienter med gjennombruddsmerter fra tre land ble randomisert til 2 av 3 doser (50, 100 eller 200 µg) med fentanyl nesespray. Blodprøver til fentanyl konsentrasjonsanalyser ble tatt 15 ganger ila 5 timer etter administrasjon på to forskjellige dager. Vitale funksjoner som respirasjon, oksygen- metning i blodet og blodtrykk ble registrert. I den andre studien fikk 12 mannlige pasienter som skulle til prostata eller blære operasjon, og som ikke brukte opioider fra før, en dose med 50 µg fentanyl nesespray. Den første timen etter at sprayen var gitt, ble 13 blodprøver tatt fra både arterier og vener. I tillegg ble tolerabilitet og vitale funksjoner registrert.

Resultatene i denne avhandlingen viser at de pasientene som byttet til metadon med stopp-og-start-metoden ikke rapporterte lavere smerteintensitet enn pasientene i 3-dagersgruppen, til tross for at de var mer eksponert for metadon de tre første dagene etter byttet. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene i antall pasienter som hadde stabile metadonkonsentrasjoner dag 4. Pasientene i stopp-og-start- gruppen rapporterte heller ikke mindre bivirkninger, tross mindre eksponering for morfin, M6G og oksykodon de første tre dagene, enn i 3-dagers-gruppen. Det var signifikant flere som falt ut av studien (11 mot 3) og tre alvorlige hendelser (to døde og en hadde alvorlig respirasjons depresjon) i stopp-og-start-gruppen sammenliknet med 3-dagers-gruppen. Dette indikerer at stopp-og-start-metoden ikke er sikker for denne pasientgruppen med langtkommet kreft og høye opioiddoser. Resultatene indikerer at et bytte over tre dager hos kreftpasienter med høye opioiddoser er ønskelig, og at pasientene må observeres i mer enn fem dager ved bytte til metadon uavhengig av metode.

Nasalt fentanyl ble godt tolerert både av pasienter som brukte opioider og de som ikke brukte opioider fra før. Fentanyl ble raskt tatt opp i blodet fra neseslimhinnen (venøse prøver 9-15 min og arterielle prøver 7 min), slik at disse studiene støtter forventningen om at fentanyl nesespray kan være velegnet for å behandle kreftrelaterte gjennombruddsmerter. Arteriell maksimum konsentrasjon var to ganger høyere og tid til maksimum konsentrasjon var 5 min kortere enn i venøse prøver, og de korrelerte ikke. Det er det arterielle blodet som forsyner hjernen med fentanyl, og arterielle prøver vil være mer presise når man skal forsøke å anslå tid til smertelindrende effekt.

Abstract [en]

Pain is a symptom feared by cancer patients and their relatives. 80 % of patients with advanced cancer experience cancer pain, and as much as 10-30 % experience pain and/or acceptable adverse effects despite treatment with a strong opioid such as morphine. A switch to methadone is an alternative in these patients. Several switching strategies to methadone have been proposed, but no randomized trials are performed. The stop and go procedure in which the initial opioid is stopped and methadone is started is believed to give a shorter time to pain relief (a shorter time to stable methadone concentrations) and ease of adverse effects more rapidly (a fast elimination of the initial opioid and metabolites) than the 3-days switch in which the current opioid is gradually reduced over three days, and the methadone dose increased in corresponding doses.

A majority of patients with advanced cancer experience a sudden onset of intense pain with short duration despite effective treatment of the background pain; breakthrough pain (BTP). The standard treatment of BTP has been “short-acting” opioid tablets such as morphine taken by mouth as needed. Because of a long time to effect and a slow elimination from the body, the effect profile of opioid tablets has not been corresponding with the characteristics of BTP. The ideal drug for BTP is rapidly absorbed (short time to effect) and eliminated, and it should be easy to administer for the patients. Fentanyl is an extremely potent (it can be administered in small volumes), it is fat-soluble (rapidly absorbed through the nasal mucosa) and has a fast onset of action.

The aims of this thesis were to test the hypothesis that the stop and go method when switching from morphine/oxycodone to methadone in cancer patients with pain/adverse effects is more effective than, and as safe as the 3-days switch by measuring pain intensity, adverse effects and opioid serum concentrations of the respective opioids. Secondly, the aim was to study the pharmacokinetics of intranasal fentanyl, its tolerability, and safety in the target population. Pharmacokinetic parameters of fentanyl were compared between blood samples drawn from arterial or venous samples.

42 cancer patients on morphine/oxycodone in four hospitals in Norway were randomized to a switch to methadone by one of the two switching strategies; stop and go or the 3-days switch. A dose-dependent conversion ratio was used. Pain intensity was recorded by the patients at baseline, on day 3 and day 14. Adverse events and opioid doses were recorded daily for 14 days. Blood samples were drawn before the switch (day 1) and day 2, 3, 4, 7, and 14 for analyzes of morphine (with the active metabolite M6G), oxycodone and methadone concentrations. Two studies on nasal fentanyl were performed: 1) 19 cancer patients from three countries, treated with strong opioids and experiencing BTPs were randomized to 2 of 3 doses (50, 100 or 200 µg) of nasal fentanyl. Venous blood samples for fentanyl concentration analysis were drawn 15 times during the five hours after administration, and vital signs such as respiration, oxygen saturation in blood, and blood pressure, were registered on two different days. 2) 12 elderly, male patients scheduled for prostate or bladder surgery, not using opioids, received a dose of 50 µg of nasal fentanyl. Both arterial and venous blood samples were drawn 13 times, and tolerability and vital signs were recorded the first hour after administration.

The results in this thesis show that the patients that switched to methadone by the stop and go method did not report lower pain intensity than those switched by the 3-days strategy, despite being exposed to more methadone the first three days after the switch. The number of patients with stable methadone concentrations day 4 was not significantly different in the two groups. Neither did the patients in the stop and go group report less adverse events, even though they had a lower exposure of morphine, M6G or oxycodone than the 3-days switch group, the first three days after the switch. Significantly more patients dropped out of the stop and go group (11 to 3), and there were three serious adverse events in this group (two died and one severe respiratory depression day 5) compared to the 3-days switch group. These findings indicate that the stop and go strategy is not safe in these patients with advanced cancer and high opioid doses. The 3- days switch is recommended in cancer patients on high opioid doses, and patients need to be observed for more than five days after the switch regardless of switching strategy.

Nasal fentanyl was well tolerated by both opioid naïve and opioid tolerant patients. Fentanyl was rapidly absorbed from the nasal mucosa (venous 9-15 min and arterial 7 min). These studies support the expectation that nasally administered fentanyl is a possible treatment for breakthrough pain. Time to maximum concentrations of fentanyl was 5 min shorter and maximum concentrations twofold higher in the arterial samples compared to the venous samples, and these were not correlated. The arterial blood supplies the brain with fentanyl. Arterial samples are more precise when trying to predict time to pain relief.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2012.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2012:115Dissertations at the Faculty of Medicine, ISSN 0805-7680 ; 546
National Category
Clinical medical disciplines
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-17223ISBN: 978-82-471-3511-2OAI: oai:DiVA.org:ntnu-17223DiVA: diva2:547175
Public defence
2012-05-03, 00:00
Available from: 2012-08-27 Created: 2012-08-27 Last updated: 2012-09-06Bibliographically approved
List of papers
1. How to switch from morphine or oxycodone to methadone in cancer patients? a randomised clinical phase II trial.
Open this publication in new window or tab >>How to switch from morphine or oxycodone to methadone in cancer patients? a randomised clinical phase II trial.
Show others...
2011 (English)In: European Journal of Cancer, ISSN 0959-8049, E-ISSN 1879-0852, Vol. 47, no 16, 2463-70 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

AIM: Opioid switching is a treatment strategy in cancer patients with unacceptable pain and/or adverse effects (AEs). We investigated whether patients switched to methadone by the stop and go (SAG) strategy have lower pain intensity (PI) than the patients switched over three days (3DS), and whether the SAG strategy is as safe as the 3DS strategy.

METHODS: In this prospective, open, parallel-group, multicentre study, 42 cancer patients on morphine or oxycodone were randomised to the SAG or 3DS switching-strategy to methadone. The methadone dose was calculated using a dose-dependent ratio. PI, AEs and serious adverse events (SAEs) were recorded daily for 14 days. Primary outcome was average PI day 3. Secondary outcomes were PI now and AEs day 3 and 14 and number of SAEs.

RESULTS: Twenty one patients were randomised to each group, 16 (SAG) and 19 (3DS) patients received methadone. The mean preswitch morphine doses were 900 mg/day in SAG and 1330 mg/day in 3DS. No differences between groups were found in mean average PI day 3 (mean difference 0.5 (CI -1.2-2.2); SAG 4.1 (CI 2.3-5.9) and 3DS 3.6 (CI 2.9-4.3) or in PI now. The SAG group had more dropouts and three SAEs (two deaths and one severe sedation). No SAEs were observed in the 3DS group.

CONCLUSION: The SAG patients reported a trend of more pain, had significantly more dropouts and three SAEs, which indicate that the SAG strategy should not replace the 3DS when switching from high doses of morphine or oxycodone to methadone.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-17068 (URN)10.1016/j.ejca.2011.06.047 (DOI)21775131 (PubMedID)
Note

The article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com

Available from: 2012-08-08 Created: 2012-08-08 Last updated: 2012-08-27Bibliographically approved
2. Serum concentrations of opioids when comparing two switching strategies to methadone for cancer pain.
Open this publication in new window or tab >>Serum concentrations of opioids when comparing two switching strategies to methadone for cancer pain.
Show others...
2012 (English)In: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 68, no 8, 1147-56 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

PURPOSE: Our aim was to compare pharmacological aspects of two switching strategies from morphine/oxycodone to methadone; the stop and go (SAG) strategy in which methadone is started directly after the initial opioid has been stopped, and the 3-days switch (3DS), in which morphine/oxycodone is gradually changed to methadone by cross-tapering over 3 days.

METHODS: Forty-two cancer patients with pain and/or opioid side effects were assessed in this randomised trial. Trough serum concentrations of methadone, morphine, morphine-6-glucuronide (M6G), and oxycodone were measured on days 1, 2, 3, 4, 7, and 14. Primary outcome was number of patients with methadone concentrations in apparent C(SS) on day 4. Secondary outcomes were exposure to opioids during the first 3 days, interindividual variation of opioid concentrations, and correlation between methadone concentrations and pain intensity (PI) day 3.

RESULTS: Thirty-five patients received methadone (16 in the SAG group, 19 in the 3DS group). The median preswitch morphine equivalent doses were 620 (range 350-2000) mg/day in the SAG group and 800 (range 90-3600) mg/day in the 3DS group (p = 0.43);42% reached C(SS) for methadone in the SAG group on day 4 compared with 22% in the 3DS group (p = 0.42). The SAG group was significantly less exposed to morphine/M6G/oxycodone and significantly more exposed to methadone in the first 3 days. Methadone showed a low correlation with PI. More patients dropped out after intervention in the SAG group than in the 3DS group (38% vs. 5%; p = 0.032). One SAG patient suffered from respiratory depression on day 5.

CONCLUSION: The SAG group was initially more exposed to methadone and less to the replaced opioids but without observed clinical benefit and with a higher dropout rate. Patients switched to methadone should be followed closely for the first 5 days, regardless of switching strategy.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-17065 (URN)10.1007/s00228-012-1228-3 (DOI)22374345 (PubMedID)
Available from: 2012-08-08 Created: 2012-08-08 Last updated: 2012-08-27Bibliographically approved
3. Pharmacokinetics of intranasal fentanyl spray in patients with cancer and breakthrough pain.
Open this publication in new window or tab >>Pharmacokinetics of intranasal fentanyl spray in patients with cancer and breakthrough pain.
Show others...
2010 (English)In: Journal of opioid management, ISSN 1551-7489, Vol. 6, no 1, 17-26 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: This study reports the pharmacokinetics, tolerability, and safety of an intranasalfentanyl spray (INFS) in patients with cancer and breakthrough pain (BTP).

DESIGN: A randomized, open-label, two-period, crossover trial.

PATIENTS: Nineteen adult patients (mean 57.8 years) with BTP, receiving opioid treatment for chronic background pain, from clinical departments in Austria, France, and Norway entered and completed the study.

INTERVENTION: Patients were randomly assigned to receive one of six INFS dose sequences: 50/100, 100/50, 50/200, 200/50, 100/200, and 200/100 microg. INFS was administered as a single dose in one nostril. Each dose was separated by a minimum of 48 hours.

MAIN OUTCOME MEASURE: Plasma fentanyl concentrations were measured by high-performance liquid chromatography and tandem mass spectrometry from blood samples obtained at 0 (predose) and frequently up to 300 minutes after INFS administration. Blood pressure, peripheral oxygen saturation, and respiratory rate were assessed eight times during each of the two treatment periods.

RESULTS: Mean fentanyl plasma concentrations increased in a dose-dependent manner, peaking for all fentanyl doses 9-15 minutes after INFS administration. Median T(max) values were 15, 12, and 15 minutes for the 50, 100, and 200 microg doses of INFS, respectively. Mean (SD) values for C(max) were 351 (+/- 226), 595 (+/- 400), and 1195 (+/- 700) pg/mL, respectively, indicating dose-proportionality. Six patients (31.6 percent) experienced adverse events during the treatment period, the majority being mild in severity.

CONCLUSION: INFS at doses of 50, 100, and 200 microg showed a short T(max) and was well tolerated in patients with cancer. These results support INFS use in patients with cancer suffering from BTP.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-17066 (URN)20297611 (PubMedID)
Available from: 2012-08-08 Created: 2012-08-08 Last updated: 2013-07-11Bibliographically approved
4. Early pharmacokinetics of nasal fentanyl: is there a significant arterio-venous difference?
Open this publication in new window or tab >>Early pharmacokinetics of nasal fentanyl: is there a significant arterio-venous difference?
Show others...
2008 (English)In: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 64, no 5, 497-502 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: We have investigated the arterio-venous difference in the pharmacokinetics of 50 microg fentanyl during the first hour following nasal administration and documented its tolerability in opioid-naïve middle-aged to elderly patients.

METHODS: Twelve male patients (range in age 47-84 years) scheduled for transurethral resection of the prostate gland received a 100-microl dose of 50 microg fentanyl base as a fentanyl citrate formulation in one nostril. Simultaneous arterial and venous blood samples for analyses of fentanyl were drawn at baseline and at 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 20, 25, 35, 45 and 60 min after drug administration. Vital signs, sedation and symptoms of local irritation were recorded.

RESULTS: The arterial C(max) (maximum serum concentration) of 0.83 ng/ml was nearly twofold higher than the venous C(max) of 0.47 ng/ml, and the arterial T(max) (time to maximum serum concentration) of 7.0 min was about 5 min shorter than the venous T(max) of 11.6 min. The arterial AUC(0-60) (area under the curve from 0 to 60 min after administration) of 21 min*ng/ml was approximately 30% larger than the venous AUC(0-60) of 15 min*ng/ml (all p values < or = 0.005). Venous T(max) and C(max) did not predict the corresponding arterial values. No significant adverse events were observed.

CONCLUSION: A significant arterio-venous difference was present after intranasal administration of fentanyl. The short arterial T(max) complies with its rapid onset of action. The use of venous concentrations for the prediction of onset time of analgesia should be discouraged. A 50-microg dose of nasal fentanyl was well tolerated by opioid-naïve middle-aged to elderly male patients.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-17067 (URN)10.1007/s00228-007-0444-8 (DOI)18180911 (PubMedID)
Available from: 2012-08-08 Created: 2012-08-08 Last updated: 2012-08-27Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltekst(1648 kB)866 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 1648 kBChecksum SHA-512
f675b58a5c316f687ad9c2153db4eb41e5672e872a75c7c45dd20fd4ec17fa1827159802f8b1dec08d4d6c754fadd94df96b58d50028a63d02dad3bf23945d77
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Circulation and Medical Imaging
Clinical medical disciplines

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 866 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 293 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link