Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Energieffektivisering i bygg - Kompetanse som konkurransefortrinn for tverrfaglige RI-bedrifter
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Industrial Economics and Technology Management.
2011 (Norwegian)Masteroppgave, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [no]

Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan tverrfaglige RI-bedrifter i Norge kan få konkurransefortrinn i 2020 ved å inneha kompetanse innen energieffektivisering. Energieffektivisering er tiltak som fører til redusert energibruk i bygg uten at tiltakene senker komfort eller hindrer utførelse av andre bygningskrav. Etterspørselen etter energieffektive løsninger er økende i byggenæringen. Oppgaven er delt i to interesseområder; konkurransefortrinn og strategi, og kompetanse og RIbedriften. Det første intersseområdet fokuserer på tverrfaglige RI-bedrifters konkurranse med andre bedrifter i byggenæringen. Store organisasjoner, som tverrfaglige RI-bedrifter, er mindre fleksible enn små bedrifter og kan ha vanskeligere for å omstille seg. I det nye markedet innen energieffektivisering, har det allerede dukket opp flere mindre bedrifter som spesialiserer seg på ulike felt innen energieffektivisering. Det andre interesseområdet fokuserer på kompetanse og tverrfaglig samarbeid internt i RI-bedriften. Energieffektivisering er ikke et eget produkt, men krever at flere produkter eller systemer jobber godt sammen. Rett kompetanse i kombinasjon med godt samarbeid er essensielt for å få til gode løsninger. Området har fokus på kompetansen rådgivere innen elektro og VVS må besitte, samt samarbeidet mellom disse to faggruppene.

I masteroppgaven er det benyttet flere forskningsmetoder. Kvantitative litteraturstudier og kvalitative casestudier med intervju og passive observasjoner er de mest sentrale metodene. Litteraturstudiet er utført ved hjelp av omfattende internettsøk, studier av fagbøker, artikler og rapporter. I casestudien fikk medarbeidere i bedriften mulighet til å uttale seg om energieffektivisering og kompetanse. Sammen med passive observarsjoner av bedriften utgjør dataene grunnlaget for evaluering av hypoteser. Valg av litteratur og casestudie er utført med tanke på at reliabilitet og validitet skal være ivaretatt.

Oversikt over forskrifter, krav, løsninger og produkter krever kompetanse på høyt nivå. For at en RI-bedrifts kompetanse skal være unik, må bedriften kunne skreddersy energieffektive løsninger. Spisskompetanse, kreativitet, helhetlig tenkning, tverrfaglig samarbeid, evne til å se løsninger og god planlegging i tidligfase av et prosjekt vil være viktige egenskaper i byggenæringen fremover. God prosjektgjennomføring og tilgjengelighet til ressurspersoner er viktig for at kompetansem skal komme til nytte i prosjekter. Kompetansestyring er et viktig verktøy for å tenke langsiktig kompetansebygging. Direkte tilbakemelding mellom medarbeidere og fra leder til medarbeider kan være med å bidra til kompetanseheving.

Energieffektivisering må sees som et av flere bidrag til bærekraft i bygg. Oppgaven konkluderer med at holdninger til energieffektivisering og tverrfaglig samarbeid må endres for at kompetanse innen energieffektiviserin i RI-bedrifter skal heves. Helhetlig tenkning, proaktivitet og kommunikasjon mellom faggruppene er viktig. Videre konkluderer oppgaven med at bedriftens konkurranseevne styrkes ved å etablere en tverrfaglig avdeling for bærekraft i bygg og / eller profesjonalisere interne prosjektledere.

Abstract [en]

The purpose of this thesis is to examine how interdisciplinary RI businesses1 in Norway can gain competitive advantage in 2020 by possessing expertise in energy efficiency. Energy efficiency are measures leading to reduced energy use in buildings without decrease in comfort measures or preventing the performance of other building requirements. The demand for energy efficient solutions is increasing in the construction industry. This thesis is divided into two areas of interest, competitive advantage and strategy, and qualifications and RI business.

The first area of interest focuses on interdisciplinary RI-business competition with other companies in the construction industry. Large organizations, such as interdisciplinary RI businesses, are less flexible than smaller firms and may have a harder time adapting. In the new market energy efficiency has created, several smaller companies that specialize in various fields in energy efficiency has appeared. The second area of interest focuses on competence and interdisciplinary cooperation within the RI-business. Energy efficiency is not a separate product, but requires multiple products or systems to work well together. Right skills combined with good teamwork is essential to achieve good solutions. The area has focused on competance advisers in the electrical and plumbing must possess, as well as the cooperation between these two groups.

The thesis has used several research methods. Quantitative literature studies and qualitative case studies with interviews and passive observations as the most important. The literature study is carried out through extensive internet search, study of books, articles and reports. In the case study, employees in the company had the opportunity to comment on energy efficiency and competence. Together with passive observations of the company, this constitute the data basis for the evaluation of the hypotheses. Selection of literature and case study is done considering that the reliability and validity must be addressed.

An overview of the regulations, requirements, solutions and products requires a high level of competence. For an RI-business' competence to be unique, it must be able to customize energy efficient solutions. Competence, creativity, holistic thinking, interdisciplinary collaboration, the ability to see solutions and good planning early in a project, will in the future be important qualities in the building industry. Good project management and availability of competent personell is important in projects. Competency management is an important tool for thinking long-term capacity building. Direct feedback from employees, and from management to employee, will contribute to capacity building.

Energy efficiency must be seen as one of several contributions to sustainability in buildings. This thesis concludes that attitude towards energy efficiency and interdisciplinary cooperation must change in order to make competence in energy efficiency grow in RI businesses. Holistic thinking, proactivity and communication between groups is important. Furthermore, the thesis concludes that the business' competitiveness is strengthened by establishing a department of sustainability in building and / or professionalize internal project managers.

1An RI-business is used as an abbreviation for businesses with engineering advisors in various fields

Place, publisher, year, edition, pages
2011. , 59 p.
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-15696OAI: oai:DiVA.org:ntnu-15696DiVA: diva2:505261
Uppsok
Social and Behavioural Science, Law
Supervisors
Available from: 2012-04-26 Created: 2012-02-23 Last updated: 2012-04-26Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Energieffektivisering i bygg(428 kB)78 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 428 kBChecksum SHA-512
66a3b25771da7fd5a20f6ea72b63976c429fa6993166e2f5da18d363d874ea73d661ba21fe41124395c27e984d338464db2d0dc3dd85dcd8164a543622da4add
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Industrial Economics and Technology Management

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 78 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 54 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link