1234567 1 - 50 of 835
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Tengdelius-Brunell, Johanna
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Dahné, Joel
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Pers, Lotta
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Atmosfärsdeposition och retentionsberäkningar i SMED-HYPE2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En följd av SMED Vattens anpassningar till beräkningar i finare geografisk skala

  är att ersätta HBV-NP-modellen med HYPE-modellen. I syfte att bibehålla samma

  noggrannhet och upplösning i framförallt beräkningen av läckaget från jordbruksmark

  jämfört med den äldre metoden har HYPE-modellen anpassats så att markläckaget

  (kväve och fosfor) motsvarar det som användes i HBV-NP-modellen.

  Denna anpassade modell kallas SMED-HYPE.

  För att SMED-HYPE ska kunna hantera atmosfärsdeposition på motsvarande sätt

  som den tidigare beräkningsmetoden, behöver HYPE-modellen anpassas ytterligare.

  Modellen förändras så att atmosfärsdepositionen bara sker på en markklass,

  sjö. Detta eftersom atmosfärsdepositionen på övriga markklasser kommer in implicit

  genom läckagekoefficienterna. Modellen måste även anpassas till att hantera

  månadsvis atmosfärsdeposition på sjöar, vilket HBV-NP tidigare hanterade.

  Under utvecklingen av SMED-HYPE kopplades det markläckage som HYPE beräknar

  bort. Förändringen innebar att SAP (Source Apportionment Program)-

  HYPE inte får tillgång till all den information som krävs för att beräkna retentionen.

  För att SAP-HYPE ska kunna beräkna retentionen krävs att kopplingar från de

  nya markläckagen (typhalter och läckagekoefficienter) upprättas.

  SMED-HYPE och SAP-HYPE har anpassats med avseende på retentionssammanställning

  och atmosfärsdeposition, så att hanteringen påminner om den i HBV-NP i

  så stor utsträckning som möjligt. De resultat som modellberäkningarna ger har

  kontrollerats för att se att hanteringen sker på önskat sätt men någon annan utvärdering

  av resultaten har inte skett inom detta projekt. En större utvärdering av modellen

  i sin helhet genomförs istället inom ramen för projektet Validering av

  SMED-HYPE.

  En följd av SMED Vattens anpassningar till beräkningar i finare geografisk skala

  är att ersätta HBV-NP-modellen med HYPE-modellen. I syfte att bibehålla samma

  noggrannhet och upplösning i framförallt beräkningen av läckaget från jordbruksmark

  jämfört med den äldre metoden har HYPE-modellen anpassats så att markläckaget

  (kväve och fosfor) motsvarar det som användes i HBV-NP-modellen.

  Denna anpassade modell kallas SMED-HYPE.

  För att SMED-HYPE ska kunna hantera atmosfärsdeposition på motsvarande sätt

  som den tidigare beräkningsmetoden, behöver HYPE-modellen anpassas ytterligare.

  Modellen förändras så att atmosfärsdepositionen bara sker på en markklass,

  sjö. Detta eftersom atmosfärsdepositionen på övriga markklasser kommer in implicit

  genom läckagekoefficienterna. Modellen måste även anpassas till att hantera

  månadsvis atmosfärsdeposition på sjöar, vilket HBV-NP tidigare hanterade.

  Under utvecklingen av SMED-HYPE kopplades det markläckage som HYPE beräknar

  bort. Förändringen innebar att SAP (Source Apportionment Program)-

  HYPE inte får tillgång till all den information som krävs för att beräkna retentionen.

  För att SAP-HYPE ska kunna beräkna retentionen krävs att kopplingar från de

  nya markläckagen (typhalter och läckagekoefficienter) upprättas.

  SMED-HYPE och SAP-HYPE har anpassats med avseende på retentionssammanställning

  och atmosfärsdeposition, så att hanteringen påminner om den i HBV-NP i

  så stor utsträckning som möjligt. De resultat som modellberäkningarna ger har

  kontrollerats för att se att hanteringen sker på önskat sätt men någon annan utvärdering

  av resultaten har inte skett inom detta projekt. En större utvärdering av modellen

  i sin helhet genomförs istället inom ramen för projektet Validering av

  SMED-HYPE.

 • Svanström, Stefan
  et al.
  SCB.
  Braun, Hendrik
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Förbättrade koordinater av tillståndspliktiga anläggningar i svenska miljörapporteringsportalen2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten har tagits fram på uppdrag av HaV, Havs- och

  vattenmyndigheten. Varje år lämnar tillståndspliktiga verksamheter in miljörapporter

  enligt miljöbalken. Miljörapporterna granskas av tillsynsmyndigheter via

  svenska miljödataportalen (SMP).

  I SMP samlas allt mer och allt bättre information om tillståndspliktiga verksamheter.

  En av informationsmängderna som framgår via miljörapporterna är

  (uppgifter om) det geografiska läget för verksamheternas anläggningar med

  tillhörande utsläppspunkter. Vad gäller den geografiska kvalitén avseende

  koordinater för anläggningar och utsläppspunkter har det visat sig att den inte

  förbättrats i samma omfattning.

  När beräkningar på förfinade områdesindelningar efterfrågas alltmer ställer det

  också högre krav på att koordinaterna i SMP är korrekta för att undvika felklassningar

  av områden. Både anläggningskoordinater och utsläppskoordinater är

  relevanta i samband med beräkningar och rapportering. Anläggningskoordinater är

  relevanta i samband med rapportering enligt E-PRTR. Vid beräkningar av utsläpp

  till vattenområden är utsläppskoordinater mest relevanta för att utsläppen ska

  kunna räknas till rätt vattenområde.

  I projektet har 556 punktkällor från SMP, vilka anses ha en större påverkan på

  utsläpp till vatten, granskats maskinellt utifrån kvalitén på de angivna

  koordinaterna för anläggningspunkter och utsläppspunkter. Via granskningen har

  25 procent av anläggningspunkterna försetts med uppdaterade koordinater. För

  utsläppspunkterna har 55 procent försetts med koordinater eller påpekanden och ett

  beräknat avstånd till närmaste vatten har tagits fram (se tabell nedan).

  Koordinaterna för utsläppspunkter har kunnat anges via studier av miljörapporter

  eller i de fall koordinatpar förväxlats i SMP.

  Inom projektet har även 104 miljörapporter, främst industrianläggningar, granskats

  för att finna utsläppskoordinater. I 88 av fallen kunde recipienter utläsas via

  miljörapporterna.

  I samband med granskningen har även andra fel i rapporteringen upptäckts vilket

  tas upp i rapporten.

  Tabell 1: Antal intakta och förändrade koordinater för anläggnings- och utsläppspunkter

  Typ av koordinat Antal Procent

  Anläggningskoordinat intakt 417 75

  Anläggningskoordinat förändrad 139 25

  Utsläppskoordinat intakt 250 45

  Utsläppskoordinat förändrad 306 55

 • Svanström, Stefan
  SCB.
  Hur påverkas en förfinad områdesindelning av risken för röjande och kraven på indatakvalitet2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten har tagits fram på uppdrag av HaV, Havs- och

  vattenmyndigheten. I samband med HELCOM PLC6 finns önskemål om att

  förbättra underlaget i beräkningarna i både kvalitet och skala genom att använda en

  finare indelning.

  När storleken på redovisningsområden förändras och en förfinad områdesindelning

  används kommer resultatet att påverkas av följande:

  · Antalet områden som behöver röjandekontrolleras eller sekretessgranskas

  ökar.

  · Den geometriska noggrannheten, eller skalnivån som underlaget bygger på

  inverkar. När grunddata i form av områdesindelningen bygger på

  generaliserat kartmaterial i en liten kartskala kommer noggrannheten att

  påverkas negativt.

  · Indatas geometriska noggrannhet och hur det är uppbyggt påverkar

  redovisningsmöjligheten och därmed kvalitén på resultatet.

  Indata för främst fastigheter med enskilda avlopp analyseras men även indata för

  djurbesättningar hanteras i rapporten. Statistisk sekretess och hantering av

  röjandekontroll redovisas mot två olika skalnivåer för områdesindelningar. Då

  resultatet påverkas av den geometriska noggrannheten på såväl indata som

  grunddata i form av områdesindelning förs även en diskussion om hur indata kan

  förbättras samt orsaker till att vissa områden påverkas av röjandekontroll.

  Antalet enskilda avlopp är cirka 780 000 i landet. Att fördela de enskilda avloppen

  på två olika detaljerade områdesindelningar kräver röjandekontroller av resultatet.

  Antalet områden som påverkas av röjanderisk för PLC6 indelningen

  (vattenförekomster SVAR 2012_2) motsvarar tretton procent av antalet PLC6-

  områden. För delavrinningsområdena påverkas elva procent. Sett till faktiska

  antalet enskilda avlopp är det 0,8 procent av fastigheterna som berörs för PLC6-

  indelningen och 1,2 procent av fastigheterna för delavrinningsområden. Rapporten

  ger förslag på hur detta kan hanteras.

  Tabell 1: Antal delområden vid två olika områdesindelningar som påverkas av sekretess för

  enskilda avlopp.

  Vattendistrikt PLC6 DelaroPLC6

  SVAR 2012_2

  Bottenviken 1 010 1 469

  Bottenhavet 2 026 2 567

  Västerhavet 321 656

  Norra Östersjön 144 675

  Södra Östersjön 160 468

  Totalt 3 661 5 835

 • Sonesten, Lars
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Brånvall, Gunnar
  SCB.
  Karlsson, Bert
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Förbättrade belastningsberäkningar till de internationella rapporteringarna EUROWATERNET-MARINE data, OSPAR RID och PLC ANNUAL: Genomgång av dagens beräkningar och förslag till förbättringar av närsaltsbelastningen2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Övervakning av olika ämnens förekomst i våra sjöar och vattendrag sker fortlöpande

  inom den nationella miljöövervakningen och genom undersökningar av mer

  regional karaktär. Resultaten från främst den nationella miljöövervakningen av

  våra större vattendrag används tillsammans med uppgifter på punktutsläpp till att

  beräkna belastningen på havet för olika ämnen. Belastningsuppskattningarna används

  sedan nationellt för bland annat uppföljningen av olika miljömål, men även

  internationellt genom rapporteringar till olika internationella organ. Dessa använder

  sedan i sin tur underlaget till mer storskaliga sammanställningar och analyser.

  Vid belastningsberäkningar är det viktigt att dessa utförs på ett sådant sätt att kvaliteten

  på de erhållna resultaten blir så god som möjligt. Det är också viktigt att beräkningarna

  utförs på ett så konsistent sätt som möjligt för att belastningsuppgifterna

  skall vara jämförbara över tiden. Syftet med föreliggande arbete är att se över

  beräkningsrutinerna för belastningen från både övervakade och oövervakade områden,

  vilket inkluderar att se över underlaget för vattenföring och att undersöka om

  hänsyn måste tas till fler av främst stora punktutsläpp. Endast närsaltsbelastningen

  behandlas i detta arbete, vilket dels beror på att övriga ämnen ingår i varierande

  grad i de olika internationella rapporteringarna, dels på att kvaliteten och kunskapen

  om belastningen av övriga ämnen är mindre känd. Detta gäller speciellt belastningen

  från olika typer av punktkällor som inte alltid har rapporteringskrav på alla

  ämnen som efterfrågas.

  En viktig fråga vid övervakning av vattendrag är att såväl provtagningsplatserna

  som vattenföringsstationerna i de olika vattensystemen skall uppskatta belastningen

  så bra som möjligt. Detta innebär att så långt det är möjligt skall båda typerna av

  mätstationer ligga så nära mynningen som möjligt. I det svenska nationella flodvattennätet

  täcks i de flesta fall 90-100 % av den totala ytan, men i undantagsfall

  täcker mätstationerna endast en mindre del. I de flesta fall uppskattas den totala

  belastningen från respektive vattensystem genom en arealspecifik uppräkning av

  den uppmätta belastningen. I några fall, då den oövervakade delen av övervakade

  vattensystem har markant annan markanvändning, används istället den arealspecifika

  belastningen från ett eller flera närliggande och likartade vattensystem. Förfarandet

  anses på ett förhållandevis enkelt sätt ge en god bild av närsaltsbelastningen.

  Alternativa tillvägagångssätt vore att antingen utöka övervakningen, flytta vissa

  mätstationer eller att använda kompletterande uppskattningar från t ex olika regionala

  SRK-program.

  Belastningen från oövervakade kustområden uppskattas utifrån den kunskap som

  finns om belastningen från närliggande och snarlika områden med övervakning. I

  dessa fall appliceras den arealspecifika belastningen från dessa områden på de

  oövervakade områdena genom en multiplicering med områdets area. En arealviktning

  sker dock, vilket innebär att större övervakade objekt får ett större genomslag

  vid uppskattningarna av belastningen från oövervakade områden. Beräkningsförfarandet

  innebär att ingen hänsyn tas till det oövervakade områdets vattenföring,

  5

  vilket ställer krav på att även den specifika avrinningen måste vara jämförbar mellan

  det oövervakade och det övervakade området. Den stora fördelen med detta

  förfarande är att vattenföringsuppgifter inte krävs för alla områden, vilka kan vara

  svåra att få fram för många små kustområden.

  För de oövervakade områdena, liksom för övervakade områden, ingår i dag endast

  större kustnära punktkällor i de årliga uppskattningarna av belastningen på havet.

  En potentiellt viktig del i att kunna förbättra belastningsberäkningarna för båda

  typerna av områden är således att om möjligt ta med fler punktutsläpp som ligger

  kustnära. Ett problem i detta sammanhang är dock att den retention som sker i sjöar

  och vattendrag får en allt större roll ju längre en förorening transporteras innan den

  når havet, vilket speciellt gäller om den måste passera en större sjö där retentionen

  kan ha en mycket stor roll för hur mycket som transporteras vidare genom systemet.

  För att kunna ta sådan hänsyn måste uppgifter på retentionen i olika områden

  tas fram.

  För att kunna öka kvaliteten på uppskattningen av den totala belastningen på havet

  har fyra viktiga delar i belastningsberäkningarna identifierats:

  • Inkludera fler kustnära punktutsläpp

  • Förtätad provtagningsfrekvens (stora och/eller mindre vattensystem)

  • Utöka provtagningsnätet till att omfatta fler av de mindre vattensystemen

  • Förbättra uppskattningarna för de oövervakade områdena genom att inkludera

  regional miljöövervakning typ SRK-data1.

  Beträffande möjligheterna att kunna inkludera fler punktkällor i belastningsberäkningarna

  förläggs detta arbete med fördel till efter det att PLC5-rapporteringen har

  färdigställts och retentionsberäkningar för både kväve och fosfor finns tillgängliga.

  Förslaget att utöka den nationella miljöövervakningen kan sannolikt inte uppfyllas

  inom överskådlig tid då detta skulle kräva betydligt större resurser. De två sista

  förslagen är snarlika och går ut på att kunna använda ett bättre underlag för fler

  områden. Ett sätt att lösa detta på vore att i större utsträckning inkludera data från

  regionala undersökningar, som t ex olika typer av recipientkontroll. En nackdel

  med att inkludera denna typ av undersökningsmaterial är att dessa kan vara mindre

  konsistenta över tiden jämfört med nationella övervakningsprogram, då SRKprogrammen

  skall uppfylla delvis andra syften. För närvarande pågår ett insamlingsarbete

  av vattenkemiska SRK-data på Institutionen för miljöanalys vid SLU.

  Man har ett uppdrag av Naturvårdsverket att bygga upp ett ”datavärdskap” för

  dessa data, vilka sannolikt kan åtminstone till viss del utnyttjas för att förbättra

  eller att verifiera belastningsberäkningarna. Eftersom detta arbete inte är färdigt, så

  förefaller det lämpligt att under nästa år göra en översyn av det ingående materialet

  och göra en mer omfattande studie över potentiella förbättringar av belastningsberäkningarna.

  1 SRK = samordnad recipientkontroll

 • Skårman, Tina
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Danielsson, Helena
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jernström, Mats
  SCB.
  Nyström, Anna-Karin
  SCB.
  Fortsättning av riktad kvalitetskontrollstudie av utsläpp från industrin i Sveriges internationella rapportering: Utsläpp rapporterade till UNFCCC, EU Monitoring Mechanism, CLRTAP & NEC2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I föreliggande studie har utsläpp av CO2, CH4, N2O, NOx, CO, NMVOC, NH3,

  TSP, PM10, PM2.5, Pb, Cd, Hg, dioxin, PAH, As, Cr, Cu, Ni, Zn från vissa industrier

  som rapporteras av Sverige till EU Monitoring Mechanism, EU:s takdirektiv

  (NEC), UNFCCC och CLRTAP studerats. Anledningen till studien är att misstankar

  finns att de rapporterade utsläppen inte alltid är korrekta. Inom studien har

  utsläpp från följande industrisektorer inkluderats; raffinaderi-, cement-, järn och

  stål- (primär och sekundär), metall- samt skogsindustrin.

  Data som rapporterats av Sverige för dessa sektorer har jämförts med data på anläggnings-

  eller sektorsnivå med data från andra källor (miljörapporter och branschorganisationer)

  och skillnader har noterats. Ett antal brister har påträffats i inventeringsdata

  som rapporterats internationellt och förslag på förbättringar ges,

  vilket innebär att kvalitén kommer att höjas i internationellt rapporterade utsläpp i

  framtiden, om förbättringsförslagen implementeras.

 • Treverton, Gregory F.
  et al.
  Thvedt, Andrew
  Chen, Alicia R.
  Lee, Kathy
  McCue, Madeline
  Addressing Hybrid Threats2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Hybrid threats have become the 21st security challenge for Western countries. They reflect significant change in the nature of international security. Change tends to increase feelings of insecurity and, historically, frictions in society, all the more so because hybrid threats are complex and ambiguous. Some people look to the past for answers, while others have forgotten the past. There are those who argue more vigorously for adapting to change, and there are those who try to defend the status quo. In some cases facts turn into views, opinions and perspectives – or worse, vice versa. This means that the picture of the security environment is not simply black or white. It is complex, multi-layeredand multidimensional. Thus, analysis of what has changed, how it is changed and what does it mean for democratic states is at the core of understanding the nature of the current security environment in Europe.

  This report gives us a rich understanding of what we mean when we talk about hybrid threats drawing upon two case studies: Russia’s interventions in Crimea and Ukraine and in the 2016 U.S. presidential election. It also addresses whatkind of threats we are facing and what tools are being used against the democratic states.

 • Persson, Christer
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Verbova, Marina
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Rehn, Helena
  SCB.
  Normalårskorrigering av fossil koldioxidemission från fastighetsuppvärmning och elproduktion 1990-2007 varav 2007 avser preliminära data2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the UNFCCC Reporting Guidelines on Annual Inventories, Parties are encouraged to give

  information on application of adjustments as it is regarded as important information in

  relation to the monitoring of emission and removal trends and the performance of national

  policies and measures. Information on fossil CO2-emissions adjusted for climatic conditions

  in Sweden was included in the Third National Communication on Climate Change due in

  November 2001 and up-dated in the Fourth National Communication in 2005.

  The Swedish climate varies a great deal from year to year. Temperature, solar radiation and

  wind influence the amount of energy needed to heat buildings in order to maintain normal

  indoor temperatures. Precipitation affects the quantity of water flowing in watercourses and

  hence the potential for generating electric energy using hydropower.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

  Year

  Fossil CO2-emission (milj. ton)

  Actual

  Normal-year corrected

  Figure 1. Actual and normal-year corrected fossil CO2-emissions for heating of buildings and

  electricity production for the years 1990-2007. For 2007 preliminary data is used for the

  fossil fuel consumption.

  Sweden has developed a normal-year correction method for adjusting fossil CO2-emissions

  for climatic conditions in Sweden to be able to compare the actual emissions with a climatic

  “normal” year. Normal-year correction includes emissions from heating of buildings (but not

  cooling) and from electricity generation. The model used to calculate the need, depending of

  weather, for heating of buildings is described in more detail in Appendix 3 in Sweden’s Third

  National Communication on Climate Change, also in [1] and later further elaborated in

  details. The model for normal-year corrections of CO2-emissions from electricity production

  is described in [2]. Actual and normal-year corrected fossil CO2-emissions caused by heating

  of buildings plus electricity production are shown for 1990-2007 (preliminary data for fossil

  fuel consumption in 2007) in Figure 1. In Table 1 the normal-year corrections of fossil CO2-

  emissions (1000 ton CO2/year) in total and separated for electricity production (including

  electric heating) and heating of buildings (except electric heating) are shown. The correction

  shall be added to the actual emission to obtain the normal-year emission.

  3

  Table 1. Annual 1990-2007 (2007 preliminary data) calculated normal-year corrections of

  fossil CO2-emissions (1000 ton CO2/year). Values are given for the total correction as well as

  separated into heating of buildings (excluding electric heating) and electricity production

  (including electric heating). The correction shall be added to the actual emission to obtain the

  normal-year emission.

  REFERENCES

  [1] Persson C. Normalårskorrigering av Sveriges utsläpp av fossil CO2 från uppvärmning.

  Summary in English. Rapportserie SMED och SMED&SLU, Nr 1. 2004

  [2] Holmberg J. & Axelsson J. Kortfattad metodbeskrivning – Normalårskorrigering av el.

  SwedPower. 2006

 • Persson, Christer
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Verbova, Marina
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Rehn, Helena
  SCB.
  Normalårskorrigering av fossil koldioxidemission från fastighetsuppvärmning och elproduktion 1990-2008 varav 2008 avser preliminära data2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Normal-year correction of green-house gas

  emissions

  In the UNFCCC Reporting Guidelines on Annual Inventories, Parties are encouraged to give

  information on application of adjustments as it is regarded as important information in

  relation to the monitoring of emission and removal trends and the performance of national

  policies and measures. Information on fossil CO2-emissions adjusted for climatic conditions

  in Sweden was included in the Third National Communication on Climate Change due in

  November 2001 and up-dated in the Fourth and Fifth National Communications in 2005 and

  2009, respectively.

  The Swedish weather conditions vary a great deal from year to year. Temperature, solar

  radiation and wind influence the amount of energy needed to heat buildings in order to

  maintain normal indoor temperatures. Precipitation affects the quantity of water flowing in

  watercourses and hence the potential for generating electric energy using hydropower.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  1990

  1992

  1994

  1996

  1998

  2000

  2002

  2004

  2006

  2008

  Year

  Fossil CO2-emission (milj. ton)

  Actual

  Normal-year corrected

  Figure 1. Actual and normal-year corrected fossil CO2-emissions for heating of buildings and

  electricity production for the years 1990-2008. For the year 2008 preliminary fossil fuel

  consumption data is used.

  Sweden has developed a normal-year correction method, which makes it possible to adjust

  actual fossil CO2-emissions in Sweden for a specific year to the fossil CO2-emissions which

  should have taken place in a climatic “normal” year and facilitate a comparison. Normal-year

  correction includes emissions from heating of buildings (but not cooling) and from electricity

  generation. The model used to calculate the need, depending on weather, for heating of

  2

  buildings is described in more detail in Appendix 3 in Sweden’s Third National

  Communication on Climate Change, also in [1] and later further elaborated in details. The

  model for normal-year corrections of CO2-emissions from electricity production, including

  hydro-power, is described in [2]. Actual and normal-year corrected fossil CO2-emissions

  caused by heating of buildings plus electricity production is shown for 1990-2008

  (preliminary data for fossil fuel consumption in 2008) in Figure 1. In Table 1 the normal-year

  corrections of fossil CO2-emissions (1000 ton CO2/year) in total and separated for electricity

  production (including electric heating) and heating of buildings (except electric heating) are

  shown. The correction shall be added to the actual emission to obtain the normal-year

  emission. The normal-year corrected total emissions of fossil CO2 for heating of buildings and

  electricity production were almost constant during the period 1990-1999. Since then the

  emission has gradually decreased and the value for 2008 is about half of the levels before year

  2000.

  Normal-year corrections of fossil CO2 [1000 ton CO2/year]

  Year

  Electricity

  production&heating

  Heating building excl elheating

  Total normal-year

  correction

  1990 1 315 1 943 3 258

  1991 449 765 1 213

  1992 877 1 425 2 302

  1993 149 502 652

  1994 -238 496 258

  1995 484 342 826

  1996 -1 338 -757 -2 095

  1997 560 680 1 240

  1998 760 325 1 084

  1999 807 1 065 1 872

  2000 1 707 1 619 3 325

  2001 660 487 1 147

  2002 191 901 1 091

  2003 -133 662 529

  2004 356 642 998

  2005 733 859 1 592

  2006 333 965 1 298

  2007 477 991 1 468

  2008P 240 964 1 203

  Table 1. Annual 1990-2008 (2008 preliminary data) calculated normal-year corrections of

  fossil CO2-emissions (1000 ton CO2/year). Values are given for the total correction as well as

  separated into heating of buildings (excluding electric heating) and electricity production

  (including electric heating). The correction shall be added to the actual emission to obtain the

  normal-year emission.

  REFERENCES

  [1] Persson C. Normalårskorrigering av Sveriges utsläpp av fossil CO2 från uppvärmning.

  Summary in English. Rapportserie SMED och SMED&SLU, Nr 1. 2004

  [2] Holmberg J. & Axelsson J. Kortfattad metodbeskrivning – Normalårskorrigering av el.

  SwedPower. 2006

 • Paulrud, Susanne
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  SCB.
  Emission factors and emissions from residential biomass combustion in Sweden2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Small scale biomass combustion can be a major source of air pollutants like

  emissions of greenhouse gases, acidifying pollutants, NMVOC, particulate matter,

  heavy metals, PAH and dioxins.

  On a yearly basis Sweden is obliged to report air emissions of these pollutants

  to different international bodies. Until submission 2005, covering data for 1990-

  2003, only one emission factor for each pollutant was used for the reporting of

  emissions from residential biomass combustion. The results from a closer examination

  by Statistics Sweden of existing national energy statistics for residential heating

  has enabled a disaggregation of the fuel consumption of biomass by fuel type

  (wood logs, pellets, wood chips), as well as by technology (boiler, stoves, and open

  firing places). This study aimed at improving the reporting of emissions from

  small- scale combustion of biomass by revising the emission factors for N2O, NOX,

  CO, NMVOC, SOX, NH3, total suspended particles (TSP, PM10, PM2.5, metals,

  dioxins and PAH. Furthermore, the time series 1990-2004 for these emissions were

  updated.

  In this work the revised emissions factors were to a large extent based on results

  from the Swedish Energy Agency research program “Biofuel, Health and

  Environment”. In addition a literature review was carried out to collect data from

  other Swedish studies as well as relevant international studies.

  Results from several recent measurement studies, together with dissaggregation

  of emissions factors by technology and fuel type, lead to quite large differences

  between previously used emission factors and the revised emission factors presented.

  In particular the new emission factors for NMVOC and particles are much

  lower, whereas the new emission factors for CO and dioxin are higher.

 • Fahlström, Markus
  et al.
  Blomquist, Erik
  Nyholm, Tufve
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Sciences.
  Larsson, Elna-Marie
  Perfusion magnetic resonance imaging changes in normal appearing brain tissue after radiotherapy in glioblastoma patients may confound longitudinal evaluation of treatment response2018In: Radiology and Oncology, ISSN 1318-2099, E-ISSN 1581-3207, Vol. 52, no 2, p. 143-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The aim of this study was assess acute and early delayed radiation-induced changes in normal-appearing brain tissue perfusion as measured with perfusion magnetic resonance imaging (MRI) and the dependence of these changes on the fractionated radiotherapy (FRT) dose level.

  Patients and methods: Seventeen patients with glioma WHO grade III-IV treated with FRT were included in this prospective study, seven were excluded because of inconsistent FRT protocol or missing examinations. Dynamic susceptibility contrast MRI and contrast-enhanced 3D-T1-weighted (3D-T1w) images were acquired prior to and in average (standard deviation): 3.1 (3.3), 34.4 (9.5) and 103.3 (12.9) days after FRT. Pre-FRT 3D-T1w images were segmented into white-and grey matter. Cerebral blood volume (CBV) and cerebral blood flow (CBF) maps were calculated and co-registered patient-wise to pre-FRT 3D-T1w images. Seven radiation dose regions were created for each tissue type: 0-5 Gy, 5-10 Gy, 10-20 Gy, 20-30 Gy, 30-40 Gy, 40-50 Gy and 50-60 Gy. Mean CBV and CBF were calculated in each dose region and normalised (nCBV and nCBF) to the mean CBV and CBF in 0-5 Gy white-and grey matter reference regions, respectively.

  Results: Regional and global nCBV and nCBF in white-and grey matter decreased after FRT, followed by a tendency to recover. The response of nCBV and nCBF was dose-dependent in white matter but not in grey matter.

  Conclusions: Our data suggest that radiation-induced perfusion changes occur in normal-appearing brain tissue after FRT. This can cause an overestimation of relative tumour perfusion using dynamic susceptibility contrast MRI, and can thus confound tumour treatment evaluation.

 • Paulrud, Susanne
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  SCB.
  Methane emissions from residential biomass combustion2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Small scale biomass combustion can be a major source of air pollutants like hydrocarbons and particulate matters. Methane is one of the hydrocarbons emitted when burning biomass fuels and recent studies show that methane emissions from different kinds of residential biomass systems can vary significantly depending on type of combustion system and type of fuel. On a yearly basis Sweden is obligated to report air emissions of several pollutants to different international bodies. In previous reporting only one emission factor for methane is accounted for, including all technologies and all fuel types. This study aims to improve the reporting of methane emissions from small scale combustion of biomass by revising both activity data and emission factors. Further, the times series 1990-2003 for methane emission will be updated. New methane emission factors from small scale combustion of wood log, pellets and wood chips/sawdust was determined and an improved method was then used to calculate the emissions. In order to match the activity data categories, the emission factors were grouped by heating system category and fuel type. The result showed that methane emissions from wood log combustion are significantly higher compared to pellets combustion. However, significant variations in emission factors occur for specific combustion appliances and operation conditions. The recalculated time series for 1990-2003 showed higher values of methane emissions due to desegregation of emission factors by combustion technology.

 • Kings, Lisa
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Betydelsen av brobyggare: Det etablerade civilsamhället och förortsrörelsen2018In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, no 9, p. 77-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lisa Kings artikel studerar individer som fungerat som så kallade brobyggare mellan äldre civilsamhällesorganisationer och en ny förortsrörelse i Sverige. Materialet utgörs primärt av intervjuer med professionellt verksamma i tre etablerade civilsamhällesorganisationer. Analysen visar att brobyggarnas roll och position har använts för att stödja förortsrörelsens uppstart, men att brobyggarnas kamp i förlängningen handlat om att förändra och (re)vitalisera den egna organisationen. I ljuset av detta illustrerar behovet av brobyggare den distans och asymmetriska relation som finns mellan civilsamhällets centrum och periferi. Avslutningsvis diskuteras det om betydelsen av brobyggare kan ses som en övergripande trend som bottnar i ett alltmer uppdelat civilsamhälle i Sverige.

 • Ortiz, Carina
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Lundblad, Mattias
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Liski, Jari
  Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland.
  Stendahl, Johan
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Karltun, Erik
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Lehtonen, Aleksi
  3Finnish Forest Research Institute (Metla), Helsinki, Finland.
  Gärdenäs, Annemieke
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Measurements and models – a comparison of quantification methods for SOC changes in forest soils2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish UNFCCC1-reporting of the LULUCF2-sector is based on methods in

  compliance with the “Good practice” as described by the Intergovernmental Panel

  on Climate Change (IPCC). Biomass and soil inventory data from the Swedish

  Inventory of Forests is the major source of information used to quantify changes in

  the various carbon pools on forest land. Even if the reported uncertainties in soil

  carbon changes are small from a statistical perspective, they are large in relation to

  the total Swedish emissions of green house gases. This is due to the fact that the

  soil carbon pool is so large, that even small and statistically non-significant

  changes may have an impact on the Swedish CO2 balance. Sampling based methods

  may also result in considerable inter annual variations that may look conspicuous

  in the reporting. Because of the uncertainty and inter annual variations there

  has been a discussion on the methods used and if there are possibilities to lower the

  uncertainty and to get more stable estimates of soil carbon changes by combining

  measurements and models. In this study results from the two soil carbon models,

  Yasso07 and Q, were compared with repeated measurements of the soil inventory

  during the years 1994 to 2000. Soil carbon fluxes were simulated with the two

  models from 1926 to 2000 with Monte Carlo methodology to estimate uncertainty

  ranges. The results from the models agreed well with measured data. The simulations

  of Yasso07 and Q resulted in a soil organic carbon stock in year 2000 of

  1600 Mton C and 1580 Mton C, respectively while the measured carbon pool was

  1670 Mton C. The annual change in soil organic carbon varies substantially between

  the three methods mainly due to different assumptions regarding annual

  climate variation. However, the five year averaged mean of annual soil organic

  carbon change for the two periods 1994-1998 and 1996-2000 indicate the size and

  direction of the estimated annual changes agree reasonable well. The mean annual

  change for the two periods was for the Q-model 5.5 Mton C yr-1 and 5.6 Mton C yr-

  1 with a confidence interval of 2.1-10.7 Mton C yr-1, and for the Yasso07-model 3.7

  Mton C yr-1 and 0.9 Mton C yr-1 respectively with a confidence interval ranging

  between -5 to 12.6 and -7 to 9.8 Mton C yr-1 respectively. The mean annual change

  for the two periods estimated using NFI-data was 1.6 M ton C yr-1 and 2.5 M ton C

  yr-1 with a standard error of 2 The general conclusion drawn from this study is that

  both sampling and the models Yasso07 and Q are possible tools to predict the soil

  organic carbon accumulation and annual changes for Swedish forest soils. The

  estimates based on measurements as well as the modelled results indicate an increase

  in carbon stocks in Swedish forest soils. This study does not support a

  change of method from inventory to model predictions. However, the agreement

  between the methods shows that the models are suitable as a complement to other

  soil carbon estimation methods. They are particularly useful for projections and we

  recommend a further development of the modelling tools.

  1 UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change

  2 LULUCF, Land Use and Land Use Change and Forestry

 • Eriksson, Daniel
  et al.
  Bianchi, Matteo
  Landegren, Nils
  Dalin, Frida
  Skov, Jakob
  Hultin-Rosenberg, Lina
  Mathioudaki, Argyri
  Nordin, Jessika
  Hallgren, Åsa
  Andersson, Göran
  Tandre, Karolina
  Rantapää-Dahlqvist, Solbritt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Söderkvist, Peter
  Rönnblom, Lars
  Hulting, Anna-Lena
  Wahlberg, Jeanette
  Dahlqvist, Per
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Ekwall, Olov
  Meadows, Jennifer R. S.
  Lindblad-Toh, Kerstin
  Bensing, Sophie
  Pielberg, Gerli Rosengren
  Kämpe, Olle
  Common genetic variation in the autoimmune regulator (AIRE) locus is associated with autoimmune Addison's disease in Sweden2018In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 8, article id 8395Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Autoimmune Addison's disease (AAD) is the predominating cause of primary adrenal failure. Despite its high heritability, the rarity of disease has long made candidate-gene studies the only feasible methodology for genetic studies. Here we conducted a comprehensive reinvestigation of suggested AAD risk loci and more than 1800 candidate genes with associated regulatory elements in 479 patients with AAD and 2394 controls. Our analysis enabled us to replicate many risk variants, but several other previously suggested risk variants failed confirmation. By exploring the full set of 1800 candidate genes, we further identified common variation in the autoimmune regulator (AIRE) as a novel risk locus associated to sporadic AAD in our study. Our findings not only confirm that multiple loci are associated with disease risk, but also show to what extent the multiple risk loci jointly associate to AAD. In total, risk loci discovered to date only explain about 7% of variance in liability to AAD in our study population.

 • Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Depoliticization, Repoliticization, and Environmental Concerns: Swedish Mining Politics as an Instance of Environmental Politicization2018In: ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, ISSN 1492-9732, E-ISSN 1492-9732, Vol. 7, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An argument within the wider theory of postpolitics that has gained traction over the last decade is that environmental concerns in general, and climate policy in particular, are especially conducive to depoliticization. In this paper, we take issue with this notion by presenting an empirical case study of the repoliticization of Swedish mining and then, on the basis of this analysis, offer theoretical reflections on how to better understand depoliticization and repoliticization of the environment. We argue for the use of a narrow definition of 'depoliticization', and that sufficient attention must be paid to temporal and scalar differentiation of continuous processes of de- and repoliticization, and that normative assumptions of what constitutes the genuinely political should be abandoned. We argue that environmental concerns harbour large potential for effective politicization, and that this politicization occurs as a response to depoliticization, through concurrent, cross-fertilizing and intertwined processes of repoliticization across scales both inside and outside of formal channels of government, whereby previously depoliticized state agencies may become crucial.

 • Gil-De-Castro, A.
  et al.
  Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Edificio Leonardo da Vinci, E-14071 Córdoba, España..
  Medina-Gracia, R.
  Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Edificio Leonardo da Vinci, E-14071 Córdoba, España.
  Rönnberg, Sarah
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Blanco, A.M.
  Institut für elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik, Technische Universität Dresden, 01062 Dresden, Germany.
  Meyer, J.
  Institut für elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik, Technische Universität Dresden, 01062 Dresden, Germany.
  Differences in the performance between CFL and LED lamps under different voltage distortions2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Measurements have shown that the harmonic currents emitted by lamps with electronic ballast depend on the circuit topology and the existing supply voltage distortion. This paper quantifies the impact of supply voltage distortion on the harmonic and supraharmonic current emission of individual Light Emitting Diode (LED) lamps and compact fluorescent lamps (CFL). It also characterizes several Power Quality (PQ) parameters when those lamps are connected to pure sinusoidal waveform.

 • Ranganathan, Meghna
  et al.
  Heise, Lori
  MacPhail, Catherine
  Stockl, Heidi
  Silverwood, Richard J.
  Kahn, Kathleen
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health. MRC/Wits Rural Public Health and Health Transitions Unit (Agincourt), School of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa; International Network for the Demographic Evaluation of Populations and Their Health (INDEPTH) Network, Accra, Ghana.
  Selin, Amanda
  Gomez-Olive, F. Xavier
  Watts, Charlotte
  Pettifor, Audrey
  'It's because I like things. . . it's a status and he buys me airtime': exploring the role of transactional sex in young women's consumption patterns in rural South Africa (secondary findings from HPTN 068)2018In: Reproductive Health, ISSN 1742-4755, E-ISSN 1742-4755, Vol. 15, article id 102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: 'Transactional sex', defined as a non-marital, non-commercial sexual relationship in which money or material goods are exchanged for sex, is associated with young women's increased vulnerability to HIV infection. Existing research illustrates that the motivations for transactional sex are complex. The fulfilment of psycho-social needs such as the need to belong to a peer group are important factors underlying young women's desires to obtain certain consumption items and thus engage in transactional sex.

  Methods: We use a mixed-methods approach to explore the relationship between transactional sex and consumption patterns among young women in rural Mpumalanga province, South Africa. In the secondary analysis of 693 sexually active young women, we use factor analysis to group the different consumption items and we use multivariable logistic regression to demonstrate the relationship between transactional sex and consumption patterns. The qualitative study uses five focus group discussions and 19 in-depth interviews to explore further young women's motivations for acquiring different consumption items.

  Results: The quantitative results show that young women that engage in transactional sex have higher odds of consuming items for entertainment (e.g., movie tickets) than on practical items (e.g., food and groceries). The qualitative findings also revealed that young women's perceptions of items that were considered a 'need' were strongly influenced by peer pressure and a desire for improved status. Further, there was a perception that emerged from the qualitative data that relationships with sugar daddies offered a way to acquire consumer goods associated with a 'modern lifestyle', such as items for personal enhancement and entertainment. However, young women seem aware of the risks associated with such relationships. More importantly, they also develop relationship with partners of similar age, albeit with the continued expectation of material exchange, despite engaging in the relationship for love.

  Conclusion: This study shows that young women are willing to take certain risks in order to have a degree of financial independence. Interventions that provide alternative methods of attaining this independence, such as the provision of cash transfers may have potential in preventing them from engaging in transactional relationships. Further, the psycho-social reasons that drive young women's motivations for consumption items resulting in risky sexual behaviours need to be better understood.

 • Blomqvist, Per
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport.
  Sandinge, Anna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Safety and Transport.
  Experimental evaluation of fire toxicity test methods2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  An experimental evaluation of the most common bench-scale tests methods for fire toxicity was conducted by RISE Fire Research. The background of the work was the on-going discussion in the fire community on the applicability and relevance of these test methods.

  The test methods included in the programme were the ISO/TS 19700 steady-state tube furnace (SSTF), the controlled atmosphere cone calorimeter (CACC), and the EN 45545-2 smoke chamber test (SC). In these tests the production of selected toxic gases was quantitatively analysed using FTIR. Tests for the measurement of toxic gas production were made with eleven different materials used as test specimens, both combustible and non-combustible materials. The materials were commercially available insulation products provided by EURIMA, the sponsor of the project. These materials should not be regarded as typical or fully representative of a product category.

  The evaluation of the results from the different test methods was divided into combustible test specimens and non-combustible test specimens. That was because the test conditions in the first case are greatly influenced by the combustion behaviour of the test specimen, while in the second case the test conditions are more constant.

  A general observation was that there in many cases was correlation between both species composition and level of toxic gas species yields between test methods when the combustion conditions were similar. In cases where yields differed significantly it could in most cases be explained by clear differences in test conditions.

  For combustible materials it was concluded that the SSTF offers the best means for conducting tests at pre-decided and controlled flaming combustion conditions. The CACC does not give steady-state flaming combustion and the influence of vitiation was limited in the tests made. The SC generally accumulates a mixture of gases from both flaming and non-flaming combustion periods in a test, and the yields measured do not in those cases represent any specific combustion stage.

  For non-combustible materials a general observation was that any of the test methods investigated in principle could be used since the influence on the test conditions from the material itself is limited compared to combustible materials. However, there were specific properties and limitations of the different test methods observed that are important to consider.

 • Olsson, Håkan
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Tengdelius-Brunell, Johanna
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Avrinningsområden för vattenförekomster 2012: En hydrologisk indelning för PLC-62013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är ett uppdrag från HaV, Havs- och Vattenmyndigheten.

  Informationen i rapporten riktar sig, i första hand, till dem som inom SMED

  arbetar med Pollution Load Compilation 6 (PLC6), Vattenförvaltningen vid SMHI

  och till Vattenmyndigheterna. I rapporten redovisas resultatet av en aktivitet inom

  SMED där syftet var att definiera hydrologiska avrinningsområden för användning

  vid beräkning av flöden av vatten, kväve och fosfor till havet.

  Avrinningsområden för Vattenmyndigheternas vattenförekomster identifierades i

  digitala kartskikt från SVAR, Svenskt VattenARkiv vid SMHI. Från projektet har

  data leverats till andra utvecklingsprojekt inom SMED-vatten, till modelluppsättningen

  S-HYPE vid SMHI och till representanter för vattenmyndigheterna.

  Ett kartskikt med indelning i 27 831 områden var tillgängligt 26 november 2012.

  Kartskiktet kompletterades med information om flödesordning och identiteter för

  det havsområde som vattnet rinner till. Det kompletterade kartskiktet var

  tillgängligt för hämtning 21 december 2012. I början av 2013 gjordes ytterligare

  granskning av kartskikt och utkast till denna rapport. Det ledde till ytterligare

  förbättringar av kartskiktet till PLC6. I den här rapporten beskrivs kartskiktets

  innehåll.

  I slutet av 2012 gjordes korrigeringar av några vattenförekomsters identiteter och

  kartrepresentationer i SVAR. Dessa ändringar har införts i kartskiktet till PLC6 så

  att samordningen med vattenmyndigheternas vattenförekomster optimeras. Det här

  innebar att antalet områden i kartskiktet minskade till 27 830 eftersom två områden

  slogs samman. Det reviderade kartskiktet till PLC6 blev klart i mars 2013.

  Kartskiktet baseras på avrinningsområden från SVAR version 2012_2. Till den här

  versionen av vattendelare kunde vi koppla 23 127 av vattenmyndigheternas

  vattenförekomster i SVAR version 2012_2 inklusive ändringar av

  vattenförekomsters identiteter införda i SVAR i slutet av 2012. Av de här

  vattenförekomsterna var 1 103 preliminära, d.v.s. de var ännu inte fastställda av

  Vattenmyndigheterna. Det finns fler vattenförekomster för sjöar respektive

  vattendrag i SVAR men de ligger inte vid avrinningsområdenas utlopp.

 • Sjögren, Anders
  Nordiska Afrikainstitutet.
  Civil society and governance in Africa: an outline of debates1998Report (Other academic)
 • Olshammar, Mikael
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Persson, Tony
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oneill, Courtney
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Djodjic, Faruk
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Förbättrad beräkningsmetodik för retention av fosfor från enskilda avlopp Slutrapport2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom projektet Förbättrad beräkningsmetodik för retention av fosfor från enskilda avlopp har

  SMED utvärderat den teoretiska metodiken för att beräkna bruttobelastning av fosfor och kväve

  från enskilda avlopp genom mätningar i området Garns-Ekskogen i Vallentuna kommun. Vissa

  förfiningar av beräkningsmetodiken har också utvecklats och implementerats i projektet.

  Med dessa förbättringar kan konstateras att den teoretiska fosforbelastningen från enskilda avlopp

  ligger nära den som bestämts via beräkningar utgående från mätningar. Den teoretiska

  fosforbelastningen är 1-2 gånger så hög som den utifrån mätningar beräknade belastningen, vilket

  är rimligt med tanke på osäkerheten i mätningarna och i indata till de teoretiska beräkningarna.

  Bakgrundsbelastningen från omgivande skogsmark är enligt enkla läckageberäkningar låg jämfört

  med den från enskilda avlopp i detta område.

  För kväve gäller det omvända, då den teoretiska belastningen från enskilda avlopp är tre gånger

  lägre än den som kan beräknas utifrån mätningar, vilket är förklarligt då belastningen från andra

  källor för kväve är betydligt högre än för fosfor.

  Markretentionens bidrag till skillnaden mellan beräknad och genom mätningar framtagen belastning

  har inte kunna säkerställas pga den stora osäkerheten som finns kring reningsschabloner och andra

  felkällor. En grov uppskattning ger dock att markretentionen för fosfor från enskilda avlopp i

  projektområdet är runt 50%.

  SMEDs belastningsberäkningar för enskilda avlopp bör i första hand förbättras genom att den

  uppdaterade beräkningsmetodiken appliceras nationellt. Vad gäller belastningsdata är detta inget

  problem, då SCB redan har tillgång till denna statistik. För att förbättra belastningsstatistiken är det

  även nödvändigt att teknikuppgifterna för enskilda avlopp uppdateras och att i denna datainsamling

  reningsteknik för BDT- och WC-vatten separeras så att beräkningarna kan hantera både

  ”tvårörssystem” och fastigheter med enbart BDT-avlopp.

 • Davies, Gail
  et al.
  Lam, Max
  Harris, Sarah E.
  Trampush, Joey W.
  Luciano, Michelle
  Hill, W. David
  Hagenaars, Saskia P.
  Ritchie, Stuart J.
  Marioni, Riccardo E.
  Fawns-Ritchie, Chloe
  Liewald, David C. M.
  Okely, Judith A.
  Ahola-Olli, Ari V.
  Barnes, Catriona L. K.
  Bertram, Lars
  Bis, Joshua C.
  Burdick, Katherine E.
  Christoforou, Andrea
  DeRosse, Pamela
  Djurovic, Srdjan
  Espeseth, Thomas
  Giakoumaki, Stella
  Giddaluru, Sudheer
  Gustavson, Daniel E.
  Hayward, Caroline
  Hofer, Edith
  Ikram, M. Arfan
  Karlsson, Robert
  Knowles, Emma
  Lahti, Jari
  Leber, Markus
  Li, Shuo
  Mather, Karen A.
  Melle, Ingrid
  Morris, Derek
  Oldmeadow, Christopher
  Palviainen, Teemu
  Payton, Antony
  Pazoki, Raha
  Petrovic, Katja
  Reynolds, Chandra A.
  Sargurupremraj, Muralidharan
  Scholz, Markus
  Smith, Jennifer A.
  Smith, Albert V.
  Terzikhan, Natalie
  Thalamuthu, Anbupalam
  Trompet, Stella
  van der Lee, Sven J.
  Ware, Erin B.
  Windham, B. Gwen
  Wright, Margaret J.
  Yang, Jingyun
  Yu, Jin
  Ames, David
  Amin, Najaf
  Amouyel, Philippe
  Andreassen, Ole A.
  Armstrong, Nicola J.
  Assareh, Amelia A.
  Attia, John R.
  Attix, Deborah
  Avramopoulos, Dimitrios
  Bennett, David A.
  Boehmer, Anne C.
  Boyle, Patricia A.
  Brodaty, Henry
  Campbell, Harry
  Cannon, Tyrone D.
  Cirulli, Elizabeth T.
  Congdon, Eliza
  Conley, Emily Drabant
  Corley, Janie
  Cox, Simon R.
  Dale, Anders M.
  Dehghan, Abbas
  Dick, Danielle
  Dickinson, Dwight
  Eriksson, Johan G.
  Evangelou, Evangelos
  Faul, Jessica D.
  Ford, Ian
  Freimer, Nelson A.
  Gao, He
  Giegling, Ina
  Gillespie, Nathan A.
  Gordon, Scott D.
  Gottesman, Rebecca F.
  Griswold, Michael E.
  Gudnason, Vilmundur
  Harris, Tamara B.
  Hartmann, Annette M.
  Hatzimanolis, Alex
  Heiss, Gerardo
  Holliday, Elizabeth G.
  Joshi, Peter K.
  Kahonen, Mika
  Kardia, Sharon L. R.
  Karlsson, Ida
  Kleineidam, Luca
  Knopman, David S.
  Kochan, Nicole A.
  Konte, Bettina
  Kwok, John B.
  Le Hellard, Stephanie
  Lee, Teresa
  Lehtimaki, Terho
  Li, Shu-Chen
  Liu, Tian
  Koini, Marisa
  London, Edythe
  Longstreth, Will T., Jr.
  Lopez, Oscar L.
  Loukola, Anu
  Luck, Tobias
  Lundervold, Astri J.
  Lundquist, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Umeå Centre for Functional Brain Imaging (UFBI). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Statistics.
  Lyytikainen, Leo-Pekka
  Martin, Nicholas G.
  Montgomery, Grant W.
  Murray, Alison D.
  Need, Anna C.
  Noordam, Raymond
  Nyberg, Lars
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Sciences. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB). Umeå University, Faculty of Medicine, Umeå Centre for Functional Brain Imaging (UFBI).
  Ollier, William
  Papenberg, Goran
  Pattie, Alison
  Polasek, Ozren
  Poldrack, Russell A.
  Psaty, Bruce M.
  Reppermund, Simone
  Riedel-Heller, Steffi G.
  Rose, Richard J.
  Rotter, Jerome I.
  Roussos, Panos
  Rovio, Suvi P.
  Saba, Yasaman
  Sabb, Fred W.
  Sachdev, Perminder S.
  Satizabal, Claudia L.
  Schmid, Matthias
  Scott, Rodney J.
  Scult, Matthew A.
  Simino, Jeannette
  Slagboom, P. Eline
  Smyrnis, Nikolaos
  Soumare, Aicha
  Stefanis, Nikos C.
  Stott, David J.
  Straub, Richard E.
  Sundet, Kjetil
  Taylor, Adele M.
  Taylor, Kent D.
  Tzoulaki, Ioanna
  Tzourio, Christophe
  Uitterlinden, Andre
  Vitart, Veronique
  Voineskos, Aristotle N.
  Kaprio, Jaakko
  Wagner, Michael
  Wagner, Holger
  Weinhold, Leonie
  Wen, K. Hoyan
  Widen, Elisabeth
  Yang, Qiong
  Zhao, Wei
  Adams, Hieab H. H.
  Arking, Dan E.
  Bilder, Robert M.
  Bitsios, Panos
  Boerwinkle, Eric
  Chiba-Falek, Ornit
  Corvin, Aiden
  De Jager, Philip L.
  Debette, Stephanie
  Donohoe, Gary
  Elliott, Paul
  Fitzpatrick, Annette L.
  Gill, Michael
  Glahn, David C.
  Hagg, Sara
  Hansell, Narelle K.
  Hariri, Ahmad R.
  Ikram, M. Kamran
  Jukema, J. Wouter
  Vuoksimaa, Eero
  Keller, Matthew C.
  Kremen, William S.
  Launer, Lenore
  Lindenberger, Ulman
  Palotie, Aarno
  Pedersen, Nancy L.
  Pendleton, Neil
  Porteous, David J.
  Raikkonen, Katri
  Raitakari, Olli T.
  Ramirez, Alfredo
  Reinvang, Ivar
  Rudan, Igor
  Rujescu, Dan
  Schmidt, Reinhold
  Schmidt, Helena
  Schofield, Peter W.
  Schofield, Peter R.
  Starr, John M.
  Steen, Vidar M.
  Trollor, Julian N.
  Turner, Steven T.
  Van Duijn, Cornelia M.
  Villringer, Arno
  Weinberger, Daniel R.
  Weir, David R.
  Wilson, James F.
  Malhotra, Anil
  McIntosh, Andrew M.
  Gale, Catharine R.
  Seshadri, Sudha
  Mosley, Thomas H., Jr.
  Bressler, Jan
  Lencz, Todd
  Deary, Ian J.
  Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci influencing general cognitive function2018In: Nature Communications, ISSN 2041-1723, E-ISSN 2041-1723, Vol. 9, article id 2098Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  General cognitive function is a prominent and relatively stable human trait that is associated with many important life outcomes. We combine cognitive and genetic data from the CHARGE and COGENT consortia, and UK Biobank (total N = 300,486; age 16-102) and find 148 genome-wide significant independent loci (P < 5 x 10-8) associated with general cognitive function. Within the novel genetic loci are variants associated with neurodegenerative and neurodevelopmental disorders, physical and psychiatric illnesses, and brain structure. Gene-based analyses find 709 genes associated with general cognitive function. Expression levels across the cortex are associated with general cognitive function. Using polygenic scores, up to 4.3% of variance in general cognitive function is predicted in independent samples. We detect significant genetic overlap between general cognitive function, reaction time, and many health variables including eyesight, hypertension, and longevity. In conclusion we identify novel genetic loci and pathways contributing to the heritability of general cognitive function.

 • Faskunger, Johan
  et al.
  Proactivity AB.
  Szczepanski, Anders
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Åkerblom, Petter
  Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet.
  Klassrum med himlen som tak: En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland barn i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.

  Kunskapsöversikten visar att evidensen är tillräckligt stark för att konstatera att utomhusundervisning bidrar positivt både indirekt och direkt till skolprestation och skolresultat. Extremt få studier, endast någon enstaka, kan påvisa ett samband mellan utomhusundervisning och negativa effekter på elevernas lärande, pedagogernas arbetssituation eller på skolverksamheten i stort. Slutsatsen är att det finns tillräcklig stark evidens för att rekommendera mer utomhusundervisning i skolans pedagogiska verksamhet – eftersom inslag av undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling. Sammantaget visar översikten:

  • att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning (ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne, och studiemotivation),
  • att evidensen är tillräckligt stark för att det är möjligt att överväga implementering av fler utomhusbaserade inslag i undervisningen bland barn och elever i hela utbildningssystemet,
  • att evidensen är tillräckligt stark för utomhusundervisningens positiva kognitiva effekter, vilket gör det möjligt att överväga en förstärkning av befintliga såväl som inrättande av nya nationella utbildningsinsatser som främjar utomhusundervisning, fysisk aktivitet, samt naturkontakt i grundskolan, till exempel genom att involvera landets lärosäten med lärarutbildning i ett gemensamt utvecklingsarbete på nationell nivå,
  • att utomhusundervisning ligger i linje med moderna pedagogiska modeller för skolutveckling, undervisning och lärande.

  Stöd för ökad måluppfyllelse och god folkhälsa

  Forskningen visar att utomhusundervisning med regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt både direkt och indirekt kan ha positiva och meningsfulla effekter på lärande, skolprestationer, hälsa och välbefinnande, samt på elevernas personliga och sociala utveckling.

  De statistiska effekterna (effektmåtten) ligger vanligtvis på en låg till måttlig nivå. Men på samhällsnivå skulle de potentiellt kunna få stor relevans ur ett folkhälso- och skolperspektiv genom att bidra till högre måluppfyllelse inom grundskola, förskoleklass och fritidshem. Detta under förutsättning att program och kompetenshöjande åtgärder för utomhusundervisning införs i bred skala och är långsiktiga. Forskningen påtalar att tidsmässigt längre och mer omfattande utbildningsprogram eller insatser uppnår större effekter både motoriskt, socialt och kognitivt än korta och sporadiska pedagogiska insatser.

  Stark evidens för faktorer som indirekt påverkar skolprestationer

  Forskningen visar att regelbunden fysisk aktivitet med utökad rörelse och naturkontakt under skoldagen generellt leder till positiva effekter på inlärningsförmåga, skolprestationer och på en lång rad faktorer som är av betydelse för elevers utveckling men också för undervisningen. Betydelsefulla vetenskapliga argument finns för att utomhusundervisning – jämfört med när elever undervisats helt eller till stor del inomhus med mer eller mindre traditionella undervisningsstrategier – främjar faktorer som indirekt påverkar skolprestationer såsom förbättrad koncentration, arbetsminne samt personlig och social utveckling. Forskningen visar att detta i sin tur kan leda till ökad studiemotivation, förbättrad självkänsla, självkontroll och impulskontroll, kreativitet, samarbetsförmåga samt intention till en hälsosammare livsstil (motion och matvanor). Hög grad av fysisk aktivitet, liksom regelbunden naturkontakt under skoldagen och i undervisningen, uppvisar samband med skolprestation och med en lång rad faktorer som indirekt påverkar skolresultaten i positiv riktning hos elever.

  Mer undervisningstid i teoretiska ämnen leder inte till bättre resultat

  Forskningen visar att ökad fysisk aktivitet under skoldagen eller utökad undervisning i Idrott & hälsa inte leder till sämre resultat i teoretiska ämnen. Den mesta forskningen tyder tvärtom på att mer fysisk aktivitet leder till positiva effekter på skolresultat i teoretiska ämnen för elever, även om mer forskning behövs inom området.

  Inte heller en ökning av antalet undervisningstimmar i teoretiska ämnen, på bekostnad av bland annat Idrott & hälsa, leder till bättre resultat i teoretiska ämnen. Flera forskare och systematiska översikter påpekar också att en ökning av inomhusundervisning i teoretiska ämnen till och med kan öka risken för fysisk och psykisk ohälsa hos eleverna.

  Mer longitudinell forskning behövs

  För att öka skolans måluppfyllelse, förbättra skolresultat och främja sunda levnadsvanor bland barn och unga, visar kunskapsöversikten att det finns tillräckligt stark evidens för att överväga systematisk implementering av utomhusbaserad undervisning i skolan. En stor del av forskningsmaterialet består dock av tidsmässigt korta utvärderingar. Detta försvårar delvis möjligheten att dra mer långtgående slutsatser av hur utomhusbaserade inslag i den pedagogiska verksamheten kan bidra till en långsiktig och ändamålsenlig skolutveckling som påverkar skolresultaten i positiv riktning. Således behövs fler longitudinella studier utifrån en svensk skol- och undervisningskontext.

  Kunskapsöversiktens huvudindelning

  Litteraturgenomgången resulterade i att forskningsmaterialet kunde sorteras i tre huvudkategorier. I kunskapsöversikten redogörs för kunskapsläget utifrån var och en av dessa kategorier, nämligen utomhusundervisningens effekter på skolprestation, fysisk aktivitet och naturkontakt.

 • De Pascalis, Roberto
  et al.
  Hahn, Andrew
  Brook, Helen M.
  Ryden, Patrik
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Donart, Nathaniel
  Mittereder, Lara
  Frey, Blake
  Wu, Terry H.
  Elkins, Karen L.
  A panel of correlates predicts vaccine-induced protection of rats against respiratory challenge with virulent Francisella tularensis2018In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 5, article id e0198140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are no defined correlates of protection for any intracellular pathogen, including the bacterium Francisella tularensis, which causes tularemia. Evaluating vaccine efficacy against sporadic diseases like tularemia using field trials is problematic, and therefore alternative strategies to test vaccine candidates like the Francisella Live Vaccine Strain (LVS), such as testing in animals and applying correlate measurements, are needed. Recently, we described a promising correlate strategy that predicted the degree of vaccine-induced protection in mice given parenteral challenges, primarily when using an attenuated Francisella strain. Here, we demonstrate that using peripheral blood lymphocytes (PBLs) in this approach predicts LVS-mediated protection against respiratory challenge of Fischer 344 rats with fully virulent F. tularensis, with exceptional sensitivity and specificity. Rats were vaccinated with a panel of LVS-derived vaccines and subsequently given lethal respiratory challenges with Type A F. tularensis. In parallel, PBLs from vaccinated rats were evaluated for their functional ability to control intramacrophage Francisella growth in in vitro co-culture assays. PBLs recovered from co-cultures were also evaluated for relative gene expression using a large panel of genes identified in murine studies. In vitro control of LVS intramacrophage replication reflected the hierarchy of protection. Further, despite variability between individuals, 22 genes were significantly more up-regulated in PBLs from rats vaccinated with LVS compared to those from rats vaccinated with the variant LVS-R or heat killed LVS, which were poorly protective. These genes included IFN-gamma, IL-21, NOS2, LTA, T-bet, IL-12rβ2, and CCL5. Most importantly, combining quantifications of intramacrophage growth control with 5-7 gene expression levels using multivariate analyses discriminated protected from non-protected individuals with greater than 95% sensitivity and specificity. The results therefore support translation of this approach to non-human primates and people to evaluate new vaccines against Francisella and other intracellular pathogens.

 • Brandén, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, The Institute for Analytical Sociology, IAS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Department of Sociology, Stockholm University.
  Bygren, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, The Institute for Analytical Sociology, IAS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Department of Sociology, Stockholm University / Institute for Futures Studies, Stockholm.
  School Choice and School Segregation: Lessons from Sweden’s School Voucher System2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how school choice opportunities affect school segregation. Theoretically, free school choice may affect school segregation in different directions, depending on its design, baseline residential segregation, and underlying preferences for separation. Our test case is the Swedish voucher-based free school choice system, and we utilize Swedish population register data that include 13 cohorts of ninth graders, with geocoded information on schools, their socioeconomic and ethnic composition, and the composition of the neighborhoods surrounding the schools. To identify causal effects of school choice opportunities, we treat fixed school areas as the unit of analysis, and we follow these over time to net out time-invariant area-level confounders. Within-area panel estimates indicate segregation based on both ethnic and educational background to be strongly affected by school choice opportunities. Increased choice opportunities lead to increased school segregation, to a large extent because of a higher propensity among native children and children with well-educated parents to attend newly established (non-public) independent schools. The segregating impact of school choice opportunities is uniform across school areas with different socioeconomic and ethnic profiles, but school segregation increases much more in residentially integrated areas as a consequence of an increase in school choice options. The lesson to be learned from the Swedish case is that large scale school voucher systems need to be designed to include mechanisms that counteract the strong segregating forces that such systems appear to produce.

 • Samuelsson, Christopher Robin
  et al.
  Uppsala universitet.
  Elmgren, Maja
  Uppsala universitet.
  Haglund, Jesper
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Engineering and Physics (from 2013). SMEER.
  Going through a phase: Teaching about energy transformations in phase changes with infrared cameras2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Students have difficulties understanding energy transformations involved in phase changes in physics and chemistry education. For example, with a predict-observe-explain set-up, we have found that students tend to intuit that when table salt is poured onto ice, the ice will melt and the temperature increase. They are surprised to see that although the ice melts (due to freezing-point depression), the temperature actually decreases. In this study, we explore how infrared cameras as a visualization technology can help students come to terms with such challenges.

  We have designed a teaching sequence for in-service science teachers on the topic of phase changes, with a focus on the central idea that it requires energy to break bonds between particles. In group discussions, students are encouraged to use this idea to explain how the temperature of water can be constant during phase change from solid to liquid, and from liquid to gas, and draw on their experiences that it feels cold when they walk out of the shower but hot when water is poured onto the stove in a sauna. With the help of an infrared camera, students can see how the temperature decreases as water evaporates from their body. With this technology, they can also see that the temperature of a piece of paper increases as moist air condenses on its surface, and that the temperature decreases when the water evaporates away in dry air. Through video analysis, we study students’ interactions with each other and the types of talk they engage in during the exercises. Early findings in a pilot study with secondary school students indicate that they tend to interpret condensation as release of energy due to particles colliding with a surface, rather than bond formation.

 • Löfgren, Stefan
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Nisell, Jakob
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Yu, Jun
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Ranneby, Bo
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Förbättrade skattningar av Noch P-förlusterna från skog, myr och fjäll inför PLC6 - pilotprojekt2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) och

  satellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classifier

  klassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vattendragsnära

  skog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vattendragsnät

  (VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Dalälven, Viskan,

  Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta typhalterna

  för N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och mer

  avlägsen skog.

  Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligt

  bättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25

  respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsområdets

  egenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassning

  är en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. Ytterligare en förbättring

  jämfört med PLC5 är att Tot-N och Tot-P i södra Sverige samt oorganiskt

  kväve och fosfat inte längre behöver hanteras som konstanter. Modellerna för de

  oorganiska fraktionerna är dock osäkra.

  Typhalterna är betydligt högre än de som användes inom PLC5. Orsaken till

  detta är att analysresultaten från de slumpmässigt utvalda vattendragen visar att

  sommartid kan närsalthalterna i skogs- och myrbäckar vara betydligt högre än

  medel- och medianvärden från längre tidsperioder, som även innehåller säsongsoch

  mellanårlig variation. De presenterade typhalterna kan därför inte okritiskt

  användas för t.ex. källfördelningsmodellering. För det krävs modeller baserade på

  vattenkemisk information även från andra årstider.

  Vi stora möjligheter att ytterligare förbättra modellernas både rumsliga och

  tidsmässiga precision och för att använda metodiken över hela Sverige. De förbättringar

  som krävs är då främst tillgång till enhetliga satellitdata från ett begränsat

  tidsfönster för framtagande av differensbilder (används för klassning av löv) och

  probabilistisk klassificering, en höjddatabas med högre rumslig (x-, y- och z-led)

  upplösning och förnyad simulering av ett virtuellt vattendragsnät alternativt en

  förbättrad vattendragskarta samt upprepad provtagning (data bör finnas från vår,

  sommar, höst och vinter) av slumpmässigt utvalda skogs- och myrvattendrag för

  förbättrad skattning av den temporala variationen i typhalterna. Den teknikutveckling

  som krävs på satellitscen- och höjddatabassidan bör finnas tillgänglig inom en

  treårsperiod, medan det inte finns medel avsatta för provtagning och analys av

  slumpmässigt insamlade prover från olika årstider.

 • Kristensen, Jeppe A.
  et al.
  Metcalfe, Daniel B.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences. Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University, Lund, Sweden.
  Rousk, Johannes
  The biogeochemical consequences of litter transformation by insect herbivory in the Subarctic: a microcosm simulation experiment2018In: Biogeochemistry, ISSN 0168-2563, E-ISSN 1573-515X, Vol. 138, no 3, p. 323-336Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Warming may increase the extent and intensity of insect defoliations within Arctic ecosystems. A thorough understanding of the implications of this for litter decomposition is essential to make predictions of soil-atmosphere carbon (C) feedbacks. Soil nitrogen (N) and C cycles naturally are interlinked, but we lack a detailed understanding of how insect herbivores impact these cycles. In a laboratory microcosm study, we investigated the growth responses of heterotrophic soil fungi and bacteria as well as C and N mineralisation to simulated defoliator outbreaks (frass addition), long-term increased insect herbivory (litter addition at higher background N-level) and non-outbreak conditions (litter addition only) in soils from a Subarctic birch forest. Larger amounts of the added organic matter were mineralised in the outbreak simulations compared to a normal year; yet, the fungal and bacterial growth rates and biomass were not significantly different. In the simulation of long-term increased herbivory, less litter C was respired per unit mineralised N (C:N of mineralisation decreased to 20 +/- 1 from 38 +/- 3 for pure litter), which suggests a directed microbial mining for N-rich substrates. This was accompanied by higher fungal dominance relative to bacteria and lower total microbial biomass. In conclusion, while a higher fraction of foliar C will be respired by insects and microbes during outbreak years, predicted long-term increases in herbivory linked to climate change may facilitate soil C-accumulation, as less foliar C is respired per unit mineralised N. Further work elucidating animal-plant-soil interactions is needed to improve model predictions of C-sink capacity in high latitude forest ecosystems.

 • Löfgren, Stefan
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Brandt, Maja
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Kväve och fosfor i skogsmark, fjäll och myr i norra Sverige: Slutrapport 2005-06-092005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom TRK-projektet noterades behovet av ett antal förbättringar inför framtida

  beräkningar, bl.a. översyn av kväve-typhalter (N) från skog, myr och fjäll i norra

  Sverige. Den använda skogstyphalten i TRK-projektet gav simulerade kvävekoncentrationer

  i vattendrag från fjällnära skogar liksom i delar av Norrlands inland

  som var för höga jämfört med mätdata i stora avrinningsområden. Resultat från

  mätningar av N-förlusterna från skog, myr och fjäll i Göta älvs och Dalälvens

  avrinningsområden visar att det föreligger ett höjdberoende för N-typhalterna.

  Detta projekt har bestått av två delar. I det första momentet har syftet varit att utveckla

  bättre kväve- och fosfortyphalter (N- och P-typhalter) för skog, fjäll och myr genom

  att analysera om det föreligger ett generellt höjdberoende för N- och P-typhalterna i

  små skogsbäckar i norra Sverige, samt om N- och P-halterna varierar med andra

  egenskaper i tillrinningsområdet.

  Vattenkemisk information har insamlats från 613 skogs-, fjäll- och myrdominerade

  avrinningsområden inom och norr om Värmland, Dalarna, Västmanland och

  Gävleborgs län (0,13-249 km2, median 43 km2). Till samtliga mätpunkter har

  avrinningsområdet tagits fram med hjälp av manuell skärmdigitalisering och

  Lantmäteriets höjddatabas, ur vilken även höjdinformation inhämtats. Markslagen

  inom varje avrinningsområde har extraherats ur Röda kartan, Blå kartan och IAKS99.

  Klimatdata och högsta kustlinjen har inhämtats från Sveriges Nationalatlas. För att

  minimera effekten av annan påverkan än atmosfärsdeposition och skogsbruk har alla

  avrinningsområden som innehåller tätortsareal och jordbruksmark sorterats bort.

  Dessutom har de vattenkemiska resultaten från tre områden bedömts som outliers.

  Detta innebär att resultaten från 259 vattendrag använts för statistisk analys.

  Resultaten från denna analys visar att skog, myr och fjäll kan hanteras likvärdigt och

  att samma typhalter kan användas oberoende av markslag. Algoritmer har tagits fram

  för att beräkna typhalterna för totalkväve (Tot-N) och totalfosfor (Tot-P) utgående

  från deras höjdberoende, medan de oorganiska fraktionerna hanteras som konstanta

  halter. Organiskt kväve (Org-N) och residualfosfor (Res-P) har beräknats som en

  mellanskillnad mellan totalhalt och oorganiska fraktioner. Säsongsdynamik har

  introducerats för Tot-N, Org-N, Oorg-N, Tot-P och Res-P, men inte för Oorg-P.

  I nästa moment har den framtagna algoritmen för N testats i sex huvudavrinningsområden

  i norra Sverige. Totalt har koncentrationer för Tot-N, Oorg-N och

  Org-N simulerats i 59 områden och jämförts med uppmätta koncentrationer samt med

  tidigare TRK-simuleringar. Efter en första testomgång skedde en mindre justering av

  typhalten och säsongsvariationen för Oorg-N.

  Slutsatsen är att den framtagna algoritmen för N ger bättre överensstämmelse med

  mätdata i TRK-områden än de typhalter som användes för TRK-beräkningarna. Det

  finns dock en tendens till för höga simulerade koncentrationer av Tot-N och Org-N,

  medan de simulerade Oorg-N-halterna är något lägre än vad mätdata visar.

 • Thomas, Lisa-Marie
  et al.
  D'Ambruoso, Lucia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health. Centre for Global Development and Institute of Applied Health Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, UK; MRC/Wits Rural Public Health and Health Transitions Research Unit (Agincourt), School of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Balabanova, Dina
  Use of verbal autopsy and social autopsy in humanitarian crises2018In: BMJ Global Health, ISSN 2059-7908, Vol. 3, no 3, article id e000640Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Two billion people live in countries affected by conflict, violence and fragility. These are exceptional situations in which mortality shifts dramatically and in which civil registration and vital statistics systems are often weakened or cease to function. Verbal autopsy and social autopsy (VA and SA) are methods used to assign causes of death and understand the contexts in which these occur, in settings where information is otherwise unavailable. This review sought to explore the use of VA and SA in humanitarian crises, with a focus on how these approaches are used to inform policy and programme responses.

  Methods: A rapid scoping review was conducted on the use of VA and SA in humanitarian crises in low and middle-income countries since 1991. Drawing on a maximum variation approach, two settings of application ('application contexts') were selected and investigated via nine semi-structured expert interviews.

  Results: VA can determine causes of death in crisis-affected populations where no other registration system is in place. Combined with SA and active community involvement, these methods can deliver a holistic view of obstacles to seeking and receiving essential healthcare, yielding context-specific information to inform appropriate responses. The contexts in which VA and SA are used require adaptations to standard tools, and new mobile developments in VA raise specific ethical considerations. Furthermore, collecting and sythesising data in a timely, continuous manner, and ensuring coordination and communication between agencies, is important to realise the potential of these approaches.

  Conclusion: VA and SA are valuable research methods to foster evidence-informed responses for populations affected by humanitarian crises. When coordinated and communicated effectively, data generated through these methods can help to identify levels, causes and circumstances of deaths among vulnerable groups, and can enable planning and allocating resources effectively, potentially improving health system resilience to future crises.

 • Liljeberg, Marcus
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Helene
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nisell, Jakob
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Förbättrad markanvändningsdata för beräkningar inom SMED Vatten2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektets huvudsyfte är att generera nya geografiska dataunderlag avseende markanvändning

  med bättre upplösning för beräkningar inom SMED Vatten och att

  undersöka konsekvenserna för kommande rapporteringar av att använda markanvändningsdata

  med högre rumslig- och tematisk upplösning.

  Underlaget till arbetet som genomförts i projektet är dels det tidigare markanvändningsunderlaget

  som använts inom SMED Vatten för beräkningar av belastningar

  till vatten tillsammans med ett nyframtaget underlag för markanvändningsdata som

  bygger på SMD (Svenska Marktäckedata). Båda markanvändningsdatabaserna

  relateras till den geografiska indelningen som utgörs av hydrologiskt beräknade

  delavrinningsområden. Underlaget har lästs in i geodatabaser där data relateras till

  varandra genom rumsliga beräkningar i ett geografiskt informationssystem.

  För klasserna skog och tätort överskattas arealen generellt i PLC5 data jämfört med

  SMD och för klasserna myr och vatten sker en underskattning av klassarealerna i

  PLC5 jämfört med SMD. Minsta arealskillnaden blir på klassen vatten som också

  uppvisar den minsta standardavvikelsen.

  Konsekvensen av att byta kartdatabas för beräkning av markanvändningsarealer är

  liten vid en total jämförelse mellan markanvändning i PLC5 beräkningarna jämfört

  med arealer hämtade ur SMD. Orsaken till detta är att arealerna hos de områden

  som står för en stor andel av bruttobelastningen är desamma i de båda underlagen.

  För enskilda delavrinningsområden kan förändringen vara stor.

  Beräkningstekniskt eller kostnadsmässigt finns det inga skäl att använda SMD som

  kartdatabas för att generera markanvändningsklassning för belastningsberäkningar

  i SMED Vatten. Det finns ingen anledning att byta ut den gamla klassningen med

  avseende på geografisk upplösning då förbättringen med att använda SMD är alltför

  marginell i jämförelse med andra osäkerheter och felkällor. Däremot är det

  troligt att belastningen kommer att förändras om lämpliga läckagehalter kan ansättas

  till fler klasser och den vägen öka noggrannheten i belastningen av kväve och

  fosfor.

 • Liljeberg, Marcus
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Helene
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustavsson, Hanna
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Johnsson, Holger
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Tengdelius-Brunell, Johanna
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Widén-Nilsson, Elin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Hantering av kopplingen mellan markanvändning, läckagekoefficienter och avrinning för PLC62013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Havs- och vattenmyndigheten har uppdragit åt SMED att beräkna

  näringsämnesbelastningen till Sveriges omgivande havsbassänger.

  Uppdraget utgör underlag till HELCOM-rapporteringen Pollution Load

  Compilation (PLC Periodical).

  Inom SMED sker en kontinuerlig utveckling av metoder och modeller för

  att förbättra kvalitén på dessa beräkningar. I denna rapport undersöks

  möjligheterna att kombinera tidigare framtagen metodik för att beräkna

  källfördelningen av kväve och fosfor med ny förbättrad beräkning av

  avrinning genom att utnyttja en redan kalibrerad högupplöst hydrologisk

  modell för Sverige, kallad S-HYPE.

  Den belastning som avses i denna rapport är det diffusa markläckaget som

  genereras av olika slags markanvändning, beräknat som en produkt av

  markanvändningsslag och specifik typhalt. S-HYPE har kalibrerats med en

  definition av markanvändning som skiljer sig från den markanvändning som

  använts tidigare. För att det ska vara möjligt att använda de typhalter som

  tagits fram i tidigare beräkningar behöver de olika definitionerna av

  markanvändning relateras till varandra. För test och validering av den nya

  avrinningsberäkningen genom en anpassning av tidigare kalibrerad S-HYPE

  till SMED – HYPE bedöms skillnader i arealer hos markanvändningen ha

  en försumbar effekt. För en fullständig beräkning av närsaltsläckage

  behöver markanvändning däremot harmoniseras.

  Data om jordbrukets arealer tas i PLC-beräkningarna från jordbruksblocken

  och de stödsökta grödorna. I PLC6 ändras metodiken för jordbruksblock

  som saknar stödsökta grödor så att dessa beräknas som odefinierade grödor

  med läckaget för extensiv vall, istället för att de klassas som öppen mark

  som i PLC5. Om möjligt ska de konstaterade grödarealerna istället för de

  mer preliminära stödsökta arealerna användas.

 • Kindbom, Karin
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Danielsson, Helena
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Skårman, Tina
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jernström, Mats
  SCB.
  Lidén, Maria
  SCB.
  Szudy, Mikael
  SCB.
  Wikström, Helene
  SCB.
  Karltun, Erik
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Petersson, Hans
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Consequences for the Swedish Greenhouse Gas Inventory from using the 2006 IPCC Guidelines2010Report (Other academic)
 • Jerksjö, Martin
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridell, Erik
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gerner, Annika
  SCB.
  Eklund, Veronica
  SCB.
  Segersson, David
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Arbetsmaskiner: Långsiktig plan för uppdatering av bränsle-förbrukning och emissioner2010Report (Other academic)
 • Idahl, Annika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Obstetrics and Gynecology.
  Hermansson, Andrea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Obstetrics and Gynecology.
  Lalos, Ann
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Obstetrics and Gynecology.
  Social support and ovarian cancer incidence: a Swedish prospective population-based study2018In: Gynecologic Oncology, ISSN 0090-8258, E-ISSN 1095-6859, Vol. 149, no 2, p. 324-328Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Low social support is associated with worse prognosis for epithelial ovarian cancer (EOC) patients. However, few studies have explored the relation between low social support and incidence of EOC. The aim of this prospective nested case-control study was to examine whether self-perceived low social support was associated with the incidence of EOC.

  Methods: The Swedish Cancer Registry was used to identify participants in the Vasterbotten Intervention Programme (VIP) comprising 58,000 women, who later developed EOC. Each case was matched to four cancer free controls. The VIP uses the Social Support questionnaire, a modified version of the validated questionnaire "The Interview Schedule for Social Interaction" (ISSI) measuring quantitative (AVSI) and qualitative (AVAT) aspects of social support.

  Results: The risk of EOC in relation to AVSI and AVAT was similar between the 239 cases and the 941 controls after adjustment for educational level, smoking, BMI, Cambridge Physical Activity Index and age (aOR 0.85, 95% CI 0.72-1.01 and aOR 0.54, 95% CI 0.16-1.81). Lagtime was found to have no impact. A decreased risk of serous ovarian cancer was seen in women with fewer persons available for informal socializing (aOR 0.75, 95% CI 0.59-0.95). Adjusted analyses showed non-significant odds ratios below 1.0 in the vast majority of histotypes.

  Conclusions: A general trend towards a decreased risk of ovarian cancer associated with low AVSI and AVAT was identified. Solely the serous subtype was significantly associated with low scores of AVSI. Prospective pathophysiological and epidemiological studies regarding social support are needed.

 • Hjerdt, Niclas
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Brandt, Maja
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Pers, Lotta
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Rosberg, Jörgen
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Förbättring av beräkning av erosion och sedimentation (retention) i små vattendrag2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under arbetet med att beräkna den vattenburna belastningen av fosfor till Sveriges omgivande havsbassänger inom SMED har det noterats att partikulärt bunden fos- for ofta överskattas i simuleringarna i små områden. Fosforutsläpp från jordbruks- läckage är framräknade med ICECREAMDB och inkluderar redan retentionen i marken fram till vattendragen (Johnsson m.fl., 2008), och därför finns ingen funk- tion för ytterligare avskiljning i marken. Det finns heller ingen avskiljning i små- vattendrag fram till vattendraget i den hydrologiska modellen. Det är dock troligt att det förekommer en avskiljning av partikulär fosfor i diken och i mindre vatten- drag under lågvattenföring och resuspension vid höga flöden. Syftet med denna studie är att ta fram en funktion för permanent avskiljning av partikulärt bunden fosfor kopplat till de små vattendragen och att testa detta i ett antal mindre sjölösa jordbruksområden för att i framtiden förbättra de nationella beräkningarna av fos- forbelastningen.Studien omfattar 16 områden i mellersta och södra Sverige där synoptiska fos- formätningar inkluderar fraktionerna löst reaktiv fosfor och partikulär fosfor. Jord- bruksandelen varierar mellan 15-88% av områdenas yta. Den hydrologiska model- len med rutin för fosforberäkning, HBV-NP, har modifierats för att testa fyra alter- nativa processer för permanent avskiljning av partikulärt bunden fosfor genom sedimentation i små vattendrag (lokal avskiljning) samt en process för markreten- tion i utströmningsområdet.Resultaten visar att de fyra föreslagna avskiljningsprocesserna som verkar ge- nom sedimentation uppför sig likvärdigt och att man får liknande resultat oavsett vilken process som används. Avskiljning genom markretention av jordbruksläcka- ge och enskilda avlopp ger normalt större effekt än avskiljning genom sedimenta- tion. I de flesta fall krävs mycket hög permanent avskiljning av partikulär fosfor i sedimenten eller från jordbruksläckage/enskilda avlopp för att reducera halterna framräknade i PLC5 till samma nivå som observationerna. Enstaka observerade koncentrationstoppar är svåra att reproducera med modellen, men medelhalter stämmer relativt väl efter maximal avskiljning. Det är fysikaliskt osannolikt att all sedimenterad fosfor binds permanent i diken/små vattendrag, eller att all partikulär fosfor från jordbruksmark och enskilda avlopp avskiljs, och detta kan vara en indi- kation på att antingen läckagekoefficienterna för partikulär fosfor är överskattade och/eller att sedimentationen underskattas av den hydrologiska modellen. I PLC5- beräkningarna styrdes sedimentation/resuspension av en enda parameter i model- len, vilket gav begränsade möjligheter för justering av denna dynamik. En möjlig- het som bör utredas i framtiden vore att införa en flexibel inställning av flödesin- tervallet mellan full sedimentation/resuspension, och kanske knyta detta intervall till de dominanta jordarterna i områdena för att sedan generalisera kalibreringen nationellt.Vår slutsats är dock att de simulerade halterna av partikulär fosfor i samtliga 16 områden förbättras åtskilligt när permanent avskiljning används.

 • Hemström, Kristian
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stenmarck, Åsa
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sörme, Louise
  SCB.
  Carlsson, Annica
  SCB.
  Kartläggning av flöden och upplagrade mängder av elektriska och elektroniska produkter i Sverige 20102012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, is a growing waste category in Sweden and elsewhere in the world. It is also a waste category where deficient waste management may cause serious consequences for both human health and the environment. Deficiencies in collecting WEEE and in the waste management may also imply that valuable resources, such as metals, are lost.

  Enhanced knowledge of flows of electrical electronic equipment and WEEE is of particular importance for the work on the environmental quality objectives a non-toxic environment and a good built environment.

  The aim of this project has been to contribute to an improved knowledge of the flow of WEEE in Sweden. This in order to contribute to the Swedish Environ-mental Protection Agency, and other regulators, in their supervision and monitor-ing of the producer responsibility for electrical and electronic products. The spe-cific objectives have been:

  to illustrate and account for flows and accumulated amounts of electric and electronic equipment and WEEE with relevance for the producer responsi-bility of electrical and electronic equipment.

  to propose indicators for continuously follow the flows of WEEE

  contribute to future reporting of the amount of WEEE generated according to the Waste Statistics Regulation - this by illustrating alternative methods for data collection.

  The project was limited to a selected number of product categories within the pro-ducer responsibility for electrical and electronic products; 1. Large household ap-pliances; 2. Small household appliances; 3. IT and telecommunications equipment; 4. Consumer equipment (TV, audio and video equipment); 6. Electrical and elec-tronic tools, and 7. Toys, leisure and sports equipment. The selection was done primarily by the means of including consumer-related flows of electrical and elec-tronic equipment and electrical waste. By this are for example imports of already pre-treated WEEE, such as printed circuit boards imported for recycling in Sweden not included.

  The quantification of flows of WEEE was divided into three parts:

  Inflow into use in Sweden; Use (including amounts in accumulation); and Out-flows. Data was collected from a combination of sources such as: Databases at Statistics Sweden (data for import, export and production); contact representatives from industry (both in sales and management), and databases at the Environmental Protection Agency (so called EE and Battery Register and the statistics of trans-boundary shipment of waste). Data were collected primarily for 2010.

  The following can be said about flows of WEEE in Swede based on the report: 12

  The result show that the total net inflow (imports - exports + domestic production) of the product categories included were about 178 000 tonnes in 2010, c.f. Fig-ure S1. The inflows and waste volumes are largest for large household appliances such as fridge and freezers. A share of the electronics ends up in the waste from households. According to analysis of waste in bins and bags from a number of Swedish municipalities in all about 6000 tonnes, or 0.6 kg/capita and year. This is in the same magnitude as the total net inflow of product category 7. Toys, leisure and sports equipment that had an inflow of nearly 6000 tons in 2010.

  It is not possible to distinguish the export of used (working) electrical and elec-tronic products from export of new products produced in the statistics. This may have decreased the magnitude of the net inflow.

  Figure S1. Flow chart illustrating the net inflow (import - export + domestic extraction) and known quantities of waste flows, rounded numbers, 2010. Mainly based on data from trade statistics www.ssd.scb.se and data from Swedish collective take-back systems. Kerb-side refers to residential collection and B2B business-to-business collection (from busi-nesses).

  The electronics industry itself estimate that direct imports of electrical goods that are purchased by individuals of foreign companies (e.g. via the internet or abroad) is small. This is due to more uniform pricing at the global level.

  Kerbside collection (FNI-) and Business-to-business flows (B2B) are to some extent handled outside of the collective take-back systems. This for 13 1.Largehouseholdapp…107 kg/pers2. Small householdapp… 11kg/pers3. IT and telecom…15kg/pers4. Consumerequipment13 kg/pers10. Automaticdispensersnot included7. Toys, leisure and sports4kg/persTotal amountaccumulatedin use, about160 kg/capita,excl. WEEE category5, 8, 9 och 105 . Lightingequip… not included9. Monitoringand control…not included6. Electricaland electronic.8kg/pers8. Medical devicesnot included1024271331<1<11Accumulatedamountin useNet inflowKnownwasteflows

  example by the use of contracts for collection and recycling of waste and recycling between companies and real estate owners, businesses, shops, service centres, organisations etc. The size of this flow could not be esti-mated in the project.

  All pre-processing companies contacted expressed that they have informa-tion also about the magnitude of this flow, but, in most cases they choose not to provide this information to us because they constitute trade secrets. How-ever, the information could be submitted to the Swedish EPA.

  None of the asked municipalities expressed that thefts of WEEE is major problem at their recycling centres, but, however, theft of individual products is regularly occurring.

  Knowledge of the accumulated amounts can contribute to information about where to find future waste streams. The total accumulated amount of electri-cal and electronic equipment of those product categories included in this project is estimated to around 160 kg capita, or 1.5 million tonnes. There is an ongoing accumulation of electrical and electronic products of about 40 000 tonnes, or more than 4 kg/capita and year, Figure S2. The products ac-cumulated represent both a potential environmental hazard and an important resource stock.

  Figure S2. Total accumulated amount, net inflow and known flows to waste management, rounded numbers, 2010, tonnes. Based on data from www.ssd.scb.se and data from Swed-ish collective take-back systems.

  Those parts of the project that is based on registry data, such as withdrawals from statistical databases for calculating the net inflow, or data from the EE and Battery Register are considered repeatable with small efforts. In those cases individual companies have been contacted, the effort for a new study is the estimated to be the same as for this project. The quantification of flows partly confirmed data already 14

  available in EE and Battery Register on inflows. However, the mapping of flows and contacts taken in the project has contributed to a more coherent picture of what happens to WEEE in Sweden today.

  One specific aim of the project was also to assess whether the methodology and results can contribute to the future reporting according to the EU Waste Statistics Regulation. However, the proposed indicators and the data sources that have been used are not considered as possible for such a purpose. This since none of the data sources contains information on the amount of WEEE generated per industry. If such information were added to the EE and Battery Register it would enhance the data collection to some extent (it would probably still be some difficulty to trace the waste completely back to the source).

  The indicators proposed in the project focus on flows of waste in relation to what is put on the market. Data on the amount of electric and electronic equipment put on the market can be obtained from the net inflow presented in the report or the EE and Battery Register. For flows of specific products the net inflow provides the most detailed information. Collected quantities can be obtained from the system for collective collection for large groups of products. Indicators on Fridge and freezer, TV, video and audio, Cameras, toys and watches are easy to fill with data. In addi-tion, the project proposes to have an indicator tracking the amount of electronics in waste bins and bags from Swedish households.

 • Roubinet, Eve
  et al.
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Malsher, Gerard
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Staudacher, Karin
  Mountain Agriculture Research Unit, Institute of Ecology, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria.
  Traugott, Michael
  Mountain Agriculture Research Unit, Institute of Ecology, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria.
  Ekbom, Barbara
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Jonsson, Mattias
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  High Redundancy as well as Complementary Prey Choice Characterize Generalist Predator Food Webs in Agroecosystems2018In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 8, article id 8054Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Food web structure influences ecosystem functioning and the strength and stability of associated ecosystem services. With their broad diet, generalist predators represent key nodes in the structure of many food webs and they contribute substantially to ecosystem services such as biological pest control. However, until recently it has been difficult to empirically assess food web structure with generalist predators. We utilized DNA-based molecular gut-content analyses to assess the prey use of a set of generalist invertebrate predator species common in temperate agricultural fields. We investigated the degree of specialization of predator-prey food webs at two key stages of the cropping season and analysed the link temperature of different trophic links, to identify non-random predation. We found a low level of specialization in our food webs, and identified warm and cool links which may result from active prey choice or avoidance. We also found a within-season variation in interaction strength between predators and aphid pests which differed among predator species. Our results show a high time-specific functional redundancy of the predator community, but also suggest temporally complementary prey choice due to within-season succession of some predator species.

 • Thomas, Lisa-Marie
  et al.
  D'Ambruoso, Lucia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health. Centre for Global Development and Institute of Applied Health Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, UK; RC/Wits Rural Public Health and Health Transitions Research Unit (Agincourt), School of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Balabanova, Dina
  Verbal autopsy in health policy and systems: a literature review2018In: BMJ Global Health, ISSN 2059-7908, Vol. 3, no 2, article id e000639Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Estimates suggest that one in two deaths go unrecorded globally every year in terms of medical causes, with the majority occurring in low and middle-income countries (LMICs). This can be related to low investment in civil registration and vital statistics (CRVS) systems. Verbal autopsy (VA) is a method that enables identification of cause of death where no other routine systems are in place and where many people die at home. Considering the utility of VA as a pragmatic, interim solution to the lack of functional CRVS, this review aimed to examine the use of VA to inform health policy and systems improvements.

  Methods: A literature review was conducted including papers published between 2010 and 2017 according to a systematic search strategy. Inclusion of papers and data extraction were assessed by three reviewers. Thereafter, thematic analysis and narrative synthesis were conducted in which evidence was critically examined and key themes were identified.

  Results: Twenty-six papers applying VA to inform health policy and systems developments were selected, including studies in 15 LMICs in Africa, Asia, the Middle East and South America. The majority of studies applied VA in surveillance sites or programmes actively engaging with decision makers and governments in different ways and to different degrees. In the papers reviewed, the value of continuous collection of cause of death data, supplemented by social and community-based investigations and underpinned by electronic data innovations, to establish a robust and reliable evidence base for health policies and programmes was clearly recognised.

  Conclusion: VA has considerable potential to inform policy, planning and measurement of progress towards goals and targets. Working collaboratively at sub-national, national and international levels facilitates data collection, aggregation and dissemination linked to routine information systems. When used in partnerships between researchers and authorities, VA can help to close critical information gaps and guide policy development, implementation, evaluation and investment in health systems.

 • Hansson, Katarina
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andersson, Hanna
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Helene
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Liljeberg, Marcus
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Olshammar, Mikael
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Skårman, Tina
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sörme, Louise
  SCB.
  Dunsö, Olof
  SCB.
  Segersson, David
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Diffusa emissioner till luft och vatten2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Sweden has a strong knowledge of point source discharges through the environ-mental reporting system. Point sources represent only a limited portion of the total emission. This means that the contribution of diffuse sources is important to map out the emission of various substances into the environment. Examples of diffuse sources are road traffic, agriculture, construction, use of solvents, fuel consumption in households, chemicals emitted during a product's use and small industries. To-day diffuse emissions to air are presented on the Swedish Pollutant Release and Transfer Register (UTIS). This data derives from the air/climate reportings CLRTAP and UNFCCC. Data at UTIS are presented for some organic contami-nants, for example PAH and heavy metals. Data on diffuse emissions to water is today not featured on UTIS. Some diffuse emissions to water are included in inter-national reporting, such as HELCOM PLC periodical and EEA WISE SoE Emis-sions.

  This project aims to:

   Present data on emissions from diffuse sources, primarily water, from se-lected sectors and substances / substance groups.

   Compare the developed emission data with respect to size with the report-ed E-PRTR data.

   Based on lessons learned from the project suggest how collection of dif-fuse emission data can be implemented in a more routine manner.

  The substances included in the project are nutrients (nitrogen and phosphorus), metals (lead, cadmium, copper, mercury, nickel and zinc) and certain organic com-pounds (PAHs, PBDEs, nonylphenol, PCBs, HCH, DDT, endosulfan and dioxins). For the organic substances, there is no data for some matrices.

  The project consists of four separate subprojects:

   Diffuse emissions of metals and nutrients to waterDiffuse emissions of cer-tain organic pollutants to waterDiffuse emissions of nonylphenol and nonylphenol ethoxylates from different product groupsAnalyses of report-ed data to air and water, and comparison with diffuse emissionProject 1 covers the following diffuse sources: atmospheric deposition directly on water, forests, agriculture, other land use, storm water, private sewers and industrial and sewage treatment plants which are not reported to E-PRTR. In the analysis of cop-per, emission from use of antifouling paint is included. The results of subproject 1 show that for nitrogen and phosphorus the most important emission source is agri-cultural land and forests. Forestry dominates as the source of all metals. For most metals diffuse emission from agriculture, atmospheric deposition on the water surface, other land and storm water is significant. The geographical distribution shows that storm water is more significant in the south (Northern Baltic -, Southern Baltic - and North Sea water district) than in the north (Bothnian Bay - and Both-nian Sea water district), as was expected because there is more traffic in the south. Data from the water reporting may in the future be easily be recalculated in the

  11

  geo-database to fit the presentation on UTIS. Coordination with those who produce water statistics is a precondition for this.

  The results from subprojects 2 shows that there is only data for a few PRTR sub-stances; PAHs, PBDEs, nonylphenol, dioxins, DEHP, PCBs, HCH, DDT, endosul-fan and chlorinated paraffins. For many of these substances there are only data for one or a few diffuse sources (small industries, small treatment plants, atmospheric deposition on directly to water, storm water and deposition on land). The data on the diffuse emission of organic pollutants that exist today are uncertain and are based on few measurements.

  Project 3 shows that it is possible to estimate emissions to air, soil and wastewater of nonylphenols (NPequ). The main source of NPequ to sewage water is from textiles, and a small amount from detergents. The data are very uncertain because they are based on emission factors with large uncertainties.

  Finally, the results from subproject 4 show that the diffuse emissions are signifi-cant. The diffuse emission of nitrogen, phosphorus and metals to water is at least 10 times or more, in almost all cases, compared to point sources. Agricultural land dominates as a source in the case of phosphorus and nitrogen. For organic sub-stances to water there are large gaps in the data because few companies report emissions. With regard to emission of organic substances and metals into the air, the difference between the point sources (E PRTR) and the diffuse emissions based on data from CLRTAP are in most cases not as great as for water. For copper the diffuse emission to air from brakelinings is the largest source of diffuse emission (>90 %). For PAH, the diffuse emission from the energy sector is dominating, responding to almost 100 % of the total emissions. The emission from each sub-stance is in almost all cases greater to water than to air in the case of point sources, diffuse sources and total. When comparing emissions from various industries, it can be seen that facilities from forest industry contributes with 90 % when it comes to emissions of cadmium to water from point sources according to E-PRTR (total 440 kg). It is still much lower than the diffuse emission presented in subproject 1 which has a total emission of 3900 kg. That means that the diffuse emission is almost 9 times larger. The difference between point sources reported to E-PRTR and those not reported to E-PRTR (UTIS) is not great, for discharges to water. It shows that the E-PRTR has a threshold that includes most of emissions to water.

  Based on the quality aspects of the data it is recommended to show diffuse emis-sions of both nutrients and metals on UTIS on national level, at water district or a finer level, because data is based on reported values to the EU and HELCOM. In the case of organic substances to water and nonylphenol from products it is not recommended to show them on UTIS due to data uncertainty. For emissions to air, it is concluded that the national totals, as reported to the UNFCCC and CLRTAP could be included in the presentation on UTIS.12

 • Ghajargar, Maliheh
  et al.
  Wiberg, Mikael
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Stolterman, Erik
  Designing IoT Systems that Support Reflective Thinking: A Relational Approach2018In: International Journal of Design, ISSN 1991-3761, E-ISSN 1994-036X, Vol. 12, no 1, p. 21-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Systems are, to a large extent, about relationships between people, activities, objects, technologies, and places. A systems approach focuses on how things are interrelated, and what the different parts can accomplish together. In similar terms, reflective thinking is also relational. We think often with each other when we talk about and share our experiences and memories. We are also increasingly using smart objects for our everyday activities. However, designing IoT (Internet of Things) devices typically relies on artifacts rather than relationships. In this paper, we present a modeling technique for the design and analysis of IoT artifacts and systems that is fundamentally relational in its approach. Having outlined the need for relational approaches to designing IoT systems, we first present three examples, where we demonstrate how our relational approach allows for the analysis of existing smart objects designed to function in different relationships with the user, user activity and the situation. Accordingly, we present these IoT systems from the perspectives of the augment me, the comply with me, and the engage me relational models. Having presented these three examples that illustrate how IoT systems can be analyzed as systems of relationships, we then present the prototype of an IoT artifact intended to support reflection in the user. With this fourth example, we introduce the make me think relationship, and also show how our modeling technique can be useful for design of new IoT systems. Accordingly, we suggest a modeling technique that can be used as a tool for designing and analyzing IoT systems. We believe this modeling technique can contribute to a relational approach toward IoT. We conclude this paper suggesting that our proposed modeling technique cannot only help to model relationships between a user and a smart object, but can also be scaled, allowing for the modeling of more complex IoT systems, where there are an increased number of users using many smart objects in different places, but still integrated as a complex system.

 • Hedlund, Hanna
  et al.
  SCB.
  Lidén, Maria
  SCB.
  Jämförelse av energirapportering till IEA och UNFCCC2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige rapporterar årligen luftemissioner till UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) i två olika format, dels sectoral approach vilket beräknas från mikrodata i olika sektorer, dels i reference approach som beräknas från bränsleanvändningen i energistatistiken. Klimatrapporteringen granskas av IEA (International Energy Agency) samt av internationella granskarteam, huruvida bränsleanvändningen överensstämmer i reference approach och den energistatistik Sverige rapporterar till IEA. Eftersom även EU måste leverera luftemissioner för EU-totalt till UNFCCC har Eurostat jämfört Sveriges rapporterade reference approach med utsläppsberäkningar gjorda av EU utifrån IEA-data. Granskarna har givit upprepade påpekanden att viss data som rapporterats till UNFCCC enligt reference approach inte överensstämmer med rapporteringen till IEA.

  I denna rapport beskrivs reference approach (RA) från UNFCCC-rapporteringen och IEA-rapporteringen och skillnaderna däremellan förklaras.

  1.2 Svar till internationella granskare

  För att jämföra de två rapporteringarna räknar IEA om bränslemängderna (m3, ton) i IEA-rapporteringen till energi (TJ). De flesta skillnader som då hittas kan förklaras av att IEA använder standardiserade värmevärden i sina beräkningar och i beräkningarna till UNFCCC-rapporteringen används värmevärden anpassade till svenska förhållanden. När data i naturliga enheter jämfördes mellan rapporteringarna minskade skillnaderna avsevärt och flera differenser eliminerades.

  Några av de största skillnaderna beror på skillnader i avgränsningar, att bränslen rapporteras under olika rubriker. För några bränsleslag förekom skillnader i beräkningsmetoder, eller att olika datakällor använts. I några fall har revideringar av data skett som inte synts i båda rapporteringarna då data är hämtat vid olika tidpunkter.

  För internationell bunkring har man i rapporteringen till UNFCCC lagt mer uppmärksamhet på eventuella korrigeringar av tidsserien än vad som görs i IEA-rapporteringen. Anledningen är att UNFCCC har större krav på kontinuitet. Det här gör att siffrorna kan vara olika mellan rapporteringarna.

  En fullständig beskrivning av skillnaderna för varje bränsleslag presenteras i avsnitt 4.2.

  1.3 Rekommendationer

  Vi rekommenderar att datakällorna och metoderna för ett antal bränslen uppdateras i UNFCCC-rapporteringen, se avsnitt 4.2 för detaljer.

  Problem har uppmärksammats med att reviderade siffror ibland inte inkommer till UNFCCC-rapporteringen, eller att skillnader förekommer i data för att det hämtats vid olika tillfällen till de olika rapporteringarna och ändringar har skett mellan tillfällena. Vi rekommenderar därför att varje år se över föregående års data för sådana förändringar eller revideringar. Detta skulle innebära merarbete för energienheten på SCB, vilket måste hanteras.

  Trots att samma värmevärden borde användas av SCB:s miljöenhet (RM/MIT), SCB:s energienhet (RM/ET) och av Energimyndigheten (EM) har inte alltid så skett. När uppdateringar eller förändringar sker är informationskedjan lång. Det tar tid för informationen att nå alla berörda parter, eller det är dålig medvetenhet om vilka de berörda parterna är. 5

  Energimyndigheten har redan tidigare uppmärksammat detta, och avser att efter sommaren ha ett möte med berörda parter med syfte att åstadkomma en harmonisering av värmevärdena

 • Håkansson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Li, Yujiao
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Microdata Analysis.
  Mihaescu, Oana
  HUI Research, Stockholm.
  Rudholm, Niklas
  HUI Research, Stockholm.
  Big-box retail entry in urban and rural areas: Are there productivity spillovers to incumbent retailers?Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper empirically measures the potential spillover effects of big-box retail entry on the productivity of incumbent retailers in the entry regions, and investigates whether the effects differ depending on the size of the new establishment relative to the size of the local market. The results indicate that big-box entry increases the productivity of incumbent firms in two of three rural entry regions where the IKEA is large relative to the local retail market, while no productivity spillover effects could be found in the case of the urban IKEA entry in Gothenburg.

 • Wallo, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Löfgren-Markör, Lotta
  Linköping University, University Services.
  Forsyth, Heather
  Linköping University, University Services.
  Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU: Erfarenheter från utvecklingsarbetet MedLed2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras resultaten av utvecklingsarbetet MedLed. Syftet med MedLed har varit att skapa tydlighet och enkelhet i hur Linköpings universitet (LiU) ser på och hanterar frågor om ledarskap, chefskap och medarbetarskap for att medverka till okad hållbarhet hos chefer/ledare och medarbetare. Upprinnelsen till MedLed ar fyra utmaningar som identifierats av LiU:s ledning, HR-enheten och forskare vid HELIX Competence Centre. Övergripande handlar dessa utmaningar om att mota förändrade krav på chefer, ledare (t.ex. forskningsledare, utbildningsledare, programansvariga, studierektorer) och medarbetare. Fyra målsättningar har guidat arbetet i MedLed:

  • Bidra till en långsiktigt minskad stressnivå och ett okat välbefinnande hos LiU:s anställda.
  • Skapa en tydlig bild av vad som förväntas av chefer, ledare och medarbetare vid LiU.
  • Utveckla ett evidensbaserat och LiU-gemensamt synsätt på ledarskap, chefskap och medarbetarskap som kan användas i utbildning, rekrytering och karriärutveckling.
  • Erbjuda stod till organisationen for bearbetning och reflektion kring det utvecklade synsättet på ledarskap, chefskap och medarbetarskap.

  Som underlag for föreliggande rapport har flera olika typer av data samlats in och analyserats. En litteraturöversikt med inriktning mot att sammanställa teorier och tidigare forskning inom området genomfördes for att skapa en god vetenskaplig förankring. For att hitta verksamheter som har innovativa synsätt på hur chefs-, ledar- och medarbetarskap kan utvecklas och integreras har ”benchlearning” genomförts med 13 externa organisationer. Vidare utgörs en central del i materialet av intervjuer med ledningsrepresentanter, chefer, ledare, medarbetare och HR-specialister inom LiU. Syftet med intervjuerna var att skapa en bild av hur dessa olika kategorier av anställda ser på och pratar om ledarskap, chefskap och medarbetarskap. Vidare har också data samlats in genom en dokumentstudie med syfte att kartlägga i vilka dokument som förväntningar kommuniceras samt att ge förslag på hur dessa skulle kunna renodlas och förenklas.

  Resultaten från benchlearningen visade att det i samtliga studerade organisationer finns en syn på framtida utmaningar for chefer, ledare och medarbetare som matchar dem som identifierats for LiU. Vidare framträdde också bilden av att medarbetarna i högre utsträckning an tidigare ses som ledare i betydelsen att de förväntas ta ansvar både for egna arbetsuppgifter, men också for organisationens i stort. Detta ansvar kommuniceras i flera av organisationerna genom olika typer av värdeord. Nar det galler mer konkreta arbetssätt som kan vara intressanta for LiU kan namnas ett fokus på olika typer av arbetsplatsbaserat lärande som metoder for att generera och sprida kunskaper om behov och utmaningar for ledare, chefer och medarbetare. Vidare förekommer det i organisationerna också ett större fokus på medarbetarnas kompetensutveckling vad galler medarbetarrollen an vad som idag finns på LiU.

  I resultaten av intervjuerna framkom att de identifierade utmaningarna for LiU känns igen av medarbetarna. Vidare framträdde också en mer fördjupad bild av hur utmaningarna kommer till uttryck i det dagliga arbetet. Resultaten visade också att synen på chef- och ledarskap ser olika ut beroende på vilken del av organisationen som tillfrågades, men att det finns viss samsyn vad galler önskvärda beteenden hos chefer och ledare. Gällande medarbetarskapet pekade resultaten på att detta for de flesta ar ett positivt laddat begrepp, men det förekom också mer kritiska utsagor i materialet. Tack vare stor frihet i arbetet ansåg respondenterna att det finns goda möjligheter till ansvarstagande, men har pekade resultaten också på motsättningar mellan tydlighet och flexibilitet, konkurrens och samarbete samt mellan individualism och kollektivism. I intervjuerna framkom också synpunkter på universitetsledningen. Bland annat lyftes att ledningen bor agera transparent och inkluderande, att det behovs uttalade mal for helheten samt att medarbetarens del i relation till mal och visioner bor tydliggöras.

  Utifrån dokumentstudien konstaterades att manga dokument vid LiU ar äldre och i behov av att uppdateras eller tas bort. Vidare gör det stora antal totala dokument, och olikheterna i deras innehall nar det kommer till krav och förväntningar på chefer, ledare och medarbetare vid LiU, att det uppstår en otydlighet. Sammantaget ansågs listorna over vad som förväntades av ledare, chefer och medarbetare vid LiU också innehålla väldigt manga punkter. Vidare visade studien också att det ar oklart hur dokumenthierarkin ser ut, vilken terminologi som ska galla och hur olika begrepp ska definieras. Det framkom också att dokumenten till stor del fokuserar på formell ledning, såsom chefskap eller medarbetarskap. Däremot saknas centrala dokument som tydligt lyfter fram andra positioner vid LiU dar ledarskap ar viktigt, såsom exempelvis forskningsledare.

  I rapportens avslutande kapitel diskuteras studiens resultat. Har argumenterats for att resultaten illustrerar att det inom LiU som organisation inryms flera olika logiker och styrformer som påverkar hur vi ser på chefer, ledare och medarbetare. Den formella linjeorganisationen bestar t.ex. både av byråkrati och management, medan det i mer gränsöverskridande miljöer finns både management och kollegialitet. Det egna vetenskapliga fältet styrs till stor del av de kollegiala idealen. Viss byråkrati återfinns naturligtvis aven har, men ofta kan själva forskningen snarare liknas vid en ”adhokratisk” organisering. Det ar också viktigt att uppmärksamma att de olika logikerna i rummen och styrformerna ibland riskerar att ”krocka” med varandra. En okad grad av medvetenhet om de fyra rummens och styrformernas särdrag och syften kan underlätta for medarbetare att kunna förhålla sig till och hantera olikheterna. Vidare konstateras att detaljerade instruktioner for ledarskap, chefskap och medarbetarskap inte tycks vara möjliga, eller lämpliga att formulera centralt vid LiU, men att det går att urskilja några mer övergripande och förenande punkter som sammanfattar LiU:s syn på ledarskap, chefskap och medarbetarskap.

 • Li, Yujiao
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Microdata Analysis.
  Håkansson, Johan
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography.
  Mihaescu, Oana
  HUI Research, Stockholm, Sweden.
  Rudholm, Niklas
  HUI Research, Stockholm, Sweden.
  Agglomeration economies in urban retailing: Are there productivity spillovers when big-box retailers enter urban markets?Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Previous studies have found that big-box retail entry does not affect the productivity of incumbent retailers when entry occurs in urban areas. In this paper, we show that there are positive spillover effects of big-box retail entry to incumbent retailers in urban areas as well, but that these are limited to relatively small retailers, making the effects difficult to detect using traditional econometric methods, such as difference-in-difference estimation on the full sample of firms. In a two-step procedure, we first use panel smooth transition regression to determine size thresholds that delimit incumbent retail firms by their possible reactions to the new big-box entry. We then use difference-in-difference estimations on these subgroups of firms to determine, within each group, the direction and magnitude of the effects of big-box entry on their productivity. For the group of small incumbent retailers, we find positive spillover effects on productivity of approximately 9%.

 • Gustavsson, Hanna
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Westerberg, Ida
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Widén-Nilsson, Elin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Osäkerhetsanalys av kväveretention i HBV-NP-modellen2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kväve från olika källor som reningsverk, dagvatten och atmosfärsdeposition trans-porteras med vattnet genom mark, sjöar och vattendrag mot havet. På vägen redu-ceras en del kväve genom biogeokemiska processer som växtupptag, denitrifikation och sedimentation. Denna retention är svår att mäta men kan skattas med vatten-kvalitetsmodeller som matematiskt beskriver dessa processer.

  Svenska MiljöemissionsData (SMED) ansvarar för de svenska beräkningarna som ligger till grund för rapporteringen av Sveriges belastning på Östersjön genom HELCOM: PLC-Annual och PLC-Periodical. I PLC-Annual beräknas retention av kväve och fosfor med SMHIs vattenkvalitetsmodell HBV-NP (Brandt, 1990; Ar-heimer och Brandt, 1998).

  Inom arbetet med svensk vattenförvaltning används beräkningsresultat från PLC5-rapporteringen i brist på observerade data. Modellresultat är behäftade med osäker-het som ett resultat av osäkerheter i såväl data som modellens beskrivning av verk-ligheten. Få studier har undersökt osäkerhet i modellering av kvävebelastning och kväveretention. Efter rapporteringen till PLC5 gjordes inom SMED ett försök att kvantifiera osäkerhet i bruttobelastning till följd av osäkerhet i indata i PLC5-beräkningarna (Widén-Nilsson m.fl., 2010). Studien visade att de olika indatakäl-lorna bitvis är behäftade med stora osäkerheter, vilket även kan få stort genomslag på den totala bruttobelastningen. För att på sikt komma fram till osäkerhetsintervall för de nationella nettobelastningsberäkningarna behöver osäkerheten i retentions-beräkningarna också studeras.

  Syftet med denna studie var att identifiera och kvantifiera de största osäkerheterna i retentionsberäkningarna för PLC5-rapporteringen. Projektet avgränsades till att endast omfatta analyser av kväve. Öreälven, Helge å, Rönne å och Skräbeån valdes ut för studien baserat på datatillgång.

  Flera olika typer av osäkerheter som påverkar den modellerade retentionen stude-rades. Först analyserades kalibreringsmetodens inverkan genom manuell kalibre-ring av modellen av flera oberoende modellerare samt med en Monte Carlo-analys. Vid Monte Carlo-analysen kördes modellen 5 000 gånger med slumpmässigt valda värden för retentionsparametrarna. Av de 5 000 simuleringarna valdes de 1 000 simuleringarna med bäst överrensstämmelse mellan observerat och simulerat kväve ut. Urvalet baserades på ett utvärderingskriterium som mätte andel av tiden som de simulerade värdena var innanför osäkerheten i de observerade värdena. Osäkerhet-en i de observerade kvävekoncentrationerna var ibland betydande. Analysen visade att många olika kombinationer av parametervärden gav jämförbara resultat. Inga simuleringar var innanför de observerade osäkerhetsgränserna vid alla tidpunkter och generellt sett beskrev modellen dynamiken i oorganiskt kväve bättre än för totalkväve och organiskt kväve. PLC5-simuleringarna jämförde sig i flera fall väl med de bästa simuleringarna från Monte Carlo-analysen. HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN Rapport

  8

  För Helge å och Rönne å var skillnaden i retention liten mellan de olika manuella kalibreringarna och beräkningen i PLC5. Skillnaden mellan de tre oberoende kalibreringarna var störst för det avrinningsområde som hade lägst antal observationspunkter, Öreälven skiljde sig ca 10 % jämfört med den beräknade totala retentionen enligt PLC5. Den manuella kalibreringen utvärderades även i ett proxy-basin test i ett närliggande område, Skräbeån, som ligger öster om Helge å. Skillnaden i medelretentionen 1984–2004 för Skräbeån, med kalibreringsparametrar för Helge å, var som högst 12 % mellan högsta och lägsta beräkningsscenario. Jämförelsen visar på vikten av mätdata att kalibrera modellen mot för att begränsa osäkerheter på grund av olika kalibreringsmetodik.

  Resultatet från den första analysen användes sedan till att undersöka effekten av olika förändrade förutsättningar; ett högbelastande och ett lågbelastande scenario för förändrad bruttobelastning, scenarier för förändrad jordart samt för förändrad grödofördelning. Samma metodik som i den tidigare studien av Widén-Nilsson m.fl. (2010) användes för att skatta osäkerheten i bruttobelastning och effekten på de simulerade resultaten var störst i Öreälven som normalt hade lägst retention.

  Utifrån resultat från den manuella kalibreringen, beräknades två olika scenarier för förändrat läckage från jordbruksmark där jordarten hade en finare respektive grövre textur jämfört med PLC5. Jordartsanalysen med det höga läckaget kompletterades för Rönne å med en analys av en förändrad grödofördelning. Scenarier med föränd-rad fördelning av jordarter gav en försumbar effekt på den totala retentionen i alla huvudavrinningsområden. I Rönne å gav förändrad gröda en effekt på i genomsnitt 5 %.

  Osäkerhet i vattenföringsdata beräknades utifrån avvikelsen mellan uppmätt och från avbördningskurvan beräknad vattenföring. Osäkerheterna låg inom ett inter-vall av -50 till +30 %, med de största osäkerheterna för de lägsta och högsta flö-dena. Effekten av denna osäkerhet i vattenföring på de simulerade resultaten var i vissa fall stor, för en station var skillnaden i medelretention omkring 20 %.

  Förändringen av sjöretention analyserades i varje PLC-område genom att sjöyta respektive djup varierades med ±10 % och ±30 %. Osäkerheter i form av förändrad sjöyta var mer avgörande i små PLC-områden. Där får små sjöar förhållandevis större betydelse än i stora områden.

  Sammanfattningsvis visade studien på vikten av osäkerhetsanalys vid modellka-librering och vikten av kvantifiering av överrensstämmelsen med observationsdata, såväl som vikten av observationsdata för att begränsa osäkerheter i simulerade resultat. Osäkerheter i indata och fysikaliska parametrar i modellen får särskild betydelse i oövervakade områden där modellkalibreringen inte kan kompensera för sådana osäkerheter.

 • Gustavsson, Hanna
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Konsekvenser för avrinning vid metodikbyte mellan HBV och HYPE2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In previous reports SMED has used the hydrological model, HBV, for

  calculation of runoff and its additional model, HBV-NP, for water quality,

  to calculate the retention of nitrogen and phosphorus. In connection with

  demands for finer geographical division SMED conducts a review of the

  methodology for the various steps of calculation that is the basis for

  HELCOM PLC Periodical reporting.

  The HYPE model is in its structure adapted to handle a large number of

  calculation areas. As the runoff data for future HELCOM PLC Periodical

  reporting is expected to be set up for about 22,000 sub basins, a replacement

  of the previously used HBV model will be necessary.

  Before PLC6 calculations are carried out it is important to clarify the

  impacts of a change in hydrological model, for calculating runoff and

  ground leakage of nutrients, load and source distribution.

  For analyzes based on results from future calculations to be compared with

  previous analyzes of the previous reporting results in the periodic PLC

  report it is important that the differences between the various models are

  clarified.

  A big difference from before is that runoff calculation using the HYPE

  model is dependent on land use compared to the same calculation with the

  HBV model. Runoff calculated in HYPE is dependent on land use which

  means that the model calibration parameters are linked to a specific land

  class, consisting of a combination of soil type and land use. The calculation

  of leakage of nutrients, which is runoff-dependent, is consequently

  implemented differently in the two models.

  This project evaluates the differences in the calculation results that will

  eventually be used in TBV (Technical calculation tool, water, Swedish

  acronym). The model differences described in this project does not handle

  differences due to the model set (eg S- HYPE and HBV -NP sets for PLC5).

  It is not possible to evaluate the hydrology without regard to land use. The

  report analyzes the differences in estimated runoff and discharge between

  HBV and HYPE for areas with a dominant share of forest and open land.

  Open land is defined in the same way as for the HBV model which is the

  remaining land apart from forest.

  The purpose of the theoretical evaluation is not to judge which of the

  hydrological models is best. Both models have pros and cons, and both

  models are currently used at SMHI. The purpose of this evaluation is to

  10

  understand how a change in hydrological model will affect load calculations

  of nutrients from land to sea.

  The hydrological comparison has been divided into a number of different

  parts. The models are compared on a regional scale and in smaller areas

  with homogeneous land use. Further, a regional analysis of runoff is

  evaluated in three different area sizes; smaller than 200 km2, between 200

  and 2000 km2 and greater than 2000 km2. The regional comparison, with

  runoff from HBV/PLC5 and S-HYPE is done in TBV to compare how

  different expected runoff data affect the gross load of nitrogen and

  phosphorus to the sea.

  The evaluated modeled period is the same reference period used in PLC5,

  1985-2004. The HYPE model simulates a slightly lower runoff than the

  HBV model which leads to a lower gross load of total nitrogen and

  phosphorus to the ocean.

  In the comparison between the total runoff and soil specific runoff

  differences regionally are quite small but as the geographical areas in future

  reports will be conducted on a much finer scale, it can have effects locally.

  When comparing the total runoff as used in TBV with the soil-specific

  runoff, the primary differences appear in swamps, wetlands, urban land and

  clearings. Calculations of retention in SMED HYPE will therefore take

  place in a different gross leakage than the same calculation calculated in

  TBV. In addition to differences in retention it means that when the total

  runoff is used in TBV, the leakage of nutrients will be lower, due to the

  lower drainage.

  The differences between the predominant sources, open land, forest and

  agriculture are relatively small. However, on a local scale, the differences

  may become important for these land use types. The evaluation was only

  done on yearly average runoff. How the differences over the year looks are

  not investigated. TBV use monthly average runoff.

  The difference in gross load from diffuse sources of nitrogen calculated in

  connection with PLC5 calculation, about 132 000 tonnes / year, was reduced

  by 3% when including the new estimated runoff Estimated runoff at a finer

  geographical division reduced the load by 12%. Gross load from diffuse

  sources of phosphorus were calculated in relation to PLC5 calculation to

  3900 tons / year. When including the new estimated runoff, the load was

  reduced by 2%. When runoff was calculated on a finer geographical

  division, the load was reduced by 11%.

  11

  The project findings suggest that differences in input between the

  assessment base will dominate over differences in hydrological model.

  Thus, no major differences between the models that will affect the runoff in

  TBV have been noticed. Differences in retention due to changes in the

  model of runoff calculations should be commented on in the context of the

  work done in PLC6. The difference in runoff from agricultural land,

  compared to the same weighted total runoff is relatively small. No

  differences that need to be handled in any special way due to model change

  in connection with PLC6 have been highlighted in this project.

 • Gustafsson, Tomas
  et al.
  SCB.
  Olsson, Barbro
  SCB.
  Rönnbacka, Mats
  SCB.
  Review of activity data in the Other-sector -CRF 1A2f, construction and CRF 1A4, Other: 1. Pilot study2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In Sweden’s Air Emission Inventory submission 2005 to the UNFCCC, EU (Monitoring Mechanisms) and the CLRTAP, reported emissions from stationary combustion for the years 1990-2003 in CRF 1A2f (Construction) and CRF 1A4 (Other Sectors) - are based on energy statistics from Statistics Sweden.

  Questions have been raised whether current methodologies for fuel consumption estimates and methods for allocating different fuels on mobile and stationary combustion are in line with the IPCC guidelines.

  This study has aimed at exploring the background data, and identifying and documenting their sources and underlying models. Where time series inconsistencies have been identified, thorough investigations on reasons and consequences have been performed. Furthermore, background data has been traced back to its original sources in order to clearly distinguish stationary combustion from mobile combustion.

  Results show that biomass fuel time series for several sectors are inconsistently estimated. Models used to estimated biomass fuel consumption in the Service sector (both public and private) 1990-2000 are in need of revision. Furthermore, biomass fuel in holiday cottages (Residential sector) have not been estimated for the years 1990-2000.

  During the review process, it was discovered that historical activity data (before 2003) in the Inventory were not up-to-date for all years.

  Investigations carried out in this project show that methodologies used for separating activity data in mobile and stationary combustion are in line with the IPCC guidelines.

 • Kozlov, Vladimir
  et al.
  Linköping University, Department of Mathematics, Mathematics and Applied Mathematics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Nazarov, Sergei A.
  St Petersburg State University, Russia; St. Petersburg State Polytechnical University, St. Petersburg, Russia.
  Zavorokhin, German
  St. Petersburg Department of the Steklov Mathematical Institute, St. Petersburg, Russia.
  Pressure drop matrix for a bifuration of an artery with defects2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We consider a bifurcation of an artery. The influence of defects of the vessel's wall near the bifurcation point on the pressure drop matrix is analyzed. The elements of this matrix are included in the modified Kirchhoff transmission conditions, which were introduced earlier in [1], [2], and which describe adequately the total pressure loss at the bifurcation point of the flow passed through it.

 • Chowdhury, Soumitra
  Halmstad University ; University of Gothenburg.
  Service Logic in Digitalized Product Platforms: A Study of Digital Service Innovation in the Vehicle Industry2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The digitalization of products has become an important driver for service innovation in manufacturing firms. The embedding of digital technology in previously non-digital products creates digitalized product platforms that enable digital service innovation. Digital service innovation offers new business opportunities for manufacturing industries, as well as challenges established premises for value creation.  While digital service innovation can be found in many manufacturing industries, this thesis studies service logic in digitalized product platforms in the vehicle industry.

  Existing Information Systems (IS) literature presents challenges in digital service innovation relating to value, architecture, and generativity. The design of the architecture of digitalized product platforms requires the identification and combination of digital and non-digital assets. Understanding the architectural aspects is useful in digital service innovation. Moreover, with growing instances of generative digital technologies, it is challenging to develop strategies to leverage generativity for service design in digitalized product platforms. While digital technologies are embedded in products, the role of technology-embeddedness in value creation of digital services is relatively unexplored. Drawing on these challenges, this thesis describes and conceptualizes the underlying premises brought by the architecture and generativity to the value creation of services in digitalized product platforms. The research question addressed in this thesis is: What are the underlying premises for services in digitalized product platforms?

  To address the question, an interpretive qualitative research approach was adopted in a collaborative research project concerning services enabled by digitalization of vehicles. Drawing on digital innovation and service literature, this thesis presents a theoretical perspective on the role of the architecture and generativity of digitalized product platforms for value creation of digital services. This perspective is conceptualized as underlying premises for this specific class of services. The premises frame the service logic in digitalized product platforms and provide a ground for understanding services in digitalized product platforms in relation to value dimensions, architecture and generativity. The premises are based on five concepts: value-in-architecture, value-in-connectivity, fundamental asset for value creation, mutual dependence of modular and layered modular assets, and re-evaluation of value propositions. The proposed premises offer a basis for understanding value creation of this class of services, and guidance for manufacturing firms designing digitalized product platforms.