1234567 1 - 50 of 863
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Johansson, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Kerstin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fogelgren, Mattias
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En urvattnad glimt av något som kunde blivit bra: professionella i socialtjänsten och den evidensbaserade praktiken2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under flera decennier har diskussioner pågått om hur socialt arbete skall bedrivas. Studier av det sociala arbetets praktik visar en verksamhet där metoder för utvärdering och utnyttjande av forskning är dåligt utvecklade. En annan uppfattning är att forskningen sällan är relevant eller användbar för praktiken.

  Staten har därför tagit initiativ till flera satsningar för att utveckla socialt arbete. En i raden av initiativ och utredningar är SOU 2008:18, Evidensbaserad praktik i socialtjänsten – till nytta för brukaren.

  Denna utredning låg till grund för en nu i princip avslutad satsning som kan beskrivas som ett reformarbete eller en intervention. Detta arbete beskrivs av vissa aktörer som en genomgripande förändring och utveckling av socialtjänsten, rent av som ett paradigmskifte i socialt arbete. Andra ser det som en i princip misslyckad satsning. Statskontoret, som haft regeringens uppdrag att utvärdera satsningen menar i sin slutrapport att:

  Den sammanfattande bedömningen i utvärderingarna är att arbetet med systematisk uppföljning, brukarmedverkan och implementering av evidensbaserade arbetssätt har bidragit till verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.(Statskontoret 2014:18)

  Statskontorets utvärdering som diskuteras i föreliggande rapport har (enligt regeringens uppdrag) riktats mot statens och SKLs styrning, utformning och organisering och via enkäter till socialchefer, m.fl. även omfattat att studera hur väl dessa grupper känner till överenskommelsen (Statskontoret 2014:18). Statskontorets utvärdering är den enda större och systematiska uppföljningen och utvärderingen som gjorts av satsningen och i denna har alltså inte de professionellas bild inte lyfts fram. Detta har inneburit, menar vi, att det saknas en heltäckande bild av utveckling evidensbaserad praktik i socialtjänsten. En röst som saknats är de professionellas. I denna rapport redovisas resultaten från en studie där 183 socialsekreterare besvarat frågor om sin uppfattning om evidensbaserad praktik (EBP). Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka de professionellas upplevelse av satsningen. Studies övergripande forskningsfråga kopplas till ett av de fyra utvecklingsområden som pekades ut i utredning SOU 2008:18. Forskningsfrågan för föreliggande rapport är:

  Har satsningen inneburit bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad praktik?

  Och i vår enkät skriver vi att:

  Syftet med projektet att nå bättre kunskap om arbetsförhållandena och förutsättningarna för långsiktiga strategier för kommunal välfärd. I fokus finns organisering och kunskapsutveckling med införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som empiriskt exempel. (bilaga 1)

  I kapitel 1 beskrivs interventionen som en ”resa”. I kapitel 2 diskuteras sedan begreppet evidensbaserad praktik i förhållande till de professionella. I kapitel 3 redovisas resultatet av enkätstudien och intervjuerna och i kapitel 4 och 5 diskuteras resultaten ytterligare. Resultaten av vår studie visar att det finns en del problem med införandet

  av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Det är till exempel anmärkningsvärt att det inte finns en tydlig uppfattning bland socialsekreterarna om vad en evidensbaserad praktik innebär. Vetskapen om införandet av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är låg hos den lokala praktiken. Vidare är det få socialsekreterare som uppfattar att det finns ett systematiskt arbete för att inhämta kunskap från professionen, verksamheten och från forskningen. Resultaten indikerar att socialsekreterarna uppfattar evidensbaserad praktik som en uppsättning metoder med vetenskapligt stöd som kan användas i det dagliga arbetet. Mer specifikt uppfattar socialsekreterarna evidensbaserad praktik som det praktiska användandet av specifika metoder som blivit ”godkända” av forskningen. Av resultaten i denna studie framgår även att socialsekreterarna i varierande grad upplever att evidensbaserad praktik utgör ett stöd till deras profession samtidigt som en överväldigande majoritet upplever att införandet av en evidensbaserad praktik inte är ett hinder eller hamnar i konflikt med deras profession. Det finns tvärtemot en underliggande uppfattning bland socialsekreterarna om att evidensbaserad praktik är ett eftersträvansvärt mål men att problem i den ordinarie verksamheten hindrar en utveckling av en evidensbaserad praktik.

  Vårt svar på vår övergripande forskningsfråga (se ovan) blir att Statskontorets utvärdering, utifrån deras uppdrag, som visar på att satsningen inneburit bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad praktik inte stöds i föreliggande studie.

  Rapporten avslutas i kapitel fem där vi sammanfattningsvis diskuterar kunskapsutvecklingen i socialt arbete. För fortsatt kunskapsutveckling behövs även fokus mot frågor om ledning, styrning, organisation och organisatoriska förutsättningar för socialt arbete. Här behövs ytterligare forskning som kombinerar olika metoder, perspektiv och kunskapsanspråk.

 • Herbert-Read, James E.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Mathematics. Stockholm Univ, Dept Zool, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Herbert-Read, James E.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Mathematics. Stockholm Univ, Dept Zool, SE-10691 Stockholm, Sweden..
  Understanding how animal groups achieve coordinated movement2016In: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS, ISSN 2053-230X, Vol. 72, 2971-2983 p.Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Moving animal groups display remarkable feats of coordination. This coordination is largely achieved when individuals adjust their movement in response to their neighbours' movements and positions. Recent advancements in automated tracking technologies, including computer vision and GPS, now allow researchers to gather large amounts of data on the movements and positions of individuals in groups. Furthermore, analytical techniques from fields such as statistical physics now allow us to identify the precise interaction rules used by animals on the move. These interaction rules differ not only between species, but also between individuals in the same group. These differences have wide-ranging implications, affecting how groups make collective decisions and driving the evolution of collective motion. Here, I describe how trajectory data can be used to infer how animals interact in moving groups. I give examples of the similarities and differences in the spatial and directional organisations of animal groups between species, and discuss the rules that animals use to achieve this organisation. I then explore how groups of the same species can exhibit different structures, and ask whether this results from individuals adapting their interaction rules. I then examine how the interaction rules between individuals in the same groups can also differ, and discuss how this can affect ecological and evolutionary processes. Finally, I suggest areas of future research.

 • Borres, Magnus P.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, Pediatrics.
  Borres, Magnus P.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, Pediatrics.
  Maruyama, Nobuyuki
  Kyoto Univ, Grad Sch Agr, Lab Food Qual Design & Dev, Kyoto, Japan..
  Sato, Sakura
  Sagamihara Natl Hosp, Dept Allergy, Clin Res Ctr Allergol & Rheumatol, Sagamihara, Kanagawa, Japan..
  Ebisawa, Motohiro
  Sagamihara Natl Hosp, Dept Allergy, Clin Res Ctr Allergol & Rheumatol, Sagamihara, Kanagawa, Japan..
  Recent advances in component resolved diagnosis in food allergy2016In: Allergology International, ISSN 1323-8930, E-ISSN 1440-1592, Vol. 65, no 4, 378-387 p.Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to the high prevalence of food allergic diseases globally there are increasing demands in clinical practice for managing IgE-mediated conditions. During the last decade, component resolved diagnostics has been introduced into the field of clinical allergology, providing information that cannot be obtained from extract-based tests. Component resolved data facilitate more precise diagnosis of allergic diseases and identify sensitizations attributable to cross-reactivity. Furthermore it assists risk assessment in clinical practice as sensitization to some allergenic molecules is related to persistence of clinical symptoms and systemic rather than local reactions. The information may also aid the clinician in prescription of oral immunotherapy (OIT) in patients with severe symptoms, and in giving advice on food allergen avoidance or on the need to perform food challenges. The use of allergen components is rapidly evolving and increases our possibility to treat food allergic patients with a more individual approach. Using molecular allergology, we can already now better diagnose, prognose and grade the food allergy. In summary, daily routine molecular allergy diagnostics offers a number of benefits that give us a higher diagnostic precision and allow for better management of the patient.

 • Gyllenhammar, Irina
  et al.
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Gyllenhammar, Irina
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Glynn,, Anders
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Cantillana, Tatiana
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Aune, Marie
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Darnerud, Per Ola
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Lignell, Sanna
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Concentrations of four new brominated flame retardants (HBB, PBEB, BTBPE, DBDPE), PBDEs and HBCD in blood serum from first-time mothers in Uppsala 1996-20152016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan 1996 har Livsmedelsverket regelbundet samlat in prover från förstföderskor i Uppsala för analys av persistenta halogenerade organiska miljöföroreningar (POP). I följande rapport redovisas halterna av de bromerade flamskyddsmedlen (BFR) PBDE och HBCD i samlingsprover av serum (3 samlingsprover per provtagningsår) insamlade 1996-2015. Halter och trender för perioden 1996-2014 har rapporterats tidigare, och i denna rapport har data från prover insamlade 2015 lagts till. Dessutom har halterna av 4 nya BFR analyserats i proverna 1996-2015, det vill säga hexabrombensen (HBB), pentabrometylbensen (PBEB), 1,2-bis(2,4,6-tribromfenoxy)etan (BTBPE) and dekabromdifenyletan (DBDPE). Halterna av HBB, PBEB och DBDPE i de årliga samlingsproverna låg alla under detektionsgränsen (LOD), utom i enstaka prover. För HBB och PBEB låg LOD på 0,13 pg/g serum och för DBDPE på 6 pg/g serum. För BTBPE hade 8 årspooler halter (7,1-32 pg/g serum) över LOQ, och 23 prover detekterbara halter (0,19-4,4 pg/g serum) över LOD. Medianhalten för hela perioden 1996-2015 uppskattades till 0,50 pg/g serum, och halterna tycktes inte förändras under perioden. Bland PBDE förekom BDE-209 i högst halter under studieperioden (median 1,1 ng/g fett), följt av BDE-153 (0,83 ng/g fett), BDE-47 (0,69 ng/g fett), BDE-99 (0,34 ng/g fett), HBCD (0,32 ng/g fett) och BDE-100 (0,29 ng/g fett). Den uppdaterade tidstrenden för BDE-209 antydde inte någon förändring av halterna under studieperioden. Även för HBCD detekterades ingen statistiskt säkerställd tidstrend. Koncentrationerna av BDE-153 ökade med 2 % per år. BDE-47, -99 och -100 har sjunkit med 6-11 % per år mellan 1996 och 2015

 • Public defence: 2016-12-09 13:00 FP21, Stockholm
  Puschnig, Johannes
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Astronomy. Stockholm University, Faculty of Science, The Oskar Klein Centre for Cosmo Particle Physics (OKC).
  Puschnig, Johannes
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Astronomy. Stockholm University, Faculty of Science, The Oskar Klein Centre for Cosmo Particle Physics (OKC).
  How ISM properties drive Lyman Continuum Escape2016Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis introduces physical processes that are at work in astrophysical plasmas and reviews the current state of research related to the emission of ionizing photons, i.e. Lyman continuum (LyC). Star forming galaxies and active galactic nuclei are discussed as sources of LyC. Observations of LyC leakage at all redshifts are summarized and escape fractions are brought into a cosmological context, i.e. its implications for the reionization of the Universe, one of the major gas phase changes that was completed already after ∼1Gyr after the Big Bang at redshift z∼6.The main work focuses on observations of the local LyC leaking galaxy Tololo 1247-232. Physical properties of the interstellar medium, its porosity and neutral medium column density, could be derived using newly obtained Hubble Space Telescope (HST) data. The work is based on spectroscopy obtained with the Cosmic Origins Spectrograph (COS), as well as optical and ultraviolet multi-band imaging with the Wide Field Camera 3 (WFC3). An improved COS data reduction procedure was adopted. The recent detection of ionizing radiation emerging from Tololo 1247-232 could be confirmed. A LyC escape fraction of 6.6% was derived, in agreement with previous results. We used FUV absorption lines of Si II and Si IV as a probe of the neutral and ionized interstellar medium and find that most of the ISM gas is ionized, likely facilitating LyC escape from density bounded regions. Neutral gas covering as a function of line-of-sight velocity is derived using the apparent optical depth method. The ISM is found to be sufficiently clumpy, supporting the direct escape of LyC photons. We further report on broadband UV and optical continuum imaging as well as narrowband imaging of Lyα, Hα and Hβ. We also performed VLA 21cm imaging. The hydrogen hyperfine transition was not detected, but a deep upper limit atomic gas mass of 10^9 Mo could be derived. The upper limit gas fraction is only 20 percent. Evidence is found that the H I gas halo is relatively small compared to other Lyman Alpha emitters.

 • Manijeh, Mehdiyar
  et al.
  Department of Infectious Diseases, Institute of Biomedicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Manijeh, Mehdiyar
  Department of Infectious Diseases, Institute of Biomedicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Rune, Andersson
  Department of Infectious Diseases, Institute of Biomedicine, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg and Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Katarina, Hjelm
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Nursing Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Lene, Povlsen
  Unit for Health Promotion Research, University of Southern Denmark, Esbjerg, Denmark.
  HIV-positive migrants’ encounters with the Swedish health care system2016In: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 9, 31753Article in journal (Refereed)
 • Public defence: 2017-02-24 10:15 99133, Gävle
  Amin, Shoaib
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Signal Processing.
  Amin, Shoaib
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Signal Processing.
  Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The World today is deeply transformed by the advancement in wireless technology. The envision of a smart society where interactions between physical and virtual dimensions of life are intertwined and where human interaction is mediated by machines, e.g., smart phones, demands increasingly more data traffic. This continual increase in data traffic requires re-designing of the wireless technologies for increased system capacity and flexibility. In this thesis, aspects related to behavioral modeling, characterization, and linearization of multi-channel/band power amplifiers (PAs) are discussed.

  When building a model of any system, it is advantageous to take into account the knowledge of the physics of the system and include into the model. This approach could help to improve the model performance. In this context, three novel behavioral models and DPD schemes for nonlinear MIMO transmitters are proposed.

  To model and compensate distortions in GaN based RF PAs in presence of long-term memory effects, novel models for SISO and concurrent dual-band PAs are proposed. These models are based on a fixed pole expansion technique and have infinite impulse response. They show substantial performance improvement. A behavioral model based on the physical knowledge of the concurrent dual-band PA is derived, and its performance is investigated both for behavioral modeling and compensation of nonlinear distortions.

  Two-tone characterization is a fingerprint method for the characterization of memory effects in dynamic nonlinear systems. In this context, two novel techniques are proposed. The first technique is a dual two-tone characterization technique to characterize the memory effects of self- and cross-modulation products in concurrent dual-band transmitter. The second technique is for the characterization and analysis of self- and cross-Volterra kernels of nonlinear 3x3 MIMO systems using three-tone signals.

 • Bergendal, Birgitta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. National Oral Disability Centre for Rare Disorders, The Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping, Sweden.
  Bergendal, Birgitta
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. National Oral Disability Centre for Rare Disorders, The Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping, Sweden.
  Norderyd, Johanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. National Oral Disability Centre for Rare Disorders, The Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping, Sweden.
  Zhou, Xiaolei
  Klar, Joakim
  Dahl, Niklas
  Abnormal primary and permanent dentitions with ectodermal symptoms predict WNT10A deficiency2016In: BMC Medical Genetics, ISSN 1471-2350, E-ISSN 1471-2350, Vol. 17, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The WNT10A protein is critical for the development of ectodermal appendages. Variants in the WNT10A gene may be associated with a spectrum of ectodermal abnormalities including extensive tooth agenesis.

  METHODS: In seven patients with severe tooth agenesis we identified anomalies in primary dentition and additional ectodermal symptoms, and assessed WNT10A mutations by genetic analysis.

  RESULTS: Investigation of primary dentition revealed peg-shaped crowns of primary mandibular incisors and three individuals had agenesis of at least two primary teeth. The permanent dentition was severely affected in all individuals with a mean of 21 missing teeth. Primary teeth were most often present in positions were succedaneous teeth were missing. Furthermore, most existing molars had taurodontism. Light, brittle or coarse hair was reported in all seven individuals, hyperhidrosis of palms and soles in six individuals and nail anomalies in two individuals. The anomalies in primary dentition preceded most of the additional ectodermal symptoms. Genetic analysis revealed that all seven individuals were homozygous or compound heterozygous for WNT10A mutations resulting in C107X, E222X and F228I.

  CONCLUSIONS: We conclude that tooth agenesis and/or peg-shaped crowns of primary mandibular incisors, severe oligodontia of permanent dentition as well as ectodermal symptoms of varying severity may be predictors of bi-allelic WNT10A mutations of importance for diagnosis, counselling and follow-up.

 • Brodin, Martin
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. Actea Consulting AB.
  Brodin, Martin
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. Actea Consulting AB.
  Mobile Device Strategy: A management framework for securing company information assets on mobile devices2016Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The problem addressed by this research is a demand for increased flexibility in access to organisational information, driven by the increasing popularity of mobile devices. Employees increasingly bring private devices to work (Bring Your Own Device, BYOD) or use work devices for private purposes (Choose Your Own Device, CYOD). This puts managers in a difficult position, since they want the benefits of mobility, without exposing organisational data to further risk. The research focuses on management (particularly information security management) issues in the design and implementation of strategies for mobile devices.  There are two objectives. The first is to identify existing information security management strategies for mobile and dual-use devices. The second is to develop a framework for analysing, evaluating and implementing a mobile device strategy.

  The overall research strategy is inspired by Design Science; where the mission is to develop an artefact, in this case a framework, which will help to solve a practical problem. Methods include literature review, theoretical development, and the collection and analysis of qualitative data through interviews with executives. The main result of this work is the framework, which deals with the complete process, including analysis, design and implementation of a mobile device management strategy. It helps researchers to understand necessary steps in analysing phenomenon like BYOD and gives practitioners guidance in which analyses to conduct when working on strategies for mobile devices. The framework was developed primarily through theoretical work (with inspiration from the mobile security and strategic management literature, and the ISO/IEC 27000 standard), and evaluated and refined through the empirical studies. The results include twelve management issues, a research agenda, argumentation for CYOD and, guidance for researchers and practitioners.

 • Public defence: 2017-02-17 13:00 Q2, Stockholm
  Yajanarayana, Vijaya Parampalli
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Signal Processing.
  Yajanarayana, Vijaya Parampalli
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Signal Processing.
  Ultra Wideband: Communication and Localization2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The first part of this thesis develops methods for UWB communication. To meet the stringent regulatory body constraints, the physical layer signaling technique should be optimally designed. We propose two signaling schemes which are variants of pulse position modulation (PPM) signaling for impulse radio (IR) UWB communication. We also propose detectors for the signaling schemes and evaluate the performance of these detectors.  IR-UWB can be used for precise range measurements as it provides a very high time resolution. This enables accurate time of arrival (TOA) estimations from which precise range values can be derived. We propose methods which use range information to arrive at optimal schedules for an all-to-all broadcast problem. Results indicate that throughput can be increased on average by three to ten times for typical network configurations compared to the traditional methods. Next, we discuss hypothesis testing in the context of UWB transceivers. We show that, when multiple detector outputs from a hardware platform are available, fusing the results from them can yield better performance in hypothesis testing than relying on a single detector output.

  In the second part of this thesis, the emphasis is placed on localization and joint estimation of location and communication parameters. Here, we focus on estimating the TOA of the signal. The wide bandwidth of the UWB signal requires high speed analog to digital converts (ADC) which makes the cost of the digital transceivers prohibitively high. To address this problem, we take two different strategies. In the first approach, we propose a multichannel receiver with each channel having a low-cost energy detector operating at a sub-Nyquist rate. In the second approach, we consider a compressive sampling based technique. Here, we propose a new acquisition front end, using which the sampling rate of the ADC can be significantly reduced. We extended the idea of compressive sampling based TOA estimation towards joint estimation of TOA and PPM symbols. Here, two signaling methods along with the algorithms are proposed based on the dynamicity of the target. They provide similar performance to the ML based estimation, however with a significant savings in the ADC resources.

 • Norderyd, Johanna
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. National Oral Disability Centre for Rare Disorders, The Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping, Sweden.
  Norderyd, Johanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. National Oral Disability Centre for Rare Disorders, The Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping, Sweden.
  Graf, Jonas
  Marcusson, Agneta
  Nilsson, Karolina
  Sjöstrand, Eva
  Steinwall, Gunilla
  Ärleskog, Elinor
  Bågesund, Mats
  Sublingual administration of atropine eyedrops in children with excessive drooling - a pilot study2015In: International Journal of Paediatric Dentistry, ISSN 0960-7439, E-ISSN 1365-263XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Drooling can be a severe disability and have high impact on daily life. Reversible treatment is preferable.

  AIM: To analyse whether sublingual administration of atropine eyedrops is a useful reversible treatment option for severe drooling in children with disabilities.

  DESIGN: The study had a prospective, single-system research design. The participants served as their own controls. The study period was 3 weeks without treatment, 4 weeks with atropine eyedrop solution 10 mg/mL one drop a day followed by 4 weeks of one drop twice a day. Parents' rating of their child's drooling was assessed on a 100-mm VAS, and unstimulated salivary secretion rate measurement was performed together with notations about side effects and practicality.

  RESULTS: Parents' VAS assessment of drooling decreased from a median (range) of 74 (40-98) at baseline to 48 (18-88) (P = 0.05) and 32 (12-85) (P = 0.004) after 4 weeks of atropine once a day and another 4 weeks of atropine twice a day, respectively (n = 11). Unstimulated salivary secretion rates decreased from baseline to end of study (P = 0.032). Several parents complained about difficult administration. No irreversible side effects were noted.

  CONCLUSIONS: Sublingual atropine eyedrops may be an alternative for treatment of severe drooling in children with disabilities.

 • Eriksson, Birgitta
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Bergman, Ann
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Introduktion till nr 3/4 2016: Arbetsvillkor, upplevelser av arbetet och flexibilitet2016In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 22, no 3/4, 4-7 p.Article in journal (Other academic)
 • Gustafsson, Per E.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Gustafsson, Per E.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Sebastián, Miguel San
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Mosquera, Paola A.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Meddling with middle modalities: a decomposition approach to mental health inequalities between intersectional gender and economic middle groups in northern Sweden2016In: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 9, 32819Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Intersectionality has received increased interest within population health research in recent years, as a concept and framework to understand entangled dimensions of health inequalities, such as gender and socioeconomic inequalities in health. However, little attention has been paid to the intersectional middle groups, referring to those occupying positions of mixed advantage and disadvantage.

  OBJECTIVE: This article aimed to 1) examine mental health inequalities between intersectional groups reflecting structural positions of gender and economic affluence and 2) decompose any observed health inequalities, among middle groups, into contributions from experiences and conditions representing processes of privilege and oppression.

  DESIGN: Participants (N=25,585) came from the cross-sectional 'Health on Equal Terms' survey covering 16- to 84-year-olds in the four northernmost counties of Sweden. Six intersectional positions were constructed from gender (woman vs. men) and tertiles (low vs. medium vs. high) of disposable income. Mental health was measured through the General Health Questionnaire-12. Explanatory variables covered areas of material conditions, job relations, violence, domestic burden, and healthcare contacts. Analysis of variance (Aim 1) and Blinder-Oaxaca decomposition analysis (Aim 2) were used.

  RESULTS: Significant mental health inequalities were found between dominant (high-income women and middle-income men) and subordinate (middle-income women and low-income men) middle groups. The health inequalities between adjacent middle groups were mostly explained by violence (mid-income women vs. men comparison); material conditions (mid- vs. low-income men comparison); and material needs, job relations, and unmet medical needs (high- vs. mid-income women comparison).

  CONCLUSIONS: The study suggests complex processes whereby dominant middle groups in the intersectional space of economic affluence and gender can leverage strategic resources to gain mental health advantage relative to subordinate middle groups.

 • Kretzschmar, Ann
  et al.
  Univ Lancaster, Lancaster Environm Ctr, Lancaster LA1 4YQ, England..
  Kretzschmar, Ann
  Univ Lancaster, Lancaster Environm Ctr, Lancaster LA1 4YQ, England..
  Tych, Wlodek
  Univ Lancaster, Lancaster Environm Ctr, Lancaster LA1 4YQ, England..
  Chappell, Nick
  Univ Lancaster, Lancaster Environm Ctr, Lancaster LA1 4YQ, England..
  Beven, Keith
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, LUVAL. Univ Lancaster, Lancaster Environm Ctr, Lancaster LA1 4YQ, England..
  What really happens at the end of the rainbow?: - paying the price for reducing uncertainty (using reverse hydrology models)2016In: 12Th International Conference On Hydroinformatics (HIC 2016) - Smart Water For The Future / [ed] Kim, JH; Kim, HS; Yoo, DG; Jung, D; Song, CG, 2016, 1333-1340 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Modelling of environmental processes is subject to a high degree of uncertainty due to the incorporation of random errors and a lack of knowledge about how processes operate at the scale of interest. Use of uncertain data when identifying and calibrating a model can lead to disinformative data being included in the procedure, resulting in uncertain parameter estimation and ambiguity in the outcomes. Rainfall-runoff modelling where a single rain-gauge is often assumed to be representative of the potentially highly variable (in both space and time) rainfall field is a good example. The noisy pattern of rainfall inputs is transformed by the catchment into streamflow. The streamflow pattern is dependent on the spatio-temporal pattern of rainfall and of the dominant processes operating within the catchment. Inverse modelling of the catchment dynamics, that is, inferring catchment rainfall from streamflow, provides a possible means of improving the estimated rainfall input because all rain falling on the catchment becomes streamflow, and thus, providing improved forecasts of the streamflow output. A combination of inverse modelling, time series analysis, spatial analysis and spectral analysis may also help to provide an insight into the complex processes operating within the catchment system. This paper applies a novel method for inferring true catchment rainfall from streamflow highlighting that the streamflow is better estimated using inferred rainfall than observed rainfall (from a single gauge) because a single gauge only gives a partial description of the rainfall field. However reducing uncertainty in this way comes at a price, in this case, the reduction in time-resolution of the inferred rainfall series.

 • Bekkin, Renat
  Kazan Federal University, Russia / Moscow State Institute for International Relations, Russia / Russian Academy of Science, Russia.
  Bekkin, Renat
  Kazan Federal University, Russia / Moscow State Institute for International Relations, Russia / Russian Academy of Science, Russia.
  Russian Muslims: A Misguided Sect, Or The Vanguard Of The Russian Umma?2012In: Islamic Authority And the Russian Language: Studies On Texts From European Russia, the North Caucasus And West Siberia / [ed] Alfrid K. Bustanov ; Michael Kemper, Amsterdam: Pegasus , 2012, 1, 361-401 p.Chapter in book (Refereed)
 • Ulväng, Göran
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Ulväng, Göran
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Herrgårdsnytt 20162016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Elfgren, Lennart
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Elfgren, Lennart
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Notiser.  Hallå där... om Internationella Broföreningens kongress i Stockholm 20162016In: Cementa, ISSN 0346-8771, no 3, 5- p.Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Kreutz, Joakim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Kreutz, Joakim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Communication Technology and Reports on Political Violence: Cross-national evidence using African events data2016In: Political research quarterly, ISSN 1065-9129, E-ISSN 1938-274XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The spread of internet and mobile phone access around the world has implications for both the processes of contentious politics and subsequent reporting of protest, terrorism, and war. In this paper, we explore whether political violent events that occur close to modern communication networks are systematically better reported than others. Our analysis approximates information availability by the level of detail provided about the date of each political violent event in Africa 2008-2010 and find that while access to communication technology improve reporting, the size of the effect is very small. Additional investigation find that the effect can be attributed to the ability of journalists to access more diverse primary sources in remote areas due to increased local access to modern communication technology.

 • Kreutz, Joakim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Kreutz, Joakim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Heritage Under Attack: Motives for targeting cultural property during armed conflict2016In: International Journal of Heritage Studies (IJHS), ISSN 1352-7258, E-ISSN 1470-3610Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although attacks on cultural property have caused international outcry, our understanding of this phenomenon is still limited. In particular, little research has been directed towards exploring the motivations for such attacks. Therefore, we ask: What are the motives for attacking sites, buildings or objects representing cultural heritage? By combining insights from peace and conflict research with findings from heritage studies we present atypology of motivations for attacking cultural property. We identify four,not mutually exclusive, broad groups of motives: (i) attacks related to conflict goals, in which cultural property is targeted because it is connected to the issue the warring parties are fighting over (ii), military-strategic attacks, inwhich the main motivation is to win tactical advantages in the conflict (iii),signalling attacks, in which cultural property is targeted as a low-risk target that signals the commitment of the aggressor, and (iv) economic incentives where cultural property provides funding for warring parties. Our typology offers a theoretical structure for research about why, when, and by whom,cultural property is targeted. This is not only likely to provide academic benefits, but also to contribute to the development of more effective tools for the protection of cultural property during armed conflict.

 • Adetula, Victor
  The Nordic Africa Institute, Research Unit.
  Adetula, Victor
  The Nordic Africa Institute, Research Unit.
  Growing mistrust – a threat to democracy in Ghana: opportunities and challenges in the upcoming general elections2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In comparison with other African countries, faith in democracy is strong in Ghana. But the legal tussles that followed the last general election in 2012, and the disqualification of some candidates on trifling grounds in the lead-up to this year’s presidential elections, has spurred public mistrust. This policy note issues a warning about hate speech, violent demonstrations and macho-men militias.

 • Sörme, Louise
  et al.
  Statistiska Centralbyrån, SCB.
  Sörme, Louise
  Statistiska Centralbyrån, SCB.
  Berglund, Mårten
  Statistiska Centralbyrån, SCB.
  Elander, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stenmarck, Åsa
  IVL Svenska Miljöinstitutet AB, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Indikatorer för att följa konsumenters omställning till en hållbar konsumtion2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige och innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Som del av detta mål ska miljöpolitiken bland annat fokusera på att konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. Naturvårdsverket ska på uppdrag av Regeringen redovisa en fördjupad utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen 2015. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015. Redovisningen ska bland annat innehålla en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen. En del av denna analys genomförs inom ramen för tre utvalda fokusområden, däribland hållbar konsumtion. Projektet syftade till att ta fram ett av flera faktaunderlag till Regeringens ovanstående uppdrag om fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. Det konkreta målet var att ta fram förslag på möjliga indikatorer samt att beskriva för- och nackdelar med olika förslag samt att dataförsörja fyra indikatorer som följer konsumenters/individers omställning till en mer hållbar konsumtion. De fyra indikatorerna valdes ut av Naturvårdsverket. För att få fram det preliminära indikatorurvalet hämtades bland annat inspiration från andra projekt och sammanställningar av indikatorer i Sverige och utomlands, samt från aktuell diskussion i media och liknande. Därefter gjordes en genomgång ifall det fanns data tillgängliga eller inte. Fanns det data tillgängligt och indikatorn i övrigt uppfyllde kriterier som Naturvårdsverket satt upp ingick den i det urval av 27 indikatorer som beskrevs mer utförligt. I beskrivningen ingick enhet, för- och nackdelar, tidsserie och datakälla. Indikatorerna delades upp i olika områden; mat, textil, elektronik, boende samt transporter. Rapporten nämner också indikatorer som skulle vara önskvärda men där det saknas data, totalt 42 stycken. Naturvårdsverket valde ut följande indikatorer som också har dataförsörjts inom projektet: M1 - Konsumtion av nötkött, kg/person och år M8 - Energiöverskott i matkonsumtionen, procent Tr1 - Persontransporter (totalt och uppdelat på gång/cykel, kollektivtrafik, bil, och övrigt), km/person och år B3 - Uppvärmd boendeyta i hushåll, m2/person

 • Yang, Yang
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering, Computational Thermodynamics.
  Yang, Yang
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering, Computational Thermodynamics.
  Investigation of vanadium-containing oxide systems: CALPHAD and experiments2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Fundamental studies on thermodynamic properties of vanadium-containing oxides systems are essential to understand practical vanadium metallurgical process. The CALPHAD technique is here applied to the thermodynamic modelling of the V-O, Ca-V-O and Ti-V-O systems. The compound energy formalism is used for all the solution phases. All optimization processes and calculations are performed using the Thermo-Calc software package. The present work attempts to develop a self-consistent thermodynamic database of all phases in the studied systems. The obtained datasets can be used to calculate thermodynamic properties, stable as well as metastable phase equilibria and driving forces for oxidation etc.

  Steelmaking slag is an important secondary source for vanadium extraction. The phase relationships and vanadium distribution in the CaO-SiO2-MgO-V2O3-Al2O3 synthetic slags, whose compositions were chosen based on the relevance to the steel producers, are also studied. Phase equilibria in the temperature range of 1773 to 1823 K at oxygen partial pressure of 10-10 bar and 0.21 bar were characterized.

  An investigation of the volatilization of vanadium oxide was also carried out in the present work. Isothermal evaporation of vanadium pentoxide in the temperature range between 1723 and 1873 K was investigated by Thermogravimetric Analysis under different oxygen partial pressures, viz. oxygen, air or CO2. The Arrhenius activation energy for the evaporation reaction in various atmospheres was calculated from the experimental results. A mathematical model was developed to describe the kinetics of the evaporation process. Evaporation coefficients and enthalpies in various atmospheres were also estimated. The present results may have some implications in recovering vanadium from different vanadium-bearing sources.

 • Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Om populärmusik som filmmusik: Analyser av tillämpningar av ABBA:s musik i Muriels Bröllop (1994) och Mamma Mia! (2008)2013In: / [ed] Jacob Derkert, 2013Conference paper (Refereed)
 • Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  ”Music stretches time”: Mike Oldfields tillämpning av syntbaserad filmmusik i The Killing Fields (1984)2009In: Musikvetenskap i dag / [ed] Boel Lindberg, Lund, 2009Conference paper (Refereed)
 • Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Recension av David Toop:  Haunted Weather – Music, Silence and Memory  2005In: Nutida Musik, ISSN 1652-6082, no 2, 40-41 p.Article, book review (Refereed)
 • Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Recension av Alf Arvidsson: Musik och politik hör ihop – Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-19802009In: Nutida Musik, ISSN 1652-6082, no 1-2, 82-83 p.Article, book review (Refereed)
 • Westerlund, Hugo
  et al.
  Stockholm Univ, Stress Res Inst, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Westerlund, Hugo
  Stockholm Univ, Stress Res Inst, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Gustafsson, Per E.
  Umea Univ, Dept Publ Hlth & Clin Med, Umea, Sweden.
  Theorell, Tores
  Stockholm Univ, Stress Res Inst, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Janlert, Urban
  Umea Univ, Dept Publ Hlth & Clin Med Epidemiol & Publ Hlth, Umea, Sweden.
  Hammarström, Anne
  Umea Univ, Dept Publ Hlth & Clin Med, Umea, Sweden.
  Social Adversity in Adolescence Increases the Physiological Vulnerability to Job Strain in Adulthood: A Prospective Population-Based Study2012In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 7, no 4, e35967Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: It has been argued that the association between job strain and health could be confounded by early life exposures, and studies have shown early adversity to increase individual vulnerability to later stress. We therefore investigated if early life exposure to adversity increases the individual's physiological vulnerability job strain in adulthood. Methodology/Principal Findings: In a population-based cohort (343 women and 330 men, 83% of the eligible participants), we examined the association between on the one hand exposure to adversity in adolescence, measured at age 16, and job strain measured at age 43, and on the other hand allostatic load at age 43. Adversity was operationalised as an index comprising residential mobility and crowding, parental loss, parental unemployment, and parental physical and mental illness (including substance abuse). Allostatic load summarised body fat, blood pressure, inflammatory markers, glucose, blood lipids, and cortisol regulation. There was an interaction between adversity in adolescence and job strain (B = 0.09, 95% CI 0.02 to 0.16 after adjustment for socioeconomic status), particularly psychological demands, indicating that job strain was associated with increased allostatic load only among participants with adversity in adolescence. Job strain was associated with lower allostatic load in men (beta = -0.20, 95% CI -0.35 to -0.06). Conclusions/Significance: Exposure to adversity in adolescence was associated with increased levels of biological stress among those reporting job strain in mid-life, indicating increased vulnerability to environmental stressors.

 • Wiklund, Maria
  et al.
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden; Umeå Centre for Gender Studies in Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Public Health and Clinical Medicine, Social Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Wiklund, Maria
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden; Umeå Centre for Gender Studies in Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Public Health and Clinical Medicine, Social Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå universitet, Fysioterapi.
  Stålnacke, Britt-Marie
  Umeå Centre for Gender Studies in Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Hammarström, Anne
  Umeå Centre for Gender Studies in Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Public Health and Clinical Medicine, Social Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Lehti, Arja
  Umeå Centre for Gender Studies in Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Clinical Sciences, Professional Development, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Access to rehabilitation: patient perceptions of inequalities in access to specialty pain rehabilitation from a gender and intersectional perspective2016In: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 9, 31542Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Long-term musculoskeletal pain is common, particularly among women. Pain conditions are a concern in primary health care, and people with severe and complex pain are referred to specialty health care. There is gender bias in access, counselling, assessment, and treatment of long-term pain.

  Objective: This study explores patient accounts and perceptions about important (social) factors for accessing specialised pain rehabilitation from gender and intersectional equality perspectives. We aimed to identify potential biases and inequalities in accessing rehabilitation resources at a specialised rehabilitation clinic.

  Design: Individual semi-structured interviews were conducted with 10 adults after an assessment or completion of a specialised rehabilitation programme in northern Sweden. Qualitative content analysis was used to explore patients’ perceptions of important factors for accessing rehabilitation.

  Results: One main theme was formulated as Access to rehab – not a given. Three categories of perceived inequality were demonstrated: power of gender, power of social status, and power of diagnosis. Participants perceived rehabilitation as a resource that is not equally available, but dependent on factors such as gender, socio-economic status, ability to work, ethnicity, or age, and more subtle aspects of social status and habitus (e.g. appearance, fitness, and weight). The character of diagnosis received (medical versus psychiatric or social) was also noted.

  Conclusions: It is crucial that professionals are aware of how potential inequalities related to gender, social status, and diagnosis, and their intersections, can be created, perceived, and have influence on the processes of assessment and treatment. Reduction of social determinants of health and biases remain important within global, national, and local contexts.

 • Johansson Strandkvist, Viktor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab. OLIN-studierna.
  Johansson Strandkvist, Viktor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab. OLIN-studierna.
  Backman, Helena
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, The OLIN Unit, Umeå University.
  Röding, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Stridsman, Caroline
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Lindberg, Anne
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Medicine/the OLIN unit, Umeå University.
  Impact of heart disease on hand grip strength in COPD: epidemiological data2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Hand grip strength (HGS) and heart disease (HD) are related to mortality. Peripheral muscle dysfunction and HD are both frequently observed among subjects with COPD, but the relationship between HGS and HD in COPD is unclear.

  Aim: To evaluate HGS and the impact of HD among subjects with and without COPD.Methods: Data was collected from the OLIN (Obstructive Lung Disease in Northern Sweden) COPD study, where subjects with COPD have been invited to annual examinations since 2005 together with age- and sex-matched subjects without COPD. During 2009, 441 subjects with COPD and 570 without COPD participated in examinations including structured interviews, spirometry and measurements of HGS. COPD was defined as post-bronchodilator FEV1/VC<0.70.

  Results: Both among subjects with and without COPD, and in both sexes, those with HD had significantly lower HGS. The proportion of subjects below estimated normal value for HGS was similar in subjects with and without COPD and in both sexes; among women (35.4 vs. 33.4%, p=0.714) and men (19.1 vs 15.9%, p=0.315). In a linear regression model among subjects with COPD only, HGS was significantly associated with age, beta coefficient (B) = -0.46 (p<0.001), sex, B=19.85 (p<0.001) and FEV1 % of predicted normal value, B=0.06 (p=0.007), but not with HD or smoking habits. When a similar model was estimated among subjects without COPD, HGS was only associated with age and sex.

  Conclusions: In this population-based study, subjects with heart disease had lower hand grip strength regardless if they had COPD or not. Among COPD subjects, hand grip strength was associated with age, sex and FEV1, but not with heart disease.

 • Nerhagen, Lena
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Nerhagen, Lena
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Externa kostnader för luftföroreningar: kunskapsläget avseende påverkan på ekosystemet i Sverige, betydelsen av var utsläppen sker samt kostnader för utsläpp från svensk sjöfart2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the basis and calculations for the subproject air pollution carried out within the framework of VTI’s second government commission on traffic economic costs (Samkost2). In this study, we have estimated marginal external costs of air pollution with the method developed and used in the EU for this purpose, the so-called “Impact Pathway Approach”, focusing on the importance and the impact on the ecosystem and emissions from shipping.

  In the earlier study of air pollution in Samkost was concluded that a largely unexplored question was how much the transport sector contributes to secondary pollution and the impact these have on population exposure and impact on the ecosystem. It was found that this is an important issue because it is these pollutants that are the focus of the EU’s air quality policy. To carry out impact assessments of the proposals at EU level in this field, and to compare the results of different studies, it is important to clarify the pollution that has been the basis for the analysis.

  For this reason, the focus of Samkost2 on air pollution became how to perform calculations for the secondary pollutants. There was also a desire to gain more knowledge about the marginal costs of emissions from Swedish shipping, and on how impacts on ecosystems can be included in these calculations. To carry out these calculations required information in the form of dispersion modelling. Therefore, SMHI was commissioned to provide data on emissions at sea and their dispersion. Due to time constraints, since this VTI’s commission had a deadline and dispersion modelling involves complex calculation that requires time, the calculations got adapted to the restrictions of the commission. Only emissions from Swedish shipping and not from the other modes were included. To get some information about geographical differences in the impact of emissions that occur in different places separate calculations for three different areas was conducted; Skagerrak and Kattegat, the Baltic Sea south of Åland and the Baltic Sea north of the Åland Islands. Specific effects, i.e. exposure, were only modelled for the population and not for different types of ecosystems.

 • Swärdh, Jan-Erik
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Swärdh, Jan-Erik
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Genell, Anders
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Environment.
  Estimation of the marginal cost for road noise and rail noise2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to estimate the marginal cost of road noise and rail noise in Sweden. We use the impact pathway approach (IPA) where traffic noise exposure implies an impact on individuals, which in turn is related to monetary valuation of these outcomes.

  Our data consists of noise calculations and number of exposed individuals at different noise levels. We further use monetary valuations of noise disturbances based on property market differentials. Finally, impact functions of negative health outcomes due to noise exposure, and monetary valuations of these negative health outcomes, are used.

  The empirical results show that the marginal costs of traffic noise are highly dependent on the number of exposed individuals and the vehicle type. The overall conclusion is thus that differentiation of the marginal costs is essential, as the noise exposure varies strongly with the population density, and that different vehicle types contribute very differently to the noise emissions. Furthermore, road noise marginal costs are positively influenced by the speed limit and the traffic volume. Nevertheless, the sensitivity with respect to traffic volume is not very substantial. For rail noise marginal costs, there is no effect of traffic volume on the estimated marginal cost.

  In addition, the marginal costs for road noise are estimated separately for different times of the day. These results show that day times have the lowest marginal costs despite the largest traffic volume. Highest marginal costs are mostly estimated for evening but also in some calculations for night time. Sleep disturbances may not be captured in our analysis however, but a sensitivity analysis, including a separate function for sleep disturbance, shows that night time marginal costs are consistently the highest.

 • Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Vierth, Inge
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Sjöfartens policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnader2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report aims to identify and as far as possible, quantify the policy-relevant (external) short-term marginal social costs of the use of the national maritime infrastructure and the external costs that maritime transport cause. The (internal) marginal costs of personnel, fuel, depreciation, etcetera are not calculated.

  The marginal social costs related to the maintenance of the fairways and congestion are assessed to be negligible and knowledge regarding noise and other marine external costs are considered too limited to be able to quantify the relevant marginal social costs. The marginal social costs related to piloting and icebreaking are based on data from the Maritime Administration for 2014 (piloting), and 2010−2015 (icebreaking). The marginal social costs of air pollution (at the regional level) caused by passenger and cargo ships as well as pilot boats and icebreakers, have been derived by calculating the fuel consumption and the amount of emissions and applying the Impact Pathway approach. The costs of greenhouse gases are, as for the other modes of transport, based on Carlén (2014). The calculation of the marginal social costs of accidents is based on the Swedish Transport Agency’s accident database for the period 1985−2014 and the monetary values of deaths and injuries recommended by the Swedish CBA guidelines. Different needs for development are identified.

  The Maritime Administration’s revenues of pilot fees and fairway dues in 2014, cover 76 percent, respective 90 percent of the calculated marginal social costs of pilotage, icebreaking, accidents, air pollution (at the regional level) and greenhouse gases. We see a need to study in detail how the cost estimates can be used to make the policy measures for maritime transport and in the entire transport sector more efficient.

 • Edström, Maria
  et al.
  Edström, MariaKenyon, Andrew T.
  Svensson, Maria
  Blurring the Lines: Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Blurring the Lines: Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression focuses on challenges from the market to free speech and how free speech can be protected, promoted and developed when lines between journalism and advertising are blurred. With contributions from 20 scholars in law, media studies and philosophy, it explores an issue deserving greater attention, market pressures on freedom of expression. The role of commercial constraints on speech, restrictions and control of media content and the responsibility of state institutions in protecting free speech are some of the topics scrutinized from a democratic free speech perspective.

 • Österström, Johannes
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Österström, Johannes
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Luftfartens marginalkostnader: en delrapport inom Samkost 22016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  While a large amount of studies has been focused on assessing the marginal costs of using roads or railroads, the corresponding knowledge about aviation has been lacking. Among other things, there has not been a coherent view in literature about central issues such as the definition of the concept of infrastructure and how to handle international flights.

  Another shortfall is due to the fact that previous studies have focused on calculating marginal costs for only one flight. These examples have then represented the whole variation of aircraft types and destinations that exists within Sweden. In this study, a first step has been taken towards a clearer picture by calculating the average marginal costs for climate change, negative health effects and negative noise effects of Swedish aviation. The results regarding climate show that the costs of domestic flights are small in comparison to European flights, which in turn are small compared to flights with destinations outside the EU. The variation between these categories shows that single examples can give a skewed picture of the actual marginal costs. It also shows that the difference between the above mentioned categories should be taken into account when evaluating policy measures.

  The calculations of the costs of emissions that affect human health are done in a less reliable way, and therefore the estimates in this part should be interpreted as rough approximations.

 • Lindstrom, Birgitta
  et al.
  Univ Skovde, Skovde, Sweden..
  Lindstrom, Birgitta
  Univ Skovde, Skovde, Sweden..
  Offutt, Jeff
  George Mason Univ, Fairfax, VA 22030 USA..
  Sundmark, Daniel
  Swedish Inst Comp Sci, Kista, Sweden..
  Andler, Sten F.
  Univ Skovde, Skovde, Sweden..
  Pettersson, Paul
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Embedded Systems.
  Using mutation to design tests for aspect-oriented models2017In: Information and Software Technology, ISSN 0950-5849, E-ISSN 1873-6025, Vol. 81, 112-130 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Context: Testing for properties such as robustness or security is complicated because their concerns are often repeated in many locations and muddled with the normal code. Such "cross-cutting concerns" include things like interrupt events, exception handling, and security protocols. Aspect-oriented (AO) modeling allows, developers to model the cross-cutting behavior independently of the normal behavior, thus supporting model-based testing of cross-cutting concerns. However, mutation operators defined for AO programs (source code) are usually not applicable to AO models (AGMs) and operators defined for models do not target the AO features. Objective: We present a method to design abstract tests at the aspect-oriented model level. We define mutation operators for aspect-oriented models and evaluate the generated mutants for an example system. Method: AOMs are mutated with novel operators that specifically target the AO modeling features. Test traces killing these mutant models are then generated. The generated and selected traces are abstract tests that can be transformed to concrete black-box tests and run on the implementation level, to evaluate the behavior of the woven cross-cutting concerns (combined aspect and base models). Results: This paper is a significant extension of our paper at Mutation 2015. We present a complete fault model, additional mutation operators, and a thorough analysis of the mutants generated for an example system. Conclusions: The analysis shows that some mutants are stillborn (syntactically illegal) but none is equivalent (exhibiting the same behavior as the original model). Additionally, our AOM-specific mutation operators can be combined with pre-existing operators to mutate code or models without any overlap.

 • Hovden, Jan Fredrik
  et al.
  Hovden, Jan FredrikNygren, Gunnar
  Zilliacus-Tikkanen, Henrika
  Becoming a Journalist: Journalism education in the Nordic countries2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  “This edited volume addresses journalism education as a central component of journalistic professionalization, making it necessary to understand what is a crucial period in most future journalists’ lives. Nowadays, journalism scholars are realizing the need for more sustained, in-depth and critical studies of why students embark on such degrees, how they develop their professional views and practices at universities, how the educational curricula of journalism programs match the needs of the labor market, and also, what the news industry thinks about journalism courses and their graduates. This volume addresses all of these important questions in-depth, with admirable attention to different elements that may explain all these issues.

  The comparative perspective of looking at the Nordic countries breaks new ground considering the paucity of comparative studies on journalism education in specific media systems. The authors that take part of this book employ an array of quantitative and qualitative approaches to study the field of journalism education, providing a rich account that, no doubt, will be essential reading for students, researchers, the media industry, policy-makers and all people interested in journalism education and professionalization.”

 • Aspelin, Jonas
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Aspelin, Jonas
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Om den pedagogiska relationens gränser: relationskompetens i gränslandet mellan närhet och distans2016In: Nordisk tidskrift för allmän didaktik (NoAD), ISSN 2002-1534, Vol. 2, no 1, 3-13 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A growing body of research reveals that a supportive, positive teacher-student relationship isan important element of successful education. From a Nordic perspective, a lot of researchhas explored teachers´ relational competence as a central part of teacher professionalism.The discourse focuses on the concept of relationship, and thereby also on the quality ofcloseness, i.e. on a close connection between teacher and student. This article aims at contributingto the field by conceptualizing relational competence in terms of both closenessand distance. The discussion is supported by three theories, Martin Buber´s, ThomasZiehe´s and Gert Biesta´s, in which the relationship between the two poles is problematizedand elucidated. The article proposes that relational competence should be located in the interfacebetween closeness and distance, i.e. that it is rather is about developing a well differentiated-than a close relationship to the student.

 • González-Fernández, Tania
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  González-Fernández, Tania
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Entre nodos y nudos: ambivalencias emocionales en la migración transnacional: Una aproximación etnográfica a las emociones a partir de familias transnacionales entre Bolivia y España2016In: ODISEA. Revista de Estudios Migratorios, ISSN 2408-445X, no 3, 99-123 p.Article in journal (Refereed)
 • Hedström Mace, Andreas
  et al.
  Stockholm University, University Library.
  Hedström Mace, Andreas
  Stockholm University, University Library.
  Ingemarsson, Katarina
  Stockholm University, University Library.
  Koha på SUB!: Implementering av Koha på Stockholms universitetsbibliotek2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Public defence: 2016-12-16 09:00 Hörsal F, Humanisthuset, Umeå
  Bohm, Ingela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Bohm, Ingela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  “We’re made of meat, so why should we eat vegetables?”: food discourses in the school subject home and consumer studies2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background

  Food has many different functions. On a physical level, it is needed to survive and to maintain health, but it also has many social, psychological, and emotional meanings. For example, food is used to build relationships, to mark hierarchies, to celebrate holidays, and to influence mood and self-image. Different foods have different cultural meanings, and people are socialized from an early age to recognize and utilize their symbolic value.

  One arena where food occupies a central position is the Swedish school subject Home and Consumer Studies (HCS), which focuses on both the physical and the psychosocial dimensions of food-related health. Since these dimensions are not always compatible, the aim of this dissertation was to explore how students and teachers of HCS use big ‘D’ Discourses to talk about and handle food, with a special focus on vegetables, meat, vegetarian food, and sweet foods.

  Methods

  Fifty-nine students and five teachers were observed, recorded, and in some cases video-taped. Participants’ talk about vegetables, meat, vegetarian food, and sweet foods was transcribed verbatim and analysed for big ‘D’ Discourses.

  Results

  Students mostly based their choice of vegetables on sensory and cultural Discourses. Some vegetables were mandatory and others were optional, depending on whether or not they were part of a recipe or a cultural tradition. The health Discourse was only used if a specific assignment demanded it, and was closely tied to the evaluation Discourse.

  Contrary to the sometimes optional status of vegetables, meat was seen as central in the sensory, cultural, health, and social Discourses. Therefore the reduction of meat could be problematic. It was regarded as simultaneously healthy and unhealthy, and it could elicit disgust, but whenever participants talked about decreasing meat consumption, its centrality was invoked as a counterargument.

  As an extension of this, vegetarian food was seen as ‘empty’, deviant, and an unattainable ideal. Access to vegetarian food was limited for meat-eaters, and vegetarians were othered in both positive and negative ways. When vegetarian food was cooked during lessons, it was constructed as something out of the ordinary.

  Sweet foods could be viewed as a treasure, as something dangerous and disgusting, or as an unnecessary extra. Home-made varieties were seen as superior. Sweet foods gave social status to both students and teachers, and they could be traded or given away to mark relationships and hierarchies, but also withheld and used to police others.

  Conclusion

  In summary, two powerful potential opposites met in the HCS classroom: the Discourses of normality (sensory, cultural, and social Discourses), and the Discourses of responsibility (health and evaluation). Normality could make physically healthy food choices difficult because of participants’ social identity, the conflicted health Discourse, and too-strict ideals. On the other hand, some people were excluded from normality itself, notably vegetarians, who were seen as deviant eaters, and teachers, who had to balance state-regulated goals in HCS against local norms.

  To counteract such problems, teachers can 1) focus on sensory experiences, experimental cooking methods, and already popular foods, 2) challenge normality by the way they speak about and handle different types of food, 3) make cooking and eating more communal and socially inclusive, 4) explore the psychosocial dimension of health on the same level as the physical dimension, and 5) make sure they do not grade students’ cultural backgrounds, social identities, or taste preferences. This might go some way towards empowering students to make informed choices about food and health. However, scant resources of things like time, money, and equipment limit what can be achieved in the subject.

 • Ohlsson, Jonas
  Nordic Council of Ministers, NORDICOM.
  Ohlsson, Jonas
  Nordic Council of Ministers, NORDICOM.
  Den svenska mediemarknaden: Ägare Företag Medier 20162016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska mediemarknaden genomgår just nu en genomgripande strukturomvandling. I takt med att internet är på god väg att utvecklas till den huvudsakliga spelplanen för såväl innehållsproducenter som annonsörer förändras förutsättningarna för att bedriva medieföretagande. Svenska medieföretag konkurrerar inte längre enbart med varandra. Globala aktörer som Google, Facebook och Netflix har på kort tid kommit att kapa åt sig betydande andelar av pengaflödena på den svenska mediemarknaden. Den svenska mediemarknaden 2016 är den åttonde upplagan av Nordicoms rapportserie över den ekonomiska och strukturella utvecklingen på medieområdet i Sverige. Rapporten är skriven av fil. dr Jonas Ohlsson, forskare vid Nordicom.

 • Kundu, Arghya
  et al.
  Lexmark International Pvt. Ltd. Kolkata, India.
  Kundu, Arghya
  Lexmark International Pvt. Ltd. Kolkata, India.
  Laha, Sougata
  School of Computer Engineering Nanyang Technological University, Singapore.
  Vasilakos, Athanasios
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Correlation-based genetic algorithm for real-parameter optimization2016In: 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Piscataway, NJ, 2016, 4804-4809 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We propose a genetic algorithm (GA) by taking into account the correlation between the current best candidate with the other candidates in the population. In this paper we propose a new selection operator and in addition we have designed a prediction operator which works on an archive of selected candidates. We test our proposed algorithm on the problem definitions for the CEC 2014 special session and competition on single objective real-parameter numerical optimization.

 • Chatchumni, Manaporn
  et al.
  Rangsit University, Thailand .
  Chatchumni, Manaporn
  Rangsit University, Thailand .
  Namvongprom, Ampaporn
  Rangsit University, Thailand .
  Eriksson, Henrik
  The Swedish Red Cross University College, Department of Nursing and Care.
  Mazaheri, Monir
  The Swedish Red Cross University College, Department of Nursing and Care.
  Treating without Seeing: Pain Management Practice in a Thai Context2016In: Pain Research & Management, ISSN 1203-6765, E-ISSN 1918-1523, 9580626Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pain management is a core nursing function, and it plays a key role in postoperative care. It is important to understand the cultural context of nursing practices and how this affects effective pain management. The aim of this study was to describe the professional and cultural framework within which pain management is practiced on a Thai surgical ward. Spradley’s ethnographic methodology was used. Data were collected through 98.5 hours of field observations and interviews at a surgical ward in Thailand. Three themes were constructed that describe the way Thai nurses practiced pain management: (i) complex communications system to address pain and to respond to it, (ii) the essence of Thai-ness, and (iii) a passive approach to pain management. The results indicate that, in the response to discomfort and pain, better pain management will result if there is a shift from functional to patient-centered care. The nursing culture needs to be further researched and discussed, in order to set priorities in line with the goals of national and international organizations for improving postoperative care and promoting patient comfort

 • Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  University teachers as role models for being sustainable: Doing sustainability together with students through the use of professional ethics2016Conference paper (Refereed)
 • Bekkin, Renat
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Study of Religions.
  Bekkin, Renat
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Study of Religions.
  Бер дуслык тарихы: Г. Баязитов hэм В.С. Соловьев2016In: Фэнни Татарстан, ISSN 2499-9741, no 3, 88-104 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [ru]

  В настоящей статье мы рассмотрели характер связей петербургского ахуна А. Баязитова в среде петербургских литераторов и ученых. Одной из фигур, с которой некоторые авторы вслед за поэтом и публицистом В.Л. Величко связывают имя Баязитова, был философ В.С. Соловьев. Мы попытались выяснить характер отношений между мусульманским богословом и христианским мыслителем.

 • Bekkin, Renat
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Study of Religions.
  Bekkin, Renat
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Study of Religions.
  The Experience and Challenges of Islamic Insurance in the Post-Soviet Space: Case Studies of Russia and Kazakhstan2015In: Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, ISSN 1881-8323, no 8, 141-154 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses how an Islamic insurance (takaful) model has been implemented in two CIS-countries (Russia, Kazakhstan) in recent years. The author examines legal regulation of takaful in countries where a special legislation on takaful was not adopted (Russia) or is in draft form (Kazakhstan). The author also notices inconsistent use of Islamic finance and takaful terminology by legislators in Kazakhstan. In the case of Russia the article tells about a number of attempts to set up takaful business in the absence of specific legal regulation for such type of insurance. Special attention is paid to the attempts to launch of takaful products (non-life insurance) by Evro-Polis company in the Republic of Tatarstan (Russian Federation) in 2012.

 • Rångtell, Frida H.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Functional Pharmacology.
  Rångtell, Frida H.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Functional Pharmacology.
  Ekstrand, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Rapp, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Lagermalm, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Liethof, Lisanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Bucaro, Marcela Olaya
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Lingfors, David H. S.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Solid State Physics.
  Jan-Erik, Broman
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Psychiatry, University Hospital.
  Schiöth, Helgi B.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Functional Pharmacology.
  Benedict, Christian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Functional Pharmacology.
  Two hours of evening reading on a self-luminous tablet vs. reading a physical book does not alter sleep after daytime bright light exposure2016In: Sleep Medicine, ISSN 1389-9457, E-ISSN 1878-5506, Vol. 23, 111-118 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The use of electronic devices emitting blue light during evening hours has been associated with sleep disturbances in humans, possibly due to the blue light-mediated suppression of the sleep promoting hormone melatonin. However, experimental results have been mixed. The present study therefore sought to investigate if reading on a self-luminous tablet during evening hours would alter sleepiness, melatonin secretion, nocturnal sleep, as well as electroencephalographic power spectral density during early slow-wave sleep. Methods: Following a constant bright light exposure over 6.5 hours (similar to 569 lux), 14 participants (six females) read a novel either on a tablet or as physical book for two hours (21:00-23:00). Evening concentrations of saliva melatonin were repeatedly measured. Sleep (23:15-07:15) was recorded by polysomnography. Sleepiness was assessed before and after nocturnal sleep. About one week later, experiments were repeated; participants who had read the novel on a tablet in the first experimental session continued reading the same novel in the physical book, and vice versa. Results: There were no differences in sleep parameters and pre-sleep saliva melatonin levels between the tablet reading and physical book reading conditions. Conclusions: Bright light exposure during daytime has previously been shown to abolish the inhibitory effects of evening light stimulus on melatonin secretion. Our results could therefore suggest that exposure to bright light during the day - as in the present study - may help combat sleep disturbances associated with the evening use of electronic devices emitting blue light. However, this needs to be validated by future studies with larger sample populations.

 • Abu Hamdeh, Sami
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Neurosurgery.
  Abu Hamdeh, Sami
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Neurosurgery.
  Marklund, Niklas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Neurosurgery.
  Lannsjö, Marianne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Rehabilitation Medicine. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centre for Research and Development, Gävleborg.
  Howells, Tim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Neurosurgery.
  Raininko, Raili
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences, Radiology.
  Wikström, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences, Radiology.
  Enblad, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Neurosurgery.
  Extended anatomical grading in diffuse axonal injury using MRI: Hemorrhagic lesions in the substantia nigra and mesencephalic tegmentum indicate poor long-term outcome2016In: Journal of Neurotrauma, ISSN 0897-7151, E-ISSN 1557-9042Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Clinical outcome after traumatic diffuse axonal injury (DAI) is difficult to predict. In this study, three magnetic resonance imaging (MRI) sequences were used to quantify the anatomical distribution of lesions, to grade DAI according to the Adams grading system, and to evaluate the value of lesion localization in combination with clinical prognostic factors to improve outcome prediction. Thirty patients (mean 31.2 years ±14.3 standard deviation) with severe DAI (Glasgow Motor Score [GMS] <6) examined with MRI within 1 week post-injury were included. Diffusion-weighted (DW), T2*-weighted gradient echo and susceptibility-weighted (SWI) sequences were used. Extended Glasgow outcome score was assessed after 6 months. Number of DW lesions in the thalamus, basal ganglia, and internal capsule and number of SWI lesions in the mesencephalon correlated significantly with outcome in univariate analysis. Age, GMS at admission, GMS at discharge, and low proportion of good monitoring time with cerebral perfusion pressure <60 mm Hg correlated significantly with outcome in univariate analysis. Multivariate analysis revealed an independent relation with poor outcome for age (p = 0.005) and lesions in the mesencephalic region corresponding to substantia nigra and tegmentum on SWI (p  = 0.008). We conclude that higher age and lesions in substantia nigra and mesencephalic tegmentum indicate poor long-term outcome in DAI. We propose an extended MRI classification system based on four stages (stage I—hemispheric lesions, stage II—corpus callosum lesions, stage III—brainstem lesions, and stage IV—substantia nigra or mesencephalic tegmentum lesions); all are subdivided by age (≥/<30 years).

 • Cedergren, Mickaëlle
  et al.
  Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.
  Cedergren, Mickaëlle
  Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.
  Lindberg, Ylva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Teaching and Learning Language, Literature and Media.
  L’importation de la littérature française : un triple détournement de capital. Réflexions à partir d’une étude de réception journalistique en Suède2016In: Moderna Språk, ISSN 2000-3560, E-ISSN 2000-3560, Vol. 110, no 2, 108-131 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The background material of the study consists of articles about French literature gathered between 2010 and 2014 in the Swedish press. The aim of the article is to isolate the most widely discussed French literature from France in the Swedish press during the period, in order to explore why the transfer of this literature persists over time, how it is perceived, and which type of mediators bring about this transmission. The study raises questions about the image of French literature in Swedish media, Sweden’s impact on the transnational circulation of literature, and the use of French literature to place Sweden on the literary map.

  The results of the reception study show that French literature is presented as both aesthetically disruptive with innovative features and as a normative and traditional model. It incarnates an image of tradition as well as of modernity. French literature from France is principally mediated by orthodox journalists with a consistent symbolic capital, and the posture of these journalists is analyzed through Sapiro’s model, inspired by Bourdieu. The orthodox journalists manage to redirect the symbolic capital inherent to consecrated French literature at three levels: national, personal, and transnational. Firstly, the importation of French literature increases Swedish literature’s symbolic capital. Secondly, this transfer allows for an auto-consecration of the orthodox journalists themselves. Thirdly, this use of highly valued imported literature engenders a supplementary consecration (surconsecration) of a national literature and its dominating language. In conclusion, these observed bilateral literary exchanges show the often overlooked importance of peripheral countries in transnational literary transmission. The results modify Casanova’s (2002) model, since they display the impact on the market from the margins. The transfer of central national literatures in dominating languages towards peripheral countries allows for dominated languages and minor national literatures to take an active part in the construction and reconstruction of the relations on the global literary map.

 • Huus, Karina
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Huus, Karina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Ngoc, Luc Dang
  Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy, Viet Nam.
  Dam, Kim An
  Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy, Viet Nam.
  Ljusegren, Gunilla
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Enskär, Karin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Gimbler Berglund, Ingalill
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Caring for Children in Pain a Vietnamese Perspective2016In: Annals of Nursing and Practice, ISSN 2379-9501, Vol. 3, no 7, 1071Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose:

  The purpose of this study was to identify and describe Vietnamese nurse’s pain management in children.

  Methods: A quantitative cross-sectional study using a questionnaire measuring 110 registered Vietnamese nurse’s perception of pain and pain management in children.

  Results: The results showed that many nurses in Vietnam are using pain assessment instruments as well as non-pharmacological alleviations methods extensively. Vietnamese nurses had high levels of knowledge in physiology of pain. Nurses’ knowledge about the use of pain medication was correlated to attitudes. The higher level of knowledge the nurses had about pain medication, the more positive was their attitude towards pain management in general.

  Conclusion: In conclusion, the most commonly used non-pharmacology pain alleviation method among the nurses was talking to the child and be close to the child. This method to attempt to relive pain is valuable as it doesn’t require any specific equipment. Vietnamese nurses had high levels of knowledge about physiology of pain.