1234567 1 - 50 av 1307
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Huber, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Wikén, Christian
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Henriksson, Robin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Söderström, Lars
  Mooe, Thomas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Statin treatment after acute coronary syndrome: Adherence and reasons for non-adherence in a randomized controlled intervention trial2019Ingår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 9, artikel-id 12079Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studies of secondary prevention for cardiovascular disease show low fulfilment of guidelinere-commended targets. This study explored whether nurse-led follow-up could increase adherence to statins over time and reasons for discontinuation. All patients admitted for acute coronary syndrome at Ostersund hospital between 2010-2014 were screened for the randomized controlled NAILED-ACS trial. The trial comprises two groups, one with nurse-led annual follow-up and medical titration by telephone to reach set intervention targets and one with usual care. All discontinuations of statins were recorded prospectively for at least 36 months and categorized as avoidable or unavoidable. Kaplan-Meier estimates were conducted for first and permanent discontinuations. Predictors for discontinuation were analysed using multivariate Cox regression, statin type and mean LDL-C at end of follow-up. Female gender was a predictor for discontinuation. Allocation in the intervention group predicted increased risk for a first but decreased risk for permanent discontinuation. A nurse-led telemedical secondary prevention programme in a relatively unselected ACS cohort leads to increased adherence to statins over time, greater percentage on potent treatment and lower LDL-C compared to usual care. An initially increased tendency toward early discontinuation in the intervention group stresses the importance of a longer duration of structured follow-up.

 • Disputation: 2019-12-06 10:00 O124, Halmstad
  Karlsson, Niklas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Doing well by doing good: The business model innovation process for sustainability in farm-based biogas production2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Innovationsforskning som leder till företagsmässig förändring och anpassning i ett dynamiskt affärsklimat har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Denna doktorsavhandling som fokuserar på affärsmodellsinnovation (BMI) bidrar till denna forskning genom att undersöka hur företag kan förändra dess struktur för att skapa, leverera, och fånga ekonomiskt värde samt miljömässigt- och socialt värde. Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka hur affärsmodellsinnovationsprocessen för hållbarhet (BMIpfS) kan bidra till lönsam biogasproduktion hos svenska lantbruksföretag. Biogas är en förnybar energiresurs som produceras genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö och används för att framställa värme, el eller fordonsbränsle. Avhandlingen undersöker hur initieringen, implementeringen och användningen av BMIpfS kan främja utvecklingen av affärsmodeller för hållbarhet (BMfS). Genom en BMfS kan lantbruksföretag och deras intressenter (t.ex. kommuner och lokala företag), utöver ekonomiskt värde, också fånga miljömässigt- och socialt värde från biogasproduktion. Detta kan skapa affärscase för hållbarhet (BCfS) som kan förbättra biogaslönsamheten.

  Forskningsansatsen som tillämpas i avhandlingen kombinerar induktiva och deduktiva inslag och inkluderar en fallstudie, två aktionforskningsstudier och två enkätundersökningsstudier. Fallstudien identifierar och beskriver framgångsfaktorer för BMI för hållbarhet i ett biogasnätverk. Aktionsforskningsstudierna utforskar hur BMI-processen kan modifieras för att integrera hållbarhetsaspekter, samt vilka processresultat som kan vara användbara för att stödja och underlätta intressentsamarbete och utveckling av BMfS. Enkätstudierna undersöker hur lantbruksföretagens hållbarhetsstrategier och förhållningssätt till intressenter påverkar utvecklingen av BMfS och BCfS. Samtliga studier utfördes i en svensk kontext och data samlades in genom intervjuer, workshops och enkäter.

  Resultaten visar att BMI för hållbarhet sker i tre huvudsakliga faser (pre phase, ongoing phase, post phase). Baserat på dessa tre faser utvecklades BMIpfS-ramverket. BMIpfS-ramverket visar hur en affärsmodell (BM) kan förändras och anpassas för att realisera hållbart värdeskapande. Flera faktorer påverkar hur framgångsrikt BMfS-ramverket blir för biogasproducerande lantbruksföretag. I pre phase inbegriper dessa faktorer ett långsiktigt perspektiv på biogaslönsamhet, integrering av hållbarhetsöverväganden i affärsstrategin och etableringen av affärssamarbeten för att få tillgång till kunder och en säker marknad. I ongoing phase kan användningen av affärsmodelleringsverktyget Flourishing Business Canvas underlätta förståelsen av befintlig BM och stödja idégenerering och affärsmodellering för utvecklingen av en BMfS tillsammans med relevanta intressenter. I post phase används hållbarhetsinriktade BM-prototyper för att stödja nätverkssamarbete vid utvecklingen av BMfS och i skapandet av BCfS som båda syftar till att öka biogaslönsamheten genom att lösa hållbarhetsproblem.

  Avhandlingens resultat bidrar med ny teoretisk kunskap genom att visa hur BMIpfS-ramverket kan användas i organisatoriska förändringar. Dessa resultat visar hur en organisation kan gå ifrån sin befintliga BM till en mer hållbarhetsinriktad BM. Avhandlingen identifierar interna och externa faktorer som kan föranleda initieringen och implementeringen av BMIpfS, och bidrar till en ökad förståelse kring utvecklingen av BMfS genom att visa hur integreringen av hållbarhetsaspekter kan genomföras med hjälp av affärsmodelleringsverktyg som underlättar experimenterande med BM samt initierandet av intressentsamarbete. Dessutom visar avhandlingen hur användningen av BMIpfS-ramverket kan skapa hållbarhetsinriktade BM-prototyper som kan förbättra nätverksbaserat affärsmodellssamarbete med intressenter i värdekedjan för att utveckla BMfS och skapa BCfS.

  De praktiska bidragen från doktorsavhandlingen framhåller användbarheten av BMIpfS-ramverket  för gårdsbaserad biogas. Med BMIpfS-ramverket presenterar avhandlingen ett strukturerat tillvägagångssätt som företagare kan följa för att initiera och genomföra hållbarhetsinriktade förändringar av befintlig BM. Företagare som avser förbättra biogasens lönsamhet genom hållbarhet bör börja med att förändra affärsinfrastrukturen (identifiering och interaktion med nyckelpartners) och kundgränssnittet (relationer, distributionskanaler och kundsegment) i befintlig BM.

  Avhandlingen konkluderar att biogasproducerade lantbruksföretag som avser förbättra lönsamheten bör initiera och implementera en BMIpfS som kan skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde. Överväganden kring, och interaktioner med, intressenter är av central betydelse i alla tre faser av BMIpfS. I BMIpfS kan hållbara affärsmodelleringsverktyg och utvecklingen av affärsmodellsprotoyper användas för att underlätta inkrementella och hållbarhetsinriktade förändringar av företagens befintliga BM. Användningen av BMIpfS-ramverket för att främja utveckling och implementering av BMfS i biogasbranschen kan spela en viktig roll för att öka biogasproducenters betydelse i ett framtida förnybart och hållbart energisystem, liksom dess bidrag till den cirkulära ekonomin.

 • Disputation: 2019-11-08 09:00 Konferenscentrum, Aulan, Sunderby Sjukhus, Luleå
  Sawalha, Sami
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Chronic obstructive pulmonary disease: clinical phenotyping, mortality and causes of death2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Introduktion

  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som förekommer hos cirka 10% i den vuxna befolkningen. Förekomsten (prevalensen) varierar dock och är framförallt beroende av ålder och rökning. Underdiagnostiken av KOL är betydande och är relaterad till sjukdomens svårighetsgrad. Upp till 70 % av dem med KOL är inte identifierade inom hälso- och sjukvården. Även feldiagnostik är vanligt, nästan lika vanlig som underdiagnostik. Personer med lindrig till måttligt svår KOL är särskild sårbara för under- och feldiagnostik. Det förefaller finnas betydelsefulla könsskillnader vad gäller känslighet för riskfaktorer som rökning samt kliniska sjukdomsuttryck och prognos vid KOL. Det krävs lungfunktionsmätning (spirometri) efter luftrörsvidgande läkemedel (bronkdilatation (BD)) för att påvisa kvarstående luftrörsförträngning (luftvägsobstruktion) vid diagnostik av KOL. Spirometri görs i allt för liten omfattning hos personer med misstänkt KOL, och vid undersökning med spirometri, det är inte ovanlig att den genomförs utan luftrörsvidgande mediciner. Det krävs mer än enbart spirometri för korrekt handläggning (utredning och behandling) av personer med KOL. Kliniska sjukdomsuttryck (fenotyper), baserade på spirometri och kliniska uppgifter om exempelvis luftvägssymtom och uppgift om försämringsperioder (exacerbationer) kan underlätta bedömning av KOL och tillämpning av individualiserad handläggning vid KOL. Enkel klinisk fenotypning skulle vara tillämpningsbar i det daglig kliniska arbetet. Samsjuklighet (komorbiditeter) är vanliga vid KOL och bland dem är hjärt- och kärlsjukdomar vanligast. Komorbiditet bidrar förmodligen till den ökade dödligheten som har observerats hos personer med KOL, men det är oklart vilken betydelse komorbiditeter har för mortalitet framförallt bland personer med lindrig och måttligt svår KOL samt vilka som är de vanligaste dödsorsakerna.

  Syfte

  Det övergripande syftet med denna avhandling var att identifiera och karakterisera kliniska fenotyper av KOL i en befolkningsbaserad studie med hjälp av spirometri och enkla kliniska uppgifter såsom förekomst av luftvägssymtom, exacerbationer och komorbiditet, samt värdera deras betydelse i relation till mortalitet och dödsorsaker. 

  Metod

  Avhandlingen utgår från en befolkningsstudie i norra Sverige där en långtidsuppföljning av personer med och utan KOL pågår inom ramen för det epidemiologiska forskningsprogrammet Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten  (OLIN) studierna; OLINs KOL-studie. Efter kliniska undersökningar av populationsbaserade kohorter under åren 2002-2004 identifierades alla (n=993) individer med luftvägsobstruktion (FEV1/VC <0.70) tillsammans med lika många ålders- och könsmatchade referenspersoner utan luftvägsobstruktion, totalt n=1986. Tvärsnittsdata från undersökningstillfället vid rekryteringen under åren 2002-04 har använts i samtliga fyra delarbeten, tillsammans med mortalitets data från Skatteverkets folkbokföringsregister. Dödsorsakuppgifter har erhållits från Socialstyrelsens dödsorsaksregister för alla som avlidit fram till den 31 december 2015. Följande spirometriska grupper har identifierats; delarbete I: Ej KOL (FEV1/VC≥0,70); KOL (pre-BD FEV1/VC<0,70), delarbete II: Icke obstruktiv; obstruktiv före men inte efter BD (pre- not post BD obstruktiv); KOL (post-BD FEV1/VC<0.70), delarbete III: Normal lungfunktion (NLF, FEV1/VC≥ 0,70 & FVC≥80% av förväntat värde), KOL (post-BD FEV1/VC<0,70) och KOL enligt Lower limit of normal (KOL enligt LLN; femte percentilen av normalvärde för post-BD FEV1/VC<0,70), delarbete IV: NLF och KOL definierat som i delarbete III, Restriktivt spirometriskt mönster (RSP, FEV1/VC≥0,70 & FVC<80% av förväntat värde). KOL-studien och inhämtande av uppgifter om dödsorsaker från dödsorsaksregistret är godkända av den Etiska kommittén vid Umeå universitet. 

  Resultat

  Delarbete I: Produktiv hosta var mer vanlig förekommande bland personer med KOL än bland dem som inte hade KOL, och framförallt bland män. Produktiv hosta ökade risken för exacerbationer hos både personer med och utan KOL och i båda könen.  Produktiv hosta var även förknippat med sämre överlevnad bland både dem med och utan KOL.

  Den ökade risken för död (HR;95%CI) bland dem med KOL och produktiv hosta jämfört med dem utan KOL och utan produktiv hosta, kvarstod oberoende av kön, ålder, rökvanor och förekomst av hjärtsjukdom (1,48;1,13-1,94). Den förhöjda risken var signifikant bland män med KOL (1,63;1,17–2,26), men inte bland kvinnor med KOL (1,23;0,76–1,99).  

  Delarbete II: Spirometri utan bronkodilatation medför att varje fjärde person fel-klassificeras som obstruktiv. Personer med luftvägsobstruktion före men inte efter BD kunde inte skiljas från personer med KOL, vad gäller förekomsten av några luftvägssymtom, astmadiagnos före 40 års ålder, exacerbationer och förekomsten av komorbiditeter. Dock hade de hade bättre överlevnad i jämförelse med dem med KOL och överlevnaden var på samma nivå som hos dem utan KOL. De med KOL hade 24 % ökad risk för död, jämfört med dem utan KOL, oberoende av ålder, kön, rökvanor, BMI och komorbiditet och detta riskmönster var likartat bland män och kvinnor.  

  Delarbete III: Hjärtkärlsjukdomar var en större riskfaktor för död bland kvinnor, trots att de var mer vanligt förekommande bland män. Ångest/depression var vanligare hos kvinnor än hos män i alla spirometriska grupper, men det var en lika stark riskfaktor för död bland män och kvinnor. Män hade dock genomgående sämre överlevnad än kvinnor i alla spirometriska grupper. Mönstret var likartat också när KOL definierades enlig LLN-kriterierna.  

  Delarbete IV: Hjärtkärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken i alla spirometriska grupper, NLF, RSP och KOL, följt av cancersjukdomar. Personer med KOL och RSP hade en likartad och ökad mortalitet, jämfört med dem i NLF-gruppen. Personer med RSP och KOL hade en ökad risk för att dö av sjukdomar i andningsorganen jämfört med dem i NLF-gruppen, oberoende av ålder, kön, rökvanor och BMI. De med KOL och RSP hade också en ökad risk för död i hjärtkärlsjukdomar där dock riskökningen för dem i RSP inte nådde statistisk signifikans. Risk att dö till följd av cancersjukdomar var lika stor i alla spirometriska grupper. I analyser genomförda separat bland män och kvinnor var mönstren likartade. 

  Slutsatser

  Enkla kliniska uppgifter om luftvägssymptom, exacerbationer och komorbiditet kan tillsammans med spirometri användas vid klinisk fenotypning av prognostisk betydelse hos män och kvinnor med KOL.

  Produktiv hosta ökade risken för exacerbationer hos män och kvinnor, både med och utan KOL.  Den största risken för exacerbationer och död observerades hos personer med samtidig KOL och produktiv hosta.

  Spirometri utan bronkodilatation orsakade en betydande felklassificering av KOL. Uppgift om luftvägssymtom, exacerbationer och komorbiditet kan inte ersätta spirometri efter bronkodilatation för att ställa rätt diagnos. Dessutom har rätt diagnos prognostiskt betydelse, då endast de med KOL hade en ökad risk för död jämfört med dem utan KOL.

  Trots att hjärtkärlsjukdomar var mindre vanliga bland kvinnor än bland män, föreföll de vara en starkare riskfaktor för död bland kvinnor. Ångest/depression var vanligare bland kvinnor än bland män, men ökade risken för död likvärdigt i båda könen. Hjärtkärlsjukdomar och cancer var de vanligaste dödsorsakerna i alla spirometriska grupper. Personer med RSP och KOL hade en likvärdig och högre mortalitet än dem med NLF. Resultaten indikerar att de med KOL och RSP hade en ökad risk för död av hjärtkärlsjukdomar och sjukdomar av andningsorganen jämfört med NLF, medan risken att dö av cancer var densamma i alla grupperna.

   

   

   

   

 • Disputation: 2019-11-08 09:00 N410, Naturvetarhuset, Umeå
  Nyberg, Markus
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
  My first-passage: target search in physics and biology2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Random walks and diffusing particles have been a corner stone in modelling the random motion of a varying quantity with applications spanning over many research fields. And in most of the applications one can ask a question related to when something happened for the first time. That is, a first-passage problem. Typical examples include chemical reactions which can not happen until the constituents meet for the first time, a neuron firing when a fluctuating voltage exceeds a threshold value and the triggering of buy/sell orders of a stock option. The applications are many, which is why first-passage problems have attracted researchers for a long time, and will keep doing so. In this thesis we analyse first-passage problems analytically.

  A stochastic system can always be simulated, so why bother with analytical solutions? Well, there are many system where the first passage is improbable in a reasonable time. Simulating those systems with high precision is hard to do efficiently. But evaluating an analytical expression happens in a heart beat. The only problem is that the first-passage problem is tricky to solve as soon as you take a small step away from the trivial ones. Consequently, many first-passage problems are still unsolved.

  In this thesis, we derive approximate solutions to first-passage related problems for a random walker and a diffusing particle bounded in a potential, which the current methods are unable to handle. We also study a continuous-time random walker on a network and solve the corresponding first-passage problem exactly in way that has not been done before. These results give access to a new set of analytical tools that can be used to solve a broad class of first-passage problems.

 • Disputation: 2019-11-07 09:00 KBF301-Stora Fokusrummet-KBC, Umeå
  Javadi, Ala
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för molekylärbiologi (Medicinska fakulteten).
  Filament assembly and structural studies of intermediate filament like protein, FilP, in Streptomyces coelicolor2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The cytoskeleton, known as intracellular connected filaments, has a prominent role in cellular behavior, motility, and stability. The following three major types of polymers have been characterized as cytoskeleton in eukaryotes: microtubules that are 25 nm in diameter, actin filaments that are 7 nm in diameter, and intermediate filaments (IF) that are 10 nm in diameter. IFs, unlike actin and microtubules, are not polarized and do not facilitate the directional movement of molecular motors. Further, IF assembly is different from that of actin and tubulin because they are independent of cofactors and they undergo instant self-assembly based on hydrophobic interactions.

  Cytoskeleton proteins were initially thought to be unique to eukaryotic cells, but we now know that all three cytoskeleton types have bacterial counterparts. Bacterial cytoskeleton is a novel field and it is less characterized than the eukaryotic cytoskeleton. The IF subfamily in bacteria are called IF-like proteins because of the lack of conserved sequences. FilP is a bacterial IF-like protein that is localized to the sub-apical area of Streptomyces coelicolor hyphae tips. Moreover, FilP forms two distinct structures in vitro, as follows: 1) filaments in branching bundles with a repetitive striation pattern of 60 nm intervals between the repeats; and 2) an interconnected hexagonal meshwork, which has a three-dimensional morphology with the same 60 nm unit. There have been several studies on different IF-like proteins from different bacterial species; however, there are no studies that have investigated their assembly mechanism or atomic resolution of their structures before this study.

  We present the first filament assembly model of an IF-like protein. The hierarchical stages of filament assembly were characterized and analyzed by utilizing physiological effects of different buffer systems. The basic building block was characterized by a single particle classification, revealing the length of primary coiled-coil unit. The following steps of protofilament assembly and filament bundling were revealed using negative-staining electron microscopy together with solubility assay and cryo-electron tomography. We demonstrated similarities and differences of FilP filamentation to eukaryotic IF lamin, because they both showed filaments with similar morphology in in vitro conditions. In a cytoplasm-mimicking buffer (Polymix), FilP proteins form hexagonal meshworks. By subjecting FilP to the ion components of the Polymix buffer, we found that K+ and Na+ triggered FilP meshwork formation and increased its solubility.

  Guided by the in vitro assembly studies of FilP we crystallized the FilP amino acid (aa) 184–288 fragment, which is a tailless construct containing the C-terminal coiled-coil domain of the FilP rod domain to 2.3 Å resolution. The crystal structure of the 184–288 fragment revealed that the C-terminus of FilP rod domain is composed of one single coiled-coil. Arrangement of the crystal indicated the formation of parallel homo-dimers and dissociation of the homo-dimers at the C-terminus, forming an open and fork-like structure. Further, the fork-like structure facilitates the end-to-end association of homodimers. These experiments were complimented by testing constructs containing different coiled-coil domains for in vitro filament assembly and their in vivo capability to restore the FilP phenotype ΔfilP S. coelicolor. Based on these findings, we showed a model for the in vitro FilP filament formation.

  We have shown that FilP, like its orthologous in other Streptomyces species, has cellulose affinity. Investigation of cellulose affinity of other IF-like proteins and eukaryotic IF protein such as lamin showed that cellulose binding of certain coiled-coil domains is an intrinsic property of all the tested IF and IF-like proteins and thereby adds IF coiled-coil domains to the list of carbohydrate binding motifs. Building upon this, coiled-coil domains of FilP can be utilized to purify recombinant fusion proteins from S. coelicolor and Escherichia coli lysates. We used truncated constructs of FilP to find the coiled-coil domains with the highest affinity for cellulose, which can be used as a cellulose affinity tag.

 • Szkalej, Kacper
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Enabling Access to Digital Content2019Ingår i: EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2019, s. 81-106Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper describes and critically evaluates the Cross-Border Portability Regulation (2017/1128) with reference to its scope and intended purpose. The paper shows that although the Regulation can be regarded as a first of its kind consumer copyright law-type of instrument taking as its point of departure difficulties with accessing legal content, the Regulation, having been hastily adopted in the shadow of negotiations preceding the adoption of the DSM Directive, leaves a number of crucial issues unanswered, such as whether it in fact applies to other types of access to digital content than subscription-based access such as streaming services. The paper is a contribution to EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights (Kluwer Law International, 2019) intended to be accessible to a wider audience and is based on the author's ongoing research.

 • Johannesson, Livia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Qvist, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Ett megaprojekt tar form: Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultat från en studie av processerna bakom beslutet om att bygga Nya Karolinska Solna och fokuserar därmed på perioden från initiering och inledande planering av NKS-projektet fram till det formella beslutet togs 2008. Det empiriska material som ligger till grund för undersökningen består av policydokument och semistrukturerade intervjuer med 17 nyckelpersoner som haft insyn i processen under de tidiga skedena. Studien visar att det vid millennieskiftet öppnades ett ”möjlighetsfönster” på den landstingspolitiska dagordningen för att bygga ett nytt universitetssjukhus. Detta skedde genom att kostnaderna för de omfattande renoveringsbehoven på Karolinska universitetssjukhuset i Solna blev kända. Ledande landstingspolitiker lanserade då ett koncept med inriktning mot ett litet, högspecialiserat, forskningsdrivet, flexibelt universitetssjukhus i närhet till Karolinska Institutet. Förutom renoveringsbehoven knöt lösningskonceptet an till två andra aktuella problembilder vid tiden. Den första handlade om en styrningsproblematik mellan landstinget och Karolinska sjukhuset där ledningen inom landstinget uppfattade att Karolinska sjukhuset under lång tid hade expanderat okontrollerat. Den andra handlade om excellensforskning och formulerades som att Stockholm hade förlorat i konkurrenskraft inom den medicinska forskningen. Under hela den studerade perioden har det på politisk nivå funnits en betydande samsyn kring lösningskonceptet och inriktningen låses fast redan i uppstartsfasen och ligger sedan fast hela vägen till beslut. Vidare visar undersökningen att den tidiga planeringen av NKS präglades av en prioritering av handlingskraft framför bred förankring av de centrala delarna i konceptet. Detta innebar inte att det saknades tillfällen till dialog och involvering av intressenter. Tvärtom kännetecknas betydande delar av processen av att det på olika sätt öppnades upp för deltagande och aktörssamverkan. Detta deltagande skedde dock utifrån strategiska överväganden vad gäller vilka aktörer som bjöds in och i vilken roll de hade mandat att påverka. Sammanfattningsvis pekar rapporten på tre huvudsakliga lärdomar kring organiseringen av de tidiga planeringsskedena för att utveckla förmågan att planera stora projekt i framtiden. De handlar om vikten av att inte låsa fast de konceptuella ramarna för ett projekt på ett för tidigt stadium, att bjuda in till dialog med berörda grupper för att skapa legitimitet för projektet och att dessa öppningar för dialog organiseras på ett ändamålsenligt sätt.

 • Maxén, Maria
  Nordiska museet.
  Leka blindbock2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 214-237Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Hartig, Kajsa
  Nordiska museet.
  Digital kompetens och livslångt lärande2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 208-213Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Barker, Dean
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Nyberg, Gunn
  Department of Sport and Health Science, University of Dalarna, Falun, Sweden.
  Larsson, Håkan
  The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Stockholm, Sweden.
  Joy, fear and resignation: Investigating emotions in physical education using a symbolic interactionist approach2019Ingår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Emotional dimensions of physical education have garnered attention fromscholars in the last two decades. Many scholars claim that emotionssignificantly affect learning and that positive emotions such as joy andpleasure are necessary for continued participation in movementactivities beyond the classroom. Much of the existing literature,however, is based on the idea that emotions comprise internal mentalstates that are retrospectively oriented. In the current paper, we workwith alternative principles that can create new understandings of theaffective dimensions of PE and specifically, movement learning. We drawon symbolic interactionist principles, framing emotions as multimodalcommunicative resources that are performed in social contexts. Fromthis perspective, we demonstrate how emotions: (1) can be investigatedas part of the production of broader sequences of pedagogical actionand (2) relate to issues of knowledge, identity and authority. We presentobservational material generated with PE teacher education students asthey develop movement capability. We focus on three interactionalepisodes in which fear, joy and resignation are performed by studentsinteracting with either peers or an observing researcher. In each case,we demonstrate how emotions: affiliate or dis-affiliate the actor with themovement knowledge in focus, index an institutionally recognizableidentity and influence the subsequent actions of the participants in theinteractional sequence. The key thesis developed in the paper is that assymbolic resources, emotions have important consequences for actorswithin movement learning environments. The paper is concluded withreflections on the implications of the approach for practitioners alongwith a consideration of questions in need of further scientific attention.

 • Richette, Christian
  Nordiska museet.
  Petank: ett boulespel med anor2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 198-207Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Günther, Karin
  Starwarslego och cowboybratz: om leksaker, kön och ålder2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 174-197Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Nord, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB).
  Dennhag, Nils
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM).
  Tydinger, Hanna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB).
  von Hofsten, Jonas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB).
  The zebrafish HGF receptor met controls migration of myogenic progenitor cells in appendicular development2019Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, nr 7, artikel-id e0219259Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The hepatocyte growth factor receptor C-met plays an important role in cellular migration, which is crucial for many developmental processes as well as for cancer cell metastasis. Cmet has been linked to the development of mammalian appendicular muscle, which are derived from migrating muscle progenitor cells (MMPs) from within the somite. Mammalian limbs are homologous to the teleost pectoral and pelvic fins. In this study we used Crispr/Cas9 to mutate the zebrafish met gene and found that the MMP derived musculature of the paired appendages was severely affected. The mutation resulted in a reduced muscle fibre number, in particular in the pectoral abductor, and in a disturbed pectoral fin function. Other MMP derived muscles, such as the sternohyoid muscle and posterior hypaxial muscle were also affected in met mutants. This indicates that the role of met in MMP function and appendicular myogenesis is conserved within vertebrates.

 • Nemati, Farhang
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik. Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Resource Sharing in Real-Time Systems on Multiprocessors2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In recent years multiprocessor architectures have become mainstream, and multi-core processors are found in products ranging from small portable cell phones to large computer servers. In parallel, research on real-time systems has mainly focused on traditional single-core processors. Hence, in order for real-time systems to fully leverage on the extra capacity offered by new multi-core processors, new design techniques, scheduling approaches, and real-time analysis methods have to be developed.

  In the multi-core and multiprocessor domain there are mainly two scheduling approaches, global and partitioned scheduling. Under global scheduling each task can execute on any processor at any time while under partitioned scheduling tasks are statically allocated to processors and migration of tasks among processors is not allowed. Besides simplicity and efficiency of partitioned scheduling protocols, existing scheduling and synchronization techniques developed for single-core processor platforms can more easily be extended to partitioned scheduling. This also simplifies migration of existing systems to multi-cores. An important issue related to partitioned scheduling is the distribution of tasks among the processors, which is a bin-packing problem.

  In this thesis we propose a blocking-aware partitioning heuristic algorithm to distribute tasks onto the processors of a multi-core architecture. The objective of the proposed algorithm is to decrease the blocking overhead of tasks, which reduces the total utilization and has the potential to reduce the number of required processors.

  In industrial embedded software systems, large and complex systems are usually divided into several components (applications) each of which is developed independently without knowledge of each other, and potentially in parallel. However, the applications may share mutually exclusive resources when they co-execute on a multi-core platform which introduce a challenge for the techniques needed to ensure predictability. In this thesis we have proposed a new synchronization protocol for handling mutually exclusive resources shared among real-time applications on a multi-core platform. The schedulability analysis of each application is performed in isolation and parallel and the requirements of each application with respect to the resources it may share are included in an interface. The protocol did not originally consider any priorities among the applications. We have proposed an additional version of the protocol which grants access to resources based on priorities assigned to the applications. We have also proposed an optimal priority assignment algorithm to assign unique priorities to the applications sharing resources. Our evaluations confirm that the protocol together with the priority assignment algorithm outperforms existing alternatives in most cases.

  In the proposed synchronization protocol each application is assumed to be allocated on one dedicated core. However, in this thesis we have further extended the synchronization protocol to be applicable for applications allocated on multiple dedicated cores of a multi-core platform. Furthermore, we have shown how to efficiently calculate the resource hold times of resources for applications. The resource hold time of a resource for an application is the maximum duration of time that the application may lock the resource whenever it requests the resource. Finally, the thesis discusses and proposes directions for future work.

 • Nemati, Farhang
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Partitioned Scheduling of Real-Time Tasks on Multi-core Platforms2010Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In recent years multiprocessor architectures have become mainstream, and multi-core processors are found in products ranging from small portable cell phones to large computer servers. In parallel, research on real-time systems has mainly focused on traditional single-core processors. Hence, in order for real-time systems to fully leverage on the extra capacity offered by new multi-core processors, new design techniques, scheduling approaches, and real-time analysis methods have to be developed.

  In the multi-core and multiprocessor domain there are mainly two scheduling approaches, global and partitioned scheduling. Under global scheduling each task can execute on any processor at any time while under partitioned scheduling tasks are statically allocated to processors and migration of tasks among processors is not allowed. Besides simplicity and efficiency of partitioned scheduling protocols, existing scheduling and synchronization methods developed for single-core processor platforms can more easily be extended to partitioned scheduling. This also simplifies migration of existing systems to multi-cores. An important issue related to partitioned scheduling is distribution of tasks among processors which is a bin-packing problem.

  In this thesis we propose a partitioning framework for distributing tasks on the processors of multi-core platforms. Depending on the type of performance we desire to achieve, the framework may distribute a task set differently, e.g., in an application in which tasks process huge amounts of data the goal of the framework may be to decrease cache misses.Furthermore, we propose a blocking-aware partitioning heuristic algorithm to distribute tasks onto the processors of a multi-core architecture. The objective of the proposed algorithm is to decrease blocking overhead of tasks which reduces the total utilization and has the potential to reduce the number of required processors.Finally, we have implemented a tool to facilitate evaluation and comparison of different multiprocessor scheduling and synchronization approaches, as well as different partitioning heuristics. We have applied the tool in the evaluation of several partitioning heuristic algorithms, and the tool is flexible to which any new scheduling or synchronization protocol as well as any new partitioning heuristic can easily be added.

 • Goodyear, Victoria A.
  et al.
  School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, UK.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  #Gymlad: young boys learning processes and health-related social media2019Ingår i: Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, ISSN 2159-676X, E-ISSN 2159-6778Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent systematic reviews identify that the factors mediating and/or moderating the relationship between social media and health outcomes are sparse. There have also been few attempts to analyse gender specific uses of social media. This paper investigated young boys health-related learning in relation to social media. Data were generated from class activities and interviews and from a large data set that included 1346 young people. The approach to the empirical data adopted was Practical Epistemology Analysis (PEA). The findings reveal two main purposes of young boys engagement with social media: (i) communicating with friends, and (ii) accessing health-related information. Irony and humour were central learning mechanisms used by young boys to participate within health-related social media, and in a way that enabled them to engage with, uphold, and handle health discourses associated with masculinity – such as being ripped – without fear of ‘literal’ peer ridicule and within a context of acceptable ‘banter’. There was evidence that young people were critical users and generators of social media, who were clearly thinking through what they see, do, and use online. Hence, this paper provides a fresh evidence-based perspective on the potentially positive role of social media as a health-related learning resource. PEA is illustrated as a new methodological approach for investigating learning in the context of social media. The evidence generated can be used to inform future evaluations of social media use, the design of educative support for young people, and guidance and training for key stakeholders.

 • Disputation: 2019-11-08 10:15 2446, Uppsala
  Kruchinina, Anastasia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Tillämpad beräkningsvetenskap.
  Efficient Density Matrix Methods for Large Scale Electronic Structure Calculations2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Efficient and accurate methods for computing the density matrix are necessary to be able to perform large scale electronic structure calculations. For sufficiently sparse matrices, the computational cost of recursive polynomial expansions to construct the density matrix scales linearly with increasing system size. In this work, parameterless stopping criteria for recursive polynomial expansions are developed. The proposed stopping criteria automatically adapt to a change in the requested accuracy, perform at almost no additional cost and do not require any user-defined tolerances.

  Compared to the traditional diagonalization approach, in linear scaling methods molecular orbitals are not readily available. In this work, the interior eigenvalue problem for the Fock/Kohn-Sham matrix is coupled to the recursive polynomial expansions. The idea is to view the polynomial, obtained in the recursive expansion, as an eigenvalue filter, giving large separation between eigenvalues of interest. An efficient method for computation of homo and lumo eigenvectors is developed. Moreover, a method for computation of multiple eigenvectors around the homo-lumo gap is implemented and evaluated.

  An original method for inverse factorization of Hermitian positive definite matrices is developed in this work. Novel theoretical tools for analysis of the decay properties of matrix element magnitude in electronic structure calculations are proposed. Of particular interest is an inverse factor of the basis set overlap matrix required for the density matrix construction. It is shown that the proposed inverse factorization algorithm drastically reduces the communication cost compared to state-of-the-art methods.

  To perform large scale numerical tests, most of the proposed methods are implemented in the quantum chemistry program Ergo, also presented in this thesis. The recursive polynomial expansion in Ergo is parallelized using the Chunks and Tasks matrix library. It is shown that the communication cost per process of the recursive polynomial expansion implementation tends to a constant in a weak scaling setting.

 • Papazian, Stefano
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysiologisk botanik. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå Plant Science Centre (UPSC).
  Girdwood, Tristan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysiologisk botanik. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå Plant Science Centre (UPSC).
  Wessels, Bernard A.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysiologisk botanik. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå Plant Science Centre (UPSC).
  Poelman, Erik H.
  Dicke, Marcel
  Moritz, Thomas
  Albrectsen, Benedicte R.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysiologisk botanik. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå Plant Science Centre (UPSC).
  Leaf metabolic signatures induced by real and simulated herbivory in black mustard (Brassica nigra)2019Ingår i: Metabolomics, ISSN 1573-3882, E-ISSN 1573-3890, Vol. 15, nr 10, artikel-id 130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction The oxylipin methyl jasmonate (MeJA) is a plant hormone active in response signalling and defence against herbivores. Although MeJA is applied experimentally to mimic herbivory and induce plant defences, its downstream effects on the plant metabolome are largely uncharacterized, especially in the context of primary growth and tissue-specificity of the response. Objectives We investigated the effects of MeJA-simulated and real caterpillar herbivory on the foliar metabolome of the wild plant Brassica nigra and monitored the herbivore-induced responses in relation to leaf ontogeny. Methods As single or multiple herbivory treatments, MeJA- and mock-sprayed plants were consecutively exposed to caterpillars or left untreated. Gas chromatography (GC) and liquid chromatography (LC) time-of-flight mass-spectrometry (TOF-MS) were combined to analyse foliar compounds, including central primary and specialized defensive plant metabolites. Results Plant responses were stronger in young leaves, which simultaneously induced higher chlorophyll levels. Both MeJA and caterpillar herbivory induced similar, but not identical, accumulation of tricarboxylic acids (TCAs), glucosinolates (GSLs) and phenylpropanoids (PPs), but only caterpillar feeding led to depletion of amino acids. MeJA followed by caterpillars caused higher induction of defence compounds, including a three-fold increase in the major defence compound allyl-GSL (sinigrin). When feeding on MeJA-treated plants, caterpillars gained less weight indicative of the reduced host-plant quality and enhanced resistance. Conclusions The metabolomics approach showed that plant responses induced by herbivory extend beyond the regulation of defence metabolism and are tightly modulated throughout leaf development. This leads to a new understanding of the plant metabolic potential that can be exploited for future plant protection strategies.

 • Mofors, J.
  et al.
  Holmqvist, M.
  Westermark, L.
  Björk, A.
  Kvarnström, M.
  Forsblad-d'Elia, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Reumatologi.
  Bucher, S. Magnusson
  Eriksson, P.
  Theander, E.
  Mandl, T.
  Wahren-Herlenius, M.
  Nordmark, G.
  Concomitant Ro/SSA and La/SSB antibodies are biomarkers for the risk of venous thromboembolism and cerebral infarction in primary Sjögren's syndrome2019Ingår i: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 286, nr 4, s. 458-468Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: To assess the risk of incident cardiovascular disease in patients with primary Sjögren's syndrome, overall and stratified by Ro/SSA and La/SSB autoantibody status.

  Methods: A cohort of patients with primary Sjögren's syndrome in Sweden (n = 960) and matched controls from the general population (n = 9035) were included, and data extracted from the National Patient Register to identify events of myocardial infarction, cerebral infarction and venous thromboembolism. Hazard ratios were estimated using cox proportional hazard regressions.

  Results: During a median follow‐up of 9.5 years, the overall hazard ratio (HR) was 1.6 (95% CI 1.2–2.1) for myocardial infarction, 1.2 (95% CI 0.9–1.7) for cerebral infarction and 2.1 (95% CI 1.6–2.9) for venous thromboembolism. Patients positive for both Ro/SSA and La/SSB autoantibodies had a substantially higher risk of cerebral infarction (HR 1.7, 95% CI 1.0–2.9) and venous thromboembolism (HR 3.1, 95% CI 1.9–4.8) than the general population. These risks were not significantly increased in Ro/SSA‐ and La/SSB‐negative patients. Among autoantibody‐positive patients, the highest HR of cerebral infarction was seen after ≥10 years disease duration (HR 2.8, 95% CI 1.4–5.4), while the HR for venous thromboembolism was highest 0–5 years after disease diagnosis (HR 4.7, 95% CI 2.3–9.3) and remained high throughout disease duration.

  Conclusions: Primary Sjögren's syndrome is associated with a markedly increased risk of cardiovascular disease and the presence of Ro/SSA and La/SSB autoantibodies identify the subgroup of patients carrying the highest risk. These findings suggest that monitoring and prevention of cardiovascular disease in this patient group should be considered.

 • Gouveia-Figueira, Sandra C.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap. Clinical Chemistry, Region Västerbotten.
  Danielsson, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Fowler, Christopher J
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap.
  Changes in Proportions of Linoleic Acid-derived Oxylipins in Oral Lichen Planus2019Ingår i: Acta Dermato-Venereologica, ISSN 0001-5555, E-ISSN 1651-2057, Vol. 99, nr 11, s. 1051-1052Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Uhlin, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Crevani, Lucia
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Is e-leadership development enlightening?: Handling fragmentation by making leadership algorithmic2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Engfeldt, Malin
  et al.
  Isaksson, Marléne
  Glas, Bo
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Dermatologi och venereologi.
  Hagvall, Lina
  Löfnertz Petersson, Anna
  Matura, Mihály
  Stenberg, Berndt
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Dermatologi och venereologi.
  Svedman, Cecilia
  Bruze, Magnus
  Patch Testing with a New Composition of Mercapto Mix: A Multi-centre Study by the Swedish Contact Dermatitis Research Group2019Ingår i: Acta Dermato-Venereologica, ISSN 0001-5555, E-ISSN 1651-2057, Vol. 99, nr 11, s. 960-963Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated whether more patients with contact allergies were detected by patch testing with mercapto mix with a higher concentration of 2-mercaptobenzothiazolinone (MBT) than the commonly used mercapto mix. A total of 3,143 dermatitis patients in 5 Swedish dermatology departments were patch-tested with 3 mercapto test preparations: MBT 2.0% petrolatum (pet.); mercapto mix 2.0% pet.; and mercapto mix 3.5% pet. Positive reactions to these mercapto mixes varied between 0-0.50%, 0-0.93%, and 0-1.4%, respectively, in the 5 centres. Numerically, mercapto mix 3.5% pet. detected all positive patients and more patch-test positive patients than did the 2 other substances, but the difference was not statistically significant. The authors recommend replacing mercapto mix 2.0% pet. in the Swedish baseline series with mercapto mix 3.5% pet., since the latter also detected those patients who would have been missed because MBT 2.0% is not included in the Swedish baseline series.

 • Teng, Penghua
  et al.
  Resources, Energy & Infrastructure, Royal Institute of Technology, 10044 Stockholm, Sweden.
  Yang, James
  Concrete Structures, Royal Institute of Technology, 10044 Stockholm, Sweden, jamesya@kth.se. Vattenfall AB, R&D Hydraulic Laboratory, 81426 Älvkarleby, Sweden..
  Xie, Qiancheng
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Strömningslära och experimentell mekanik.
  Improving Energy Dissipation of a Spillway with Structural Modifications2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Bilal, Ahmed
  et al.
  College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai University, Nanjing, China.
  Xie, Qiancheng
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Strömningslära och experimentell mekanik.
  The Numerical Study of Open Channel Junctions with Extreme Confluence Angles for Surface Flow without Wall Roughness2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Xie, Qiancheng
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Strömningslära och experimentell mekanik.
  Joshi, Ishwar
  Hydro Lab, 21093 Lalitpur, Nepal.
  Yang, James
  Concrete Structures, Royal Institute of Technology, 10044 Stockholm, Sweden.Vattenfall AB, R&D Hydraulic Laboratory, 81426 Älvkarleby, Sweden..
  River-Bed Down-Cutting Equilibrium of a Reach on Yangtze River2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Raza, Tahira
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Hurtig, Kjell
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Asala, Gbenga
  University of Manitoba, Department of Mechanical Engineering, Winnipeg, MB R3T 5V6, Canada.
  Andersson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Svensson, Lars-Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Ojo, Olanrewaju Akanbi
  University of Manitoba, Department of Mechanical Engineering, Winnipeg, MB R3T 5V6, Canada.
  Influence of Heat Treatments on Heat Affected Zone Cracking of Gas Tungsten Arc Welded Additive Manufactured Alloy 7182019Ingår i: Metals, Vol. 9, nr 8, artikel-id 881Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The weldability of additive manufactured Alloy 718 was investigated in various heat-treated conditions. The microstructure of the base metal was examined in detail in order to understand the effect of different pre-weld heat treatments; i.e., solution, solution and aging, and hot isostatic pressing. After welding, the variation in total crack lengths, maximum crack length and the total number of cracks in the heat affected zone (HAZ) were used as criteria for the cracking susceptibility of each material condition where wrought Alloy 718 was used as the reference material. Selective laser melting (SLM) manufactured Alloy 718 was susceptible to HAZ cracking in all material conditions. Total crack lengths in HAZ were highest in the SLM as-built condition and lowest in the SLM hot isostatic pressed condition. The cracks that were found in the HAZ of the welded materials consisted of liquation cracks, with eutectic product surrounding the cracks, as well as cracks from which liquation products were absent.

 • Disputation: 2019-11-08 10:00 MB 503, Huddinge
  Rehnlund, Mathilde
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Getting the transport right - for what?: What transport policy can tell us about the construction of sustainability2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här avhandlingen i miljövetenskap handlar om policy för persontransporter i Stockholm, med fokus på hållbarhet.

  Forskning om transportpolicy är ofta tekniskt inriktad, fokuserad på att utvärdera olika verktyg utifrån satta mål eller på att utreda hur olika åtgärder bäst kan implementeras eller mål kan uppnås. Policy hanteras i den typen av studier som ett neutralt och rationellt medel för att lösa befintliga problem.

  I den här avhandlingen studerar jag istället transportsystemet som en sorts styrning som får effekter inte bara på hur vi rör oss, utan också på vilken sorts samhälle vi kan leva i och vilken sorts person vi kan vara i det samhället. Utifrån Carol Bacchi’s ramverk What’s the problem represented to be? (på svenska ungefär Vad representeras problemet vara?) ser jag policy som något som konstruerar, eller representerar, problem genom att föreslå åtgärder. Långt från att se en åtgärd som något neutralt, teknisk eller rationellt, ser jag förslag på åtgärder som förankrade i antaganden om hur världen är och hur världen borde vara. Jag har valt en diskursiv ansats. Det betyder att orden och bilderna i policy skapar mening, men också att själva åtgärderna som föreslås bär och skapar mening. I kapitel 4 beskriver jag mer ingående min syn på policy, diskurs och kritik och hur jag bygger upp mitt teoretiska och metodologiska ramverk.

  I början av min studie ställer jag mig frågorna:

  1. Vilken sorts ’verktyg’ skapas genom policy för transporter i Stockholms stad?
   1. Hur konstrueras transporter, genom förslag på åtgärder och diskurser i policy för persontransporter i Stockholm 2007-2017. Om transport är en lösning, vad är det en lösning på?
   2. Vilka former av samhälle och subjekt skapas av denna konstruktion av transporter och hur relaterar detta till miljöfrågor?
   3. Hur konstrueras hållbarhet i Stockholm stads styrdokument för persontransporter 2007-2017?
    1. Vilken är den explicita konstruktionen av hållbarhet – hur beskrivs och diskuteras hållbarhet?
    2. Vilken är den implicita konstruktionen av hållbarhet, genom de åtgärder som föreslås för transporter medan ’hållbar utveckling’ är ett erkänt mål och ideal?

  I min analys har jag utgått från åtgärder för transporter som presenterats i elva olika styrdokument från Stockholms stad mellan 2007 och 2017. Var och en av dessa åtgärder representerar ett problem: varje ’lösning’ antar en sorts problem, på samma sätt som svaret i Jeopardy antar en särskild fråga. Dessa representerade problem är inte nödvändigtvis desamma som de uttalade problem som diskuteras. I kombination med andra åtgärder kan också en åtgärd representera en annan sorts problem. I kapitel 5 går jag igenom de olika åtgärderna och vad de betyder för sig och i kombination. Till exempel representerar trängselskatten i Stockholm ett problem med för många bilar som inte betalar för sin närvaro innanför trängselskattens gränser. Tillsammans med att trängselskatten vigts åt att finansiera ny infrastruktur, först Förbifart Stockholm och sedan den nya tunnelbanan, representeras dock ett problem med otillräcklig finansiering av infrastruktur – och som en logisk följd ett problem med för lite infrastruktur, det vill säga för lite transportarbete. Den nya tunnelbanan i sig representerar ett problem med för lite kollektivt resande; i kombination med krav på tusentals bostäder där ny tunnelbana dras representeras också ett problem med för lite stadsbebyggelse.

  Sammantaget representerar de åtgärder som föreslås i materialet fyra övergripande slags problem: Utsläpp orsakade av fel teknik; Fel beslut av enskilda trafikanter; För lite transportarbete; För lite stadsutrymme. Var och en av dessa problemrepresentationer stöttas av olika antaganden. Var och en av dessa problemrepresentationer bär också med sig olika effekter: diskursiva, subjektskapande och levda. I kapitel 6–9 går jag igenom antaganden och effekter för varje övergripande representerat problem, ett kapitel för varje problem.

  Jag analyserar antaganden genom att leta efter hierarkier eller motsattsförhållanden (engelska: binaries), kategorier (categories) och koncept eller nyckelord (concepts, keywords). Dessa olika typer av begrepp bidrar på olika sätt till att stötta och ge mening åt problemrepresentationen genom att förenkla en fråga eller koppla ihop den med vissa typer av värden. I materialet är problemrepresentationerna starkt kopplade till en bild av teknik som både problem och lösning (kap. 6), individualisering av ansvaret för miljöfrågor (kap. 7), tilltro till ökande arbetspendling som motor för ekonomisk tillväxt (kap. 8) och en idealisering av staden som lösning.

  I samma kapitel analyserar jag också effekterna av problemrepresentationerna. Diskursiva effekter handlar om vad som kan och vad som inte kan sägas (utan att låta som nonsens) inom ramarna de skapar. För att finna dessa börjar jag med att titta på de antaganden som stöttar representationerna. Jag undersöker också vad som inte problematiseras i problemrepresentationerna: vad som presenteras som oproblematiskt. I materialet bidrar fokuset på individens val och teknik som lösning och problem till att en utesluta en diskussion om strukturer och olika samhällsformer, som möjliga bidragande orsaker eller lösningar. Transporter i sig – särskilt arbetspendling – och kollektivtrafiken avproblematiseras genom fokus på bilars negativa effekter och kollektivtrafikens yteffektivitet. Även om den förra översiktsplanen heter Promenadstaden och möjligheten att bo, arbeta och sköta vardagen till fots ofta nämns, finns det så gott som inga reella förslag för att skapa detta.

  Subjektskapande effekter (engelska, subjectification) handlar om vilka vi som personer – subjekt – kan vara. Vilka roller skapas för oss att fylla, vilken sorts person beskrivs i dokumenten och vem verkar åtgärderna vara till för att styra eller hjälpa? De övergripande problem som representeras i materialet skapar framförallt det arbetspendlande subjektet: vi som personer är framförallt pendlande arbetskraft. Vi kan också vara medvetna eller själviska konsumenter (av olika transportslag, fordon eller bränslen). Den sociala och politiska människan saknas i materialet. Nöjesåkning, lokalt deltagande, de delar av livet som ofta krockar med ’livspusslet’ – dessa aspekter saknas när åtgärder för transporter och staden är inriktade på snabbare men längre transporter.

  Levda effekter är den sammantagna effekten av de praktiska åtgärderna, de diskursiva effekterna och de subjektskapande effekterna. Dessa effekter handlar ofta om människor och våra kroppar, men kan också handla om miljöeffekter. I Stockholm bidrar avproblematiseringen av ’gröna’ bilar till ett ökat tryck på produktionen av ’gröna’ bränslen, vilket bland annat bidrar till avskogning i Skellefteå för en ny batterifabrik. Fokus på ökande transportarbete, i kombination med trycket på nya bostäder, leder till brytning av skogs- och jordbruksmark kring Stockholm, som på Lovö och Järvafältet för Förbifart Stockholm, och i Nacka för nya stationer och bostäder. Skiftet från bevuxen mark till bebyggd mark, i kombination med själva byggarbetet och det ökande transportarbetet, bidrar till ökade koncentrationer av växthusgaser i atmosfären. Skapandet av subjektet som pendlande arbetskraft kommer troligen att förstärka de negativa effekter av pendling som tidigare forskning redan visat. Avsaknaden av förståelse för subjektet som social, politisk och lekande människa gör också att dessa aspekter av våra liv på ett verkligt och negativt sätt försvinner när ’livspusslet’ ska läggas.

  Sammantaget konstrueras transporter som ett verktyg för att försörja näringslivet med arbetskraft och för en ökande stadsbyggnad i och utanför Stockholm (se mer i kap. 11). Hållbarhet konstrueras explicit som beroende av (ibland synonymt med) ekonomisk tillväxt, ett medel som därmed konstrueras som ett överordnat och sårbart ändamål (kap. 10). Enligt denna konstruktion kan ingen hållbarhet skapas utan ekonomisk tillväxt; därför kan negativa effekter på hållbarhetsmarkörer godtas för att främja ekonomisk tillväxt. Implicit konstrueras hållbarhet som urban – se till exempel begreppet ’klimatsmart stad’ (kap. 6) – och staden som särskilt relevant för hållbarhetsmålen. Detta konstruerar samtidigt det som inte är stad som mindre relevant för hållbarhetsmålen, vilket kan leda till att stadens intressen väger tyngre än andra behov. Hållbarhet konstrueras också som synonymt med tillväxt, såväl ekonomisk som urban. Detta leder till att hållbarheten frikopplas från gränser: vare sig det gäller energi- eller resursförbrukning, hur långt staden ska växa, eller hur långt den ekonomiska tillväxten kan upprätthållas. Slutligen konstrueras hållbarhet som en del av individens livspussel. Då hållbarhet görs till en fråga om ’bra’ eller ’dålig’ teknik och subjektet till arbetare och konsument blir hållbarheten en fråga att lösa parallellt med arbete, barnhämtning, mathandling och andra vardagssysslor. Hållbarheten är genom dessa konstruktioner avpolitiserad, gjord till en fråga om ’smarta val’ som inte kräver någon större förändring i vårt sätt att leva. Samtidigt visar rörelsen Fridays for future / Skolstrejk för klimatet ett växande stöd för att göra klimatfrågan just politisk[1] – en fråga för politiker.

  Denna avhandling kommer inte med några svar på hur transporter borde vara för att bli hållbara. Det jag föreslår är ett annat sätt att se på transporter: som en starkt styrande kraft i samhället med konsekvenser inte bara för hur snabbt vi kan åka från punkt A till punkt B, utan för hur vi lever med oss själva, varandra och resten av planeten.

  [1] Paradoxalt, eftersom rörelsen också trycker på att klimatfrågan inte är en fråga om åsikter utan vetenskap.

 • Wittbom, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Sweden.
  Lindell, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Karlsson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Styrning i rollen som samhällsutvecklare: slutrapport från en studie inom Trafikverket2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur stödjer ett internt styrnings- och ledningssystem rollen som samhällsutvecklare? Det är den övergripande forskningsfrågan i vår treåriga studie av Trafikverkets verksamhetsstyrning. För att kunna förstå styrningen i relation till samhällsutvecklarrollen har vi i denna delstudie valt att fokusera på regeringens krav att FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska integreras i alla politikområden genom de ordinarie styrprocesserna.

  Till denna kvalitativa studie med en tolkande ansats har vi hämtat empiri i dokument, intervjuer och observationer vid workshops och seminarier. Studien har pågått samtidigt som myndigheten genomför genomgripande förändringar av sitt interna styrnings- och ledningssystem. Trafikverket inför en ny strategisk inriktning som kommer att påverka verksamhetens förmåga att genomföra sina uppdrag. Vision och verksamhetsidé ligger dock fast och visar att Trafikverket har valt att vidga perspektivet på sitt uppdrag – från samhällsbyggare till samhällsutvecklare:

  "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige."

  En av våra slutsatser är att det är den strategiska styrningen som avgör hur väl samhällsutvecklarrollen kan tillämpas. Det handlar om att arbeta med ett tydligt utifrån-och-in-perspektiv med hjälp av omvärldsanalys och samverkan med olika aktörer på en så kallad adaptiv arena, där de interna förutsättningarna i olika organisationer möter gemensamma externa krav. Effekterna av både det egna arbetet och andra aktörers påverkan fångas då för att utvärdera om det som pågår kan leda till samhällsnytta. Samhällsutvecklarrollen underlättar när det gäller att skapa och upprätthålla goda relationer med andra aktörer. Sådana relationer är väsentliga för att kunna ta väl grundade beslut för samhällsutvecklingen på både kort och lång sikt.

  Samhällsutvecklarrollen gör det möjligt för verksamheten att förses den kompetens som krävs för att kunna vara både byggare och utvecklare av samhället. Men rollen innebär också att styra samverkan med andra organisationer som har kompletterande kompetenser. Samtidigt behöver alla egna tillgängliga resurser användas på ett kostnadseffektivt sätt. Ordning och reda i ekonomin kräver kontroll av kostnadseffektiva, rättssäkra och demokratiska metoder. Effektivitet – särskilt yttre effektivitet – uppnås genom att arbeta strategiskt för att gemensamt med andra skapa ett tillgängligt transportsystem.

  Genom att samtidigt styra utifrån-och-in och inifrån-och-ut finns både öppenheten för nytänkande och kontroll över att tilldelade medel används på ett tillitsfullt sätt. Vi kan också se att valet av det vidare perspektiv som samhällsutvecklarrollen innebär stödjer Trafikverkets förmåga att klara de komplexa uppdrag som regeringen ger dem. Samhällsutvecklarrollen öppnar en adaptiv arena för att hantera omvärldsförändringar på kort och lång sikt med rätt kompetens, nytänkande och innovation. Resultaten visar att det interna styrsystemet främst stödjer den operativa verksamheten medan strategiskt tänkande gynnar samhällsutvecklarrollen och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

 • Gustafsson, Tanja
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The Development and Process Evaluation of the ACTION Study. A Person-centred Communication Intervention Targeting Nursing Staff in Home Care for Older Persons2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Person-centred communication is important to assure the quality of home care services and to promote older persons independence and influence over their lives. Previous research indicates challenges regarding communication between professionals and home care recipients, and how to deliver efficient educational efforts in the home care context. Hitherto, research on design and implementation of this type of intervention is scarce.

  Aims and objectives: To describe the development and process evaluation of an education intervention in person-centred communication for nursing staff (NS) in home care.

  Method: The web-based education consisted of eight modules, including short video based lectures and movies, one group supervision, and reflective assignments. The content was based on previous research of health care communication and person-centred care. Data was collected from multiple sources (web analytics, interviews, evaluation forms, and field notes), before, during and after the implementation, and analysed by a combination of quantitative and qualitative approaches.

  Results: In all, 23 NS participated in the education. Initial analysis indicate that a majority of the participants completed six or more modules. Overall, the content was experienced as relevant and interesting. The flexibility and accessibility of the web-based format was appreciated, as well as the mix of lectures, short movies, reflective assignments and group supervision. Challenges included developing content relevant to work teams with diverse competence levels and individual differences (e.g. age, language, motivation). Furthermore, time constrains and structure of work emerged as barriers for implementing the education, in some cases adding stress and fragmentation to NS´ work.

  Conclusions: This type of intervention seems to be a feasible approach for flexible educations in person-centred communication for NS. Engagement and commitment from managers and team leaders may be key factors in succeeding, with impact on participants´ motivation to fulfil the education.

 • Stolpe, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Höst, Gunnar
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Kemi för alla - Bidrag från konferensen i Stockholm 1-2 oktober 2018, arrangerad av KRC2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att detta ska ske behöver forskare och verksamma lärare kommunicera på flera olika sätt. Konferensen ”Kemi för alla” och denna skrift är ett bidrag till denna kommunikation.

  Under år 2017 kontaktade NATDID Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och undrade om det fanns intresse för att tillsammans producera en skrift med fokus på kemididaktik. Tidigare hade ett samarbete mellan NATDID och Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) lett fram till en skriftsamling.

  Idén om att göra något liknande, men med fokus på kemi, ledde fram till att konferensen ”Kemi för alla” arrangerades 1–2 oktober 2018 av KRC och NATDID i samverkan med Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet. Målet med konferensen var att skapa en mötesplats kring kemiundervisning mellan verksamma lärare och forskare i kemi-/NV-didaktik, samt att producera en skrift som kan ge stöd till lärare som vill forskningsbasera sin undervisning i kemi.

  Under konferensen hölls åtta föreläsningar med olika kemididaktiska infallsvinklar. Den här skriften innehåller artiklar som utgår från sex av föreläsningarna. Dessa handlar om alltifrån kemisk bindning, språkutvecklande kemiundervisning, vardagsanknuten och relevant kemiundervisning till mer abstrakta begrepp som kemins karaktär och didaktisk modellering av kemi. Dessutom hölls två föredrag om animeringar respektive virtual reality i kemiundervisningen.

  I anslutning till varje föreläsning genomfördes workshops med ambitionen att ta tillvara konferensdeltagarnas undervisningsidéer. Resultaten skrevs ned av i förväg utsedda ”sekreterare” och delar av dessa anteckningar har författarna till denna skrift använt i sina artiklar.

  De möten och samtal mellan forskning och skolans praktik som sker bland annat på konferenser som ”Kemi för alla” är viktiga för skolans utveckling på vetenskaplig grund. Vi tror på vikten av att långsiktigt bygga relationer mellan skolan och forskningen och hoppas kunna genomföra ytterligare en ”Kemi för alla” hösten 2020. Denna konferensbok syftar till att sprida de erfarenheter som presenterades vid konferensen i Stockholm till fler än de som var närvarande.

 • Lassander-Karlsson, Lasse
  Nordiska museet.
  Pettsongården2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 170-173Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Jobs Arnberg, Anna-Karin
  Nordiska museet.
  Gifta på låtsas2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 138-169Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Disputation: 2019-11-08 13:15 Häggsalen, Uppsala
  Öberg, Viktor A.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.
  Quantum Dot Solar Cells: Towards Environmentally Friendly Materials2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To decrease the world’s energy dependence on fossil fuels, energy production and specifically electricity production needs to shift to more sustainable alternatives. One such alternative is solar cells as they directly convert energy emitted from the sun into electricity. Silicon and thin film solar cells which are commercialized today are either expensive to make and rigid, or utilizes rare and toxic materials. This has resulted in an increase in the field of solar cell research to find cheaper alternatives which are also based on abundant materials.

  Colloidal quantum dot (CQD) solar cells are third generation solar cells which has received much focus in the last decade due to the property of the quantum confinement effects. This makes it possible to increase the band gap by decreasing the size of the crystallites.CQDs made of PbS were in this thesis developed for high PCE (power conversion efficiency), low weight and flexible CQD solar cells. By applying the PbS CQDs on flexible and durable substrates, light weight solar cells with a high power-per-weight of 15.2 W g-1 value were accomplished. Other PbS CQD solar cells were covered and passivated by a mid-high band gap perovskite semiconductor with good lattice matching to facilitate improved stability and PCE, with the latter reaching 10.7 %.

  By shifting the focus towards more low-toxic and more environmentally friendly materials, materials such as PbS could be phased out. In this thesis, Ag2S and AgBiS2 were investigated as alternatives. By utilizing a heat-up synthesis method for the production of Ag2S CQDs, a proof-of-concept PCE of 0.34 % was accomplished for solar cells based on these CQDs. To improve the PCE, a hot-injection method was utilized to produce Ag2S CQDs with a surface better suited for solar cell applications. This resulted in an improved PCE of 2.2 %. In a final study, AgBiS2 CQDs were investigated by changing the composition of the precursor ratio Ag:Bi:S. The final composition was linearly dependent on the Ag precursor concentration. The best device with the highest PCE had a composition close to the stoichiometric ratio of 1:1:2 which was achieved by a precursor composition of 0.72:0.9:1. This resulted in a PCE of 3.3 %.

  The understanding of PbS CQD solar cells and how they can be further improved and ap-plying the relevant information and research to low-toxic alternatives is necessary for the im-provements of these more environmentally friendly CQD materials in solar cell applications.

 • Molema, Claudia
  et al.
  Tilburg Univ, Dept Tranzo, Sci Ctr Care & Welf, Tilburg, Netherlands;Natl Inst Publ Hlth & Environm, Ctr Nutr Prevent & Hlth Serv, Bilthoven, Netherlands.
  Veldwijk, Jorien
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik. Natl Inst Publ Hlth & Environm, Ctr Nutr Prevent & Hlth Serv, Bilthoven, Netherlands.
  Wendel-Vos, Wanda
  Natl Inst Publ Hlth & Environm, Ctr Nutr Prevent & Hlth Serv, Bilthoven, Netherlands.
  de Wit, Ardine
  Natl Inst Publ Hlth & Environm, Ctr Nutr Prevent & Hlth Serv, Bilthoven, Netherlands;Univ Med Ctr Utrecht, Julius Ctr Hlth Sci & Primary Care, Utrecht, Netherlands.
  van de Goor, Ien
  Tilburg Univ, Dept Tranzo, Sci Ctr Care & Welf, Tilburg, Netherlands.
  Schuit, Jantine
  Natl Inst Publ Hlth & Environm, Ctr Nutr Prevent & Hlth Serv, Bilthoven, Netherlands;Vrije Univ Amsterdam, Dept Hlth Sci, Amsterdam, Netherlands;EMGO Inst Hlth & Care Res, Amsterdam, Netherlands.
  Chronically ill patients' preferences for a financial incentive in a lifestyle intervention. Results of a discrete choice experiment2019Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, nr 7, artikel-id e0219112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background The preferences of diabetes type 2 patients and cardiovascular disease patients for a financial incentive added to a specified combined lifestyle intervention were investigated. Methods A discrete choice experiment questionnaire was filled out by 290 diabetes type 2 patients (response rate 29.9%). Panel-mixed-logit models were used to estimate the preferences for a financial incentive. Potential uptake rates of different financial incentives and relative importance scores of the included attributes were estimated. Included attributes and levels were: form of the incentive (cash money and different types of vouchers), value of the incentive (ranging from 15 to 100 euros), moment the incentive is received (start, halfway, after finishing the intervention) and prerequisite for receiving the incentive (registration, attendance or results at group or individual level). Results Prerequisites for receiving the financial incentive were the most important attribute, according to the respondents. Potential uptake rates for different financial incentives ranged between 37.9% and 58.8%. The latter uptake rate was associated with a financial incentive consisting of cash money with a value of (sic)100 that is handed out after completing the lifestyle program with the prerequisite that the participant attended at least 75% of the scheduled meetings. Conclusions The potential uptake of the different financial incentives varied between 37.9% and 58.8%. The value of the incentive does not significantly influence the potential uptake. However, the potential uptake and associated potential effect of the financial incentive is influenced by the type of financial incentive. The preferred type of incentive is (sic)100 in cash money, awarded after completing the lifestyle program if the participant attended at least 75% of the scheduled meetings.

 • Pilemalm, Robert
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Simak, Sergei I
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Teoretisk Fysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Eklund, Per
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Tunnfilmsfysik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  The Effect of Point Defects on the Electronic Density of States of ScMN2-Type (M = V, Nb, Ta) Phases2019Ingår i: Condensed Matter, ISSN 2410-3896, Vol. 4, nr 3, artikel-id 70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ScMN2-type (M = V, Nb, Ta) phases are layered materials that have been experimentally reported for M = Ta and Nb. They are narrow-bandgap semiconductors with potentially interesting thermoelectric properties. Point defects such as dopants and vacancies largely affect these properties, motivating the need to investigate these effects. In particular, asymmetric peak features in the density of states (DOS) close to the highest occupied state is expected to increase the Seebeck coefficient. Here, we used first principles calculations to study the effects of one vacancy or one C, O, or F dopant on the DOS of the ScMN2 phases. We used density functional theory to calculate formation energy and the density of states when a point defect is introduced in the structures. In the DOS, asymmetric peak features close to the highest occupied state were found as a result of having a vacancy in all three phases. Furthermore, one C dopant in ScTaN2, ScNbN2, and ScVN2 implies a shift of the highest occupied state into the valence band, while one O or F dopant causes a shift of the highest occupied state into the conduction band.

 • Rundberg, Wenke
  Nordiska museet.
  Skumgummihopp och tidsresor2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 124-137Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Disputation: 2019-11-22 09:15 Planck, Physics building, LinköpingLindholm, Caroline
  Intermittent fasting in chickens: Physiological mechanisms and welfare implications for broiler breeders2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Broiler breeder chickens are the parent stock used to produce broiler chickens raised for human consumption and have long been caught in a welfare dilemma. The immensely successful selection of fast-growing meat-type chickens over the last 80 years has created a remarkably efficient meat-producer and given us access to cheap chicken meat but has also created health problems for the animals. These problems especially affect the breeder generation, which must be raised with strict feed restriction to limit weight gain and thus maintain physical health and normal fertility. At the same time, however, feed restriction causes chronic hunger and feeding frustration with reduced animal welfare as a result. In the EU alone 60 million breeders are affected annually and although the problem is well-known within the industry, there is financial incentive to keep selecting for even higher growth potential in broilers, further increasing the problems for broiler breeders.

  Many strategies for reducing the impact of growth restriction on breeder welfare have been suggested and are usually aimed at somehow increasing the amount of feed given at feeding times. This can be done either through adding bulky fibers to the diet or by reducing feeding frequency. In this thesis, focus is on the latter as we explore the effects of intermittent fasting (IF) on the welfare of young broiler breeders as well as wild-type Red Junglefowl. Intermittent fasting, or “skip-a-day” feeding, is supposedly the most common feeding strategy for broiler breeders worldwide but is perceived as welfare-reducing and thus illegal in Sweden and several other European countries. In spite of this, the scientific knowledge of how this type of feeding affects chicken welfare is scarce.

  Assessing the overall effect of IF on breeder welfare is complicated by large variations in both physiological and behavioral parameters between feeding and fasting days, but it does appear that chicken welfare is improved at least on the feeding days of IF regimens. It also seems that some of the health benefits reported from mammalian studies of IF may apply to chickens as well, although behavioral indicators still point to welfare issues unless the level of feed restriction can be relaxed. In comparison with daily feed restriction, IF appears to increase the motivation for feed consumption but to reduce the motivation for appetitive behaviors such as foraging, which may explain why birds fed on this type of schedule are often reported as calmer.

 • Rydberg, Andreas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria.
  Michael Alberti and the Medical Therapy of the Internal Senses2019Ingår i: Journal of the history of medicine and allied sciences, ISSN 0022-5045, E-ISSN 1468-4373, Vol. 74, nr 3, s. 245-266Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the first half of the eighteenth century, the German physician Michael Alberti was responsible for hundreds of dissertations and other works in medicine. While the bulk of the production reflected the dominating medical topics of his time, he also developed an original focus on the internal senses and their effects on bodily health and disease. Depending on whether internal senses, such as imagination and memory, were cultivated in the right way or not, they could work as powerful remedies or as equally powerful triggers of disease and even death. This article explores this little known strand of early modern medicine in three steps. First, it shows that Alberti's medicine took form in intimate connection to the Stahlian brand of Pietist medicine. As such, it further elaborated an existing strand of medicine that was intimately connected to German Pietism. Second, it analyses in some detail the role of the internal senses from a pathological and therapeutic perspective as well as examining what kind of persona the physician ought to embody. Lastly, it raises larger questions regarding how to understand this strand of early modern medicine. Rather than approaching it from the perspective of disciplinary history, the article seeks to reconstruct it as a part of what has sometimes been referred to as the early modern cultura animi tradition.

 • Larsson, Per
  et al.
  Nordiska museet.
  Leino, Matti Wiking
  Nordiska museet.
  I natt ska vi ut och stjäla rovor2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 110-123Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Li, Xiaonan
  et al.
  Peng, Yongmei
  Li, Zailing
  Christensen, Britt
  Heckmanns, Anne B.
  Stenlund, Hans
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för epidemiologi och global hälsa.
  Lonnerdal, Bo
  Hernell, Olle
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Pediatrik.
  Feeding Infants Formula With Probiotics or Milk Fat Globule Membrane: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial2019Ingår i: Frontiers in Pediatrics, ISSN 2296-2360, Vol. 7, artikel-id 347Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: To evaluate effects on growth and infection rates of supplementing infant formula with the probiotic Lactobacillus paracasei ssp. paracasei strain F19 (F19) or bovine milk fat globule membrane (MFGM).

  Methods: In a double-blind, randomized controlled trial, 600 infants were randomized to a formula supplemented with F19 or MFGM, or to standard formula (SF). A breastfed group was recruited as reference (n = 200).The intervention lasted from age 21 ± 7 days until 4 months, and infants were followed until age one year.

  Results: Both experimental formulas were well tolerated and resulted in high compliance. The few reported adverse events were not likely related to formula, with the highest rates in the SF group, significantly higher than for the F19-supplemented infants (p = 0.046). Weight or length gain did not differ during or after the intervention among the formula-fed groups, with satisfactory growth. During the intervention, overall, the experimental formula groups did not have more episodes of diarrhea, fever, or days with fever than the breastfed infants. However, compared to the breastfed infants, the SF group had more fever episodes (p = 0.021) and days with fever (p = 0.036), but not diarrhea. Compared with the breastfed group, the F19-supplemented infants but not the other two formula groups had more visits/unscheduled hospitalizations (p = 0.015) and borderline more episodes of upper respiratory tract infections (p = 0.048).

  Conclusions: Both the MFGM- and F19-supplemented formulas were safe and well-tolerated, leading to few adverse effects, similar to the breastfed group and unlike the SF group. During the intervention, the MFGM-supplemented infants did not differ from the breastfed infants in any primary outcome.

 • Wall, Tora
  Nordiska museet.
  Vikingareenactment: en lek med tiden och verkligheten2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 104-109Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Hammarlund-Larsson, Cecilia
  Nordiska museet.
  Ett hus på lotteriets grund2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 88-103Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Wessberg, Göran
  Spelplatser2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 84-87Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Disputation: 2019-11-08 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Vilhjálmsdóttir, Jóhanna
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för biokemi och biofysik.
  Choreography of a proton pump: Studies of charge-transfer reactions in cytochrome c oxidase2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the last step of cellular respiration, electrons from metabolites are transferred to molecular oxygen, mediated by the enzyme complexes of the respiratory chain. Some of these enzyme complexes couple these redox reactions to formation of an electrochemical proton gradient across the cell membrane. The proton gradient is used e.g. by ATP synthase to drive synthesis of ATP. 

  The terminal enzyme complex in the respiratory chain, cytochrome c oxidase (CytcO), catalyses reduction of O2 to water. In this process it contributes to maintaining the electrochemical proton gradient by two separate mechanisms: (i) by uptake of electrons and protons from the opposite sides of the membrane (for O2 reduction to water). (ii) by proton pumping across the membrane. Protons used in the O2 reduction, as well as protons that are pumped, are taken up through two different proton-uptake pathways, the D and the K pathways. In addition, a third proton-transfer pathway has been suggested for the mitochondrial CytcOs, namely the H pathway. So far, the molecular mechanism by which CytcO pumps protons has not been determined. 

  In this work we have studied proton- and electron-transfer reactions in aa3-type CytcOs, with the aim of understanding the functional design of the proton-pumping machinery in CytcO. First, we studied structural variants of CytcO from the bacterium Rhodobacter (R.) sphaeroides, where an amino-acid at position 425, previously shown to undergo redox-induced conformational changes, was substituted. The results point to a link between redox-induced structural changes and intramolecular proton-transfer rates through the D pathway. Second, we studied the electron distribution in the “activated” oxidized (OH) state of CytcO, by using an electrostatic complex of CytcO and cytochrome c. We also investigated electron-transfer reactions linked to proton pumping in structural variants of CytcO from R. sphaeroides and the yeast Saccharomyces (S.) cerevisiae, with mutations in the proposed D and H proton-uptake pathways. The data indicate that the S. cerevisiae mitochondrial CytcO uses the D pathway for proton uptake and pumping as the R. sphaeroides CytcO. Lastly, we studied reactions linked to proton uptake and pumping in structural variants of CytcO from R. sphaeroides with alterations in both proton-uptake pathways. The data elucidated the mechanism of proton transfer and gating in CytcO.

 • Disputation: 2019-11-08 10:00 Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Stockholm
  Silao, Fitz Gerald S.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.
  The Role of Proline Catabolism in Candida albicans Pathogenesis2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Candida albicans is an opportunistic fungal pathogen that has evolved in close association with human hosts. Pathogenicity is linked to an array of virulence characteristics expressed in response to environmental cues and that reflect the requirement to take up and metabolize nutrients available in the host. Metabolism generates the energy to support the bioenergetic demands of infectious growth, including the ability to reversibly switch morphologies from yeast to filamentous hyphal forms. Amino acids are among the most versatile nutrients available in the hosts as they can serve as both carbon and nitrogen sources, be transformed to key metabolic intermediates, or utilized to modulate extracellular pH via deamination forming ammonia. Of the proteinogenic amino acids, proline is unique in having a secondary amine covalently locked within an imine ring. Accumulating evidence implicates proline catabolism as being critical in the pathogenesis of many human diseases, ranging from bacterial and parasitic infections to cancer progression. This work focuses on the role of proline catabolism on C. albicans  pathogenesis.

  Paper I describes how proline induces filamentous growth in C. albicans. Hyphal growth is induced by an increase in intracellular ATP, a positive regulator of the Ras1/cAMP/PKA pathway. Proline is a direct substrate for ATP production, its catabolism in the mitochondria by proline oxidase (Put1) and Δ1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) dehydrogenase (Put2) leads to the generation of FADH2 and NADH, respectively. Arginine and ornithine induce filamentous growth due to being catabolized to proline. Strikingly, mitochondrial proline catabolism is essential for hyphal growth and escape from macrophages.

  Paper II documents that proline catabolism is an important regulator of reactive oxygen species (ROS) homeostasis in C. albicans. When cells depend on proline as an energy source, the activities of the two catabolic enzymes Put1 and Put2 must operate in synchrony; perturbation of these highly regulated catabolic steps exerts deleterious effects on growth. Cells lacking PUT2 exhibit increased sensitivity to exogenous proline. This sensitivity is linked to ROS generation, likely due to the accumulation of the toxic intermediate P5C. Consistently, a put2-/- mutant is avirulent in Drosophila and in a 3D skin infection model, and hypovirulent in neutrophils and a systemic murine infection model.

  Paper III shows that the enzymatic step directly downstream of Put2, the deamination of glutamate to α-ketoglutarate catalyzed by glutamate dehydrogenase (Gdh2), releases the ammonia responsible for the alkalization of the extracellular environment when C. albicans  cells grow in the presence of amino acids. Cells lacking GDH2 do not alkalinize the medium. Alkalization is thought to induce hyphal growth in cells engulfed by macrophages. Surprisingly, filamentous growth of gdh2-/- cells is not impaired in filament-inducing media, or importantly, in situ in the phagosome of primary murine macrophages. Thus, alkalization is not a requisite for filamentous growth within macrophages.

  The results demonstrate that under physiologically relevant host conditions, proline catabolism is important for C. albicans pathogenesis. Further studies are warranted to determine the applicability of this pathway as a potential target for therapeutic approaches aimed at combating this major fungal pathogen.

 • Disputation: 2019-11-08 13:00 Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
  Larsson, Eric
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Innerstadsgymnasierna: En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  During the early 1990s Sweden underwent extensive educational reforms. Vouchers, freedom of choice, establishment of so-called “free-schools” together with far-reaching decentralization took the place of a highly centralized educational system, with few private schools and a very low degree of differentiation. A stated intention of these reforms was that freedom of choice as well as a greater number of educational options would level the playing field. It was believed that existing regulations hampered socially disadvantaged students and, by extension, opportunities for social and geographical mobility. Educational marketization has advanced and intensified since the 1990s, particularly in metropolitan areas and medium-sized cities. This is evident both in the increasing number of schools and in students commuting to inner city schools, and additionally in the continuous development of marketing strategies. Consequently, marketization has become an institutionalized part of Swedish education, and students and schools must equally adjust to the prevailing competitive conditions. Much of the research in the field has focused on the effects and extension of marketization and how free-schools and school choice affect socially vulnerable areas. However, instead of focusing on schools in socially vulnerable areas, I am interested in the schools at the top of the hierarchy and the elite segment of upper secondary schools in Stockholm. More precisely, the focus of this dissertation has been on how three sought-after and prestigious upper secondary schools position themselves in the educational market, but also how they are affected by and adjust to it. A further aim has been to analyse students’ educational strategies and the socialization processes that arise in their encounter with the schools as institutions. 

  This thesis has been guided by a theoretically inspired ethnography. The ethnographical data were primarily collected during a single academic year and within three separate elite upper secondary schools. The data set consists of observations in classrooms and other school-related spaces (meeting rooms, corridors etc.), interviews and data from official statistics. It also contains a wide array of documents, web sites, school magazines, anniversary books and photographs.  

  Using a Bourdieusian perspective, the analysis shows how both schools and students deploy strategies to cope with and adapt to the hierarchies and struggles of the contemporary educational market. The schools rely on accumulated institutionalized assets such as history, alumni, transfers to prestigious universities and their geographical locations. At the same time, they also need to provide an up-to-date educational setting to stay ahead, and moreover, to be able to collaborate and compete with the other elite schools. The analysis also illustrates why students choose these socially and academically selective schools and how they adjust to the school environment. It is illuminated that these schools are more than formal educational settings, they are places where students negotiate, debate, explore and develop soft skills. Nevertheless, they are also competitive school environments and while some students thrive, others struggle. This becomes apparent when they encounter and act in relation to the different social, symbolic and academic boundaries that exist in each school.

 • Ahnlund Berg, Charlotte
  Det lekfulla Skansen2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 56-83Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Saqlain, Murshid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Alam, Moudud
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Rönnegård, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Westin, Jerker
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Investigating Stochastic Differential Equations Modelling for Levodopa Infusion in Patients with Parkinson's Disease2019Ingår i: European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, ISSN 0378-7966, E-ISSN 2107-0180Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND OBJECTIVES: Levodopa concentration in patients with Parkinson's disease is frequently modelled with ordinary differential equations (ODEs). Here, we investigate a pharmacokinetic model of plasma levodopa concentration in patients with Parkinson's disease by introducing stochasticity to separate the intra-individual variability into measurement and system noise, and to account for auto-correlated errors. We also investigate whether the induced stochasticity provides a better fit than the ODE approach.

  METHODS: In this study, a system noise variable is added to the pharmacokinetic model for duodenal levodopa/carbidopa gel (LCIG) infusion described by three ODEs through a standard Wiener process, leading to a stochastic differential equations (SDE) model. The R package population stochastic modelling (PSM) was used for model fitting with data from previous studies for modelling plasma levodopa concentration and parameter estimation. First, the diffusion scale parameter (σw), measurement noise variance, and bioavailability are estimated with the SDE model. Second, σw is fixed to certain values from 0 to 1 and bioavailability is estimated. Cross-validation was performed to compare the average root mean square errors (RMSE) of predicted plasma levodopa concentration.

  RESULTS: Both the ODE and the SDE models estimated bioavailability to be approximately 75%. The SDE model converged at different values of σw that were significantly different from zero. The average RMSE for the ODE model was 0.313, and the lowest average RMSE for the SDE model was 0.297 when σw was fixed to 0.9, and these two values are significantly different.

  CONCLUSIONS: The SDE model provided a better fit for LCIG plasma levodopa concentration by approximately 5.5% in terms of mean percentage change of RMSE.

 • Söderbäck, Harald
  et al.
  Gunnarsson, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.
  Martling, Anna
  Hellman, Per
  Sandblom, Gabriel
  Incidence of wound dehiscence after colorectal cancer surgery: results from a national population-based register for colorectal cancer2019Ingår i: International Journal of Colorectal Disease, ISSN 0179-1958, E-ISSN 1432-1262, Vol. 34, nr 10, s. 1757-1762Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Patient-related risk factors for wound dehiscence after colorectal surgery remain obscure.

  Methods: All open abdominal procedures for colorectal cancer registered in the Swedish Colorectal Cancer Registry (SCRCR, 5) 2007-2013 were identified. Potential risk factors for wound dehiscence were identified by cross-matching between the SCRCR and the National Patient Register (NPR). The endpoint in this study was reoperation for wound dehiscence registered in either the SCRCR or NPR and patients not reoperated were considered controls.

  Results: A total of 30,050 patients were included in the study. In a multivariable regression analysis, age > 70 years, male gender, BMI > 30, history of chronic obstructive pulmonary disease, history of generalised inflammatory disease, and duration of surgery less than 180 min were independently and significantly associated with increased risk for wound dehiscence. A history of diabetes, chronic renal disease, liver cirrhosis, and distant metastases was not associated with wound dehiscence. The hazard ratio for postoperative death was 1.24 for patients who underwent reoperation for wound dehiscence compared with that for controls.

  Discussion: Patients reoperated for wound dehiscence face a significantly higher postoperative mortality than those without. Risk factors include male gender, age > 70 years, obesity, history of chronic obstructive pulmonary disease, and history of generalised inflammatory disease. Patients at high risk for developing wound dehiscence may, if identified preoperatively, benefit from active prevention measures implemented in routine surgical practice.

 • Enevold, Jessica
  et al.
  Hagström, Charlotte
  Datorspel som vardagslek: en kultur i utveckling2014Ingår i: Lekar och spel, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2014, s. 50-55Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)